Only 101 Spots! Get a HUGE 51% OFF on Basic or Premium!

Thai Core 100 Word List beta dots


Active Premium Subscription required to access this feature
Coming Soon

Message
Page 1 2 3 4 5 | Next
Category
  Thai Romanization English Class Sample Sentences & Phrases


1
สัปดาห์sàp-daa weeknoun เจ็ดวันต่อหนึ่งสัปดาห์
jèt wan dtàaw nùeng sàp-daa
seven days a week
See 2 More


2
ปีbpii yearnoun ปีอธิกสุรทิน
bpii à-thí-gà-sù-rá-thin
leap year
See 3 More


3
วันนี้wan-níi todaynoun วันนี้ตอน 6 นาฬิกา 15 นาที
wan-níi dtaawn hòk naa-lí-gaa sìp-hâa naa-thii
today at 6:15
See 2 More


4
พรุ่งนี้phrûng-níi tomorrownoun ตอนบ่ายของพรุ่งนี้
dtaawn-bàai khǎawng phrûng-níi
tomorrow afternoon
See 5 More


5
เมื่อวานmûuea-waan yesterdaynoun ตอนบ่ายของเมื่อวาน
dtaawn-bàai khǎawng mûuea-waan
yesterday afternoon
See 2 More


6
ปฏิทินbpà-dtì-thin calendarnoun เดือนตามปฏิทิน
duuean dtaam bpà-dtì-thin
calendar month
See 3 More


7
วินาทีwí-naa-thii secondnoun เป็นเวลา 10 วินาที
bpen wee-laa sìp wí-naa-thii
for ten seconds
See 3 More


8
ชั่วโมงchûua-moong hournoun เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง
bpen wee-laa nùeng chûua-moong
for one hour
See 4 More


9
นาทีnaa-thii minutenoun สามนาที
sǎam naa-thii
three minutes
See 2 More


10
โมงmoong o'clocknone No Sample Sentences & Phrases Available


11
นาฬิกาnaa-lí-gaa clocknoun นาฬิกาปลุก
naa-lí-gaa bplùk
alarm clock
See 4 More


12
สามารถsǎa-mâat canverb สามารถทานได้
sǎa-mâat thaan dâi
can eat
See 4 More


13
ใช้chái useverb ใช้คอมพิวเตอร์
chái khaawm-phíu-dtôoe
use a computer
See 5 More


14
ทำtham doverb ทำมันทั้งหมด
tham man tháng-mòt
to do it all
See 5 More


15
ไปbpai goverb ไปสวนสาธารณะ
bpai sǔuan-sǎa-thaa-rá-ná
go to the park
See 3 More


16
มาmaa comeverb มายัง
maa yang
come towards
See 5 More


17
หัวเราะhǔua-ráw laughverb หัวเราะอะไรตลกบางอย่าง
hǔua-ráw à-rai dtà-lòk baang-yàang
laugh at something funny
See 8 More


18
ทำtham makeverb ทำอาหาร
tham aa-hǎan
make food
See 3 More


19
เห็นhěn seeverb เห็นบางสิ่ง
hěn baang sìng
see something
See 2 More


20
ไกลglai faradjective ไกลออกไป
glai àawk-bpai
far away
See 2 More


21
เล็กlék smalladjective No Sample Sentences & Phrases Available


22
ดีdii goodadjective ดีต่อร่างกาย
dii dtàaw râang-gaai
good for one's body
See 2 More


23
สวยsǔuai beautifuladjective ตาที่สวย
dtaa thîi sǔuai
beautiful eyes
See 6 More


24
น่าเกลียดnâa-glìiat uglyadjective สัตว์ที่น่าเกลียด
sàt thîi nâa-glìiat
ugly animal
See 3 More


25
ยากyâak difficultadjective ยากมาก
yâak mâak
very difficult
See 4 More

Page 1 2 3 4 5 | Next