Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
|

Thai Core 100 Word List

101 Words
week
สัปดาห์ สัปดาห์ (n)
sàp-daa
week
ในหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน ในหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน
nai nùeng sàp-daa mii jèt wan
There are seven days in a week.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
year
ปี ปี (n)
bpii
year
หนึ่งปีปฏิทิน หนึ่งปีปฏิทิน
nùeng bpii bpà-dtì-thin
one calendar year
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
today
วันนี้ วันนี้ (n)
wan-níi
today
วันนี้ตอน 6 นาฬิกา 15 นาที วันนี้ตอน 6 นาฬิกา 15 นาที
wan-níi dtaawn hòk naa-lí-gaa sìp-hâa naa-thii
today at 6:15
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
tomorrow
พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ (n)
phrûng-níi
tomorrow
พรุ่งนี้ตอน10นาฬิกา 10นาที พรุ่งนี้ตอน10นาฬิกา 10นาที
phrûng-níi dtaawn sìp naa-lí-gaa sìp naa-thii
tomorrow at 10:10
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
yesterday
เมื่อวาน เมื่อวาน (n)
mûuea-waan
yesterday
เมื่อวานดิฉันลาหยุด เมื่อวานดิฉันลาหยุด
mûuea-waan dì-chǎn laa-yùt
I took a day off yesterday.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
calendar
ปฏิทิน ปฏิทิน (n)
bpà-dtì-thin
calendar
ปฏิทินประจำวัน ปฏิทินประจำวัน
bpà-dtì-thin bprà-jam wan
day calendar
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
second
วินาที วินาที (n)
wí-naa-thii
second
มีเวลาเหลืออยู่ห้าสิบแปดวินาทีบนนาฬิกาจับเวลา มีเวลาเหลืออยู่ห้าสิบแปดวินาทีบนนาฬิกาจับเวลา
mii wee-laa lǔuea yùu hâa-sìp-bàat wí-naa-thii bon naa-lí-gaa jàp wee-laa
There are fifty eight seconds left on the stopwatch.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
hour
ชั่วโมง ชั่วโมง (n)
chûua-moong
hour
ในหนึ่งชั่วโมงมี 60 นาที ในหนึ่งชั่วโมงมี 60 นาที
nai nùeng chûua-moong mii hòk-sìp naa-thii
There are 60 minutes in an hour.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
minute
นาที นาที (n)
naa-thii
minute
สามนาที สามนาที
sǎam naa-thii
three minutes
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
o'clock
โมง โมง (n)
moong
o'clock
clock
นาฬิกา นาฬิกา (n)
naa-lí-gaa
clock
นาฬิกาแขวนผนังห้อยอยู่บนผนังห้อง นาฬิกาแขวนผนังห้อยอยู่บนผนังห้อง
naa-lí-gaa khwǎaen-phà-nǎng hâauy yùu bon phà-nǎng hâawng
The wall clock is hanging on the wall.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
can
สามารถ สามารถ (v)
sǎa-mâat
can
สามารถกระโดดข้ามได้ สามารถกระโดดข้ามได้
sǎa-mâat grà-dòot khâam dâi
can jump over
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
use
ใช้ ใช้ (v)
chái
use
นักเขียนโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์
nǎk-khǐian-bproo-graaem chái khaawm-phíu-dtôoe
The programmer uses the computer.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
do
ทำ ทำ (v)
tham
do
ผู้หญิงทำงานบ้าน ผู้หญิงทำงานบ้าน
phûu-yǐng tham ngaan-bâan
The woman does housework.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
go
ไป ไป (v)
bpai
go
ถ้าคุณไปผมก็จะไป ถ้าคุณไปผมก็จะไป
thâa khun bpai phǒm gâw jà bpai
If you go, I go.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
come
มา มา (v)
maa
come
เด็กผู้หญิงมายังกล้องวิดีโอ เด็กผู้หญิงมายังกล้องวิดีโอ
dèk-phûu-yǐng maa-yang glâawng-wí-dii-oo
The girl comes towards the video camera.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
laugh
หัวเราะ หัวเราะ (v)
hǔua-ráw
laugh
คู่สามีภรรยาหัวเราะรูปภาพ คู่สามีภรรยาหัวเราะรูปภาพ
khûu-sǎa-mii-phan-rá-yaa hǔua-ráw rûup-phâap
The couple laughs at the picture.
Hide 8 More ExamplesHide 9 More Examples
make
ทำ ทำ (v)
tham
make
หัวหน้าพ่อครัวทำน้ำส้ม หัวหน้าพ่อครัวทำน้ำส้ม
hǔua-nâa phâaw-khruua tham nám-sôm
The chef makes orange juice.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
see
เห็น เห็น (v)
hěn
see
เห็นพระอาทิตย์ตก เห็นพระอาทิตย์ตก
hěn phrá-aa-thít dtòk
see a sunset
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
far
ไกล ไกล (adj)
glai
far
สถานีอยู่ไกลจากที่นี่ สถานีอยู่ไกลจากที่นี่
sà-thǎa-nii yùu glai jàak thîi-nîi
The station is far from here.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
small
เล็ก เล็ก (adj)
lék
small
good
ดี ดี (adj)
dii
good
ผักดีสำหรับคุณ ผักดีสำหรับคุณ
phàk dii sǎm-ràp khun
Vegetables are good for you.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
beautiful
สวย สวย (adj)
sǔuai
beautiful
เธอสวย เธอสวย
thooe sǔuai
She is beautiful.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
ugly
น่าเกลียด น่าเกลียด (adj)
nâa-glìiat
ugly
หน้าตาที่น่าเกลียด หน้าตาที่น่าเกลียด
nâa-dtaa thîi nâa-glìiat
ugly face
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
difficult
ยาก ยาก (adj)
yâak
difficult
ภาษาอังกฤษยาก ภาษาอังกฤษยาก
phaa-sǎa an-grìt yâak
English is difficult.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples