ThaiPod101
ThaiPod101.com Blog
Learn Thai with Free Daily
Audio and Video Lessons!
Start Your Free Trial 6 FREE Features

Archive for the 'Learn Thai' Category

Thai Word of the Day - toenail (noun)

Learn a little Thai everyday with the free Thai Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

เล็บเท้า (lép-tháao) toenail (noun)

เล็บเท้าที่แตกเปลี่ยนเป็นสีเขียว และหลุดออก
lép-tháao thîi dtàaek bplìian bpen sǐi-khǐiao láe lùt àawk
The broken toenail turned blue and fell off.

เล็บเท้าที่ถูกทาสี
lép-tháao thîi thùuk thaa sǐi
painted toenails

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Thai Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Thai Word of the Day - subway (noun)

Learn a little Thai everyday with the free Thai Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

รถไฟใต้ดิน (rót-fai-dtâai-din) subway (noun)

ดิฉันเดินทางไปสำนักงานด้วยรถไฟใต้ดิน
dì-chǎn dooen-thaang bpai sǎm-nák-ngaan dûuai rót-fai-dtâai-din
I take the subway to the office.

สายรถไฟใต้ดิน
sǎai rót-fai-dtâai-din
subway line

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Thai Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Thai Word of the Day - mango (noun)

Learn a little Thai everyday with the free Thai Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

มะม่วง (má-mûuang) mango (noun)

มะม่วงเป็นผลไม้ที่คนทั่วโลกรับประทานมากกว่าผลไม้ชนิดใดๆในโลก
má-mûuang bpen phǒn-lá-mái thîi khon thûua-lôok ráp-bprà-thaan mâak gwàa phǒn-lá-mái chá-nít dai-dai nai lôok
More mangoes are eaten than any other fruit in the world.

มะม่วงทั้งลูก และมะม่วง 1 ชิ้น
má-mûuang tháng lûuk láe má-mûuang nùeng chín
whole mango and slice of mango

มะม่วงแห้ง
má-mûuang hâaeng
dried mango

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Thai Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Thai Word of the Day - year (noun)

Learn a little Thai everyday with the free Thai Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

ปี (bpii) year (noun)

ในหนึ่งปีมี 12 เดือน
nai nùeng bpii mii sìp-sǎawng duuean
There are 12 months in a year.

หนึ่งปีปฏิทิน
nùeng bpii bpà-dtì-thin
one calendar year

หนึ่งปี
nùeng bpii
one year

ปีอธิกสุรทิน
bpii à-thí-gà-sù-rá-thin
leap year

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Thai Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Thai Word of the Day - kitchen table (noun)

Learn a little Thai everyday with the free Thai Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

โต๊ะในครัว (dtó nai khruua) kitchen table (noun)

โต๊ะในครัว 1 ตัว และเก้าอี้หลายตัว
dtó nai khruua nùeng dtuua láe gâo-îi lǎai dtuua
kitchen table and chairs

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Thai Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Thai Word of the Day - symptom (noun)

Learn a little Thai everyday with the free Thai Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

อาการ (aa-gaan) symptom (noun)

คุณมีอาการอะไรบ้าง
khun mii aa-gaan à-rai bâang
What are your symptoms?

ดิฉันมีอาการนี้มาเป็นเวลาสามเดือนแล้ว และดิฉันก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออาการอะไร
dì-chǎn mii aa-gaan níi maa bpen wee-laa sǎam duuean láaeo láe dì-chǎn gâaw yang mâi rúu wâa man khuue aa-gaan à-rai
I’ve had this symptom for three months, and I still don’t know what it is.

อาการไข้หวัดใหญ่
aa-gaan khâi-wàt-yài
influenza symptoms

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Thai Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Thai Word of the Day - answer (verb)

Learn a little Thai everyday with the free Thai Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

ตอบ (dtàawp) answer (verb)

พวกนักเรียนตอบคำถาม
phûuak nák-riian dtàawp kham-thǎam
The students answer the questions.

นักเรียนกำลังตอบคำถามกันอยู่
nák-riian gam-lang dtàawp kham-thǎam gan yùu
The students are answering the questions.

เด็กๆจะตอบคำถาม
dèk-dèk jà dtàawp kham-thǎam
The children will answer the question.

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Thai Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Thai Word of the Day - coin (noun)

Learn a little Thai everyday with the free Thai Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

เหรียญ (rǐian) coin (noun)

ผู้หญิงกำลังนับเหรียญ
phûu-yǐng gam-lang náp rǐian
The woman is counting coins.

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินี้รับแต่เหรียญเท่านั้น
khrûueang-jam-nàai-sǐn-kháa-àt-dtà-noo-mát níi ráp dtàae rǐian thâo-nán
This vending machine only takes coins.

เหรียญเต็มอุ้งมือ
rǐian dtem ûng-muue
handful of coins

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Thai Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Thai Word of the Day - flower (noun)

Learn a little Thai everyday with the free Thai Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

ดอกไม้ (dàawk-mâai) flower (noun)

เด็กผู้ชายกำลังเด็ดดอกไม้สีเหลือง
dèk-phûu-chaai gam-lang dèt dàawk-máai sǐi lǔueang
The boy is picking yellow flowers.

ดอกไม้ดอกเดี่ยว
dàawk-mâai dàawk dìiao
single flower

ดอกไม้ที่กำลังเบ่งบาน
dàawk-mâai thîi gam-lang bèng-baan
flower in bloom

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Thai Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Thai Word of the Day - interested (adjective)

Learn a little Thai everyday with the free Thai Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

รู้สึกสนใจ (rúu-sùek sǒn-jai) interested (adjective)

ผู้หญิงรู้สึกสนใจในเรื่องราว
phûu-yǐng rúu-sùek sǒn-jai nai rûueang-raao
The woman is interested in the story.

ลิงที่รู้สึกสนใจกำลังมองเข้าไปในกล้องถ่ายรูป
ling thîi rúu-sùek sǒn-jai gam-lang maawng khâo bpai nai glâwng-thàai-rûup
The interested monkey is looking into the camera.

รู้สึกสนใจในเรื่องราว
rúu-sùek sǒn-jai nai rûueang-raao
interested in a story

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Thai Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!