Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
|

Thai Core 100 Word List

101 Words
easy
ง่าย ง่าย (adj)
ngâai
easy
bad
ไม่ดี ไม่ดี (adj)
mâi-dii
bad
ผู้ชายเป็นคนไม่ดี ผู้ชายเป็นคนไม่ดี
phûu-chaai bpen khon mâi-dii
The man is bad.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
near
ใกล้ ใกล้ (adj)
glâi
near
ดิฉันอาศัยอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ดิฉันอาศัยอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย
dì-chǎn aa-sǎi yùu glâi má-hǎa-wít-thá-yaa-lai
I live near the university.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
Nice to meet you.
ยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีที่ได้รู้จัก
yin-dii thîi dâai rúu-jàk
Nice to meet you.
Hello.
สวัสดี สวัสดี
sà-wàt-dii
Hello.
Good morning.
อรุณสวัสดิ์ อรุณสวัสดิ์
à-run sà-wàt
Good morning.
Good afternoon.
สวัสดีตอนบ่าย สวัสดีตอนบ่าย
sà-wàt-dii dtaawn-bàai
Good afternoon.
Good evening.
สวัสดีตอนเย็น สวัสดีตอนเย็น
sà-wàt-dii dtaawn-yen
Good evening.
Good night.
ราตรีสวัสดิ์ ราตรีสวัสดิ์
raa-dtrii-sà-wàt
Good night.
How are you?
คุณสบายดีไหม คุณสบายดีไหม
khun sà-baai dii mǎi
How are you?
Thank you!
ขอบคุณ ขอบคุณ
khàawp-khun
Thank you!
ขอบคุณ แต่ ... ขอบคุณ แต่ ...
khàawp khun dtàae ...
thank you, but
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
No.
ไม่ใช่ ไม่ใช่
mâi châi
No.
Delicious!
อร่อย อร่อย
à-ràwy
Delicious!
I'm...(____).
ฉัน... ฉัน...
chǎn...
I'm...(____).
Goodbye.
ลาก่อน ลาก่อน
laa-gàawn
Goodbye.
Yes.
ใช่ ใช่
châi
Yes.
Monday
วันจันทร์ วันจันทร์ (n)
wan jan
Monday
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เป็นวันธรรมดา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เป็นวันธรรมดา
wan jan wan ang-khaan wan phút wan phá-rúe-hàt-sà-baaw-dii láe wan sùk bpen wan tham-má-daa
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are weekdays.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
Tuesday
วันอังคาร วันอังคาร (n)
wan ang-khaan
Tuesday
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เป็นวันธรรมดา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เป็นวันธรรมดา
wan jan wan ang-khaan wan phút wan phá-rúe-hàt-sà-baaw-dii láe wan sùk bpen wan tham-má-daa
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are weekdays.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
Wednesday
วันพุธ วันพุธ (n)
wan phút
Wednesday
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เป็นวันธรรมดา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เป็นวันธรรมดา
wan jan wan ang-khaan wan phút wan phá-rúe-hàt-sà-baaw-dii láe wan sùk bpen wan tham-má-daa
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are weekdays.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
Thursday
วันพฤหัสบดี วันพฤหัสบดี (n)
wan phá-rúe-hàt-sà-baaw-dii
Thursday
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เป็นวันธรรมดา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เป็นวันธรรมดา
wan jan wan ang-khaan wan phút wan phá-rúe-hàt-sà-baaw-dii láe wan sùk bpen wan tham-má-daa
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are weekdays.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
Friday
วันศุกร์ วันศุกร์ (n)
wan sùk
Friday
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เป็นวันธรรมดา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เป็นวันธรรมดา
wan jan wan ang-khaan wan phút wan phá-rúe-hàt-sà-baaw-dii láe wan sùk bpen wan tham-má-daa
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are weekdays.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
Saturday
วันเสาร์ วันเสาร์ (n)
wan sǎo
Saturday
ไม่มีแผนสำหรับวันเสาร์ ไม่มีแผนสำหรับวันเสาร์
mâi mii phǎaen sǎm-ràp wan sǎo
no plans for Saturday
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
Sunday
วันอาทิตย์ วันอาทิตย์ (n)
wan aa-thít
Sunday
วันอาทิตย์เป็นวันพ่อแห่งชาติ วันอาทิตย์เป็นวันพ่อแห่งชาติ
wan-aa-thít bpen wan phâaw-hàaeng-châat
Sunday is Father's Day.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
May
เดือนพฤษภาคม เดือนพฤษภาคม (n)
duuean phrúet-sà-phaa-khom
May
ดอกไม้ในเดือนพฤษภาคม ดอกไม้ในเดือนพฤษภาคม
dàawk-mái nai duuean phrúet-sà-phaa-khom
May flowers
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
January
เดือนมกราคม เดือนมกราคม (n)
duuean má-gà-raa-khom
January
เดือนมกราคม ปี 2009 เดือนมกราคม ปี 2009
duuean má-gà-raa-khom bpii sǎawng-phan-gâao
January 2009
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples