ThaiPod101.com Blog

Learn Thai with Free Daily
Audio and Video Lessons!
Start Your Free Trial 6 FREE Features

A Useful List of Advanced Thai Words

Thumbnail

Have you been learning Thai for a while and want to continue expanding your knowledge? If you already feel comfortable using the language at an intermediate level, it’s time to press onward and start learning advanced Thai vocabulary. Picking up more sophisticated words and terms will enable you to understand more complex conversations and communicate more like a native speaker.

To help you start strong, we have prepared this practical list of advanced Thai vocabulary words. For each word, we have included: 

 • English translation
 • Part of speech
 • Example(s) of use

At ThaiPod101.com, it’s our goal to make learning Thai easy and fun! Keep reading to become acquainted with the most important advanced words in the Thai language.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. Advanced Academic Words
 2. Advanced Business Words
 3. Advanced Medical Words
 4. Advanced Legal Words
 5. Alternative Words for More Sophisticated Writing & Speech
 6. Conclusion

1. Advanced Academic Words

Do you plan to study in Thailand? Learning these advanced Thai words for essays, thesis papers, and academic reading will help you thrive and flourish in any Thai school

1 – วิทยานิพนธ์

Pronunciation: wít-thá-yaa-ní-phon
English meaning: thesis
Part of speech: noun

Example:  
เธอทำวิทยานิพนธ์เสร็จหรือยัง
thooe-tham-wít-thá-yaa-ní-phon-sèt-rǔue-yang
Have you finished your thesis?

2 – คำนำ / บทนำ

Pronunciation: kham-nam / bòt-nam
English meaning: introduction
Part of speech: noun

Example 1:
คำนำไม่ควรยาวเกิน 1 หน้านะ
kham-nam-mâi-khuuan-yaao-gooen-nùeng-nâa-ná
The introduction shouldn’t be longer than one page.

Example 2:
บทนำไม่ควรยาวเกิน 1 หน้านะ
bòt-nam-mâi-khuuan-yaao-gooen-nùeng-nâa-ná
The introduction shouldn’t be longer than one page.

3 – สารบัญ

Pronunciation: sǎa-rá-ban
English meaning: table of contents
Part of speech: noun

Example:
ฉันลืมพิมพ์สารบัญ
chǎn-luuem-phim-sǎa-rá-ban
I forgot to print the table of contents.

4 – วิจัย

Pronunciation: wí-jai
English meaning: research
Part of speech: verb

Example:
เธอยังไม่เริ่มทำวิจัยอีกเหรอ แล้วจะทำวิทยานิพนธ์เสร็จทันมั้ย
thooe-yang-mâi-rôoem-tham-wí-jai-ìik-rǒoe láaeo-jà-tham-wít-thá-yaa-ní-phon-sèt-than-mái
You haven’t even started research? Will you be able to finish the thesis in time?

5 – ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

Pronunciation: khwaam-bpen-maa-láe-khwaam-sǎm-khan-khǎawng-bpan-hǎa
English meaning: problem statement
Part of speech: noun

Example:  
เวลาเริ่มทำวิทยานิพนธ์ ต้องเริ่มจากการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
wee-laa-rôoem-tham-wít-thá-yaa-ní-phon dtâawng-rôoem-jàak-gaan-khǐian-khwaam-bpen-maa-láe-khwaam-sǎm-khan-khǎawng-bpan-hǎa
When doing a thesis, you should start with a problem statement.

6 – วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

Pronunciation: wát-thù-bprà-sǒng / bpâo-mǎai
English meaning: objective
Part of speech: noun

Example 1: 
วัตถุประสงค์ในการทำวิจัยนี้คืออะไร
wát-thù-bprà-sǒng-nai-gaan-tham-wí-jai-níi-khuue-à-rai
What is the objective of this research?

Example 2:
เป้าหมายในการทำวิจัยนี้คืออะไร
bpâo-mǎai-nai-gaan-tham-wí-jai-níi-khuue-à-rai
What is the objective of this research?

Additional note:
วัตถุประสงค์ sounds more formal than เป้าหมาย.

7 – การทบทวนวรรณกรรม

Pronunciation: gaan-thóp-thuuan-wan-ná-gam
English meaning: literature review
Part of speech: noun

Example:
ฉันทำการทบทวนวรรณกรรมไม่เป็น เธอสอนฉันหน่อยได้มั้ย
chǎn-tham-gaan-thóp-thuuan-wan-ná-gam-mâi-bpen thooe-sǎawn-chǎn-nàuuy-dâi-mâi
I don’t know how to do a literature review. Can you teach me?

8 – คำนิยาม

Pronunciation: kham-ní-yaam
English meaning: definition
Part of speech: noun

Example:
คำนิยามของคำนี้คืออะไร
kham-ní-yaam-khǎawng-kham-níi-khuue-à-rai
What is the definition of this word?

9 – คำอธิบาย

Pronunciation: kham-à-thí-baai
English meaning: explanation
Part of speech: noun

Example:
อย่าลืมเขียนคำอธิบายไว้ท้ายรายงานด้วยนะ
yàa-luuem-khǐian-kham-à-thí-baai-wái-tháai-raai-ngaan-dûuay-ná
Don’t forget to write an explanation at the end of the report.

10 – วิธีดำเนินการทำวิจัย

Pronunciation: wí-thii-dam-nooen-gaan-tham-wí-jai
English meaning: research methodology
Part of speech: noun

Example:
คุณน่าจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีดำเนินการทำวิจัยจากอาจารย์นะ
khun-nâa-jà-khǎaw-kham-náe-nam-gìiao-gàp-wí-thii-dam-nooen-gaan-tham-wí-jai-jàak-aa-jaan-ná
You should ask for advice about research methodology from your teacher.

11 – การเก็บรวบรวมข้อมูล

Pronunciation: gaan-gèb-rûuap-ruuam-khâaw-muun
English meaning: sample and data collection
Part of speech: noun

Example:
ฉันใช้เวลา 3 เดือนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
chǎn-chái-wee-laa-sǎam-duuean-nai-gaan-gèb-rûuap-ruuam-khâaw-muun
I spent three months on sample and data collection.

12 – ผลวิเคราะห์ข้อมูล

Pronunciation: phǒn-wí-khráw-khâaw-muun
English meaning: data analysis
Part of speech: noun

Example:
ฉันจะได้ผลวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อไหร่
chǎn-jà-dâi-phǒn-wí-khráw-khâaw-muun-mûuea-rài
When will I get the data analysis?

13 – บทสรุป

Pronunciation: bòt-sà-rùp
English meaning: conclusion
Part of speech: noun

Example:
บทสรุปของเธอดีมาก
bòt-sà-rùp-khǎawng-thooe-dii-mâak
Your conclusion is very good.

14 – อภิปราย

Pronunciation: à-phí-bpraai
English meaning: to discuss
Part of speech: verb

Example:  
มาอภิปรายประเด็นนี้อีกครั้งเถอะ
maa-à-phí-bpraai-bprà-den-níi-ìik-khráng-thòe
Let’s discuss this topic again.

15 – ข้อเสนอแนะ

Pronunciation: khâaw-sà-nǒoe-náe
English meaning: suggestion
Part of speech: noun

Example:
เธอควรจะเขียนข้อเสนอแนะซัก 2-3 ข้อนะ
thooe-khuuan-ja-khǐian-khâaw-sà-nǒoe-náe-sák-sǎawng-sǎam-khâaw-ná
You should write a few suggestions.

16 – ดัชนี

Pronunciation: dàt-chá-nii
English meaning: index
Part of speech: noun

Example:
ปกติแล้ว ดัชนีจะอยู่ส่วนท้ายของรายงาน
bpòk-gà-dtì-láaeo dàt-chá-nii-jà-yùu-sùuan-tháai-khǎawng-raai-ngaan
Normally, the index is put at the end of the report.

17 – อ้างอิง

Pronunciation: âang-ing
English meaning: to cite
Part of speech: verb

Example:  
อย่าลืมอ้างอิงที่มาที่ไปของข้อมูลนะ
yàa-luuem-âang-ing-thîi-maa-thîi-bpai-khǎawng-khâaw-muun-ná
Don’t forget to cite the source of information.

18 – สมมติฐาน

Pronunciation: sǒm-mút-dtì-thǎan
English meaning: assumption
Part of speech: noun

Example:
เธอตั้งสมมุติฐานไว้ว่ายังไง
thooe-dtâng-sǒm-mút-dtì-thǎan-wái-wâa-yang-ngai
What is your assumption?

19 – เชิงอรรถ

Pronunciation: chooeng-àt
English meaning: footnote
Part of speech: noun

Example:
เชิงอรรถคืออะไร
chooeng-àt-khuue-à-rai
What is the footnote?

20 – ทฤษฎี

Pronunciation: thrít-sà-dii
English meaning: theory
Part of speech: noun

Example:
ฉันไม่เข้าใจทฤษฎีนี้เลยซักนิดเดียว มันยากมาก
chǎn-mâi-khâo-jai-thrít-sà-dii-níi-looei-sák-nít-diiao man-yâak-mâak
I don’t understand a thing about this theory. It is extremely difficult.

21 – การประเมิน

Pronunciation: gaan-bprà-mooen
English meaning: assessment
Part of speech: noun

Example:
ลดาไม่ผ่านการประเมิน
lá-daa-mâi-phàan-gaan-bprà-mooen
Lada did not pass the assessment.

22 – การโต้วาที

Pronunciation: gaan-dtôo-waa-thii
English meaning: debate
Part of speech: noun

Example:  
การโต้วาทีหัวข้อนี้น่าสนใจมาก
gaan-dtôo-waa-thii-hǔua-khâaw-níi-nâa-sǒn-jai-mâak
The topic of this debate is very interesting.

A Red Figure Debating with a Blue Figure

23 – เกณฑ์การประเมิน

Pronunciation: geen-gaan-bprà-mooen
English meaning: evaluation criteria
Part of speech: noun

Example:
อย่าลืมดูเกณฑ์การประเมินนะ
yàa-luuem-duu-geen-gaan-bprà-mooen-ná
Don’t forget to look at the evaluation criteria.

2. Advanced Business Words

For those who are doing business in Thailand, knowing these advanced Thai vocabulary words will make all the difference in your day-to-day communications. We have included terminology related to companies, policies, and the business world, as well as words you could use in the workplace

1 – กรรมการ

Pronunciation: gam-má-gaan
English meaning: director
Part of speech: noun

Example:
บริษัทนี้มีกรรมการ 5 คน
baaw-rí-sàt-níi-mii-gam-má-gaan-hâa-khon
There are five directors in this company.

2 – ที่ปรึกษา

Pronunciation: thîi-bprùk-sǎa
English meaning: consultant
Part of speech: noun

Example:
คุณมินตราเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเรา
khun-min-dtraa-bpen-thîi-bprùk-sǎa-khǎawng-baaw-rí-sàt-rao
Mintra is our company’s consultant.

3 – ผู้จัดการ

Pronunciation: phûu-jàt-gaan
English meaning: manager
Part of speech: noun

Example:
ผู้จัดการเพิ่งลาออกจากบริษัทไป
phûu-jàt-gaan-phôoeng-laa-àawk-jàak-baaw-rí-sàt-bpai
The manager just resigned from our company.

4 – รองผู้จัดการ

Pronunciation: raawng-phûu-jàt-gaan
English meaning: assistant manager
Part of speech: noun

Example:
รองผู้จัดการได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเดือนที่แล้ว
raawng-phûu-jàt-gaan-dâi-lûuean-dtam-nàaeng-bpen-phûu-jàt-gaan-dooen-thîi-láaeo
The assistant manager was just promoted to manager last month.

5 – ผู้ถือหุ้น

Pronunciation: phûu-thǔue-hûn
English meaning: shareholder
Part of speech: noun

Example:
เมื่อวานนี้มีประชุมผู้ถือหุ้น
mûuea-waan-níi-mii-bprà-chum-phûu-thǔue-hûn
There was a shareholder meeting yesterday.

6 – ตลาดหุ้น

Pronunciation: dtà-làat-hûn
English meaning: stock market
Part of speech: noun

Example:
ตลาดหุ้นตกสัปดาห์ที่แล้ว
dtà-làat-hûn-dtòk-sàp-daa-thîi-láaeo
The stock market crashed last week.

7 – กำไร

Pronunciation: gam-rai
English meaning: profit
Part of speech: noun

Example:
ปีนี้กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น
bpii-níi-gam-rai-khǎawng-baaw-rí-sàt-phôoem-khûen
The company’s profit increased this year.

An Image Depicting a Steady Increase in Profit

The company’s profit increased this year.

8 – ขาดทุน

Pronunciation: khàat-thun
English meaning: loss
Part of speech: noun

Example:  
ธุรกิจของเธอไม่ค่อยดี ดูเหมือนว่าจะขาดทุน
thú-rá-gìt-khǎawng-thooe-mâi-khâauy-dii duu-mǔuean-wâa-jà-khàat-thun
Her business doesn’t look so good. It seems like a loss.

9 – เงินปันผล

Pronunciation: ngoen-bpan-phǒn
English meaning: dividend
Part of speech: noun

Example:
กองทุนนี้จ่ายเงินปันผลดีมาก
gaawng-thun-níi-jàai-ngoen-bpan-phǒn-dii-mâak
The dividend of this fund is very good.

10 – ผลตอบแทน

Pronunciation: phǒn-dtàawp-thaaen
English meaning: return on investment
Part of speech: noun

Example:
ทุกคนอยากได้ผลตอบแทนมาก ๆ จากการลงทุน
thúk-khon-yàak-dâi-phǒn-dtàawp-thaaen-mâak-mâak-jàak-gaan-long-thun
Everyone wants a high return on investment.

11 – กองทุน

Pronunciation: gaawng-thun
English meaning: fund
Part of speech: noun

Example:
กองทุนนี้มีผลการดำเนินงานดี
gaawng-thun-níi-mii-phǒn-gaan-dam-nooen-ngaan-dii
This fund has a good performance.

12 – รายได้

Pronunciation: raai-dâi
English meaning: revenue
Part of speech: noun

Example:
ผมอยากได้รายงานรายได้ของเดือนนี้
phǒm-yàak-dâi-raai-ngaan-raai-dâi-khǎawng-duuean-níi
I want a revenue report for this month.

13 – ค่าใช้จ่าย

Pronunciation: khâa-chái-jàai
English meaning: expense
Part of speech: noun

Example:
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูงมาก
khâa-chái-jàai-nai-gaan-sâawm-bam-rung-sǔung-mâak
The maintenance expense is really high.

14 – ภาษี

Pronunciation: phaa-sǐi
English meaning: tax
Part of speech: noun

Example:
ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยคือเท่าไหร่
phaa-sǐi-muun-lá-khâa-phôoem-nai-bprà-thêet-thai-khuue-thâo-rài
What is the rate of value-add tax in Thailand?

15 – ล้มละลาย

Pronunciation: lóm-lá-laai
English meaning: bankrupt
Part of speech: verb

Example:
เขาเครียดมาก เพราะบริษัทของเขากำลังจะล้มละลาย
khǎo-khrîiat-mâak phráw-baaw-rí-sàt-khǎawng-khǎo-gam-lang-jà-lóm-lá-laai
He is so stressed because his company is about to go bankrupt.

16 – สวัสดิการ

Pronunciation: sà-wàt-dì-gaan
English meaning: welfare
Part of speech: noun

Example:
สวัสดิการของบริษัทนี้ดีมาก
sà-wàt-dì-gaan-khǎawng-baaw-rí-sàt-níi-dii-mâak
The welfare of this company is really good.

17 – ชดเชย

Pronunciation: chót-chooei
English meaning: compensate
Part of speech: verb

Example:
คุณจะชดเชยต่อความเสียหายนี้เท่าไหร่
khun-jà-chót-chooei-dtàaw-khwaam-sǐia-hǎai-níi-thâo-rài
How much will you compensate for this damage?

18 – การจ้างงาน

Pronunciation: gaan-jâang-ngaan
English meaning: employment
Part of speech: noun

Example:
การจ้างงานของบริษัทปีที่แล้วลดลง
gaan-jâang-ngaan-khǎawng-baaw-rí-sàt-bpii-thîi-láaeo-lót-long
The company’s employment rate decreased last year.

19 – สำนักงานใหญ่

Pronunciation: sǎm-nák-ngaan-yài
English meaning: head office
Part of speech: noun

Example:  
สำนักงานใหญ่ของบริษัทนี้อยู่ที่ไหน
sǎm-nák-ngaan-yài-khǎawng-baaw-rí-sàt-níi-yùu-thîi-nǎi
Where is this company’s head office?

20 – สาขา

Pronunciation: sǎ-khǎa
English meaning: branch
Part of speech: noun

Example:
สาขาที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่สีลม
sǎ-khǎa-thîi-glâi-thîi-sùt-yùu-thîi-sǐi-lom
The closest branch is at Silom.

21 – นโยบาย

Pronunciation: ná-yoo-baai
English meaning: policy
Part of speech: noun

Example:
ขอทราบนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า
khǎaw-sâap-ná-yoo-baai-gaan-bplìian-khuuen-sǐn-kháa
Please tell me about the return policy.

22 – เอสเอ็มอี

Pronunciation: éet-em-ii
English meaning: SME (stands for “small and medium enterprises”)
Part of speech: noun

Example:
ธุรกิจของบ้านฉันเป็นธุรกิจเอสเอ็มอี
thú-rá-gìt-khǎawng-bâan-chǎn-bpen-thú-rá-gìt-éet-em-ii
My family business is an SME.

23 – ธุรกิจ

Pronunciation: thú-rá-gìt
English meaning: business
Part of speech: noun

Example:  
เธอกำลังทำธุรกิจใหม่
thooe-gam-lang-tham-thú-rá-gìt-mài
She is starting a new business.

24 – ใบเสร็จ

Pronunciation: bai-sèt
English meaning: receipt
Part of speech: noun

Example:
ฉันทำใบเสร็จหาย
chǎn-tham-bai-sèt-hǎai
I lost the receipt.

25 – ใบกำกับภาษี

Pronunciation: bai-gam-gàp-phaa-sǐi
English meaning: tax invoice
Part of speech: noun

Example:
เธอต้องขอใบกำกับภาษีเพื่อยื่นให้แผนกบัญชี
thooe-dtâawng-khǎaw-bai-gam-gàp-phaa-sǐi-phûuea-yûuen-hâi-phà-nàaek-ban-chii
You need to ask for the tax invoice to give to the accounting department.

3. Advanced Medical Words

Being sick is an unavoidable part of life. Learning advanced vocabulary words in Thai related to medical treatment will help you explain your symptoms, understand what doctors or nurses are telling you, and maybe even give you a leg up if you plan to enter the medical field in Thailand. 

1 – การรักษา

Pronunciation: gaan-rák-sǎa
English meaning: treatment
Part of speech: noun

Example:  
การรักษาอาการท้องผูกมีหลายวิธี
gaan-rák-sǎa-aa-gaan-tháawng-phùuk-mii-lǎai-wí-thii
There are many treatments for constipation.

2 – ฉีดยา

Pronunciation: chìit-yaa
English meaning: to inject
Part of speech: verb

Example:  
เด็กร้องไห้ เพราะ ถูกฉีดยา
dèk-ráawng-hâi-phráw-thùuk-chìit-yaa
The child cried because he was injected.

3 – ฉีดวัคซีน

Pronunciation: chìit-wák-siin
English meaning: to vaccinate
Part of speech: verb

Example:  
ฉันฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี
chǎn-chìit-wák-siin-khâi-wàt-yài-thúk-bpii
I have been vaccinated for influenza every year.

4 – ผ่าตัด

Pronunciation: phàa-dtàt
English meaning: to operate
Part of speech: verb

Example:  
พ่อเคยผ่าตัดเพื่อรักษาโรคนิ่ว
phâaw-khooei-phàa-dtàt-phûuea-rák-sǎa-rôok-nìu
Dad was operated on to treat his gallstones.

5 – เข้าเฝือก

Pronunciation: khâo-fùueak
English meaning: to splint
Part of speech: verb

Example:  
น้องสาวเคยเข้าเฝือกเพื่อรักษาอาการแขนหัก
náawng-sǎao-khooei-khâo-fùueak-phûuea-rák-sǎa-aa-gaan-khǎaen-hàk
My sister was splinted to treat her broken arm.

6 – ตรวจชิ้นเนื้อ

Pronunciation: dtrùuat-chín-núuea
English meaning: biopsy
Part of speech: noun

Example:  
เธอถูกตรวจชิ้นเนื้อที่ปอด
thooe-thùuk-dtrùuat-chín-núuea-thîi-bpàawt
She had a lung biopsy.

7 – ยา

Pronunciation: yaa
English meaning: medicine
Part of speech: noun

Example:  
อย่าลืมกินยานะ
yàa-luuem-gin-yaa-ná
Don’t forget to take the medicine.

8 – ยาชา

Pronunciation: yaa-chaa
English meaning: anesthetic
Part of speech: noun

Example:  
คุณหมอทายาชาให้ก่อนทำแผล
khun-mǎaw-thaa-yaa-chaa-hâi-gàawn-tham-phlǎae
The doctor applied an anesthetic before treating the wound.

9 – เจาะเลือด

Pronunciation: jàw-lûueat
English meaning: to draw blood
Part of speech: verb

Example:  
ฉันไม่อยากเจาะเลือดเลย
chǎn-mâi-yàak-jàw-lûueat-looei
I don’t want my blood to be drawn.

10 – เอกซเรย์

Pronunciation: ék-sá-ree
English meaning: X-ray
Part of speech: noun

Example:
คุณยายกำลังจะเอกซเรย์ปอด
khun-yaai-gam-lang-jà-ék-sá-ree-bpàawt
Grandma is about to get a lung X-ray.

11 – ซีทีแสกน

Pronunciation: sii-thii-sà-gaaen
English meaning: CT scan
Part of speech: noun

Example:  
หมอสั่งให้ทำซีทีแสกน
mǎaw-sàng-hâi-tham-sii-thii-sà-gaaen
The doctor ordered a CT scan.

12 – วัดความดัน

Pronunciation: wát-khwaam-dan
English meaning: to measure blood pressure
Part of speech: verb

Example:  
คุณวัดความดันแล้วหรือยัง
khun-wát-khwaam-dan-láaeo-rǔue-yang
Have you measured the blood pressure yet?

13 – วัดไข้

Pronunciation: wát-khâi
English meaning: to measure body temperature
Part of speech: verb

Example:  
แม่เพิ่งวัดไข้เมื่อกี๊
mâae-pôoeng-wát-khâi-mûuea-gíi
Mom just measured her body temperature.

14 – ตรวจสุขภาพ

Pronunciation: dtrùuat-sùk-khà-phâap
English meaning: health check-up
Part of speech: noun

Example:  
เธอควรตรวจสุขภาพปีละครั้ง
thooe-khuuan-dtrùuat-sùk-khà-phâap-bpii-lá-khráng
You should do a health check-up once a year.

15 – หาหมอ

Pronunciation: hǎa-mǎaw
English meaning: to go see the doctor
Part of speech: verb

Example:  
ฉันรู้สึกไม่ค่อยดี พรุ่งนี้ฉันจะไปหาหมอ
chǎn-rúu-sùek-mâi-khâauy-dii phrûng-níi-chǎn-jà-bpai-hǎa-mǎaw
I’m not feeling very well. I will go see a doctor tomorrow.

16 – ปวดหัว

Pronunciation: bpùuat-hǔua
English meaning: to have a headache
Part of speech: verb

Example:  
คุณตาปวดหัวรึเปล่า ตาดูไม่ค่อยดีเลย
khun-dtaa-bpùuat-hǔua-rúe-bplàao dtaa-duu-mâi-khâauy-dii-looei
[talking to Grandpa] Do you have a headache? You don’t look so well.

17 – ปวดท้อง

Pronunciation: bpùuat-tháawng
English meaning: to have a stomachache
Part of speech: verb

Example:  
เมื่อวานฉันกินอาหารไม่สะอาด วันนี้เลยปวดท้อง
mûuea-waan-chǎn-gin-aa-hǎan-mâi-sà-àat wan-níi-looei-bpùuat-tháawng
Yesterday, the food I ate wasn’t very clean. Today, I have a stomachache.

A Man Suffering from a Stomachache

18 – ปวดหลัง

Pronunciation: bpùuat-lǎng
English meaning: to have a backache
Part of speech: verb

Example:  
เธอนั่งทำงานทั้งวัน ไม่ได้ออกกำลังกาย ก็เลยปวดหลัง
thooe-nâng-tham-ngaan-tháng-wan mâi-dâi-àawk-gam-lang-gaai gâaw-looei-bpùuat-lǎng
She sits and works all day, and doesn’t exercise. So, she has a backache.

19 – ชัก

Pronunciation: chák
English meaning: to convulse
Part of speech: verb

Example:  
เธอเคยเห็นคนชักมั้ย
thooe-khooei-hěn-khon-chák-mái
Have you ever seen anybody convulse?

20 – ข้อเท้าพลิก

Pronunciation: khâaw-tháo-plík
English meaning: sprained ankle
Part of speech: noun

Example:  
เมื่อวานฉันข้อเท้าพลิก เจ็บมาก
mûuea-waan-chǎn-khâaw-tháo-plík jèp-mâak
I had a sprained ankle yesterday. It hurts.

21 – เจ็บ

Pronunciation: jèp
English meaning: hurt
Part of speech: adjective

Example:  
เจ็บมากมั้ย
jèp-mâak-mái
Are you hurt badly?

22 – ไข้ขึ้น

Pronunciation: khâi-khûen
English meaning: to have a fever
Part of speech: verb

Example:  
เธอไข้ขึ้นสูงมาก
thooe-khâi-khûen-sǔung-mâak
She has a very high fever.

23 – ผื่น

Pronunciation: phùuen
English meaning: rash
Part of speech: noun

Example:  
เขามีผื่นที่แขน
khǎo-mii-phùuen-thîi-khǎaen
He has a rash on his arm.

24 – เบื่ออาหาร

Pronunciation: bùuea-aa-hǎan
English meaning: to lose one’s appetite
Part of speech: verb

Example:  
คุณยายรู้สึกเบื่ออาหาร
khun-yaai-rúu-sùek-bùuea-aa-hǎan
Grandma lost her appetite.

