Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
|

Thai Core 100 Word List

101 Words
February
เดือนกุมภาพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ (n)
duuean gum-phaa-phan
February
วันอธิกสุรทินคือวันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ วันอธิกสุรทินคือวันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์
wan à-thí-gà-sù-rá-thin khuue wan thîi yîi-sìp-gâao duuean gum-phaa-phan
Leap year day is February 29th.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
March
เดือนมีนาคม เดือนมีนาคม (n)
duuean mii-naa-khom
March
เดือนมีนาคมเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหนือ และเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกใต้ เดือนมีนาคมเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหนือ และเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกใต้
duuean mii-naa-khom bpen jùt-rôoem-dtôn khǎawng rúe-duu-bai-máai-phlì nai sîik-lôok nǔuea láe bpen jùt-rôoem-dtôn khǎawng rúe-duu-bai-máai-rûuang nai sîik-lôok dtâai
March marks the start of Spring in the northen hemisphere and fall in the southern hemisphere.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
April
เดือนเมษายน เดือนเมษายน (n)
duuean mee-sǎ-yon
April
ตอนนี้คือเดือนเมษายน ดังนั้นเดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคม ตอนนี้คือเดือนเมษายน ดังนั้นเดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคม
dtaawn níi khuue duuean mee-sǎa-yon dang-nán duuean nâa khuue duuean phrúet-sà-phaa-khom
It is now April so next month will be May.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
June
เดือนมิถุนายน เดือนมิถุนายน (n)
duuean mí-thù-naa-yon
June
พวกเราจะแต่งงานกันในเดือนมิถุนายน พวกเราจะแต่งงานกันในเดือนมิถุนายน
phûuk-rao jà dtàeng-ngaan gan nai duuean mí-thù-naa-yon
We are getting married in June.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
July
เดือนกรกฎาคม เดือนกรกฎาคม (n)
duuean gà-rá-gà-daa-khom
July
เดือนกรกฎาคมถูกตั้งชื่อขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่จูเลียส ซีซาร์ผู้ซึ่งเกิดในเดือนกรกฎาคม เดือนกรกฎาคมถูกตั้งชื่อขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่จูเลียส ซีซาร์ผู้ซึ่งเกิดในเดือนกรกฎาคม
duuean gà-rá-gà-daa-khom thùuk dtâng chûue khûen phûuea bpen gìiat gàae juu-lîiat sii-sâa phûu sûeng gòoet nai duuean gà-rá-gà-daa-khom
July is named for Julius Caesar, who was born in July.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
August
เดือนสิงหาคม เดือนสิงหาคม (n)
duuean sǐng-hǎa-khom
August
โรงเรียนปิดในเดือนสิงหาคม โรงเรียนปิดในเดือนสิงหาคม
roong-riian bpìt nai duuean sǐng-hǎa-khom
The school is closed in August.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
September
เดือนกันยายน เดือนกันยายน (n)
duuean gan-yaa-yon
September
ในเดือนกันยายน ฤดูใบไม้ร่วงเริ่มต้นในซีกโลกเหนือและฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นขึ้นในซีกโลกใต้ ในเดือนกันยายน ฤดูใบไม้ร่วงเริ่มต้นในซีกโลกเหนือและฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นขึ้นในซีกโลกใต้
nai duuean gan-yaa-yon rúe-duu bai-mái rûuang rôoem-dtôn nai sîik-lôok-nǔuea láe rúe-duu bai-mái phlì rôoem-dtôn khûen nai sîik-lôok dtâi
In September, fall begins in the northen hemisphere and spring in the southern hemisphere.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
October
เดือนตุลาคม เดือนตุลาคม (n)
duuean dtù-laa-khom
October
