Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

INTRODUCTION
Pim: Sawasdee Ka.
Ryan: Ryan here! Thai Absolute Beginner Season 1, Lesson 14 In this lesson, you'll learn how to tell the time in casual speech and how to state the starting and ending times of events.
Pim: "ใช่ค่ะ(châi khâ)," "that's right!"
Ryan: So, "khruu" Pim, where does this conversation take place?
Pim: ที่โรงแรมค่ะ(thîi roong-raaem khâ) which means at the hotel. คุณสตีฟกำลังเช็คอินที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ของโรงแรม(khun sà-dtíip gam-lang chék-in thîi dtó bprà-chaa-săm-phan khǎawng roong-raaem)," which means "Steve is checking in at the hotel's front desk." "เอาล่ะค่ะ ไปฟังบทสนทนากันเลยดีกว่า(ao lâ khâ bpai fang bòt sŏn-thá-naa gan looei dii gwàa)" Let's listen to the conversation!

Lesson conversation

พนักงานต้อนรับ: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ กรุงเทพฯค่ะ (sà-wàt-dii khâ. yin-dii dtâawn-ráp sùu roong-raaem graaen rí-wooe grung-thêep khâ)
สตีฟ: สวัสดีครับ ผมจองไว้ครับ (sà-wàt-dii khráp. phǒm jaawng wái khráp)
พนักงานต้อนรับ: คุณชื่ออะไรคะ (khun chûue à-rai khá)
สตีฟ: ผมชื่อสตีฟนามสกุลมิเลอร์ครับ (phǒm chûue sà-dtíip. naam-sà-gun mí-looe khráp)
พนักงานต้อนรับ: คุณสตีฟห้องหมายเลข 1201 นี่กุญแจค่ะ (khun sà-dtíip hâwng mǎai-lêek nùeng sǎawng sǔun nùeng. nîi gun-jaae khâ)
สตีฟ: ขอบคุณครับ แล้วอาหารเช้าเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับ (khàawp-khun khráp. láaeo aa-hǎan-cháao rôoem dtâng-dtàae gìi moong khráp)
พนักงานต้อนรับ: ตั้งแต่หกโมงเช้า ถึงเก้าโมงเช้า ที่ชั้นหนึ่งค่ะ (dtâng-dtàae hòk moong-cháao thǔeng gâao moong-cháao thîi chán nùeng khâ)
English Host: Once again slowly.
พนักงานต้อนรับ: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ กรุงเทพฯค่ะ (sà-wàt-dii khâ. yin-dii dtâawn-ráp sùu roong-raaem graaen rí-wooe grung-thêep khâ)
สตีฟ: สวัสดีครับ ผมจองไว้ครับ (sà-wàt-dii khráp. phǒm jaawng wái khráp)
พนักงานต้อนรับ: คุณชื่ออะไรคะ (khun chûue à-rai khá)
สตีฟ: ผมชื่อสตีฟนามสกุลมิเลอร์ครับ (phǒm chûue sà-dtíip. naam-sà-gun mí-looe khráp)
พนักงานต้อนรับ: คุณสตีฟห้องหมายเลข 1201 นี่กุญแจค่ะ (khun sà-dtíip hâwng mǎai-lêek nùeng sǎawng sǔun nùeng. nîi gun-jaae khâ)
สตีฟ: ขอบคุณครับ แล้วอาหารเช้าเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับ (khàawp-khun khráp. láaeo aa-hǎan-cháao rôoem dtâng-dtàae gìi moong khráp)
พนักงานต้อนรับ: ตั้งแต่หกโมงเช้า ถึงเก้าโมงเช้า ที่ชั้นหนึ่งค่ะ (dtâng-dtàae hòk moong-cháao thǔeng gâao moong-cháao thîi chán nùeng khâ)
English Host: Now let's hear it with the English translation.
พนักงานต้อนรับ: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ กรุงเทพฯค่ะ (sà-wàt-dii khâ. yin-dii dtâawn-ráp sùu roong-raaem graaen rí-wooe grung-thêep khâ.)
Ryan: Welcome to the Grand River Hotel Bangkok.