25 – เป็นลม

Pronunciation: bpen-lom
English meaning: to faint
Part of speech: verb

Example:  
อากาศร้อนมากเลยจนเพื่อนของฉันเป็นลม
aa-gàat-ráawn-mâak-looei-jon-phûuean-khǎawng-chǎn-bpen-lom
The weather is so hot that my friend fainted.

26 – เวียนหัว

Pronunciation: wiian-hǔua
English meaning: dizzy
Part of speech: adjective

Example:  
ตอนคุณแม่ท้อง คุณแม่เวียนหัวทุกเช้า
dtaaw-khun-mâae-tháawng khun-mâae-wiian-hǔua-thúk-cháo
While my mother was pregnant, she felt dizzy every morning.

27 – คัดจมูก

Pronunciation: khát-jà-mùuk
English meaning: to have nasal congestion
Part of speech: verb

Example:  
ฉันรู้สึกคัดจมูก ฉันหายใจไม่ค่อยออก
chǎn-rúu-sùuek-khát-jà-mùuk chǎn-hǎai-jai-mâi-khâauy-àawk
I have nasal congestion. I can’t breathe well.

28 – จาม

Pronunciation: jaam
English meaning: to sneeze
Part of speech: verb

Example:  
ฉันจามไม่หยุดมาตั้งแต่เมื่อวาน
chǎn-jaam-mâi-yùt-maa-dtâng-dtàae-mûuea-waan
I have been sneezing non-stop since yesterday.

29 – น้ำมูกไหล

Pronunciation: nám-mûuk-lǎi
English meaning: to have a runny nose
Part of speech: verb

Example:  
แม่น้ำมูกไหล อาจจะเป็นหวัด
mâae-nám-mûuk-lǎi àat-jà-bpen-wàt
Mom has a runny nose. She may have a cold.

30 – ไอ

Pronunciation: ai
English meaning: to cough
Part of speech: verb

Example:  
ผานิตไอจนรู้สึกเจ็บคอ
phǎa-nít-ai-jon-rúu-sùek-jèp-khaaw
Panit coughed until she had a sore throat.

31 – เจ็บคอ

Pronunciation: jèp-khaaw
English meaning: to have a sore throat
Part of speech: verb

Example:  
คุณรู้สึกเจ็บคอรึเปล่า
khun-rúu-sùek-jèp-khaaw-rúe-bplàao
Do you have a sore throat?

4. Advanced Legal Words

Another set of advanced-level Thai words you should start learning are those related to the legal system in Thailand. Learning this terminology will help you have more complex conversations, avoid unfortunate misunderstandings, and more effectively study law if that’s where your path takes you! 

1 – กฎหมาย

Pronunciation: gòt-mǎai
English meaning: law
Part of speech: noun

Example:  
หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับกฎหมาย
nǎng-sǔue-lêem-níi-gìiao-gàp-gòt-mǎai
This book is about the law.

2 – รัฐธรรมนูญ

Pronunciation: rát-thà-tham-má-nuun
English meaning: constitution
Part of speech: noun

Example:  
รัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในกฎหมายที่สำคัญ
rát-thà-tham-má-nuun-bpen-gòt-mǎai-thîi-sǎm-khan
The Constitution is an important law.

3 – ผู้พิพากษา

Pronunciation: phûu-phí-phâak-sǎa
English meaning: judge
Part of speech: noun

Example:  
เพื่อนของฉันเป็นผู้พิพากษา
phûuean-khǎawng-chǎn-bpen-phûu-phí-phâak-sǎa
My friend is a judge.

A Judge Holding a Gavel

My friend is a judge.

4 – ทนายความ

Pronunciation: thá-naai-khwaam
English meaning: lawyer
Part of speech: noun

Example:  
ฉันอยากเป็นทนายความในอนาคต
chǎn-yàak-bpen-thá-naai-khwaam-nai-à-naa-khót
I want to be a lawyer in the future.

5 – อัยการ

Pronunciation: ai-yá-gaan
English meaning: prosecutor
Part of speech: noun

Example:  
อัยการทำหน้าที่อะไร
ai-yá-gaan-tham-nâa-thîi-à-rai
What is the duty of the prosecutor?

6 – โจทก์

Pronunciation: jòot
English meaning: plaintiff
Part of speech: noun

Example:  
ใครคือโจทก์ของคดีนี้
khrai-khuue-jòot-khǎawng-khá-dii-níi
Who is the plaintiff of this case?

7 – จำเลย

Pronunciation: jam-looei
English meaning: defendant
Part of speech: noun

Example:  
จำเลยของคดีนี้เป็นคนมีชื่อเสียง
jam-looei-khǎawng-khá-dii-níi-bpen-khon-mii-chûue-sǐiang
The defendant of this case is a famous person.

8 – พยาน

Pronunciation: phá-yaan
English meaning: witness
Part of speech: noun

Example:  
คดีนี้มีพยานกี่คน
khá-dii-níi-mii-phá-yaan-gìi-khon
How many witnesses are there in this case?

9 – คดีความ

Pronunciation: khá-dii-khwaam
English meaning: lawsuit / case
Part of speech: noun

Example:  
คนไทยไม่ชอบมีคดีความ
khon-thai-mâi-châawp-mii-khá-dii-khwaam
Thai people don’t like to be involved in lawsuits.

10 – คดีดำ

Pronunciation: khá-dii-dam
English meaning: undecided case
Part of speech: noun

Example:  
เธอรู้รึเปล่าว่าคดีดำคืออะไร
thooe-rúu-rúe-bplào-wâa-khá-dii-dam-khuue-à-rai
Do you know what an “undecided case” is?

11 – คดีแดง

Pronunciation: khá-dii-daaeng
English meaning: decided case
Part of speech: noun

Example:  
นี่คือคดีแดงหมายเลขอะไร
nîi-khuue-khá-dii-daaeng-mǎai-lêek-à-rai
What is the number of this decided case?

12 – คดีอาญา

Pronunciation: khá-dii-aa-yaa
English meaning: criminal case
Part of speech: noun

Example:  
การลักทรัพย์เป็นคดีอาญา
gaan-lák-sáp-bpen-khá-dii-aa-yaa
Burglary is a criminal case.

13 – คดีแพ่ง

Pronunciation: khá-dii-pâaeng
English meaning: civil case
Part of speech: noun

Example: 
การฟ้องล้มละลายเป็นคดีเพ่ง
gaan-fáawng-lóm-lá-laai-bpen-khá-dii-pâaeng
Bankruptcy is a civil case.

14 – ศาล

Pronunciation: sǎan
English meaning: court
Part of speech: noun

Example: 
ศาลตั้งอยู่ที่ไหน
sǎan-dtâng-yùu-thîi-nǎi
Where is the location of the court?

15 – การลงโทษ

Pronunciation: gaan-long-thôot
English meaning: punishment
Part of speech: noun

Example:  
การลงโทษสำหรับคดีนี้คืออะไร
gaan-long-thôot-sǎm-ràp-khá-dii-níi-khuue-à-rai
What is the punishment for this case?

16 – การประหารชีวิต

Pronunciation: gaan-bprà-hǎan-chii-wít
English meaning: death penalty
Part of speech: noun

Example:  
การประหารชีวิตเป็นการลงโทษที่รุนแรงที่สุด
gaan-bprà-hǎan-chii-wít-bpen-gaan-long-thôot-thîi-run-raaeng-thîi-sùt
The death penalty is the most severe punishment.

17 – ขังคุก

Pronunciation: khǎng-khúk
English meaning: to be imprisoned
Part of speech: verb

Example:  
เขาถูกขังคุกมา 10 ปี
khǎo-thùuk-khǎng-khúk-maa-sìp-bpii
He has been imprisoned for ten years.

18 – การริบทรัพย์สิน

Pronunciation: gaan-ríp-sáp-sǐn
English meaning: forfeiture of property
Part of speech: noun

Example:  
การริบทรัพย์สินเป็นการลงโทษที่เบาที่สุด
gaan-ríp-sáp-sǐn-bpen-gaan-long-thôot-thîi-bao-thîi-sùt
The forfeiture of property is the least severe of punishments.

19 – มีความผิด

Pronunciation: mii-khwaam-phìt
English meaning: guilty
Part of speech: adjective

Example:  
เขาถูกตัดสินให้มีความผิด
khǎo-thùuk-dtàt-sǐn-hâi-mii-khwaam-phìt
He is guilty as charged.

20 – พ้นผิด

Pronunciation: phón-phìt
English meaning: to be acquitted
Part of speech: verb

Example:  
เขาถูกตัดสินให้พ้นผิด
khǎo-thùuk-dtàt-sǐn-hâi-phón-phìt
He is acquitted.

21 – ประกันตัว

Pronunciation: bprà-gan-dtuua
English meaning: to bail out
Part of speech: verb

Example:  
เธอต้องใช้เงินกี่บาทในการประกันตัวเขา
thooe-dtâawng-chái-ngoen-gìi-bàat-nai-gaan-bprà-gaan-dtuua-khǎo
How many Baht will you need to bail him out?

22 – คำสั่งศาล

Pronunciation: kham-sàng-sǎan
English meaning: court decree
Part of speech: noun

Example:  
นี่คือคำสั่งศาล
nîi-khuue-kham-sàng-sǎan
This is a court decree.

23 – เรียกร้องสินไหมทดแทน

Pronunciation: rîiak-ráawng-sǐn-mǎi-thót-thaaen
English meaning: to call for damage
Part of speech: verb

Example:  
เธอควรเรียกร้องสินไหมทดแทนในกรณีนี้
thooe-khuuan-rîiak-ráawng-sǐn-mǎi-thót-thaaen-nai-gaaw-rá-nii-níi
You should call for damage in this case.

24 – การหมิ่นประมาท

Pronunciation: gaan-mìn-bprà-màat
English meaning: defamation
Part of speech: noun

Example:  
นี่คือตัวอย่างของการหมิ่นประมาท
nîi-khuue-dtuua-yàang-khǎawng-gaan-mìn-bprà-màat
This is an example of defamation.

25 – ค่าปรับ

Pronunciation: khâa-bpr̀ap
English meaning: fine
Part of speech: noun

Example:  
ค่าปรับในการฝ่าฝืนกฎจราจรคือเท่าไหร่
khâa-bpràp-nai-gaan-fàa-fǔuen-gòt-jà-raa-jaawn-khuue-thâo-rài
How much is the fine for the violation of traffic rules?

5. Alternative Words for More Sophisticated Writing & Speech

As you approach an advanced level in Thai, there are several formal words you should start memorizing and learning how to use. We will cover some of them in this section, but you can also go through our advanced Thai course to gain an even greater understanding of these words and more! 

The first five words are those you’ll often find in formal letters. The rest are formal alternatives to more casual words, which you would use when speaking to elders or people you respect. Keep in mind that some of these formal alternatives have both a spoken version and a written version. 

Advanced Words for Formal Letters

1 – เรียน

Pronunciation: riian
English meaning: to inform (equivalent to “Dear” in English)
Part of speech: verb

Example:  
เรียน ผู้จัดการอาคาร
phûu-jàt-gaan-aa-khaan
Dear building manager

2 – ด้วยความนับถือ / ด้วยความเคารพ

Pronunciation: dûuay-khwaam-náp-thǔue, dûuay-khwaam-khao-róp
English meaning: best regards (used in letters)
Part of speech: conjunction

Example:  
ด้วยความนับถือ
มนัท (manager)

dûuay-khwaam-náp-thǔue, 
má-nát, phûu-jàt-gaan

Best regards, 
Manut, manager

3 – จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Pronunciation: jueng-riian-maa-phûuea-sâap
English meaning: please be informed accordingly
Part of speech: conjunction

Example:  
วันจันทร์ที่ 26 เมษายนจะมีการตัดไฟ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
wan-jan-thîi-yîi-sîp-hòk-mee-sǎa-yon-jà-mii-gaan-dtàt-fai jueng-riian-maa-phûuea-sâap
There will be no electricity on Monday, April 26. Please be informed accordingly.

4 – เนื่องด้วย

Pronunciation: nûueang-dûuay
English meaning: because
Part of speech: conjunction

Example:  
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน จะไม่สามารถใช้ลิฟท์ได้ เนื่องด้วยจะมีการตัดไฟ
wan-jan-thîi-yîi-sîp-hòk-mee-sǎa-yon jà-mâi-sǎa-mâat-chái-líp-dâi nûueang-dûuay-jà-mii-gaan-dtàt-fai
On Monday, April 26, the elevator will be unavailable because of no electricity.

5 – ด้วยเหตุนี้

Pronunciation: dûuay-hèet-níi
English meaning: hence
Part of speech: conjunction

Example:  
วันจันทร์ที่ 26 เมษายนจะมีการซ่อมท่อประปา ด้วยเหตุนี้ โปรดสำรองน้ำไว้ใช้
wan-jan-thîi-yîi-sîp-hòk-mee-sǎa-yon-jà-mii-gaan-sâawm-thâaw-bprà-bpaa dûuay-hèet-níi bpròot-sǎm- raawng-nám-wái-chái
On Monday, April 26, there will be a plumbing repair. Hence, please reserve water for use.

Polite Words

6 – สุนัข

Pronunciation: sù-nák
English meaning: dog
Spoken language: หมา (mǎa)
Part of speech: noun

Example:
ที่บ้านฉันมีสุนัข 2 ตัว
thîi-bâan-chǎn-mii-sù-nák-sǎawng-dtuua
There are two dogs at my house.

Several Pets

สุนัข [sù-nák] is the polite word for “dog” in Thai.

7 – กระบือ

Pronunciation: grà-buue
English meaning: buffalo
Spoken language: ควาย (kwaai)
Part of speech: noun

Example:  
Part of speech: noun
thooe-khooei-hěn-grà-buue-rǔue-bplào
Have you ever seen a buffalo?

8 – สุกร

Pronunciation: sù-gaawn
English meaning: pig
Spoken language: หมู (mǔu)
Part of speech: noun

Example:  
สุกรเป็นคำสุภาพของหมู
sù-gaawn-bpen-kham-sù-phâap-khǎawng-mǔu
Sù-gaawn is the polite word for “pig.”

9 – โค

Pronunciation: khoo
English meaning: ox / cow
Spoken language: วัว (wuua)
Part of speech: noun

Example:  
ฉันชอบดื่มน้ำนมโค
chǎn-châawp-dùuem-nám-nom-khoo
I like to drink cow milk.

10 – นกกา

Pronunciation: nók-gaa
English meaning: crow
Spoken language: อีกา (ii-gaa)
Part of speech: noun

Example:
นกการ้องเสียงดังมาก
nók-gaa-râawng-sǐiang-dang-mâak
The crow sings very loudly.

11 – ข้าพเจ้า

Pronunciation: khâ-phá-jâo
English meaning: I (male, female)
Spoken language: ฉัน (chǎn)
Part of speech: pronoun

Example:  
ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย
khâ-phá-jâo-mâi-hěn-dûuay
I disagree.

12 – ผม

Pronunciation: phǒm
English meaning: I (male)
Spoken language: ฉัน (chǎn)
Part of speech: pronoun

Example:  
ผมอนุญาต
phǒm-à-nú-yâat
I allow that.

Additional information:  
ข้าพเจ้า (khâ-phá-jâo) is more formal than ผม (phǒm).

13 – ดิฉัน

Pronunciation: dì-chǎn
English meaning: I (female)
Spoken language: ฉัน (chǎn)
Part of speech: pronoun

Example:  
ดิฉันจะเข้าร่วมการประชุมด้วย
dì-chǎn-jà-khâo-rûuam-gaan-bprà-chum-dûuay
I will join the meeting, too.

Additional information:  
ข้าพเจ้า (khâ-phá-jâo) is more formal than ดิฉัน (dì-chǎn).

14 – สามี

Pronunciation: sǎa-mii
English meaning: husband
Spoken language: ผัว (phǔua)
Part of speech: noun

Example:  
สามีของฉันเป็นแพทย์
sǎa-mii-khǎawng-chǎn-bpen-phâaet
My husband is a doctor.

15 – ภรรยา

Pronunciation: phan-rá-yaa
English meaning: wife
Spoken language: เมีย (miia)
Part of speech: noun

Example:  
คุณมีภรรยาแล้วหรือยัง
khun-mii-phan-rá-yaa-láaeo-rǔue-yang
Do you have a wife?

16 – บิดา

Pronunciation: bì-daa
English meaning: father
Spoken language: พ่อ (phâaw)
Part of speech: noun

Example:  
กรุณาเขียนชื่อบิดาของคุณตรงนี้
gà-rú-naa-khǐian-chûue-bì-daa-khǎawng-khun-dtrong-níi
Please write the name of your father here.

17 – มารดา

Pronunciation: maan-da
English meaning: mother
Spoken language: แม่ (mâae)
Part of speech: noun

Example:  
มารดาของคุณอายุเท่าไหร่แล้ว
maan-daa-khǎawng-khun-aa-yú-thâo-rài-láaeo
How old is your mother?

18 – บุตร

Pronunciation: bùt
English meaning: child (male, female)
Spoken language: ลูก (lûuk)
Part of speech: noun

Example:  
คุณมีบุตรกี่คน
khun-mii-bùt-gìi-khon
How many children do you have?

19 – ธิดา

Pronunciation: thí-daa
English meaning: daughter
Spoken language: ลูกสาว (lûuk-sǎao)
Part of speech: noun

Example:  
ใส่จำนวนธิดาตรงนี้
sài-jam-nuan-thí-daa-dtrong-níi
Put your daughter’s number here.

20 – แพทย์

Pronunciation: phâaet
English meaning: doctor
Spoken language: หมอ (mǎaw)
Part of speech: noun

Example:  
โรงพยาบาลนี้มีแพทย์หลายคน
roong-phá-yaa-baan-níi-mii-phâaet-lǎai-khon
There are many doctors in this hospital.

21 – อาจารย์

Pronunciation: aa-jaan
English meaning: teacher
Spoken language: ครู (khruu)
Part of speech: noun

Example:  
อาจารย์คนโปรดของคุณคือใคร
aa-jaan-khon-bpròot-khǎawng-khun-khuue-khrai
Who is your favorite teacher?

22 – โสเภณี

Pronunciation: sǒo-phee-nii
English meaning: prostitute
Spoken language: กะหรี่ (ga-rǐi)
Part of speech: noun

Example:  
โสเภณีเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายในไทย
sǒo-phee-nii-bpen-aa-chîip-thîi-phìt-gòt-mǎai-nai-thai
Prostitution is an illegal occupation in Thailand.

23 – พระสงฆ์

Pronunciation: phrá-sǒng
English meaning: monk
Spoken language: พระ (phrá)
Part of speech: noun

Example:  
พระสงฆ์ฉันอาหารวันละ 2 มื้อ
phrá-sǒng-chǎn-aa-hǎan-wan-lá-sǎawng-múue
The monk eats two meals a day.

24 – รับประทาน / ทาน 

Pronunciation: ráp-bprà-thaan / thaan
English meaning: to eat
Spoken language: กิน (gin)
Part of speech: verb

Example 1:  
ผู้สูงอายุไม่ควรรับประทานของหวานมากเกินไป
phûu-sǔung-aa-yú-mâi-khuuan-ráp-bprà-thaan-khǎawng-wǎan-mâak-gooen-bpai
The elderly shouldn’t eat too many sweets.

Example 2:  
เธอทานข้าวแล้วหรือยัง
thooe-thaan-khâao-láaeo-rǔue-yang
Have you eaten yet?

Additional note: 
รับประทาน (ráp-bprà-thaan) is often shortened to ทาน (thaan) in daily conversations. The shortened version is also considered formal, though the longer version is slightly more formal.

25 – อุจจาระ

Pronunciation: ùt-jaa-rá
English meaning: feces
Spoken language: ขี้ (khîi)
Part of speech: noun

Example:  
ลักษณะอุจจาระของผู้ป่วยเป็นอย่างไร
lák-sà-nà-ùt-jaa-rá-khǎawng-phûu-bpùuay-bpen-yàang-rai
How is the patient’s feces?

26 – ปัสสาวะ

Pronunciation: bpàt-sǎa-wá
English meaning: urine
Spoken language: ฉี่ (chìi)
Part of speech: noun

Example:  
เราต้องการปัสสาวะ 5 มิลลิลิตรในการตรวจ
rao-dtâawng-gaan-bpàt-sǎa-wá-hâa-min-lí-lít-nai-gaan-dtrùuat
I need five ml. of urine for a sample.

27 – ถึงแก่กรรม

Pronunciation: thǔeng-gàae-gam
English meaning: to die
Spoken language: ตาย (dtaai)
Part of speech: verb

Example:  
เขาถึงแก่กรรมตอนอายุ 80 ปี
khǎo-thǔeng-gàae-gam-dtaawn-aa-yú-bpàaet-sìp-bpii
He died at the age of 80.

28 – ตั้งครรภ์

Pronunciation: dtâng-khan
English meaning: pregnant
Spoken language: ท้อง (tháawng)
Part of speech: verb

Example:  
เธอตั้งครรภ์มา 8 สัปดาห์แล้ว
thooe-dtâng-khan-maa-bpàaet-sàp-daa-láaeo
She has been pregnant for eight weeks now.

29 – อาเจียน

Pronunciation: aa-jiian
English meaning: to vomit
Spoken language: อ้วก (ûuak)
Part of speech: verb

Example: 
ญาดารู้สึกอยากอาเจียน
yaa-daa-rúu-sùek-yàak-aa-jiian
Yada wants to vomit.

30 – ทราบ

Pronunciation: sâap
English meaning: to know
Spoken language: รู้ (rúu)
Part of speech: verb

Example:  
เธอทราบเรื่องอาการป่วยของคุณตาหรือยัง
thooe-sâap-rûueang-aa-gaan-bpùuay-khǎawng-khun-dtaa-rǔue-yang
Have you known about Grandfather’s sickness?

31 – เห็นสมควร

Pronunciation: hěn-sǒm-khuuan
English meaning: to agree
Spoken language: เห็นด้วย (hěn-dûuay)
Part of speech: verb

Example:  
คุณเห็นสมควรกับเรื่องนี้หรือไม่
khun-hěn-sǒm-khuuan-gàp-rûueang-níi-rǔue-mâi
Do you agree with this?

32 – ต่อว่า

Pronunciation: dtàaw-wâa
English meaning: to scold
Spoken language: ดุ () / ด่า (dàa)
Part of speech: verb

Example:  
นักเรียนถูกต่อว่าเมื่อทำผิด
nák-riian-thùuk-dtàaw-wâa-mûuea-tham-phìt
Students are scolded when they do something wrong.

33 – กล่าว

Pronunciation: glàao
English meaning: to say
Spoken language: พูด (phûut)
Part of speech: verb

Example:  
อาจารย์กล่าวชื่นชมนักเรียน
aa-jaan-glàao-chûuen-chom-nák-riian
The teacher says compliments to students.

34 – โรงภาพยนตร์

Pronunciation: roong-phâap-phá-yon
English meaning: cinema
Spoken language: โรงหนัง (roong-nǎng)
Part of speech: noun

Example:  
ในกรุงเทพ ฯ มีโรงภาพยนตร์กี่แห่ง
nai-grung-thêep-mii-roong-phâap-phá-yon-gìi-hàaeng
How many cinemas are there in Bangkok?

35 – โรงพยาบาล

Pronunciation: roong-phá-yaa-baan
English meaning: hospital
Spoken language: โรงบาล (roong-baan) => Thai people shorten the word.
Part of speech: noun

Example:  
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน
roong-phá-yaa-baan-thîi-yùu-glâi-thîi-sùt-yùu-thîi-nǎi
Where is the nearest hospital?

36 – ห้างสรรพสินค้า

Pronunciation: hâang-sàp-phá-sǐn-kháa
English meaning: department store
Spoken language: ห้าง (hâang)
Part of speech: noun

Example:  
คุณแม่ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า
khun-mâae-bpai-súue-khǎawng-thîi-hâang-sàp-phá-sǐn-kháa
Mom goes shopping at the department store.

37 – มหาวิทยาลัย

Pronunciation: má-hǎa-wít-thá-yaa-lai
English meaning: university
Spoken language: มหาลัย (má-hǎa-lai) => Thai people shorten the word.
Part of speech: noun

Example:  
คุณเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยอะไร
khun-riian-jòp-maa-jàak-má-hǎa-wít-thá-yaa-lai-à-rai
Which university did you graduate from?

38 – ร้านสะดวกซื้อ

Pronunciation: ráan-sà-dùuak-súue
English meaning: convenience store
Spoken language: call by the brand name of the convenience store, such as “7-Eleven” or “Family Mart”
Part of speech: noun

Example:  
แถวนี้มีร้านสะดวกซื้อหลายร้าน
thǎaeo-níi-mii-ráan-sà-dùuak-súue-lǎai-ráan
There are many convenience stores in this area.

39 – สำนักงาน

Pronunciation: sǎm-nák-ngaan
English meaning: office
Spoken language: ออฟฟิศ (áawp-fít)
Part of speech: noun

Example:  
สำนักงานของบริษัทคุณอยู่ที่ไหน
sǎm-nák-ngaan-khǎawng-baaw-rí-sàt-khun-yùu-thîi-nǎi
Where is the office of your company?

40 – สุขา

Pronunciation: sù-khǎa
English meaning: toilet
Spoken language: ห้องน้ำ (hâawng-nám)
Part of speech: noun

Example:  
ช่วยบอกทางไปสุขาหน่อยได้มั้ยคะ
chûuay-bàawk-thaang-bpai-sù-khǎa-nàauy-dâi-mái-khá
Can you tell me how to get to the toilets?

41 – ภาพยนตร์

Pronunciation: phâap-phá-yon
English meaning: movie
Spoken language: หนัง (nǎng)
Part of speech: noun

Example:  
ภาพยนตร์เรื่องนี้ดังมาก
phâap-phá-yon-rûueng-níi-dang-mâak
This movie is very famous.

42 – ธนบัตร

Pronunciation: thá-ná-bàt
English meaning: banknote
Spoken language: แบงค์ (báaeng)
Part of speech: noun

Example:  
ฉันไม่มีเหรียญ มีแต่ธนบัตร
chǎn-mâi-mii-rǐian mii-dtàae-thá-ná-bàt
I don’t have any coins. I have only a banknote.

43 – สุรา

Pronunciation: sù-raa
English meaning: alcoholic beverage
Spoken language: เหล้า (lâo)
Part of speech: noun

Example:  
การดื่มสุราไม่ดีต่อสุขภาพ
gaan-dùuem-sù-raa-mâi-dii-dtàaw-sùk-khà-phâap
Drinking alcohol isn’t good for your health.