วันฮาโลวีนตรงกับวันที่ 31 เดือนตุลาคม วันฮาโลวีนตรงกับวันที่ 31 เดือนตุลาคม
wan haa-loo-wiin dtrong gàp wan thîi sǎam-sìp-èt duuean dtù-laa-khom
Halloween falls on October 31st.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
November
เดือนพฤศจิกายน เดือนพฤศจิกายน (n)
duuean phrúet-sà-jì-gaa-yon
November
วันขอบคุณพระเจ้า วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน วันขอบคุณพระเจ้า วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน
wan-khàawp-khun-phrá-châao wan phá-rúe-hàt-sà-baaw-dii thîi yîi-sìp-sìi phrúet-sà-jì-gaa-yon
Thanksgiving, Thursday November 24th
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
December
เดือนธันวาคม เดือนธันวาคม (n)
duuean than-waa-khom
December
วันศุกร์ที่ 8 เดือนธันวาคม วันศุกร์ที่ 8 เดือนธันวาคม
wan sùk thîi bpàat duuean than-waa-khom
Friday, December 8th
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
zero
ศูนย์ ศูนย์ (n)
sǔun
zero
หมายเลขศูนย์ หมายเลขศูนย์
mǎai-lêek sǔun
number zero
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
one
หนึ่ง หนึ่ง (n)
nùeng
one
มียี่สิบสี่ชั่วโมงในหนึ่งวัน มียี่สิบสี่ชั่วโมงในหนึ่งวัน
mii yîi-sìp sìi chûua-moong nai nùeng wan
There are twenty-four hours in one day.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
two
สอง สอง (n)
sǎawng
two
หมายเลขสองเป็นหมายเลขโปรดของดิฉัน หมายเลขสองเป็นหมายเลขโปรดของดิฉัน
mǎai-lêek sǎawng bpen mǎai-lêek bpròot khǎawng dì-chǎn
The number two is my favorite number.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
three
สาม สาม (n)
sǎam
three
สามองศา สามองศา
sǎam ong-sǎa
three degrees
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
four
สี่ สี่ (n)
sìi
four
สี่มุม สี่มุม
sìi mum
four corners
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
five
ห้า ห้า (n)
hâa
five
ดิฉันทานโดนัทไปห้าอัน ดิฉันทานโดนัทไปห้าอัน
dì-chǎn thaan doo-nát bpai hâa an
I ate five doughnuts.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
six
หก หก (n)
hòk
six
หกองศา หกองศา
hòk ong-sǎa
six degrees
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
seven
เจ็ด เจ็ด (n)
jèt
seven
เจ็ดสิ่ง เจ็ดสิ่ง
jèt sìng
seven things
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
eight
แปด แปด (n)
bpàaet
eight
แปดองศา แปดองศา
bpàaet ong-sǎa
eight degrees
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
nine
เก้า เก้า (n)
gâo
nine
เก้าองศา เก้าองศา
gâo ong-sǎa
nine degrees
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
ten
สิบ สิบ (n)
sìp
ten
ดิฉันสามารถนับหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาจีนได้ ดิฉันสามารถนับหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาจีนได้
dì-chǎn sǎa-mâat náp nùeng thǔeng sìp bpen phaa-sǎa-jiin dâi
I can count from one to ten in Chinese.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
coffee
กาแฟ กาแฟ (n)
gaa-faae
coffee
กาแฟ 1 ถ้วย กาแฟ 1 ถ้วย
gaa-faae nùeng thûuai
cup of coffee
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
beer
เบียร์ เบียร์ (n)
biia
beer
เบียร์ 1 กระป๋อง เบียร์ 1 กระป๋อง
biia nùeng grà-bpǎawng
can of beer
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
tea
ชา ชา (n)
chaa
tea
ผู้หญิงกำลังดื่มชา ผู้หญิงกำลังดื่มชา
phûu-yǐng gam-lang dùuem chaa
The woman is drinking tea.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
wine
ไวน์ ไวน์ (n)
waai
wine
ไวน์ 1 แก้ว ไวน์ 1 แก้ว
wai nùeng gâaeo
glass of wine
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples