Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
|

Thai Core 100 Word List

101 Words
water
น้ำ น้ำ (n)
náam
water
ขอน้ำหน่อยได้ไหมคะ ขอน้ำหน่อยได้ไหมคะ
khǎaw nám nàauy dâi mǎi khá
Can I have some water, please?
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
beef
เนื้อวัว เนื้อวัว (n)
núuea-wuua
beef
สเต๊กเนื้อวัว สเต๊กเนื้อวัว
sà-dtéek núuea-wuua
beef steak
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
pork
เนื้อหมู เนื้อหมู (n)
núuea-mǔu
pork
เนื้อหมูคือเนื้อที่ได้จากหมู เนื้อหมูคือเนื้อที่ได้จากหมู
núuea-mǔu khuue núuea thîi dâi maa jàak mǔu
Pork is the meat from a pig.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
chicken
ไก่ ไก่ (n)
gài
chicken
ซุปไก่ ซุปไก่
súp-gài
chicken soup
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
lamb
เนื้อลูกแกะ เนื้อลูกแกะ (n)
núuea-lûuk-gàe
lamb
เนื้อลูกแกะอร่อยสุดๆ เนื้อลูกแกะอร่อยสุดๆ
núuea-lûuk-gàe à-ràauy sùt-sùt
Lamb is extremely delicious.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
fish
ปลา ปลา (n)
bplaa
fish
อาหารจานหลักของค่ำคืนนี้คือปลาย่าง อาหารจานหลักของค่ำคืนนี้คือปลาย่าง
aa-hǎan jaan làk khǎawng khâm-khuuen níi khuue bplaa yâang
Tonight's main course is grilled fish.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
foot
เท้า เท้า (n)
tháao
foot
เท้าข้างซ้าย เท้าข้างซ้าย
tháao khâang sáai
left foot
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
leg
ขา ขา (n)
khǎa
leg
ขายาว ขายาว
khǎa yaao
long legs
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
head
หัว หัว (n)
hǔua
head
หัว และคอ หัว และคอ
hǔua láe khaaw
head and neck
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
arm
แขน แขน (n)
khǎaen
arm
สองแขน สองแขน
sǎawng khǎaen
two arms
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
hand
มือ มือ (n)
muue
hand
มือขวา มือขวา
muue khwǎa
right hand
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
finger
นิ้วมือ นิ้วมือ (n)
níu-muue
finger
มีเลือดออกที่นิ้วข​​องฉัน มีเลือดออกที่นิ้วข​​องฉัน
mii lûueat àawk thîi níw khǎawng chǎn
My finger's bleeding.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
body
ร่างกาย ร่างกาย (n)
râang-gaai
body
ร่างกายของมนุษย์ ร่างกายของมนุษย์
râang-gaai khǎawng má-nút
human body
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
stomach
ท้อง ท้อง (n)
tháawng
stomach
ดิฉันมีอาการปวดท้อง ดิฉันมีอาการปวดท้อง
dì-chǎn mii aa-gaan bpùuat tháawng
I have a stomach ache.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
back
หลัง หลัง (n)
lǎng
back
ฉันเจ็บหลัง ฉันเจ็บหลัง
chăn jèp lăng
My back hurts.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
chest
หน้าอก หน้าอก (n)
nâa-òk
chest
ดิฉันมีอาการเจ็บหน้าอก ดิฉันมีอาการเจ็บหน้าอก
dì-chǎn mii aa-gaan jèp nâa-òk
I have chest pain.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
nurse
พยาบาล พยาบาล (n)
phá-yaa-baan
nurse
พยาบาลหญิง พยาบาลหญิง
phá-yaa-baan yǐng
female nurse
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
employee
ลูกจ้าง ลูกจ้าง (n)
lûuk-jâang
employee
ลูกจ้างกำลังมีประชุมกันอยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการ ลูกจ้างกำลังมีประชุมกันอยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการ
lûuk-jâang gam-lang mii bprà-chum gan yùu nai hâwng bprà-chum khá-ná-gam-má-gaan
The employees are having a meeting in the boardroom.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
police officer
เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ (n)
jâo-nâa-thîi-dtam-rùuat
police officer
เจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ เจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ
jâo-nâa-thîi-dtam-rùuat nai khrûueng-bàaep
police officer in uniform
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
cook
พ่อครัว พ่อครัว (n)
phâaw-khruua
cook
หัวหน้าพ่อครัว หัวหน้าพ่อครัว
hǔua-nâa phâaw-khruua
head cook
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
engineer
วิศวกร วิศวกร (n)
wít-sà-wá-gaawn
engineer
ดิฉันเป็นวิศวกร ดิฉันเป็นวิศวกร
dì-chǎn bpen wít-sà-wá-gaawn
I am an engineer.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
doctor
หมอ หมอ (n)
mǎaw
doctor
manager
ผู้จัดการ ผู้จัดการ (n)
phûu-jàt-gaan
manager
ผู้จัดการโรงงานกำลังออกคำสั่ง ผู้จัดการโรงงานกำลังออกคำสั่ง
phûu-jàt-gaan roong-ngaan gam-lang àawk kham-sàng
The factory manager is giving instructions.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
teacher
ครู ครู (n)
khruu
teacher
ครูกำลังสอนเด็กๆในห้องเรียน ครูกำลังสอนเด็กๆในห้องเรียน
khruu gam-lang sǎawn dèk-dèk nai hâwng-riian
The teacher is teaching the kids in the classroom.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
programmer
นักเขียนโปรแกรม นักเขียนโปรแกรม (n)
nák-khǐian-bproo-graaem
programmer
นักเขียนโปรแกรมบางคนทำงานจากที่บ้านเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องเดินทางไปทำงาน นักเขียนโปรแกรมบางคนทำงานจากที่บ้านเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องเดินทางไปทำงาน
nák-khǐian-bproo-graaem baang-khon tham-ngaan jàak thîi bâan phûuea thîi phûuak-khǎo jà dâai mâi dtâwng dooen-thaang bpai tham-ngaan
Some programmers work from home, so they don't have to commute to work.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example