สตีฟ: สวัสดีครับ ผมจองไว้ครับ (sà-wàt-dii khráp. phǒm jaawng wái khráp)
Ryan: Hello, I have a reservation.
พนักงานต้อนรับ: คุณชื่ออะไรคะ (khun chûue à-rai khá)
Ryan: What is your name?
สตีฟ: ผมชื่อสตีฟนามสกุลมิเลอร์ครับ (phǒm chûue sà-dtíip. naam-sà-gun mí-looe khráp)
Ryan: My name is Steve, last name Miller.
พนักงานต้อนรับ: คุณสตีฟห้องหมายเลข 1201 นี่กุญแจค่ะ (khun sà-dtíip hâwng mǎai-lêek nùeng sǎawng sǔun nùeng. nîi gun-jaae khâ)
Ryan: Ah, yes. Mr. Steve, you are in room number 1201. Here is the key.
สตีฟ: ขอบคุณครับ แล้วอาหารเช้าเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับ (khàawp-khun khráp. láaeo aa-hǎan-cháao rôoem dtâng-dtàae gìi moong khráp)
Ryan: Thank you. And what time does breakfast start?
พนักงานต้อนรับ: ตั้งแต่หกโมงเช้า ถึงเก้าโมงเช้า ที่ชั้นหนึ่งค่ะ (dtâng-dtàae hòk moong-cháao thǔeng gâao moong-cháao thîi chán nùeng khâ)
Ryan: From six o'clock a.m. to nine o'clock a.m. on the first floor.
POST CONVERSATION BANTER
Pim: "สวัสดีค่ะ ไรอัน(sà-wàt-dii khâ rai-ân)," Ryan, Do you have a plan for the upcoming long break?
Ryan: "สวัสดีครับครูพิม(sà-wàt-dii khráp khruu phim)," "I want to go to Phuket." I've heard that beaches over there are very beautiful.
Pim: Have you made a reservation for the accommodation?
Ryan: No, not yet. Do you have any recommended hotels?
Pim: Have you ever stayed at guesthouses? The room rate of guesthouses is usually cheaper than that of hotels.
Ryan: That sounds interesting! Where can I find guesthouses in Phuket?
Pim: There are a lot of them both in downtown and near beaches.
Ryan: Okay, I will look for one on the Internet tonight. Then I'll make a plan of what to see in Phuket.
Pim: If you find it difficult to set a plan by yourself, you can also consult the staff at the guesthouse where you are staying. Give them your preference and budget and they will plan it all for you.
Ryan: Great! I'm looking forward to going there soon!
Pim: Yeah, now on to the vocabulary.
VOCAB LIST
Ryan: Let's take a look at the vocabulary and phrase list for this lesson. The first word is:
Pim: นามสกุล (naam-sà-gun) [natural native speed]
Ryan: Last name.
Pim: นามสกุล (naam-sà-gun) [slowly - broken down by syllable]. นามสกุล (naam-sà-gun) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: เริ่ม (rôoem) [natural native speed]
Ryan: To start.
Pim: เริ่ม (rôoem) [slowly - broken down by syllable]. เริ่ม (rôoem) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: โมงเช้า (moong-cháao) [natural native speed]
Ryan: O'clock a.m.
Pim: โมงเช้า (moong-cháao) [slowly - broken down by syllable]. โมงเช้า (moong-cháao) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: กุญแจ (gun-jaae) [natural native speed]
Ryan: Key.
Pim: กุญแจ (gun-jaae) [slowly - broken down by syllable]. กุญแจ (gun-jaae) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: ชั้น (chán) [natural native speed]
Ryan: Floor.
Pim: ชั้น (chán) [slowly - broken down by syllable]. ชั้น (chán) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: อาหารเช้า (aa-hǎan-cháao) [natural native speed]
Ryan: Breakfast.
Pim: อาหารเช้า (aa-hǎan-cháao) [slowly - broken down by syllable]. อาหารเช้า (aa-hǎan-cháao) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: ที่ (thîi)[natural native speed]
Ryan: At.
Pim: ที่ (thîi) [slowly - broken down by syllable]. ที่ (thîi) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: ผมจองไว้ครับ (phǒm jaawng wái khrâp) [natural native speed]
Ryan: I have a reservation.
Pim: ผมจองไว้ครับ (phǒm jaawng wái khrâp) [slowly - broken down by syllable]. ผมจองไว้ครับ (phǒm jaawng wái khrâp) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: ตั้งแต่…ถึง… (dtâng-dtàae...thǔeng...) [natural native speed]
Ryan: From …until…
Pim: ตั้งแต่…ถึง… (dtâng-dtàae...thǔeng...) [slowly - broken down by syllable]. ตั้งแต่…ถึง… (dtâng-dtàae...thǔeng...) [natural native speed]
KEY VOCABULARY AND PHRASES
Ryan: Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson.
Pim: The first phrase is....
Pim: "ผมจองไว้ครับ(phǒm jaawng wái khrâp)" or "ดิฉันจองไว้ค่ะ(dì-chăn jaawng wái khâ)"
Ryan: "I have a reservation."
Pim: We use this phrase when checking in at hotels or restaurants. You are usually asked in return for your name or the reservation name.
Ryan: Can we hear this phrase again? Listeners, please repeat after "khruu" Pim. "I have a reservation."
Pim: "ผมจองไว้ครับ(phǒm jaawng wái khrâp)" [pause] "ดิฉันจองไว้ค่ะ(dì-chăn jaawng wái khâ)" [pause]
Ryan: Next, we have a word.
Pim: "เริ่ม(rôoem)"
Ryan: "To start."
Pim: "เริ่ม(rôoem)" is a verb. We can place other verbs behind the word "เริ่ม(rôoem)" to say "to start to do something" or "to start doing something." For example, "ทาน(thaan)" is "to eat." So, "start eating" is?
Ryan: "เริ่มทาน(rôoem thaan)"
Pim: Very good! "ทำงาน(tham-ngaan)" is "to work." What is "start working?"
Ryan: "เริ่มทำงาน(rôoem tham-ngaan)." Okay, listeners, please repeat these two phrases after "khruu" Pim. "Start eating" and "start working."
Pim: "เริ่มทาน(rôoem thaan)" [pause] "เริ่มทำงาน(rôoem tham-ngaan)" [pause]
Ryan: And the last word for today is?
Pim: "ชั้น(chán)"
Ryan: "Floor."
Pim: In English, you say "first floor," "second floor," "third floor," and so on. But in Thai, we say "ชั้นหนึ่ง(chán nùeng)," which is "floor one," "ชั้นสอง(chán sǎawng)," which is "floor two," "ชั้นสาม(chán săam)," which is "floor three," and so on. Listeners, repeat after me. "ชั้นหนึ่ง(chán nùeng)" [pause] "ชั้นสอง(chán sǎawng)" [pause] "ชั้นสาม(chán săam)" [pause]
Ryan: "First floor," "second floor," and "third floor." Okay, let's move on to the grammar section.

Lesson focus

In this lesson, we'll learn how to tell the time in casual speech and how to state the starting and ending times of events.
Pim: "ใช่ค่ะ(châi khâ)," "yes." In the grammar section of the sixth lesson, we already learned a formal way to tell the time by using the words "นาฬิกา(naa-lí-gaa)" and "นาที(naa-thii)" as time units for "hour" and "minute," respectively. To tell time in a casual way, "นาที(naa-thii)" is still used to tell the time in "minutes," but we use different words for the time unit for "hour," depending on the period of time of the day.
Ryan: Please also refer to our lesson notes provided in this lesson.
Pim: Okay. Let's start with "noon" and "midnight." We use "เที่ยงวัน(thîiang wan)" or just "เที่ยง(thîiang)" for "noon" and "เที่ยงคืน(thîiang khuuen)" for "midnight."
Ryan: Next, telling the hours in the early morning, from one o'clock a.m. to five o'clock a.m., we use the word "ตี(dtii)" followed by the numbers one to five.
Pim: For example, "สี่(sìi)" is "four." So "four o'clock a.m." is "ตีสี่(dtii sìi)." Then, the hours in the morning between six o'clock a.m. and eleven o'clock a.m. can be said as the numbers six to eleven followed by the word "โมงเช้า(moong cháao)."
Ryan: Let's see whether I got it right. "แปด(bpàaet)" is "eight." So, "eight o'clock a.m." is "แปดโมงเช้า(bpàaet moong cháao)."
Pim: Exactly! Next, for telling the hours in the afternoon, from one o'clock p.m. to three o'clock p.m., we put the numbers one to three between the words "บ่าย(bàai)" and "โมง(moong)." For example, "สอง(sǎawng)" is "two," so "two o'clock p.m." is "บ่ายสองโมง(bàai sǎawng moong)."
Ryan: For four o'clock p.m. to six o'clock p.m., we place the numbers four to six in front of the word "โมงเย็น(moong yen)." For example, "หก(hòk)" is "six," so "six o'clock p.m." is "หกโมงเย็น(hòk moong yen)."
Pim: Okay. And then the last word is "ทุ่ม(thûm)," which is used to tell the hours at night from seven o'clock p.m. to 'eleven o'clock p.m. by placing it behind numbers. But be careful! The word "ทุ่ม(thûm)" is not used with the numbers seven to eleven. Instead, we recount them from one to five. So "seven" becomes "one," "eight" becomes "two," "nine" becomes "three," and so on. For example, "seven o'clock p.m." is "หนึ่งทุ่ม(nùeng thûm)," and "eleven o'clock p.m." is "ห้าทุ่ม(hâa thûm)," where "ห้า(hâa)" is "five."
Ryan: Well, that's all for telling the hours in a casual way. Wow! "Khruu" Pim, we have a lot of words to memorize.
Pim: Yeah. And you may find it is quite complicated. Anyway, I really suggest that you try hard to get used to this system, because most Thai people use this system rather than the formal one.
Ryan: Now, you said that at the beginning of this section that we'll learn how to state the starting and ending times of events.
Pim: That's right. We have two keywords for that, "ตั้งแต่(dtâng-dtàae)," meaning "from," and "ถึง(thǔeng)," meaning "to" or "until." Their usage is just like in English. "ตั้งแต่(dtâng-dtàae)" is followed by the starting time and the ending time is put after "ถึง(thǔeng)." So, for example, from "one to five o'clock in the afternoon" would be?
Ryan: Okay, "one o'clock p.m." is บ่ายโมง(bàai moong)," and "five o'clock p.m." is "ห้าโมงเย็น(hâa moong yen)." So it would be "ตั้งแต่บ่ายหนึ่งโมงถึงห้าโมงเย็น(dtâng-dtàae bàai nùeng moong thǔeng hâa moong yen)."
Pim: That's very good. Finally, when asking the starting and ending times of any events, what should you say, Ryan?
Ryan: Okay, we have learned in the eleventh lesson that to ask for the time, we use the question word "กี่โมง(gìi moong)." So, it should be "ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง(dtâng-dtàae gìi moong thǔeng gìi moong)." Is that correct?
Pim: That's right!
Ryan: Now, let's review. How would you say "He works from nine o'clock a.m. to eight o'clock p.m.?" [pause] "Khruu" Pim, the answer is?
Pim: "Nine o'clock a.m." is "เก้าโมงเช้า(gâao moong cháao)," where "เก้า(gâao)" is "nine," and "eight o'clock p.m." is "สองทุ่ม(sǎawng thûm)." So it should be "เขาทำงานตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสองทุ่ม(khăo tham-ngaan dtâng-dtàae gâao moong cháao thǔeng sǎawng thûm)."
Ryan: That's all for today's lesson. Anyway, if you are still confused about how to tell time in Thai, there's a more detailed explanation in the lesson notes, so please read through them.
Pim: "มีคำถามอะไรไหมคะ(mii kham-thăam a-rai mái khá)"
Ryan: "Do you have any questions?"
Pim: If you do, please let us know in the comment section. "แล้วพบกันใหม่ค่ะ(láaeo phóp gan mài khâ)"
Ryan: See you next time.

Comments

Hide