Get a 40% off forever discount with the ready, set, speak sale! Ends soon!
Get a 40% off forever discount with the ready, set, speak sale! Ends soon!
ThaiPod101.com Blog
Learn Thai with Free Daily
Audio and Video Lessons!
Start Your Free Trial 6 FREE Features

Archive for the 'Word of the Day' Category

Thai Word of the Day – peanut (Noun)

Learn a little Thai everyday with the free Thai Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

ถั่วลิสง (thùua-lí-sǒng) peanut (Noun)

เด็กๆ และผู้ใหญ่หลายๆคนแพ้ถั่วลิสง
dèk-dèk láe phûu-yài lǎai-lǎai khon phâae thùua-lí-sǒng
Many children and adults are allergic to peanuts.

ถั่วลิสง และป๊อบคอร์น
thùua-lí-sǒng láe bpóp-khaawn
peanuts and popcorn

ถั่วลิสงดิบ
thùua-lí-sǒng dìp
raw peanuts

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Thai Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Thai Word of the Day – sleep (Verb)

Learn a little Thai everyday with the free Thai Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

นอนหลับ (naawn-làp) sleep (Verb)

คุณควรจะนอนหลับอย่างน้อยคืนละ 8 ชั่วโมง
khun khuuan jà naawn-làp yàang náawy khuuen lá bpàaet chûua-moong
You should sleep at least eight hours every night.

เด็กทารกกำลังนอนหลับ
dèk-thaa-rók gam-lang naawn-làp
The babies are sleeping.

เด็กผู้หญิงกำลังจะนอนหลับ
dèk-phûu-yǐng gam-lang jà naawn-làp
The girl is about to sleep.

เด็กทารกกำลังนอนหลับอยู่บนผ้าห่ม
dèk-thaa-rók gam-lang naawn-làp yùu bon phâa-hòm
The baby is sleeping on the blanket.

เด็กทารกนอนหลับบนผ้าห่ม
dèk-thaa-rók naawn-làp bon phâa-hòm
The baby sleeps on the blanket.

นอนหลับสนิท
naawn-làp sà-nìt
sleep soundly

เด็กทารกที่กำลังนอนหลับ
dèk-thaa-rók thîi gam-lang naawn-làp
sleeping babies

นอนหลับบนผ้าห่ม
naawn-làp bon phâa-hòm
sleep on a blanket

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Thai Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Thai Word of the Day – ashtray (Noun)

Learn a little Thai everyday with the free Thai Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

ที่เขี่ยบุหรี่ (thîi-khìia-bù-rìi) ashtray (Noun)

มีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ
mii thîi-khìia-bù-rìi mǎi khá
Do you have an ashtray?

ที่เขี่ยบุหรี่ที่สกปรก
thîi-khìia-bù-rìi thîi sòk-grà-bpròk
dirty ashtray

ที่เขี่ยบุหรี่ที่มีก้นบุหรี่
thîi-khìia-bù-rìi thîi mii gôn bù-rìi
ashtray with cigarette butts

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Thai Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Thai Word of the Day – accompany (Verb)

Learn a little Thai everyday with the free Thai Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

ไปกับ (bpai gàp) accompany (Verb)

การไปเที่ยวกับใครสักคนหนึ่งสนุกกว่าการไปเที่ยวคนเดียว
gaan-bpai-thîiao gàp khrai sàk khon nùeng sà-nùk gwàa gaan-bpai-thîiao khon diiao
It is more fun to accompany someone than to travel alone.

ไปกับฉัน
bpai gàp chǎn
accompany me

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Thai Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!

Thai Word of the Day – sing a song (Phrase)

Learn a little Thai everyday with the free Thai Word of the Day Widget. Check back daily for more vocabulary!

ร้องเพลง (ráawng phleeng) sing a song (Phrase)

พวกเขากำลังร้องเพลง
phûuak-khǎo gam-lang ráawng phleeng
They are singing a song.

ร้องเพลง
ráawng phleeng
sing a song

Own a blog or website? Share free language content with your readers with the Thai Word of the Day with Audio Widget. Click here for instructions on how to embed and customize this free widget!