A Man with a Bad Hangover

Drinking alcohol isn’t good for your health.

44 – อาหาร

Pronunciation: aa-hǎan
English meaning: food
Spoken language: ข้าว (khâo) => Sometimes, Thai people refer to food as ข้าว (khâo) when they could actually refer to a specific type of food (such as noodles).
Part of speech: noun

Example:  
ฉันชอบอาหารทอด
chǎn-châawp-aa-hǎan-thâawt
I like fried food.

45 – เครื่องดื่ม

Pronunciation: khrûueang-dùuem
English meaning: drinks
Spoken language: น้ำ (nám) => This word can also refer to both drinking water or drinking other beverages such as juice, tea, etc.
Part of speech: noun

Example:
นี่คือเครื่องดื่มแนะนำของเราค่ะ
nîi-khuue-khrûueang-dùuem-náe-nam-khǎawng-rao-khà
This is our recommended drink.

46 – ศีรษะ

Pronunciation: sǐi-sà
English meaning: head
Spoken language: หัว (hǔua)
Part of speech: noun

Example:  
การจับศีรษะของคนอื่นไม่สุภาพ
gaan-jàp-sǐi-sà-khǎawng-khon-ùuen-mâi-sù-phâap
It is not polite to touch another’s head.

47 – เท้า

Pronunciation: tháo
English meaning: foot
Spoken language: ตีน (dtiin) => rude word
Part of speech: noun

Example:  
อย่าวางเท้าไว้บนโต๊ะ
yàa-waang-tháo-wái-bon-dtó
Don’t put your feet on the table.

48 – บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

Pronunciation: bà-mìi-gùeng-sǎm-rèt-rûup
English meaning: instant noodles
Spoken language: มาม่า (maa-mâa) => This is the most famous instant noodle brand in Thailand, so Thai people often use it to refer to instant noodles in general.
Part of speech: noun

Example:  
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปราคาไม่แพง
bà-mìi-gùeng-sǎm-rèt-rûup-raa-khaa-mâi-phaaeng
Instant noodles are not expensive.

49 – หีบศพ

Pronunciation: hìip-sòp
English meaning: coffin
Spoken language: โรงศพ (roong-sòp)
Part of speech: noun

Example:  
ร้านขายหีบศพอยู่ที่ไหน
ráan-khǎai-hìip-sòp-yùu-thîi-nái
Where is the coffin store?

6. Conclusion

We hope you enjoyed our list of advanced Thai words and found it useful as you progress in your studies. Let us know in the comments what you thought of this article or if you have any questions about what we covered today. 

Learning advanced Thai vocabulary is a crucial step in your language learning journey, but it’s also good to add variety to your studies. We suggest you browse through some other interesting lessons at ThaiPod101.com to make your learning even more fun:

Happy learning and good luck!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

Must-Know Intermediate Thai Words

Thumbnail

Are you ready to go from beginner to intermediate in Thai? 

Once you have a good base vocabulary and understand the basic grammar rules, you should focus on acquiring more advanced words. 

In this article, we’ll introduce you to the most important intermediate Thai words for learners who are ready to level up. Each word has been handpicked to provide you with a variety of terms you can use to discuss more complex topics, craft longer sentences, and express yourself more completely and accurately. 

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. Large Numbers
 2. Nouns
 3. Verbs
 4. Adjectives / Adverbs
 5. Prepositions
 6. Conjunctions
 7. Interjections
 8. Conclusion

1. Large Numbers

The first group of intermediate Thai words you should know are the larger numbers in Thai. You’ll use these often in daily life for things like buying or selling items.  

 • …เอ็ด (…-èt) = …one
 • ยี่สิบ (yîi-sìp) = twenty
 • ร้อย (ráauy) = hundred
 • พัน (phan) = thousand
 • หมื่น (mùuen) = ten thousand
 • แสน (sǎaen) = hundred thousand
 • ล้าน (láan) = million
 • …ล้าน (…-láan) = …million

2. Nouns

As a beginner, you learned many basic nouns that allowed you to get your point across and describe the world around you. To bulk up your vocabulary, you should now focus on memorizing more advanced nouns that refer to more specific things. The intermediate Thai words below will help you talk about a greater variety of topics with native speakers. 

1 – Months

Knowing the names of the months in Thai will help you set appointments, follow conversations, and more. 

 • เดือน (duuean) = month
 • มกราคม (má-gà-raa-khom / mók-gà-raa-khom) = January
 • กุมภาพันธ์ (gum-phaa-phan) = February
 • มีนาคม (mii-naa-khom) = March
 • เมษายน (mee-sǎa-yon) = April
 • พฤษภาคม (phrúet-sà-phaa-khom) = May
 • มิถุนายน (mí-thù-naa-yon) = June
 • กรกฎาคม (gà-rá-gà-daa-khom) = July
 • สิงหาคม (sǐng-hǎa-khom) = August
 • กันยายน (gan-yaa-yon) = September
 • ตุลาคม (dtù-laa-khom) = October
 • พฤศจิกายน (phrúet-sà-jì-gaa-yon) = November
 • ธันวาคม (than-waa-khom) = December

A Calendar

What is “January” in Thai?

2 – Organs and Other Body Parts

At the beginner level, you learned the names of basic body parts in Thai. Now it’s time to expand that list by learning the names of organs and more specific body parts. 

 • สมอง (sà-mǎawng) = brain
 • กระดูก (grà-dùuk) = bone
 • เส้นเอ็น (sên-en) = tender
 • กล้ามเนื้อ (glâam-núuea) = muscle
 • กล่องเสียง (glàawng-sǐiang) = larynx
 • เส้นเลือด (sên-lûueat) = blood vessel
 • เลือด (lûueat) = blood
 • หลอดอาหาร (làawt-aa-hǎan) = esophagus
 • หลอดลม (làawt-lom) = windpipe
 • หัวใจ (hǔa-jai) = heart
 • ตับ (dtàp) = liver
 • ไต (dtai) = kidney
 • ปอด (bpàawt) = lung
 • ม้าม (máam) = spleen
 • กระเพาะ (grà-páw) = stomach
 • ลำไส้เล็ก (lam-sâi-lék) = small intestine
 • ลำไส้ใหญ่ (lam-sâi-yài) = large intestine
 • กระเพาะปัสสาวะ (grà-páw-bpàt-sàa-wá) = bladder
 • กะบังลม (gà-bang-lom) = diaphragm
 • มดลูก (mót-lûuk) = uterus
 • ถุงน้ำดี (thǔng-nám-dii) = gallbladder

3 – Education

These words will be especially useful if you plan to study in Thailand. 

 • การศึกษา (gaan-sùek-sǎa) = education
 • อนุบาล (à-nú-baan) = preschool
 • ประถมศึกษา (bprà-thǒm-sùek-sǎa) = primary education
 • มัธยมศึกษา (mát-thá-yom-sùek-sǎa) = secondary education
 • ปริญญาตรี (bpà-rin-yaa-dtrii) = bachelor’s degree
 • ปริญญาโท (bpà-rin-yaa-thoo) = master’s degree
 • ปริญญาเอก (bpà-rin-yaa-èek) = PhD
 • โรงเรียน (roong-riian) = school
 • มหาวิทยาลัย (má-hǎa-wít-thá-yaa-lai) = university
 • วิชา (wí-chaa) = subject
 • ภาษาไทย (phaa-sǎa-thai) = Thai language
 • ภาษาอังกฤษ (phaa-sǎa-ang-grìt) = English language
 • ภาษา… (phaa-sǎa-…) = … language
 • วิทยาศาสตร์ (wít-thá-yaa-sàat) = science
 • สังคม (sǎng-khom) = social studies
 • คณิตศาสตร์ (khá-nít-sàat) = mathematics
 • พละ (phá-lá) = P.E.
 • ศิลปะ (sǐn-lá-bpà) = art
 • ดนตรี (don-dtrii) = music

4 – Places

Below are several intermediate words in Thai about places and locations. 

 • ทวีป (thá-wîip) = continent
 • ประเทศ (bprà-thêet) = country
 • ภาค (phâak) = region
 • จังหวัด (jang-wàt) = province
 • อำเภอ (am-phooe) = district
 • เขต (khèet) = district (used in Bangkok only)
 • ตำบล (dtam-bon) = sub-district
 • แขวง (khwǎaeng) = sub-district (used in Bangkok only)
 • หมู่บ้าน (mùu-bâan) = village
 • ชุมชน (chum-chon) = community
 • เกาะ (gàw) = island
 • เมืองหลวง (muueang-lǔuang) = capital city

5 – Religions

Religion is an important part of life in Thailand, as our culture and lifestyle are closely tied to Buddhism. For this reason, it’s a good idea to add the names of world religions to your intermediate Thai vocabulary. 

 • ศาสนา (sàat-sà-nǎa) = religion
 • ศาสนาพุทธ (sàat-sà-nǎa-phút) = Buddhism
 • ศาสนาคริสต์ (sàat-sà-nǎa-krít) = Christianity
 • ศาสนาอิสลาม (sàat-sà-nǎa-ìt-sà-laam) = Islam
 • วัด (wát) = temple
 • โบสถ์ (bòot) = church
 • มัสยิด (mát-sà-yít) = mosque

Monks Sitting in a Buddhist Temple

Thai culture and lifestyle are closely tied to Buddhism.

6 – Holidays

Everybody loves holidays. They give us the opportunity to relax and spend time with loved ones. Let’s learn the names of public holidays in Thailand and around the world. 

 • วันหยุด (wan-yùt) = holiday
 • วันปีใหม่ (wan-bpii-mài) = New Year’s Day
 • วันตรุษจีน (wan-dtrùt-jiin) = Chinese New Year’s Day 
 • วันสงกรานต์ (wan-sǒng-graan) = Thai New Year’s Day
 • วันแรงงาน (wan-raaeng-ngaan) = Labor Day
 • วันแม่ (wan-mâae) = Mother’s Day
 • วันพ่อ (wan-phâaw) = Father’s Day
 • วันเด็ก (wan-dèk) = Children’s Day
 • วันลอยกระทง (wan-laauy-grà-thong) = Loy Krathong Day
 • วันสิ้นปี (wan-sîn-bpii) = New Year’s Eve

7 – Vehicles

You’ll find a number of different vehicles in the air, on the water, and throughout the streets of Thailand. Here are the names of just a few of them: 

 • ยานพาหนะ (yaan-phaa-hà-ná) = vehicle
 • รถยนต์ (rót-yon) = car
 • รถมอเตอร์ไซต์ (rót-maaw-dtooe-sai) = motorcycle
 • รถตู้ (rót-dtûu) = van
 • รถบรรทุก (rót-ban-thúk) = truck
 • รถพ่วง (rót-phûuang) = trailer
 • รถไฟ (rót-fai) = train
 • รถตำรวจ (rót-dtam-rùuat) = police car
 • รถถัง (rót-thǎng) = tank
 • รถพยาบาล (rót-phá-yaa-baan) = ambulance
 • รถดับเพลิง (rót-dàp-plooeng) = fire engine
 • รถยก (rót-yók) = forklift
 • เฮลิคอปเตอร์ (hee-li-kháawp-dtôoe) = helicopter
 • เครื่องบิน (khrûueang-bin) = plane
 • เรือ (ruuea) = boat / ship
 • จักรยาน (jàk-grà-yaan) = bicycle

8 – Rooms in the House

 • ห้องนอน (hâawng-naawn) = bedroom
 • ห้องนั่งเล่น (hâawng-nâng-lên) = living room
 • ห้องรับแขก (hâawng-ráp-khàaek) = living room
 • ห้องรับประทานอาหาร (hâawng-ráp-bprà-thaan-aa-hǎan) = dining room
 • ห้องครัว (hâawng-khruua) = kitchen
 • ครัวเบา (khruua-bao) = pantry
 • ห้องทำงาน (hâawng-tham-ngaan) = office
 • ห้องน้ำ (hâawng-nám) = toilet / bathroom

9 – Furniture

Now that you know the name of each room, let’s see what we call different types of furniture in Thai. 

 • เฟอร์นิเจอร์ (fooe-ní-jôoe) = furniture
 • เตียง (dtiiang) = bed
 • โต๊ะเครื่องแป้ง (dtó-khrûueang-bpâaeng) = dressing table
 • ตู้เสื้อผ้า (dtûu-sûuea-phâa) = closet
 • โต๊ะ (dtóe) = table
 • โต๊ะทำงาน (dtóe-tham-ngaan) = desk
 • เก้าอี้ (gâo-îi) = chair
 • โซฟา (soo-faa) = sofa
 • ชั้นวางของ (chán-waang-khǎawng) = shelf
 • ตู้ (dtûu) = cupboard
 • ตู้หนังสือ (dtûu-nǎng-sǔue) = bookshelf
 • ลิ้นชัก (lín-chák) = drawer
 • ตู้รองเท้า (dtûu-raawng-tháo) = shoe cabinet

10 – Electrical Appliances

At the intermediate level, you should also become familiar with the names of electrical appliances in Thai. After all, these are items we use every day! 

 • เครื่องใช้ไฟฟ้า (khrûueang-chái-fai-fáa) = electrical appliance 
 • โทรทัศน์ (thoo-rá-thát) = television
 • ทีวี (thii-wii) = TV
 • วิทยุ (wít-thá-yú) = radio
 • พัดลม (phát-lom) = fan
 • ตู้เย็น (dtûu-yen) = fridge
 • แอร์ (aae) = air conditioner
 • เครื่องปรับอากาศ (khrûueang-bpràp-aa-gàat) = air conditioner
 • หม้อหุงข้าว (mâaw-hǔng-khâao) = rice cooker
 • ไมโครเวฟ (mai-khroo-wéep) = microwave
 • เตาอบ (dtao-òp) = oven
 • เครื่องฟอกอากาศ (khrûueang-fâawk-aa-gàat) = air purifier
 • กล้องวงจรปิด (glâawng-wong-jaawn-bpìt) = CCTV

11 – Cleaning Products and Supplies

 • ไม้กวาด (mái-gwàat) = broom
 • ไม้ถูพื้น (mái-thǔu-phúuen) = mop
 • ไม้ขนไก่ (mái-khǒn-gài) = feather duster
 • ที่โกยขยะ (thîi-gooi-khà-yà) = dust pan
 • ผ้าขี้ริ้ว (phâa-khîi-ríu) = cleaning cloth
 • แปรงขัดพื้น (bpraaeng-khàt-phúuen) = floor brush
 • แปรงขัดส้วม (bpraaeng-khàt-sûuam) = toilet brush
 • ที่เช็ดกระจก (thîi-chét-grà-jòk) = glass cleaner
 • ราวตากผ้า (raao-dtàak-phâa) = clothes line
 • ไม้แขวนเสื้อ (mái-kwǎaen-sûuea) = hanger
 • ไม้หนีบผ้า (mái-nìip-phâa) = clothes pin
 • เครื่องดูดฝุ่น (khrûueang-dùut-fùn) = vacuum cleaner
 • เครื่องซักผ้า (khrûueang-sák-phâa) = washing machine
 • เครื่องอบผ้า (khrûueang-òp-phâa) = dryer
 • เตารีด (dtao-rîit) = iron
 • น้ำยาถูพื้น (nám-yaa-thǔu-phúuen) = floor cleaning liquid
 • น้ำยาล้างจาน (nám-yaa-láang-jaan) = dish cleaning liquid
 • น้ำยาล้างห้องน้ำ (nám-yaa-láang-hâawng-nám) = bathroom cleaning liquid
 • น้ำยาเช็ดกระจก (nám-yaa-chét-grà-jòk) = glass cleaning liquid
 • น้ำยาอเนกประสงค์ (nám-yaa-à-nèek-bprà-sǒng) = multi-purpose cleaning liquid
 • ผงซักฟอก (phǒng-sák-fâawk) = detergent
 • น้ำยาซักผ้า (nám-yaa-sák-phâa) = clothes cleaning liquid
 • น้ำยาปรับผ้านุ่ม (nám-yaa-bpràp-phâa-nûm) = fabric softener

Several Cleaning Products and Supplies in a Tub

What are these cleaning products called in Thai?

3. Verbs

Our next list consists of essential verbs in Thai for intermediate learners. Memorizing these more advanced action words will allow you to better express yourself and add nuance to your conversations.  

1 – In the Kitchen

What do you do in the kitchen? This is the perfect list for those who love cooking!

 • ทำอาหาร (tham-aa-hǎan) = to cook
 • ล้าง (láang) = to wash
 • หั่น (hàn) = to chop
 • หั่นลูกเต๋า (hàn-lûuk-dtǎo) = to dice
 • หั่นเป็นเส้น (hàn-bpen-sên) = to julienne
 • สับ (sàp) = to chop
 • แล่ (lâae) = to slice
 • ปอก (bpàawk) = to peel
 • ปรุงรส (bprung-rót) = to season
 • บด (bòt) = to mince
 • ดอง (daawng) = to pickle
 • ผสม (phà-sǒm) = to mix
 • คน (khon) = to stir
 • พลิก (phlík) = to flip
 • เท (thee) = to pour
 • ใส่ (sài) = to put…in
 • ตอก (dtàawk) = to crack (used for eggs only)
 • นวด (nûuat) = to knead
 • ผัด (phàt) = to stir fry
 • ทอด (thâawt) = to fry
 • ต้ม (dtôm) = to boil
 • ตุ๋น (dtǔn) = to simmer
 • อบ (òp) = to bake 
 • ย่าง (yâang) = to grill
 • นึ่ง (nûeng) = to steam

2 – Giving Directions

Another key set of Thai vocabulary for intermediate learners is words for giving and asking for directions. The following words will help you offer and understand more complex instructions.  

 • ตรงไป (dtrong-bpai) = go straight
 • เลี้ยว (líiao) = to turn
 • กลับรถ (glàp-rót) = to make a U-turn
 • กลับหลังหัน (glàp-lǎng-hǎn) = to turn around
 • หยุด (yùt) = to stop
 • ขึ้น (khûen) = to go up
 • ลง (long) = to go down
 • ไปที่… (bpai-thîi) = to go to…

A Woman Getting Directions from Someone

How do I get to the hotel?

3 – Learning 

 • เรียน (riian) = to learn
 • คิด (khít) = to think
 • วิเคราะห์ (wí-khráw) = to analyze
 • อ่าน (àan) = to read
 • เขียน (khǐian) = to write
 • ฟัง (fang) = to listen
 • พูด (phûut) = to speak
 • วาด (wâat) = to draw
 • ระบายสี (rá-baai-sǐi) = to paint
 • จด (jòt) = to take notes
 • ทดลอง (thót-laawng) = to do an experiment
 • แต่ง (dtàaeng) = to compose
 • ทำงานกลุ่ม (tham-ngaan-glùm) = to do group work
 • ทำการบ้าน (tham-gaan-bâan) = to do homework
 • ทำรายงาน (tham-raai-ngaan) = to do a report
 • ทบทวน (thóp-thuuan) = to revise 
 • ท่อง (thâawng) = to memorize
 • ฝึกฝน (fùek-fǒn) = to practice
 • เตรียมสอบ (dtriiam-sàawp) = to prepare for a test
 • สอบ (sàawp) = to take a test
 • ส่งงาน (sòng-ngaan) = to turn in (work / homework / report)

4 – Interactions Between People

 • ทักทาย (thák-thaai) = to greet
 • ไหว้ (wâi) = Thai style of greeting
 • กราบ (gràap) = to prostrate
 • กอด (gàawt) = to hug
 • พูดคุย (phûut-khui) = to talk
 • หารือ (hǎa-ruue) = to discuss
 • ทะเลาะ (thá-láw) = to quarrel
 • ปลอบโยน (bplàawp-yoon) = to console
 • ตะโกน (dtà-goon) = to shout
 • ต่อสู้ (dtàaw-sûu) = to fight

5 – Hobbies

Here are the verbs we use to describe the most popular hobbies in Thailand

 • อ่านหนังสือ (àan-nǎng-sǔue) = to read a book
 • ฟังเพลง (fang-phleeng) = to listen to music
 • เล่นดนตรี (lên-don-dtrii) = to play a musical instrument
 • สะสม… (sà-sǒm) = to collect…
 • วาดรูป (wâat-rûup) = to draw
 • ถ่ายรูป (thàai-rûup) = to take a photo
 • ทำอาหาร (tham-aa-hǎan) = to cook
 • ดูหนัง (duu-nǎng) = to watch a movie
 • ท่องเที่ยว (thâawng-thîiao) = to travel
 • ตั้งแคมป์ (dtâng-kháaem) = to camp
 • ปั่นจักรยาน (bpàn-jàk-grà-yaan) = to cycle
 • เต้นรำ (dtên-ram) = to dance
 • ตกปลา (dtòk-bplaa) = to fish
 • ทำสวน (tham-sǔuan) = to garden
 • เล่นเกมส์ (lên-geem) = to play a game
 • ซื้อของ (súue-khǎawng) = to go shopping
 • เล่นกีฬา (lên-gii-laa) = to play a sport
 • ดำน้ำ (dam-nám) = to go snorkeling
 • ร้องเพลง (ráawng-phleeng) = to sing

An RV for Camping

Camping is a popular hobby in Thailand.

4. Adjectives / Adverbs

A fun way to expand your Thai vocabulary as an intermediate learner is to pick up a few adjectives and adverbs. These words will help you express your thoughts and feelings in greater detail. 

  → If you would like to learn even more of these useful words, make sure to visit our blog posts on Thai adjectives and Thai adverbs.

1 – Describing Food

 • จืด (jùuet) = blend
 • เค็ม (khem) = salty
 • หวาน (wǎan) = sweet
 • เผ็ด (phèt) = spicy
 • เปรี้ยว (bprîiao) = sour
 • ขม (khǒm) = bitter
 • อร่อย (à-ràauy) = delicious
 • กลมกล่อม (glom-glàawm) = flavorful
 • เลี่ยน (lîian) = oily / greasy
 • ไม่อร่อย (mâi-à-ràauy) = not delicious
 • ดิบ (dìp) = raw
 • สุก (sùk) = ripe

2 – Describing Personality

 • ดี (dii) = good
 • ไม่ดี (mâi-dii) = bad
 • ใจดี (jai-dii) = kind
 • ใจร้าย (jai-ráai) = mean
 • สุภาพ (sù-phâap) = polite
 • หยาบคาย (yàap-khaai) = rude
 • ช่างพูด (châang-phûut) = talkative
 • เงียบ ๆ (ngîiap-ngîiap) = quiet
 • ร่าเริง (râa-rooeng) = cheerful
 • มองโลกในแง่ดี (maawng-lôok-nai-ngâae-dii) = optimistic
 • มองโลกในแง่ร้าย (maawng-lôok-nai-ngâae-ráai) = pessimistic
 • ตลก (dtà-lòk) = funny
 • น่าเบื่อ (nâa-bùuea) = boring
 • ง่าย ๆ (ngâai-ngâai) = easygoing
 • เรื่องมาก (rûueang-mâak) = demanding
 • ขี้ลืม (khîi-luuem) = forgetful
 • มีความคิดสร้างสรรค์ (mii-kwaam-khít-sâang-sǎn) = creative
 • ก้าวร้าว (gâao-rǎao) = aggressive
 • เข้มงวด (khêm-ngûuat) = strict
 • เห็นแก่ตัว (hěn-gàae-dtuua) = selfish
 • ขี้เหนียว (khîi-nǐiao) = stingy

A Woman Smiling

She is a cheerful and kind person.

3 – Describing Frequency

 • เสมอ (sà-mǒoe) = always
 • บ่อย ๆ (bàuuy-bàuuy) = often
 • เป็นประจำ (bpen-bprà-jam) = usually
 • บางครั้ง (baang-khráng) = sometimes
 • นาน ๆ ครั้ง (naan-naan-khráng) = rarely
 • ไม่เคย (mâi-khooei) = never

4 – Describing Clothes

 • พอดี (phaaw-dii) = fit
 • หลวม (lǔuam) = too big
 • คับ (kháp) = too small
 • ใส่สบาย (sài-sà-baai) = comfortable
 • ทันสมัย (than-sà-mǎi) = fashionable
 • เชย (chooei) = old-fashioned
 • โป๊ (bpóo) = revealing

A Woman Trying to Zip Her Jeans

This is too tight for me.

5 – Describing Movies

Who loves watching movies? If you’re a cinema buff, you’ll find these words very useful.

 • ดราม่า (draa-mâa) = drama
 • แอ็คชั่น (áaek-chân) = action
 • บู๊ (búu) = action
 • ครอบครัว (khrâawp-khruua) = family
 • ระทึกขวัญ (rá-thúek-khwǎn) = thriller
 • สารคดี (sǎa-rá-khá-dii) = documentary
 • การ์ตูน (gaa-tuun) = animation
 • แฟนตาซี (faaen-dtaa-sii) = fantasy
 • สยองขวัญ (sà-yǎawng-khwǎn) = horror
 • วิทยาศาสตร์ (wít-thá-yaa-sàat) = scientific
 • โรแมนติก (roo-maaen-dtìk) = romantic
 • ตลก (dtà-lòk) = comedy

5. Prepositions

Prepositions make up an essential set of intermediate words in Thai. Learning them will allow you to make your statements clearer and give additional information where needed. 

 • คำบุพบท (kham-bùp-phá-bòt) = preposition
 • ใน (nai) = inside
 • นอก (nâawk) = outside
 • ใต้ (dtâi) = under
 • บน (bon) = above
 • ใกล้ (glâi) = near
 • ไกล (glai) = far from…
 • จน (jon) = until
 • ตั้งแต่ (dtâng-dtàae) = from
 • ตั้งแต่…ถึง… (dtâng-dtàae-…-thǔeng-…) = from…until…
 • ของ (khǎawng) = of (possession)
 • เพื่อ (phûuea) = for + verb
 • สำหรับ (sǎm-ràp) = for + person
 • โดย (dooi) = by

6. Conjunctions

 • คำสันธาน (kham-sǎn-thaan) = conjunction
 • พอ…ก็… (phaaw-…-gâaw-…) = When A happens, B happens.
 • ถึง…ก็… (thǔeng-…-gâaw-…) = Although A happens, B happens.
 • แม้…ก็… (máae-…-gâaw-…) = Although A happens, B happens.
 • เพราะ…จึง… (phráw-…-jueng-…) = Because A happens, B happens.
 • …ดังนั้น…จึง… (…dang-nán-…-jueng-…) = A happens, so B happens.
 • มิฉะนั้น (mí-chà-nán) = or else

7. Interjections

Using interjections can make a conversation sound more natural and help you express your feelings more clearly. 

 • คำอุทาน (kham-ù-thaan) = interjection
 • โอ๊ย (óoi) = interjection for when you get hurt
 • โอย (ooi) = interjection for when you get hurt
 • เฮ้ย (hóoei) = interjection for when you’re surprised (male)
 • ว้าย (wáai) = interjection for when you’re surprised (female)
 • โว้ย (wóoi) = interjection for when you’re angry
 • โธ่ (thôo) = interjection to show that you feel pity

8. Conclusion

Congratulations! You’ve now learned not only beginner vocabulary, but also the essential intermediate Thai words. 

This might seem like a lot of vocabulary to pick up, but your efforts will be well worth it. Did you find this article difficult? If you need any help or encouragement, feel free to drop us a comment below or check out our article on how to overcome the most common difficulties in Thai language learning. 

While you’re waiting for our upcoming article on advanced Thai words, we recommend you go through our intermediate Thai course to become familiar with more advanced grammar structures, vocabulary, and cultural concepts. You can also explore our other exciting lessons, such as…

Create your free lifetime account on ThaiPod101.com to gain complete access to our courses, lessons, and other learning materials. 

See you soon!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

Learn the Names of Animals in Thai

Thumbnail

When a baby starts learning their native language, animal names are one of the first word categories their parents teach them. As a Thai learner, you’ll find it beneficial to learn the names of animals in Thai early on—this is a natural way to expand your vocabulary, and doing so will help you start conversations with native speakers. After all, who doesn’t love talking about their pets or favorite animals? 

In this article, we’ll teach you the names of common animals in Thai. This includes:

 • Pets
 • Farm animals
 • Wild animals
 • Marine animals
 • Bugs and insects
 • Birds
 • Reptiles and amphibians

In addition, we’ll teach you what to call the different body parts of animals and what sounds animals make according to Thai onomatopoeia. Make sure to stick around until the end, where we’ll introduce you to frequently used idioms that mention animals; this will help familiarize you with Thai culture and give you an idea of how these words might be used in a sentence.  

Let’s get started!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. Pets
 2. Farm Animals
 3. Wild Animals
 4. Marine Animals
 5. Bugs & Insects
 6. Birds
 7. Reptiles & Amphibians
 8. Animal Body Parts
 9. Animal Sounds in Thai
 10. Animal-Related Idioms in Thai
 11. Conclusion

1. Pets

The most popular pets among Thai people are dogs and cats, though some people own smaller mammals or even birds and fish. Here’s a list of common pets in Thailand:

 • สุนัข (sù-nák) = “dog” (formal)
 • หมา (mǎa) = “dog” (informal)
 • แมว (maaeo) = “cat”
 • กระต่าย (grà-dtàai) = “rabbit”
 • แฮมสเตอร์ (haaem-sà-dtôoe) = “hamster”
 • ปลาทอง (bplaa-thaawng) = “goldfish”
 • นก (nók) = “bird”

A Girl Hugging a Dog

Dogs are a popular pet in Thailand.

2. Farm Animals

Do you know which farm animals are most common in Thailand? Most of them are the same animals you’d expect to find on a farm in other countries. Take a look: 

 • โค (khoo) = “ox” / “cow” (formal) 
 • วัว (wuua) = “ox” / “cow” (informal) 
 • กระบือ (grà-buue) = “buffalo” (formal)
 • ควาย (khwaai) = “buffalo” (informal)
 • สุกร (sù-gaawn) = “pig” (formal)
 • หมู (mǔu) = “pig” (informal)
 • เป็ด (bpèt) = “duck”
 • ไก่ (gài) = “chicken”
 • ห่าน (hàan) = “goose”
 • ม้า (máa) = “horse”
 • ล่อ (lâaw) = “mule”
 • ลา (laa) = “donkey”

3. Wild Animals

Below, you’ll find the names of different wild animals in the Thai language. Many of these animals can only be found in zoos and national parks, and some of them are currently endangered or extinct. 

 • สิงโต (sǐng-dtoo) = “lion”
 • เสือโคร่ง (sǔuea-khrôong) = “tiger”
 • เสือดาว (sǔuea-daao) = “leopard”
 • จิ้งจอก (jîng-jàawk) = “fox”
 • กวาง (gwaang) = “deer”
 • ละมั่ง (lá-mâng) = “antelope” (endangered species)
 • สมัน (sà-mǎn) = “Schomburgk’s deer” (deer with the most beautiful antlers in the world)
 • เก้ง (gêeng) = “barking deer” (endangered species)
 • แรด (râaet) = “rhinoceros”
 • กระทิง (grà-thing) = “gaur”
 • แกะ (gàe) = “sheep”
 • แพะ (pháe) = “goat”
 • ลิง (ling) = “monkey”
 • ชะนี (chá-nii) = “gibbon”
 • ลิงกอริลล่า (ling-gaaw-rín-lâa) = “gorilla” 
 • ลิงชิมแปนซี (ling-chim-bpaaen-sii) = “chimpanzee”
 • ยีราฟ (yii-ráap) = “giraffe”
 • จิงโจ้ (jing-jôo) = “kangaroo”
 • ช้าง (cháang) = “elephant”
 • แพนด้า (phaaen-dâa) = “panda” 
 • หมี (mhǐi) = “bear”
 • หมีโคอาล่า (mhǐi-khoo-aa-lâa) = “koala” 
 • ฮิปโป (híp-bpoo) = “hippopotamus”

A Tigress with Her Cub

Let’s go see a tiger at the zoo!

4. Marine Animals

As with wild animals, Thai people most often get to see marine life in zoos or aquariums. Here are the names of common sea animals in the Thai language: 

 • สัตว์น้ำ (sàt-nám) = “aquatic animals”
 • กุ้ง (gûng) = “shrimp”
 • กั้ง (gâng) = “mantis shrimp”
 • หอย (hǎauy) = “shellfish”
 • ปู (bpuu) = “crab”
 • ปลา (bplaa) = “fish”
 • หมึก (mùek) = “squid” / “octopus”
 • วาฬ (waan) = “whale”
 • ฉลาม (chà-lǎam) = “shark”
 • โลมา (loo-maa) = “dolphin”
 • ม้าน้ำ (máa-nám) = “seahorse”
 • เต่า (dtào) = “turtle”
 • แมงกะพรุน (maaeng-gà-phrun) = “jellyfish”
 • พะยูน (phá-yuun) = “sea cow”
 • ม้าน้ำ (máa-nám) = “seal”
 • ปลิงทะเล (bpling-thá-lee) = “sea cucumber”
 • ดาวทะเล (daao-thá-lee) = “starfish”
 • ปะการัง (bpà-gaa-rang) = “coral”

A Hammerhead Shark

I saw a shark at the aquarium.

5. Bugs & Insects

In Thailand, it’s not uncommon to eat certain insects as food. Worms, grasshoppers, and crickets are especially popular! 

Here are the names of common insects and other bugs in Thailand: 

 • แมลง (má-laaeng) = “insect”
 • แมลงสาบ (má-laaeng-sàap) = “cockroach”
 • แมลงวัน (má-laaeng-wan) = “fly”
 • แมลงปอ (má-laaeng-bpaaw) = “dragonfly”
 • แมลงเต่าทอง (má-laaeng-dtào-thaawng) = “ladybug”
 • แมงมุม (maaeng-mum) = “spider”
 • แมงป่อง (maaeng-bpàawng) = “scorpion”
 • มด (mód) = “ant”
 • ยุง (yung) = “mosquito”
 • ผึ้ง (phûeng) = “bee”
 • ต่อ (dtàaw) = “wasp”
 • ตั๊กแตน (dták-gà-dtaaen) = “grasshopper”
 • จั๊กจั่น (ják-gà-jàn) = “cicada”
 • หิ่งห้อย (hìng-hâauy) = “firefly”
 • หนอน (nǎawn) = “worm”
 • ผีเสื้อ (phǐi-sûuea) = “butterfly”

Three Ladybugs

These ladybugs are so cute.

6. Birds

Below, you’ll find the names of common birds in Thailand and abroad. While Thai people can encounter some of these species in their daily lives, others can only be seen in zoos. 

 • นกพิราบ (nók-phí-râap) = “pigeon”
 • นกกระจอก (nók-grà-jàawk) = “sparrow”
 • นกแก้ว (nók-gâaeo) = “parrot”
 • นกกระจอกเทศ (nók-grà-jàawk-thêet) = “ostrich”
 • นกยูง (nók-yuung) = “peacock”
 • นกอินทรี (nók-in-sii) = “eagle”
 • นกกะเรียน (nók-gà-riian) = “flamingo”
 • นกฮูก (nók-hûuk) = “owl”
 • นกนางนวล (nók-naang-nuan) = “seagull”
 • หงส์ (hǒng) = “swan”
 • แร้ง (ráaeng) = “griffon”
 • อีกา (ii-gaa) = “crow”
 • เหยี่ยว (yìiao) = “hawk”
 • เพนกวิน (phen-gwîn) = “penguin”

7. Reptiles & Amphibians

In Thailand, there is a famous crocodile show held at the Samutprakarn Crocodile Farm and Zoo. If you plan on visiting the country anytime soon, make sure to check it out! 

Here are the names of common reptiles and amphibians in Thailand: 

 • กบ (gòp) = “frog”
 • เขียด (khìiat) = “green frog”
 • อึ่งอ่าง (ùeng-àang) = “bullfrog”
 • จระเข้ (jà-rá-khêe) = “crocodile”
 • งู (nguu) = “snake”
 • ตัวเงินตัวทอง (dtua-ngoen-dtua-thaawng) = “water monitor” (formal)
 • เหี้ย (hîia) = “water monitor” (informal)
 • กิ้งก่า (gîng-gàa) = “chameleon”
 • จิ้งจก (jîng-jòk) = “lizard”
 • ตุ๊กแก (dtúk-gaae) = “gecko”
 • จิ้งเหลน (jîng-lěen) = “skink”
 • อิกัวนา (i-gua-nâa) = “iguana”
 • ตะขาบ (dtà-khàap) = “centipede”
 • หอยทาก (hǎauy-thâak) = “snail”
 • กิ้งกือ (gîng-guue) = “millipede”

A Lizard

I hate lizards.

8. Animal Body Parts

Now that you’ve learned the names of several animals in Thai, it’s time to learn what their body parts are called! 

 • จะงอยปาก (jà-ngaauy-bpàak) = “beak”
 • ปีก (bpìik) = “wing”
 • หาง (hǎang) = “tail”
 • ขน (khǒn) = “feather”
 • เขา (khǎo) = “horn” / “antler”
 • งา (ngaa) = “ivory”
 • นอ (naaw) = “rhinoceros’s horn”
 • กระดอง (grà-daawng) = “shell”
 • ครีบ (khrîip) = “fin”
 • กรงเล็บ (grong-lép) = “claw”

9. Animal Sounds in Thai

In each country, people associate animals with different onomatopoeic sounds. If you live in the United States, for example, you likely say that dogs go “woof” and cats go “meow.” But do you know their sounds in Thai? 

Notice that most of the sounds below are doubled, as this is how they’re represented in the Thai language. 

 • โฮ่ง ๆ (hôong-hôong) = dog’s sound
 • เหมียว ๆ (mǐiao-mǐiao) = cat’s sound
 • อู๊ด ๆ (úut-úut) = pig’s sound
 • มอ ๆ (maaw-maaw) = ox’s sound
 • ฮี่ ๆ (hîi-hîi) = horse’s sound
 • เอ้กอีเอ้ก ๆ (êek-ii-êek-êek) = cock’s sound
 • จิ๊บ ๆ (jíp-jíp) = bird’s sound
 • ก้าบ ๆ (gâap-gâap) = duck’s sound
 • เจี๊ยบ ๆ (jíiap-jíiap) = chick’s sound
 • เจี๊ยก ๆ (jíiak-jíiak) = monkey’s sound
 • แปร๋น ๆ (brǎaen-brǎaen) = elephant’s sound
 • อ๊บ ๆ (óp-óp) = frog’s sound

10. Animal-Related Idioms in Thai

There are many idioms in Thai that mention animals. Learning them will give you a better idea of how we view animals in Thai culture, and using them yourself will help you sound more like a native speaker. Below, we’ve listed and explained the ten most common animal idioms. 

1 – กระต่ายหมายจันทร์ 

Pronunciation: grà-dtàai mǎai jan

Literal translation: Rabbit wants the moon.

Idiom meaning: This idiom comes from a children’s story, and it refers to a man who loves a woman of higher social or financial status. It compares a man to a rabbit and a woman to the moon. Despite how much the rabbit wants the moon, it can do nothing but stare. There are two ways to use this idiom: to say that a man is like a rabbit or to compare a man’s actions to those of a rabbit.

Example:
เมฆชอบดาวมาก แต่เขาก็เป็นได้แค่กระต่ายหมายจันทร์
mêek-châawp-daao-mâak dtàae-khǎo-gâaw-bpen-dâi-khâae-grà-dtàai-mǎai-jan
“Mek likes Dow a lot, but there is nothing he can do (because Dow is richer or has a much higher social status).”

2 – หนูตกถังข้าวสาร 

Pronunciation: nǔu-dtòk-thǎng-khâao-sǎan

Literal translation: A rat falls into a bucket of rice.

Idiom meaning: When a rat falls into a bucket of rice, it suddenly has a lot of food without needing to do anything. In the same way, a man who marries a richer woman gets more money without having to work for it. This idiom is typically used as an insult directed toward men who marry women of higher financial status. 

Example:
วินแต่งงานกับคนรวย เลยถูกดูถูกว่าเป็นหนูตกถังข้าวสาร
win-dtàaeng-ngaan-gàp-khon-ruuay looei-thùuk-duu-thùuk-wâa-bpen-nǔu-dtòk-thǎng-khâao-sǎan
“Win married a rich woman, so others look down on him.”

3 – วัวแก่กินหญ้าอ่อน 

Pronunciation: wuua-gàae-gin-yâa-àawn

Literal translation: Old ox eats young grass.

Idiom meaning: This idiom refers to a man who marries (or is in a relationship with) a much younger woman. The saying stems from the eating habits of oxen; young oxen only eat young grass, but old oxen can choose to eat either old or young grass. Older men who marry younger women are like an old ox that chooses to eat only young grass. We normally use this idiom in a negative way, as this type of relationship is quite improper in Thailand. 

Example:
ลุงเป็นวัวแก่กินหญ้าอ่อน เมียของลุงอายุน้อยกว่าลุงตั้ง 15 ปี
lung-bpen-wuua-gàae-gin-yâa-àawn miia-khǎawng-lung-aa-yú-náauy-gwàa-lung-dtâng-sìp-hâa-bpii
“Uncle is in a relationship with a young woman. His wife is 15 years younger than him.”

4 – รีดเลือดกับปู 

Pronunciation: rîit-lûueat-gàp-bpuu

Literal translation: Squeeze blood from crab

Idiom meaning: This idiom refers to a situation where someone tries to benefit or receive financial gain from those who have nothing to give. Crabs have little blood, so trying to get blood from them is next to impossible. 

Example:
เขารู้ว่าคนที่เช่าที่เขาไม่มีเงิน แต่ก็จะขึ้นค่าเช่า รีดเลือดกับปูชัด ๆ
Khǎo-rúu-wâa-khon-thîi-châo-thîi-khǎo-mâi-mii-ngoen dtàae-gâaw-jà-khûen-khâa-châo rîit-lûueat-gàp-bpuu-chát-chát
“The landlord knows that his tenant has no money. Still, he increases the rent. He threatens to get benefits from those who have nothing to give.”

5 – ขี่ช้างจับตั๊กแตน 

Pronunciation: khìi-cháang-jàp-dták-gà-dtaaen

Literal translation: Ride an elephant to catch grasshoppers

Idiom meaning: This Thai idiom refers to investing a lot only to get a little in return. Traditionally, elephants were used in big events such as war or long-distance travel; it wouldn’t make sense to use such a large animal for something small or insignificant (like catching grasshoppers). Likewise, one should not invest heavily in something that does not promise a high yield. 

Example:
ถ้าจะเปิดร้านขายขนม แล้วต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้ ดูยังไงก็ขี่ช้างจับตั๊กแตนนะ
thâa-jà-bpòoet-ráan-khǎai-khà-nǒm láaeo-dtâawng-chái-ngoen-yóe-khà-nàat-níi duu-yang-ngai-gâaw-khìi-cháang-jàp-dták-gà-dtaaen-ná
“If you invest this much money to open a bakery shop, it is like investing a lot to get a little in return.”

6 – นกน้อยทำรังแต่พอตัว

Pronunciation: nók-náauy-tham-rang-dtàae-phaaw-dtuua

Literal translation: Small bird builds its nest big enough for itself.

Idiom meaning: You should adjust your spending patterns based on how much money you have, and never buy what you can’t afford. Just like a bird can build its nest with the basic materials it finds, so can we build our homes and our lives with however much money we have. 

Example:
แม่ว่ากระเป๋าใบนั้นราคาแพงไปหน่อยนะ นกน้อยต้องทำรังแต่พอตัวนะจ๊ะ
mâae-wâa-grà-bpǎo-bai-nán-raa-khaa-phaaeng-bpai-nàuuy-ná nók-náauy-dtâawng-tham-rang-dtàae-phaaw-dtuua-ná-já
(Mother talking to daughter) “I think that bag is too expensive. You should buy things based on the amount of money you have.”

7 – หมากัดอย่ากัดตอบ

Pronunciation: mǎa-gàt-yàa-gàt-dtàawp 

Literal translation: Dog bites, don’t bite back.

Idiom meaning: This Thai proverb means that we should not lower ourselves to the level of those who hurt us or do bad things. In Thailand, we view those who do bad things or act inappropriately as lower-class people. By doing the same actions in order to get back at them, one is no better than they are. It’s okay to be angry, but we should never stoop down to their level. 

Example:
ถึงเขาจะทำตัวหยาบคายใส่เรา แต่เราต้องไม่ทำแบบนั้น หมากัดอย่ากัดตอบ
thǔeng-khǎo-jà-tham-dtuua-yàap-khaai-sài-rao dtàae-rao-dtâawng-mâi-tham-bàaep-nán mǎa-gàt- yàa-gàt-dtàawp
“Although he acted rudely, we must not act rudely back. Don’t do bad things in order to get back at bad people.”

8 – จับปลาสองมือ

Pronunciation: jàp-bplaa-sǎawng-muue

Literal translation: Catch fish with two hands

Idiom meaning: This idiom refers to doing two difficult tasks at the same time, which will render your efforts unsuccessful. Think about trying to catch one fish in your right hand and another fish in your left hand at the same time; it would be very difficult! It’s better to do one thing at a time. 

Example:
เธอจะขับรถหรือจะโทรศัพท์ ทำทีละอย่าง อย่าจับปลาสองมือ
thooe-jà-khàp-rót-rǔue-jà-thoo-rá-sàp tham-tii-lá-yàang yàa-jàp-bplaa-sǎawng-muue
“Are you going to drive or use your mobile phone? Do one thing at a time. Do not do two things at the same time.”

9 – ชี้โพรงให้กระรอก

Pronunciation: chíi-phroong-hâi-grà-râawk

Literal translation: Point to a hollow for a squirrel

Idiom meaning: This Thai proverb warns people to be careful when speaking, because our words can encourage others to do bad things (even if that was not our intention). For example, imagine that a woman is telling a friend that her window is broken and that she’s afraid a thief will come in that way. If someone in need of money happens to overhear, they may decide to break into that woman’s house to steal. A saying with a similar meaning in English might be, “Keep honest people honest.” 

Example:
เธอพูดแบบนี้ ชี้โพรงให้กระรอกชัด ๆ
thooe-phûut-bàaep-níi chíi-proong-hâi-grà-râawk-chát-chát
“Your saying this is like encouraging someone to do a bad thing.”

10 – สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ

Pronunciation: sǎawn-jà-rá-khêe-hâi-wâi-nám

Literal translation: Teach a crocodile to swim

Idiom meaning: This idiom refers to teaching something to someone who can already do that thing well. Because crocodiles can already swim, there’s no need to teach them how. 

Example:
เธอจะไปสอนแนนทำอาหารทำไม สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำชัด ๆ
thooe-jà-bpai-sǎawn-naaen-tham-aa-hǎan-tham-mai sǎawn-jà-rá-khêe-hâi-wâi-nám-chát-chát
Why will you teach Nan how to cook? She already cooks well.

A Woman Preparing a Meal

11. Conclusion

In this article, you learned several Thai animal names and some other relevant vocabulary. We also introduced you to the ten most common Thai idioms and proverbs that mention animals. It will take some time to memorize all of the words and phrases in this article, but you’re sure to get there if you practice often. Having these Thai words for animals up your sleeve will help you converse with native speakers about pets, favorite animals, and even nature in general! 

If you would like to continue learning Thai in the fastest, easiest, and most fun way possible, make sure to create your free lifetime account on ThaiPod101.com today. We offer our students a variety of audio and video lessons, vocabulary lists, and other free resources to help them make the most of their study time. 

Not sure where to start? We recommend you check out these fun articles:

Happy learning!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

Learn Basic Thai Phone Call Phrases

Thumbnail

Who doesn’t have a phone these days? 

In Thailand, nearly 90% of the population owns a mobile phone and uses it on a daily basis.

While chat applications and social media have grown in popularity over the years, phone calls are still an important means of communication. It’s through phone calls that we make appointments, stay in close contact with friends and family, ask for information, and complete other essential tasks. 

Because telephone communication is such an integral part of life, learning even a few basic Thai phone call phrases will greatly benefit you as a language learner. 

In this article, you’ll learn how to make a phone call in Thai. We will cover a variety of phrases and expressions you’ll need for answering the phone, introducing yourself, stating your reason for calling, handling connection issues, ending the call, and more! In addition, we’ve provided two sample phone conversations in Thai so you can see how these phrases might be used during an actual call.

Let’s get right to it.

A Guy on the Couch Talking on the Phone with a Remote in His Hand

I’m calling my Thai friends.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. How to Begin the Phone Call
 2. Stating Your Reason for Calling
 3. When They’re Not Available
 4. Problems During the Call
 5. Ending the Call
 6. Sample Phone Conversations
 7. Conclusion

1. How to Begin the Phone Call 

There are a couple of different ways a telephone conversation in Thailand might begin, depending on whether it’s a formal or informal situation. In either case, the call will begin with a greeting and the caller will ask if they have the right number. 

In a formal context, the caller will introduce themself and then state their purpose for calling. But if the context is informal, the caller will simply ask if they can speak to someone. 

With this in mind, here are the most typical Thai phone call phrases for greeting, checking, and self-introductions. 

1 – Greeting

There are two common ways to answer the phone in Thai:

Formal situation

Thai: สวัสดี
Pronunciation: sà-wàt-dii
English: Hello

Informal situation

Thai: ฮัลโหล
Pronunciation: han-lǒo
English: Hello

2 – Checking

After your greeting, you can check whether you’re contacting the right number by using one of these useful Thai phrases for a phone call.

Formal situation

Thai: ที่นี่ใช่___รึเปล่า
Pronunciation: thîi-nîi-châi-___-rúe-bplào
English: Is this ___?

Informal situation

Thai: ใช่___รึเปล่า
Pronunciation: châi-___-rúe-bplào
English: Is this ___?

3 – Introducing yourself

In formal situations, it’s proper to introduce yourself before stating your reason for calling. In many cases, the person who receives your call will inquire about who you are.

Question:  

Thai: ติดต่อมาจากไหน
Pronunciation: dtìt-dtàaw-maa-jàak-nǎi
English: Who is calling?

Answer:  

Thai: ดิฉันชื่อ…ติดต่อมาจาก… (Female answer)
Pronunciation: dì-chǎn-chûue-…-dtìt-dtàaw-maa-jàak-… 
English: My name is ___. I’m calling from ___.

Thai: ผมชื่อ…ติดต่อมาจาก… (Male answer)
Pronunciation: phǒm-chûue-…-dtìt-dtàaw-maa-jàak-… 
English: My name is ___. I’m calling from ___.

2. Stating Your Reason for Calling

During a formal call, the next step is usually to give your reason for calling. You can also skip this step and just ask if you can speak to someone (which is most often how an informal call goes). Below are several Thai phone conversation phrases you can use for these purposes. 

1 – I want to…

Question:  

Thai: ต้องการติดต่อเรื่องอะไร
Pronunciation: dtâawng-gaan-dtìt-dtàaw-rûueang-à-rai
English: How can I help you?

Answer:  

Thai: ต้องการสอบถามเรื่อง…
Pronunciation: dtâawng-gaan-sàawp-thǎam-rûueang-…
English: I want to ask about…

Thai: ต้องการจอง…
Pronunciation: dtâawng-gaan-jaawng-…
English: I want to book

Thai: ต้องการนัด…
Pronunciation: dtâawng-gaan-nát-…
English: I want to make an appointment

Thai: ต้องการเสนอ…
Pronunciation: dtâawng-gaan-sà-nǒoe…
English: I want to offer…

Thai: โทรกลับมาหาคุณ ___
Pronunciation: thoo-glàp-maa-hǎa-khun-___
English: I’m calling ___ back.

A Woman Talking on the Phone while Working Late at the Office

I’m calling Miss Pranee back.

2 – I want to speak to…

Formal situation

Thai: ขอเรียนสายคุณ ___
Pronunciation: khǎaw-riian-sǎai-khun-___
English: May I speak to ___?

Informal situation

Thai: ขอสาย___หน่อย
Pronunciation: khǎaw-sǎai-___-nàauy
English: May I speak to ___?

3 – Please wait a moment…

Formal situation

Thai: รบกวนถือสายสักครู่
Pronunciation: róp-guuan-thǔue-sǎai-sàk-khrûu
English: Please wait for a moment.

Thai: รอสักครู่ จะโอนสายให้
Pronunciation: raaw-sàk-khrûu jà-oon-sǎai-hâi
English: Wait for a moment, I will put you on the line.

Informal situation

Thai: รอแป๊บนะ
Pronunciation: raaw-bpáep-ná
English: Wait a minute.

Thai: ถือสายแป๊บนะ
Pronunciation: thǔue-sǎai-bpáep-ná
English: Hold on for a minute.

3. When They’re Not Available 

Sometimes, you may not be able to contact the person you intended to. In this case, the receiver will let you know why that person is unavailable and you’ll have the opportunity to leave a message.

1 – Reason for unavailability

Thai: ___ไม่อยู่
Pronunciation: ___mâi-yùu
English:  ___ is not here.

Thai: ตอนนี้___ไม่สะดวกรับสาย
Pronunciation: dtaawn-níi-___-mâi-sà-dùuak-ráp-sǎai
English: ___ can’t answer the phone now.

Thai: ตอนนี้สายไม่ว่าง
Pronunciation: dtaawn-níi-sǎai-mâi-wâng
English: The line is not available now.

Thai: ตอนนี้___ติดประชุมอยู่
Pronunciation: dtaawn-níi-dtìt-bprà-chum-yùu
English: ___ is in a meeting now.

2 – Leaving a message

In formal situations, the receiver will likely ask if you would like to leave a message. Here are a couple of phrases you could use to do so: 

Thai: ฝากข้อความเอาไว้ให้ได้มั้ย
Pronunciation: fàak-khâaw-kwaam-ao-wái-hâi-dâi-mái
English: Can I leave a message?

Thai: ให้โทรกลับมาที่___ได้มั้ย
Pronunciation: hâi-thoo-glàp-maa-thîi-___-dâi-mái
English: Can ___ call back at ___?

A Napkin that Says Call Me! with a Phone Number Written Down

Can he call back?

4. Problems During the Call

Any number of issues could arise during your phone call, such as a bad connection or unclear message. These Thai phone call phrases can help you navigate this type of situation:

Thai: ช่วยพูดเสียงดังหน่อยได้มั้ย ไม่ค่อยได้ยินเลย
Pronunciation: chûuai-phûut-sǐiang-dang-nàauy-dâi-mái mâi-khâauy-dâi-yin-looei
English: Can you speak louder? I can’t hear you.

Thai: สัญญาณไม่ค่อยดีเลย ได้ยินมั้ย
Pronunciation: sǎn-yaan-mâi-khâauy-dii-looei dâi-yin-mái
English: The connection is not so good. Can you hear me?

Thai: ไม่ได้ยินเลย
Pronunciation: mâi-dâi-yin-looei
English: I can’t hear you.

Thai: ไม่แน่ใจว่าสะกดยังไง
Pronunciation: mâi-nâae-jai-wâa-sà-gòt-yang-ngai
English: I’m not sure how to spell this.

Thai: ขอทวนอีกครั้ง
Pronunciation: khǎaw-thuuan-ìik-khráng
English: I will repeat it again.
Additional note: In formal situations, it is good to repeat the details of an important conversation to make sure that you understand things correctly.

Thai: คุณโทรผิด
Pronunciation: khun-thoo-phìt
Pronunciation: khun-thoo-phìt

5. Ending the Call

The final part of the phone conversation will be ending the call. Here are a few ways to end a phone call in Thai:

Thai: แค่นี้นะ
Pronunciation: khâae-níi-ná
English: That’s it.
Additional note: This is the most common phrase for ending phone calls in Thailand.

Thai: ขอบคุณ
Pronunciation: khàawp-khun
English: Thank you.

Thai: แล้วเจอกัน
Pronunciation: láaeo-jooe-gan
English: See you.

6. Sample Phone Conversations

Now that you’ve learned all the essential Thai phone call phrases, let’s see how they might be used in real phone conversations. Below are two sample conversations: one casual call between friends and one formal call about booking a table. 

A conversation between friends

เอ:  

 • ฮัลโหล
 • han-lǒo
 • Hello.

บี:  

 • ฮัลโหลเอ นี่บีเองนะ
 • han-lǒo-ee nîi-bii-eeng-ná
 • Hello, A. This is B speaking.

เอ:  

 • ว่าไงบี
 • wâa-ngai-bii
 • What’s up, B?

บี:  

 • วันเสาร์นี้ว่างมั้ย ไปกินข้าวกัน
 • wan-sǎo-níi-wâang-mái bpai-gin-khâao-gan
 • Are you available this Saturday? Let’s have a meal together.

เอ:  

 • ได้สิ เจอกันซัก 10 โมงดีมั้ย ที่ร้านเดิมนะ เดี๋ยวเราโทรไปจองโต๊ะให้
 • dâi-sì jooe-gan-sák-sìp-moong-dii-mái thîi-ráan-dooem-ná dǐiao-rao-thoo-bpai-jaawng-dtó-hâi
 • Sure, should we meet at ten a.m. at the same restaurant? If so, I will book a table for us.

บี:  

 • ได้ เสร็จแล้วไปซื้อของเป็นเพื่อนเราหน่อยได้มั้ย เราอยากได้แว่นกันแดดอันใหม่
 • dâi sèt-láaeo-bpai-súue-khǎawng-bpen-phûuean-rao-nàauy-dâi-mái rao-yàak-dâi-wâaen-gan-dàaet- an-mài
 • Yes. After the meal, can you go shopping with me? I want new sunglasses.

เอ:  

 • โอเค เราก็อยากได้เหมือนกัน แต่เราอยู่ได้ถึงแค่บ่ายสองนะ
 • oo-khee rao-gâaw-yàak-dâi-mǔuean-gan dtàae-rao-yùu-dâi-thǔeng-kâae-bàai-sǎawng-ná
 • Okay, I want a new pair too. But I can only stay until two p.m.

Two Friends Posing with Sunglasses on

We want new sunglasses.

บี:  

 • ได้ งั้นเจอกันวันเสาร์นี้นะ
 • dâi ngán-jooe-gan-wan-sǎo-níi-ná
 • No problem, see you this Saturday.

เอ:  

 • เจอกัน แค่นี้นะ
 • jooe-gan khâae-níi-ná
 • See you.

Booking a table at a restaurant

เอ:  

 • สวัสดีค่ะ
 • sà-wàt-dii-khà
 • Hello.

พนักงานร้านอาหาร:  

 • สวัสดีครับ คาเฟ่บ้านยิ้ม ยินดีให้บริการครับ
 • sà-wàt-dii-khráp khaa-fêe-bâan-yím yin-dii-hâi-baaw-rí-gaan-khráp
 • Hello, this is Ban Yim Cafe. How can I help you?

เอ:  

พนักงานร้านอาหาร:  

 • ได้ครับ สำหรับวันไหนดีครับ
 • dâi-khráp sǎm-ràp-wan-nǎi-dii-khráp
 • Okay, on which date?

เอ:  

 • วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 10 โมงค่ะ
 • wan-sǎo-thîi-sìp-gâo-phrúet-sà-jì-gaa-yon-wee-laa-sìp-moong-khà
 • Saturday, November 19, at ten a.m.

พนักงานร้านอาหาร:  

 • เรียบร้อยครับ ลูกค้าอยากจะสั่งอาหารไว้ล่วงหน้ามั้ยครับ วันเสาร์นี้จะมีเมนูพิเศษเป็นเครปมะพร้าว ครับ มีแค่ 20 ที่เท่านั้นครับ
 • rîiap-ráauy-khráp lûuk-kháa-yàak-jà-sàng-aa-hǎan-wái-lûuang-nâa-mái-khráp wan-sǎo-níi-jà-mii- mee-nuu-phí-sèet-bpen-khréep-má-práao-khráp mii-khâae-yîi-sìp-thîi-thâo-nán-khráp
 • Done. Do you want to order the food in advance? This Saturday, our special menu is “coconut crepe.” There will be only 20 pieces.

เอ:  

 • จองเครปมะพร้าว 1 ที่ค่ะ
 • jaawng-khréep-má-práao-nùeng-thîi-khà
 • Then, I want one coconut crepe.

A Plate of Crepes

I want one coconut crepe.

พนักงานร้านอาหาร:  

 • ได้ครับ ขอทวนอีกครั้งนะครับ ลูกค้าต้องการจองโต๊ะสำหรับ 2 ท่าน วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 10 โมง และจองเครปมะพร้าว 1 ที่ครับ
 • dâi-khráp khǎaw-thuuan-ìik-khráng-ná-khráp lûuk-kháa-dtâawng-gaan-jaawng-dtó-sǎm-ràp-sǎawng- thâan wan-sǎo-thîi-sìp-gâo-phrúet-sà-jì-gaa-yon-wee-laa-sìp-moong láe-jaawng-khréep-má- práao-nùeng-thîi-khráp
 • Okay, I will repeat it again. You want to book a table for two people on Saturday, November 19, at ten a.m. and order one coconut crepe.  

เอ:  

 • ถูกต้องค่ะ 
 • thùuk-dtâawng-khà 
 • That is correct.

พนักงานร้านอาหาร:  

 • ขอทราบชื่อลูกค้าด้วยครับ
 • khǎaw-sâap-chûue-lûuk-kháa-dûuai-khráp
 • What is your name?

เอ:  

 • เอค่ะ 
 • ee-khà 
 • My name is A.

พนักงานร้านอาหาร:  

 • เรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ
 • rîiap-ráauy-khráp khàawp-khun-khráp
 • All done, thank you.

7. Conclusion

In this article, you learned many different Thai phone call phrases for use in typical phone conversations. You should now have more confidence to make and take phone calls, but don’t forget to practice often! 

What are some common phone phrases in your language? How different are they from those in Thai? Let us know in the comments! 

Now that you know how to make a phone call in the Thai language, you may want to explore other interesting topics here at ThaiPod101.com. Here are suggestions for you:

Happy learning! 

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

Must-know Basic Thai Words for Beginners

Thumbnail

When you start learning any language, it’s important to begin by memorizing the most basic words and phrases. You need words to form sentences, and practicing sentence formation is the best way to gain an understanding of the language’s grammar. In other words, the basics serve as a foundation on which you can build up your language skills

In this lesson, you’ll learn the most useful Thai words for beginners along with their pronunciation. We’ve categorized the words on this list according to their part of speech, so you’ll get to see and start memorizing all of the essentials in one place.


A Girl Studying Flashcards that Have Fruit Names on Them
Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. Numbers
 2. Pronouns
 3. Nouns
 4. Verbs
 5. Adjectives
 6. Conjunctions
 7. Ending Particles and Auxiliary Words
 8. Conclusion

1. Numbers

The first set of Thai beginner words we’ll look at are numbers. The word for “number” in Thai is ตัวเลข (dtuua-lêek)

 • ศูนย์ (sǔun) = 0
 • หนึ่ง (nùeng) = 1
 • สอง (sǎawng) = 2
 • สาม (sǎam) = 3
 • สี่ (sìi) = 4
 • ห้า (hâa) = 5
 • หก (hòk) = 6
 • เจ็ด (jèt) = 7
 • แปด (bpàaet) = 8 
 • เก้า (gâo) = 9
 • สิบ (sìp) = 10

Blocks Shaped Liked the Numbers 1-5

Let’s count!

2. Pronouns

Another key set of beginner words in Thai are the pronouns, or คำสรรพนาม (kham-sàp-phá-naam). To make it easier for you to remember and use them, we’ve categorized them based on type: personal, demonstrative, and interrogative. 

Personal Pronouns

 • ผม (phǒm) = I [male]
 • ฉัน (chǎn) = I [female]
 • คุณ (khun) = you [formal / male / female]
 • พวกเรา (phûuak-rao) = we
 • พวกเขา (phûuak-khǎo) = they [human]
 • พวกมัน (phûuak-man) = they [animal / object]
 • เขา (khǎo) = he
 • เธอ (thooe) = she
 • มัน (man) = it

Demonstrative Pronouns

 • นี่ (nîi) = this / these
 • นั่น (nân) = that / those (far from the speaker but near the listener)
 • โน่น (nôon) = that / those (far from both speaker and listener)

Interrogative Pronouns / Question Words

 • อะไร (à-rai) = what
 • ทำไม (tham-mai) = why
 • เมื่อไหร่ (mûuea-rài) = when
 • ใคร (khrai) = who
 • ของใคร (khǎawng-khrai) = whom
 • ที่ไหน (thîi-nǎi) = where
 • อย่างไร (yàang-rai) = how
 • อันไหน (an-nǎi) = which

3. Nouns

As a beginner, you’ll want to focus a lot of your efforts on learning as many nouns as you can. In Thai, these are called คำนาม (kham-naam). Below is a list of some easy Thai nouns in several different categories. 

Days 

 • วันจันทร์ (wan-jan) = Monday
 • วันอังคาร (wan-ang-khaan) = Tuesday
 • วันพุธ (wan-phút) = Wednesday
 • วันพฤหัสบดี (wan-phá-rúe-hàt-sà-baaw-dii) = Thursday
 • วันศุกร์ (wan-sùk) = Friday
 • วันเสาร์ (wan-sǎo) = Saturday
 • วันอาทิตย์ (wan-aa-thít) = Sunday

Time

 • วินาที (wí-naa-thii) = second
 • นาที (naa-thii) = minute
 • ชั่วโมง (chûua-moong) = hour
 • วัน (wan) = day
 • วันที่ (wan-thîi) = date
 • อาทิตย์ (aa-thít) = week [informal]
 • สัปดาห์ (sàp-daa) = week [formal]
 • เดือน (duuean) = month
 • ปี (bpii) = year

Family Members

 • ครอบครัว (khrâawp-khruua) = family
 • พ่อ (phâaw) = father
 • แม่ (mâae) = mother
 • พี่สาว (phîi-sǎao) = older sister
 • พี่ชาย (phîi-chaai) = older brother
 • น้องสาว (náawng-sǎao) = younger sister
 • น้องชาย (náawng-chai) = younger brother
 • ลูกสาว (lûuk-sǎao) = daughter
 • ลูกชาย (lûuk-chaai) = son

Occupations

 • อาชีพ (aa-chîip) = occupation
 • หมอ (mǎaw) = doctor
 • ทนาย (thá-naai) = lawyer
 • ครู (khruu) = teacher
 • นักเรียน (nák-riian) = student
 • ตำรวจ (dtam-rùuat) = policeman
 • พนักงานธนาคาร (phá-nák-ngaan-thá-naa-khaan) = banker
 • ข้าราชการ (khâa-râat-chá-gaan) = government officer
 • พ่อค้า (phâaw-kháa) = seller [male]
 • แม่ค้า (mâae-kháa) = seller [female]
 • โปรแกรมเมอร์ (bproo-graaem-môoe) = programmer
 • ดีไซน์เนอร์ (dii-sai-nôoe) = designer
 • นักบัญชี (nák-ban-chii) = accountant
 • พนักงานเสิร์ฟ (phá-nák-ngaan-sòoep) = waiter 
 • ช่าง (châang) = mechanic
 • นักบิน (nák-bin) = pilot
 • แอร์โฮสเตส (aae-hóot-sà-dtèet) = flight attendant
 • นักดับเพลิง (nák-dàp-plooeng) = firefighter
 • นักแสดง (nák-sà-daaeng) = actor / actress
 • คนขับรถ (khon-khàp-rót) = driver
 • นักเขียน (nák-khǐian) = writer

People Dressed in Outfits Symbolizing Different Professions

What is your occupation?

Places

 • โรงพยาบาล (roong-phá-yaa-baan) = hospital
 • โรงเรียน (roong-riian) = school 
 • ตลาด (dtà-làat) = market
 • ธนาคาร (thá-naa-khaan) = bank
 • โรงหนัง (roong-nǎng) = cinema
 • ร้านอาหาร (ráan-aa-hǎan) = restaurant
 • ห้างสรรพสินค้า (hâang-sàp-phá-sǐn-kháa) = department store
 • ร้านกาแฟ (ráan-gaa-faae) = coffee shop 
 • ร้านตัดผม (ráan-dtàt-phǒm) = barbershop
 • ห้องสมุด (hâawng-sà-mùt) = library
 • สนามบิน (sà-nǎam-bin) = airport
 • สถานีรถไฟ (sà-thǎa-nii-rót-fai) = train station
 • ท่าเรือ (thâa-ruuea) = pier
 • วัด (wát) = temple
 • สถานทูต (sà-thǎan-thôot) = embassy
 • สถานีตำรวจ (sà-thǎa-nii-dtam-rùuat) = police station

School

 • ห้องเรียน (hâawng-riian) = student
 • ชุดนักเรียน (chút-nák-riian) = school uniform
 • กระเป๋านักเรียน (grà-bpǎo-nák-riian) = school bag
 • เครื่องเขียน (khrûueang-khǐian) = stationery
 • ปากกา (bpàak-gaa) = pen
 • ดินสอ (din-sǎaw) = pencil
 • ดินสอสี (din-sǎaw-sǐi) = color pencil
 • ยางลบ (yaang-lóp) = eraser
 • ไม้บรรทัด (mái-ban-thát) = ruler
 • กล่องดินสอ (glàawng-din-sǎaw) = pencil box
 • เครื่องคิดเลข (khrûueang-kít-lêek) = calculator
 • กระดาษ (grà-dàat) = paper
 • หนังสือ (nǎng-sǔue) = book 
 • สมุด (sà-mùt) = notebook
 • คอมพิวเตอร์ (khaawm-phiu-dtôoe) = personal computer
 • โน้ตบุ๊ค (nóot-búk) = laptop

A Variety of School Supplies Laid Out on a Blue Table

I brought a lot of things to school.

Body Parts

 • ร่างกาย (râang-gaai) = body
 • หัว (hǔua) = head
 • ผม (phǒm) = hair
 • คิ้ว (khíu) = eyebrow
 • ตา (dtaa) = eye
 • จมูก (jà-mùuk) = nose
 • หู (hǔu) = ear
 • ปาก (bpàak) = mouth
 • คอ (khaaw) = neck
 • หน้าอก (nâa-òk) = breast
 • หน้าท้อง (nâa-tháawng) = belly
 • หัวไหล่ (hǔa-lài) = shoulder
 • แขน (khǎaen) = arm
 • ข้อศอก (khâaw-sàawk) = elbow
 • ข้อมือ (khâaw-muue) = wrist
 • มือ (muue) = hand
 • นิ้วมือ (níu-muue) = finger
 • เล็บ (lép) = nail
 • ขา (khǎa) = leg
 • เข่า (khào) = knee
 • ข้อเท้า (khâaw-tháao) = ankle
 • เท้า (tháo) = foot
 • นิ้วเท้า (níu-thàao) = toe
 • ขน (khǒn) = body hair

Food

 • อาหาร (aa-hǎan) = food
 • ข้าว (khâao) = rice
 • ข้าวเหนียว (khâao-nǐiao) = sticky rice
 • ก๋วยเตี๋ยว (gǔuai-dtǐiao) = noodle
 • ผัก (phàk) = vegetable
 • มะเขือเทศ (má-khǔuea-thêet) = tomato
 • มันฝรั่ง (man-fà-ràng) = potato
 • คะน้า (khá-náa) = Chinese broccoli
 • กะหล่ำปลี (gà-làm-bplii) = cabbage
 • ผักกาดขาว (phàk-gàat-khǎao) = white cabbage
 • ผักโขม (phàk-khǒom) = spinach
 • ไชเท้า (chai-tháao) = radish
 • ฟักทอง (fák-thaawng) = pumpkin
 • สาหร่าย (sǎa-ràai) = seaweed
 • แตงกวา (dtaaeng-gwaa) = cucumber
 • แครอท (khaae-ràwt) = carrot
 • หัวหอมใหญ่ (hǔua-hǎawm-yài) = onion
 • หอมแดง (hǎawm-daaeng) = red onion
 • ต้นหอม (dtôn-hǎawm) = green onion
 • กระเทียม (grà-thiiam) = garlic
 • ผลไม้ (phǒn-lá-mái) = fruit
 • มะม่วง (má-mûuang) = mango
 • ทุเรียน (thú-riian) = durian
 • เงาะ (ngáw) = rambutan
 • มะพร้าว (má-práao) = coconut
 • แอปเปิ้ล (aép-bpôen) = apple
 • กล้วย (glûuai) = banana
 • มะละกอ (má-lá-gaaw) = papaya
 • ส้ม (sôm) = orange
 • มังคุด (mang-kút) = mangosteen
 • ลิ้นจี่ (lín-jìi) = lychee
 • องุ่น (à-ngùn) = grape
 • แตงโม (dtaaeng-moo) = watermelon
 • สับปะรด (sàp-bpà-rót) = pineapple
 • เนื้อสัตว์ (núuea-sàt) = meat
 • อาหารทะเล (aa-hǎan-thá-lee) = seafood
 • หมู (mǔu) = pork
 • ไก่ (gài) = chicken
 • เนื้อวัว (núuea-wuua) = beef
 • กุ้ง (gûng) = prawn
 • ปลา (bplaa) = fish
 • ปลาหมึก (bplaa-mùek) = squid
 • ไข่ (khài) = egg
 • เครื่องดื่ม (khrûueang-dùuem) = drinks
 • น้ำเปล่า (nám-bplào) = water
 • น้ำอัดลม (nám-àt-lom) = sparkling water
 • น้ำผลไม้ (nám-phǒn-lá-mái) = juice
 • เหล้า (lâo) = alcohol
 • ไวน์ (wai) = wine
 • ของหวาน (khǎawng-wǎan) = dessert
 • ขนม (khà-nǒm) = snack

The Thai Dish Som Tam

I love Thai food.

4. Verbs

Verbs are the words we use to identify actions and states of being. In Thai, they’re known as คำกริยา (kham-grì-yaa) and they’re some of the most useful words for beginners to pick up. Let’s take a look. 

Daily Routine Verbs

 • ตื่นนอน (dtùuen-naawn) = wake up
 • อาบน้ำ (àap-nám) = take a bath
 • แปรงฟัน (bpraaeng-fan) = brush [your teeth]
 • แต่งตัว (dtàaeng-dtuua) = get dressed
 • กิน (gin) = eat
 • ดื่ม (dùuem) = drink
 • ทำงาน (tham-ngaan) = work
 • เรียน (riian) = study
 • ไป (bpai) = come
 • มา (maa) = go
 • ขับรถ (khàp-rót) = drive
 • ดูทีวี (duu-thii-wii) = watch TV
 • ฟังเพลง (fang-phleeng) = listen to music
 • ซื้อของ (súue-khǎawng) = buy
 • ทำความสะอาด (tham-kwaam-sà-àat) = clean
 • ซักผ้า (sák-phâa) = wash clothes
 • รีดผ้า (rîit-phâa) = iron clothes
 • นอน (naawn) = sleep

Other Common Verbs

 • เดิน (dooen) = walk
 • วิ่ง (wîng) = run
 • ว่ายน้ำ (wâai-nám) = swim
 • เล่น (lên) = play
 • ออกกำลังกาย (àawk-gam-lang-gaai) = exercise
 • ยิ้ม (yím) = smile
 • หัวเราะ (hǔua-ráw) = laugh
 • ร้องไห้ (ráawng-hâi) = cry
 • นั่ง (nâng) = sit
 • ยืน (yuuen) = stand
 • กระโดด (grà-dòot) = jump 
 • ให้ (hâi) = give
 • รับ (ráp) = take
 • เอามา (ao-maa) = bring
 • เปิด (bpòoet) = open / turn on [electrical appliance]
 • ปิด (bpìt) = close / turn off [electrical appliance]
 • ซ่อม (sâawm) = fix
 • สั่งอาหาร (sàng-aa-hǎan) = order food
 • หยิบ (yìp) = pick up
 • วาง (waang) = put down
 • ถาม (thǎam) = ask
 • ตอบ (dtàawp) = answer
 • สั่ง (sàng) = order
 • ฟัง (fang) = listen 
 • พูด (phûut) = talk
 • อ่าน (àan) = read
 • เขียน (khǐian) = write
 • โทร (thoo) = make a phone call
 • เรียก (rîiak) = learn
 • หา (hǎa) = find / search
 • ทำ (tham) = do

5. Adjectives

As a Thai beginner, you’ll find that learning at least a few adjectives will go a long way! You can use these words to flavor your speech or add flair to your writing. In Thai, adjectives are known as คำวิเศษณ์ (kham-wí-sèet). Here are the most common ones in a variety of categories:

Describing Objects

 • ใหญ่ (yài) = big
 • เล็ก (lék) = small
 • สั้น (sân) = short
 • ยาว (yaao) = long
 • กว้าง (gwâang) = wide
 • แคบ (khâaep) = narrow
 • ใหม่ (mài) = new
 • เก่า (gào) = old
 • แพง (phaaeng) = expensive
 • ถูก (thùuk) = cheap 
 • เยอะ (yóe) = a lot [amount]
 • น้อย (náauy) = a little [amount]

Describing People

 • สูง (sǔung) = tall
 • เตี้ย (dtîia) = short
 • ผิวขาว (phǐu-khǎao) = light-skinned tone
 • ผิวดำ (phǐu-dam) = dark-skinned tone
 • ผิวสีน้ำผึ้ง (phǐu-sǐi-nám-phûeng) = tan skin
 • สวย (sǔuai) = beautiful
 • หล่อ (làaw) = handsome
 • น่ารัก (nâa-rák) = cute
 • น่าเกลียด (nâa-glìiat) = ugly
 • อ้วน (aûuan) = fat
 • ผอม (phǎawm) = thin

Describing Emotions

 • อารมณ์ดี (aa-rom-dii) = good mood
 • อารมณ์ไม่ดี (aa-rom-mâi-dii) = bad mood
 • มีความสุข (mii-kwaam-sùk) = happy
 • เศร้า (sâo) = sad
 • เฉยๆ (chǒoei) = so-so [not happy but not sad]
 • เหงา (ngǎo) = lonely
 • โกรธ (gròot) = angry
 • เบื่อ (bùuea) = bored
 • กลัว (gluua) = scared
 • อาย (aai) = shy
 • กังวล (gang-won) = worried
 • ตื่นเต้น (dtùuen-dtên) = excited

A Little Girl Posing for Different Emotions

How do you feel?

Describing Weather

 • แดดออก (dàaet-àawk) = sunny
 • ฝนตก (fǒn-dtòk) = rainy
 • เมฆครึ้ม (mêek-khrúem) = cloudy
 • ลมแรง (lom-raaeng) = windy
 • ร้อน (ráawn) = hot
 • เย็น (yen) = cool
 • หนาว (nǎao) = cold

6. Conjunctions

Learning a few Thai conjunctions will help you sound more like a native speaker! 

 • และ (láe) = and
 • หรือ (rǔue) = or
 • แต่ (dtàae) = but
 • เพราะว่า (práw-wâa) = because
 • ดังนั้น (dang-nán) = so
 • แล้วก็ (láaeo-gâaw) = then
 • อย่างไรก็ตาม (yàang-rai-gâaw-dtaam) = however

7. Ending Particles and Auxiliary Words

Let’s conclude our list of Thai beginner words with some particles and auxiliaries that you’ll find useful as you continue your studies. 

 • ครับ (khráp) = ending particle for males; makes the sentence formal
 • ค่ะ (khà) = ending particle for females; makes the sentence formal
 • จะ () = will
 • ต้อง (dtâawng) = must
 • ไม่ (mâi) = not
 • เคย (khooei) = used to
 • กำลัง (gam-lang) = [verb]ing

8. Conclusion

Congratulations! You’ve just taken your first major step into Thai language learning. We hope that you’ll practice and memorize these 200 Thai beginner words, and that they prove useful to you. 

What did you think about this list? Do you think it’ll be difficult to remember all of these words? Let us know in the comments!

Once you have these beginner words down, you may want to try other basic Thai lessons at ThaiPod101.com. You might find our lessons Fine-Tuning Your Thai Vowels and Cracking the Thai Writing System particularly helpful at this stage in your learning journey.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

10 Filler Words in the Thai Language You Should Know

Thumbnail

A good portion of conversation time is spent thinking about what to say next. Sometimes, we find ourselves searching for just the right word or figuring out how to respond to someone’s comment. These natural pauses in speech are often “filled” with small, usually meaningless words and expressions that make the lull feel less awkward for both parties. 

Thai filler words play a large role in the day-to-day conversations of native speakers, so it’s an important topic for Thai learners to study once they have the basics down. Being able to use filler words correctly will help you sound more like a native speaker and allow you to better understand Thai conversations. 

In this article, you’ll learn more about what filler words are and study the most common fillers in the Thai language. We’ll show you how to use each one and provide examples to give you a better idea of what they might sound like in a conversation.

Let’s get started.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. What are Thai filler words?
 2. อืม (uuem) – um
 3. เอ่อ (òoe) – ah
 4. หือ (hǔue)
 5. อ่าฮะ (àa-há) – yep
 6. แบบ (bàaep) – like
 7. อย่างนี้นะ (yàang-níi-ná) – well
 8. อะไรแบบนี้ (à-rai-bàaep-níi) – stuff like that
 9. คือว่า / พอดีว่า (khuue-wâa / phaaw-dii-wâa) – well
 10. ประมาณว่า (bprà-maan-wâa) – like
 11. ก็ (gâaw) – because
 12. Conclusion

1. What are Thai filler words?

Before we get ahead of ourselves, let’s go over some basic information about Thai filler words. 

Like those in other languages, Thai filler words are meaningless utterances we use to make our conversations smoother. Keep in mind, however, that there is no word for “filler words” in Thai. 

While filler words are most often used in spoken conversation, you might also find them written in certain types of literature (especially fiction novels). 

Now, let’s look at the most popular filler words in Thai! 

2. อืม (uuem) – um

Thai people often make the sound อืม (uuem) during conversations when they’re thinking about what to say or how to answer something. 

Example 1

 • พ่อ: วันนี้หนูอยากดูหนังเรื่องอะไร
 • ลูกสาว: อืม…หนูว่าดูหนังตลกดีกว่า จะได้คลายเครียด 
 • phâaw: wan-níi-nǔu-yàak-duu-nǎng-rûueang-à-rai
 • lûuk-sǎao: uuem…nǔu-wâa-duu-nǎng-dtà-lòk-dii-gwàa jà-dâi-khlaai-khrîiat
 • Dad: Which movie do you want to watch today?
  Daughter: Um… I think we should watch a comedy movie to relieve stress.

A Young Asian Woman Thinking with a Finger to Her Chin

Um… I think we should watch a comedy movie to relieve stress.

Example 2

 • เอ: ฉันอยากกินอาหารญี่ปุ่น
 • บี: ฉันอยากกินอาหารเกาหลี
 • ซี: อืม…งั้นเราไปกินอาหารญี่ปุ่น เสร็จแล้วไปกินบิงซูต่อกัน
 • ee: chǎn-yàak-gin-aa-hǎan-yîi-bpùn
 • bii: chǎn-yàak-gin-aa-hǎan-gao-lǐi
 • sii: uuem…ngán-rao-bpai-gin-aa-hǎan-yîi-bpùn sèt-láaeo-bpai-gin-bing-suu-dtàaw-gan
 • A: I want to eat Japanese food.
 • B: I want to eat Korean food.
 • C: Um… Let’s eat Japanese food and then Bingsu.

3. เอ่อ (òoe) – ah

เอ่อ (òoe) is a popular filler in Thai, used to express shock when the speaker isn’t sure what to say. 

Example 1

 • ปลา: ฉันใส่เสื้อตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้าง
 • แก้ว: เอ่อ…เสื้อสีสวยดี แต่ว่าตัวเมื่อกี๊ดีกว่านะ
 • bplaa: chǎn-sài-sûuea-dtuua-níi-láaeo-bpen-yàng-ngai-bâang
 • gâaeo: òoe…sûuea-sǐi-sǔuay-dii dtâae-wâa-dtuua-mûuea-gíi-dii-gwàa-ná
 • Pla: How do I look in this shirt?
 • Kaew: Ah… The color is nice, but I think the previous one you tried is better.

*In this case, Kaew was shocked when she saw Pla and thought she looked bad in the shirt. However, she didn’t want to make Pla feel bad, so she gave her opinion this way. (Thai people have the fear of เสียหน้า [sǐia-nâa] or “losing face.”)

Example 2

 • คนขาย: ลองชิมขนมชั้นดูมั้ยคะ อร่อยมากเลยนะคะ
 • คนซื้อ: น่าทานมากค่ะ ขอลองชิม 1 ชิ้นค่ะ
 • คนขาย: อร่อยมั้ยคะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น 3 กล่อง 100 บาท รับ 3 กล่องเลยมั้ยคะ
 • คนซื้อ: เอ่อ…กล่องเดียวก็พอค่ะ 
 • khon-khǎai: laawng-chim-khà-nǒm-chán-duu-mái-khá à-ràauy-mâak-looei-ná-khá
 • khon-súue: nâa-thaan-mâak-khà khǎaw-laawng-chim-nùeng-chín-khà
 • khon-khǎai: à-ràauy-mái-khá dtaawn-níi-mii-bproo-moo-chân-sǎam-glàawng-nùeng-ráauy-bàat ráp- sǎam-glàawng-looei-mái-khá
 • khon-súue: òoe…glàawng-diiao-gâaw-phaaw-khà
 • Seller: Do you want to try ขนมชั้น (khà-nǒm-chán)? It is very delicious.
 • Buyer: It looks really good. I want to try one.
 • Seller: Delicious, right? Currently, we have a promotion: 3 boxes for 100 Baht. Do you want to buy 3 boxes?
 • Buyer: Ah… Just one would be enough.

*In this case, the buyer may not like the taste of ขนมชั้น (khà-nǒm-chán) and she definitely doesn’t want to buy any. However, Thai people have a trait called เกรงใจ (greeng-jai). Since she has already tried it, she has decided to buy one box despite its taste.

**ขนมชั้น (khà-nǒm-chán) is a Thai dessert. Its name means “layer snack,” because you can see its layers. 

4. หือ (hǔue)

Thai people use the filler หือ (hǔue) to show that they didn’t hear or understand what the other person said.

Example 1

 • ตาล: ช่วยหยิบของให้หน่อย
 • บอล: หือ…เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะ
 • dtaan: chûuay-yìp-khǎawng-hâi-nàauy
 • baawn: hǔue…mûuea-gíi-phûut-wâa-à-rai-ná
 • Tarn: Please bring me that.
 • Ball: What did you just say?

Example 2

 • คนขาย: รับของหวานเพิ่มมั้ยคะ วันนี้มีไอศครีมชาเย็นค่ะ
 • คนซื้อ: หือ…พูดช้า ๆ อีกทีได้มั้ยคะ 
 • khon-khǎai: ráp-khǎawng-wǎan-phôoem-mái-khà wan-níi-mii-ai-sà-khriim-chaa-yen-khà
 • khon-súue: hǔue…phûut-cháa-cháa-ìik-thii-dâi-mái-khá 
 • Seller: Do you want a dessert? Today, we have Thai tea ice-cream.
 • Buyer: Can you speak again slowly?

5. อ่าฮะ (àa-há) – yep

We use อ่าฮะ (àa-há) in conversations to show that we understand what the other party has said, but we either don’t know what to reply or only reluctantly agree. 

Example 1

 • นักเรียน 1: งานกลุ่มครั้งนี้ ฉันจะทำส่วนนี้ เธอทำส่วนนี้แล้วกันนะ
 • นักเรียน 2: อ่าฮะ
 • nák-riian 1: ngaan-glùm-khráng-níi chǎn-jà-tham-sùuan-níi thooe-tham-sùuan-níi-láaeo-gan-ná
 • nák-riian 2: àa-há
 • Student 1: For this group project, I will do this part and you do this part.
 • Student 2: Yep.

Example 2

 • จันทร์: ฉันไม่ชอบล้างจาน เธอล้างจานแล้วกันนะ
 • นภา: อ่าฮะ
 • jan: chǎn-mâi-châawp-láang-jaan thooe-láang-jaan-láaeo-gan-ná
 • ná-phaa: àa-há
 • Chan: I don’t like washing dishes. You do it.
 • Napha: Yep.

6. แบบ (bàaep) – like

แบบ (bàaep) is a common filler in Thai, used when the speaker is thinking of how to explain something. 

Example 1

 • มินต์: เธอว่ายำจานนี้รสชาติโอเครึยัง ต้องเติมอะไรอีกมั้ย
 • น้ำ: เราว่ามันรสชาติแบบ…หวาน เปรี้ยว แต่ไม่ค่อยเค็ม เติมน้ำปลานิดหน่อยสิ
 • mín: thooe-wâa-yam-jaan-níi-rót-châat-oo-khee-rúe-yang dtâawng-dtooem-à-rai-èek-mái
 • nám: rao-wâa-man-rót-châat-bàaep…wǎan bprîiao dtàae-mâi-khâauy-khem dtooem-nám-bplaa- nít-nàauy-sì
 • Mint: Do you think this spicy salad tastes alright? Should I add anything?
 • Nam: I think it tastes…like sweet, sour, but not salty enough. You should add some fish sauce.

Example 2

 • เพลิน: เธอว่าหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงบ้าง น่าซื้อมั้ย
 • พราว: ก็สนุกดี แต่มันแบบ…จบงง ๆ 
 • phlooen: thooe-wâa-nǎng-sǔue-lêm-níi-bpen-yang-ngai-bâag nâa-súue-mái
 • phraao: gâaw-sà-nùk-dii dtàae-man-bàaep…jòp-ngong-ngong
 • Ploen: What do you think about this book? Is it worth buying?
 • Praw: It is fun but its ending is…like, unclear.

A Woman Asking about a Book in a Bookstore

This book is fun but its ending is…like, unclear.

7. อย่างนี้นะ (yàang-níi-ná) – well

Thai people often use the filler phrase อย่างนี้นะ (yàang-níi-ná) before explaining something.

Example 1

 • ครู: ทำไมเธอถึงใช้ตารางในการอธิบาย
 • นักเรียน: อย่างนี้นะคะ หนูว่าถ้าใช้ตารางจะดูง่ายกว่า
 • khruu: tham-mai-thooe-thǔeng-chái-dtaa-raang-nai-gaan-à-thí-baai
 • nák-riian: yàang-níi-ná-khá nǔu-wâa-thâa-chái-dtaa-raang-jà-duu-ngâai-gwàa
 • Teacher: Why did you use tables in explanation?
 • Student: Well, I think it is easier to explain if I use tables.

Example 2

 • เปิ้ล: ทำไมถึงไม่ไปเที่ยวกับครอบครัวเมื่อวานหละ
 • ชมพู่: อย่างนี้นะ ช่วงนี้พู่งานเยอะมาก แล้วก็ไม่ค่อยสบาย เลยไม่ได้ไป
 • bpôoen: tham-mai-thǔeng-mâi-bpai-thîiao-gàp-khrâawp-khruua-mûuea-waan-là
 • chom-phûu: yàang-níi-ná chûuang-níi-phûu-ngaan-yóe-mâak láaeo-gâaw-mâi-khâauy-sà-baai looei- mâi-dâi-bpai
 • Ple: Why didn’t you travel with your family yesterday?
 • Chompu: Well, recently, I have a lot of work to do. Also, I didn’t feel well so I didn’t go.

8. อะไรแบบนี้ (à-rai-bàaep-níi) – stuff like that

Thai people often use the filler อะไรแบบนี้ (à-rai-bàaep-níi) when explaining things to others, especially if they can’t give as many examples as they would like to.

Example 1

 • ลูกค้า: ที่นี่มีบริการนวดแผนไทย หรืออะไรแบบนี้มั้ยคะ
 • พนักงาน: เรามีบริการนวดแผนไทยและนวดเท้าค่ะ
 • lûuk-kháa: thîi-nîi-mii-baaw-rí-gaan-nûuat-phǎaen-thai rǔue-à-rai-bàaep-níi-mái-khá
 • phá-nák-ngaan: rao-mii-baaw-rí-gaan-nûuat-phǎaen-thai-láe-nûuat-thǎao-khà
 • Customer: Are there Thai massages or stuff like that here?
 • Staff Member: We have Thai massage and foot massage.

A Woman Rubbing Her Neck in Pain

Are there Thai massages or stuff like that here?

Example 2

 • ส้ม: แม่คะ หนูหิว มีขนมปัง ผลไม้ หรืออะไรแบบนี้มั้ยคะ
 • แม่: มีกล้วยอยู่บนโต๊ะ
 • som: mâae-khá nǔu-hǐu mii-khà-nǒm-phang phǒn-lá-mái rǔue-à-rai-bàaep-níi-mái-khá
 • maae: mii-glûuay-yùu-bon-dtó
 • Son: Mom, I’m hungry. Is there any bread, fruit, or stuff like that?
 • Mother: There is a banana on the table.

9. คือว่า / พอดีว่า (khuue-wâa / phaaw-dii-wâa) – well

The filler phrases คือว่า / พอดีว่า (khuue-wâa / phaaw-dii-wâa) are often used when the speaker is talking about the events leading up to the current situation.

Example 1

 • หัวหน้า: ทำไมวันนี้มาสายคะ
 • พนักงาน: พอดีว่า เมื่อเช้ารถเสียค่ะ
 • hǔua-hnâa: tham-mai-wan-níi-maa-sǎai-khá
 • phá-nák-ngaan: phaaw-dii-wâa mûuea-cháao-rót-sǐia-khà
 • Boss: Why are you late today?
 • Employee: Well, my car broke this morning.

Example 2

 • พ่อ: ทำไมห้องนอนรกอย่างนี้
 • ลูก: คือว่า ช่วงนี้รายงานเยอะ หนูเลยไม่มีเวลาทำความสะอาดค่ะ
 • phâaw: tham-mai-hâawng-naawn-rók-yàang-níi
 • lûuk: khuue-wâa chûuang-níi-raai-ngaan-yóe nǔu-looei-mâi-mii-wee-laa-tham-kwaam-sà-àat-khà
 • Dad: Why is your bedroom so messy?
 • Daughter: Well, I have a lot of reports to do recently. I have no time to clean.

10. ประมาณว่า (bprà-maan-wâa) – like

Thai people often use ประมาณว่า (bprà-maan-wâa) when they want to explain something.

Example 1

 • หนึ่ง: ทำไมราณีซื้อบ้านหลังนี้หละ ไกลจากที่ทำงานออก
 • สอง: ราณีชอบ ประมาณว่า ราคาถูก และก็สวยดี
 • nùeng: tham-mai-raa-nii-súue-bâan-hlǎng-níi-là glai-jàak-thîi-tham-ngaan-àawk
 • sǎawng: raa-nii-châawp bprà-maan-wâa raa-khaa-thùuk láe-gâaw-sǔuay-dii
 • Nueng: Why did Ranee buy this house? It is so far from her workplace.
 • Song: She likes this house, like it is cheap and beautiful.

A Row of Three Houses in a Nice Suburban Area

She likes this house, like it is cheap and beautiful.

Example 2

 • อนันต์: ทำไมร้านนี้คนเยอะจัง
 • ฤดี: ร้านอาหารร้านนี้ดังมากค่ะ ประมาณว่า อาหารอร่อย ราคาไม่แพง 
 • a-nan: tham-mai-ráan-níi-khon-yóe-jang
 • rúe-dii: ráan-aa-hǎan-ráan-níi-dang-mâak-khà bprà-maan-wâa aa-hǎan-à-ràauy raa-khaa-mâi- phaaeng
 • Anan: Why is this restaurant so crowded?
 • Ruedee: This restaurant is so popular, like the food is delicious and it’s not expensive.

11. ก็ (gâaw) – because

We often use the Thai filler word ก็ (gâaw) to explain why we did something.

Example 1

 • กฤช: ทำไมซื้ออาหารมาเยอะขนาดนี้
 • มาโนช: ก็ตอนซื้อหิวมาก เลยซื้อมาเยอะ
 • grìt: tham-mai-súue-aa-hǎan-maa-yóe-khà-nàat-níi
 • ma-nôot: gâaw-dtaawn-súue-hǐu-mâak looei-súue-maa-yóe
 • Krit: Why did you buy this much food?
 • Manot: Because when I bought it, I was very hungry so I ended up buying a lot.

Example 2

 • แม่: ยิ้ม ทำไมตื่นสายขนาดนี้ วันนี้เราจะไปหาคุณยายกันนะ
 • ยิ้ม: ก็หนูลืม เดี๋ยวหนูรีบไปอาบน้ำเลย
 • mâae: yím tham-mai-dtùuen-sǎai-khà-nàat-níi wan-níi-rao-jà-bpai-hǎa-khun-yaai-gan-ná
 • yím: gâaw-nǔu-luuem dǐiao-nǔu-rîip-bpai-àap-nám-looei
 • Mother: Yim, why did you wake up so late? Today, we will go visit Grandmother.
 • Yim: Because I forgot. I will go take a bath now.

12. Conclusion

Congratulations! You’ve reached the end of our Thai filler word and phrase list. What do you think? Are Thai filler words different from filler words in your native language? Comment below to let us know.

While you should be able to speak more like a native with this new information, there’s so much more to learn before reaching fluency! If you want to keep studying and practicing, check out ThaiPod101.com. Not sure where to start? Learning about Thai idioms and slang expressions can make your speech sound even more natural and fluid.

Happy learning!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

Learn How to Say “I Love You,” in Thai

Thumbnail

There are several words and phrases that students of a foreign language learn early on: 

Hello.
Thank you.
I’m sorry.

And…

I love you.

Depending on how long you’ve been studying the language, you might already know how to say “I love you,” in Thai. But are you familiar with the more nuanced expressions, or how to take your romantic relationship a step further? 

Knowing love expressions in Thai is essential. Love is one of the most important emotions anyone could feel, so you should absolutely learn how to express it. 

In this article, we’ll teach you several essential Thai love phrases you can use in various situations. Whether you want to woo a Thai love interest or strengthen your existing relationship with a native speaker, the words and phrases here will be invaluable to you!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. Pick-up Lines in Thai
 2. Thai Love Phrases for Her / Thai Love Phrases for Him
 3. Being Together and Getting Married
 4. Endearment Terms
 5. Sayings About Love in Thai
 6. Conclusion

1. Pick-up Lines in Thai 

If you’ve found yourself falling head over heels for a native Thai speaker, the following lines can help you get your foot in the door. There are two ways that Thai people usually begin flirting with someone: 

1) By asking if he or she is in a relationship.
2) By showing that they care about the person.

Below are a few Thai phrases for flirting you can start practicing right away.

1 – มีแฟนยัง

Pronunciation:
mii-faaen-yang

English translation:
Do you have a boyfriend/girlfriend?

Additional explanation:
Literally, แฟน (faaen) means “boyfriend” or “girlfriend” in Thai. However, Thai people can also use this word in reference to a husband or wife.

2 – [pronoun “I” or name] + อยากเป็นแฟน + [pronoun “you” or name]

Pronunciation: 
[pronoun “I” or name] + yàak-bpen-faaen + [pronoun “you” or name]

English translation: 
I want to be your boyfriend/girlfriend.

Additional explanation: 
In Thai, there are many ways you can refer to yourself or to other parties. You can call someone by name, use a nickname, or use the pronoun “I” or “you.”

3 – จีบได้มั๊ย

Pronunciation:
jìip-dâi-mái

English translation: 
Can I court you?

Additional explanation: 
Another way you can express your interest is to say this sentence directly to the one you’re interested in.

A Man Flirting with a Woman in a Cafe

Can I court you?

4 – เป็นยังไงบ้าง / ทำอะไรอยู่

Pronunciation: 
bpen-yang-ngai-bâang / tham-à-rai-yùu

English translation:
How are you? / What are you doing?

Additional explanation: 
By asking about your love interest’s daily life, you’re showing that you care about the person. If someone asks you these questions, it might be an indicator that they have feelings for you—but remember that it doesn’t mean you’re courting yet!

5 – เป็นห่วงนะ

Pronunciation:
bpen-hùuang-ná

English translation:
I care about you.

Additional explanation:  
This phrase can be used to show that you care about someone. Saying เป็นห่วง (bpen-hùuang) implies that you think about that person and want him/her to be happy and physically well.

6 – เหนื่อยมั๊ย

Pronunciation:
nùueai-mái

English translation:
Are you tired?

Additional explanation:
When you’re feeling down or tired, being asked if you’re tired/okay can sometimes make you feel better. If someone asks you this, it’s a good sign that they still care about you.

7 – ฝันดีนะ

Pronunciation:
fǎn-dii-ná

English translation:
Have a good dream.

Additional explanation:
Wishing someone good dreams shows that you care about them, even as they sleep.

2. Thai Love Phrases for Her / Thai Love Phrases for Him

Once your romantic relationship is more solid, it’s time to keep your partner hooked by expressing your affection each and every day. Below are several love expressions in Thai you can use to do so! 

8 – [pronoun “I” or name] + คิดถึง + [pronoun “you” or name]

Pronunciation:
[pronoun “I” or name] + khít-thǔeng + [pronoun “you” or name]

English translation:
I miss you.

A Woman Embracing a Man from Behind

I miss you.

9 – [pronoun “I” or name] + ชอบ + [pronoun “you” or name] + มากกว่าเพื่อน

Pronunciation:
[pronoun “I” or name] + châawp + [pronoun “you” or name] + mâak-gwàa-phûuean

English translation:  
I think of you as more than a friend.

Additional explanation:
This phrase literally means “I like you more than a friend,” but its equivalent in English is “I think of you as more than a friend.”

10 – [pronoun “I” or name] + หยุดคิดถึง + [pronoun “you” or name] + ไม่ได้

Pronunciation:
[pronoun “I” or name] + yùt-khít-thǔeng + [pronoun “you” or name] + mâi-dâi

English translation:
I can’t stop thinking about you.

11 – [pronoun “I” or name] + อยากเจอ + [pronoun “you” or name] + ตลอดเวลา

Pronunciation:
[pronoun “I” or name] + yàak-jooe + [pronoun “you” or name] + dtà-làawt-wee-laa

English translation:
I want to see you all the time.

Additional explanation:
You can use this Thai love phrase to imply that you miss the other person.

12 – [pronoun “I” or name] + ชอบ + [pronoun “you” or name]

Pronunciation:
[pronoun “I” or name] + châawp + [pronoun “you” or name]

English translation:
I like you.

Additional explanation:
If you want to emphasize that you like the person “very much,” you can add มาก (mâak) to the end of the sentence.

13 – [pronoun “I” or name] + รัก + [pronoun “you” or name]

Pronunciation:
[pronoun “I” or name] + rák + [pronoun “you” or name]

English translation:
I love you.

Additional explanation:
As with the Thai love phrase above, if you want to say “I love you very much,” or “I love you so much,” you can add มาก (mâak) to the end of the sentence.

14 – [pronoun “you” or name] + มีความหมายต่อ + [pronoun “I” or name] + มาก

Pronunciation:  
[pronoun “you” or name] + mii-khwaam-mǎai-dtàaw + [pronoun “I” or name] + mâak 

English translation:
You mean so much to me.

15 – [pronoun “I” or name] + ชอบอยู่กับ + [pronoun “you” or name]

Pronunciation:
[pronoun “I” or name] + châawp-yùu-gàp + [pronoun “you” or name]

English translation:
I like being with you.

Additional explanation:
If you feel like the previous Thai love phrases were too cheesy or intense, you can opt for this more subtle one instead!

16 – [pronoun “you” or name] + ทำให้ชีวิตของ + [pronoun “I” or name] + มีความหมาย

Pronunciation:
[pronoun “you” or name] + tham-hâi-chii-wít-khǎawng + [pronoun “I” or name] + mii- kwaam-mǎai 

English translation:
You make my life meaningful.

3. Being Together and Getting Married

Thailand is a family-oriented society. This means that if you’re in a serious relationship with a Thai person, you’ll have to meet and interact with your in-laws to some extent. As your relationship moves forward, learning the following phrases can be very helpful.

17 – [day] + [pronoun “you” or name] + ไปทานข้าวกับพ่อแม่ของ + [pronoun “I” or name] + ได้มั๊ย

Pronunciation:
[day] + [pronoun “you” or name] + bpai-thaan-khâao-gàp-phâaw-mâae-khǎawng + [pronoun “I” or name] + dâi-mái 

English translation:
Can you have a meal with my parents on…?

Additional explanation:
Thai people often meet their boyfriend’s or girlfriend’s parents for the first time in a restaurant setting. So if your boyfriend/girlfriend asks you this question, it implies that he/she takes the relationship seriously.

18 – ช่วงนี้พ่อแม่ของ + [pronoun “I” or name] + จะมาหา + [pronoun “you” or name] + มาเจอพ่อแม่ของ + [pronoun “I” or name] + หน่อยได้มั๊ย

Pronunciation:
chûuang-níi-phâaw-mâae-khǎawng + [pronoun “I” or name] + jà-maa-hǎa + [pronoun “you” or name] + maa-jooe-phâaw-mâae-khǎawng + [pronoun “I” or name] + nàauy-dâi-mái

English translation:
My parents will come to see me, can you come to meet them?

Additional explanation:
Thai people usually visit family members during the holidays, so if your lover doesn’t live with his/her parents, he/she may ask you this.

19 – [day] + [pronoun “you” or name] + สะดวกมาบ้าน + [pronoun “I” or name] + มั๊ย ผมอยากแนะนำคุณให้พ่อแม่รู้จัก

Pronunciation:
[day] + [pronoun “you” or name] + sà-dùuak-maa-bâan + [pronoun “I” or name] + mái phǒm-yàak-náe-nam-khun-hâi-phâaw-mâae-rùu-jàk

English translation:
Are you available to come to my home on…? I want to introduce you to my parents.

Additional explanation:  
Apart from restaurant meetings, it’s also common for Thai people to meet their lover’s parents at his/her home. This way, in addition to getting to know his/her family members, you’ll also get to see how they live their daily lives as well.

20 – ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะ

Pronunciation:
yáai-maa-yùu-dûuay-gan-ná

English translation:
Let’s move in together.

Additional explanation:
Nowadays, Thai people are more open to the idea of lovers living together before getting married. So if your lover is quite open-minded about this, he/she may say yes.

21 – คุณอยากย้ายมาอยู่กับ + [pronoun “I” or name] + มั๊ย 

Pronunciation:  
khun-yàak-yáai-maa-yùu-gàp + [pronoun “I” or name] + mái

English translation:  
Do you want to move into my house?

Additional explanation:  
Another question you can ask your lover if you’d like them to move in with you.

22 – แต่งงานกันนะ 

Pronunciation:
dtàaeng-ngaan-gan-ná

English translation:
Will you marry me?

A Man Putting a Ring on a Woman’s Finger on Their Wedding Day

Will you marry me?

23 – [pronoun “you” or name] + อยากมีลูกมั๊ย

Pronunciation:
[pronoun “you” or name] + yàak-mii-lûuk-mái

English translation:
Do you want to have a baby?

Additional explanation:
If you want to start a family together, you should know first whether your lover wants a child as well. Some Thai people do not like kids and plan to have no children. So if you’re in a serious relationship, don’t forget to ask about this to make sure that you have the same family goals in terms of kids.

24 – [pronoun “I” or name] + อยากมีลูก คุณเห็นว่าอย่างไร

Pronunciation:
[pronoun “I” or name] + yàak-mii-lûuk khun-hěn-wâa-yàang-rai

English translation:
I want to have a baby. What do you think?

Additional explanation:
Another way you can ask for your partner’s opinion about having children together.

25 – เรามาวางแผนมีลูกกันเถอะ

Pronunciation:
rao-maa-waang-phǎaen-mii-lûuk-gan-thòe

English translation:
Let’s make a plan about babies.

Additional explanation:
You can use this sentence when you’re sure that your lover also wants to have a baby.

A Woman Breastfeeding Her Baby

Let’s make a plan about babies.

4. Endearment Terms

When it comes to terms of endearment in Thai, you’ll find that Thai people have some odd ways of expressing affection. While we do have terms like “my love” in Thai, there are also some endearment terms that may sound more like verbal abuse in other cultures. It’s just how Thai lovers refer to one another. Despite the meaning, you have to focus on the tone as well.

26 – ที่รัก

Pronunciation:
thîi-rák

English translation:
Darling

Additional explanation:
It can be used to refer to both men and women.

27 – เบบี๋ / บี๋

Pronunciation:
bee-bǐi / bǐi

English translation:
Baby

Additional explanation:
It can be used to refer to both men and women.

28 – อ้วน

Pronunciation:
ûuan

English translation:
Fat

Additional explanation:
This endearment term doesn’t sound nice at all, but Thai lovers do call one another this. Instead of using it in a negative or abusive way, they say it in a cute manner—like when you see a chubby puppy. It can be used to refer to both men and women.

29 – เหม่ง

Pronunciation:
mèng

English translation:
Wide forehead

Additional explanation:
Similar to อ้วน (ûuan), เหม่ง (mèng) is used as an affectionate term. Men often call their girlfriends this.

30 – เค้า / ตัวเอง

Pronunciation:
kháo / dtuua-eeng

English translation:
I / You

Additional explanation:
This is a very cute pronoun that Thai lovers use when talking to each other. เค้า (kháo) is “I” and ตัวเอง (dtuua-eeng) is “you.” These two words can be used for both men and women.

31 – พี่ / หนู

Pronunciation:  
phîi / nǔu

English translation:
I (male) / You (female)

Additional explanation:
This is another pronoun pair that Thai lovers use when the male is older than the female. พี่ (phîi) is “brother” and หนู (nǔu) is “I,” used when the speaker is younger than the other party.

32 – พ่อ / แม่

Pronunciation:
phâaw / mâae

English translation:
Father / Mother

Additional explanation:  
When a couple have children together, they sometimes change the way they call each other to พ่อ (phâaw) and แม่ (mâae).

5. Sayings About Love in Thai 

To sound more like a native and to gain more insight into romance in Thai culture, you should also learn some Thai idioms about love as well as popular Thai love quotes

33 – ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์

Pronunciation:
dùuem-náam-phûeng-phrá-jan

Literal translation:
drink honey moon

English translation:
honeymoon

Additional explanation:
This Thai idiom refers to a “honeymoon,” with nearly the same meaning as the English word.

34 – ข้าวใหม่ปลามัน

Pronunciation:
khâao-mài-bplaa-man

Literal translation: 
new rice, oily fish

English translation:  
newlywed

Additional explanation:
This Thai idiom is used to refer to a couple who has just gotten married.

ข้าวใหม่ปลามัน

35 – น้ำตาลใกล้มด

Pronunciation:
náฟm-dtaan-glâi-mót

Literal translation: 
sugar near ant

English translation:
If a man and a woman spend a lot of time together, they can fall in love.

Additional explanation:
This Thai idiom is used to explain that if a man and a woman are close to each other, there is a higher chance of them falling in love.

36 – ยามรักน้ำต้มผักยังว่าหวาน

Pronunciation:
yaam-rák-náam-dtôm-phàk-yang-wâa-wǎan

Literal translation:
Soup made with vegetables is sweet when you are in love.

English translation:
When you are in love, everything about your lover is good.

Additional explanation:
This Thai idiom compares couples when they’ve just fallen in love to someone eating vegetable soup and thinking it’s sweet. In other words, you think that everything about your lover is good simply because you love him or her.

37 – รัก คิดถึง แค่คำสั้น ๆ แต่มีความสุขทุกครั้งที่พูดมันออกไป

Pronunciation:
rák khít-thǔeng khâae-kham-sân-sân dtàae-mii-kwaam-sùk-thúk-khráng-thîi-phûut- man-àawk-bpai

English translation:
“Love,” “miss you,” they are just short words but I’m happy every time you say them.

38 – ความสัมพันธ์ที่ดี จะไม่ทำให้เราต้องมีคำถามใด ๆ ในความสัมพันธ์เลย

Pronunciation:  
kwaam-sǎm-phan-thîi-dii jà-mâi-tham-hâi-rao-dtâwng-mii-kham-thǎam-dai-dai- nai-kwam-sǎm-phan-looei

English translation:  
A good relationship is a relationship that you have no question about.

39 – ชอบ คือ ถูกใจในข้อดี รัก คือ ยินดีรับในข้อเสีย

Pronunciation:
châawp-khuue-thùuk-jai-nai-khâaw-dii rák-khuue-yin-dii-ráp-nai-khâaw-sǐia

English translation:
“Like” is liking the good part of someone. “Love” is accepting the bad part of someone.

40 – จงอยู่กับคนที่แสดงความรักให้เห็น มากกว่าคนที่แค่พูดให้ได้ยิน

Pronunciation: 
jong-yùu-gàp-khon-thîi-sà-daaeng-kwaam-rák-hâi-hěn mâak-gwàa-khon-thîi-khâae- phûut-hâi-dâi-yin

English translation:
Be with a person who shows you his/her love, not the one who just speaks it.

6. Conclusion

This is the end of the article. We hope you were able to pick up a few love phrases in Thai, some other romantic words, and even a couple of sweet quotes! Even if you can’t remember all of these Thai love phrases yet, you should now have more confidence in your ability to express your romantic feelings! 

What did you think about this lesson? Is the way Thai people express their love different from how it’s done in your country? Leave us a comment below to share your thoughts.

If you would like to continue learning Thai love words and phrases, or want to further explore romance in Thai society, make sure to check out the following pages on ThaiPod101.com: 

Happy learning, and wishing you success in your love life!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

Negation in Thai: Learn How to Form Negative Sentences

Thumbnail

One of the first words a baby learns to say is “no.” 

It turns out that this little word will come in handy for the rest of our lives! We use it to express our needs, wants, and boundaries on a daily basis. Whether saying no comes as naturally to you as breathing or you consider yourself a people-pleaser, one thing is certain: 

As a Thai learner, it’s crucial that you learn how to negate in Thai! 

“Negation” refers to the act of making a positive (or affirmative) statement negative, and this is a crucial skill to have for any conversation. It allows you to tell others no, answer questions negatively, and much more. 

In this article, we’ll teach you everything you need to know about Thai negation. You’ll learn about the rules and steps involved, pick up some useful negation words and phrases, and even gain some cultural insight along the way.

  → Before we start, you may want to look at our article about Thai tenses. This topic plays a large role in negation, so we recommend becoming familiar with it before diving into this article!
Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. An Overview of Negation in Thai
 2. Other Words of Negation in Thai
 3. Thai People and Negation
 4. Conclusion

1. An Overview of Negation in Thai 

The Thai word for “negation” is: 

Literally, this word refers to the action of saying no to someone or something. This word is also used as part of a longer phrase (ประโยคปฎิเสธ) which means “negative sentence.”

Fortunately for you, Thai grammar is very easy. Things like gender and number do not affect the structure of Thai sentences at all, and negating in Thai is as simple as adding the word “no” or “not” to the sentence. 

Below are several different ways you can make a sentence negative in Thai. 

1 – Negating Affirmative Sentences [present tense]

Negation particle used: 
ไม่ (mâi) = not

How to negate:
Subject + ไม่ (mâi) + Verb + Object [if any]

Example 1:
แม่ไม่ชอบสีแดง
mâae-mâi-châawp-sǐi-daaeng
Mom doesn’t like the color red.

Example 2:
ฤดีพรไม่เรียนไวโอลินวันเสาร์
rúe-dii-paawn-mâi-riian-wai-oo-lin-wan-sǎo
Ruedeepron doesn’t learn violin on Saturday.

2 – Negating Affirmative Sentences [past tense]

Negation particle used: ไม่ได้ (mâi-dâi) = not

How to negate:
Subject + ไม่ได้ (mâi-dâi) + Verb + Object [if any]
Subject + ไม่ได้ (mâi-dâi) + เพิ่ง (phôeng) + Verb + Object [if any]

Example 1:
ตุลย์ไม่ได้ไปโรงเรียนเมื่อวานนี้
dtun-mâi-dâi-bpai-roong-riian-mûuea-waan-níi
Tun didn’t go to school yesterday.

Example 2:
น้าไม่ได้ซื้อนมมาจากตลาด
náa-mâi-dâi-súue-nom-maa-jàak-dtà-làat
Aunt didn’t buy milk from the market.

Example 3:
ครูไม่ได้เพิ่งสั่งงานมา ทำไมยังทำไม่เสร็จ
khruu-mâi-dâi-phôeng-sàng-ngaan-maa tham-mai-yang-tham-mâi-sèt
The teacher didn’t just order the work. Why isn’t your work finished yet?

Example 4:
แก้วไม่ได้เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีน เธอเรียนมาแล้วสามปี จึงพูดภาษาจีนได้ดี
gâaeo-mâi-dâi-phôeng-rôem-riian-phaa-sǎa-jiin thooe-riian-maa-láaeo-sǎam-bpii jueng-phûut-phaa- sǎa-jiin-dâi-dii
Kaew didn’t just start learning Chinese. She has learned it for 3 years now so she can speak it well.

3 – Negating Affirmative Sentences [future tense]

Negation particle used: 
ไม่ (mâi) = not

How to negate:
Subject + จะ () + ไม่ (mâi) + Verb + Object [if any]

Example 1:
ณัฐจะไม่ไปพัทยาวันอังคารหน้า
nát-jà-mâi-bpai-phát-thá-yaa-wan-ang-khaan-nâa
Nut will not go to Pattaya next Tuesday.

Example 2:
พ่อจะไม่ทานข้าวเย็นกับพวกเราวันนี้
phâaw-jà-mâi-thaan-khâao-yen-gàp-phûuak-rao-wan-níi
Dad will not have dinner with us today.

4 – Negating Affirmative Sentences [present continuous tense]

Negation particle used:
ไม่ได้ (mâi-dâi) = not

How to negate:
Subject + ไม่ได้ (mâi-dâi) + กำลัง (gam-lang) + Verb + Object [if any]

Example 1:
นักเรียนไม่ได้กำลังเรียนหนังสืออยู่
nák-riian-mâi-dâi-gam-lang-riian-nǎng-sǔue-yùu
The student is not studying now.

Example 2:
เด็ก ๆ ไม่ได้กำลังนอนอยู่
dèk-dèk-mâi-dâi-gam-lang-naawn-yùu
The kids are not sleeping now.

5 – Negating Affirmative Sentences [perfect tense]

Negation particle used:
ไม่ (mâi) = not
ไม่ได้ (mâi-dâi) = not

How to negate:
Subject + ไม่ได้ (mâi-dâi) + Verb + Object [if any] + มา (maa) or ตั้งแต่ (dtâng-dtàae) + Time
Subject + ไม่ (mâi) + เคย (khooei) + Verb + Object [if any]

Example 1:
การะเกดไม่ได้ทำงานมา 3 วันแล้ว เธอป่วย
gaa-rá-gèet-mâi-dâi-tham-ngaan-maa-sǎam-wan-láaeo thooe-bpùuai
Garaget hasn’t worked for 3 days now. She is sick.

Garaget Hasn’t Worked for 3 Days Now. She Is Sick.

Example 2:
พิพัฒน์ไม่ได้อ่านหนังสือมาหลายอาทิตย์แล้ว เขายุ่งมาก
phí-phát-mâi-dâi-àan-nǎng-sǔue-maa-lǎai-aa-thít-láaeo khǎo-yûng-mâak
Pipat hasn’t read any books for many weeks now. He is very busy.

Example 3:
รำไพไม่เคยไปประเทศเกาหลี
ram-phai-mâi-khooei-bpai-phrà-thêet-gao-lǐi
Ramphai has never been to Korea.

Example 4:
ตั้มไม่เคยกินผลไม้ชนิดนี้มาก่อน
dtâm-mâi-khooei-gin-phǒn-lá-mái-chá-nít-níi-maa-gàawn
Tum has never eaten this kind of fruit before.

6 – The Negation of “Can” in Thai

Negation particle used:
ไม่ (mâi) = not
ไม่ได้ (mâi-dâi) = not

How to negate:
Subject + ไม่ (mâi) + สามารถ (sǎa-mâat) + Verb + Object [if any] + ได้ (dâi)
Subject + Verb + Object [if any] + ไม่ได้ (mâi-dâi)

Example 1:
นทีไม่สามารถกินเผ็ดได้
ná-thii-mâi-sǎa-mâat-gin-phèt-dâi
Nathi can’t eat spicy food.

Example 2:
นทีกินเผ็ดไม่ได้
ná-thii-gin-phèt-mâi-dâi
Nathi can’t eat spicy food.

Example 3:
ปริณไม่สามารถขับรถได้
bpà-rin-mâi-sǎa-mâat-khàp-rót-dâi
Prin can’t drive.

Example 4:
ปริณขับรถไม่ได้
bpà-rin-khàp-rót-mâi-dâi
Prin can’t drive.

Additional note: 
These two Thai negation patterns are completely interchangeable! The meaning of the sentence will not change if you use one instead of the other.

7 – Negating Thai Adjectives and Adverbs

Negation particle used: 
ไม่ (mâi) = not

How to negate:
ไม่ (mâi) + adjective / adverb

Example 1:
เสื้อตัวนี้ราคาไม่แพง
sûuea-dtuua-níi-raa-khaa-mâi-phaaeng
This shirt is not expensive.

This Shirt Is not Expensive.

Example 2:
คุณตาเดินไม่เร็ว เพราะ พื้นลื่น
khun-dtaa-dooen-mâi-reo-phráw-phúuen-lûuen
Grandpa doesn’t walk fast because of the slippery floor.

8 – Giving Negative Instructions and Commands

Negation particle used:
ห้าม (hâam) = do not
อย่า (yàa) = do not

How to negate:
ห้าม (hâam) + Verb + Object [if any]
อย่า (yàa) + Verb + Object [if any]

Example 1:
ห้ามเข้า
hâam-khâo
Do not enter.

Example 2:
ห้ามใส่กางเกงขาสั้น
hâam-sài-gaang-geeng-khǎa-sân
Do not wear shorts.

Example 3:
อย่ากลับบ้านดึกนะ
yàa-glàp-bâan-dùek-ná
Do not come home late.

Example 4:
อย่าใส่พริกเยอะ เดี๋ยวจะเผ็ดเกินไป
yàa-sài-phrík-yóe dǐiao-jà-phèt-gooen-bpai
Do not add too much chili or else it will be too spicy.

Additional note:
Both ห้าม (hâam) and อย่า (yàa) are commonly used when giving negative commands in Thai. However, the two are slightly different in meaning. ห้าม (hâam) is used when giving a strong order, while อย่า (yàa) is typically used for giving a suggestion.

9 – Answering Yes-or-No Questions

Negation particle used:
ไม่ (mâi) = no

How to negate:
ไม่ (mâi) + Verb in the question

Example 1

Question:
เธอจะเอาขนมหวานมั๊ย
thooe-jà-ao-khà-nǒm-wǎan-mái
Do you want dessert?

Answer:
ไม่เอา
Mâi-ao
No, I don’t

Example 2

Question:
มะลิชอบสีเขียวมั๊ย
má-lí-châawp-sǐi-khǐiao-mái
Does Mali like the color green?

Answer:
ไม่ชอบ
mâi-châawp
No, she doesn’t.

Additional note: 
Sometimes questions end with รึเปล่า (rǔe-plào), which is a casual version of ใช่หรือไม่ (châi-rǔue-mâi) meaning “yes or no.” To answer negatively in this case, you would say เปล่า (plào), meaning “no.”

10 – Double Negation in Thai

Negation particle used:
ไม่ได้ (mâi-dâi) = not
ไม่ใช่ (mâi-châi) = not

How to negate:
ไม่ได้ (mâi-dâi) or ไม่ใช่ (mâi-châi) + Normal negation form

Example 1

Question:
เธอไม่ชอบฉันเหรอ
thooe-mâi-châawp-chǎn-rǎaw
Do you not like me?

Answer:
ฉันไม่ได้ไม่ชอบเธอ
chǎn-mâi-dâi-mâi-châawp-thooe
I don’t dislike you.

Example 2

Question:
ไอศครีมร้านนี้ไม่อร่อยเหรอ
Ai-sà-khriim-ráan-níi-mâi-à-hràauy-rǎaw
Does ice cream at this shop not taste good?

Answer:
ไอศครีมร้านนี้ ไม่ใช่ไม่อร่อย แต่แพงเกินไป
ai-sà-khriim-ráan-níi mâi-châi-mâi-à-ràauy-dtàae-phaaeng-gooen-bpai
The ice cream at this shop is good but too expensive.

This Ice Cream Is Delicious but Too Expensive.

Additional note:
Thai people often use double negation when answering questions. You can use both ไม่ได้ (mâi-dâi) and ไม่ใช่ (mâi-châi), as there’s no difference in meaning between the two words.

2. Other Words of Negation in Thai

Of course, there might be situations where you want to give a stronger (or more colorful) negative response. Following are several words and phrases you can use to add flavor to your speech and sound more like a native speaker. 

1 – ไม่มีทาง

Pronunciation:
mâi-mii-thaang

Literal translation:
No way

Explanation:
This phrase is used exactly like “no way” is in English. It’s used to express that you strongly disagree with an offer.

Example 1:
ไม่มีทางที่ฉันจะให้เธอยืมเงิน
mâi-mii-thaang-thîi-chǎn-jà-hâi-thooe-yuuem-ngoen
There is no way that I will let you borrow my money.

Example 2:
ไม่มีทางที่ปราณแต่งงานกับอรณี เขาไม่ชอบเธอ
Mâi-mii-thaang-thîi-bpraan-jà-dtàaeng-ngaan-gàp-aawn-rá-nii khǎo-mâi-châawp-thooe
There is no way that Pran will marry Onranee. He doesn’t like her.

2 – หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่…

Pronunciation:
hǔa-dèt-dtiin-khàat-gâaw-mâi-…(verb)

Literal translation:
Even my head and leg are cut, still no.

Explanation:
This phrase is stronger than the one above. It means that even if someone tries to force you into agreement by threatening to cut off your leg or head, you’ll still say no.

Example 1:
หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ไป
hǔa-dèt-dtiin-khàat-gâaw-mâi-bpai
I WON’T GO.

Example 2:
ข้อเสนอบ้าบออย่างนี้ หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ตกลง
khâaw-sà-nǒoe-bâa-baaw-yàang-níi hǔa-dèt-dtiin-khàat-gâaw-mâi-dtòk-long
I WON’T AGREE with this ridiculous offer.

3 – ฝันเอา / ฝันไปเถอะ

Pronunciation:
fǎn-ao / fǎn-bpai-thòe

Literal translation:
Dream it

Explanation:
This phrase is used much the same way as the English phrase “in your dreams.”

Example 1:
ฝันไปเถอะ ยังไงฉันก็ไม่ตกลง
fǎn-bpai-thòe yang-ngai-chǎn-gâaw-mâi-dtòk-long
You have to dream it. I won’t agree nonetheless.

Example 2:
ใครจะไปซื้อไหว แพงขนาดนั้น ฝันเอาแล้วกัน
khrai-jà-bpai-súue-wǎi phaaeng-khà-nàat-nán fǎn-ao-láaeo-gan
Who will be able to buy that? It is that expensive. You have to dream it.

4 – บ้ง

Pronunciation:
bông

Literal translation:
Worm

Slang translation:
Not good

Explanation:
This is a slang term used among youngsters. It means “not okay.”

Example 1:
เธอใส่ชุดนี้แล้วบ้งมาก ไม่ควรซื้อ
thooe-sài-chút-níi-láaeo-bông-mâak mâi-khuuan-súue
You don’t look good in this dress, so you shouldn’t buy it.

Example 2:
วันนี้ขายของไม่ได้เลย บ้งมาก
wan-níi-khǎai-khǎawng-mâi-dâi-looei bông-mâak
I can’t sell anything today, not good.

5 – มองบน

Pronunciation:
maawng-bon

Literal translation:
Look up

Slang translation:
Not happy with something

Explanation:
This is another slang term used by youngsters. It’s used to imply that one is not happy with something.

Example 1:
เธอได้ยินปัญหาแล้วก็อดมองบนไม่ได้
thooe-dâi-yin-bpan-hǎa-láaeo-gâaw-òt-maawng-bon-mâi-dâi
Once she heard of the problem, she was not happy with it.

Example 2:
ทำไม่ต้องมองบนขนาดนั้น
tham-mai-dtâawng-maawng-bon-khà-nàat-nán
Why are you that unhappy?

6 – เซ็งเป็ด

Pronunciation:
seng-bpèt

Literal translation:
Bore of the duck

Slang translation:
Not in a good mood

Explanation:
This slang term is used to say that you’re not in a good mood or that something has put you in a bad mood.

Example 1:
เห็นงานที่ต้องทำแล้วเซ็งเป็ดเลย
hěn-ngaan-thîi-dtâawng-tham-láaeo-seng-bpèt-looei
I’m not in a good mood now after seeing the work that I have to do.

I’m Not in a Good Mood Now After Seeing the Work that I Have to Do.

Example 2:
อากาศแบบนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้ เซ็งเป็ด
aa-gàat-bàaep-níi-àawk-bpai-khâang-nâawk-mâi-dâi seng-bpèt
I can’t go out in this weather. I’m not in a good mood now.

3. Thai People and Negation

Now that you know how to properly use negation in Thai, there are a couple of cultural aspects you should be aware of. 

1 – เกรงใจ

เกรงใจ (greeng-jai) is a trait that many Thai people possess. This word refers to the feeling of not wanting to disturb, inconvenience, or cause problems for another person. Someone who feels เกรงใจ (greeng-jai) will find it hard to say “no” to someone who has asked a favor of them. They may also try to make life as easy as possible for others. 

For example, imagine that a Thai person is visiting their neighbor’s home. If the neighbor asks this person if they would like anything to drink, the person may feel เกรงใจ (greeng-jai). As a result, they might ask for something simple (like plain water or juice) even if they would prefer something else (like a smoothie or cocktail). 

If you were asked a favor by a coworker in the workplace to assist his/her tasks, in the case that you were feeling เกรงใจ (greeng-jai), you might end up agreeing to help that coworker complete their tasks—even if you already had a lot of work to do and needed to stay overtime for that. This is because saying “no” would hurt the feelings of your coworker.

So, when you ask a Thai person to do something, you have to look at their body language as well. If they look reluctant but still say yes, you should know that they are เกรงใจ (greeng-jai) and may not actually be willing to help.

Thai People Can’t Say No

2 – Using Negation to Save Someone’s Feelings

Sometimes, saying things directly can hurt other people’s feelings. To avoid doing so, Thai people use negation in order to convey the same message in a more indirect manner.  

Example 1: เตี้ย

Saying that someone is short can hurt that person’s feelings. Instead, you could use “not tall” instead of “short.”

 • เขาเตี้ย
 • khǎo-dtîia
 • He is short.
 • เขาตัวไม่สูง
 • khǎo-mâi-sǔung
 • He is not tall.

Example 2: ถูก

Since quality and price are often related, some Thai people feel that saying that something is cheap is like looking down on its quality. So instead of using “cheap,” you could use “not expensive.”

 • อาหารร้านนี้ถูกมาก
 • aa-hǎan-ráan-níi-thùuk-mâak
 • The food at this restaurant is very cheap.
 • อาหารร้านนี้ราคาไม่แพง
 • aa-hǎan-ráan-níi-raa-khaa-mâi-phaaeng
 • The food at this restaurant is not expensive.

4. Conclusion

As you can see, Thai negation is relatively simple. The only thing you really need to worry about is how to correctly use the negating words ไม่ (mâi), ไม่ได้ (mâi-dâi), and ไม่ใช่ (mâi-châi). It might take some time, but with enough practice you’ll become familiar with them. 

What are your thoughts on this lesson? Did you find it difficult, or was this pretty easy for you? And how does negation in Thai differ from that in your language? 

We look forward to hearing from you! 

If you would like to continue learning about the Thai language and culture, make sure to explore ThaiPod101.com and create your free lifetime account today. Not sure where to start? How about you try these lessons:

Happy learning!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

10 Reasons Why You Should Learn the Thai Language

Thumbnail

So, you’re thinking about learning a foreign language…but you’re not quite convinced that it’s worth the time and effort. Or maybe you’re aware of the benefits bilingualism can bring, but you’re not sure which language you should pursue. 

If you’re feeling stuck and need that extra push to start working toward your linguistic aspirations, you’ve come to the right place! 

In this article, we’ll give you 10 compelling answers to the question “Why learn Thai?” 

Some of the reasons we list can be applied to any foreign language (career opportunities and personal growth), while others are unique to Thai (familiarity with the Thai culture and better access to the country). 

Let’s dig in!

A Woman Thinking against a White Background

Why should you learn Thai?

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. Thailand has a rich culture.
 2. It’s a nice place for retirement.
 3. Learning Thai will increase your work opportunities and career options.
 4. It will also increase your business opportunities.
 5. You’ll have better travel experiences.
 6. You’ll be able to communicate better with loved ones.
 7. Your life in Thailand will be much more convenient.
 8. You’ll have a better chance of wooing a Thai lover.
 9. The grammar is actually pretty easy!
 10. You can learn Thai online, anywhere and anytime.
 11. Conclusion

1. Thailand has a rich culture.

Thailand may be a famous travel destination with natural beauty and an inexpensive cost of living, but many people become interested in something else while visiting: the Thai society and culture. 

Thai food is delicious, the local art is unique and beautiful, and many people like how Thai people live.  

If you like Thailand, this is a great reason why you should learn Thai. The language itself is a part of Thai culture, and knowing at least the basics will enable you to understand the culture and society better.

2. It’s a nice place for retirement.

Thinking about retirement? Here are just a few reasons Thailand is the perfect place to spend your golden years: 

But there’s a hitch: Not all Thai people can speak English.  

Close your eyes and imagine you’re grocery shopping or trying to go somewhere by yourself. You try asking someone for help, but you cannot communicate with anyone because of the language barrier. As a result, you end up spending money on something you don’t want or get lost.

So, if your retirement plan is to live in Thailand, learning the Thai language is essential. If you can communicate, life will be much easier for you!

An Old Man Painting Something

I want to live in Thailand after retirement.

3. Learning Thai will increase your work opportunities and career options.

Another compelling reason why you should learn Thai is that it will benefit your work life—especially if you plan to work abroad or with an international company! 

First of all, it will make communication with your coworkers so much easier. Most of the Thai people you’ll work with may not be able to communicate in English well, so knowing their language will allow for smoother operations in the workplace.

Second, learning the Thai language will help you understand the Thai culture and how Thai people think. When working abroad, cultural differences in the workplace often cause problems. Knowing the Thai language can help you see your coworkers’ point of view and reduce the number of issues resulting from cultural differences. 

Third, better communication can improve the quality of work and even lead to a promotion!

Finally, learning a foreign language broadens your career options. Thailand is quite open to foreign workers, and knowing Thai will give you more career opportunities in this beautiful country. 

4. It will also increase your business opportunities.

As mentioned earlier, learning the language will help you understand Thai people better—and this is the key to doing good business here! 

Your cultural knowledge, combined with the insight you gain through conversations with others, will make you a more appealing individual with whom to do business. And believe us, there are tons of business opportunities here! For example, you could…

 • …invest in interesting projects that have a chance to be successful but have no funding.  
 • …invent products and services for Thai people.  
 • …find markets for Thai exported products.
 • …own and operate a big business in Thailand.
A Man Shaking Hands with a Woman During a Business-related Meeting

Because I know Thai, I am able to make great business deals.

5. You’ll have better travel experiences.

When you travel, it’s always better to know the language of the country you’re visiting. Before we get ahead of ourselves, though…what makes Thailand such a fantastic travel destination? 

 • Thailand is full of natural beauty.
 • The country has a unique art scene. 
 • The food here is to die for! 
 • Believe it or not, traveling in Thailand is fairly inexpensive. 

Future plans to visit this stunning country is a great reason to learn Thai, and here’s why: 

First of all, there will be less chance of you getting lost—and even if you did get really lost, you could ask locals for directions. On a side note: Don’t be afraid to ask locals for help! Even if your Thai isn’t up to par yet, most locals will be more than willing to help you out. 

Second, you’ll be able to experience living like a local. Some tourists worry about the language barrier; they typically feel more comfortable going to restaurants with menus in English or places with English-speaking staff. However, if you know the Thai language, you won’t have to worry about that at all. You’ll be able to visit the restaurants and places most popular among locals.

Third, you can bargain and ask for discounts when shopping. Anyone who loves shopping also loves a good discount. And let us tell you, if you go to a Thai market and can talk the talk, most sellers will often give you a small discount or giveaway.  

6. You’ll be able to communicate better with loved ones.

Speaking in English with Thai people—even if they know the language well—is not the same as using their native tongue. 

If you have family members, a partner, or friends who are Thai, communicating with them in their mother tongue can strengthen your bonds with them. Taking the time and putting in the effort to learn their language will show them you care and really want to maintain a good relationship.

Moreover, your loved one will be more than happy to help you practice your Thai once you make the commitment—it’s a win-win situation!

Two Thai Women Sitting on a Sofa and Talking

I can talk to my Thai friend in Thai.

7. Your life in Thailand will be much more convenient. 

Do you plan to live or work in Thailand? Or maybe you want to visit often? These are good reasons why you should learn Thai! 

We’ve touched on this a little bit in our previous points, but to recap, you’ll be able to…

 • …visit a greater variety of restaurants, shops, and less-touristic locations with ease! 
 • …read signs and understand announcements. 
 • …communicate with Thai people who do not speak English well (juristic office staff, mechanics, etc.). 

8. You’ll have a better chance of wooing a Thai lover. 

Communication is key in any romantic relationship. When you live together with someone, you want to talk to one another and share your thoughts. 

If you’ve recently found yourself swooning over a potential Thai lover, you should consider making the effort to learn their native tongue. After all, Google Translate isn’t really a practical way to share your innermost feelings with someone. 

Do you already have a Thai partner? Then learning their mother tongue will show them that you’re willing to go the extra mile! 

9. The grammar is actually pretty easy! 

While deciding whether to learn a foreign language or not, one usually takes into consideration how difficult that language is. If a given language is particularly difficult or has complex grammar rules, you might opt to study a different one. 

Fortunately for you, Thai grammar is very easy! Here’s why:

 • There is no grammatical gender.
 • There is no verb conjugation.  
 • Most of the sentence structures are quite simple and similar to those in English.  

For more useful information on the topic, visit our lesson on Thai Grammar or read our article Is Thai Difficult to Learn? (And Tips to Succeed!).

10. You can learn Thai online, anywhere and anytime.

Still wondering why to learn Thai? 

Well, studying foreign languages is so much easier today than in times past. 

With the internet, you can learn Thai at your own pace from anywhere in the world. If you’re wondering where to learn Thai online, look no further than ThaiPod101.com! While there are a few different resources available, we can offer the best results! 

Our professional language learning platform has become one of the best ways to learn Thai. We create lessons and materials designed to speed up your learning progress, and we even design curated pathways for learners at different levels. When you create your account with ThaiPod101, you get all of this in addition to support from Thai teachers and practical tips on how to learn Thai effectively.

A Woman Doing Something on Her Tablet

It’s so convenient to learn Thai online at ThaiPod101.com.

11. Conclusion

As you can see, there are many good reasons for you to learn Thai.  

After reading this article, what are your thoughts on learning the language? Are you any closer to making a decision? 

If you would like to sample what to expect from the Thai language (and from our learning platform), we recommend checking out these fun lessons on ThaiPod101.com: 

Happy learning!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

Does Thai Have Tenses?

Thumbnail

Being able to express the timing of an action is a key skill to acquire when learning a foreign language. Did it happen yesterday? Is it going to happen next year? Or maybe it’s happening right now, as you read this?

In most languages, tenses are used to accomplish this. A tense is a grammatical concept that can be applied to verbs through conjugation. For example, in English you could express the past, present, and future this way:

 • I walked.
 • I am walking.
 • I will walk.

But there’s some good news for Thai learners: There are no Thai tenses you need to learn! Thai is a tenseless language and we have other (much simpler) ways of expressing time as it relates to actions.

A Signpost with Signs for Now, Tomorrow, and Yesterday

Thai has no tenses to worry about.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. An Overview
 2. How to Indicate Time in the Thai Language
 3. Auxiliary Verbs and Prepositions
 4. Conclusion

1. An Overview

Because there are no tenses in Thai, there’s no verb conjugation either. We use the same form of a verb regardless of when the action took place. 

For example:

Past tense

 • เมื่อเช้านี้ ฉันกินขนมปัง
 • mûuea-cháao-níi chǎn gin khà-nǒm-phang
 • This morning, I ate bread.

Present tense

 • ฉันกินขนมปังทุกวันตอนเช้า
 • chǎn gin khà-nǒm-phang thúk-wan dtaawn-cháo
 • I eat bread every day in the morning.

Present continuous tense

 • ฉันกำลังกินขนมปัง
 • chǎn gam-lang gin khà-nǒm-phang
 • I am eating bread.

Present perfect tense

 • ฉันกินขนมปังทุกวันมาตั้งแต่เด็ก
 • chǎn gin khà-nǒm-phang thúk-wan maa dtâng-dtàae-dèk
 • I have eaten bread every day since I was young.

Future tense

 • ฉันจะกินขนมปังพรุ่งนี้เช้า
 • chǎn jà gin khà-nǒm-phang phrûng-níi-cháo
 • I will eat bread tomorrow morning.

You can see from the sentences above that despite the action taking place at different times, the verb (bolded) is the same in each sentence. In Thai, we use different “time words” (auxiliary verbs or prepositions) to indicate the timing of the action and to provide context. 

2. How to Indicate Time in the Thai Language

In order to indicate the time or context of an action in Thai, you need to know how Thai people express time in sentences. In addition to knowing how to tell the time (whether it’s 6 a.m. or midnight, for example), you should know the vocabulary used to talk about the present, past, and future. 

A. Present 

There are several words used to talk about the present in Thai. We’ve categorized them for you below and provided examples for each one. 

1- Now

ตอนนี้ (dtaawn-níi) is “now” in Thai. This is a safe word choice you can use in almost any situation.

 • ตอนนี้ อากาศที่ลพบุรีร้อนมาก
 • dtaawn-níi aa-gàat thîi lóp-bù-rii ráawn-mâak
 • Now, the weather at Lopburi is very hot.

ขณะนี้ (khà-nà-níi) is another word for “now.” Compared to ตอนนี้ (dtaawn-níi), ขณะนี้ (khà-nà-níi) is more formal. You would usually hear this word in the news, for example.

 • ขณะนี้เวลา 8 นาฬิกา 15 นาที
 • khà-nà-níi wee-laa bpàaet-naa-lí-gaa sìp-hâa-naa-thii
 • Right now, it is 8:15.

เวลานี้ (wee-laa-níi) – “this time” 

 • เวลานี้คือช่วงเวลาที่ดีในการซื้อคอนโด
 • wee-laa-níi khuue chûuang-wee-laa-thîi-dii nai gaan-súue-khaawn-doo
 • Now is a good time to buy a condo.

เดี๋ยวนี้ (dǐiao-níi) – “right now”

 • เธอต้องไปเดี๋ยวนี้เลย ไม่งั้นสาย
 • thooe dtâawng bpai dǐiao-níi looei mâi-ngán sǎai
 • You have to go now or else you will be late.

A Man Looking at His Wristwatch and Hurrying to Work

You have to go now or else you will be late.

2- The current period

ปัจจุบันนี้ (bpàt-jù-ban-níi) – “currently”

 • ปัจจุบันนี้ เกือบทุกคนมีมือถือเป็นของตัวเอง
 • bpàt-jù-ban-níi gùueap-thúk-khon-mii-muue-thǔue-bpen-khǎawng-dtuua-eeng
 • Currently, almost everyone owns a mobile phone.

ช่วงนี้ (chûuang-níi) – “recently”

 • ช่วงนี้ ฉันออกกำลังกายทุกวัน
 • chûuang-níi chǎn-àawk-gam-lang-gaai-thúk-wan
 • As of recently, I exercise every day.

3- Time unit + นี้

Another way you can tell time in the present tense is to use the structure “time unit + นี้” which means “this + time unit” in Thai. Below are a few examples of this structure.

วันนี้ (wan-níi) – “today” 

สัปดาห์นี้ (sàp-daa-níi) – “this week” 

 • สัปดาห์นี้ ฉันงานยุ่งมาก
 • sàp-daa-níi chǎn-ngaan-yûng-mâak
 • This week, I’m very busy.

เดือนนี้ (duuean-níi) – “this month” 

 • เดือนนี้ ฉันอยู่ที่พัทยา
 • duuean-níi chǎn-yùu-thîi-phát-thá-yaa
 • This month, I’m in Pattaya.

ปีนี้ (bpii-níi) – “this year”

 • ปีนี้ มีโรคระบาด
 • bpii-níi mii-rôok-rá-bàat
 • This year, there is an epidemic.

4- ทุก + time unit

You can also use the structure “ทุก + time unit” which means “every time unit” in Thai. Here are some examples:

ทุกวัน (thúk-wan) – “every day”

ทุกวันจันทร์ (thúk-wan-jan) – “every Monday”

 • แม่ไปตลาดทุกวันจันทร์
 • mâae-bpai-dtà-làat-thúk-wan-jan
 • Mom goes to the market every Monday.

ทุก 2 สัปดาห์ (thúk-sàp-daa) – “every week” 

 • น้องสาวของฉันไปร้านหนังสือทุก 2 สัปดาห์
 • náawng-sǎao-khǎawng-chǎn-bpai-ráan-nǎng-sǔue-thúk-sàp-daa
 • My younger sister goes to a bookshop every 2 weeks.

ทุก 3 เดือน (thúk-duuean) – “every month” 

 • คุณยายไปหาหมอทุก 3 เดือน
 • khun-yaai-bpai-hǎa-mǎaw-thúk-sǎam-duuean
 • Grandmother goes to see a doctor every 3 months.

ทุกปี (thúk-bpii) – “every year” 

 • ครอบครัวของเราไปทะเลทุกปี
 • khrâawp-khruua-khǎawng-rao-bpai-thá-lee-thúk-bpii
 • Our family goes to the sea every year.

B. Past 

Just as we saw for the present tense, there are many words we can use to describe past events in Thai. Let’s take a look! 

1- In the past

ในอดีต (nai-à-dìit) means “in the past” in Thai. It refers to any period that took place more than fifty years ago.

 • ในอดีต คนไทยเดินทางโดยเรือเป็นหลัก
 • nai-à-dìit khon-thai-dooen-thaang-dooi-ruuea-bpen-làk
 • In the past, Thai people mainly traveled by boat.
People Selling Produce on the River in the Vietnamese City of Can Tho

In the past, Thai people mainly traveled by boat.

เมื่อก่อน (mûuea-gàawn) is another word for “in the past.” This one is used when referring to past events that took place not as long ago. It’s often used to talk about things that used to happen in the past, but no longer happen nowadays.

 • เมื่อก่อน ฉันเคยไม่กินผัก
 • mûuea-gàawn chǎn-khooei-mâi-gin-phàk
 • In the past, I used to not eat vegetables.

ก่อนหน้านี้ (gaawn-hnaa-nii) means “before this time.” It also refers to a time in the past, but usually in reference to something that has just happened.  

 • ฉันเพิ่งกินมาก่อนหน้านี้เอง
 • chan-phôeng-gin-maa-gàawn-nâa-níi-eeng
 • I just ate before this.

2- เมื่อ + time period

The structure “เมื่อ + time period” can be used to refer to a period of time that has just passed.

เมื่อวาน (mûuea-waan) is “yesterday.” This one is special, as วาน does not mean “day” in Thai.

 • รัมภาเพิ่งกลับจากฮ่องกงเมื่อวาน
 • ram-phaa-phôeng-glàp-jàak-hâwng-gong-mûuea-waan
 • Rampa just came back from Hong Kong yesterday.

เมื่อวานซืน (mûuea-waan-suuen) – “the day before yesterday”

 • ฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อวานซืน
 • chǎn-phôeng-yáai-maa-yùu-thîi-nîi-mûuea-waan-suuen
 • I just moved in here the day before yesterday.

เมื่อเช้า (mûuea-chao) – “this morning” 

 • เมื่อเช้า ฝนตกแรงมาก
 • mûuea-cháo fǒn-dtòk-raaeng-mâak
 • It rained heavily this morning.

เมื่อกลางวัน (mûuea-glaang-wan) – “this afternoon” 

 • ปรางทำกระเป๋าเงินหายเมื่อกลางวัน
 • bpraang-tham-grà-bpǎo-ngoen-hǎai-mûuea-glaang-wan
 • Prang lost her wallet this afternoon.

เมื่อเย็น (mûuea-yen) – “this evening” 

 • ดาวกินเค้กไป 2 ชิ้น เมื่อเย็นที่ผ่านมา
 • Daao-gin-khéek-bpai-sǎawng-chín-mûuea-yen-thîi-phàan-maa
 • Dow ate 2 pieces of cake this past evening.

เมื่อคืน (mûuea-khuuen) – “last night” 

 • เมื่อคืนนี้ ต่ายไปนอนบ้านเพื่อน
 • mûuea-khuuen-níi dtàai-bpai-naawn-bâan-phûuean
 • Last night, Tai slept at her friend’s house.

3- Time unit + ที่แล้ว/ก่อน

The structure “time unit + ที่แล้ว/ก่อน” is like the Thai version of “ago.” Here are some examples:

2 วันก่อน (sǎawng-wan-gàawn) – “2 days ago” 

3 สัปดาห์ที่แล้ว (sǎam-sàp-daa-thîi-láaeo) – “3 weeks ago”

 • พ่อซื้อเสื้อตัวใหม่ให้ฉันเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้ว
 • phâaw-súue-sûuea-dtuua-mài-hâi-chǎn-mûuea-sǎam-sàp-daa-thîi-láaeo
 • Dad bought me a new shirt 3 weeks ago.

5 เดือนที่แล้ว (hâa-duuean-thîi-láaeo) – “5 months ago” 

 • ร้านกาแฟนี้เพิ่งเปิดเมื่อห้าเดือนที่แล้ว
 • ráan-gaa-faae-níi-phôeng-bpòet-mûuea-hâa-duuean-thîi-láaeo
 • This coffee shop just opened 5 months ago.

4 ปีก่อน (sìi-bpii-gàawn) – “4 years ago”

 •  ฉันซื้อรถคันนี้เมื่อสี่ปีก่อน
 • chǎn-súue-rót-khan-níi-mûuea-sìi-bpii-gàawn
 • I bought this car 4 years ago.

C. Future 

Now, let’s go over how to talk about the future in Thai. 

1- In the future

ในอนาคต (nai-à-naa-khót) – “in the future” 

 • ในอนาคต น้ำวางแผนจะย้ายมาอยู่เชียงใหม่
 • nai-à-naa-khót náam-waang-phǎaen-jà-yáai-maa-yùu-chiiang-mài
 • In the future, Nam plans to move to Chiangmai.

พรุ่งนี้ (phrûng-níi) – “tomorrow”

 • ฉันหวังว่าฝนจะไม่ตกวันพรุ่งนี้
 • chǎn-wǎng-wâa-fǒn-jà-mâi-dtok-wan-phrûng-níi
 • I hope it will not rain tomorrow.

มะรืนนี้ (má-ruuen-níi) – “the day after tomorrow” 

 • มะรืนนี้ พิมจะสอบเลข
 • má-ruuen-níi phim-jà-sàawp-lêek
 • Pim will have a math test the day after tomorrow.
A Couple of Equations on a Math Test

Pim will have a math test the day after tomorrow.

2- Time unit + ข้างหน้า

The structure “time unit + ข้างหน้า” is like “in ___ time unit” in Thai. Here are some examples for you:

2 ชั่วโมงข้างหน้า (sǎawng-chûua-moong-khâang-nâa) – “in 2 hours” 

 • เธอจะมาถึงในอีกสองชั่วโมงข้างหน้า
 • thooe-jà-maa-thǔeng-nai-ìik-sǎawng-chûua-moong-khâang-nâa
 • She will arrive in 2 hours.

10 วันข้างหน้า (sìp-wan-khâang-nâa) – “in 10 days” 

 • ฉันจะทำให้เสร็จใน 10 วันข้างหน้า
 • chǎn-jà-tham-hâi-sèt-nai-sìp-wan-khâang-nâa
 • I will finish this in 10 days.

7 ปีข้างหน้า (jèt-bpii-khâang-nâa) – “in 7 years” 


3. Auxiliary Verbs and Prepositions

As mentioned above, Thai people also use auxiliary verbs and prepositions to indicate the time of an action. Let’s take a closer look at this through examples.

A- กำลัง

 • Thai pronunciation: gam-lang
 • English meaning: v.ing
 • Word type: auxiliary verb
 • How to use: กำลัง + verb

Explanation:
This word is used to show that the subject is doing the action now. Thus, it implies the present continuous tense.

Example 1:
ณัฐพรกำลังเขียนรายงานภาษาอังกฤษอยู่
nát-thà-phaawn-gam-lang-khǐian-raai-ngaan-phaa-sǎa-ang-grìt-yùu
Nattaporn is now writing an English report.

Example 2:
คุณตากำลังรดน้ำต้นไม้
khun-dtaa-gam-lang-rót-nám-dtôn-mái
Grandfather is watering the trees.

B- เคย

 • Thai pronunciation: khooei
 • English meaning: used to
 • Word type: auxiliary verb
 • How to use: เคย + verb

Explanation:
This one is used to show that the subject used to do a certain action but no longer does that action now. Thus, it implies the past tense.

Example 1:
เมื่อก่อน แม่เคยขับรถไปส่งฉันที่โรงเรียนทุกวัน
mûuea-gàawn mâae-khooei-khàp-rót-bpai-sòng-chǎn-thîi-roong-riian-thúk-wan
Mom used to drive me to school every day in the past.

Example 2:
มีคณาเคยอยู่ที่พัทลุงตอนเด็ก
mii-khá-naa-khooei-yùu-thîi-phát-thá-lung-dtaawn-dèk
Meekhana used to live in Pattalung when she was young.

C- เพิ่ง

 • Thai pronunciation: phôeng
 • English meaning: just
 • Word type: auxiliary verb
 • How to use: เพิ่ง + verb

Explanation:
You can use this word to show that the subject has just completed an action. Thus, it implies the past tense.

Example 1:
นทีเพิ่งอบพิซซ่าเสร็จ รีบมากินเร็ว
ná-thii-phôeng-òp-phít-sâa-sèt rîip-maa-gin-reo
Nathee just finished baking his pizza. Come and eat it quickly.

A Pizza Fresh Out of the Oven

Nathee just finished baking his pizza. Come and eat it quickly.

Example 2:
เขาเพิ่งเริ่มทาสี
khǎo-phôeng-rôoem-thaa-sǐi
He just started painting.

D- จะ

 • Thai pronunciation:
 • English meaning: will
 • Word type: auxiliary verb
 • How to use: จะ + verb

Explanation:
This word is used to show that the subject will do a certain action in the future. Thus, it implies the future tense.

Example 1:
วารีจะไปตราดมะรืนนี้
waa-rii-jà-bpai-dtràat-má-ruuen-níi
Waree will go to Trad the day after tomorrow.

Example 2:
เตารีดที่บ้านเพิ่งเสีย พ่อจะไปซื้อเตารีดใหม่เย็นนี้
dtao-rîit-thîi-bâan-phôeng-sǐia phâaw-jà-bpai-súue-dtao-rîit-mài-yen-níi
The iron at my home just broke. Dad will go buy a new one this evening.

E- ตั้งแต่

 • Thai pronunciation: dtâng-dtàae
 • English meaning: since
 • Word type: preposition
 • How to use: ตั้งแต่ + starting time

Explanation:
This preposition is used to emphasize the starting time of an action that the subject has been doing. Thus, it implies a perfect tense.

Example 1:
ฉันย้ายมาอยู่ที่ภูเก็ตตั้งแต่ 2009
chǎn-yáai-ma-yùu-thîi-phuu-gèt-dtâng-dtàae-bpii-sǎawng-phan-gâo
I have moved to Phuket and lived here since 2009.

Example 2:
แม่ทำงานเป็นนักบัญชีตั้งแต่อายุ 25 ปี
mâae-tham-ngaan-bpen-nák-ban-chii-dtâng-dtâae-aa-yú-yîi-sìp-hâa-bpii
Mom has worked as an accountant since she was 25 years old.

F- มา

 • Thai pronunciation: maa
 • English meaning: for
 • Word type: preposition
 • How to use: มา + length of time

Explanation:
This one is used to tell how long the subject has been doing a certain action. Thus, it implies a perfect tense.

Example 1:
กฤษณาวาดภาพเป็นงานอดิเรกมา 10 ปีแล้ว
grìt-sà-nǎ-wâat-phâap-bpen-ngaan-à-dì-rèek-maa-sìp-bpii-láaeo
Kritsana has been drawing as a hobby for 10 years now.

Example 2:  
ฤดีกรไม่สบาย จึงไม่ได้ไปเรียนมา 1 สัปดาห์แล้ว
rúe-dii-gaawn-mâi-sà-baai jueng-mâi-dâi-bpai-riian-maa-nùeng-sàp-daa-láaeo
Ruedeekorn is sick. She hasn’t gone to school for a week now.

4. Conclusion

By now, I bet you feel that this was one of the easiest Thai grammar lessons ever! As long as you keep practicing, it won’t take very long for you to master the essential skill of talking about the past, present, and future in Thai. 

What tenses are there in your native language, and how do they work? Do you think that the Thai way of indicating time is easier or harder? 

We hope you enjoyed this lesson! If you’d like to continue studying with ThaiPod101.com, we have a few fun recommendations for you:

Create your free lifetime account for the best experience, and learn Thai in the fastest and most fun way possible!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai