Get 40% Off With The Epic Sale. Ends Soon!
Get 40% Off With The Epic Sale. Ends Soon!
ThaiPod101.com Blog
Learn Thai with Free Daily
Audio and Video Lessons!
Start Your Free Trial 6 FREE Features

Archive for the 'Thai Lessons' Category

Advanced Thai Phrases You Must Know

Thumbnail

Once you reach an advanced level in Thai, you’ll be expected to understand things like academic language, business jargon, and commonly used idioms and proverbs. In other words, you’ll need to know more difficult and nuanced words in Thai apart from what’s used in daily life.  

To help you get there, we have prepared this guide to advanced Thai phrases. This article covers phrases, expressions, and terms that will ensure your success in the academic, business, and social spheres. Learning this advanced Thai vocabulary is a great way to start sounding more like a native speaker in any context!

A Boy Listening to Something with Headphones

Learn advanced Thai phrases with us.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. Advanced Thai Phrases for Academic Writing
 2. Powerful Phrases for Your Resume
 3. Smart Phrases for Business and Meetings
 4. Advanced Sayings, Proverbs, and Idioms Used in Daily Life
 5. Conclusion

1. Advanced Thai Phrases for Academic Writing

Let’s begin by looking at some advanced Thai phrases used in academic writing. These are conjunctions and conjunctive phrases that you can use to better organize and articulate your thoughts. Keep in mind that the conjunctions used in academic writing differ from those used in daily life; they are more formal and structural.  

1 – Based on… / According to…

 • Thai phrase: อ้างอิงจาก…
 • Pronunciation: âang-ing-jàak…

Example 1:
อ้างอิงจากงานวิจัยล่าสุด การออกกำลังกายมากเกินไปทำให้ร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อ
aang-ing-jàak-ngaan-wí-jai-lâa-sùt gaan-àawk-gam-lang-gaai-mâak-gooen-bpai-tham-hâi-râang-gaai-sǔun-sǐia-glâam-núuea
According to the latest research, too much exercise leads to loss of muscle mass.

Example 2:
อ้างอิงจากผลการสำรวจ เด็กที่อายุมากกว่า 7 ปีเกิน 50% มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเอง
âang-ing-jàak-phǒn-gaan-sǎm-rùuat dèk-thîi-aa-yú-mâak-gwàa-jèt-bpii-gooen-hâa-sìp-bpooe-sen-mii -thoo-rá-sàp-muue-thǔue-bpen-khǎawng-dtuua-eeng
Based on the survey results, 50% of children who are older than seven years old have their own mobile phones.

2 – Considering…

 • Thai phrase: เมื่อคำนึงถึง…
 • Pronunciation: mûuea-kham-nueng-thǔeng…

Example 1:
เมื่อคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทางบริษัทตัดสินใจยกเลิกการสร้างโรงงานใหม่
mûuea-kham-nueng-thǔeng-phǒn-grà-thóp-thîi-àat-jà-gòoet-khûen thaang-baaw-rí-sàt-dtàt-sǐn-jai- yók-lôoek-gaan-sâang-roong-ngaan-mài
Considering the possible effect, our company decided to cancel the plans for a new plant.

Example 2:
เมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาว การลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
mûuea-kham-nueng-thǔeng-phǒn-bprà-yòot-nai-rá-yá-yaao gaan-long-thun-nai-thú-rá-gìt-phá-lang- ngaan-sà-àat-bpen-sìng-thîi-thùuk-dtâawng
Considering the long-term benefits, investing in a green energy business is the correct option.

3 – Moreover…

Thai phrase: ยิ่งไปกว่านั้น… / นอกจากนั้น…
Pronunciation: yîng-bpai-gwàa-nán… / nâawk-jàak-nán…

Example 1:
ยิ่งไปกว่านั้น การนอนหลับให้เพียงพอยังช่วยทำให้สุขภาพจิตดีอีกด้วย
yîng-bpai-gwàa-nán gaan-naawn-làp-hâi-phiiang-phaaw-yang-chûuai-tham-hâi-sùk-khà-phâap-jìt-dii-ìik -dûuai
Moreover, sufficient sleep makes you have good mental health as well.

Example 2:
นอกจากนั้น การสูบบุหรี่ยังทำให้คนในครอบครัวมีความเสี่ยงทางสุขภาพเพิ่มขึ้นด้วย
nâawk-jàak-nán gaan-sùup-bù-rìi-yang-tham-hâi-khon-nai-khrâawp-khruua-mii-kwaam-sìiang-thaang- sùk-khà-phâap-phôoem-khûuen-dûuai
Moreover, smoking also leads to increased health risk for family members.

4 – In other words… / To put it simply…

 • Thai phrase: กล่าวคือ…
 • Pronunciation: glàao-khuue…

Example 1:
กล่าวคือ กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูง
glàao-khuue gaawng-thun-níi-mii-kwaam-sìiang-sǔung
In other words, this fund is high-risk.

Example 2:
กล่าวคือ บริษัทขนส่งจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล
glàao-khuue baaw-rí-sàt-khǒn-sòng-jà-dâi-ráp-ngoen-yiiao-yaa-jàak-rát-thà-baan
To put it simply, the transport company will get compensation from the government.

5 – On the contrary… / On the other hand…

 • Thai phrase: ในทางกลับกัน…
 • Pronunciation: nai-thaang-glàp-gan…

Example 1:
ในทางกลับกัน แม้การฝากเงินในธนาคารจะให้ผลตอบแทนต่ำ แต่ก็มีความเสี่ยงต่ำเช่นกัน
nai-thaang-glàp-gan máae-gaan-fàak-ngoen-nai-thá-naa-khaan-jà-hâi-phǒn-dtàawp-thaaen-dtàm dtàae-gâaw-mii-kwaam-sìiang-dtàm-chên-gan
On the contrary, despite having a low return, saving your money in the bank is low-risk.

Example 2:
ในทางกลับกัน คนที่มีน้ำหนักสูงกว่ามาตรฐานจะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่า
nai-thaang-glàp-gan khon-thîi-mii-nám-nàk-sǔung-gwàa-mâat-dtrà-thǎan-jà-mii-oo-gàat-bpen-bao- wǎan-mâak-gwàa
On the other hand, overweight people have a higher chance of developing diabetes.

6 – For example…

 • Thai phrase: ยกตัวอย่างเช่น…
 • Pronunciation: yók-dtuua-yàang-chên…

Example 1:
ประเทศไทยปลูกผลไม้ได้หลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น ทุเรียน, มะพร้าว, ส้ม ฯลฯ
bprà-thêet-thai-bplùuk-phǒn-lá-mái-dâi-lǎai-chá-nít yók-dtuua-yàang-chên thú-riian má-phráao sôm láe-ùuen-ùuen
Thailand grows many types of fruit. For example, durian, coconut, orange, etc.

Example 2:
จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ ยกตัวอย่างเช่น ดอยอินทนนท์ สวนสัตว์เชียงใหม่ และทุ่งดอกไม้ เชียงใหม่
jang-wàt-chiiang-mài-mii-sà-thǎan-thîi-thâawng-thîiao-lǎai-thîi yók-dtuua-yàang-chên daauy-in-thá-non sǔuan-sàt-chiiang-mài láe-thûng-dàawk-mái-chiiang-mài
Chiangmai has many tourist attractions. For example, Doi Inthanon, Chiangmai Zoo, and Chiangmai Flower Field.

7 – In summary…

 • Thai phrase: สรุปได้ว่า…
 • Pronunciation: sà-rùp-dâi-wâa…

Example 1:
สรุปได้ว่า ปีนี้ รายได้จากสาขาย่อยคิดเป็น 40% ของรายได้ทั้งหมด
sà-rùp-dâi-wâa bpii-níi raai-dâi-jàak-sǎa-khǎa-yâauy-khít-bpen-sìi-sìp-bpooe-sen-khǎawng-raai-dâi- tháng-mòt
In summary, this year’s revenue from the branches accounts for 40% of total revenue.

Example 2:
สรุปได้ว่า การฉีดวัคซีนช่วยป้องกันการติดเชื้อได้
sà-rùp-dâi-wâa gaan-chìit-wák-siin-chûuai-bpâawng-gan-gaan-dtìt-chúuea-dâi
In summary, vaccination helps prevent infection.

8 – So… / Therefore…

 • Thai phrase: ดังนั้น…
 • Pronunciation: dang-nán…

Example 1:
ดังนั้น การเปิดสาขาเพิ่มถือเป็นการกระจายความเสี่ยง
dang-nán gaan-bpòoet-sǎa-khǎa-phôoem-thǔue-bpen-gaan-grà-jaai-kwaam-sìiang
So, opening a new branch is considered risk diversification.

Example 2:
ดังนั้น เธอไม่ควรซื้อทองในตอนนี้
dang-nán thooe-mâi-khuuan-súue-thaawnดังนั้น เธอไม่ควรซื้อทองในตอนนี้
Therefore, you shouldn’t buy gold now.

9 – …as follows…

 • Thai phrase: …ดังนี้…
 • Pronunciation:dang-níi…

Example 1:
เอกสารที่คุณต้องเตรียมมาด้วยมีดังนี้
èek-gà-sǎan-thîi-khun-dtâawng-dtriiam-maa-dûuai-mii-dang-níi
The documents you have to prepare are listed as follows…

Example 2:
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถแจกแจงได้ ดังนี้
khâa-chái-jàai-tháng-mòt-sǎa-mâat-jàaek-jaaeng-dâi-dang-níi
The total expense can be broken down as follows…

10 – From the information above…

 • Thai phrase: จากข้อมูลข้างต้น…
 • Pronunciation: jàak-khâaw-muun-khâang-dtôn…

Example 1:
ข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ขิงมีประโยชน์ต่อร่างกาย
jàak-khâaw-muun-khâang-dtôn sǎa-mâat-sà-rùp-dâi-wâa khǐng-mii-bprà-yòot-dtàaw-râang-gaai
From the information above, we can conclude that ginger is good for your body.

Example 2:
อ้างอิงจากข้อมูลข้างต้น เศรษฐกิจในปีนี้มีโอกาสจะโตเพิ่มขึ้นอีก 2%
âang-ing-jàak-khâaw-muun-khâang-dtôn sèet-thà-gìt-nai-bpii-níi-mii-oo-gàat-jà-dtoo-phôoem-khûen- ìik-sǎawng-bpooe-sen
Based on the information above, the economy has a chance to grow by 2% this year.

2. Powerful Phrases for Your Resume

Are you learning the Thai language so that you can get a job in Thailand

Of course, you’ll want to include all the basics on your resume (personal information, contact information, photo, educational background, work experience, etc.). But you’ll also need to include some advanced Thai words and phrases that will help your resume stand out. Including the most relevant and powerful expressions will leave a great impression on your potential employer! 

Below, we have outlined a few advanced phrases in Thai to get you started. 

An Up-close Image of a Resume

1 – Career objective

 • Thai phrase: จุดประสงค์ในการทำงาน
 • Pronunciation: jùt-bprà-sǒng-nai-gaan-tham-ngaan

It’s a good idea to let HR know what your career objective is. Nowadays, employees choose the companies they want to work with just as much as companies choose employees. Including your career objectives will help HR get to know you better, which will help them decide whether you fit the job description or not. Moreover, having clear career objectives can make your resume stand out among others.

2 – Activity / Training courses

 • Thai phrase: กิจกรรม / ประวัติการอบรม
 • Pronunciation: gìt-jà-gam / bprà-wàt-gaan-òp-rom

If you’re a new graduate, adding activities or training courses you’ve taken is wise. It gives more information about your knowledge and skills than your educational background alone. 

3 – Language skills

 • Thai phrase: ทักษะด้านภาษา
 • Pronunciation: thák-sà-dâan-phaa-sǎa

Globalization has made language skills crucial. English skills are a must, and knowing a second (or third) language is a bonus. On your resume, you should include both the languages you know and your proficiency level in each one. In Thai resumes, we often classify the proficiency levels as follows:

 • ดีมาก (dii-mâak) = fluent
 • ปานกลาง (bpaan-glaang) = intermediate
 • พื้นฐาน (phúuen-thǎan) = basic

Of course, there are a number of other skills you may want to include on your resume. Below, we have given the Thai translation of the most commonly used ones. 

4 – Multitasking

 • Thai phrase: ทำงานได้หลายอย่างพร้อมกัน
 • Pronunciation: tham-ngaan-dâi-lǎai-yàang-phráawm-gan

5 – Ability to work under pressure

 • Thai phrase: ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • Pronunciation: tham-ngan-phaai-dtâi-kwaam-gòt-dan-dâi

6 – Critical thinking and decision-making

 • Thai phrase: ทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจที่ดี
 • Pronunciation: thák-sà-gaan-khít-wí-khráw-láe-dtàt-sǐn-jai-thîi-dii

7 – Collaboration and teamwork

 • Thai phrase: ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและทำงานเป็นทีมได้
 • Pronunciation: tham-ngaan-rûuam-gàp-phûu-ùuen-dâi-dii-láe-tham-ngaan-bpen-thiim-dâi

Coworkers Standing in a Circle and Putting Their Hands Together to Represent Teamwork

Collaboration and teamwork are essential in business.

8 – Adaptability

 • Thai phrase: ความสามารถในการปรับตัว
 • Pronunciation: kwaam-sǎa-mâat-nai-gaan-bpràp-dtuua

9 – Negotiation and persuasion

 • Thai phrase: ทักษะการโน้มน้าวและประนีประนอม
 • Pronunciation: thák-sà-gaan-nóom-náao-láe-gaan-bprà-nii-bprà-naawm

10 – Strong interpersonal and communication skills

 • Thai phrase: มีปฏิสัมพันธ์และสื่อสารได้ดี
 • Pronunciation: mii-bpà-thì-sǎm-phan-láe-sùue-sǎan-dâi-dii

3. Smart Phrases for Business and Meetings

If you plan on working or doing business in Thailand, you’ll want to know these advanced-level Thai phrases for business presentations and meetings

1 – This … is interesting.

 • Thai phrase: …นี้น่าสนใจ
 • Pronunciation: …níi-nâa-sǒn-jai

Example 1:
หุ้นของบริษัทนี้น่าสนใจ
hûn-khǎawng-baaw-rí-sàt-níi-nâa-sǒn-jai
The stock of this company is interesting.

Example 2:
ตลาดนี้น่าสนใจ
dtà-làat-níi-nâa-sǒn-jai
This market is interesting.

2 – … is worth investing in. 

 • Thai phrase: …นี้น่าลงทุน
 • Pronunciation: …níi-nâa-long-thun

Example 1:
ตลาดพลังงานสะอาดน่าลงทุน
dtà-làat-phá-lang-ngaan-sà-àat-nâa-long-thun
The clean energy market is worth investing in.

Example 2:
ธุรกิจนี้น่าลงทุน
thú-rá-gìt-níi-nâa-long-thun
This business is worth investing in.

3 – This … seems to be a promising business prospect.

 • Thai phrase: …นี้มีแนวโน้มทางธุรกิจที่ดี
 • Pronunciation: …níi-mii-naaeo-nóom-thaang-thú-rá-gìt-thîi-dii

Example 1:
ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มีแนวโน้มทางธุรกิจที่ดี
phà-lìt-dtà-phan-mài-níi-mii-naaeo-nóom-thaang-thú-rá-gìt-thîi-dii
This new product seems to be a promising business prospect.

Example 2:
บริษัทใหม่นี้มีแนวโน้มทางธุรกิจที่ดี
baaw-rí-sàt-mài-níi-mii-naaeo-nóom-thaang-thú-rá-gìt-thîi-dii
This new company seems to be a promising business prospect.

4 – … can still grow.

 • Thai phrase: …ยังโตได้อีก
 • Pronunciation: …-yang-dtoo-dâi-ìik

Example 1:
กองทุนที่ลงทุนหุ้นในอเมริกายังโตได้อีก
gaawng-thun-thîi-long-thun-hûn-nai-à-mee-rí-gaa-yang-dtoo-dâi-ìik
The fund that invests in American stocks can still grow.

Example 2:
เศรษฐกิจในเอเชียยังโตได้อีก
sèet-thà-gìt-nai-ee-chiia-yang-dtoo-dâi-ìik
The economy of Asia can still grow.

5 – … would like to give you more information.

 • Thai phrase: … ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 • Pronunciation: … khǎaw-hâi-khâaw-muun-phôoem-dtooem

Example 1:
ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการใหม่ครับ
phǒm-khǎaw-hâi-khâaw-muun-phôoem-dtooem-gìiao-gàp-baaw-rí-gaan-mài-khráp
I would like to give you more information about the new service.

Example 2:
ทีมของเราขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจคนี้ค่ะ
thiim-khǎawng-rao-khǎaw-hâi-khâaw-muun-phôoem-dtooem-gìiao-gàp-bproo-jèk-níi-khâ
Our team would like to give you more information about this project.

6 – … has/have a special offer for you.

 • Thai phrase: … มีข้อเสนอพิเศษให้กับคุณ
 • Pronunciation: … mii-khâaw-sà-nǒoe-phí-sèet-hâi-gàp-khun

Example 1:
ทางเรามีข้อเสนอพิเศษให้กับคุณ
thaang-rao-mii-khâaw-sà-nǒoe-phí-sèet-hâi-gàp-khun
We have a special offer for you.

Example 2:
ผู้จัดการของเรามีข้อเสนอพิเศษให้กับคุณ
phûu-jàt-gaan-khǎawng-rao-mii-khâaw-sà-nǒoe-phí-sèet-hâi-gàp-khun
Our manager has a special offer for you.

A Stock Market Board

Learn slang expressions related to stock investment.

Are you one of the many people interested in the stock market and investing? Then you should also learn some advanced Thai vocabulary and slang terms related to stock investment. Keep reading! 

7 – Unable to sell the stock without loss

This refers to a situation where you bought a stock at a high price, and now you cannot sell it without loss because the stock price has been decreasing.

Example 1:
เธอมีหุ้นที่ติดดอยอยู่กี่ตัว
thooe-mii-hûn-thîi-dtìt-daauy-yùu-gìi-dtuua
How many stocks do you have that you are unable to sell without loss?

Example 2:
ซื้อหุ้นมาไม่กี่เดือน ติดดอยซะแล้ว
súue-hûn-maa-mâi-gìi-duuean dtìt-daauy-sá-láaeo
I just bought the stock for a few months, and now I can’t sell it without loss.

8 – Able to sell the stock now after being unable to do so without loss

 • Thai phrase: หลุดดอย
 • Pronunciation: lùt-daauy

You would use this phrase at some point after the previous situation, once the stock prices have increased again so you can sell at a profit. 

Example 1:
ติดดอยมาตั้งนาน ในที่สุดก็หลุดดอยซะที
dtìt-daauy-maa-dtâng-naan nai-thîi-sùt-gâaw-lùt-daauy-sá-thii
After being unable to sell stock without loss for a long time, I can finally sell it since the price has increased.

Example 2:
อยากหลุดดอยจะแย่ เมื่อไหร่ราคาหุ้นจะขึ้น
yàak-lùt-daauy-jà-yâae mûuea-rài-raa-khaa-hûn-jà-khûen
I want to sell this stock without loss so badly. When will the stock price increase?

9 – You didn’t buy the stock, and now its price is too high. 

Example 1:
ถ้าเธอรอโบนัสออกแล้วค่อยซื้อ ก็ต้องตกรถแน่นอน
thâa-thooe-raaw-boo-nát-àawk-láaeo-khâauy-súue gâaw-dtâawng-dtòk-rót-nâae-naawn
If you wait for your bonus and use it to buy the stock, you won’t be able to buy it because the price will be too high.

Example 2:
ไม่ได้ตามข่าวไม่กี่วัน ตกรถไปเรียบร้อยแล้ว
mâi-dâi-dtaam-khàao-mâi-gìi-wan dtòk-rót-bpai-rîiap-ráauy-láaeo
I haven’t read the news for a few days, and now the price of the stock I want is too high to buy.

10 – You get 100% profit from the stock investment. 

Example 1:
เมื่อไหร่จะเด้งซะทีนะ
mûuea-rài-jà-dêng-sá-thii-ná
When will I get 100% profit from the stock investment?

Example 2:
หุ้นตัวนี้เด้งเร็ว
hûn-dtuua-níi-dêng-reo
This stock price doubled fast.

4. Advanced Sayings, Proverbs, and Idioms Used in Daily Life

In this last section, you’ll learn advanced Thai idioms, proverbs, and sayings that are used in daily life.  

1 – Easy

 • Thai phrase: กล้วย ๆ / หมู ๆ
 • Pronunciation: glûuai-glûuai / mǔu-mǔu
 • Literal meaning: banana / pig

Example 1:
การบ้านวันนี้เหรอ ทำเสร็จตั้งนานแล้ว ของกล้วย ๆ
gaan-bâan-wan-níi-rǒoe tham-sèt-dtâng-naan-láaeo khǎawng-glûuai-glûuai
Today’s homework? I finished it a long time ago. It is so easy.

Example 2:
อยากกินแพนเค้กเหรอ หมู ๆ รอแป๊บนะ
yàak-gin-paaen-khéek-rǒoe mǔu-mǔu raaw-bpáep-ná
Do you want to eat pancakes? That is easy; wait a minute.

2 – Hard

 • Thai phrase: หิน
 • Pronunciation: hǐn
 • Literal meaning: rock

Example 1:
งานของลูกค้าคนนี้หินมาก
ngaan-khǎawng-lûuk-kháa-khon-níi-hǐn-mâak
The customer’s project is very hard.

Example 2:
เขาทำไม่เข้าใจเรื่องนี้เลย จะสอนให้เข้าใจใน 1 วันนี่หินมาก
khǎo-mâi-khâo-jai-rûueang-níi-looei jà-sǎawn-hâi-khâo-jai-nai-nùeng-wan-nîi-hǐn-mâak
He doesn’t understand this at all. To make him understand within a day is very hard.

3 – No money

 • Thai phrase: ถังแตก
 • Pronunciation: thǎng-dtàaek
 • Literal meaning: broken bucket

Example 1:
ยังไม่ทันสิ้นเดือนเขาก็ถังแตกซะแล้ว
yang-mâi-than-sîn-duuean-khǎo-gâaw-thǎng-dtàaek-sá-láaeo
It is not even the end of the month, and he is already broke.

Example 2:
ถ้าเธอยังใช้เงินแบบนี้ จะต้องถังแตกเข้าซักวันแน่ ๆ
thâa-thooe-yang-chái-ngoen-bàaep-níi jà-dtâawng-thǎng-dtàaek-khâo-sák-wan-nâae-nâae
If you keep spending money like this, you will have no money left one day.

4 – Very hungry

 • Thai phrase: หิวไส้ขาด
 • Pronunciation: hǐu-sâi-khàat
 • Literal meaning: hungry until intestines tear

Example 1:
ไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้า หิวไส้ขาดแล้ว
mâi-dâi-gin-à-rai-maa-dtâng-dtàae-cháo hǐu-sâi-khàat-láaeo
I haven’t eaten anything since this morning. I’m starving.

Example 2:
มีอะไรกินบ้าง หิวไส้ขาดแล้ว
mii-à-rai-gin-bâang hǐu-sâi-khàat-láaeo
Is there anything to eat? I’m so hungry.

A Kid Holding a Fork and Knife at the Table

I’m starving.

5 – Speaking badly of others

 • Thai phrase: ปากหมา
 • Pronunciation: bpàak-mǎa
 • Literal meaning: dog’s mouth

Example 1:
ไอ้ตั้มมันปากหมาจะตาย
âi-dtâm-man-bpàak-mǎa-jà-dtaai
Tum often speaks badly of others.

Example 2:
อย่าปากหมา
yàa-bpàak-mǎa
Don’t bad mouth others.

6 – Being fired

 • Thai phrase: ยื่นซองขาว
 • Pronunciation: yûuen-saawng-khǎao
 • Literal meaning: hand someone a white envelope

Example 1:
เขาโดนยื่นซองขาว เพราะมาทำงานสายบ่อย
khǎo-doon-yûuen-saawng-khǎao phráw-maa-tham-ngaan-sǎai-bàauy
He was fired because he often comes to work late.

Example 2:
เธอทำผิดกฎบริษัท ระวังจะโดนยื่นซองขาว
thooe-tham-phìt-gòt-baaw-rí-sàt rá-wang-jà-doon-yûuen-saawng-khǎao
You violated the company’s rules. You may be fired.

7 – Beloved one

 • Thai phrase: หัวแก้วหัวแหวน
 • Pronunciation: hǔua-gâaeo-hǔua-wǎaen
 • Literal meaning: head of glass and head of ring

Example 1:
เธอเป็นหลานหัวแก้วหัวแหวนของครอบครัว
thooe-bpen-lǎan-hǔua-gâaeo-hǔua-wǎaen-khǎawng-khrâawp-khruua
She is the beloved grandchild of the family.

Example 2:
ปริมเรียนเก่ง มารยาทดี เป็นนักเรียนหัวแก้วหัวแหวนของครู
bprim-riian-gèeng maa-rá-yâat-dii bpen-nák-riian-hǔua-gâaeo-hǔua-wǎaen-khǎawng-khruu
Prim studies well and has good manners. She is the teacher‘s beloved student.

8 – You have to depend on yourself.

 • Thai phrase: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
 • Pronunciation: dton-bpen-thîi-phûeng-hàaeng-dton
 • Literal meaning: You are a supporter of yourself.

Example 1:
อย่ามัวแต่คอยความช่วยเหลือจากคนอื่น ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
yàa-muua-dtàae-khaauy-kwaam-chûuai-lǔuea-jàak-khon-ùuen dton-bpen-thîi-phûeng-hàaeng-dton
Don’t wait for help from others. You have to depend on yourself.

Example 2:
พ่อไม่สามารถช่วยลูกไปได้ตลอด ลูกต้องดูแลตัวเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะ
phâaw-mâi-sǎa-mâat-chûuai-lûuk-bpai-dâi-dtà-làawt lûuk-dtâawng-duu-laae-dtuua-eeng dton-bpen- thîi-phûeng-hàaeng-dton
I can’t support you forever. You have to look after yourself as one has to depend on oneself. [A dad says to his child.]

9 – A couple who is suitable for each other 

 • Thai phrase: กิ่งทองใบหยก
 • Pronunciation: gìng-thaawng-bai-yòk
 • Literal meaning: Gold branch and jade leaf

Example 1:
คู่บ่าวสาวเหมาะสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก
khûu-bàao-sǎao-màw-sǒm-gan-yàang-gàp-gìng-thaawng-bai-yòk
The married couple is so suitable for each other.

Example 2:
เจ้าบ่าวก็หล่อ เจ้าสาวก็สวย เหมาะกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก
jâo-bàao-gâaw-làaw jâo-sǎao-gâaw-sǔuai màw-gan-yàang-gàp-gìng-thaawng-bai-yòk
The groom is so handsome. The bride is so beautiful. They are perfect for one another.

10 – Having the expenses be greater than the revenue

 • Thai phrase: ชักหน้าไม่ถึงหลัง
 • Pronunciation: chák-nâa-mâi-thǔeng-lǎng
 • Literal meaning: Pull from the front but can’t reach the back

Example 1:
เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ รายได้ไม่ดี ชักหน้าไม่ถึงหลังแล้ว
sèet-thà-gìt-bàaep-níi raai-dâai-mâi-dii chák-nâa-mâi-thǔeng-lǎng-láaeo
Because of the bad economy, the revenue decreased. The expenses are greater than the revenue now.

Example 2:
เขาเครียดมาก เพราะชักหน้าไม่ถึงหลัง
khǎo-khrîiat-mâak phráw-chák-nâa-mâi-thǔeng-lǎng
He is so stressed because his expenses are greater than his revenue.

A Woman Showing that Her Coin Purse Is Empty

The expenses are greater than the revenue now.

5. Conclusion

In this article, you learned a variety of advanced Thai phrases for use in the academic and business spheres. What are your thoughts on the phrases and expressions you saw today? Are they easy or difficult? Let us know in the comments! 

Now that you’ve finished this lesson, do you have any idea what you want to learn next on ThaiPod101.com? You can find several advanced Thai lessons in our Level 5 pathway, though you can also take your time to browse our content. Here are some fun suggestions to get you started: 

Create your free lifetime account to get started!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

A List of Intermediate Thai Phrases You Need to Know

Thumbnail

Are you ready for another shortcut in your Thai learning? 

If you’re getting ready to approach an intermediate level of proficiency in Thai, you’ll find this article very useful. We have compiled a list of intermediate Thai phrases for you, so you won’t have to learn tons of individual words or worry about composing more complex sentences all by yourself. 

At the intermediate level, you should be able to communicate in a variety of everyday situations. We have categorized all of the phrases on our according to the situation, so by the time you’re done reading, you’ll be prepared for: 

 • Talking about past events
 • Making and changing plans
 • Explaining and giving reasons
 • Giving reactions during everyday conversations
 • Using etiquette phrases in social and business settings

Let’s begin.

A Woman Smiling while She Reads a Book on the Bus

These intermediate Thai phrases will definitely come in handy.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. How to Talk About Past Events in Thai
 2. How to Make and Change Plans in Thai
 3. How to Explain and Give Reasons in Thai
 4. How to React in Daily Thai Conversations
 5. How to Use Etiquette Phrases in Thai
 6. Conclusion

1. How to Talk About Past Events in Thai

The first few intermediate Thai phrases we’ll cover today are those for talking about the past. As you should already know, there is no verb conjugation in Thai. This means all you have to do is remember the structures and sentence patterns provided below! 

1 – [Someone] used to do [something].

 • Sentence structure: subject + เคย + verb + object (if any)
 • Pronunciation: subject + khooei + verb + object (if any)

You can use this intermediate Thai phrase to explain that someone used to do a certain action in the past.

Example 1:
ผมเคยออกกำลังกายทุกวัน แต่ตอนนี้ผมไม่มีเวลา
phǒm-khooei-àawk-gam-lang-gaai-thúk-wan dtàae-dtaawn-níi-phǒm-mâi-mii-wee-laa
I used to exercise every day, but now I don’t have time.

An Older Man Playing Tennis

I used to exercise every day.

Example 2:
ตอนเด็ก ๆ แม่เคยไปโรงเรียนโดยรถเมล์
dtaawn-dèk-dèk mâae-khooei-bpai-roong-riian-dooi-rót-mee
Mom used to go to school by bus when she was young.

2 – [Someone] has never done [something].

 • Sentence structure: subject + ไม่เคย + verb + object (if any)
 • Pronunciation: subject + mâi-khooei + verb + object (if any)

This intermediate-level Thai phrase, on the other hand, is used to explain that someone has never done something before. 

Example 1:
ผมไม่เคยไปประเทศอังกฤษ
phǒm-mâi-khooei-bpai-bprà-thêet-ang-grìt
I have never been to England before.

Example 2:
เธอไม่เคยกินทุเรียนมาก่อน กลิ่นมันแรงเกินไปสำหรับเธอ
thooe-mâi-khooei-gin-thú-riian-maa-gàawn glìn-man-raaeng-gooen-bpai-sǎm-ràp-thooe
She has never eaten durian before. It is too smelly for her.

3 – Past tense (with a focus on the time)

 • Sentence structure: time + sentence

As mentioned earlier, Thai does not have verb conjugation; we rather place a time-indicating word at the beginning or end of the sentence. 

 • If you put the time at the beginning of the sentence, this places emphasis on the time.
 • If you put the time at the end of the sentence, this places emphasis on the action instead. 

In the examples below, note how the time-indicating word is at the beginning of the Thai sentences. 

Example 1:
เมื่อวานนี้แม่เดินทางไปต่างประเทศ
mûuea-waan-níi-mâae-dooen-thaang-bpai-dtàang-bprà-thêet
Mom went abroad yesterday.

Example 2:
เมื่อเช้านี้ฉันลืมหยิบกระเป๋าเงินก่อนออกจากบ้าน
mûuea-cháo-níi-chǎn-luuem-yìp-grà-bpǎo-ngoen-gàawn-àawk-jàak-bâan
I forgot to take my wallet with me before leaving the house this morning.

4 – Past tense (with a focus on the action)

 • Sentence structure: sentence + time

In these examples, the time is placed at the end of the Thai sentences. This indicates that the action is more important than when it took place. 

Example 1:
ฉันไม่ได้ทานข้าวเช้าเพราะตื่นสายเมื่อวานนี้
chǎn-mâi-dâi-thaan-khâao-cháo-phráw-dtùuen-sǎai-mûuea-waan-níi
I didn’t have breakfast yesterday because I woke up late.

Example 2:
น้องสาวของฉันเคยร่างกายไม่แข็งแรงเมื่อก่อนนี้
náawng-sǎao-khǎawng-chǎn-khooei-râang-gaai-mâi-khǎeng-raaeng-mûuea-gàawn-níi
My sister used to be unhealthy in the past.

2. How to Make and Change Plans in Thai

Another set of essential Thai phrases for intermediate learners consists of those for making and changing plans. These phrases and structures can be used in both formal and informal contexts, so you’ll be prepared whether you’re planning a meetup with friends or scheduling a business meeting. 

1 – Is [someone] available [day]?

 • Sentence structure: time + subject + ว่างไหม
 • Pronunciation: time + subject + wâang-mǎi

This intermediate Thai conversational phrase is perfect for asking if someone is free or not, such as if you want to make plans with a friend or schedule an appointment. 

Example 1:
พรุ่งนี้คุณหมอว่างไหมคะ
phrûng-níi-khun-mǎaw-wâang-mǎi-khá
Is the doctor available tomorrow?

Example 2:
วันอาทิตย์หน้าเธอว่างไหม
wan-aa-thít-nâa-thooe-wâang-mǎi
Are you available next Sunday?

2 – Do you want to … together?

 • Sentence structure: ไป + verb + object (if any) + กันไหม
 • Pronunciation: bpai + verb + object (if any) + gan-mǎi

This phrase will come in handy if you ever want to invite someone to do something with you. This is especially important as you begin making friends or going on dates

Example 1:
ไปดูหนังด้วยกันไหมครับ
bpai-duu-nǎng-dûuai-gan-mǎi-khráp
Do you want to watch a movie together?

A Man and a Woman Having Coffee Together

Do you want to watch a movie together?

Example 2:
ไปเที่ยวหัวหินกันมั้ย
bpai-thîiao-hǔua-hǐn-gan-mái
Do you want to go to Huahin together?

3 – Will [someone] …?

 • Sentence structure: subject + จะ + verb + object (if any) + ไหม
 • Pronunciation: subject + + verb + object (if any) + mǎi

This phrase is pretty similar to the last one we saw, but it has a different meaning. Rather than being used to invite someone to do something, it’s used to ask if someone is going to do something. Check the examples to see how this useful Thai phrase pattern for intermediate learners might be used in a real-life conversation.

Example 1:
พรุ่งนี้เธอจะไปตลาดไหม
phrûng-níi-thooe-jà-bpai-dtà-làat-mǎi
Will you go to the market tomorrow?

Example 2:
เย็นนี้แม่จะทำอาหารเย็นมั้ย
yen-níi-mâae-jà-tham-aa-hǎan-yen-mái
Will mom cook dinner this evening?

4 – Can I bring … with me?

 • Sentence structure: พา + someone + ได้ด้วยได้ไหม
 • Pronunciation: phaa + someone + bpai-dûuai-dâi-mǎi

You can use this intermediate Thai phrase to ask if you can bring someone with you to do something. 

Example 1:
ที่นัดกันไปซื้อของวันพรุ่งนี้ ฉันพาแฟนไปด้วยได้ไหม
thîi-nát-gan-bpai-súue-khǎawng-wan-phrûng-níi chǎn-phaa-faaen-bpai-dûuai-dâi-mǎi
For our shopping trip tomorrow, can I bring my boyfriend?

Example 2:
เราพาเพื่อนไปงานวันเกิดเธอด้วยได้มั้ย
rao-phaa-phûuean-bpai-ngaan-wan-gòoet-thooe-dûuai-dâi-mái
Can I bring my friend with me to your birthday party?

3. How to Explain and Give Reasons in Thai

Some of the most important intermediate phrases in the Thai language are those for explaining and giving reasons. Below, we have listed the most common structures you can use for these purposes. 

1 – …because…

 • Sentence structure: sentence 1 (result) + เพราะ / เพราะว่า + sentence 2 (cause)
 • Pronunciation: sentence 1 (result) + phráw / phráw-wâa + sentence 2 (cause)

This is an intermediate Thai phrase that’s best used in more casual contexts. 

Example 1:
เธอไม่ได้ไปทำงานเพราะเธอไม่สบาย
thooe-mâi-dâi-bpai-tham-ngaan-phráw-thooe-mâi-sà-baai
She didn’t go to work because she didn’t feel well.

Example 2:
ลดาไม่ซื้อขนมเพราะว่าเธอลดความอ้วนอยู่
lá-daa-mâi-súue-khà-nǒm-phráw-wâa-thooe-lót-kwaam-ûuan-yùu
Lada didn’t buy any snacks because she is on a diet.

2 – The reason why [someone] does [something] is …

 • Sentence structure: เหตุผลที่ + [someone] does [something] + คือ
 • Pronunciation: hèet-phǒn-thîi + [someone] does [something] + khuue

This is a formal intermediate phrase to use when you want to explain why someone does something.

Example 1:
เหตุผลที่แป้งขายรถคือเธอต้องการเงิน
hèet-phǒn-thîi-bpâaeng-khǎai-rót-khuue-thooe-dtâawng-gaan-ngoen
The reason why Pang sold her car is that she needs money.

Example 2:
เหตุผลที่ณพงศ์หย่ากับภรรยาคือภรรยาเขามีชู้
hèet-phǒn-thîi-ná-phong-yàa-gàp-phan-rá-yaa-khuue-phan-rá-yaa-khǎo-mii-chúu
The reason why Napong divorced his wife is that his wife had an affair.

A Couple Sitting on a Couch with Their Backs to Each Other

The reason why Napong divorced his wife is that his wife had an affair.

3 – First… second… third…

 • Sentence structure: หนึ่ง… + สอง… + สาม…
 • Pronunciation: nùeng… + sǎawng… + sǎam…

This is an extremely useful intermediate Thai phrase used to list several reasons. You can also use it to list items. 

Example 1:
เธอสอบตกเพราะหนึ่งเธอไม่ตั้งใจเรียน สองเธอไม่อ่านหนังสือ และสามเธอไม่ทำการบ้าน
thooe-sàawp-dtòk-phráw-nùeng-thooe-mâi-dtâng-jai-riian sǎawng-thooe-mâi-àan-nǎng-sǔue sǎam-thooe-mâi-tham-gaan-bâan
You failed the exam because: First, you didn’t pay attention in class; second, you didn’t review your lesson; and third, you didn’t do your homework.

Example 2:
เหตุผลที่วรรณาชอบโรงแรมนี้คือหนึ่งที่พักสะอาด สองวิวสวย สามอาหารอร่อย และสี่ราคาไม่แพง
hèet-phǒn-thîi-wan-naa-châawp-roong-raaem-níi-khuue-nùeng-thîi-phák-sà-àat sǎawng-wiu-sǔuai sǎam-aa-hǎan-à-ràauy láe-sìi-raa-khaa-mâi-phaaeng
The reasons why Wanna likes this hotel are: First, it is clean; second, the view is nice; third, the food is delicious; and fourth, it is inexpensive.

4. How to React in Daily Thai Conversations 

As someone who is learning the Thai language, you probably aim to become fluent and to have more natural conversations. One of the best ways to sound more like a native speaker is to use reaction phrases when appropriate. Below, we have listed a few of the most common reactions in Thai that you can start applying to your conversations right away. 

1 – Very good.

 • Phrase: ดีมาก
 • Pronunciation: dii-mâak

You can use this intermediate Thai phrase when you think that the other party has done something well or that the current situation is good.

Example 1:
เธอเตรียมงานเรียบร้อยแล้วใช่มั้ย ดีมาก
thooe-dtriiam-ngaan-rîiap-ráauy-láaeo-châi-mái dii-mâak
Did you finish the work preparation? Very good.

Example 2:
ลูกสอบได้ที่หนึ่งนี่ ดีมาก
lûuk-sàawp-dâi-thîi-nùeng-nîi dii-mâak
You got the highest score on the test. Very good.

2 – Very good. [casual]

This phrase is the more informal version of the previous one. 

Example 1:  
เยี่ยมมาก ทุกคนทำได้ดีมากค่ะ
yîiam-mâak thúk-khon-tham-dâi-dii-mâak-khà
Very good. Everyone did very well.

Example 2:
พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้แดดจะออกทั้งวัน เยี่ยมมาก
phá-yaa-gaawn-aa-gàat-bàawk-wâa-wan-níi-dàaet-jà-àawk-tháng-wan yîiam-mâak
The weather forecast says it will be sunny all day today. Very good.

A Woman Raising Her Arms to the Sunshine

The weather forecast says it will be sunny all day today. Very good.

3 – Very good. [slang / girl talk]

You will find that women use this word quite a lot when talking to their friends. Its meaning is the same as ดีมาก (dii-mâak) and เยี่ยมมาก (yîiam-mâak).

Example 1:
เครื่องสำอางค์ลดราคาแหละ เริ่ด
khrûueang-sǎm-aang-lót-raa-khaa-làe rôoet
The cosmetics are on sale now. Very good.

Example 2:
แกใส่ชุดนี้แล้วเริ่ดมาก
gaae-sài-chút-níi-láaeo-rôoet-mâak
You look very good in that dress.

4 – What!!

 • Phrase: ว่าไงนะ
 • Pronunciation: wâa-ngai-ná
 • Literal meaning: What did you just say?

This intermediate Thai phrase is an informal way of showing that you’re shocked/surprised by what someone has said or by a situation. It implies that you want them to repeat the message again because what you heard is unbelievable.

Example 1:
ว่าไงนะ แกถูกหวยเหรอ!!
wâa-ngai-ná gaae-thùuk-hǔuai-rhǒoe
What!! You won the lottery?

Example 2:
ว่าไงนะ ไฟไหม้โรงงาน!!
wâa-ngai-ná fai-mâi-roong-ngaan
What!! There is a fire at the factory?

5 – What!!

 • Phrase: อะไรนะ
 • Pronunciation: à-rai-ná
 • Literal meaning: What?

This phrase has exactly the same meaning as ว่าไงนะ (wâa-ngai-ná), and the two phrases are interchangeable. 

Example 1:
อะไรนะ แกใช้เงินเดือนหมดแล้ว! แต่นี่มันเพิ่งต้นเดือนเองนะ
à-rai-ná gaae-chái-ngoen-duuean-mòt-láaeo dtàae-nîi-man-phôeng-dtôn-duuean-eeng-ná
What? You spent all your monthly allowance? But this is just the beginning of the month!

Example 2:
อะไรนะ น้องมีหนี้บัตรเครดิต 1 ล้านบาท!
à-rai-ná náawng-mii-nîi-bàt-khree-dìt-nùeng-láan-bàat
What? You have a credit card debt of one million Baht?

6 – Really?

 • Phrase: จริงเหรอ
 • Pronunciation: jing-rǒoe
 • Literal meaning: Is it true?

You would use this intermediate Thai phrase to show that you doubt whether what the other party said is true.

Example 1:
จริงเหรอ เธออายุ 35 แล้วแน่นะ
jing-rǒoe thooe-aa-yú-sǎam-sìp-hâa-láaeo-nâae-ná
Really? Are you really 35 years old?

Example 2:
ตะวันสอบเลขผ่าน จริงเหรอ
dtà-wan-sàawp-lêek-phàan jing-rǒoe
Tawan passed the math test. Really?

7 – Expressing your thoughts and feelings with adjectives 

 • Sentence structure: adj. + จัง
 • Pronunciation: adj. + jang

You can also use adjectives to express your thoughts or feelings about something. 

Example 1:
ร้อนจัง
ráawn-jang
So hot.

Example 2:
สวยจัง อยากได้บ้าง
sǔuai-jang yàak-dâi-bâang
So beautiful; I want one, too.

5. How to Use Etiquette Phrases in Thai

Finally, let us look at a few intermediate phrases in Thai that you can use in order to be polite in different situations. Learning these phrases will be useful for your daily interactions in both casual and formal contexts. 

1 – Welcome.

This phrase is used to welcome guests in formal situations. 

Example 1:
โรงแรมริมแพ ยินดีต้อนรับค่ะ
roong-raaem-rim-phaae yin-dii-dtâawn-ráp-khâ
Welcome to Rimphaae Hotel.

Example 2:
ยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเราค่ะ
yin-dii-dtâawn-ráp-sùu-baaw-rí-sàt-khǎawng-rao-khâ
Welcome to our company.

2 – Please come in.

 • Phrase: เชิญ
 • Pronunciation: chooen
 • Literal meaning: invite

You would use this phrase when inviting someone into your home or place of business. 

Example 1:
เชิญค่ะ กี่ที่คะ
chooen-khâ gìi-thîi-khá
Please come in. How many people? [in a restaurant]

Example 2:
เชิญค่ะ ตามสบายนะคะ
chooen-khâ dtaam-sà-baai-ná-khá
Please come in. Make yourself at home.

3 – Make yourself at home.

When you invite someone to your place and want them to relax, you can use this Thai phrase.

Example 1:
ของบนโต๊ะนี้กินได้หมดเลย ตามสบายนะ
khǎawng-bon-dtó-níi-gin-dái-mòt-looei dtaam-sà-baai-ná
You can eat all of the food on this table. Make yourself at home.

Example 2:
เข้ามาเลย ตามสบายนะ
khâo-maa-looei dtaam-sà-baai-ná
Come in; make yourself at home.

4 – If you have any questions, please ask.

 • Phrase: ถ้าสงสัยอะไร ถามได้นะ
 • Pronunciation: thâa-sǒng-sǎi-à-rai thǎam-dâi-ná
 • Literal meaning: If you doubt anything, you can ask. 

You might hear this Thai phrase after someone explains something to you, for example. 

Example 1:
ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในคู่มือนี้ ถ้าอ่านแล้วสงสัยอะไร ถามได้นะครับ
khâaw-muun-tháng-mòt-yùu-nai-khûu-muue-níi thâa-àan-láaeo-sǒng-sǎi-à-rai thǎam-dâi-ná-khráp
All the information is in the manual. If you have any questions after reading it, please ask.

Example 2:
ผมขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้ ถ้าสงสัยอะไร ถามได้นะครับ
phǒm-khǎaw-jòp-gaan-phrii-sén-phiiang-thâo-níi thâa-sǒng-sǎi-à-rai thǎam-dâi-ná-khráp
I will end my presentation now. If you have any questions, please ask.

5 – Have a safe trip.

When Thai people know that someone will be traveling, they often wish that person a safe trip using this intermediate-level Thai phrase.

Example 1:
อย่าขับรถเร็วเกินไปหละ เดินทางปลอดภัยนะ
yàa-khàp-rót-reo-gooen-bpai-là dooen-thaang-bplàawt-phai-ná
Don’t drive too fast, and have a safe trip.

Example 2:
แล้วเจอกันพรุ่งนี้ เดินทางปลอดภัยนะ
láaeo-jooe-gan-phrûng-níi dooen-thaang-bplàawt-phai-ná
See you tomorrow. Have a safe trip.

6 – Take care of your health.

 • Phrase: รักษาสุขภาพนะ
 • Pronunciation: rák-sǎa-sùk-khà-phâap-ná
 • Literal meaning: Take care of your health. 

Thai people often use this phrase to show that they care about someone. You can use it with people of all ages.

Example 1:
ช่วงนี้อากาศหนาว รักษาสุขภาพนะคะ
chûuang-níi-aa-gàat-nǎao rák-sǎa-sùk-khà-phâap-ná-khá
It has been quite cold lately; take care of your health.

Example 2:
อาทิตย์หน้า หนูจะมาเยี่ยมคุณยายใหม่ รักษาสุขภาพนะคะ
aa-thít-nâa nǔu-jà-maa-yîiam-khun-yaai-mài rák-sǎa-sùk-khà-phâap-ná-khá
I will visit you (grandma) again next week. Take care of your health.

A Woman Holding an Older Woman’s Hands in Her Own

I will visit you [grandma] again next week. Take care of your health.

7 – Good luck.

When you part ways with someone, you can use this intermediate Thai phrase to wish them luck.

Example 1:
พรุ่งนี้เธอมีสอบนี่ โชคดีนะ
phrûng-níi-thooe-mii-sàawp-nîi chôok-dii-ná
You have a test tomorrow. Good luck.

Example 2:
อย่าลืมเอาโน๊ตบุ๊คไปด้วยหละ โชคดีนะ
yàa-luuem-ao-nóot-búk-bpai-dûuai-là chôok-dii-ná
Don’t forget to bring a laptop with you. Good luck.

6. Conclusion

ดีมากค่ะ (dii-mâak-khâ)! You have already reached the end of this article and picked up the essential Thai phrases for intermediate learners. It will take some time and practice to master these phrases, so don’t feel bad if you can’t remember them all right away.

What are your thoughts on this lesson? Did you think it was too hard, or maybe too easy? Please let us know in the comments! 

Since you’ve finished learning these Thai phrases for the intermediate level, don’t forget to visit ThaiPod101.com and create your free lifetime account today. We have a variety of fun and interesting Thai lessons for you! We recommend starting with these:

Happy Thai learning!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

The Best Thai-Language Podcasts for 2022

Thumbnail

What is the best way to learn a new language quickly and effectively? Most people say that you have to be in a country or environment where people use that language in order to learn it yourself. But if moving to Thailand is not feasible, you have some other options: listening to Thai songs, watching movies or TV shows in Thai, finding a local Thai-speaking community… Still, with a limited budget and the pandemic going on, your options may be limited. This is why Thai-language podcasts might just be your new best friend when it comes to learning the language. 

A Guy Smiling and Listening to Something with Headphones On

Learn Thai at ThaiPod101.com.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. Benefits of Learning Thai with Podcasts
 2. The Best Thai Podcasts for Learners
 3. Tips to Help You Learn Thai Effectively with Podcasts
 4. Conclusion

1. Benefits of Learning Thai with Podcasts

As the internet is becoming more widely used, podcasts are increasing in popularity. There’s a lot of content for you to listen to, and finding the right podcast and study methods can help you learn Thai while having fun. Listening to podcasts in Thai will provide you with a range of benefits.

1 – Immersion

Listening to Thai podcasts will allow you to hear people discussing various topics in Thai. In other words, you’ll get to listen to Thai people talk without actually being in Thailand.  

2 – Getting Familiar with the Thai Language

If you listen to podcasts often, you’ll subconsciously become more familiar with the Thai language in terms of pronunciation, grammar, and new vocabulary.

3 – Hearing Various Accents and Ways of Speaking 

While many Thai podcasts lack a clear curriculum, they do have one major advantage over traditional Thai classes: They allow you to hear a variety of accents and introduce you to different ways of speaking. In a classroom setting, teachers often use whichever accent is easiest to understand and don’t speak too quickly. Listening to podcasts, on the other hand, will definitely give you an idea of how Thai people talk in real life.

4 – Various Topics of Interest

If you’re attending a traditional Thai class, the topics you can learn about will be quite limited. But if your Thai is a bit more advanced, you’ll be able to improve your Thai with podcasts while also learning about a variety of topics you might be interested in: history, news, tourism, and the list goes on. This will not only make your Thai learning more interesting, but it will also help you learn about Thai culture and lifestyle. 

5 – Convenience

You can listen to podcasts whenever it’s most convenient for you, such as during breakfast or while driving. You won’t need to have a special “study time,” nor will you have to sit at a desk with your computer and textbooks. Rather, you can listen to Thai podcasts via mobile apps whenever and wherever you want.

A Woman at the Kitchen Table Sipping Tea

Listen to Thai podcasts during breakfast.

6 – Learning at Your Own Pace

You can learn at your own pace with Thai podcasts, as you can choose the podcasts that match your current level and repeat an episode as many times as you need to. If you’re a beginner, you might want to start with a podcast that covers a simple topic or that uses both Thai and English. If you’re an intermediate or advanced learner, you’ll have more flexibility to choose the podcasts that catch your interest. 

7 – Free

Best of all, the majority of Thai-language podcasts are available for free! 

2. The Best Thai Podcasts for Learners

In this section, we’ll give you recommendations for the top podcasts in Thailand. We have included podcasts in a variety of categories, so you’re sure to find one that matches your interests and goals. 

1 – ThaiPod101.com

Theme: Teaching Podcast
Level: Beginner – Advanced

If you aim to learn Thai through a podcast, ThaiPod101.com is your best option. Our Thai learning podcast is made specifically for teaching foreigners Thai, and our content ranges in difficulty from absolute beginner to advanced. Our Thai learners have access to daily podcast episodes, audio lessons, video lessons, a Thai word of the day, and more. And with a premium account, your Thai learning will be even more exciting and effective.  

2 – คำนี้ดี

Theme: English Vocabulary Teaching Podcast
Level: Intermediate – Advanced

คำนี้ดี (kham-níi-dii) is updated every weekday, and episodes are about 20-30 minutes long. This podcast is actually geared toward native Thai speakers who want to learn English, with each episode covering new English vocabulary. While this is not a Thai teaching podcast, you can still take advantage of it to learn the Thai language. Each English vocabulary word will be explained in detail, from its meaning to its nuanced differences from words with a similar meaning. You’ll get to hear about various topics and learn a lot of new Thai words, making this an excellent Thai podcast for intermediate and advanced Thai learners. 

3 – 8 Minutes History

Theme: History
Level: Intermediate – Advanced

If you love a good story and are interested in history, you shouldn’t miss this podcast at any cost! This Thai history podcast will tell you fascinating stories from around the world, covering topics such as “why Hitler lost WWII” and “the origin of the Italian mafia.” Each episode is eight minutes long (as implied by the name), and the podcast is updated every Tuesday and Thursday.

4 – Mission to the Moon

Theme: Business
Level: Intermediate – Advanced

Rawit Hanusaha is the CEO of SRICHAND, a Thai cosmetic brand. He is known for his success in rebranding and modernizing SRICHAND. Needless to say, his viewpoints on business, marketing, management, and inspiration are very interesting. There is a lot of content uploaded every day, so you have to stay tuned! 

5 – Morning Call by Creative Talk

Theme: Work Experiences
Level: Intermediate – Advanced

Despite not being updated in a while, this podcast consists of many stories about experiences in the workplace. Each episode is around 12-20 minutes long, and each one covers an interesting topic such as Murphy’s Law, the meaning of “obstacle,” turning weakness into strength, etc. 

6 – ความสุขโดยสังเกต

Theme: Lifestyle
Level: Intermediate – Advanced

One of the most famous writers in Thailand is นิ้วกลม (níu-glom), who wrote a book titled ความสุขโดยสังเกต (khwaam-sùk-dooi-sǎng-gèet). This book is all about happiness in daily life, and it inspired this popular Thai podcast about how “everyone wants to be happy.” Let’s open our minds and observe together what makes us happy!

A Happy Woman Celebrating while Listening to Something with Headphones

Find out what makes us happy.

7 – R U OK

Theme: Psychology
Level: Intermediate – Advanced

Nowadays, people are becoming more aware of psychological issues. In this engaging Thai podcast, you can learn about certain human behaviors in daily life and decide whether your own behaviors are normal or require help from a specialist. This podcast is updated every Tuesday and Friday, and each episode is around 30 minutes long.

8 – แปดบรรทัดครึ่ง

Theme: Business
Level: Intermediate – Advanced

แปดบรรทัดครึ่ง (bpàaet-ban-thát-khrûeng) means “eight and a half lines.” Kaweewut Temphuwapat is the host of this podcast, and he is known as the leader of the “Design Thinking” concept in Thailand. He shares stories about innovation, management, and marketing, as well as inspiration from all around the world. Those who are currently working will find his story very interesting and helpful. You can tune in every day for a new episode! 

9 – English at Work

Theme: English Teaching Podcast
Level: Intermediate – Advanced

This is another podcast geared toward Thai speakers who want to learn English, and it focuses on English for the workplace. If Thai people can learn English from this podcast, there’s no reason why you can’t learn Thai from it, right? You’ll get to learn new vocabulary and idioms that will help you a bunch when searching for a job in Thailand.

Four Colleagues Discussing Something Important

Learn Thai for the workplace.

10 – What ศัพท์

Theme: English Teaching Podcast
Level: Intermediate – Advanced

Even more advanced learners can struggle when it comes to understanding the news. This is because the vocabulary used on the news tends to differ from what’s used in daily life. The Thai news podcast WHAT ศัพท์ (wáawt-sàp) is geared toward Thai speakers learning English, but you’ll still be able to pick up new vocabulary and idioms as a Thai learner! A new upload is available every Tuesday. 

3. Tips to Help You Learn Thai Effectively with Podcasts

Learning Thai with podcasts is convenient, but it may not be that easy. To help you start off strong, we’ll give you some tips on how to learn Thai more effectively with podcasts. 

1 – Find a podcast that interests you. 

When you’re learning any language, being exposed to it often is essential as it helps you pick up the language more quickly. Listening to podcasts is one of the best ways for foreigners to expose themselves to the Thai language. Still, listening to something you’re not interested in can quickly bore you and make it harder to keep the habit going. It’s important to find a podcast with content that you’re interested in.

2 – List the new words and phrases you learn.

Most of the podcasts on our list were not made with Thai learners in mind. In order to efficiently learn Thai through those podcasts, you’ll need to help yourself a little. When you listen to a podcast and hear new words or phrases, you should make a list and practice using them in original sentences. And for those of you who have a Premium PLUS membership with ThaiPod101.com, you can send your sentences to your teacher for feedback! 

3 – Practice your pronunciation.

Thai tones and pronunciation are not easy. To improve your speaking skills and become more familiar with Thai accents, it’s a good idea to repeat after the host. Despite not fully understanding what the host said, you’ll still get to practice the pronunciation and tones.

A Woman Listening to Something with Headphones

Listen and repeat.

4 – Listen to podcasts often.

Consistency is one of the keys to success in language learning. It takes time to learn any language, and if you can’t visit Thailand, listening to podcasts often will be of tremendous help. As a beginner, you may not fully understand everything. But the more you listen, the more familiar you’ll become with the Thai language. As a result, your Thai skills (especially in listening and speaking) will improve over time.

5 – Ask your teacher if you have any questions.

As you’re still learning Thai, it’s natural that you won’t understand everything you hear in podcasts. For example, you may not understand why the hosts are using a certain ending particle. To make your Thai learning with podcasts even more effective, list any questions you have and ask your Thai teacher in the MyTeacher Messenger on ThaiPod101.com.  

4. Conclusion

We hope you now have a good idea of what Thai podcasts are available to you and which ones you’d like to listen to. If you’ve already been listening to podcasts in Thai, please let us know your favorites in the comments below! 

While Thai podcasts are a great way to learn Thai, you should only use them as a supplement to a more structured approach. Don’t forget to visit ThaiPod101.com, create your free lifetime account, and check out our curated lesson pathways! Below is just a sample of what we have to offer. 

Happy learning! 

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

The Essential Thai Phrases for Beginners

Thumbnail

When you start learning any foreign language, it can be a little overwhelming as there’s a lot to learn and remember. It can be especially discouraging if your progress is slow at the beginning. Here’s a shortcut for you: 

We have prepared a comprehensive guide to basic Thai phrases for beginners. You can use these phrases in a variety of situations; this makes them useful for language learners, travelers, or those who have just moved to Thailand and speak only a little Thai. 

Let’s start learning the essential beginner phrases in the Thai language.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. Thai Grammar Rules You Should Know
 2. Basic Thai Greetings and Self-introductions
 3. Thai Courtesy Phrases and Social Expressions
 4. Basic Thai Phrases for Dining
 5. Basic Thai Phrases for Shopping
 6. Basic Thai Phrases for Getting Help
 7. Conclusion

1. Thai Grammar Rules You Should Know

There are a couple of grammar rules we need to cover before diving into our list. Keeping these rules in mind will make it easier for you to memorize and correctly use the Thai phrases for beginners introduced in this article. 

1 – Male

Pronoun: ผม (phǒm) is the singular first person pronoun (“I”) for males.
Ending particle: ครับ (khráp) is an ending particle for males, used when the speaker wants to make the sentence polite.

2 – Female

Pronoun: ฉัน (chǎn) is the singular first person pronoun (“I”) for females.
Ending particle: ค่ะ (khâ) is an ending particle for females, used when the speaker wants to make the sentence polite.

2. Basic Thai Greetings and Self-introductions

Our first set of basic Thai-language phrases for beginners consists of different ways to greet others and introduce yourself

1 – สวัสดี

Pronunciation: sà-wàt-dii
English: Hello. / Hi.

สวัสดี (sà-wàt-dii) is the basic greeting word in Thai, though it can also mean “goodbye.” Thai people use this word at any time of day when greeting or parting ways. In formal situations, they say สวัสดี (sà-wàt-dii) while doing the action called ไหว้ (wâi).

2 – subject + ชื่อ + ___ (name) + ending particle

Pronunciation: subject + chûue + ___ (name) + ending particle
English: My name is ___ (name).

The structure of this sentence is quite simple. When you introduce yourself, you just have to be careful to use the correct subject and ending particle according to your gender.  

3 – ยินดีที่ได้รู้จัก

Pronunciation: yin-dii-thîi-dâi-rúu-jàk
English: Nice to meet you.

Thai people use this phrase when they’re meeting someone new. In addition, you could say this to someone you’re meeting for the first time through online meetings or email (rather than in person). 

4 – ยินดีที่ได้พบ

Pronunciation: yin-dii-thîi-dâi-phóp
English: Nice to meet you.

This phrase is similar to the one above, but you would use it only once you finally get to meet the person for the first time (in person). 

5 – subject + มาจาก + ประเทศ ___ (name of country) + ending particle

Pronunciation: subject + maa-jàak + bprà-thêet ___ (name of country) + ending particle
English: I’m from ___ (name of country).

This is another useful sentence structure you can use in self-introductions. Again, just remember to use the correct subject and ending particle, and you’ll be fine.

6 – คุณสบายดีไหม

Pronunciation: khun-sà-baai-dii-mǎi
English: How are you?

Asking about the other party is a formal way to start a conversation. Since you would use this phrase in formal situations, don’t forget to add the appropriate ending particle (ครับ – khráp or ค่ะ – khâ) to the end of the sentence as well.

7 – เป็นยังไงบ้าง

Pronunciation: bpen-yang-ngai-bâang
English: How are you?

This phrase has the same meaning as the one above. The difference is that you would use this phrase in a casual conversation.  

8 – Example 1

นารา: สวัสดีค่ะ ฉันชื่อนาราค่ะ
naa-raa: sà-wàt-dii-khâ chǎn-chûue-naa-raa-khâ
Nara: Hello, my name is Nara.

ไมค์: สวัสดีครับ ผมชื่อไมค์ครับ คุณมาจากประเทศอะไรครับ
mái: sà-wàt-dii-khráp phǒm-chûue-mái-khráp khun-maa-jàak-bprà-thêet-à-rai-khráp
Mike: Hi, my name is Mike. Where are you from?

นารา: ฉันมาจากประเทศไทยค่ะ แล้วคุณหละคะ
naa-raa: chǎn-maa-jàak-bprà-thêet-thai-khâ láaeo-khun-là-khá
Nara: I come from Thailand, what about you?

ไมค์: ผมมาจากประเทศแคนาดาครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ
mái: phǒm-maa-jàak-bprà-thêet-khaae-naa-daa-khráp yin-dii-thîi-dâi-rúu-jàk-khráp
Mike: I come from Canada. Nice to meet you.

นารา: ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันค่ะ
naa-raa: yin-dii-thîi-dâi-rúu-jàk-khun-chên-gan-khâ
Nara: Nice to meet you as well.

A Thai Woman Giving a Greeting

Hello, my name is Nara.

9 – Example 2

มานพ: คุณชื่อเดวิดรึเปล่าครับ ผมมานพครับ เราคุยกับเมื่อวันก่อนทางอีเมล ยินดีที่ได้พบครับ
maa-nóp: khun-chûue-dee-wìt-rúe-bplào-khráp phǒm-maa-nóp-khráp rao-khui-gan-thaang-ii-meeo-mûuea- wan-gàawn yin-dii-thîi-dâi-phóp-khráp
Manop: Are you David? I’m Manop. We talked through email the other day. Nice to meet you.

เดวิด: ใช่ครับ ผมชื่อเดวิดครับ ยินดีที่ได้พบคุณมานพเช่นกันครับ คุณสบายดีไหมครับ
dee-wìt: châi-khráp phǒm-chûue-dee-wìt-khráp yin-dii-thîi-dâi-phóp-khun-maa-nóp-chên-gan-khráp khun- sà-baai-dii-mǎi-khráp
David: Yes, my name is David. Nice to meet you too. How are you?

มานพ: ผมสบายดีครับ คุณเดวิดหละครับ
maa-nóp: phǒm-sà-baai-dii-khráp khun-dee-wìt-là-khráp
Manop: I’m good. What about you?

เดวิด: ช่วงนี้ผมงานเยอะ เลยรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยครับ
dee-wìt: chûuang-níi-phǒm-ngaan-yóe looei-rúu-sùek-nùueai-nít-nàauy-khráp
David: I have a lot of work to do, so I’m a little tired.

An Older Businessman Talking to a Younger One

I’m fine, David.

3. Thai Courtesy Phrases and Social Expressions

Below, we have listed and explained the essential Thai beginner phrases for being polite and courteous in your everyday interactions. Memorize and practice these expressions to make a good impression on native speakers during your visit! 

1 – ขอบคุณ

Pronunciation: khàawp-khun
English: Thank you.

In casual situations, you could just say ขอบคุณ (khàawp-khun). But in formal situations, you would want to perform the action called ไหว้ (wâi) while saying this phrase. Also, don’t forget to add the appropriate ending particle (ครับ – khráp or ค่ะ – khâ) to make it sound more polite.

2 – ขอบใจ

Pronunciation: khàawp-jai
English: Thank you.

ขอบใจ (khàawp-jai) has the same meaning as ขอบคุณ (khàawp-khun), but it is used in different situations. This expression is used by older people or those of a higher status in order to show their gratitude. Thai people don’t add an ending particle to this phrase. 

3 – ยินดี

Pronunciation: yin-dii
English: You are welcome.

When someone tells you ขอบใจ (khàawp-jai) or ขอบคุณ (khàawp-khun), you could say this phrase back to them.

4 – ขอโทษ

Pronunciation: khǎaw-thôot
English: Sorry. / Excuse me.

ขอโทษ (khǎaw-thôot) can be used as “sorry” or “excuse me,” depending on the context. When using it to apologize, especially in formal situations, you could also do the action called ไหว้ (wâi).

5 – ไม่เป็นไร

Pronunciation: mâi-bpen-rai
English: It’s okay.

Thai people say ไม่เป็นไร (mâi-bpen-rai) when someone apologizes to them; it lets the other party know that their apology is accepted.

6 – แล้วเจอกันนะ

Pronunciation: láaeo-jooe-gan-ná
English: See you.

Thai people say แล้วเจอกันนะ (láaeo-jooe-gan-ná) when they part ways with someone whom they expect to see again. 

7 – ดูแลตัวเองนะ

Pronunciation: duu-laae-dtuua-eeng-ná
English: Take care.

ดูแลตัวเองนะ (duu-laae-dtuua-eeng-ná) is another goodbye expression. This one shows that the speaker cares for the other person. 

8 – โชคดีนะ

Pronunciation: chôok-dii-ná
English: Good luck.

Similar to ดูแลตัวเองนะ (duu-laae-dtuua-eeng-ná), Thai people say โชคดีนะ (chôok-dii-ná) when parting ways

9 – Example 1

พนักงานเสิร์ฟ: คุณคะ คุณลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่โต๊ะอาหารค่ะ
phá-nák-ngaan-sòoep: khun-khá khun-luuem-thoo-rá-sàp-muue-thǔue-wái-thîi-dtó-aa-hǎan-khâ
Waitress: Hey, you forgot your mobile phone at the dining table.

ลูกค้า: จริงด้วย ขอบคุณนะคะ
lûuk-kháa: jing-dûuai khàawp-khun-ná-khá
Customer: That is right. Thank you.

พนักงานเสิร์ฟ: ยินดีค่ะ โอกาสหน้าเชิญร้านเราอีกนะคะ
phá-nák-ngaan-sòoep: yin-dii-khâ oo-gàat-nâa-chooen-ráan-rao-ìik-ná-khá
Waitress: You are welcome. And please visit our restaurant again.

10 – Example 2

หลานสาว: คุณยายคะ หนูทำขนมเค้กมาฝากค่ะ
lǎan-sǎao: khun-yaai-khá nǔu-tham-khà-nǒm-khéek-maa-fàak-khâ
Niece: Grandma, I baked a cake for you.

คุณยาย: ขอบใจจ้ะ แล้วเมื่อวานนี้ หนูได้ซื้อนมให้ยายรึเปล่าจ๊ะ
khun-yaai: khàawp-jai-jâ láaeo-mûuea-waan-níi nǔu-dâi-súue-nom-hâi-yaai-rúe-bplàao-já
Grandma: Thank you. By the way, did you buy milk for me yesterday?

หลานสาว: ขอโทษค่ะ หนูลืมสนิทเลยค่ะ
lǎan-sǎao: khǎaw-thôot-khâ nǔu-luuem-sà-nìt-looei-khâ
Niece: I’m sorry. I totally forgot about it.

คุณยาย: ไม่เป็นไรจ้ะ 
khun-yaai: mâi-bpen-rai-jâ
Grandma: It’s okay.

หลานสาว: หนูต้องกลับแล้วค่ะ คุณยายดูแลตัวเองนะคะ แล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะ
lǎan-sǎao: nǔu-dtâawng-glàp-láaeo-khâ khun-yaai-duu-laae-dtuua-eeng-ná-khá láaeo-jooe-gan-phrûng-níi- ná-khá
Niece: I have to go now. Please take care of yourself, and see you tomorrow.

คุณยาย: จ้ะ โชคดีนะ
khun-yaai: jâ chôok-dii-ná
Grandma: Good luck.

A Woman Talking and Holding Hands with Her Grandmother

I have to go now. Please take care of yourself, and see you tomorrow.

4. Basic Thai Phrases for Dining

Thailand is the perfect place to find good food, 24-7! If you visit Thailand, knowing these simple Thai beginner phrases for dining out will help you make the most of your culinary adventure. 

1 – ขอเมนูหน่อย

Pronunciation: khǎaw-mee-nuu-nàauy
English: I want a menu.

Many local restaurants that have only a few dishes available will have the menu shown on the wall. However, in most larger restaurants, you can ask for a menu from the waiter or waitress.

2 – สั่งอาหารหน่อย

Pronunciation: sàng-aa-hǎan-nàauy
English: I want to order.

You can say this phrase to the waiter or waitress to let them know you’re ready to order.  

3 – มีอาหารแนะนำมั้ย

Pronunciation: mii-aa-hǎan-náe-nam-mâi
English: Do you have any recommended dishes?

If there is a lot to choose from and you’re not sure which dish to try, you could ask the waiter or waitress this question.

4 – subject + เอาอันนี้ + ___ (number) + ที่

Pronunciation: subject + ao-an-níi + ___ (number) + thîi
English: I want ___ (number) of this.

If you don’t know (or can’t pronounce) the name of the food item, you can point at the name or picture and say this phrase. You can also use this phrase to tell them how many you want.

5 – subject + เอา + ___ (name of the dish) + ___ (number) + ที่

Pronunciation: subject + ao + ___ (name of the dish) + ___ (number) + thîi
English: I want ___ (number) of ___ (name of the dish).

If you know the name of the food item or dish, just substitute อันนี้ (an-níi) with the name of the dish.

6 – เอาเผ็ดน้อย

Pronunciation: ao-phèt-náauy
English: Not so spicy, please.

If you can eat spicy food but aren’t sure how much spice you can handle, tell the waiter or waitress this after ordering the food.

7 – เอาไม่เผ็ด

Pronunciation: ao-mâi-phèt
English: Not spicy, please.

If you can’t eat spicy food at all, don’t forget to tell the waiter or waitress this after ordering the food.

8 – สั่งกลับบ้าน

Pronunciation: sàng-glàp-bâan
English: Takeaway, please.

If you want to order takeout, say this phrase either before or after your order. If you don’t tell them this, they will assume you’ll have your meal at the restaurant.

9 – คิดเงินหน่อย

Pronunciation: khít-ngooen-nàauy
English: Bill, please.

You can say this phrase to the waiter or waitress to let them know you’re ready to pay.

10 – Example 

ลูกค้า: ขอเมนูหน่อยค่ะ มีอาหารแนะนำมั้ยคะ
lûuk-kháa: khǎaw-mee-nuu-nàauy-khâ mii-aa-hǎan-náe-nam-mái-khá
Customer: I want a menu. Do you have any recommended dishes?

พนักงานเสิร์ฟ: นี่เมนูค่ะ อาหารที่ขายดีของร้านเรา คือ ผัดไทยกุ้งสดค่ะ
phá-nák-ngaan-sòoep: nîi-mee-nuu-khâ aa-hǎan-thîi-khǎai-dii-khǎawng-ráan-rao-khuue-phàt-thai-gûng-sòt-khâ
Waitress: Here is the menu. The popular dish of our restaurant is “pad thai with shrimp.”

ลูกค้า: ฉันเอาผัดไทย 1 ที่และเอาอันนี้ 1 ที่ สั่งกลับบ้านค่ะ เอาไม่เผ็ดนะคะ
lûuk-kháa: chǎn-ao-phàt-thai-gûng-sòt-nùeng-thîi-láe-ao-an-níi-nùeng-thîi  sàng-glàp-bâan-khâ ao-mâi- phèt-ná-khá
Customer: I want one pad thai with shrimp and one to take home, not spicy please.

พนักงานเสิร์ฟ: อาหารมาแล้วค่ะ
phá-nák-ngaan-sòoep: aa-hǎan-maa-láaeo-khâ
Waitress: Here is your food.

ลูกค้า: คิดเงินหน่อยค่ะ 
lûuk-kháa: khít-ngooen-nàauy-khâ
Customer: Bill, please.

พนักงานเสิร์ฟ: 100 บาทค่ะ
phá-nák-ngaan-sòoep: nùeng-ráauy-bàat-khâ
Waitress: 100 Baht.

A Couple Ordering Food in a Thai Restaurant

I want one pad thai with shrimp and one to take home, not spicy please.

5. Basic Thai Phrases for Shopping

If you love shopping, you must know these useful Thai phrases for beginners. They will allow you to easily buy things on your own. 

1 – ขอโทษ

Pronunciation: khǎaw-thôot
English: Excuse me

You would use this phrase to get a seller’s attention.

2 – subject + อยากได้ + ___ (noun)

Pronunciation: subject + yàak-dâi + ___ (noun).
English: I want ___.

This is a simple Thai sentence you could use to tell a vendor what you want. If you don’t know what the item is called in Thai, you could point to it and say อันนี้ (an-níi) – “this one” instead.

3 – มี + ___ (noun) + ขายมั้ย

Pronunciation: mii + ___ (noun) + khǎai-mái
English: Do you have ___ (noun)?

If you’re not sure whether the shop carries the item you want, you could use this phrase to ask. Like with the previous phrase, if you’re not sure what it’s called, you can show the seller a picture of it and say อันนี้ (an-níi) – “this one.” 

4 – ___ (noun) + อยู่ตรงไหน

Pronunciation: ___ (noun) + yùu-dtrong-nǎi
English: Where is ___ (noun)?

You can ask this question if you can’t find the item you’re looking for. Like with the phrases above, you can use the word อันนี้ (an-níi) – “this one” in place of the noun. 

5 – จ่ายเงินตรงไหน

Pronunciation: jàai-ngooen-dtrong-nǎi
English: Where is the cashier?

If you’re in a local shop and not sure where to pay, or if you’re in the department store and can’t find the cashier, you can ask this question.

6 – ราคาเท่าไหร่

Pronunciation: raa-khaa-thâo-rài
English: How much is it?

This is a simple question used to ask for the price. If you want to be more specific, you could add the name of the item or the word อันนี้ (an-níi) – “this one” to the beginning of the question.

7 – ลดหน่อยได้มั้ย

Pronunciation: lót-nàauy-dâi-mái
English: Can you give me a discount?

If you’re in a local shop or a fresh market, you can ask this question to try getting a discount. But keep in mind that it won’t work if you’re shopping in a department store or a convenience store.

8 – มีโปรโมชั่นมั้ย

Pronunciation: mii-bproo-moo-chân-mái
English: Are there any promotions?

If you want to get a special offer when shopping in a department store or a convenience store, you could ask this question.

9 – จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้มั้ย

Pronunciation: jàai-dûuai-bàt-khree-dìt-dâi-mái
English: Can I pay with a credit card?

If you’re at a restaurant, department store, or convenience store, you can try asking this. Some stores have a minimum amount of 300 Baht, but some stores don’t.

10 – Example

ลูกค้า: ขอโทษครับ คุณมีนมถั่วเหลืองขายมั้ยครับ
lûuk-kháa: khǎaw-thôot-khráp khun-mii-nom-thùua-lǔueang-khǎai-mái-khráp
Customer: Excuse me, do you have soy milk?

พนักงาน: มีค่ะ อยู่ทางด้านโน้นค่ะ
phá-nák-ngaan: mii-khâ yùu-thaang-dâan-núun-khâ
Staff: Yes, we do. It is over there.

ลูกค้า: ผมอยากได้ซีเรียลด้วยครับ ซีเรียลอยู่ตรงไหนครับ
lûuk-kháa: phǒm-yàak-dâi-sii-rîiao-dûuai-khráp sii-rîiao-yùu-dtrong-nǎi-khráp
Customer: I want cereal, too. Where is it?

พนักงาน: ซีเรียลอยู่ที่ชั้นทางด้านซ้ายค่ะ
phá-nák-ngaan: sii-rîiao-yùu-thîi-chán-dâan-sáai-khâ
Staff: It is on the shelf on the left.

ลูกค้า: ขอบคุณครับ จ่ายเงินตรงไหนครับ
lûuk-kháa: khàawp-khun-khráp jàai-ngooen-dtrong-nǎi-khráp
Customer: Thank you. Where is the cashier?

พนักงาน: ทางนี้ค่ะ
phá-nák-ngaan: thaang-níi-khâ
Staff: This way.

ลูกค้า: ราคาเท่าไหร่ครับ
lûuk-kháa: raa-khaa-thâo-rài-khráp
Customer: How much is it?

พนักงาน: 250 บาทค่ะ
phá-nák-ngaan: sǎawng-ráauy-hâa-sìp-bàat-khâ
Staff: 250 Baht.

ลูกค้า: มีโปรโมชั่นมั้ยครับ
lûuk-kháa: mii-bproo-moo-chân-mái-khráp
Customer: Are there any promotions?

พนักงาน: ตอนนี้ไม่มีค่ะ
phá-nák-ngaan: dtaawn-níi-mâi-mii-khâ
Staff: Not at the moment. 

ลูกค้า: จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้มั้ยครับ
lûuk-kháa: jàai-dûuai-bàt-khree-dìt-dâi-mái-khráp
Customer: Can I pay with a credit card?

พนักงาน: ได้ค่ะ
phá-nák-ngaan: dâi-khâ
Staff: Yes, you can.

Someone Handing Over a Credit Card to Pay for Something

Can I pay with a credit card?

6. Basic Thai Phrases for Getting Help

Wherever you are, the unexpected can happen. If you’re in Thailand, knowing some Thai survival phrases will make life much easier. 

1 – ช่วยด้วย

Pronunciation: chûuai-dûuai
English: Help!

If you’re in a bad situation, such as a fire, robbery, or car accident, don’t hesitate to shout this word for help.

2 – ช่วยเรียกรถพยาบาลหน่อย

Pronunciation: chûuai-rîiak-rót-phá-yaa-baan-nàauy
English: Please call an ambulance.

If you need medical help, you can ask for an ambulance using this request.

3 – ___ (place) อยู่ที่ไหน

Pronunciation: ___ (place) + yùu-thîi-nǎi
English: Where is ___?

This is a useful question pattern you could use to get directions to important places, such as a bathroom, hospital, or police station.

4 – คุณพูดภาษาอังกฤษได้มั้ย

Pronunciation: khun-phûut-phaa-sǎa-ang-grìt-dâi-mái
English: Can you speak English?

Some Thai people can speak English, so it would be good to check before proceeding to ask your next question. FYI: Thai people are very kind. Even if they don’t speak English, most of them will still be willing to help you.

5 – subject + ไม่เข้าใจ

Pronunciation: subject + mâi-khâo-jai
English: I don’t understand.

If you know a little bit of Thai, you could attempt using it to talk with native speakers. If you don’t understand what they’re saying, tell them directly; they will try to find another way to communicate with you.

6 – ช่วยพูดอีกครั้งได้มั้ย

Pronunciation: chûuai-phûut-ìik-khráng-dâi-mái
English: Can you repeat it one more time?

You could ask this if you didn’t understand everything they said and want them to repeat the sentence again.

7 – ช่วยพูดช้า ๆ ได้มั้ย

Pronunciation: chûuai-phûut-chá-chá-dâi-mái
English: Can you speak slowly?

You could ask this if you didn’t understand everything they said and want them to speak a little slower.

8 – อันนี้ ภาษาไทยเรียกว่าอะไร

Pronunciation: an-níi phaa-sǎa-thai-rîiak-wâa-à-rai
English: What is this called in Thai?

If you want to know what something is called in Thai, you can point to that object and ask this question.

9 – คำนี้ ภาษาไทยคืออะไร

Pronunciation: kham-níi phaa-sǎa-thai-khuue-à-rai
English: What is “___” in Thai?

If you want to know the Thai meaning or translation of a word, you can ask this question.

10 – Example 1

มาเรีย: ช่วยด้วย!
maa-riia: chûuai-dûuai
Maria: Help!

วรรณา: เกิดอะไรขึ้น
wan-naa: gòoet-à-rai-khûen
Wanna: What’s happening?

มาเรีย: จู่ ๆ เขาก็หมดสติ ช่วยเรียกรถพยาบาลหน่อย
maa-riia: jùu-jùu-khǎo-gâaw-mòt-sà-dtì chûuai-rîiak-rót-phá-yaa-baan-nàauy
Maria: Suddenly, he lost consciousness. Can you call an ambulance?

11 – Example 2

แซม: ขอโทษครับ คุณพูดภาษาอังกฤษได้มั้ยครับ
saaem: khǎaw-thôot-khráp khun-phûut-phaa-sǎa-ang-grìt-dâi-mái-khráp
Sam: Excuse me, can you speak English?

ฤดี: พูดไม่ได้ค่ะ
rúe-dee: phûut-mâi-dâi-khâ
Ruedee: I can’t speak English.

แซม: ไม่เป็นไรครับ ผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย แต่ช่วยพูดช้า ๆ ได้มั้ยครับ
saaem: mâi-bpen-rai-khráp phǒm-phûut-phaa-sǎa-thai-dâi-nít-nàauy dtàae-chûuai-phûut-chá-chá-dâi-mái- khráp
Sam: That’s okay. I can speak Thai a little. But can you speak slowly?

ฤดี: ได้ค่ะ
rúe-dee: dâi-khâ
Ruedee: Sure.

*Sam shows a picture to Ruedee.*

แซม: อันนี้ ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ
saaem: an-níi phaa-sǎa-thai-rîiak-wâa-à-rai-khráp
Sam: What is this called in Thai?

ฤดี: โรงพยาบาลค่ะ
rúe-dee: roong-phá-yaa-baan-khâ
Ruedee: It is called “roong-phá-yaa-baan.”

แซม: แถวนี้มีโรงพยาบาลมั้ยครับ
saaem: thǎaeo-níi-mii-roong-phá-yaa-baan-mái-khráp
Sam: Is there a hospital nearby?

ฤดี: มีค่ะ ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายค่ะ
rúe-dee: mii-khâ dtrong-bpai-lâaeo-líiao-sáai-khâ
Ruedee: Yes, there is. You go straight and turn left.

แซม: ผมไม่เข้าใจครับ ช่วยพูดอีกครั้งได้มั้ยครับ
saaem: phǒm-mâi-khâo-jai-khráp chûuai-phûut-ìik-khráng-dâi-mái-khráp
Sam: I don’t understand. Can you repeat it one more time?

ฤดี: ตรงไป แล้ว เลี้ยวซ้ายค่ะ
rúe-dee: dtrong-bpai láaeo líiao-sáai-khâ
Ruedee: Go straight and turn left.

แซม: ขอบคุณครับ
saaem: khàawp-khun-khráp
Sam: Thank you.

A Woman at an Info Center Giving Directions to a Tourist

Is there a hospital nearby?

7. Conclusion

What did you think about this list of essential Thai phrases for beginners? How many can you remember? Please let us know in the comments! 

Now that you’ve finished studying Thai beginner phrases, we recommend exploring the variety of interesting lessons available here on ThaiPod101.com. Here are some of our recommendations: 

To get started, create your free lifetime account today!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

A Useful List of Advanced Thai Words

Thumbnail

Have you been learning Thai for a while and want to continue expanding your knowledge? If you already feel comfortable using the language at an intermediate level, it’s time to press onward and start learning advanced Thai vocabulary. Picking up more sophisticated words and terms will enable you to understand more complex conversations and communicate more like a native speaker.

To help you start strong, we have prepared this practical list of advanced Thai vocabulary words. For each word, we have included: 

 • English translation
 • Part of speech
 • Example(s) of use

At ThaiPod101.com, it’s our goal to make learning Thai easy and fun! Keep reading to become acquainted with the most important advanced words in the Thai language.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. Advanced Academic Words
 2. Advanced Business Words
 3. Advanced Medical Words
 4. Advanced Legal Words
 5. Alternative Words for More Sophisticated Writing & Speech
 6. Conclusion

1. Advanced Academic Words

Do you plan to study in Thailand? Learning these advanced Thai words for essays, thesis papers, and academic reading will help you thrive and flourish in any Thai school

1 – วิทยานิพนธ์

Pronunciation: wít-thá-yaa-ní-phon
English meaning: thesis
Part of speech: noun

Example:  
เธอทำวิทยานิพนธ์เสร็จหรือยัง
thooe-tham-wít-thá-yaa-ní-phon-sèt-rǔue-yang
Have you finished your thesis?

2 – คำนำ / บทนำ

Pronunciation: kham-nam / bòt-nam
English meaning: introduction
Part of speech: noun

Example 1:
คำนำไม่ควรยาวเกิน 1 หน้านะ
kham-nam-mâi-khuuan-yaao-gooen-nùeng-nâa-ná
The introduction shouldn’t be longer than one page.

Example 2:
บทนำไม่ควรยาวเกิน 1 หน้านะ
bòt-nam-mâi-khuuan-yaao-gooen-nùeng-nâa-ná
The introduction shouldn’t be longer than one page.

3 – สารบัญ

Pronunciation: sǎa-rá-ban
English meaning: table of contents
Part of speech: noun

Example:
ฉันลืมพิมพ์สารบัญ
chǎn-luuem-phim-sǎa-rá-ban
I forgot to print the table of contents.

4 – วิจัย

Pronunciation: wí-jai
English meaning: research
Part of speech: verb

Example:
เธอยังไม่เริ่มทำวิจัยอีกเหรอ แล้วจะทำวิทยานิพนธ์เสร็จทันมั้ย
thooe-yang-mâi-rôoem-tham-wí-jai-ìik-rǒoe láaeo-jà-tham-wít-thá-yaa-ní-phon-sèt-than-mái
You haven’t even started research? Will you be able to finish the thesis in time?

5 – ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

Pronunciation: khwaam-bpen-maa-láe-khwaam-sǎm-khan-khǎawng-bpan-hǎa
English meaning: problem statement
Part of speech: noun

Example:  
เวลาเริ่มทำวิทยานิพนธ์ ต้องเริ่มจากการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
wee-laa-rôoem-tham-wít-thá-yaa-ní-phon dtâawng-rôoem-jàak-gaan-khǐian-khwaam-bpen-maa-láe-khwaam-sǎm-khan-khǎawng-bpan-hǎa
When doing a thesis, you should start with a problem statement.

6 – วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

Pronunciation: wát-thù-bprà-sǒng / bpâo-mǎai
English meaning: objective
Part of speech: noun

Example 1: 
วัตถุประสงค์ในการทำวิจัยนี้คืออะไร
wát-thù-bprà-sǒng-nai-gaan-tham-wí-jai-níi-khuue-à-rai
What is the objective of this research?

Example 2:
เป้าหมายในการทำวิจัยนี้คืออะไร
bpâo-mǎai-nai-gaan-tham-wí-jai-níi-khuue-à-rai
What is the objective of this research?

Additional note:
วัตถุประสงค์ sounds more formal than เป้าหมาย.

7 – การทบทวนวรรณกรรม

Pronunciation: gaan-thóp-thuuan-wan-ná-gam
English meaning: literature review
Part of speech: noun

Example:
ฉันทำการทบทวนวรรณกรรมไม่เป็น เธอสอนฉันหน่อยได้มั้ย
chǎn-tham-gaan-thóp-thuuan-wan-ná-gam-mâi-bpen thooe-sǎawn-chǎn-nàuuy-dâi-mâi
I don’t know how to do a literature review. Can you teach me?

8 – คำนิยาม

Pronunciation: kham-ní-yaam
English meaning: definition
Part of speech: noun

Example:
คำนิยามของคำนี้คืออะไร
kham-ní-yaam-khǎawng-kham-níi-khuue-à-rai
What is the definition of this word?

9 – คำอธิบาย

Pronunciation: kham-à-thí-baai
English meaning: explanation
Part of speech: noun

Example:
อย่าลืมเขียนคำอธิบายไว้ท้ายรายงานด้วยนะ
yàa-luuem-khǐian-kham-à-thí-baai-wái-tháai-raai-ngaan-dûuay-ná
Don’t forget to write an explanation at the end of the report.

10 – วิธีดำเนินการทำวิจัย

Pronunciation: wí-thii-dam-nooen-gaan-tham-wí-jai
English meaning: research methodology
Part of speech: noun

Example:
คุณน่าจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีดำเนินการทำวิจัยจากอาจารย์นะ
khun-nâa-jà-khǎaw-kham-náe-nam-gìiao-gàp-wí-thii-dam-nooen-gaan-tham-wí-jai-jàak-aa-jaan-ná
You should ask for advice about research methodology from your teacher.

11 – การเก็บรวบรวมข้อมูล

Pronunciation: gaan-gèb-rûuap-ruuam-khâaw-muun
English meaning: sample and data collection
Part of speech: noun

Example:
ฉันใช้เวลา 3 เดือนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
chǎn-chái-wee-laa-sǎam-duuean-nai-gaan-gèb-rûuap-ruuam-khâaw-muun
I spent three months on sample and data collection.

12 – ผลวิเคราะห์ข้อมูล

Pronunciation: phǒn-wí-khráw-khâaw-muun
English meaning: data analysis
Part of speech: noun

Example:
ฉันจะได้ผลวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อไหร่
chǎn-jà-dâi-phǒn-wí-khráw-khâaw-muun-mûuea-rài
When will I get the data analysis?

13 – บทสรุป

Pronunciation: bòt-sà-rùp
English meaning: conclusion
Part of speech: noun

Example:
บทสรุปของเธอดีมาก
bòt-sà-rùp-khǎawng-thooe-dii-mâak
Your conclusion is very good.

14 – อภิปราย

Pronunciation: à-phí-bpraai
English meaning: to discuss
Part of speech: verb

Example:  
มาอภิปรายประเด็นนี้อีกครั้งเถอะ
maa-à-phí-bpraai-bprà-den-níi-ìik-khráng-thòe
Let’s discuss this topic again.

15 – ข้อเสนอแนะ

Pronunciation: khâaw-sà-nǒoe-náe
English meaning: suggestion
Part of speech: noun

Example:
เธอควรจะเขียนข้อเสนอแนะซัก 2-3 ข้อนะ
thooe-khuuan-ja-khǐian-khâaw-sà-nǒoe-náe-sák-sǎawng-sǎam-khâaw-ná
You should write a few suggestions.

16 – ดัชนี

Pronunciation: dàt-chá-nii
English meaning: index
Part of speech: noun

Example:
ปกติแล้ว ดัชนีจะอยู่ส่วนท้ายของรายงาน
bpòk-gà-dtì-láaeo dàt-chá-nii-jà-yùu-sùuan-tháai-khǎawng-raai-ngaan
Normally, the index is put at the end of the report.

17 – อ้างอิง

Pronunciation: âang-ing
English meaning: to cite
Part of speech: verb

Example:  
อย่าลืมอ้างอิงที่มาที่ไปของข้อมูลนะ
yàa-luuem-âang-ing-thîi-maa-thîi-bpai-khǎawng-khâaw-muun-ná
Don’t forget to cite the source of information.

18 – สมมติฐาน

Pronunciation: sǒm-mút-dtì-thǎan
English meaning: assumption
Part of speech: noun

Example:
เธอตั้งสมมุติฐานไว้ว่ายังไง
thooe-dtâng-sǒm-mút-dtì-thǎan-wái-wâa-yang-ngai
What is your assumption?

19 – เชิงอรรถ

Pronunciation: chooeng-àt
English meaning: footnote
Part of speech: noun

Example:
เชิงอรรถคืออะไร
chooeng-àt-khuue-à-rai
What is the footnote?

20 – ทฤษฎี

Pronunciation: thrít-sà-dii
English meaning: theory
Part of speech: noun

Example:
ฉันไม่เข้าใจทฤษฎีนี้เลยซักนิดเดียว มันยากมาก
chǎn-mâi-khâo-jai-thrít-sà-dii-níi-looei-sák-nít-diiao man-yâak-mâak
I don’t understand a thing about this theory. It is extremely difficult.

21 – การประเมิน

Pronunciation: gaan-bprà-mooen
English meaning: assessment
Part of speech: noun

Example:
ลดาไม่ผ่านการประเมิน
lá-daa-mâi-phàan-gaan-bprà-mooen
Lada did not pass the assessment.

22 – การโต้วาที

Pronunciation: gaan-dtôo-waa-thii
English meaning: debate
Part of speech: noun

Example:  
การโต้วาทีหัวข้อนี้น่าสนใจมาก
gaan-dtôo-waa-thii-hǔua-khâaw-níi-nâa-sǒn-jai-mâak
The topic of this debate is very interesting.

A Red Figure Debating with a Blue Figure

23 – เกณฑ์การประเมิน

Pronunciation: geen-gaan-bprà-mooen
English meaning: evaluation criteria
Part of speech: noun

Example:
อย่าลืมดูเกณฑ์การประเมินนะ
yàa-luuem-duu-geen-gaan-bprà-mooen-ná
Don’t forget to look at the evaluation criteria.

2. Advanced Business Words

For those who are doing business in Thailand, knowing these advanced Thai vocabulary words will make all the difference in your day-to-day communications. We have included terminology related to companies, policies, and the business world, as well as words you could use in the workplace

1 – กรรมการ

Pronunciation: gam-má-gaan
English meaning: director
Part of speech: noun

Example:
บริษัทนี้มีกรรมการ 5 คน
baaw-rí-sàt-níi-mii-gam-má-gaan-hâa-khon
There are five directors in this company.

2 – ที่ปรึกษา

Pronunciation: thîi-bprùk-sǎa
English meaning: consultant
Part of speech: noun

Example:
คุณมินตราเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเรา
khun-min-dtraa-bpen-thîi-bprùk-sǎa-khǎawng-baaw-rí-sàt-rao
Mintra is our company’s consultant.

3 – ผู้จัดการ

Pronunciation: phûu-jàt-gaan
English meaning: manager
Part of speech: noun

Example:
ผู้จัดการเพิ่งลาออกจากบริษัทไป
phûu-jàt-gaan-phôoeng-laa-àawk-jàak-baaw-rí-sàt-bpai
The manager just resigned from our company.

4 – รองผู้จัดการ

Pronunciation: raawng-phûu-jàt-gaan
English meaning: assistant manager
Part of speech: noun

Example:
รองผู้จัดการได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเดือนที่แล้ว
raawng-phûu-jàt-gaan-dâi-lûuean-dtam-nàaeng-bpen-phûu-jàt-gaan-dooen-thîi-láaeo
The assistant manager was just promoted to manager last month.

5 – ผู้ถือหุ้น

Pronunciation: phûu-thǔue-hûn
English meaning: shareholder
Part of speech: noun

Example:
เมื่อวานนี้มีประชุมผู้ถือหุ้น
mûuea-waan-níi-mii-bprà-chum-phûu-thǔue-hûn
There was a shareholder meeting yesterday.

6 – ตลาดหุ้น

Pronunciation: dtà-làat-hûn
English meaning: stock market
Part of speech: noun

Example:
ตลาดหุ้นตกสัปดาห์ที่แล้ว
dtà-làat-hûn-dtòk-sàp-daa-thîi-láaeo
The stock market crashed last week.

7 – กำไร

Pronunciation: gam-rai
English meaning: profit
Part of speech: noun

Example:
ปีนี้กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น
bpii-níi-gam-rai-khǎawng-baaw-rí-sàt-phôoem-khûen
The company’s profit increased this year.

An Image Depicting a Steady Increase in Profit

The company’s profit increased this year.

8 – ขาดทุน

Pronunciation: khàat-thun
English meaning: loss
Part of speech: noun

Example:  
ธุรกิจของเธอไม่ค่อยดี ดูเหมือนว่าจะขาดทุน
thú-rá-gìt-khǎawng-thooe-mâi-khâauy-dii duu-mǔuean-wâa-jà-khàat-thun
Her business doesn’t look so good. It seems like a loss.

9 – เงินปันผล

Pronunciation: ngoen-bpan-phǒn
English meaning: dividend
Part of speech: noun

Example:
กองทุนนี้จ่ายเงินปันผลดีมาก
gaawng-thun-níi-jàai-ngoen-bpan-phǒn-dii-mâak
The dividend of this fund is very good.

10 – ผลตอบแทน

Pronunciation: phǒn-dtàawp-thaaen
English meaning: return on investment
Part of speech: noun

Example:
ทุกคนอยากได้ผลตอบแทนมาก ๆ จากการลงทุน
thúk-khon-yàak-dâi-phǒn-dtàawp-thaaen-mâak-mâak-jàak-gaan-long-thun
Everyone wants a high return on investment.

11 – กองทุน

Pronunciation: gaawng-thun
English meaning: fund
Part of speech: noun

Example:
กองทุนนี้มีผลการดำเนินงานดี
gaawng-thun-níi-mii-phǒn-gaan-dam-nooen-ngaan-dii
This fund has a good performance.

12 – รายได้

Pronunciation: raai-dâi
English meaning: revenue
Part of speech: noun

Example:
ผมอยากได้รายงานรายได้ของเดือนนี้
phǒm-yàak-dâi-raai-ngaan-raai-dâi-khǎawng-duuean-níi
I want a revenue report for this month.

13 – ค่าใช้จ่าย

Pronunciation: khâa-chái-jàai
English meaning: expense
Part of speech: noun

Example:
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูงมาก
khâa-chái-jàai-nai-gaan-sâawm-bam-rung-sǔung-mâak
The maintenance expense is really high.

14 – ภาษี

Pronunciation: phaa-sǐi
English meaning: tax
Part of speech: noun

Example:
ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยคือเท่าไหร่
phaa-sǐi-muun-lá-khâa-phôoem-nai-bprà-thêet-thai-khuue-thâo-rài
What is the rate of value-add tax in Thailand?

15 – ล้มละลาย

Pronunciation: lóm-lá-laai
English meaning: bankrupt
Part of speech: verb

Example:
เขาเครียดมาก เพราะบริษัทของเขากำลังจะล้มละลาย
khǎo-khrîiat-mâak phráw-baaw-rí-sàt-khǎawng-khǎo-gam-lang-jà-lóm-lá-laai
He is so stressed because his company is about to go bankrupt.

16 – สวัสดิการ

Pronunciation: sà-wàt-dì-gaan
English meaning: welfare
Part of speech: noun

Example:
สวัสดิการของบริษัทนี้ดีมาก
sà-wàt-dì-gaan-khǎawng-baaw-rí-sàt-níi-dii-mâak
The welfare of this company is really good.

17 – ชดเชย

Pronunciation: chót-chooei
English meaning: compensate
Part of speech: verb

Example:
คุณจะชดเชยต่อความเสียหายนี้เท่าไหร่
khun-jà-chót-chooei-dtàaw-khwaam-sǐia-hǎai-níi-thâo-rài
How much will you compensate for this damage?

18 – การจ้างงาน

Pronunciation: gaan-jâang-ngaan
English meaning: employment
Part of speech: noun

Example:
การจ้างงานของบริษัทปีที่แล้วลดลง
gaan-jâang-ngaan-khǎawng-baaw-rí-sàt-bpii-thîi-láaeo-lót-long
The company’s employment rate decreased last year.

19 – สำนักงานใหญ่

Pronunciation: sǎm-nák-ngaan-yài
English meaning: head office
Part of speech: noun

Example:  
สำนักงานใหญ่ของบริษัทนี้อยู่ที่ไหน
sǎm-nák-ngaan-yài-khǎawng-baaw-rí-sàt-níi-yùu-thîi-nǎi
Where is this company’s head office?

20 – สาขา

Pronunciation: sǎ-khǎa
English meaning: branch
Part of speech: noun

Example:
สาขาที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่สีลม
sǎ-khǎa-thîi-glâi-thîi-sùt-yùu-thîi-sǐi-lom
The closest branch is at Silom.

21 – นโยบาย

Pronunciation: ná-yoo-baai
English meaning: policy
Part of speech: noun

Example:
ขอทราบนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า
khǎaw-sâap-ná-yoo-baai-gaan-bplìian-khuuen-sǐn-kháa
Please tell me about the return policy.

22 – เอสเอ็มอี

Pronunciation: éet-em-ii
English meaning: SME (stands for “small and medium enterprises”)
Part of speech: noun

Example:
ธุรกิจของบ้านฉันเป็นธุรกิจเอสเอ็มอี
thú-rá-gìt-khǎawng-bâan-chǎn-bpen-thú-rá-gìt-éet-em-ii
My family business is an SME.

23 – ธุรกิจ

Pronunciation: thú-rá-gìt
English meaning: business
Part of speech: noun

Example:  
เธอกำลังทำธุรกิจใหม่
thooe-gam-lang-tham-thú-rá-gìt-mài
She is starting a new business.

24 – ใบเสร็จ

Pronunciation: bai-sèt
English meaning: receipt
Part of speech: noun

Example:
ฉันทำใบเสร็จหาย
chǎn-tham-bai-sèt-hǎai
I lost the receipt.

25 – ใบกำกับภาษี

Pronunciation: bai-gam-gàp-phaa-sǐi
English meaning: tax invoice
Part of speech: noun

Example:
เธอต้องขอใบกำกับภาษีเพื่อยื่นให้แผนกบัญชี
thooe-dtâawng-khǎaw-bai-gam-gàp-phaa-sǐi-phûuea-yûuen-hâi-phà-nàaek-ban-chii
You need to ask for the tax invoice to give to the accounting department.

3. Advanced Medical Words

Being sick is an unavoidable part of life. Learning advanced vocabulary words in Thai related to medical treatment will help you explain your symptoms, understand what doctors or nurses are telling you, and maybe even give you a leg up if you plan to enter the medical field in Thailand. 

1 – การรักษา

Pronunciation: gaan-rák-sǎa
English meaning: treatment
Part of speech: noun

Example:  
การรักษาอาการท้องผูกมีหลายวิธี
gaan-rák-sǎa-aa-gaan-tháawng-phùuk-mii-lǎai-wí-thii
There are many treatments for constipation.

2 – ฉีดยา

Pronunciation: chìit-yaa
English meaning: to inject
Part of speech: verb

Example:  
เด็กร้องไห้ เพราะ ถูกฉีดยา
dèk-ráawng-hâi-phráw-thùuk-chìit-yaa
The child cried because he was injected.

3 – ฉีดวัคซีน

Pronunciation: chìit-wák-siin
English meaning: to vaccinate
Part of speech: verb

Example:  
ฉันฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี
chǎn-chìit-wák-siin-khâi-wàt-yài-thúk-bpii
I have been vaccinated for influenza every year.

4 – ผ่าตัด

Pronunciation: phàa-dtàt
English meaning: to operate
Part of speech: verb

Example:  
พ่อเคยผ่าตัดเพื่อรักษาโรคนิ่ว
phâaw-khooei-phàa-dtàt-phûuea-rák-sǎa-rôok-nìu
Dad was operated on to treat his gallstones.

5 – เข้าเฝือก

Pronunciation: khâo-fùueak
English meaning: to splint
Part of speech: verb

Example:  
น้องสาวเคยเข้าเฝือกเพื่อรักษาอาการแขนหัก
náawng-sǎao-khooei-khâo-fùueak-phûuea-rák-sǎa-aa-gaan-khǎaen-hàk
My sister was splinted to treat her broken arm.

6 – ตรวจชิ้นเนื้อ

Pronunciation: dtrùuat-chín-núuea
English meaning: biopsy
Part of speech: noun

Example:  
เธอถูกตรวจชิ้นเนื้อที่ปอด
thooe-thùuk-dtrùuat-chín-núuea-thîi-bpàawt
She had a lung biopsy.

7 – ยา

Pronunciation: yaa
English meaning: medicine
Part of speech: noun

Example:  
อย่าลืมกินยานะ
yàa-luuem-gin-yaa-ná
Don’t forget to take the medicine.

8 – ยาชา

Pronunciation: yaa-chaa
English meaning: anesthetic
Part of speech: noun

Example:  
คุณหมอทายาชาให้ก่อนทำแผล
khun-mǎaw-thaa-yaa-chaa-hâi-gàawn-tham-phlǎae
The doctor applied an anesthetic before treating the wound.

9 – เจาะเลือด

Pronunciation: jàw-lûueat
English meaning: to draw blood
Part of speech: verb

Example:  
ฉันไม่อยากเจาะเลือดเลย
chǎn-mâi-yàak-jàw-lûueat-looei
I don’t want my blood to be drawn.

10 – เอกซเรย์

Pronunciation: ék-sá-ree
English meaning: X-ray
Part of speech: noun

Example:
คุณยายกำลังจะเอกซเรย์ปอด
khun-yaai-gam-lang-jà-ék-sá-ree-bpàawt
Grandma is about to get a lung X-ray.

11 – ซีทีแสกน

Pronunciation: sii-thii-sà-gaaen
English meaning: CT scan
Part of speech: noun

Example:  
หมอสั่งให้ทำซีทีแสกน
mǎaw-sàng-hâi-tham-sii-thii-sà-gaaen
The doctor ordered a CT scan.

12 – วัดความดัน

Pronunciation: wát-khwaam-dan
English meaning: to measure blood pressure
Part of speech: verb

Example:  
คุณวัดความดันแล้วหรือยัง
khun-wát-khwaam-dan-láaeo-rǔue-yang
Have you measured the blood pressure yet?

13 – วัดไข้

Pronunciation: wát-khâi
English meaning: to measure body temperature
Part of speech: verb

Example:  
แม่เพิ่งวัดไข้เมื่อกี๊
mâae-pôoeng-wát-khâi-mûuea-gíi
Mom just measured her body temperature.

14 – ตรวจสุขภาพ

Pronunciation: dtrùuat-sùk-khà-phâap
English meaning: health check-up
Part of speech: noun

Example:  
เธอควรตรวจสุขภาพปีละครั้ง
thooe-khuuan-dtrùuat-sùk-khà-phâap-bpii-lá-khráng
You should do a health check-up once a year.

15 – หาหมอ

Pronunciation: hǎa-mǎaw
English meaning: to go see the doctor
Part of speech: verb

Example:  
ฉันรู้สึกไม่ค่อยดี พรุ่งนี้ฉันจะไปหาหมอ
chǎn-rúu-sùek-mâi-khâauy-dii phrûng-níi-chǎn-jà-bpai-hǎa-mǎaw
I’m not feeling very well. I will go see a doctor tomorrow.

16 – ปวดหัว

Pronunciation: bpùuat-hǔua
English meaning: to have a headache
Part of speech: verb

Example:  
คุณตาปวดหัวรึเปล่า ตาดูไม่ค่อยดีเลย
khun-dtaa-bpùuat-hǔua-rúe-bplàao dtaa-duu-mâi-khâauy-dii-looei
[talking to Grandpa] Do you have a headache? You don’t look so well.

17 – ปวดท้อง

Pronunciation: bpùuat-tháawng
English meaning: to have a stomachache
Part of speech: verb

Example:  
เมื่อวานฉันกินอาหารไม่สะอาด วันนี้เลยปวดท้อง
mûuea-waan-chǎn-gin-aa-hǎan-mâi-sà-àat wan-níi-looei-bpùuat-tháawng
Yesterday, the food I ate wasn’t very clean. Today, I have a stomachache.

A Man Suffering from a Stomachache

18 – ปวดหลัง

Pronunciation: bpùuat-lǎng
English meaning: to have a backache
Part of speech: verb

Example:  
เธอนั่งทำงานทั้งวัน ไม่ได้ออกกำลังกาย ก็เลยปวดหลัง
thooe-nâng-tham-ngaan-tháng-wan mâi-dâi-àawk-gam-lang-gaai gâaw-looei-bpùuat-lǎng
She sits and works all day, and doesn’t exercise. So, she has a backache.

19 – ชัก

Pronunciation: chák
English meaning: to convulse
Part of speech: verb

Example:  
เธอเคยเห็นคนชักมั้ย
thooe-khooei-hěn-khon-chák-mái
Have you ever seen anybody convulse?

20 – ข้อเท้าพลิก

Pronunciation: khâaw-tháo-plík
English meaning: sprained ankle
Part of speech: noun

Example:  
เมื่อวานฉันข้อเท้าพลิก เจ็บมาก
mûuea-waan-chǎn-khâaw-tháo-plík jèp-mâak
I had a sprained ankle yesterday. It hurts.

21 – เจ็บ

Pronunciation: jèp
English meaning: hurt
Part of speech: adjective

Example:  
เจ็บมากมั้ย
jèp-mâak-mái
Are you hurt badly?

22 – ไข้ขึ้น

Pronunciation: khâi-khûen
English meaning: to have a fever
Part of speech: verb

Example:  
เธอไข้ขึ้นสูงมาก
thooe-khâi-khûen-sǔung-mâak
She has a very high fever.

23 – ผื่น

Pronunciation: phùuen
English meaning: rash
Part of speech: noun

Example:  
เขามีผื่นที่แขน
khǎo-mii-phùuen-thîi-khǎaen
He has a rash on his arm.

24 – เบื่ออาหาร

Pronunciation: bùuea-aa-hǎan
English meaning: to lose one’s appetite
Part of speech: verb

Example:  
คุณยายรู้สึกเบื่ออาหาร
khun-yaai-rúu-sùek-bùuea-aa-hǎan
Grandma lost her appetite.

25 – เป็นลม

Pronunciation: bpen-lom
English meaning: to faint
Part of speech: verb

Example:  
อากาศร้อนมากเลยจนเพื่อนของฉันเป็นลม
aa-gàat-ráawn-mâak-looei-jon-phûuean-khǎawng-chǎn-bpen-lom
The weather is so hot that my friend fainted.

26 – เวียนหัว

Pronunciation: wiian-hǔua
English meaning: dizzy
Part of speech: adjective

Example:  
ตอนคุณแม่ท้อง คุณแม่เวียนหัวทุกเช้า
dtaaw-khun-mâae-tháawng khun-mâae-wiian-hǔua-thúk-cháo
While my mother was pregnant, she felt dizzy every morning.

27 – คัดจมูก

Pronunciation: khát-jà-mùuk
English meaning: to have nasal congestion
Part of speech: verb

Example:  
ฉันรู้สึกคัดจมูก ฉันหายใจไม่ค่อยออก
chǎn-rúu-sùuek-khát-jà-mùuk chǎn-hǎai-jai-mâi-khâauy-àawk
I have nasal congestion. I can’t breathe well.

28 – จาม

Pronunciation: jaam
English meaning: to sneeze
Part of speech: verb

Example:  
ฉันจามไม่หยุดมาตั้งแต่เมื่อวาน
chǎn-jaam-mâi-yùt-maa-dtâng-dtàae-mûuea-waan
I have been sneezing non-stop since yesterday.

29 – น้ำมูกไหล

Pronunciation: nám-mûuk-lǎi
English meaning: to have a runny nose
Part of speech: verb

Example:  
แม่น้ำมูกไหล อาจจะเป็นหวัด
mâae-nám-mûuk-lǎi àat-jà-bpen-wàt
Mom has a runny nose. She may have a cold.

30 – ไอ

Pronunciation: ai
English meaning: to cough
Part of speech: verb

Example:  
ผานิตไอจนรู้สึกเจ็บคอ
phǎa-nít-ai-jon-rúu-sùek-jèp-khaaw
Panit coughed until she had a sore throat.

31 – เจ็บคอ

Pronunciation: jèp-khaaw
English meaning: to have a sore throat
Part of speech: verb

Example:  
คุณรู้สึกเจ็บคอรึเปล่า
khun-rúu-sùek-jèp-khaaw-rúe-bplàao
Do you have a sore throat?

4. Advanced Legal Words

Another set of advanced-level Thai words you should start learning are those related to the legal system in Thailand. Learning this terminology will help you have more complex conversations, avoid unfortunate misunderstandings, and more effectively study law if that’s where your path takes you! 

1 – กฎหมาย

Pronunciation: gòt-mǎai
English meaning: law
Part of speech: noun

Example:  
หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับกฎหมาย
nǎng-sǔue-lêem-níi-gìiao-gàp-gòt-mǎai
This book is about the law.

2 – รัฐธรรมนูญ

Pronunciation: rát-thà-tham-má-nuun
English meaning: constitution
Part of speech: noun

Example:  
รัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในกฎหมายที่สำคัญ
rát-thà-tham-má-nuun-bpen-gòt-mǎai-thîi-sǎm-khan
The Constitution is an important law.

3 – ผู้พิพากษา

Pronunciation: phûu-phí-phâak-sǎa
English meaning: judge
Part of speech: noun

Example:  
เพื่อนของฉันเป็นผู้พิพากษา
phûuean-khǎawng-chǎn-bpen-phûu-phí-phâak-sǎa
My friend is a judge.

A Judge Holding a Gavel

My friend is a judge.

4 – ทนายความ

Pronunciation: thá-naai-khwaam
English meaning: lawyer
Part of speech: noun

Example:  
ฉันอยากเป็นทนายความในอนาคต
chǎn-yàak-bpen-thá-naai-khwaam-nai-à-naa-khót
I want to be a lawyer in the future.

5 – อัยการ

Pronunciation: ai-yá-gaan
English meaning: prosecutor
Part of speech: noun

Example:  
อัยการทำหน้าที่อะไร
ai-yá-gaan-tham-nâa-thîi-à-rai
What is the duty of the prosecutor?

6 – โจทก์

Pronunciation: jòot
English meaning: plaintiff
Part of speech: noun

Example:  
ใครคือโจทก์ของคดีนี้
khrai-khuue-jòot-khǎawng-khá-dii-níi
Who is the plaintiff of this case?

7 – จำเลย

Pronunciation: jam-looei
English meaning: defendant
Part of speech: noun

Example:  
จำเลยของคดีนี้เป็นคนมีชื่อเสียง
jam-looei-khǎawng-khá-dii-níi-bpen-khon-mii-chûue-sǐiang
The defendant of this case is a famous person.

8 – พยาน

Pronunciation: phá-yaan
English meaning: witness
Part of speech: noun

Example:  
คดีนี้มีพยานกี่คน
khá-dii-níi-mii-phá-yaan-gìi-khon
How many witnesses are there in this case?

9 – คดีความ

Pronunciation: khá-dii-khwaam
English meaning: lawsuit / case
Part of speech: noun

Example:  
คนไทยไม่ชอบมีคดีความ
khon-thai-mâi-châawp-mii-khá-dii-khwaam
Thai people don’t like to be involved in lawsuits.

10 – คดีดำ

Pronunciation: khá-dii-dam
English meaning: undecided case
Part of speech: noun

Example:  
เธอรู้รึเปล่าว่าคดีดำคืออะไร
thooe-rúu-rúe-bplào-wâa-khá-dii-dam-khuue-à-rai
Do you know what an “undecided case” is?

11 – คดีแดง

Pronunciation: khá-dii-daaeng
English meaning: decided case
Part of speech: noun

Example:  
นี่คือคดีแดงหมายเลขอะไร
nîi-khuue-khá-dii-daaeng-mǎai-lêek-à-rai
What is the number of this decided case?

12 – คดีอาญา

Pronunciation: khá-dii-aa-yaa
English meaning: criminal case
Part of speech: noun

Example:  
การลักทรัพย์เป็นคดีอาญา
gaan-lák-sáp-bpen-khá-dii-aa-yaa
Burglary is a criminal case.

13 – คดีแพ่ง

Pronunciation: khá-dii-pâaeng
English meaning: civil case
Part of speech: noun

Example: 
การฟ้องล้มละลายเป็นคดีเพ่ง
gaan-fáawng-lóm-lá-laai-bpen-khá-dii-pâaeng
Bankruptcy is a civil case.

14 – ศาล

Pronunciation: sǎan
English meaning: court
Part of speech: noun

Example: 
ศาลตั้งอยู่ที่ไหน
sǎan-dtâng-yùu-thîi-nǎi
Where is the location of the court?

15 – การลงโทษ

Pronunciation: gaan-long-thôot
English meaning: punishment
Part of speech: noun

Example:  
การลงโทษสำหรับคดีนี้คืออะไร
gaan-long-thôot-sǎm-ràp-khá-dii-níi-khuue-à-rai
What is the punishment for this case?

16 – การประหารชีวิต

Pronunciation: gaan-bprà-hǎan-chii-wít
English meaning: death penalty
Part of speech: noun

Example:  
การประหารชีวิตเป็นการลงโทษที่รุนแรงที่สุด
gaan-bprà-hǎan-chii-wít-bpen-gaan-long-thôot-thîi-run-raaeng-thîi-sùt
The death penalty is the most severe punishment.

17 – ขังคุก

Pronunciation: khǎng-khúk
English meaning: to be imprisoned
Part of speech: verb

Example:  
เขาถูกขังคุกมา 10 ปี
khǎo-thùuk-khǎng-khúk-maa-sìp-bpii
He has been imprisoned for ten years.

18 – การริบทรัพย์สิน

Pronunciation: gaan-ríp-sáp-sǐn
English meaning: forfeiture of property
Part of speech: noun

Example:  
การริบทรัพย์สินเป็นการลงโทษที่เบาที่สุด
gaan-ríp-sáp-sǐn-bpen-gaan-long-thôot-thîi-bao-thîi-sùt
The forfeiture of property is the least severe of punishments.

19 – มีความผิด

Pronunciation: mii-khwaam-phìt
English meaning: guilty
Part of speech: adjective

Example:  
เขาถูกตัดสินให้มีความผิด
khǎo-thùuk-dtàt-sǐn-hâi-mii-khwaam-phìt
He is guilty as charged.

20 – พ้นผิด

Pronunciation: phón-phìt
English meaning: to be acquitted
Part of speech: verb

Example:  
เขาถูกตัดสินให้พ้นผิด
khǎo-thùuk-dtàt-sǐn-hâi-phón-phìt
He is acquitted.

21 – ประกันตัว

Pronunciation: bprà-gan-dtuua
English meaning: to bail out
Part of speech: verb

Example:  
เธอต้องใช้เงินกี่บาทในการประกันตัวเขา
thooe-dtâawng-chái-ngoen-gìi-bàat-nai-gaan-bprà-gaan-dtuua-khǎo
How many Baht will you need to bail him out?

22 – คำสั่งศาล

Pronunciation: kham-sàng-sǎan
English meaning: court decree
Part of speech: noun

Example:  
นี่คือคำสั่งศาล
nîi-khuue-kham-sàng-sǎan
This is a court decree.

23 – เรียกร้องสินไหมทดแทน

Pronunciation: rîiak-ráawng-sǐn-mǎi-thót-thaaen
English meaning: to call for damage
Part of speech: verb

Example:  
เธอควรเรียกร้องสินไหมทดแทนในกรณีนี้
thooe-khuuan-rîiak-ráawng-sǐn-mǎi-thót-thaaen-nai-gaaw-rá-nii-níi
You should call for damage in this case.

24 – การหมิ่นประมาท

Pronunciation: gaan-mìn-bprà-màat
English meaning: defamation
Part of speech: noun

Example:  
นี่คือตัวอย่างของการหมิ่นประมาท
nîi-khuue-dtuua-yàang-khǎawng-gaan-mìn-bprà-màat
This is an example of defamation.

25 – ค่าปรับ

Pronunciation: khâa-bpr̀ap
English meaning: fine
Part of speech: noun

Example:  
ค่าปรับในการฝ่าฝืนกฎจราจรคือเท่าไหร่
khâa-bpràp-nai-gaan-fàa-fǔuen-gòt-jà-raa-jaawn-khuue-thâo-rài
How much is the fine for the violation of traffic rules?

5. Alternative Words for More Sophisticated Writing & Speech

As you approach an advanced level in Thai, there are several formal words you should start memorizing and learning how to use. We will cover some of them in this section, but you can also go through our advanced Thai course to gain an even greater understanding of these words and more! 

The first five words are those you’ll often find in formal letters. The rest are formal alternatives to more casual words, which you would use when speaking to elders or people you respect. Keep in mind that some of these formal alternatives have both a spoken version and a written version. 

Advanced Words for Formal Letters

1 – เรียน

Pronunciation: riian
English meaning: to inform (equivalent to “Dear” in English)
Part of speech: verb

Example:  
เรียน ผู้จัดการอาคาร
phûu-jàt-gaan-aa-khaan
Dear building manager

2 – ด้วยความนับถือ / ด้วยความเคารพ

Pronunciation: dûuay-khwaam-náp-thǔue, dûuay-khwaam-khao-róp
English meaning: best regards (used in letters)
Part of speech: conjunction

Example:  
ด้วยความนับถือ
มนัท (manager)

dûuay-khwaam-náp-thǔue, 
má-nát, phûu-jàt-gaan

Best regards, 
Manut, manager

3 – จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Pronunciation: jueng-riian-maa-phûuea-sâap
English meaning: please be informed accordingly
Part of speech: conjunction

Example:  
วันจันทร์ที่ 26 เมษายนจะมีการตัดไฟ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
wan-jan-thîi-yîi-sîp-hòk-mee-sǎa-yon-jà-mii-gaan-dtàt-fai jueng-riian-maa-phûuea-sâap
There will be no electricity on Monday, April 26. Please be informed accordingly.

4 – เนื่องด้วย

Pronunciation: nûueang-dûuay
English meaning: because
Part of speech: conjunction

Example:  
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน จะไม่สามารถใช้ลิฟท์ได้ เนื่องด้วยจะมีการตัดไฟ
wan-jan-thîi-yîi-sîp-hòk-mee-sǎa-yon jà-mâi-sǎa-mâat-chái-líp-dâi nûueang-dûuay-jà-mii-gaan-dtàt-fai
On Monday, April 26, the elevator will be unavailable because of no electricity.

5 – ด้วยเหตุนี้

Pronunciation: dûuay-hèet-níi
English meaning: hence
Part of speech: conjunction

Example:  
วันจันทร์ที่ 26 เมษายนจะมีการซ่อมท่อประปา ด้วยเหตุนี้ โปรดสำรองน้ำไว้ใช้
wan-jan-thîi-yîi-sîp-hòk-mee-sǎa-yon-jà-mii-gaan-sâawm-thâaw-bprà-bpaa dûuay-hèet-níi bpròot-sǎm- raawng-nám-wái-chái
On Monday, April 26, there will be a plumbing repair. Hence, please reserve water for use.

Polite Words

6 – สุนัข

Pronunciation: sù-nák
English meaning: dog
Spoken language: หมา (mǎa)
Part of speech: noun

Example:
ที่บ้านฉันมีสุนัข 2 ตัว
thîi-bâan-chǎn-mii-sù-nák-sǎawng-dtuua
There are two dogs at my house.

Several Pets

สุนัข [sù-nák] is the polite word for “dog” in Thai.

7 – กระบือ

Pronunciation: grà-buue
English meaning: buffalo
Spoken language: ควาย (kwaai)
Part of speech: noun

Example:  
Part of speech: noun
thooe-khooei-hěn-grà-buue-rǔue-bplào
Have you ever seen a buffalo?

8 – สุกร

Pronunciation: sù-gaawn
English meaning: pig
Spoken language: หมู (mǔu)
Part of speech: noun

Example:  
สุกรเป็นคำสุภาพของหมู
sù-gaawn-bpen-kham-sù-phâap-khǎawng-mǔu
Sù-gaawn is the polite word for “pig.”

9 – โค

Pronunciation: khoo
English meaning: ox / cow
Spoken language: วัว (wuua)
Part of speech: noun

Example:  
ฉันชอบดื่มน้ำนมโค
chǎn-châawp-dùuem-nám-nom-khoo
I like to drink cow milk.

10 – นกกา

Pronunciation: nók-gaa
English meaning: crow
Spoken language: อีกา (ii-gaa)
Part of speech: noun

Example:
นกการ้องเสียงดังมาก
nók-gaa-râawng-sǐiang-dang-mâak
The crow sings very loudly.

11 – ข้าพเจ้า

Pronunciation: khâ-phá-jâo
English meaning: I (male, female)
Spoken language: ฉัน (chǎn)
Part of speech: pronoun

Example:  
ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย
khâ-phá-jâo-mâi-hěn-dûuay
I disagree.

12 – ผม

Pronunciation: phǒm
English meaning: I (male)
Spoken language: ฉัน (chǎn)
Part of speech: pronoun

Example:  
ผมอนุญาต
phǒm-à-nú-yâat
I allow that.

Additional information:  
ข้าพเจ้า (khâ-phá-jâo) is more formal than ผม (phǒm).

13 – ดิฉัน

Pronunciation: dì-chǎn
English meaning: I (female)
Spoken language: ฉัน (chǎn)
Part of speech: pronoun

Example:  
ดิฉันจะเข้าร่วมการประชุมด้วย
dì-chǎn-jà-khâo-rûuam-gaan-bprà-chum-dûuay
I will join the meeting, too.

Additional information:  
ข้าพเจ้า (khâ-phá-jâo) is more formal than ดิฉัน (dì-chǎn).

14 – สามี

Pronunciation: sǎa-mii
English meaning: husband
Spoken language: ผัว (phǔua)
Part of speech: noun

Example:  
สามีของฉันเป็นแพทย์
sǎa-mii-khǎawng-chǎn-bpen-phâaet
My husband is a doctor.

15 – ภรรยา

Pronunciation: phan-rá-yaa
English meaning: wife
Spoken language: เมีย (miia)
Part of speech: noun

Example:  
คุณมีภรรยาแล้วหรือยัง
khun-mii-phan-rá-yaa-láaeo-rǔue-yang
Do you have a wife?

16 – บิดา

Pronunciation: bì-daa
English meaning: father
Spoken language: พ่อ (phâaw)
Part of speech: noun

Example:  
กรุณาเขียนชื่อบิดาของคุณตรงนี้
gà-rú-naa-khǐian-chûue-bì-daa-khǎawng-khun-dtrong-níi
Please write the name of your father here.

17 – มารดา

Pronunciation: maan-da
English meaning: mother
Spoken language: แม่ (mâae)
Part of speech: noun

Example:  
มารดาของคุณอายุเท่าไหร่แล้ว
maan-daa-khǎawng-khun-aa-yú-thâo-rài-láaeo
How old is your mother?

18 – บุตร

Pronunciation: bùt
English meaning: child (male, female)
Spoken language: ลูก (lûuk)
Part of speech: noun

Example:  
คุณมีบุตรกี่คน
khun-mii-bùt-gìi-khon
How many children do you have?

19 – ธิดา

Pronunciation: thí-daa
English meaning: daughter
Spoken language: ลูกสาว (lûuk-sǎao)
Part of speech: noun

Example:  
ใส่จำนวนธิดาตรงนี้
sài-jam-nuan-thí-daa-dtrong-níi
Put your daughter’s number here.

20 – แพทย์

Pronunciation: phâaet
English meaning: doctor
Spoken language: หมอ (mǎaw)
Part of speech: noun

Example:  
โรงพยาบาลนี้มีแพทย์หลายคน
roong-phá-yaa-baan-níi-mii-phâaet-lǎai-khon
There are many doctors in this hospital.

21 – อาจารย์

Pronunciation: aa-jaan
English meaning: teacher
Spoken language: ครู (khruu)
Part of speech: noun

Example:  
อาจารย์คนโปรดของคุณคือใคร
aa-jaan-khon-bpròot-khǎawng-khun-khuue-khrai
Who is your favorite teacher?

22 – โสเภณี

Pronunciation: sǒo-phee-nii
English meaning: prostitute
Spoken language: กะหรี่ (ga-rǐi)
Part of speech: noun

Example:  
โสเภณีเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายในไทย
sǒo-phee-nii-bpen-aa-chîip-thîi-phìt-gòt-mǎai-nai-thai
Prostitution is an illegal occupation in Thailand.

23 – พระสงฆ์

Pronunciation: phrá-sǒng
English meaning: monk
Spoken language: พระ (phrá)
Part of speech: noun

Example:  
พระสงฆ์ฉันอาหารวันละ 2 มื้อ
phrá-sǒng-chǎn-aa-hǎan-wan-lá-sǎawng-múue
The monk eats two meals a day.

24 – รับประทาน / ทาน 

Pronunciation: ráp-bprà-thaan / thaan
English meaning: to eat
Spoken language: กิน (gin)
Part of speech: verb

Example 1:  
ผู้สูงอายุไม่ควรรับประทานของหวานมากเกินไป
phûu-sǔung-aa-yú-mâi-khuuan-ráp-bprà-thaan-khǎawng-wǎan-mâak-gooen-bpai
The elderly shouldn’t eat too many sweets.

Example 2:  
เธอทานข้าวแล้วหรือยัง
thooe-thaan-khâao-láaeo-rǔue-yang
Have you eaten yet?

Additional note: 
รับประทาน (ráp-bprà-thaan) is often shortened to ทาน (thaan) in daily conversations. The shortened version is also considered formal, though the longer version is slightly more formal.

25 – อุจจาระ

Pronunciation: ùt-jaa-rá
English meaning: feces
Spoken language: ขี้ (khîi)
Part of speech: noun

Example:  
ลักษณะอุจจาระของผู้ป่วยเป็นอย่างไร
lák-sà-nà-ùt-jaa-rá-khǎawng-phûu-bpùuay-bpen-yàang-rai
How is the patient’s feces?

26 – ปัสสาวะ

Pronunciation: bpàt-sǎa-wá
English meaning: urine
Spoken language: ฉี่ (chìi)
Part of speech: noun

Example:  
เราต้องการปัสสาวะ 5 มิลลิลิตรในการตรวจ
rao-dtâawng-gaan-bpàt-sǎa-wá-hâa-min-lí-lít-nai-gaan-dtrùuat
I need five ml. of urine for a sample.

27 – ถึงแก่กรรม

Pronunciation: thǔeng-gàae-gam
English meaning: to die
Spoken language: ตาย (dtaai)
Part of speech: verb

Example:  
เขาถึงแก่กรรมตอนอายุ 80 ปี
khǎo-thǔeng-gàae-gam-dtaawn-aa-yú-bpàaet-sìp-bpii
He died at the age of 80.

28 – ตั้งครรภ์

Pronunciation: dtâng-khan
English meaning: pregnant
Spoken language: ท้อง (tháawng)
Part of speech: verb

Example:  
เธอตั้งครรภ์มา 8 สัปดาห์แล้ว
thooe-dtâng-khan-maa-bpàaet-sàp-daa-láaeo
She has been pregnant for eight weeks now.

29 – อาเจียน

Pronunciation: aa-jiian
English meaning: to vomit
Spoken language: อ้วก (ûuak)
Part of speech: verb

Example: 
ญาดารู้สึกอยากอาเจียน
yaa-daa-rúu-sùek-yàak-aa-jiian
Yada wants to vomit.

30 – ทราบ

Pronunciation: sâap
English meaning: to know
Spoken language: รู้ (rúu)
Part of speech: verb

Example:  
เธอทราบเรื่องอาการป่วยของคุณตาหรือยัง
thooe-sâap-rûueang-aa-gaan-bpùuay-khǎawng-khun-dtaa-rǔue-yang
Have you known about Grandfather’s sickness?

31 – เห็นสมควร

Pronunciation: hěn-sǒm-khuuan
English meaning: to agree
Spoken language: เห็นด้วย (hěn-dûuay)
Part of speech: verb

Example:  
คุณเห็นสมควรกับเรื่องนี้หรือไม่
khun-hěn-sǒm-khuuan-gàp-rûueang-níi-rǔue-mâi
Do you agree with this?

32 – ต่อว่า

Pronunciation: dtàaw-wâa
English meaning: to scold
Spoken language: ดุ () / ด่า (dàa)
Part of speech: verb

Example:  
นักเรียนถูกต่อว่าเมื่อทำผิด
nák-riian-thùuk-dtàaw-wâa-mûuea-tham-phìt
Students are scolded when they do something wrong.

33 – กล่าว

Pronunciation: glàao
English meaning: to say
Spoken language: พูด (phûut)
Part of speech: verb

Example:  
อาจารย์กล่าวชื่นชมนักเรียน
aa-jaan-glàao-chûuen-chom-nák-riian
The teacher says compliments to students.

34 – โรงภาพยนตร์

Pronunciation: roong-phâap-phá-yon
English meaning: cinema
Spoken language: โรงหนัง (roong-nǎng)
Part of speech: noun

Example:  
ในกรุงเทพ ฯ มีโรงภาพยนตร์กี่แห่ง
nai-grung-thêep-mii-roong-phâap-phá-yon-gìi-hàaeng
How many cinemas are there in Bangkok?

35 – โรงพยาบาล

Pronunciation: roong-phá-yaa-baan
English meaning: hospital
Spoken language: โรงบาล (roong-baan) => Thai people shorten the word.
Part of speech: noun

Example:  
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน
roong-phá-yaa-baan-thîi-yùu-glâi-thîi-sùt-yùu-thîi-nǎi
Where is the nearest hospital?

36 – ห้างสรรพสินค้า

Pronunciation: hâang-sàp-phá-sǐn-kháa
English meaning: department store
Spoken language: ห้าง (hâang)
Part of speech: noun

Example:  
คุณแม่ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า
khun-mâae-bpai-súue-khǎawng-thîi-hâang-sàp-phá-sǐn-kháa
Mom goes shopping at the department store.

37 – มหาวิทยาลัย

Pronunciation: má-hǎa-wít-thá-yaa-lai
English meaning: university
Spoken language: มหาลัย (má-hǎa-lai) => Thai people shorten the word.
Part of speech: noun

Example:  
คุณเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยอะไร
khun-riian-jòp-maa-jàak-má-hǎa-wít-thá-yaa-lai-à-rai
Which university did you graduate from?

38 – ร้านสะดวกซื้อ

Pronunciation: ráan-sà-dùuak-súue
English meaning: convenience store
Spoken language: call by the brand name of the convenience store, such as “7-Eleven” or “Family Mart”
Part of speech: noun

Example:  
แถวนี้มีร้านสะดวกซื้อหลายร้าน
thǎaeo-níi-mii-ráan-sà-dùuak-súue-lǎai-ráan
There are many convenience stores in this area.

39 – สำนักงาน

Pronunciation: sǎm-nák-ngaan
English meaning: office
Spoken language: ออฟฟิศ (áawp-fít)
Part of speech: noun

Example:  
สำนักงานของบริษัทคุณอยู่ที่ไหน
sǎm-nák-ngaan-khǎawng-baaw-rí-sàt-khun-yùu-thîi-nǎi
Where is the office of your company?

40 – สุขา

Pronunciation: sù-khǎa
English meaning: toilet
Spoken language: ห้องน้ำ (hâawng-nám)
Part of speech: noun

Example:  
ช่วยบอกทางไปสุขาหน่อยได้มั้ยคะ
chûuay-bàawk-thaang-bpai-sù-khǎa-nàauy-dâi-mái-khá
Can you tell me how to get to the toilets?

41 – ภาพยนตร์

Pronunciation: phâap-phá-yon
English meaning: movie
Spoken language: หนัง (nǎng)
Part of speech: noun

Example:  
ภาพยนตร์เรื่องนี้ดังมาก
phâap-phá-yon-rûueng-níi-dang-mâak
This movie is very famous.

42 – ธนบัตร

Pronunciation: thá-ná-bàt
English meaning: banknote
Spoken language: แบงค์ (báaeng)
Part of speech: noun

Example:  
ฉันไม่มีเหรียญ มีแต่ธนบัตร
chǎn-mâi-mii-rǐian mii-dtàae-thá-ná-bàt
I don’t have any coins. I have only a banknote.

43 – สุรา

Pronunciation: sù-raa
English meaning: alcoholic beverage
Spoken language: เหล้า (lâo)
Part of speech: noun

Example:  
การดื่มสุราไม่ดีต่อสุขภาพ
gaan-dùuem-sù-raa-mâi-dii-dtàaw-sùk-khà-phâap
Drinking alcohol isn’t good for your health.

A Man with a Bad Hangover

Drinking alcohol isn’t good for your health.

44 – อาหาร

Pronunciation: aa-hǎan
English meaning: food
Spoken language: ข้าว (khâo) => Sometimes, Thai people refer to food as ข้าว (khâo) when they could actually refer to a specific type of food (such as noodles).
Part of speech: noun

Example:  
ฉันชอบอาหารทอด
chǎn-châawp-aa-hǎan-thâawt
I like fried food.

45 – เครื่องดื่ม

Pronunciation: khrûueang-dùuem
English meaning: drinks
Spoken language: น้ำ (nám) => This word can also refer to both drinking water or drinking other beverages such as juice, tea, etc.
Part of speech: noun

Example:
นี่คือเครื่องดื่มแนะนำของเราค่ะ
nîi-khuue-khrûueang-dùuem-náe-nam-khǎawng-rao-khà
This is our recommended drink.

46 – ศีรษะ

Pronunciation: sǐi-sà
English meaning: head
Spoken language: หัว (hǔua)
Part of speech: noun

Example:  
การจับศีรษะของคนอื่นไม่สุภาพ
gaan-jàp-sǐi-sà-khǎawng-khon-ùuen-mâi-sù-phâap
It is not polite to touch another’s head.

47 – เท้า

Pronunciation: tháo
English meaning: foot
Spoken language: ตีน (dtiin) => rude word
Part of speech: noun

Example:  
อย่าวางเท้าไว้บนโต๊ะ
yàa-waang-tháo-wái-bon-dtó
Don’t put your feet on the table.

48 – บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

Pronunciation: bà-mìi-gùeng-sǎm-rèt-rûup
English meaning: instant noodles
Spoken language: มาม่า (maa-mâa) => This is the most famous instant noodle brand in Thailand, so Thai people often use it to refer to instant noodles in general.
Part of speech: noun

Example:  
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปราคาไม่แพง
bà-mìi-gùeng-sǎm-rèt-rûup-raa-khaa-mâi-phaaeng
Instant noodles are not expensive.

49 – หีบศพ

Pronunciation: hìip-sòp
English meaning: coffin
Spoken language: โรงศพ (roong-sòp)
Part of speech: noun

Example:  
ร้านขายหีบศพอยู่ที่ไหน
ráan-khǎai-hìip-sòp-yùu-thîi-nái
Where is the coffin store?

6. Conclusion

We hope you enjoyed our list of advanced Thai words and found it useful as you progress in your studies. Let us know in the comments what you thought of this article or if you have any questions about what we covered today. 

Learning advanced Thai vocabulary is a crucial step in your language learning journey, but it’s also good to add variety to your studies. We suggest you browse through some other interesting lessons at ThaiPod101.com to make your learning even more fun:

Happy learning and good luck!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

Must-Know Intermediate Thai Words

Thumbnail

Are you ready to go from beginner to intermediate in Thai? 

Once you have a good base vocabulary and understand the basic grammar rules, you should focus on acquiring more advanced words. 

In this article, we’ll introduce you to the most important intermediate Thai words for learners who are ready to level up. Each word has been handpicked to provide you with a variety of terms you can use to discuss more complex topics, craft longer sentences, and express yourself more completely and accurately. 

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. Large Numbers
 2. Nouns
 3. Verbs
 4. Adjectives / Adverbs
 5. Prepositions
 6. Conjunctions
 7. Interjections
 8. Conclusion

1. Large Numbers

The first group of intermediate Thai words you should know are the larger numbers in Thai. You’ll use these often in daily life for things like buying or selling items.  

 • …เอ็ด (…-èt) = …one
 • ยี่สิบ (yîi-sìp) = twenty
 • ร้อย (ráauy) = hundred
 • พัน (phan) = thousand
 • หมื่น (mùuen) = ten thousand
 • แสน (sǎaen) = hundred thousand
 • ล้าน (láan) = million
 • …ล้าน (…-láan) = …million

2. Nouns

As a beginner, you learned many basic nouns that allowed you to get your point across and describe the world around you. To bulk up your vocabulary, you should now focus on memorizing more advanced nouns that refer to more specific things. The intermediate Thai words below will help you talk about a greater variety of topics with native speakers. 

1 – Months

Knowing the names of the months in Thai will help you set appointments, follow conversations, and more. 

 • เดือน (duuean) = month
 • มกราคม (má-gà-raa-khom / mók-gà-raa-khom) = January
 • กุมภาพันธ์ (gum-phaa-phan) = February
 • มีนาคม (mii-naa-khom) = March
 • เมษายน (mee-sǎa-yon) = April
 • พฤษภาคม (phrúet-sà-phaa-khom) = May
 • มิถุนายน (mí-thù-naa-yon) = June
 • กรกฎาคม (gà-rá-gà-daa-khom) = July
 • สิงหาคม (sǐng-hǎa-khom) = August
 • กันยายน (gan-yaa-yon) = September
 • ตุลาคม (dtù-laa-khom) = October
 • พฤศจิกายน (phrúet-sà-jì-gaa-yon) = November
 • ธันวาคม (than-waa-khom) = December

A Calendar

What is “January” in Thai?

2 – Organs and Other Body Parts

At the beginner level, you learned the names of basic body parts in Thai. Now it’s time to expand that list by learning the names of organs and more specific body parts. 

 • สมอง (sà-mǎawng) = brain
 • กระดูก (grà-dùuk) = bone
 • เส้นเอ็น (sên-en) = tender
 • กล้ามเนื้อ (glâam-núuea) = muscle
 • กล่องเสียง (glàawng-sǐiang) = larynx
 • เส้นเลือด (sên-lûueat) = blood vessel
 • เลือด (lûueat) = blood
 • หลอดอาหาร (làawt-aa-hǎan) = esophagus
 • หลอดลม (làawt-lom) = windpipe
 • หัวใจ (hǔa-jai) = heart
 • ตับ (dtàp) = liver
 • ไต (dtai) = kidney
 • ปอด (bpàawt) = lung
 • ม้าม (máam) = spleen
 • กระเพาะ (grà-páw) = stomach
 • ลำไส้เล็ก (lam-sâi-lék) = small intestine
 • ลำไส้ใหญ่ (lam-sâi-yài) = large intestine
 • กระเพาะปัสสาวะ (grà-páw-bpàt-sàa-wá) = bladder
 • กะบังลม (gà-bang-lom) = diaphragm
 • มดลูก (mót-lûuk) = uterus
 • ถุงน้ำดี (thǔng-nám-dii) = gallbladder

3 – Education

These words will be especially useful if you plan to study in Thailand. 

 • การศึกษา (gaan-sùek-sǎa) = education
 • อนุบาล (à-nú-baan) = preschool
 • ประถมศึกษา (bprà-thǒm-sùek-sǎa) = primary education
 • มัธยมศึกษา (mát-thá-yom-sùek-sǎa) = secondary education
 • ปริญญาตรี (bpà-rin-yaa-dtrii) = bachelor’s degree
 • ปริญญาโท (bpà-rin-yaa-thoo) = master’s degree
 • ปริญญาเอก (bpà-rin-yaa-èek) = PhD
 • โรงเรียน (roong-riian) = school
 • มหาวิทยาลัย (má-hǎa-wít-thá-yaa-lai) = university
 • วิชา (wí-chaa) = subject
 • ภาษาไทย (phaa-sǎa-thai) = Thai language
 • ภาษาอังกฤษ (phaa-sǎa-ang-grìt) = English language
 • ภาษา… (phaa-sǎa-…) = … language
 • วิทยาศาสตร์ (wít-thá-yaa-sàat) = science
 • สังคม (sǎng-khom) = social studies
 • คณิตศาสตร์ (khá-nít-sàat) = mathematics
 • พละ (phá-lá) = P.E.
 • ศิลปะ (sǐn-lá-bpà) = art
 • ดนตรี (don-dtrii) = music

4 – Places

Below are several intermediate words in Thai about places and locations. 

 • ทวีป (thá-wîip) = continent
 • ประเทศ (bprà-thêet) = country
 • ภาค (phâak) = region
 • จังหวัด (jang-wàt) = province
 • อำเภอ (am-phooe) = district
 • เขต (khèet) = district (used in Bangkok only)
 • ตำบล (dtam-bon) = sub-district
 • แขวง (khwǎaeng) = sub-district (used in Bangkok only)
 • หมู่บ้าน (mùu-bâan) = village
 • ชุมชน (chum-chon) = community
 • เกาะ (gàw) = island
 • เมืองหลวง (muueang-lǔuang) = capital city

5 – Religions

Religion is an important part of life in Thailand, as our culture and lifestyle are closely tied to Buddhism. For this reason, it’s a good idea to add the names of world religions to your intermediate Thai vocabulary. 

 • ศาสนา (sàat-sà-nǎa) = religion
 • ศาสนาพุทธ (sàat-sà-nǎa-phút) = Buddhism
 • ศาสนาคริสต์ (sàat-sà-nǎa-krít) = Christianity
 • ศาสนาอิสลาม (sàat-sà-nǎa-ìt-sà-laam) = Islam
 • วัด (wát) = temple
 • โบสถ์ (bòot) = church
 • มัสยิด (mát-sà-yít) = mosque

Monks Sitting in a Buddhist Temple

Thai culture and lifestyle are closely tied to Buddhism.

6 – Holidays

Everybody loves holidays. They give us the opportunity to relax and spend time with loved ones. Let’s learn the names of public holidays in Thailand and around the world. 

 • วันหยุด (wan-yùt) = holiday
 • วันปีใหม่ (wan-bpii-mài) = New Year’s Day
 • วันตรุษจีน (wan-dtrùt-jiin) = Chinese New Year’s Day 
 • วันสงกรานต์ (wan-sǒng-graan) = Thai New Year’s Day
 • วันแรงงาน (wan-raaeng-ngaan) = Labor Day
 • วันแม่ (wan-mâae) = Mother’s Day
 • วันพ่อ (wan-phâaw) = Father’s Day
 • วันเด็ก (wan-dèk) = Children’s Day
 • วันลอยกระทง (wan-laauy-grà-thong) = Loy Krathong Day
 • วันสิ้นปี (wan-sîn-bpii) = New Year’s Eve

7 – Vehicles

You’ll find a number of different vehicles in the air, on the water, and throughout the streets of Thailand. Here are the names of just a few of them: 

 • ยานพาหนะ (yaan-phaa-hà-ná) = vehicle
 • รถยนต์ (rót-yon) = car
 • รถมอเตอร์ไซต์ (rót-maaw-dtooe-sai) = motorcycle
 • รถตู้ (rót-dtûu) = van
 • รถบรรทุก (rót-ban-thúk) = truck
 • รถพ่วง (rót-phûuang) = trailer
 • รถไฟ (rót-fai) = train
 • รถตำรวจ (rót-dtam-rùuat) = police car
 • รถถัง (rót-thǎng) = tank
 • รถพยาบาล (rót-phá-yaa-baan) = ambulance
 • รถดับเพลิง (rót-dàp-plooeng) = fire engine
 • รถยก (rót-yók) = forklift
 • เฮลิคอปเตอร์ (hee-li-kháawp-dtôoe) = helicopter
 • เครื่องบิน (khrûueang-bin) = plane
 • เรือ (ruuea) = boat / ship
 • จักรยาน (jàk-grà-yaan) = bicycle

8 – Rooms in the House

 • ห้องนอน (hâawng-naawn) = bedroom
 • ห้องนั่งเล่น (hâawng-nâng-lên) = living room
 • ห้องรับแขก (hâawng-ráp-khàaek) = living room
 • ห้องรับประทานอาหาร (hâawng-ráp-bprà-thaan-aa-hǎan) = dining room
 • ห้องครัว (hâawng-khruua) = kitchen
 • ครัวเบา (khruua-bao) = pantry
 • ห้องทำงาน (hâawng-tham-ngaan) = office
 • ห้องน้ำ (hâawng-nám) = toilet / bathroom

9 – Furniture

Now that you know the name of each room, let’s see what we call different types of furniture in Thai. 

 • เฟอร์นิเจอร์ (fooe-ní-jôoe) = furniture
 • เตียง (dtiiang) = bed
 • โต๊ะเครื่องแป้ง (dtó-khrûueang-bpâaeng) = dressing table
 • ตู้เสื้อผ้า (dtûu-sûuea-phâa) = closet
 • โต๊ะ (dtóe) = table
 • โต๊ะทำงาน (dtóe-tham-ngaan) = desk
 • เก้าอี้ (gâo-îi) = chair
 • โซฟา (soo-faa) = sofa
 • ชั้นวางของ (chán-waang-khǎawng) = shelf
 • ตู้ (dtûu) = cupboard
 • ตู้หนังสือ (dtûu-nǎng-sǔue) = bookshelf
 • ลิ้นชัก (lín-chák) = drawer
 • ตู้รองเท้า (dtûu-raawng-tháo) = shoe cabinet

10 – Electrical Appliances

At the intermediate level, you should also become familiar with the names of electrical appliances in Thai. After all, these are items we use every day! 

 • เครื่องใช้ไฟฟ้า (khrûueang-chái-fai-fáa) = electrical appliance 
 • โทรทัศน์ (thoo-rá-thát) = television
 • ทีวี (thii-wii) = TV
 • วิทยุ (wít-thá-yú) = radio
 • พัดลม (phát-lom) = fan
 • ตู้เย็น (dtûu-yen) = fridge
 • แอร์ (aae) = air conditioner
 • เครื่องปรับอากาศ (khrûueang-bpràp-aa-gàat) = air conditioner
 • หม้อหุงข้าว (mâaw-hǔng-khâao) = rice cooker
 • ไมโครเวฟ (mai-khroo-wéep) = microwave
 • เตาอบ (dtao-òp) = oven
 • เครื่องฟอกอากาศ (khrûueang-fâawk-aa-gàat) = air purifier
 • กล้องวงจรปิด (glâawng-wong-jaawn-bpìt) = CCTV

11 – Cleaning Products and Supplies

 • ไม้กวาด (mái-gwàat) = broom
 • ไม้ถูพื้น (mái-thǔu-phúuen) = mop
 • ไม้ขนไก่ (mái-khǒn-gài) = feather duster
 • ที่โกยขยะ (thîi-gooi-khà-yà) = dust pan
 • ผ้าขี้ริ้ว (phâa-khîi-ríu) = cleaning cloth
 • แปรงขัดพื้น (bpraaeng-khàt-phúuen) = floor brush
 • แปรงขัดส้วม (bpraaeng-khàt-sûuam) = toilet brush
 • ที่เช็ดกระจก (thîi-chét-grà-jòk) = glass cleaner
 • ราวตากผ้า (raao-dtàak-phâa) = clothes line
 • ไม้แขวนเสื้อ (mái-kwǎaen-sûuea) = hanger
 • ไม้หนีบผ้า (mái-nìip-phâa) = clothes pin
 • เครื่องดูดฝุ่น (khrûueang-dùut-fùn) = vacuum cleaner
 • เครื่องซักผ้า (khrûueang-sák-phâa) = washing machine
 • เครื่องอบผ้า (khrûueang-òp-phâa) = dryer
 • เตารีด (dtao-rîit) = iron
 • น้ำยาถูพื้น (nám-yaa-thǔu-phúuen) = floor cleaning liquid
 • น้ำยาล้างจาน (nám-yaa-láang-jaan) = dish cleaning liquid
 • น้ำยาล้างห้องน้ำ (nám-yaa-láang-hâawng-nám) = bathroom cleaning liquid
 • น้ำยาเช็ดกระจก (nám-yaa-chét-grà-jòk) = glass cleaning liquid
 • น้ำยาอเนกประสงค์ (nám-yaa-à-nèek-bprà-sǒng) = multi-purpose cleaning liquid
 • ผงซักฟอก (phǒng-sák-fâawk) = detergent
 • น้ำยาซักผ้า (nám-yaa-sák-phâa) = clothes cleaning liquid
 • น้ำยาปรับผ้านุ่ม (nám-yaa-bpràp-phâa-nûm) = fabric softener

Several Cleaning Products and Supplies in a Tub

What are these cleaning products called in Thai?

3. Verbs

Our next list consists of essential verbs in Thai for intermediate learners. Memorizing these more advanced action words will allow you to better express yourself and add nuance to your conversations.  

1 – In the Kitchen

What do you do in the kitchen? This is the perfect list for those who love cooking!

 • ทำอาหาร (tham-aa-hǎan) = to cook
 • ล้าง (láang) = to wash
 • หั่น (hàn) = to chop
 • หั่นลูกเต๋า (hàn-lûuk-dtǎo) = to dice
 • หั่นเป็นเส้น (hàn-bpen-sên) = to julienne
 • สับ (sàp) = to chop
 • แล่ (lâae) = to slice
 • ปอก (bpàawk) = to peel
 • ปรุงรส (bprung-rót) = to season
 • บด (bòt) = to mince
 • ดอง (daawng) = to pickle
 • ผสม (phà-sǒm) = to mix
 • คน (khon) = to stir
 • พลิก (phlík) = to flip
 • เท (thee) = to pour
 • ใส่ (sài) = to put…in
 • ตอก (dtàawk) = to crack (used for eggs only)
 • นวด (nûuat) = to knead
 • ผัด (phàt) = to stir fry
 • ทอด (thâawt) = to fry
 • ต้ม (dtôm) = to boil
 • ตุ๋น (dtǔn) = to simmer
 • อบ (òp) = to bake 
 • ย่าง (yâang) = to grill
 • นึ่ง (nûeng) = to steam

2 – Giving Directions

Another key set of Thai vocabulary for intermediate learners is words for giving and asking for directions. The following words will help you offer and understand more complex instructions.  

 • ตรงไป (dtrong-bpai) = go straight
 • เลี้ยว (líiao) = to turn
 • กลับรถ (glàp-rót) = to make a U-turn
 • กลับหลังหัน (glàp-lǎng-hǎn) = to turn around
 • หยุด (yùt) = to stop
 • ขึ้น (khûen) = to go up
 • ลง (long) = to go down
 • ไปที่… (bpai-thîi) = to go to…

A Woman Getting Directions from Someone

How do I get to the hotel?

3 – Learning 

 • เรียน (riian) = to learn
 • คิด (khít) = to think
 • วิเคราะห์ (wí-khráw) = to analyze
 • อ่าน (àan) = to read
 • เขียน (khǐian) = to write
 • ฟัง (fang) = to listen
 • พูด (phûut) = to speak
 • วาด (wâat) = to draw
 • ระบายสี (rá-baai-sǐi) = to paint
 • จด (jòt) = to take notes
 • ทดลอง (thót-laawng) = to do an experiment
 • แต่ง (dtàaeng) = to compose
 • ทำงานกลุ่ม (tham-ngaan-glùm) = to do group work
 • ทำการบ้าน (tham-gaan-bâan) = to do homework
 • ทำรายงาน (tham-raai-ngaan) = to do a report
 • ทบทวน (thóp-thuuan) = to revise 
 • ท่อง (thâawng) = to memorize
 • ฝึกฝน (fùek-fǒn) = to practice
 • เตรียมสอบ (dtriiam-sàawp) = to prepare for a test
 • สอบ (sàawp) = to take a test
 • ส่งงาน (sòng-ngaan) = to turn in (work / homework / report)

4 – Interactions Between People

 • ทักทาย (thák-thaai) = to greet
 • ไหว้ (wâi) = Thai style of greeting
 • กราบ (gràap) = to prostrate
 • กอด (gàawt) = to hug
 • พูดคุย (phûut-khui) = to talk
 • หารือ (hǎa-ruue) = to discuss
 • ทะเลาะ (thá-láw) = to quarrel
 • ปลอบโยน (bplàawp-yoon) = to console
 • ตะโกน (dtà-goon) = to shout
 • ต่อสู้ (dtàaw-sûu) = to fight

5 – Hobbies

Here are the verbs we use to describe the most popular hobbies in Thailand

 • อ่านหนังสือ (àan-nǎng-sǔue) = to read a book
 • ฟังเพลง (fang-phleeng) = to listen to music
 • เล่นดนตรี (lên-don-dtrii) = to play a musical instrument
 • สะสม… (sà-sǒm) = to collect…
 • วาดรูป (wâat-rûup) = to draw
 • ถ่ายรูป (thàai-rûup) = to take a photo
 • ทำอาหาร (tham-aa-hǎan) = to cook
 • ดูหนัง (duu-nǎng) = to watch a movie
 • ท่องเที่ยว (thâawng-thîiao) = to travel
 • ตั้งแคมป์ (dtâng-kháaem) = to camp
 • ปั่นจักรยาน (bpàn-jàk-grà-yaan) = to cycle
 • เต้นรำ (dtên-ram) = to dance
 • ตกปลา (dtòk-bplaa) = to fish
 • ทำสวน (tham-sǔuan) = to garden
 • เล่นเกมส์ (lên-geem) = to play a game
 • ซื้อของ (súue-khǎawng) = to go shopping
 • เล่นกีฬา (lên-gii-laa) = to play a sport
 • ดำน้ำ (dam-nám) = to go snorkeling
 • ร้องเพลง (ráawng-phleeng) = to sing

An RV for Camping

Camping is a popular hobby in Thailand.

4. Adjectives / Adverbs

A fun way to expand your Thai vocabulary as an intermediate learner is to pick up a few adjectives and adverbs. These words will help you express your thoughts and feelings in greater detail. 

  → If you would like to learn even more of these useful words, make sure to visit our blog posts on Thai adjectives and Thai adverbs.

1 – Describing Food

 • จืด (jùuet) = blend
 • เค็ม (khem) = salty
 • หวาน (wǎan) = sweet
 • เผ็ด (phèt) = spicy
 • เปรี้ยว (bprîiao) = sour
 • ขม (khǒm) = bitter
 • อร่อย (à-ràauy) = delicious
 • กลมกล่อม (glom-glàawm) = flavorful
 • เลี่ยน (lîian) = oily / greasy
 • ไม่อร่อย (mâi-à-ràauy) = not delicious
 • ดิบ (dìp) = raw
 • สุก (sùk) = ripe

2 – Describing Personality

 • ดี (dii) = good
 • ไม่ดี (mâi-dii) = bad
 • ใจดี (jai-dii) = kind
 • ใจร้าย (jai-ráai) = mean
 • สุภาพ (sù-phâap) = polite
 • หยาบคาย (yàap-khaai) = rude
 • ช่างพูด (châang-phûut) = talkative
 • เงียบ ๆ (ngîiap-ngîiap) = quiet
 • ร่าเริง (râa-rooeng) = cheerful
 • มองโลกในแง่ดี (maawng-lôok-nai-ngâae-dii) = optimistic
 • มองโลกในแง่ร้าย (maawng-lôok-nai-ngâae-ráai) = pessimistic
 • ตลก (dtà-lòk) = funny
 • น่าเบื่อ (nâa-bùuea) = boring
 • ง่าย ๆ (ngâai-ngâai) = easygoing
 • เรื่องมาก (rûueang-mâak) = demanding
 • ขี้ลืม (khîi-luuem) = forgetful
 • มีความคิดสร้างสรรค์ (mii-kwaam-khít-sâang-sǎn) = creative
 • ก้าวร้าว (gâao-rǎao) = aggressive
 • เข้มงวด (khêm-ngûuat) = strict
 • เห็นแก่ตัว (hěn-gàae-dtuua) = selfish
 • ขี้เหนียว (khîi-nǐiao) = stingy

A Woman Smiling

She is a cheerful and kind person.

3 – Describing Frequency

 • เสมอ (sà-mǒoe) = always
 • บ่อย ๆ (bàuuy-bàuuy) = often
 • เป็นประจำ (bpen-bprà-jam) = usually
 • บางครั้ง (baang-khráng) = sometimes
 • นาน ๆ ครั้ง (naan-naan-khráng) = rarely
 • ไม่เคย (mâi-khooei) = never

4 – Describing Clothes

 • พอดี (phaaw-dii) = fit
 • หลวม (lǔuam) = too big
 • คับ (kháp) = too small
 • ใส่สบาย (sài-sà-baai) = comfortable
 • ทันสมัย (than-sà-mǎi) = fashionable
 • เชย (chooei) = old-fashioned
 • โป๊ (bpóo) = revealing

A Woman Trying to Zip Her Jeans

This is too tight for me.

5 – Describing Movies

Who loves watching movies? If you’re a cinema buff, you’ll find these words very useful.

 • ดราม่า (draa-mâa) = drama
 • แอ็คชั่น (áaek-chân) = action
 • บู๊ (búu) = action
 • ครอบครัว (khrâawp-khruua) = family
 • ระทึกขวัญ (rá-thúek-khwǎn) = thriller
 • สารคดี (sǎa-rá-khá-dii) = documentary
 • การ์ตูน (gaa-tuun) = animation
 • แฟนตาซี (faaen-dtaa-sii) = fantasy
 • สยองขวัญ (sà-yǎawng-khwǎn) = horror
 • วิทยาศาสตร์ (wít-thá-yaa-sàat) = scientific
 • โรแมนติก (roo-maaen-dtìk) = romantic
 • ตลก (dtà-lòk) = comedy

5. Prepositions

Prepositions make up an essential set of intermediate words in Thai. Learning them will allow you to make your statements clearer and give additional information where needed. 

 • คำบุพบท (kham-bùp-phá-bòt) = preposition
 • ใน (nai) = inside
 • นอก (nâawk) = outside
 • ใต้ (dtâi) = under
 • บน (bon) = above
 • ใกล้ (glâi) = near
 • ไกล (glai) = far from…
 • จน (jon) = until
 • ตั้งแต่ (dtâng-dtàae) = from
 • ตั้งแต่…ถึง… (dtâng-dtàae-…-thǔeng-…) = from…until…
 • ของ (khǎawng) = of (possession)
 • เพื่อ (phûuea) = for + verb
 • สำหรับ (sǎm-ràp) = for + person
 • โดย (dooi) = by

6. Conjunctions

 • คำสันธาน (kham-sǎn-thaan) = conjunction
 • พอ…ก็… (phaaw-…-gâaw-…) = When A happens, B happens.
 • ถึง…ก็… (thǔeng-…-gâaw-…) = Although A happens, B happens.
 • แม้…ก็… (máae-…-gâaw-…) = Although A happens, B happens.
 • เพราะ…จึง… (phráw-…-jueng-…) = Because A happens, B happens.
 • …ดังนั้น…จึง… (…dang-nán-…-jueng-…) = A happens, so B happens.
 • มิฉะนั้น (mí-chà-nán) = or else

7. Interjections

Using interjections can make a conversation sound more natural and help you express your feelings more clearly. 

 • คำอุทาน (kham-ù-thaan) = interjection
 • โอ๊ย (óoi) = interjection for when you get hurt
 • โอย (ooi) = interjection for when you get hurt
 • เฮ้ย (hóoei) = interjection for when you’re surprised (male)
 • ว้าย (wáai) = interjection for when you’re surprised (female)
 • โว้ย (wóoi) = interjection for when you’re angry
 • โธ่ (thôo) = interjection to show that you feel pity

8. Conclusion

Congratulations! You’ve now learned not only beginner vocabulary, but also the essential intermediate Thai words. 

This might seem like a lot of vocabulary to pick up, but your efforts will be well worth it. Did you find this article difficult? If you need any help or encouragement, feel free to drop us a comment below or check out our article on how to overcome the most common difficulties in Thai language learning. 

While you’re waiting for our upcoming article on advanced Thai words, we recommend you go through our intermediate Thai course to become familiar with more advanced grammar structures, vocabulary, and cultural concepts. You can also explore our other exciting lessons, such as…

Create your free lifetime account on ThaiPod101.com to gain complete access to our courses, lessons, and other learning materials. 

See you soon!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

Learn Basic Thai Phone Call Phrases

Thumbnail

Who doesn’t have a phone these days? 

In Thailand, nearly 90% of the population owns a mobile phone and uses it on a daily basis.

While chat applications and social media have grown in popularity over the years, phone calls are still an important means of communication. It’s through phone calls that we make appointments, stay in close contact with friends and family, ask for information, and complete other essential tasks. 

Because telephone communication is such an integral part of life, learning even a few basic Thai phone call phrases will greatly benefit you as a language learner. 

In this article, you’ll learn how to make a phone call in Thai. We will cover a variety of phrases and expressions you’ll need for answering the phone, introducing yourself, stating your reason for calling, handling connection issues, ending the call, and more! In addition, we’ve provided two sample phone conversations in Thai so you can see how these phrases might be used during an actual call.

Let’s get right to it.

A Guy on the Couch Talking on the Phone with a Remote in His Hand

I’m calling my Thai friends.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. How to Begin the Phone Call
 2. Stating Your Reason for Calling
 3. When They’re Not Available
 4. Problems During the Call
 5. Ending the Call
 6. Sample Phone Conversations
 7. Conclusion

1. How to Begin the Phone Call 

There are a couple of different ways a telephone conversation in Thailand might begin, depending on whether it’s a formal or informal situation. In either case, the call will begin with a greeting and the caller will ask if they have the right number. 

In a formal context, the caller will introduce themself and then state their purpose for calling. But if the context is informal, the caller will simply ask if they can speak to someone. 

With this in mind, here are the most typical Thai phone call phrases for greeting, checking, and self-introductions. 

1 – Greeting

There are two common ways to answer the phone in Thai:

Formal situation

Thai: สวัสดี
Pronunciation: sà-wàt-dii
English: Hello

Informal situation

Thai: ฮัลโหล
Pronunciation: han-lǒo
English: Hello

2 – Checking

After your greeting, you can check whether you’re contacting the right number by using one of these useful Thai phrases for a phone call.

Formal situation

Thai: ที่นี่ใช่___รึเปล่า
Pronunciation: thîi-nîi-châi-___-rúe-bplào
English: Is this ___?

Informal situation

Thai: ใช่___รึเปล่า
Pronunciation: châi-___-rúe-bplào
English: Is this ___?

3 – Introducing yourself

In formal situations, it’s proper to introduce yourself before stating your reason for calling. In many cases, the person who receives your call will inquire about who you are.

Question:  

Thai: ติดต่อมาจากไหน
Pronunciation: dtìt-dtàaw-maa-jàak-nǎi
English: Who is calling?

Answer:  

Thai: ดิฉันชื่อ…ติดต่อมาจาก… (Female answer)
Pronunciation: dì-chǎn-chûue-…-dtìt-dtàaw-maa-jàak-… 
English: My name is ___. I’m calling from ___.

Thai: ผมชื่อ…ติดต่อมาจาก… (Male answer)
Pronunciation: phǒm-chûue-…-dtìt-dtàaw-maa-jàak-… 
English: My name is ___. I’m calling from ___.

2. Stating Your Reason for Calling

During a formal call, the next step is usually to give your reason for calling. You can also skip this step and just ask if you can speak to someone (which is most often how an informal call goes). Below are several Thai phone conversation phrases you can use for these purposes. 

1 – I want to…

Question:  

Thai: ต้องการติดต่อเรื่องอะไร
Pronunciation: dtâawng-gaan-dtìt-dtàaw-rûueang-à-rai
English: How can I help you?

Answer:  

Thai: ต้องการสอบถามเรื่อง…
Pronunciation: dtâawng-gaan-sàawp-thǎam-rûueang-…
English: I want to ask about…

Thai: ต้องการจอง…
Pronunciation: dtâawng-gaan-jaawng-…
English: I want to book

Thai: ต้องการนัด…
Pronunciation: dtâawng-gaan-nát-…
English: I want to make an appointment

Thai: ต้องการเสนอ…
Pronunciation: dtâawng-gaan-sà-nǒoe…
English: I want to offer…

Thai: โทรกลับมาหาคุณ ___
Pronunciation: thoo-glàp-maa-hǎa-khun-___
English: I’m calling ___ back.

A Woman Talking on the Phone while Working Late at the Office

I’m calling Miss Pranee back.

2 – I want to speak to…

Formal situation

Thai: ขอเรียนสายคุณ ___
Pronunciation: khǎaw-riian-sǎai-khun-___
English: May I speak to ___?

Informal situation

Thai: ขอสาย___หน่อย
Pronunciation: khǎaw-sǎai-___-nàauy
English: May I speak to ___?

3 – Please wait a moment…

Formal situation

Thai: รบกวนถือสายสักครู่
Pronunciation: róp-guuan-thǔue-sǎai-sàk-khrûu
English: Please wait for a moment.

Thai: รอสักครู่ จะโอนสายให้
Pronunciation: raaw-sàk-khrûu jà-oon-sǎai-hâi
English: Wait for a moment, I will put you on the line.

Informal situation

Thai: รอแป๊บนะ
Pronunciation: raaw-bpáep-ná
English: Wait a minute.

Thai: ถือสายแป๊บนะ
Pronunciation: thǔue-sǎai-bpáep-ná
English: Hold on for a minute.

3. When They’re Not Available 

Sometimes, you may not be able to contact the person you intended to. In this case, the receiver will let you know why that person is unavailable and you’ll have the opportunity to leave a message.

1 – Reason for unavailability

Thai: ___ไม่อยู่
Pronunciation: ___mâi-yùu
English:  ___ is not here.

Thai: ตอนนี้___ไม่สะดวกรับสาย
Pronunciation: dtaawn-níi-___-mâi-sà-dùuak-ráp-sǎai
English: ___ can’t answer the phone now.

Thai: ตอนนี้สายไม่ว่าง
Pronunciation: dtaawn-níi-sǎai-mâi-wâng
English: The line is not available now.

Thai: ตอนนี้___ติดประชุมอยู่
Pronunciation: dtaawn-níi-dtìt-bprà-chum-yùu
English: ___ is in a meeting now.

2 – Leaving a message

In formal situations, the receiver will likely ask if you would like to leave a message. Here are a couple of phrases you could use to do so: 

Thai: ฝากข้อความเอาไว้ให้ได้มั้ย
Pronunciation: fàak-khâaw-kwaam-ao-wái-hâi-dâi-mái
English: Can I leave a message?

Thai: ให้โทรกลับมาที่___ได้มั้ย
Pronunciation: hâi-thoo-glàp-maa-thîi-___-dâi-mái
English: Can ___ call back at ___?

A Napkin that Says Call Me! with a Phone Number Written Down

Can he call back?

4. Problems During the Call

Any number of issues could arise during your phone call, such as a bad connection or unclear message. These Thai phone call phrases can help you navigate this type of situation:

Thai: ช่วยพูดเสียงดังหน่อยได้มั้ย ไม่ค่อยได้ยินเลย
Pronunciation: chûuai-phûut-sǐiang-dang-nàauy-dâi-mái mâi-khâauy-dâi-yin-looei
English: Can you speak louder? I can’t hear you.

Thai: สัญญาณไม่ค่อยดีเลย ได้ยินมั้ย
Pronunciation: sǎn-yaan-mâi-khâauy-dii-looei dâi-yin-mái
English: The connection is not so good. Can you hear me?

Thai: ไม่ได้ยินเลย
Pronunciation: mâi-dâi-yin-looei
English: I can’t hear you.

Thai: ไม่แน่ใจว่าสะกดยังไง
Pronunciation: mâi-nâae-jai-wâa-sà-gòt-yang-ngai
English: I’m not sure how to spell this.

Thai: ขอทวนอีกครั้ง
Pronunciation: khǎaw-thuuan-ìik-khráng
English: I will repeat it again.
Additional note: In formal situations, it is good to repeat the details of an important conversation to make sure that you understand things correctly.

Thai: คุณโทรผิด
Pronunciation: khun-thoo-phìt
Pronunciation: khun-thoo-phìt

5. Ending the Call

The final part of the phone conversation will be ending the call. Here are a few ways to end a phone call in Thai:

Thai: แค่นี้นะ
Pronunciation: khâae-níi-ná
English: That’s it.
Additional note: This is the most common phrase for ending phone calls in Thailand.

Thai: ขอบคุณ
Pronunciation: khàawp-khun
English: Thank you.

Thai: แล้วเจอกัน
Pronunciation: láaeo-jooe-gan
English: See you.

6. Sample Phone Conversations

Now that you’ve learned all the essential Thai phone call phrases, let’s see how they might be used in real phone conversations. Below are two sample conversations: one casual call between friends and one formal call about booking a table. 

A conversation between friends

เอ:  

 • ฮัลโหล
 • han-lǒo
 • Hello.

บี:  

 • ฮัลโหลเอ นี่บีเองนะ
 • han-lǒo-ee nîi-bii-eeng-ná
 • Hello, A. This is B speaking.

เอ:  

 • ว่าไงบี
 • wâa-ngai-bii
 • What’s up, B?

บี:  

 • วันเสาร์นี้ว่างมั้ย ไปกินข้าวกัน
 • wan-sǎo-níi-wâang-mái bpai-gin-khâao-gan
 • Are you available this Saturday? Let’s have a meal together.

เอ:  

 • ได้สิ เจอกันซัก 10 โมงดีมั้ย ที่ร้านเดิมนะ เดี๋ยวเราโทรไปจองโต๊ะให้
 • dâi-sì jooe-gan-sák-sìp-moong-dii-mái thîi-ráan-dooem-ná dǐiao-rao-thoo-bpai-jaawng-dtó-hâi
 • Sure, should we meet at ten a.m. at the same restaurant? If so, I will book a table for us.

บี:  

 • ได้ เสร็จแล้วไปซื้อของเป็นเพื่อนเราหน่อยได้มั้ย เราอยากได้แว่นกันแดดอันใหม่
 • dâi sèt-láaeo-bpai-súue-khǎawng-bpen-phûuean-rao-nàauy-dâi-mái rao-yàak-dâi-wâaen-gan-dàaet- an-mài
 • Yes. After the meal, can you go shopping with me? I want new sunglasses.

เอ:  

 • โอเค เราก็อยากได้เหมือนกัน แต่เราอยู่ได้ถึงแค่บ่ายสองนะ
 • oo-khee rao-gâaw-yàak-dâi-mǔuean-gan dtàae-rao-yùu-dâi-thǔeng-kâae-bàai-sǎawng-ná
 • Okay, I want a new pair too. But I can only stay until two p.m.

Two Friends Posing with Sunglasses on

We want new sunglasses.

บี:  

 • ได้ งั้นเจอกันวันเสาร์นี้นะ
 • dâi ngán-jooe-gan-wan-sǎo-níi-ná
 • No problem, see you this Saturday.

เอ:  

 • เจอกัน แค่นี้นะ
 • jooe-gan khâae-níi-ná
 • See you.

Booking a table at a restaurant

เอ:  

 • สวัสดีค่ะ
 • sà-wàt-dii-khà
 • Hello.

พนักงานร้านอาหาร:  

 • สวัสดีครับ คาเฟ่บ้านยิ้ม ยินดีให้บริการครับ
 • sà-wàt-dii-khráp khaa-fêe-bâan-yím yin-dii-hâi-baaw-rí-gaan-khráp
 • Hello, this is Ban Yim Cafe. How can I help you?

เอ:  

พนักงานร้านอาหาร:  

 • ได้ครับ สำหรับวันไหนดีครับ
 • dâi-khráp sǎm-ràp-wan-nǎi-dii-khráp
 • Okay, on which date?

เอ:  

 • วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 10 โมงค่ะ
 • wan-sǎo-thîi-sìp-gâo-phrúet-sà-jì-gaa-yon-wee-laa-sìp-moong-khà
 • Saturday, November 19, at ten a.m.

พนักงานร้านอาหาร:  

 • เรียบร้อยครับ ลูกค้าอยากจะสั่งอาหารไว้ล่วงหน้ามั้ยครับ วันเสาร์นี้จะมีเมนูพิเศษเป็นเครปมะพร้าว ครับ มีแค่ 20 ที่เท่านั้นครับ
 • rîiap-ráauy-khráp lûuk-kháa-yàak-jà-sàng-aa-hǎan-wái-lûuang-nâa-mái-khráp wan-sǎo-níi-jà-mii- mee-nuu-phí-sèet-bpen-khréep-má-práao-khráp mii-khâae-yîi-sìp-thîi-thâo-nán-khráp
 • Done. Do you want to order the food in advance? This Saturday, our special menu is “coconut crepe.” There will be only 20 pieces.

เอ:  

 • จองเครปมะพร้าว 1 ที่ค่ะ
 • jaawng-khréep-má-práao-nùeng-thîi-khà
 • Then, I want one coconut crepe.

A Plate of Crepes

I want one coconut crepe.

พนักงานร้านอาหาร:  

 • ได้ครับ ขอทวนอีกครั้งนะครับ ลูกค้าต้องการจองโต๊ะสำหรับ 2 ท่าน วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 10 โมง และจองเครปมะพร้าว 1 ที่ครับ
 • dâi-khráp khǎaw-thuuan-ìik-khráng-ná-khráp lûuk-kháa-dtâawng-gaan-jaawng-dtó-sǎm-ràp-sǎawng- thâan wan-sǎo-thîi-sìp-gâo-phrúet-sà-jì-gaa-yon-wee-laa-sìp-moong láe-jaawng-khréep-má- práao-nùeng-thîi-khráp
 • Okay, I will repeat it again. You want to book a table for two people on Saturday, November 19, at ten a.m. and order one coconut crepe.  

เอ:  

 • ถูกต้องค่ะ 
 • thùuk-dtâawng-khà 
 • That is correct.

พนักงานร้านอาหาร:  

 • ขอทราบชื่อลูกค้าด้วยครับ
 • khǎaw-sâap-chûue-lûuk-kháa-dûuai-khráp
 • What is your name?

เอ:  

 • เอค่ะ 
 • ee-khà 
 • My name is A.

พนักงานร้านอาหาร:  

 • เรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ
 • rîiap-ráauy-khráp khàawp-khun-khráp
 • All done, thank you.

7. Conclusion

In this article, you learned many different Thai phone call phrases for use in typical phone conversations. You should now have more confidence to make and take phone calls, but don’t forget to practice often! 

What are some common phone phrases in your language? How different are they from those in Thai? Let us know in the comments! 

Now that you know how to make a phone call in the Thai language, you may want to explore other interesting topics here at ThaiPod101.com. Here are suggestions for you:

Happy learning! 

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

Must-know Basic Thai Words for Beginners

Thumbnail

When you start learning any language, it’s important to begin by memorizing the most basic words and phrases. You need words to form sentences, and practicing sentence formation is the best way to gain an understanding of the language’s grammar. In other words, the basics serve as a foundation on which you can build up your language skills

In this lesson, you’ll learn the most useful Thai words for beginners along with their pronunciation. We’ve categorized the words on this list according to their part of speech, so you’ll get to see and start memorizing all of the essentials in one place.


A Girl Studying Flashcards that Have Fruit Names on Them
Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. Numbers
 2. Pronouns
 3. Nouns
 4. Verbs
 5. Adjectives
 6. Conjunctions
 7. Ending Particles and Auxiliary Words
 8. Conclusion

1. Numbers

The first set of Thai beginner words we’ll look at are numbers. The word for “number” in Thai is ตัวเลข (dtuua-lêek)

 • ศูนย์ (sǔun) = 0
 • หนึ่ง (nùeng) = 1
 • สอง (sǎawng) = 2
 • สาม (sǎam) = 3
 • สี่ (sìi) = 4
 • ห้า (hâa) = 5
 • หก (hòk) = 6
 • เจ็ด (jèt) = 7
 • แปด (bpàaet) = 8 
 • เก้า (gâo) = 9
 • สิบ (sìp) = 10

Blocks Shaped Liked the Numbers 1-5

Let’s count!

2. Pronouns

Another key set of beginner words in Thai are the pronouns, or คำสรรพนาม (kham-sàp-phá-naam). To make it easier for you to remember and use them, we’ve categorized them based on type: personal, demonstrative, and interrogative. 

Personal Pronouns

 • ผม (phǒm) = I [male]
 • ฉัน (chǎn) = I [female]
 • คุณ (khun) = you [formal / male / female]
 • พวกเรา (phûuak-rao) = we
 • พวกเขา (phûuak-khǎo) = they [human]
 • พวกมัน (phûuak-man) = they [animal / object]
 • เขา (khǎo) = he
 • เธอ (thooe) = she
 • มัน (man) = it

Demonstrative Pronouns

 • นี่ (nîi) = this / these
 • นั่น (nân) = that / those (far from the speaker but near the listener)
 • โน่น (nôon) = that / those (far from both speaker and listener)

Interrogative Pronouns / Question Words

 • อะไร (à-rai) = what
 • ทำไม (tham-mai) = why
 • เมื่อไหร่ (mûuea-rài) = when
 • ใคร (khrai) = who
 • ของใคร (khǎawng-khrai) = whom
 • ที่ไหน (thîi-nǎi) = where
 • อย่างไร (yàang-rai) = how
 • อันไหน (an-nǎi) = which

3. Nouns

As a beginner, you’ll want to focus a lot of your efforts on learning as many nouns as you can. In Thai, these are called คำนาม (kham-naam). Below is a list of some easy Thai nouns in several different categories. 

Days 

 • วันจันทร์ (wan-jan) = Monday
 • วันอังคาร (wan-ang-khaan) = Tuesday
 • วันพุธ (wan-phút) = Wednesday
 • วันพฤหัสบดี (wan-phá-rúe-hàt-sà-baaw-dii) = Thursday
 • วันศุกร์ (wan-sùk) = Friday
 • วันเสาร์ (wan-sǎo) = Saturday
 • วันอาทิตย์ (wan-aa-thít) = Sunday

Time

 • วินาที (wí-naa-thii) = second
 • นาที (naa-thii) = minute
 • ชั่วโมง (chûua-moong) = hour
 • วัน (wan) = day
 • วันที่ (wan-thîi) = date
 • อาทิตย์ (aa-thít) = week [informal]
 • สัปดาห์ (sàp-daa) = week [formal]
 • เดือน (duuean) = month
 • ปี (bpii) = year

Family Members

 • ครอบครัว (khrâawp-khruua) = family
 • พ่อ (phâaw) = father
 • แม่ (mâae) = mother
 • พี่สาว (phîi-sǎao) = older sister
 • พี่ชาย (phîi-chaai) = older brother
 • น้องสาว (náawng-sǎao) = younger sister
 • น้องชาย (náawng-chai) = younger brother
 • ลูกสาว (lûuk-sǎao) = daughter
 • ลูกชาย (lûuk-chaai) = son

Occupations

 • อาชีพ (aa-chîip) = occupation
 • หมอ (mǎaw) = doctor
 • ทนาย (thá-naai) = lawyer
 • ครู (khruu) = teacher
 • นักเรียน (nák-riian) = student
 • ตำรวจ (dtam-rùuat) = policeman
 • พนักงานธนาคาร (phá-nák-ngaan-thá-naa-khaan) = banker
 • ข้าราชการ (khâa-râat-chá-gaan) = government officer
 • พ่อค้า (phâaw-kháa) = seller [male]
 • แม่ค้า (mâae-kháa) = seller [female]
 • โปรแกรมเมอร์ (bproo-graaem-môoe) = programmer
 • ดีไซน์เนอร์ (dii-sai-nôoe) = designer
 • นักบัญชี (nák-ban-chii) = accountant
 • พนักงานเสิร์ฟ (phá-nák-ngaan-sòoep) = waiter 
 • ช่าง (châang) = mechanic
 • นักบิน (nák-bin) = pilot
 • แอร์โฮสเตส (aae-hóot-sà-dtèet) = flight attendant
 • นักดับเพลิง (nák-dàp-plooeng) = firefighter
 • นักแสดง (nák-sà-daaeng) = actor / actress
 • คนขับรถ (khon-khàp-rót) = driver
 • นักเขียน (nák-khǐian) = writer

People Dressed in Outfits Symbolizing Different Professions

What is your occupation?

Places

 • โรงพยาบาล (roong-phá-yaa-baan) = hospital
 • โรงเรียน (roong-riian) = school 
 • ตลาด (dtà-làat) = market
 • ธนาคาร (thá-naa-khaan) = bank
 • โรงหนัง (roong-nǎng) = cinema
 • ร้านอาหาร (ráan-aa-hǎan) = restaurant
 • ห้างสรรพสินค้า (hâang-sàp-phá-sǐn-kháa) = department store
 • ร้านกาแฟ (ráan-gaa-faae) = coffee shop 
 • ร้านตัดผม (ráan-dtàt-phǒm) = barbershop
 • ห้องสมุด (hâawng-sà-mùt) = library
 • สนามบิน (sà-nǎam-bin) = airport
 • สถานีรถไฟ (sà-thǎa-nii-rót-fai) = train station
 • ท่าเรือ (thâa-ruuea) = pier
 • วัด (wát) = temple
 • สถานทูต (sà-thǎan-thôot) = embassy
 • สถานีตำรวจ (sà-thǎa-nii-dtam-rùuat) = police station

School

 • ห้องเรียน (hâawng-riian) = student
 • ชุดนักเรียน (chút-nák-riian) = school uniform
 • กระเป๋านักเรียน (grà-bpǎo-nák-riian) = school bag
 • เครื่องเขียน (khrûueang-khǐian) = stationery
 • ปากกา (bpàak-gaa) = pen
 • ดินสอ (din-sǎaw) = pencil
 • ดินสอสี (din-sǎaw-sǐi) = color pencil
 • ยางลบ (yaang-lóp) = eraser
 • ไม้บรรทัด (mái-ban-thát) = ruler
 • กล่องดินสอ (glàawng-din-sǎaw) = pencil box
 • เครื่องคิดเลข (khrûueang-kít-lêek) = calculator
 • กระดาษ (grà-dàat) = paper
 • หนังสือ (nǎng-sǔue) = book 
 • สมุด (sà-mùt) = notebook
 • คอมพิวเตอร์ (khaawm-phiu-dtôoe) = personal computer
 • โน้ตบุ๊ค (nóot-búk) = laptop

A Variety of School Supplies Laid Out on a Blue Table

I brought a lot of things to school.

Body Parts

 • ร่างกาย (râang-gaai) = body
 • หัว (hǔua) = head
 • ผม (phǒm) = hair
 • คิ้ว (khíu) = eyebrow
 • ตา (dtaa) = eye
 • จมูก (jà-mùuk) = nose
 • หู (hǔu) = ear
 • ปาก (bpàak) = mouth
 • คอ (khaaw) = neck
 • หน้าอก (nâa-òk) = breast
 • หน้าท้อง (nâa-tháawng) = belly
 • หัวไหล่ (hǔa-lài) = shoulder
 • แขน (khǎaen) = arm
 • ข้อศอก (khâaw-sàawk) = elbow
 • ข้อมือ (khâaw-muue) = wrist
 • มือ (muue) = hand
 • นิ้วมือ (níu-muue) = finger
 • เล็บ (lép) = nail
 • ขา (khǎa) = leg
 • เข่า (khào) = knee
 • ข้อเท้า (khâaw-tháao) = ankle
 • เท้า (tháo) = foot
 • นิ้วเท้า (níu-thàao) = toe
 • ขน (khǒn) = body hair

Food

 • อาหาร (aa-hǎan) = food
 • ข้าว (khâao) = rice
 • ข้าวเหนียว (khâao-nǐiao) = sticky rice
 • ก๋วยเตี๋ยว (gǔuai-dtǐiao) = noodle
 • ผัก (phàk) = vegetable
 • มะเขือเทศ (má-khǔuea-thêet) = tomato
 • มันฝรั่ง (man-fà-ràng) = potato
 • คะน้า (khá-náa) = Chinese broccoli
 • กะหล่ำปลี (gà-làm-bplii) = cabbage
 • ผักกาดขาว (phàk-gàat-khǎao) = white cabbage
 • ผักโขม (phàk-khǒom) = spinach
 • ไชเท้า (chai-tháao) = radish
 • ฟักทอง (fák-thaawng) = pumpkin
 • สาหร่าย (sǎa-ràai) = seaweed
 • แตงกวา (dtaaeng-gwaa) = cucumber
 • แครอท (khaae-ràwt) = carrot
 • หัวหอมใหญ่ (hǔua-hǎawm-yài) = onion
 • หอมแดง (hǎawm-daaeng) = red onion
 • ต้นหอม (dtôn-hǎawm) = green onion
 • กระเทียม (grà-thiiam) = garlic
 • ผลไม้ (phǒn-lá-mái) = fruit
 • มะม่วง (má-mûuang) = mango
 • ทุเรียน (thú-riian) = durian
 • เงาะ (ngáw) = rambutan
 • มะพร้าว (má-práao) = coconut
 • แอปเปิ้ล (aép-bpôen) = apple
 • กล้วย (glûuai) = banana
 • มะละกอ (má-lá-gaaw) = papaya
 • ส้ม (sôm) = orange
 • มังคุด (mang-kút) = mangosteen
 • ลิ้นจี่ (lín-jìi) = lychee
 • องุ่น (à-ngùn) = grape
 • แตงโม (dtaaeng-moo) = watermelon
 • สับปะรด (sàp-bpà-rót) = pineapple
 • เนื้อสัตว์ (núuea-sàt) = meat
 • อาหารทะเล (aa-hǎan-thá-lee) = seafood
 • หมู (mǔu) = pork
 • ไก่ (gài) = chicken
 • เนื้อวัว (núuea-wuua) = beef
 • กุ้ง (gûng) = prawn
 • ปลา (bplaa) = fish
 • ปลาหมึก (bplaa-mùek) = squid
 • ไข่ (khài) = egg
 • เครื่องดื่ม (khrûueang-dùuem) = drinks
 • น้ำเปล่า (nám-bplào) = water
 • น้ำอัดลม (nám-àt-lom) = sparkling water
 • น้ำผลไม้ (nám-phǒn-lá-mái) = juice
 • เหล้า (lâo) = alcohol
 • ไวน์ (wai) = wine
 • ของหวาน (khǎawng-wǎan) = dessert
 • ขนม (khà-nǒm) = snack

The Thai Dish Som Tam

I love Thai food.

4. Verbs

Verbs are the words we use to identify actions and states of being. In Thai, they’re known as คำกริยา (kham-grì-yaa) and they’re some of the most useful words for beginners to pick up. Let’s take a look. 

Daily Routine Verbs

 • ตื่นนอน (dtùuen-naawn) = wake up
 • อาบน้ำ (àap-nám) = take a bath
 • แปรงฟัน (bpraaeng-fan) = brush [your teeth]
 • แต่งตัว (dtàaeng-dtuua) = get dressed
 • กิน (gin) = eat
 • ดื่ม (dùuem) = drink
 • ทำงาน (tham-ngaan) = work
 • เรียน (riian) = study
 • ไป (bpai) = come
 • มา (maa) = go
 • ขับรถ (khàp-rót) = drive
 • ดูทีวี (duu-thii-wii) = watch TV
 • ฟังเพลง (fang-phleeng) = listen to music
 • ซื้อของ (súue-khǎawng) = buy
 • ทำความสะอาด (tham-kwaam-sà-àat) = clean
 • ซักผ้า (sák-phâa) = wash clothes
 • รีดผ้า (rîit-phâa) = iron clothes
 • นอน (naawn) = sleep

Other Common Verbs

 • เดิน (dooen) = walk
 • วิ่ง (wîng) = run
 • ว่ายน้ำ (wâai-nám) = swim
 • เล่น (lên) = play
 • ออกกำลังกาย (àawk-gam-lang-gaai) = exercise
 • ยิ้ม (yím) = smile
 • หัวเราะ (hǔua-ráw) = laugh
 • ร้องไห้ (ráawng-hâi) = cry
 • นั่ง (nâng) = sit
 • ยืน (yuuen) = stand
 • กระโดด (grà-dòot) = jump 
 • ให้ (hâi) = give
 • รับ (ráp) = take
 • เอามา (ao-maa) = bring
 • เปิด (bpòoet) = open / turn on [electrical appliance]
 • ปิด (bpìt) = close / turn off [electrical appliance]
 • ซ่อม (sâawm) = fix
 • สั่งอาหาร (sàng-aa-hǎan) = order food
 • หยิบ (yìp) = pick up
 • วาง (waang) = put down
 • ถาม (thǎam) = ask
 • ตอบ (dtàawp) = answer
 • สั่ง (sàng) = order
 • ฟัง (fang) = listen 
 • พูด (phûut) = talk
 • อ่าน (àan) = read
 • เขียน (khǐian) = write
 • โทร (thoo) = make a phone call
 • เรียก (rîiak) = learn
 • หา (hǎa) = find / search
 • ทำ (tham) = do

5. Adjectives

As a Thai beginner, you’ll find that learning at least a few adjectives will go a long way! You can use these words to flavor your speech or add flair to your writing. In Thai, adjectives are known as คำวิเศษณ์ (kham-wí-sèet). Here are the most common ones in a variety of categories:

Describing Objects

 • ใหญ่ (yài) = big
 • เล็ก (lék) = small
 • สั้น (sân) = short
 • ยาว (yaao) = long
 • กว้าง (gwâang) = wide
 • แคบ (khâaep) = narrow
 • ใหม่ (mài) = new
 • เก่า (gào) = old
 • แพง (phaaeng) = expensive
 • ถูก (thùuk) = cheap 
 • เยอะ (yóe) = a lot [amount]
 • น้อย (náauy) = a little [amount]

Describing People

 • สูง (sǔung) = tall
 • เตี้ย (dtîia) = short
 • ผิวขาว (phǐu-khǎao) = light-skinned tone
 • ผิวดำ (phǐu-dam) = dark-skinned tone
 • ผิวสีน้ำผึ้ง (phǐu-sǐi-nám-phûeng) = tan skin
 • สวย (sǔuai) = beautiful
 • หล่อ (làaw) = handsome
 • น่ารัก (nâa-rák) = cute
 • น่าเกลียด (nâa-glìiat) = ugly
 • อ้วน (aûuan) = fat
 • ผอม (phǎawm) = thin

Describing Emotions

 • อารมณ์ดี (aa-rom-dii) = good mood
 • อารมณ์ไม่ดี (aa-rom-mâi-dii) = bad mood
 • มีความสุข (mii-kwaam-sùk) = happy
 • เศร้า (sâo) = sad
 • เฉยๆ (chǒoei) = so-so [not happy but not sad]
 • เหงา (ngǎo) = lonely
 • โกรธ (gròot) = angry
 • เบื่อ (bùuea) = bored
 • กลัว (gluua) = scared
 • อาย (aai) = shy
 • กังวล (gang-won) = worried
 • ตื่นเต้น (dtùuen-dtên) = excited

A Little Girl Posing for Different Emotions

How do you feel?

Describing Weather

 • แดดออก (dàaet-àawk) = sunny
 • ฝนตก (fǒn-dtòk) = rainy
 • เมฆครึ้ม (mêek-khrúem) = cloudy
 • ลมแรง (lom-raaeng) = windy
 • ร้อน (ráawn) = hot
 • เย็น (yen) = cool
 • หนาว (nǎao) = cold

6. Conjunctions

Learning a few Thai conjunctions will help you sound more like a native speaker! 

 • และ (láe) = and
 • หรือ (rǔue) = or
 • แต่ (dtàae) = but
 • เพราะว่า (práw-wâa) = because
 • ดังนั้น (dang-nán) = so
 • แล้วก็ (láaeo-gâaw) = then
 • อย่างไรก็ตาม (yàang-rai-gâaw-dtaam) = however

7. Ending Particles and Auxiliary Words

Let’s conclude our list of Thai beginner words with some particles and auxiliaries that you’ll find useful as you continue your studies. 

 • ครับ (khráp) = ending particle for males; makes the sentence formal
 • ค่ะ (khà) = ending particle for females; makes the sentence formal
 • จะ () = will
 • ต้อง (dtâawng) = must
 • ไม่ (mâi) = not
 • เคย (khooei) = used to
 • กำลัง (gam-lang) = [verb]ing

8. Conclusion

Congratulations! You’ve just taken your first major step into Thai language learning. We hope that you’ll practice and memorize these 200 Thai beginner words, and that they prove useful to you. 

What did you think about this list? Do you think it’ll be difficult to remember all of these words? Let us know in the comments!

Once you have these beginner words down, you may want to try other basic Thai lessons at ThaiPod101.com. You might find our lessons Fine-Tuning Your Thai Vowels and Cracking the Thai Writing System particularly helpful at this stage in your learning journey.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

10 Filler Words in the Thai Language You Should Know

Thumbnail

A good portion of conversation time is spent thinking about what to say next. Sometimes, we find ourselves searching for just the right word or figuring out how to respond to someone’s comment. These natural pauses in speech are often “filled” with small, usually meaningless words and expressions that make the lull feel less awkward for both parties. 

Thai filler words play a large role in the day-to-day conversations of native speakers, so it’s an important topic for Thai learners to study once they have the basics down. Being able to use filler words correctly will help you sound more like a native speaker and allow you to better understand Thai conversations. 

In this article, you’ll learn more about what filler words are and study the most common fillers in the Thai language. We’ll show you how to use each one and provide examples to give you a better idea of what they might sound like in a conversation.

Let’s get started.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. What are Thai filler words?
 2. อืม (uuem) – um
 3. เอ่อ (òoe) – ah
 4. หือ (hǔue)
 5. อ่าฮะ (àa-há) – yep
 6. แบบ (bàaep) – like
 7. อย่างนี้นะ (yàang-níi-ná) – well
 8. อะไรแบบนี้ (à-rai-bàaep-níi) – stuff like that
 9. คือว่า / พอดีว่า (khuue-wâa / phaaw-dii-wâa) – well
 10. ประมาณว่า (bprà-maan-wâa) – like
 11. ก็ (gâaw) – because
 12. Conclusion

1. What are Thai filler words?

Before we get ahead of ourselves, let’s go over some basic information about Thai filler words. 

Like those in other languages, Thai filler words are meaningless utterances we use to make our conversations smoother. Keep in mind, however, that there is no word for “filler words” in Thai. 

While filler words are most often used in spoken conversation, you might also find them written in certain types of literature (especially fiction novels). 

Now, let’s look at the most popular filler words in Thai! 

2. อืม (uuem) – um

Thai people often make the sound อืม (uuem) during conversations when they’re thinking about what to say or how to answer something. 

Example 1

 • พ่อ: วันนี้หนูอยากดูหนังเรื่องอะไร
 • ลูกสาว: อืม…หนูว่าดูหนังตลกดีกว่า จะได้คลายเครียด 
 • phâaw: wan-níi-nǔu-yàak-duu-nǎng-rûueang-à-rai
 • lûuk-sǎao: uuem…nǔu-wâa-duu-nǎng-dtà-lòk-dii-gwàa jà-dâi-khlaai-khrîiat
 • Dad: Which movie do you want to watch today?
  Daughter: Um… I think we should watch a comedy movie to relieve stress.

A Young Asian Woman Thinking with a Finger to Her Chin

Um… I think we should watch a comedy movie to relieve stress.

Example 2

 • เอ: ฉันอยากกินอาหารญี่ปุ่น
 • บี: ฉันอยากกินอาหารเกาหลี
 • ซี: อืม…งั้นเราไปกินอาหารญี่ปุ่น เสร็จแล้วไปกินบิงซูต่อกัน
 • ee: chǎn-yàak-gin-aa-hǎan-yîi-bpùn
 • bii: chǎn-yàak-gin-aa-hǎan-gao-lǐi
 • sii: uuem…ngán-rao-bpai-gin-aa-hǎan-yîi-bpùn sèt-láaeo-bpai-gin-bing-suu-dtàaw-gan
 • A: I want to eat Japanese food.
 • B: I want to eat Korean food.
 • C: Um… Let’s eat Japanese food and then Bingsu.

3. เอ่อ (òoe) – ah

เอ่อ (òoe) is a popular filler in Thai, used to express shock when the speaker isn’t sure what to say. 

Example 1

 • ปลา: ฉันใส่เสื้อตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้าง
 • แก้ว: เอ่อ…เสื้อสีสวยดี แต่ว่าตัวเมื่อกี๊ดีกว่านะ
 • bplaa: chǎn-sài-sûuea-dtuua-níi-láaeo-bpen-yàng-ngai-bâang
 • gâaeo: òoe…sûuea-sǐi-sǔuay-dii dtâae-wâa-dtuua-mûuea-gíi-dii-gwàa-ná
 • Pla: How do I look in this shirt?
 • Kaew: Ah… The color is nice, but I think the previous one you tried is better.

*In this case, Kaew was shocked when she saw Pla and thought she looked bad in the shirt. However, she didn’t want to make Pla feel bad, so she gave her opinion this way. (Thai people have the fear of เสียหน้า [sǐia-nâa] or “losing face.”)

Example 2

 • คนขาย: ลองชิมขนมชั้นดูมั้ยคะ อร่อยมากเลยนะคะ
 • คนซื้อ: น่าทานมากค่ะ ขอลองชิม 1 ชิ้นค่ะ
 • คนขาย: อร่อยมั้ยคะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น 3 กล่อง 100 บาท รับ 3 กล่องเลยมั้ยคะ
 • คนซื้อ: เอ่อ…กล่องเดียวก็พอค่ะ 
 • khon-khǎai: laawng-chim-khà-nǒm-chán-duu-mái-khá à-ràauy-mâak-looei-ná-khá
 • khon-súue: nâa-thaan-mâak-khà khǎaw-laawng-chim-nùeng-chín-khà
 • khon-khǎai: à-ràauy-mái-khá dtaawn-níi-mii-bproo-moo-chân-sǎam-glàawng-nùeng-ráauy-bàat ráp- sǎam-glàawng-looei-mái-khá
 • khon-súue: òoe…glàawng-diiao-gâaw-phaaw-khà
 • Seller: Do you want to try ขนมชั้น (khà-nǒm-chán)? It is very delicious.
 • Buyer: It looks really good. I want to try one.
 • Seller: Delicious, right? Currently, we have a promotion: 3 boxes for 100 Baht. Do you want to buy 3 boxes?
 • Buyer: Ah… Just one would be enough.

*In this case, the buyer may not like the taste of ขนมชั้น (khà-nǒm-chán) and she definitely doesn’t want to buy any. However, Thai people have a trait called เกรงใจ (greeng-jai). Since she has already tried it, she has decided to buy one box despite its taste.

**ขนมชั้น (khà-nǒm-chán) is a Thai dessert. Its name means “layer snack,” because you can see its layers. 

4. หือ (hǔue)

Thai people use the filler หือ (hǔue) to show that they didn’t hear or understand what the other person said.

Example 1

 • ตาล: ช่วยหยิบของให้หน่อย
 • บอล: หือ…เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะ
 • dtaan: chûuay-yìp-khǎawng-hâi-nàauy
 • baawn: hǔue…mûuea-gíi-phûut-wâa-à-rai-ná
 • Tarn: Please bring me that.
 • Ball: What did you just say?

Example 2

 • คนขาย: รับของหวานเพิ่มมั้ยคะ วันนี้มีไอศครีมชาเย็นค่ะ
 • คนซื้อ: หือ…พูดช้า ๆ อีกทีได้มั้ยคะ 
 • khon-khǎai: ráp-khǎawng-wǎan-phôoem-mái-khà wan-níi-mii-ai-sà-khriim-chaa-yen-khà
 • khon-súue: hǔue…phûut-cháa-cháa-ìik-thii-dâi-mái-khá 
 • Seller: Do you want a dessert? Today, we have Thai tea ice-cream.
 • Buyer: Can you speak again slowly?

5. อ่าฮะ (àa-há) – yep

We use อ่าฮะ (àa-há) in conversations to show that we understand what the other party has said, but we either don’t know what to reply or only reluctantly agree. 

Example 1

 • นักเรียน 1: งานกลุ่มครั้งนี้ ฉันจะทำส่วนนี้ เธอทำส่วนนี้แล้วกันนะ
 • นักเรียน 2: อ่าฮะ
 • nák-riian 1: ngaan-glùm-khráng-níi chǎn-jà-tham-sùuan-níi thooe-tham-sùuan-níi-láaeo-gan-ná
 • nák-riian 2: àa-há
 • Student 1: For this group project, I will do this part and you do this part.
 • Student 2: Yep.

Example 2

 • จันทร์: ฉันไม่ชอบล้างจาน เธอล้างจานแล้วกันนะ
 • นภา: อ่าฮะ
 • jan: chǎn-mâi-châawp-láang-jaan thooe-láang-jaan-láaeo-gan-ná
 • ná-phaa: àa-há
 • Chan: I don’t like washing dishes. You do it.
 • Napha: Yep.

6. แบบ (bàaep) – like

แบบ (bàaep) is a common filler in Thai, used when the speaker is thinking of how to explain something. 

Example 1

 • มินต์: เธอว่ายำจานนี้รสชาติโอเครึยัง ต้องเติมอะไรอีกมั้ย
 • น้ำ: เราว่ามันรสชาติแบบ…หวาน เปรี้ยว แต่ไม่ค่อยเค็ม เติมน้ำปลานิดหน่อยสิ
 • mín: thooe-wâa-yam-jaan-níi-rót-châat-oo-khee-rúe-yang dtâawng-dtooem-à-rai-èek-mái
 • nám: rao-wâa-man-rót-châat-bàaep…wǎan bprîiao dtàae-mâi-khâauy-khem dtooem-nám-bplaa- nít-nàauy-sì
 • Mint: Do you think this spicy salad tastes alright? Should I add anything?
 • Nam: I think it tastes…like sweet, sour, but not salty enough. You should add some fish sauce.

Example 2

 • เพลิน: เธอว่าหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงบ้าง น่าซื้อมั้ย
 • พราว: ก็สนุกดี แต่มันแบบ…จบงง ๆ 
 • phlooen: thooe-wâa-nǎng-sǔue-lêm-níi-bpen-yang-ngai-bâag nâa-súue-mái
 • phraao: gâaw-sà-nùk-dii dtàae-man-bàaep…jòp-ngong-ngong
 • Ploen: What do you think about this book? Is it worth buying?
 • Praw: It is fun but its ending is…like, unclear.

A Woman Asking about a Book in a Bookstore

This book is fun but its ending is…like, unclear.

7. อย่างนี้นะ (yàang-níi-ná) – well

Thai people often use the filler phrase อย่างนี้นะ (yàang-níi-ná) before explaining something.

Example 1

 • ครู: ทำไมเธอถึงใช้ตารางในการอธิบาย
 • นักเรียน: อย่างนี้นะคะ หนูว่าถ้าใช้ตารางจะดูง่ายกว่า
 • khruu: tham-mai-thooe-thǔeng-chái-dtaa-raang-nai-gaan-à-thí-baai
 • nák-riian: yàang-níi-ná-khá nǔu-wâa-thâa-chái-dtaa-raang-jà-duu-ngâai-gwàa
 • Teacher: Why did you use tables in explanation?
 • Student: Well, I think it is easier to explain if I use tables.

Example 2

 • เปิ้ล: ทำไมถึงไม่ไปเที่ยวกับครอบครัวเมื่อวานหละ
 • ชมพู่: อย่างนี้นะ ช่วงนี้พู่งานเยอะมาก แล้วก็ไม่ค่อยสบาย เลยไม่ได้ไป
 • bpôoen: tham-mai-thǔeng-mâi-bpai-thîiao-gàp-khrâawp-khruua-mûuea-waan-là
 • chom-phûu: yàang-níi-ná chûuang-níi-phûu-ngaan-yóe-mâak láaeo-gâaw-mâi-khâauy-sà-baai looei- mâi-dâi-bpai
 • Ple: Why didn’t you travel with your family yesterday?
 • Chompu: Well, recently, I have a lot of work to do. Also, I didn’t feel well so I didn’t go.

8. อะไรแบบนี้ (à-rai-bàaep-níi) – stuff like that

Thai people often use the filler อะไรแบบนี้ (à-rai-bàaep-níi) when explaining things to others, especially if they can’t give as many examples as they would like to.

Example 1

 • ลูกค้า: ที่นี่มีบริการนวดแผนไทย หรืออะไรแบบนี้มั้ยคะ
 • พนักงาน: เรามีบริการนวดแผนไทยและนวดเท้าค่ะ
 • lûuk-kháa: thîi-nîi-mii-baaw-rí-gaan-nûuat-phǎaen-thai rǔue-à-rai-bàaep-níi-mái-khá
 • phá-nák-ngaan: rao-mii-baaw-rí-gaan-nûuat-phǎaen-thai-láe-nûuat-thǎao-khà
 • Customer: Are there Thai massages or stuff like that here?
 • Staff Member: We have Thai massage and foot massage.

A Woman Rubbing Her Neck in Pain

Are there Thai massages or stuff like that here?

Example 2

 • ส้ม: แม่คะ หนูหิว มีขนมปัง ผลไม้ หรืออะไรแบบนี้มั้ยคะ
 • แม่: มีกล้วยอยู่บนโต๊ะ
 • som: mâae-khá nǔu-hǐu mii-khà-nǒm-phang phǒn-lá-mái rǔue-à-rai-bàaep-níi-mái-khá
 • maae: mii-glûuay-yùu-bon-dtó
 • Son: Mom, I’m hungry. Is there any bread, fruit, or stuff like that?
 • Mother: There is a banana on the table.

9. คือว่า / พอดีว่า (khuue-wâa / phaaw-dii-wâa) – well

The filler phrases คือว่า / พอดีว่า (khuue-wâa / phaaw-dii-wâa) are often used when the speaker is talking about the events leading up to the current situation.

Example 1

 • หัวหน้า: ทำไมวันนี้มาสายคะ
 • พนักงาน: พอดีว่า เมื่อเช้ารถเสียค่ะ
 • hǔua-hnâa: tham-mai-wan-níi-maa-sǎai-khá
 • phá-nák-ngaan: phaaw-dii-wâa mûuea-cháao-rót-sǐia-khà
 • Boss: Why are you late today?
 • Employee: Well, my car broke this morning.

Example 2

 • พ่อ: ทำไมห้องนอนรกอย่างนี้
 • ลูก: คือว่า ช่วงนี้รายงานเยอะ หนูเลยไม่มีเวลาทำความสะอาดค่ะ
 • phâaw: tham-mai-hâawng-naawn-rók-yàang-níi
 • lûuk: khuue-wâa chûuang-níi-raai-ngaan-yóe nǔu-looei-mâi-mii-wee-laa-tham-kwaam-sà-àat-khà
 • Dad: Why is your bedroom so messy?
 • Daughter: Well, I have a lot of reports to do recently. I have no time to clean.

10. ประมาณว่า (bprà-maan-wâa) – like

Thai people often use ประมาณว่า (bprà-maan-wâa) when they want to explain something.

Example 1

 • หนึ่ง: ทำไมราณีซื้อบ้านหลังนี้หละ ไกลจากที่ทำงานออก
 • สอง: ราณีชอบ ประมาณว่า ราคาถูก และก็สวยดี
 • nùeng: tham-mai-raa-nii-súue-bâan-hlǎng-níi-là glai-jàak-thîi-tham-ngaan-àawk
 • sǎawng: raa-nii-châawp bprà-maan-wâa raa-khaa-thùuk láe-gâaw-sǔuay-dii
 • Nueng: Why did Ranee buy this house? It is so far from her workplace.
 • Song: She likes this house, like it is cheap and beautiful.

A Row of Three Houses in a Nice Suburban Area

She likes this house, like it is cheap and beautiful.

Example 2

 • อนันต์: ทำไมร้านนี้คนเยอะจัง
 • ฤดี: ร้านอาหารร้านนี้ดังมากค่ะ ประมาณว่า อาหารอร่อย ราคาไม่แพง 
 • a-nan: tham-mai-ráan-níi-khon-yóe-jang
 • rúe-dii: ráan-aa-hǎan-ráan-níi-dang-mâak-khà bprà-maan-wâa aa-hǎan-à-ràauy raa-khaa-mâi- phaaeng
 • Anan: Why is this restaurant so crowded?
 • Ruedee: This restaurant is so popular, like the food is delicious and it’s not expensive.

11. ก็ (gâaw) – because

We often use the Thai filler word ก็ (gâaw) to explain why we did something.

Example 1

 • กฤช: ทำไมซื้ออาหารมาเยอะขนาดนี้
 • มาโนช: ก็ตอนซื้อหิวมาก เลยซื้อมาเยอะ
 • grìt: tham-mai-súue-aa-hǎan-maa-yóe-khà-nàat-níi
 • ma-nôot: gâaw-dtaawn-súue-hǐu-mâak looei-súue-maa-yóe
 • Krit: Why did you buy this much food?
 • Manot: Because when I bought it, I was very hungry so I ended up buying a lot.

Example 2

 • แม่: ยิ้ม ทำไมตื่นสายขนาดนี้ วันนี้เราจะไปหาคุณยายกันนะ
 • ยิ้ม: ก็หนูลืม เดี๋ยวหนูรีบไปอาบน้ำเลย
 • mâae: yím tham-mai-dtùuen-sǎai-khà-nàat-níi wan-níi-rao-jà-bpai-hǎa-khun-yaai-gan-ná
 • yím: gâaw-nǔu-luuem dǐiao-nǔu-rîip-bpai-àap-nám-looei
 • Mother: Yim, why did you wake up so late? Today, we will go visit Grandmother.
 • Yim: Because I forgot. I will go take a bath now.

12. Conclusion

Congratulations! You’ve reached the end of our Thai filler word and phrase list. What do you think? Are Thai filler words different from filler words in your native language? Comment below to let us know.

While you should be able to speak more like a native with this new information, there’s so much more to learn before reaching fluency! If you want to keep studying and practicing, check out ThaiPod101.com. Not sure where to start? Learning about Thai idioms and slang expressions can make your speech sound even more natural and fluid.

Happy learning!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

Negation in Thai: Learn How to Form Negative Sentences

Thumbnail

One of the first words a baby learns to say is “no.” 

It turns out that this little word will come in handy for the rest of our lives! We use it to express our needs, wants, and boundaries on a daily basis. Whether saying no comes as naturally to you as breathing or you consider yourself a people-pleaser, one thing is certain: 

As a Thai learner, it’s crucial that you learn how to negate in Thai! 

“Negation” refers to the act of making a positive (or affirmative) statement negative, and this is a crucial skill to have for any conversation. It allows you to tell others no, answer questions negatively, and much more. 

In this article, we’ll teach you everything you need to know about Thai negation. You’ll learn about the rules and steps involved, pick up some useful negation words and phrases, and even gain some cultural insight along the way.

  → Before we start, you may want to look at our article about Thai tenses. This topic plays a large role in negation, so we recommend becoming familiar with it before diving into this article!
Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. An Overview of Negation in Thai
 2. Other Words of Negation in Thai
 3. Thai People and Negation
 4. Conclusion

1. An Overview of Negation in Thai 

The Thai word for “negation” is: 

Literally, this word refers to the action of saying no to someone or something. This word is also used as part of a longer phrase (ประโยคปฎิเสธ) which means “negative sentence.”

Fortunately for you, Thai grammar is very easy. Things like gender and number do not affect the structure of Thai sentences at all, and negating in Thai is as simple as adding the word “no” or “not” to the sentence. 

Below are several different ways you can make a sentence negative in Thai. 

1 – Negating Affirmative Sentences [present tense]

Negation particle used: 
ไม่ (mâi) = not

How to negate:
Subject + ไม่ (mâi) + Verb + Object [if any]

Example 1:
แม่ไม่ชอบสีแดง
mâae-mâi-châawp-sǐi-daaeng
Mom doesn’t like the color red.

Example 2:
ฤดีพรไม่เรียนไวโอลินวันเสาร์
rúe-dii-paawn-mâi-riian-wai-oo-lin-wan-sǎo
Ruedeepron doesn’t learn violin on Saturday.

2 – Negating Affirmative Sentences [past tense]

Negation particle used: ไม่ได้ (mâi-dâi) = not

How to negate:
Subject + ไม่ได้ (mâi-dâi) + Verb + Object [if any]
Subject + ไม่ได้ (mâi-dâi) + เพิ่ง (phôeng) + Verb + Object [if any]

Example 1:
ตุลย์ไม่ได้ไปโรงเรียนเมื่อวานนี้
dtun-mâi-dâi-bpai-roong-riian-mûuea-waan-níi
Tun didn’t go to school yesterday.

Example 2:
น้าไม่ได้ซื้อนมมาจากตลาด
náa-mâi-dâi-súue-nom-maa-jàak-dtà-làat
Aunt didn’t buy milk from the market.

Example 3:
ครูไม่ได้เพิ่งสั่งงานมา ทำไมยังทำไม่เสร็จ
khruu-mâi-dâi-phôeng-sàng-ngaan-maa tham-mai-yang-tham-mâi-sèt
The teacher didn’t just order the work. Why isn’t your work finished yet?

Example 4:
แก้วไม่ได้เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีน เธอเรียนมาแล้วสามปี จึงพูดภาษาจีนได้ดี
gâaeo-mâi-dâi-phôeng-rôem-riian-phaa-sǎa-jiin thooe-riian-maa-láaeo-sǎam-bpii jueng-phûut-phaa- sǎa-jiin-dâi-dii
Kaew didn’t just start learning Chinese. She has learned it for 3 years now so she can speak it well.

3 – Negating Affirmative Sentences [future tense]

Negation particle used: 
ไม่ (mâi) = not

How to negate:
Subject + จะ () + ไม่ (mâi) + Verb + Object [if any]

Example 1:
ณัฐจะไม่ไปพัทยาวันอังคารหน้า
nát-jà-mâi-bpai-phát-thá-yaa-wan-ang-khaan-nâa
Nut will not go to Pattaya next Tuesday.

Example 2:
พ่อจะไม่ทานข้าวเย็นกับพวกเราวันนี้
phâaw-jà-mâi-thaan-khâao-yen-gàp-phûuak-rao-wan-níi
Dad will not have dinner with us today.

4 – Negating Affirmative Sentences [present continuous tense]

Negation particle used:
ไม่ได้ (mâi-dâi) = not

How to negate:
Subject + ไม่ได้ (mâi-dâi) + กำลัง (gam-lang) + Verb + Object [if any]

Example 1:
นักเรียนไม่ได้กำลังเรียนหนังสืออยู่
nák-riian-mâi-dâi-gam-lang-riian-nǎng-sǔue-yùu
The student is not studying now.

Example 2:
เด็ก ๆ ไม่ได้กำลังนอนอยู่
dèk-dèk-mâi-dâi-gam-lang-naawn-yùu
The kids are not sleeping now.

5 – Negating Affirmative Sentences [perfect tense]

Negation particle used:
ไม่ (mâi) = not
ไม่ได้ (mâi-dâi) = not

How to negate:
Subject + ไม่ได้ (mâi-dâi) + Verb + Object [if any] + มา (maa) or ตั้งแต่ (dtâng-dtàae) + Time
Subject + ไม่ (mâi) + เคย (khooei) + Verb + Object [if any]

Example 1:
การะเกดไม่ได้ทำงานมา 3 วันแล้ว เธอป่วย
gaa-rá-gèet-mâi-dâi-tham-ngaan-maa-sǎam-wan-láaeo thooe-bpùuai
Garaget hasn’t worked for 3 days now. She is sick.

Garaget Hasn’t Worked for 3 Days Now. She Is Sick.

Example 2:
พิพัฒน์ไม่ได้อ่านหนังสือมาหลายอาทิตย์แล้ว เขายุ่งมาก
phí-phát-mâi-dâi-àan-nǎng-sǔue-maa-lǎai-aa-thít-láaeo khǎo-yûng-mâak
Pipat hasn’t read any books for many weeks now. He is very busy.

Example 3:
รำไพไม่เคยไปประเทศเกาหลี
ram-phai-mâi-khooei-bpai-phrà-thêet-gao-lǐi
Ramphai has never been to Korea.

Example 4:
ตั้มไม่เคยกินผลไม้ชนิดนี้มาก่อน
dtâm-mâi-khooei-gin-phǒn-lá-mái-chá-nít-níi-maa-gàawn
Tum has never eaten this kind of fruit before.

6 – The Negation of “Can” in Thai

Negation particle used:
ไม่ (mâi) = not
ไม่ได้ (mâi-dâi) = not

How to negate:
Subject + ไม่ (mâi) + สามารถ (sǎa-mâat) + Verb + Object [if any] + ได้ (dâi)
Subject + Verb + Object [if any] + ไม่ได้ (mâi-dâi)

Example 1:
นทีไม่สามารถกินเผ็ดได้
ná-thii-mâi-sǎa-mâat-gin-phèt-dâi
Nathi can’t eat spicy food.

Example 2:
นทีกินเผ็ดไม่ได้
ná-thii-gin-phèt-mâi-dâi
Nathi can’t eat spicy food.

Example 3:
ปริณไม่สามารถขับรถได้
bpà-rin-mâi-sǎa-mâat-khàp-rót-dâi
Prin can’t drive.

Example 4:
ปริณขับรถไม่ได้
bpà-rin-khàp-rót-mâi-dâi
Prin can’t drive.

Additional note: 
These two Thai negation patterns are completely interchangeable! The meaning of the sentence will not change if you use one instead of the other.

7 – Negating Thai Adjectives and Adverbs

Negation particle used: 
ไม่ (mâi) = not

How to negate:
ไม่ (mâi) + adjective / adverb

Example 1:
เสื้อตัวนี้ราคาไม่แพง
sûuea-dtuua-níi-raa-khaa-mâi-phaaeng
This shirt is not expensive.

This Shirt Is not Expensive.

Example 2:
คุณตาเดินไม่เร็ว เพราะ พื้นลื่น
khun-dtaa-dooen-mâi-reo-phráw-phúuen-lûuen
Grandpa doesn’t walk fast because of the slippery floor.

8 – Giving Negative Instructions and Commands

Negation particle used:
ห้าม (hâam) = do not
อย่า (yàa) = do not

How to negate:
ห้าม (hâam) + Verb + Object [if any]
อย่า (yàa) + Verb + Object [if any]

Example 1:
ห้ามเข้า
hâam-khâo
Do not enter.

Example 2:
ห้ามใส่กางเกงขาสั้น
hâam-sài-gaang-geeng-khǎa-sân
Do not wear shorts.

Example 3:
อย่ากลับบ้านดึกนะ
yàa-glàp-bâan-dùek-ná
Do not come home late.

Example 4:
อย่าใส่พริกเยอะ เดี๋ยวจะเผ็ดเกินไป
yàa-sài-phrík-yóe dǐiao-jà-phèt-gooen-bpai
Do not add too much chili or else it will be too spicy.

Additional note:
Both ห้าม (hâam) and อย่า (yàa) are commonly used when giving negative commands in Thai. However, the two are slightly different in meaning. ห้าม (hâam) is used when giving a strong order, while อย่า (yàa) is typically used for giving a suggestion.

9 – Answering Yes-or-No Questions

Negation particle used:
ไม่ (mâi) = no

How to negate:
ไม่ (mâi) + Verb in the question

Example 1

Question:
เธอจะเอาขนมหวานมั๊ย
thooe-jà-ao-khà-nǒm-wǎan-mái
Do you want dessert?

Answer:
ไม่เอา
Mâi-ao
No, I don’t

Example 2

Question:
มะลิชอบสีเขียวมั๊ย
má-lí-châawp-sǐi-khǐiao-mái
Does Mali like the color green?

Answer:
ไม่ชอบ
mâi-châawp
No, she doesn’t.

Additional note: 
Sometimes questions end with รึเปล่า (rǔe-plào), which is a casual version of ใช่หรือไม่ (châi-rǔue-mâi) meaning “yes or no.” To answer negatively in this case, you would say เปล่า (plào), meaning “no.”

10 – Double Negation in Thai

Negation particle used:
ไม่ได้ (mâi-dâi) = not
ไม่ใช่ (mâi-châi) = not

How to negate:
ไม่ได้ (mâi-dâi) or ไม่ใช่ (mâi-châi) + Normal negation form

Example 1

Question:
เธอไม่ชอบฉันเหรอ
thooe-mâi-châawp-chǎn-rǎaw
Do you not like me?

Answer:
ฉันไม่ได้ไม่ชอบเธอ
chǎn-mâi-dâi-mâi-châawp-thooe
I don’t dislike you.

Example 2

Question:
ไอศครีมร้านนี้ไม่อร่อยเหรอ
Ai-sà-khriim-ráan-níi-mâi-à-hràauy-rǎaw
Does ice cream at this shop not taste good?

Answer:
ไอศครีมร้านนี้ ไม่ใช่ไม่อร่อย แต่แพงเกินไป
ai-sà-khriim-ráan-níi mâi-châi-mâi-à-ràauy-dtàae-phaaeng-gooen-bpai
The ice cream at this shop is good but too expensive.

This Ice Cream Is Delicious but Too Expensive.

Additional note:
Thai people often use double negation when answering questions. You can use both ไม่ได้ (mâi-dâi) and ไม่ใช่ (mâi-châi), as there’s no difference in meaning between the two words.

2. Other Words of Negation in Thai

Of course, there might be situations where you want to give a stronger (or more colorful) negative response. Following are several words and phrases you can use to add flavor to your speech and sound more like a native speaker. 

1 – ไม่มีทาง

Pronunciation:
mâi-mii-thaang

Literal translation:
No way

Explanation:
This phrase is used exactly like “no way” is in English. It’s used to express that you strongly disagree with an offer.

Example 1:
ไม่มีทางที่ฉันจะให้เธอยืมเงิน
mâi-mii-thaang-thîi-chǎn-jà-hâi-thooe-yuuem-ngoen
There is no way that I will let you borrow my money.

Example 2:
ไม่มีทางที่ปราณแต่งงานกับอรณี เขาไม่ชอบเธอ
Mâi-mii-thaang-thîi-bpraan-jà-dtàaeng-ngaan-gàp-aawn-rá-nii khǎo-mâi-châawp-thooe
There is no way that Pran will marry Onranee. He doesn’t like her.

2 – หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่…

Pronunciation:
hǔa-dèt-dtiin-khàat-gâaw-mâi-…(verb)

Literal translation:
Even my head and leg are cut, still no.

Explanation:
This phrase is stronger than the one above. It means that even if someone tries to force you into agreement by threatening to cut off your leg or head, you’ll still say no.

Example 1:
หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ไป
hǔa-dèt-dtiin-khàat-gâaw-mâi-bpai
I WON’T GO.

Example 2:
ข้อเสนอบ้าบออย่างนี้ หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ตกลง
khâaw-sà-nǒoe-bâa-baaw-yàang-níi hǔa-dèt-dtiin-khàat-gâaw-mâi-dtòk-long
I WON’T AGREE with this ridiculous offer.

3 – ฝันเอา / ฝันไปเถอะ

Pronunciation:
fǎn-ao / fǎn-bpai-thòe

Literal translation:
Dream it

Explanation:
This phrase is used much the same way as the English phrase “in your dreams.”

Example 1:
ฝันไปเถอะ ยังไงฉันก็ไม่ตกลง
fǎn-bpai-thòe yang-ngai-chǎn-gâaw-mâi-dtòk-long
You have to dream it. I won’t agree nonetheless.

Example 2:
ใครจะไปซื้อไหว แพงขนาดนั้น ฝันเอาแล้วกัน
khrai-jà-bpai-súue-wǎi phaaeng-khà-nàat-nán fǎn-ao-láaeo-gan
Who will be able to buy that? It is that expensive. You have to dream it.

4 – บ้ง

Pronunciation:
bông

Literal translation:
Worm

Slang translation:
Not good

Explanation:
This is a slang term used among youngsters. It means “not okay.”

Example 1:
เธอใส่ชุดนี้แล้วบ้งมาก ไม่ควรซื้อ
thooe-sài-chút-níi-láaeo-bông-mâak mâi-khuuan-súue
You don’t look good in this dress, so you shouldn’t buy it.

Example 2:
วันนี้ขายของไม่ได้เลย บ้งมาก
wan-níi-khǎai-khǎawng-mâi-dâi-looei bông-mâak
I can’t sell anything today, not good.

5 – มองบน

Pronunciation:
maawng-bon

Literal translation:
Look up

Slang translation:
Not happy with something

Explanation:
This is another slang term used by youngsters. It’s used to imply that one is not happy with something.

Example 1:
เธอได้ยินปัญหาแล้วก็อดมองบนไม่ได้
thooe-dâi-yin-bpan-hǎa-láaeo-gâaw-òt-maawng-bon-mâi-dâi
Once she heard of the problem, she was not happy with it.

Example 2:
ทำไม่ต้องมองบนขนาดนั้น
tham-mai-dtâawng-maawng-bon-khà-nàat-nán
Why are you that unhappy?

6 – เซ็งเป็ด

Pronunciation:
seng-bpèt

Literal translation:
Bore of the duck

Slang translation:
Not in a good mood

Explanation:
This slang term is used to say that you’re not in a good mood or that something has put you in a bad mood.

Example 1:
เห็นงานที่ต้องทำแล้วเซ็งเป็ดเลย
hěn-ngaan-thîi-dtâawng-tham-láaeo-seng-bpèt-looei
I’m not in a good mood now after seeing the work that I have to do.

I’m Not in a Good Mood Now After Seeing the Work that I Have to Do.

Example 2:
อากาศแบบนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้ เซ็งเป็ด
aa-gàat-bàaep-níi-àawk-bpai-khâang-nâawk-mâi-dâi seng-bpèt
I can’t go out in this weather. I’m not in a good mood now.

3. Thai People and Negation

Now that you know how to properly use negation in Thai, there are a couple of cultural aspects you should be aware of. 

1 – เกรงใจ

เกรงใจ (greeng-jai) is a trait that many Thai people possess. This word refers to the feeling of not wanting to disturb, inconvenience, or cause problems for another person. Someone who feels เกรงใจ (greeng-jai) will find it hard to say “no” to someone who has asked a favor of them. They may also try to make life as easy as possible for others. 

For example, imagine that a Thai person is visiting their neighbor’s home. If the neighbor asks this person if they would like anything to drink, the person may feel เกรงใจ (greeng-jai). As a result, they might ask for something simple (like plain water or juice) even if they would prefer something else (like a smoothie or cocktail). 

If you were asked a favor by a coworker in the workplace to assist his/her tasks, in the case that you were feeling เกรงใจ (greeng-jai), you might end up agreeing to help that coworker complete their tasks—even if you already had a lot of work to do and needed to stay overtime for that. This is because saying “no” would hurt the feelings of your coworker.

So, when you ask a Thai person to do something, you have to look at their body language as well. If they look reluctant but still say yes, you should know that they are เกรงใจ (greeng-jai) and may not actually be willing to help.

Thai People Can’t Say No

2 – Using Negation to Save Someone’s Feelings

Sometimes, saying things directly can hurt other people’s feelings. To avoid doing so, Thai people use negation in order to convey the same message in a more indirect manner.  

Example 1: เตี้ย

Saying that someone is short can hurt that person’s feelings. Instead, you could use “not tall” instead of “short.”

 • เขาเตี้ย
 • khǎo-dtîia
 • He is short.
 • เขาตัวไม่สูง
 • khǎo-mâi-sǔung
 • He is not tall.

Example 2: ถูก

Since quality and price are often related, some Thai people feel that saying that something is cheap is like looking down on its quality. So instead of using “cheap,” you could use “not expensive.”

 • อาหารร้านนี้ถูกมาก
 • aa-hǎan-ráan-níi-thùuk-mâak
 • The food at this restaurant is very cheap.
 • อาหารร้านนี้ราคาไม่แพง
 • aa-hǎan-ráan-níi-raa-khaa-mâi-phaaeng
 • The food at this restaurant is not expensive.

4. Conclusion

As you can see, Thai negation is relatively simple. The only thing you really need to worry about is how to correctly use the negating words ไม่ (mâi), ไม่ได้ (mâi-dâi), and ไม่ใช่ (mâi-châi). It might take some time, but with enough practice you’ll become familiar with them. 

What are your thoughts on this lesson? Did you find it difficult, or was this pretty easy for you? And how does negation in Thai differ from that in your language? 

We look forward to hearing from you! 

If you would like to continue learning about the Thai language and culture, make sure to explore ThaiPod101.com and create your free lifetime account today. Not sure where to start? How about you try these lessons:

Happy learning!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai