Get 31% OFF With The Pretty Big Deal. Ends Soon!
Get 31% OFF With The Pretty Big Deal. Ends Soon!
ThaiPod101.com Blog
Learn Thai with Free Daily
Audio and Video Lessons!
Start Your Free Trial 6 FREE Features

Archive for the 'Thai Phrases' Category

Advanced Thai Phrases You Must Know

Thumbnail

Once you reach an advanced level in Thai, you’ll be expected to understand things like academic language, business jargon, and commonly used idioms and proverbs. In other words, you’ll need to know more difficult and nuanced words in Thai apart from what’s used in daily life.  

To help you get there, we have prepared this guide to advanced Thai phrases. This article covers phrases, expressions, and terms that will ensure your success in the academic, business, and social spheres. Learning this advanced Thai vocabulary is a great way to start sounding more like a native speaker in any context!

A Boy Listening to Something with Headphones

Learn advanced Thai phrases with us.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. Advanced Thai Phrases for Academic Writing
 2. Powerful Phrases for Your Resume
 3. Smart Phrases for Business and Meetings
 4. Advanced Sayings, Proverbs, and Idioms Used in Daily Life
 5. Conclusion

1. Advanced Thai Phrases for Academic Writing

Let’s begin by looking at some advanced Thai phrases used in academic writing. These are conjunctions and conjunctive phrases that you can use to better organize and articulate your thoughts. Keep in mind that the conjunctions used in academic writing differ from those used in daily life; they are more formal and structural.  

1 – Based on… / According to…

 • Thai phrase: อ้างอิงจาก…
 • Pronunciation: âang-ing-jàak…

Example 1:
อ้างอิงจากงานวิจัยล่าสุด การออกกำลังกายมากเกินไปทำให้ร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อ
aang-ing-jàak-ngaan-wí-jai-lâa-sùt gaan-àawk-gam-lang-gaai-mâak-gooen-bpai-tham-hâi-râang-gaai-sǔun-sǐia-glâam-núuea
According to the latest research, too much exercise leads to loss of muscle mass.

Example 2:
อ้างอิงจากผลการสำรวจ เด็กที่อายุมากกว่า 7 ปีเกิน 50% มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเอง
âang-ing-jàak-phǒn-gaan-sǎm-rùuat dèk-thîi-aa-yú-mâak-gwàa-jèt-bpii-gooen-hâa-sìp-bpooe-sen-mii -thoo-rá-sàp-muue-thǔue-bpen-khǎawng-dtuua-eeng
Based on the survey results, 50% of children who are older than seven years old have their own mobile phones.

2 – Considering…

 • Thai phrase: เมื่อคำนึงถึง…
 • Pronunciation: mûuea-kham-nueng-thǔeng…

Example 1:
เมื่อคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทางบริษัทตัดสินใจยกเลิกการสร้างโรงงานใหม่
mûuea-kham-nueng-thǔeng-phǒn-grà-thóp-thîi-àat-jà-gòoet-khûen thaang-baaw-rí-sàt-dtàt-sǐn-jai- yók-lôoek-gaan-sâang-roong-ngaan-mài
Considering the possible effect, our company decided to cancel the plans for a new plant.

Example 2:
เมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาว การลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
mûuea-kham-nueng-thǔeng-phǒn-bprà-yòot-nai-rá-yá-yaao gaan-long-thun-nai-thú-rá-gìt-phá-lang- ngaan-sà-àat-bpen-sìng-thîi-thùuk-dtâawng
Considering the long-term benefits, investing in a green energy business is the correct option.

3 – Moreover…

Thai phrase: ยิ่งไปกว่านั้น… / นอกจากนั้น…
Pronunciation: yîng-bpai-gwàa-nán… / nâawk-jàak-nán…

Example 1:
ยิ่งไปกว่านั้น การนอนหลับให้เพียงพอยังช่วยทำให้สุขภาพจิตดีอีกด้วย
yîng-bpai-gwàa-nán gaan-naawn-làp-hâi-phiiang-phaaw-yang-chûuai-tham-hâi-sùk-khà-phâap-jìt-dii-ìik -dûuai
Moreover, sufficient sleep makes you have good mental health as well.

Example 2:
นอกจากนั้น การสูบบุหรี่ยังทำให้คนในครอบครัวมีความเสี่ยงทางสุขภาพเพิ่มขึ้นด้วย
nâawk-jàak-nán gaan-sùup-bù-rìi-yang-tham-hâi-khon-nai-khrâawp-khruua-mii-kwaam-sìiang-thaang- sùk-khà-phâap-phôoem-khûuen-dûuai
Moreover, smoking also leads to increased health risk for family members.

4 – In other words… / To put it simply…

 • Thai phrase: กล่าวคือ…
 • Pronunciation: glàao-khuue…

Example 1:
กล่าวคือ กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูง
glàao-khuue gaawng-thun-níi-mii-kwaam-sìiang-sǔung
In other words, this fund is high-risk.

Example 2:
กล่าวคือ บริษัทขนส่งจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล
glàao-khuue baaw-rí-sàt-khǒn-sòng-jà-dâi-ráp-ngoen-yiiao-yaa-jàak-rát-thà-baan
To put it simply, the transport company will get compensation from the government.

5 – On the contrary… / On the other hand…

 • Thai phrase: ในทางกลับกัน…
 • Pronunciation: nai-thaang-glàp-gan…

Example 1:
ในทางกลับกัน แม้การฝากเงินในธนาคารจะให้ผลตอบแทนต่ำ แต่ก็มีความเสี่ยงต่ำเช่นกัน
nai-thaang-glàp-gan máae-gaan-fàak-ngoen-nai-thá-naa-khaan-jà-hâi-phǒn-dtàawp-thaaen-dtàm dtàae-gâaw-mii-kwaam-sìiang-dtàm-chên-gan
On the contrary, despite having a low return, saving your money in the bank is low-risk.

Example 2:
ในทางกลับกัน คนที่มีน้ำหนักสูงกว่ามาตรฐานจะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่า
nai-thaang-glàp-gan khon-thîi-mii-nám-nàk-sǔung-gwàa-mâat-dtrà-thǎan-jà-mii-oo-gàat-bpen-bao- wǎan-mâak-gwàa
On the other hand, overweight people have a higher chance of developing diabetes.

6 – For example…

 • Thai phrase: ยกตัวอย่างเช่น…
 • Pronunciation: yók-dtuua-yàang-chên…

Example 1:
ประเทศไทยปลูกผลไม้ได้หลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น ทุเรียน, มะพร้าว, ส้ม ฯลฯ
bprà-thêet-thai-bplùuk-phǒn-lá-mái-dâi-lǎai-chá-nít yók-dtuua-yàang-chên thú-riian má-phráao sôm láe-ùuen-ùuen
Thailand grows many types of fruit. For example, durian, coconut, orange, etc.

Example 2:
จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ ยกตัวอย่างเช่น ดอยอินทนนท์ สวนสัตว์เชียงใหม่ และทุ่งดอกไม้ เชียงใหม่
jang-wàt-chiiang-mài-mii-sà-thǎan-thîi-thâawng-thîiao-lǎai-thîi yók-dtuua-yàang-chên daauy-in-thá-non sǔuan-sàt-chiiang-mài láe-thûng-dàawk-mái-chiiang-mài
Chiangmai has many tourist attractions. For example, Doi Inthanon, Chiangmai Zoo, and Chiangmai Flower Field.

7 – In summary…

 • Thai phrase: สรุปได้ว่า…
 • Pronunciation: sà-rùp-dâi-wâa…

Example 1:
สรุปได้ว่า ปีนี้ รายได้จากสาขาย่อยคิดเป็น 40% ของรายได้ทั้งหมด
sà-rùp-dâi-wâa bpii-níi raai-dâi-jàak-sǎa-khǎa-yâauy-khít-bpen-sìi-sìp-bpooe-sen-khǎawng-raai-dâi- tháng-mòt
In summary, this year’s revenue from the branches accounts for 40% of total revenue.

Example 2:
สรุปได้ว่า การฉีดวัคซีนช่วยป้องกันการติดเชื้อได้
sà-rùp-dâi-wâa gaan-chìit-wák-siin-chûuai-bpâawng-gan-gaan-dtìt-chúuea-dâi
In summary, vaccination helps prevent infection.

8 – So… / Therefore…

 • Thai phrase: ดังนั้น…
 • Pronunciation: dang-nán…

Example 1:
ดังนั้น การเปิดสาขาเพิ่มถือเป็นการกระจายความเสี่ยง
dang-nán gaan-bpòoet-sǎa-khǎa-phôoem-thǔue-bpen-gaan-grà-jaai-kwaam-sìiang
So, opening a new branch is considered risk diversification.

Example 2:
ดังนั้น เธอไม่ควรซื้อทองในตอนนี้
dang-nán thooe-mâi-khuuan-súue-thaawnดังนั้น เธอไม่ควรซื้อทองในตอนนี้
Therefore, you shouldn’t buy gold now.

9 – …as follows…

 • Thai phrase: …ดังนี้…
 • Pronunciation:dang-níi…

Example 1:
เอกสารที่คุณต้องเตรียมมาด้วยมีดังนี้
èek-gà-sǎan-thîi-khun-dtâawng-dtriiam-maa-dûuai-mii-dang-níi
The documents you have to prepare are listed as follows…

Example 2:
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถแจกแจงได้ ดังนี้
khâa-chái-jàai-tháng-mòt-sǎa-mâat-jàaek-jaaeng-dâi-dang-níi
The total expense can be broken down as follows…

10 – From the information above…

 • Thai phrase: จากข้อมูลข้างต้น…
 • Pronunciation: jàak-khâaw-muun-khâang-dtôn…

Example 1:
ข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ขิงมีประโยชน์ต่อร่างกาย
jàak-khâaw-muun-khâang-dtôn sǎa-mâat-sà-rùp-dâi-wâa khǐng-mii-bprà-yòot-dtàaw-râang-gaai
From the information above, we can conclude that ginger is good for your body.

Example 2:
อ้างอิงจากข้อมูลข้างต้น เศรษฐกิจในปีนี้มีโอกาสจะโตเพิ่มขึ้นอีก 2%
âang-ing-jàak-khâaw-muun-khâang-dtôn sèet-thà-gìt-nai-bpii-níi-mii-oo-gàat-jà-dtoo-phôoem-khûen- ìik-sǎawng-bpooe-sen
Based on the information above, the economy has a chance to grow by 2% this year.

2. Powerful Phrases for Your Resume

Are you learning the Thai language so that you can get a job in Thailand

Of course, you’ll want to include all the basics on your resume (personal information, contact information, photo, educational background, work experience, etc.). But you’ll also need to include some advanced Thai words and phrases that will help your resume stand out. Including the most relevant and powerful expressions will leave a great impression on your potential employer! 

Below, we have outlined a few advanced phrases in Thai to get you started. 

An Up-close Image of a Resume

1 – Career objective

 • Thai phrase: จุดประสงค์ในการทำงาน
 • Pronunciation: jùt-bprà-sǒng-nai-gaan-tham-ngaan

It’s a good idea to let HR know what your career objective is. Nowadays, employees choose the companies they want to work with just as much as companies choose employees. Including your career objectives will help HR get to know you better, which will help them decide whether you fit the job description or not. Moreover, having clear career objectives can make your resume stand out among others.

2 – Activity / Training courses

 • Thai phrase: กิจกรรม / ประวัติการอบรม
 • Pronunciation: gìt-jà-gam / bprà-wàt-gaan-òp-rom

If you’re a new graduate, adding activities or training courses you’ve taken is wise. It gives more information about your knowledge and skills than your educational background alone. 

3 – Language skills

 • Thai phrase: ทักษะด้านภาษา
 • Pronunciation: thák-sà-dâan-phaa-sǎa

Globalization has made language skills crucial. English skills are a must, and knowing a second (or third) language is a bonus. On your resume, you should include both the languages you know and your proficiency level in each one. In Thai resumes, we often classify the proficiency levels as follows:

 • ดีมาก (dii-mâak) = fluent
 • ปานกลาง (bpaan-glaang) = intermediate
 • พื้นฐาน (phúuen-thǎan) = basic

Of course, there are a number of other skills you may want to include on your resume. Below, we have given the Thai translation of the most commonly used ones. 

4 – Multitasking

 • Thai phrase: ทำงานได้หลายอย่างพร้อมกัน
 • Pronunciation: tham-ngaan-dâi-lǎai-yàang-phráawm-gan

5 – Ability to work under pressure

 • Thai phrase: ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • Pronunciation: tham-ngan-phaai-dtâi-kwaam-gòt-dan-dâi

6 – Critical thinking and decision-making

 • Thai phrase: ทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจที่ดี
 • Pronunciation: thák-sà-gaan-khít-wí-khráw-láe-dtàt-sǐn-jai-thîi-dii

7 – Collaboration and teamwork

 • Thai phrase: ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและทำงานเป็นทีมได้
 • Pronunciation: tham-ngaan-rûuam-gàp-phûu-ùuen-dâi-dii-láe-tham-ngaan-bpen-thiim-dâi

Coworkers Standing in a Circle and Putting Their Hands Together to Represent Teamwork

Collaboration and teamwork are essential in business.

8 – Adaptability

 • Thai phrase: ความสามารถในการปรับตัว
 • Pronunciation: kwaam-sǎa-mâat-nai-gaan-bpràp-dtuua

9 – Negotiation and persuasion

 • Thai phrase: ทักษะการโน้มน้าวและประนีประนอม
 • Pronunciation: thák-sà-gaan-nóom-náao-láe-gaan-bprà-nii-bprà-naawm

10 – Strong interpersonal and communication skills

 • Thai phrase: มีปฏิสัมพันธ์และสื่อสารได้ดี
 • Pronunciation: mii-bpà-thì-sǎm-phan-láe-sùue-sǎan-dâi-dii

3. Smart Phrases for Business and Meetings

If you plan on working or doing business in Thailand, you’ll want to know these advanced-level Thai phrases for business presentations and meetings

1 – This … is interesting.

 • Thai phrase: …นี้น่าสนใจ
 • Pronunciation: …níi-nâa-sǒn-jai

Example 1:
หุ้นของบริษัทนี้น่าสนใจ
hûn-khǎawng-baaw-rí-sàt-níi-nâa-sǒn-jai
The stock of this company is interesting.

Example 2:
ตลาดนี้น่าสนใจ
dtà-làat-níi-nâa-sǒn-jai
This market is interesting.

2 – … is worth investing in. 

 • Thai phrase: …นี้น่าลงทุน
 • Pronunciation: …níi-nâa-long-thun

Example 1:
ตลาดพลังงานสะอาดน่าลงทุน
dtà-làat-phá-lang-ngaan-sà-àat-nâa-long-thun
The clean energy market is worth investing in.

Example 2:
ธุรกิจนี้น่าลงทุน
thú-rá-gìt-níi-nâa-long-thun
This business is worth investing in.

3 – This … seems to be a promising business prospect.

 • Thai phrase: …นี้มีแนวโน้มทางธุรกิจที่ดี
 • Pronunciation: …níi-mii-naaeo-nóom-thaang-thú-rá-gìt-thîi-dii

Example 1:
ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มีแนวโน้มทางธุรกิจที่ดี
phà-lìt-dtà-phan-mài-níi-mii-naaeo-nóom-thaang-thú-rá-gìt-thîi-dii
This new product seems to be a promising business prospect.

Example 2:
บริษัทใหม่นี้มีแนวโน้มทางธุรกิจที่ดี
baaw-rí-sàt-mài-níi-mii-naaeo-nóom-thaang-thú-rá-gìt-thîi-dii
This new company seems to be a promising business prospect.

4 – … can still grow.

 • Thai phrase: …ยังโตได้อีก
 • Pronunciation: …-yang-dtoo-dâi-ìik

Example 1:
กองทุนที่ลงทุนหุ้นในอเมริกายังโตได้อีก
gaawng-thun-thîi-long-thun-hûn-nai-à-mee-rí-gaa-yang-dtoo-dâi-ìik
The fund that invests in American stocks can still grow.

Example 2:
เศรษฐกิจในเอเชียยังโตได้อีก
sèet-thà-gìt-nai-ee-chiia-yang-dtoo-dâi-ìik
The economy of Asia can still grow.

5 – … would like to give you more information.

 • Thai phrase: … ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 • Pronunciation: … khǎaw-hâi-khâaw-muun-phôoem-dtooem

Example 1:
ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการใหม่ครับ
phǒm-khǎaw-hâi-khâaw-muun-phôoem-dtooem-gìiao-gàp-baaw-rí-gaan-mài-khráp
I would like to give you more information about the new service.

Example 2:
ทีมของเราขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจคนี้ค่ะ
thiim-khǎawng-rao-khǎaw-hâi-khâaw-muun-phôoem-dtooem-gìiao-gàp-bproo-jèk-níi-khâ
Our team would like to give you more information about this project.

6 – … has/have a special offer for you.

 • Thai phrase: … มีข้อเสนอพิเศษให้กับคุณ
 • Pronunciation: … mii-khâaw-sà-nǒoe-phí-sèet-hâi-gàp-khun

Example 1:
ทางเรามีข้อเสนอพิเศษให้กับคุณ
thaang-rao-mii-khâaw-sà-nǒoe-phí-sèet-hâi-gàp-khun
We have a special offer for you.

Example 2:
ผู้จัดการของเรามีข้อเสนอพิเศษให้กับคุณ
phûu-jàt-gaan-khǎawng-rao-mii-khâaw-sà-nǒoe-phí-sèet-hâi-gàp-khun
Our manager has a special offer for you.

A Stock Market Board

Learn slang expressions related to stock investment.

Are you one of the many people interested in the stock market and investing? Then you should also learn some advanced Thai vocabulary and slang terms related to stock investment. Keep reading! 

7 – Unable to sell the stock without loss

This refers to a situation where you bought a stock at a high price, and now you cannot sell it without loss because the stock price has been decreasing.

Example 1:
เธอมีหุ้นที่ติดดอยอยู่กี่ตัว
thooe-mii-hûn-thîi-dtìt-daauy-yùu-gìi-dtuua
How many stocks do you have that you are unable to sell without loss?

Example 2:
ซื้อหุ้นมาไม่กี่เดือน ติดดอยซะแล้ว
súue-hûn-maa-mâi-gìi-duuean dtìt-daauy-sá-láaeo
I just bought the stock for a few months, and now I can’t sell it without loss.

8 – Able to sell the stock now after being unable to do so without loss

 • Thai phrase: หลุดดอย
 • Pronunciation: lùt-daauy

You would use this phrase at some point after the previous situation, once the stock prices have increased again so you can sell at a profit. 

Example 1:
ติดดอยมาตั้งนาน ในที่สุดก็หลุดดอยซะที
dtìt-daauy-maa-dtâng-naan nai-thîi-sùt-gâaw-lùt-daauy-sá-thii
After being unable to sell stock without loss for a long time, I can finally sell it since the price has increased.

Example 2:
อยากหลุดดอยจะแย่ เมื่อไหร่ราคาหุ้นจะขึ้น
yàak-lùt-daauy-jà-yâae mûuea-rài-raa-khaa-hûn-jà-khûen
I want to sell this stock without loss so badly. When will the stock price increase?

9 – You didn’t buy the stock, and now its price is too high. 

Example 1:
ถ้าเธอรอโบนัสออกแล้วค่อยซื้อ ก็ต้องตกรถแน่นอน
thâa-thooe-raaw-boo-nát-àawk-láaeo-khâauy-súue gâaw-dtâawng-dtòk-rót-nâae-naawn
If you wait for your bonus and use it to buy the stock, you won’t be able to buy it because the price will be too high.

Example 2:
ไม่ได้ตามข่าวไม่กี่วัน ตกรถไปเรียบร้อยแล้ว
mâi-dâi-dtaam-khàao-mâi-gìi-wan dtòk-rót-bpai-rîiap-ráauy-láaeo
I haven’t read the news for a few days, and now the price of the stock I want is too high to buy.

10 – You get 100% profit from the stock investment. 

Example 1:
เมื่อไหร่จะเด้งซะทีนะ
mûuea-rài-jà-dêng-sá-thii-ná
When will I get 100% profit from the stock investment?

Example 2:
หุ้นตัวนี้เด้งเร็ว
hûn-dtuua-níi-dêng-reo
This stock price doubled fast.

4. Advanced Sayings, Proverbs, and Idioms Used in Daily Life

In this last section, you’ll learn advanced Thai idioms, proverbs, and sayings that are used in daily life.  

1 – Easy

 • Thai phrase: กล้วย ๆ / หมู ๆ
 • Pronunciation: glûuai-glûuai / mǔu-mǔu
 • Literal meaning: banana / pig

Example 1:
การบ้านวันนี้เหรอ ทำเสร็จตั้งนานแล้ว ของกล้วย ๆ
gaan-bâan-wan-níi-rǒoe tham-sèt-dtâng-naan-láaeo khǎawng-glûuai-glûuai
Today’s homework? I finished it a long time ago. It is so easy.

Example 2:
อยากกินแพนเค้กเหรอ หมู ๆ รอแป๊บนะ
yàak-gin-paaen-khéek-rǒoe mǔu-mǔu raaw-bpáep-ná
Do you want to eat pancakes? That is easy; wait a minute.

2 – Hard

 • Thai phrase: หิน
 • Pronunciation: hǐn
 • Literal meaning: rock

Example 1:
งานของลูกค้าคนนี้หินมาก
ngaan-khǎawng-lûuk-kháa-khon-níi-hǐn-mâak
The customer’s project is very hard.

Example 2:
เขาทำไม่เข้าใจเรื่องนี้เลย จะสอนให้เข้าใจใน 1 วันนี่หินมาก
khǎo-mâi-khâo-jai-rûueang-níi-looei jà-sǎawn-hâi-khâo-jai-nai-nùeng-wan-nîi-hǐn-mâak
He doesn’t understand this at all. To make him understand within a day is very hard.

3 – No money

 • Thai phrase: ถังแตก
 • Pronunciation: thǎng-dtàaek
 • Literal meaning: broken bucket

Example 1:
ยังไม่ทันสิ้นเดือนเขาก็ถังแตกซะแล้ว
yang-mâi-than-sîn-duuean-khǎo-gâaw-thǎng-dtàaek-sá-láaeo
It is not even the end of the month, and he is already broke.

Example 2:
ถ้าเธอยังใช้เงินแบบนี้ จะต้องถังแตกเข้าซักวันแน่ ๆ
thâa-thooe-yang-chái-ngoen-bàaep-níi jà-dtâawng-thǎng-dtàaek-khâo-sák-wan-nâae-nâae
If you keep spending money like this, you will have no money left one day.

4 – Very hungry

 • Thai phrase: หิวไส้ขาด
 • Pronunciation: hǐu-sâi-khàat
 • Literal meaning: hungry until intestines tear

Example 1:
ไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้า หิวไส้ขาดแล้ว
mâi-dâi-gin-à-rai-maa-dtâng-dtàae-cháo hǐu-sâi-khàat-láaeo
I haven’t eaten anything since this morning. I’m starving.

Example 2:
มีอะไรกินบ้าง หิวไส้ขาดแล้ว
mii-à-rai-gin-bâang hǐu-sâi-khàat-láaeo
Is there anything to eat? I’m so hungry.

A Kid Holding a Fork and Knife at the Table

I’m starving.

5 – Speaking badly of others

 • Thai phrase: ปากหมา
 • Pronunciation: bpàak-mǎa
 • Literal meaning: dog’s mouth

Example 1:
ไอ้ตั้มมันปากหมาจะตาย
âi-dtâm-man-bpàak-mǎa-jà-dtaai
Tum often speaks badly of others.

Example 2:
อย่าปากหมา
yàa-bpàak-mǎa
Don’t bad mouth others.

6 – Being fired

 • Thai phrase: ยื่นซองขาว
 • Pronunciation: yûuen-saawng-khǎao
 • Literal meaning: hand someone a white envelope

Example 1:
เขาโดนยื่นซองขาว เพราะมาทำงานสายบ่อย
khǎo-doon-yûuen-saawng-khǎao phráw-maa-tham-ngaan-sǎai-bàauy
He was fired because he often comes to work late.

Example 2:
เธอทำผิดกฎบริษัท ระวังจะโดนยื่นซองขาว
thooe-tham-phìt-gòt-baaw-rí-sàt rá-wang-jà-doon-yûuen-saawng-khǎao
You violated the company’s rules. You may be fired.

7 – Beloved one

 • Thai phrase: หัวแก้วหัวแหวน
 • Pronunciation: hǔua-gâaeo-hǔua-wǎaen
 • Literal meaning: head of glass and head of ring

Example 1:
เธอเป็นหลานหัวแก้วหัวแหวนของครอบครัว
thooe-bpen-lǎan-hǔua-gâaeo-hǔua-wǎaen-khǎawng-khrâawp-khruua
She is the beloved grandchild of the family.

Example 2:
ปริมเรียนเก่ง มารยาทดี เป็นนักเรียนหัวแก้วหัวแหวนของครู
bprim-riian-gèeng maa-rá-yâat-dii bpen-nák-riian-hǔua-gâaeo-hǔua-wǎaen-khǎawng-khruu
Prim studies well and has good manners. She is the teacher‘s beloved student.

8 – You have to depend on yourself.

 • Thai phrase: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
 • Pronunciation: dton-bpen-thîi-phûeng-hàaeng-dton
 • Literal meaning: You are a supporter of yourself.

Example 1:
อย่ามัวแต่คอยความช่วยเหลือจากคนอื่น ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
yàa-muua-dtàae-khaauy-kwaam-chûuai-lǔuea-jàak-khon-ùuen dton-bpen-thîi-phûeng-hàaeng-dton
Don’t wait for help from others. You have to depend on yourself.

Example 2:
พ่อไม่สามารถช่วยลูกไปได้ตลอด ลูกต้องดูแลตัวเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะ
phâaw-mâi-sǎa-mâat-chûuai-lûuk-bpai-dâi-dtà-làawt lûuk-dtâawng-duu-laae-dtuua-eeng dton-bpen- thîi-phûeng-hàaeng-dton
I can’t support you forever. You have to look after yourself as one has to depend on oneself. [A dad says to his child.]

9 – A couple who is suitable for each other 

 • Thai phrase: กิ่งทองใบหยก
 • Pronunciation: gìng-thaawng-bai-yòk
 • Literal meaning: Gold branch and jade leaf

Example 1:
คู่บ่าวสาวเหมาะสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก
khûu-bàao-sǎao-màw-sǒm-gan-yàang-gàp-gìng-thaawng-bai-yòk
The married couple is so suitable for each other.

Example 2:
เจ้าบ่าวก็หล่อ เจ้าสาวก็สวย เหมาะกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก
jâo-bàao-gâaw-làaw jâo-sǎao-gâaw-sǔuai màw-gan-yàang-gàp-gìng-thaawng-bai-yòk
The groom is so handsome. The bride is so beautiful. They are perfect for one another.

10 – Having the expenses be greater than the revenue

 • Thai phrase: ชักหน้าไม่ถึงหลัง
 • Pronunciation: chák-nâa-mâi-thǔeng-lǎng
 • Literal meaning: Pull from the front but can’t reach the back

Example 1:
เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ รายได้ไม่ดี ชักหน้าไม่ถึงหลังแล้ว
sèet-thà-gìt-bàaep-níi raai-dâai-mâi-dii chák-nâa-mâi-thǔeng-lǎng-láaeo
Because of the bad economy, the revenue decreased. The expenses are greater than the revenue now.

Example 2:
เขาเครียดมาก เพราะชักหน้าไม่ถึงหลัง
khǎo-khrîiat-mâak phráw-chák-nâa-mâi-thǔeng-lǎng
He is so stressed because his expenses are greater than his revenue.

A Woman Showing that Her Coin Purse Is Empty

The expenses are greater than the revenue now.

5. Conclusion

In this article, you learned a variety of advanced Thai phrases for use in the academic and business spheres. What are your thoughts on the phrases and expressions you saw today? Are they easy or difficult? Let us know in the comments! 

Now that you’ve finished this lesson, do you have any idea what you want to learn next on ThaiPod101.com? You can find several advanced Thai lessons in our Level 5 pathway, though you can also take your time to browse our content. Here are some fun suggestions to get you started: 

Create your free lifetime account to get started!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

A List of Intermediate Thai Phrases You Need to Know

Thumbnail

Are you ready for another shortcut in your Thai learning? 

If you’re getting ready to approach an intermediate level of proficiency in Thai, you’ll find this article very useful. We have compiled a list of intermediate Thai phrases for you, so you won’t have to learn tons of individual words or worry about composing more complex sentences all by yourself. 

At the intermediate level, you should be able to communicate in a variety of everyday situations. We have categorized all of the phrases on our according to the situation, so by the time you’re done reading, you’ll be prepared for: 

 • Talking about past events
 • Making and changing plans
 • Explaining and giving reasons
 • Giving reactions during everyday conversations
 • Using etiquette phrases in social and business settings

Let’s begin.

A Woman Smiling while She Reads a Book on the Bus

These intermediate Thai phrases will definitely come in handy.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. How to Talk About Past Events in Thai
 2. How to Make and Change Plans in Thai
 3. How to Explain and Give Reasons in Thai
 4. How to React in Daily Thai Conversations
 5. How to Use Etiquette Phrases in Thai
 6. Conclusion

1. How to Talk About Past Events in Thai

The first few intermediate Thai phrases we’ll cover today are those for talking about the past. As you should already know, there is no verb conjugation in Thai. This means all you have to do is remember the structures and sentence patterns provided below! 

1 – [Someone] used to do [something].

 • Sentence structure: subject + เคย + verb + object (if any)
 • Pronunciation: subject + khooei + verb + object (if any)

You can use this intermediate Thai phrase to explain that someone used to do a certain action in the past.

Example 1:
ผมเคยออกกำลังกายทุกวัน แต่ตอนนี้ผมไม่มีเวลา
phǒm-khooei-àawk-gam-lang-gaai-thúk-wan dtàae-dtaawn-níi-phǒm-mâi-mii-wee-laa
I used to exercise every day, but now I don’t have time.

An Older Man Playing Tennis

I used to exercise every day.

Example 2:
ตอนเด็ก ๆ แม่เคยไปโรงเรียนโดยรถเมล์
dtaawn-dèk-dèk mâae-khooei-bpai-roong-riian-dooi-rót-mee
Mom used to go to school by bus when she was young.

2 – [Someone] has never done [something].

 • Sentence structure: subject + ไม่เคย + verb + object (if any)
 • Pronunciation: subject + mâi-khooei + verb + object (if any)

This intermediate-level Thai phrase, on the other hand, is used to explain that someone has never done something before. 

Example 1:
ผมไม่เคยไปประเทศอังกฤษ
phǒm-mâi-khooei-bpai-bprà-thêet-ang-grìt
I have never been to England before.

Example 2:
เธอไม่เคยกินทุเรียนมาก่อน กลิ่นมันแรงเกินไปสำหรับเธอ
thooe-mâi-khooei-gin-thú-riian-maa-gàawn glìn-man-raaeng-gooen-bpai-sǎm-ràp-thooe
She has never eaten durian before. It is too smelly for her.

3 – Past tense (with a focus on the time)

 • Sentence structure: time + sentence

As mentioned earlier, Thai does not have verb conjugation; we rather place a time-indicating word at the beginning or end of the sentence. 

 • If you put the time at the beginning of the sentence, this places emphasis on the time.
 • If you put the time at the end of the sentence, this places emphasis on the action instead. 

In the examples below, note how the time-indicating word is at the beginning of the Thai sentences. 

Example 1:
เมื่อวานนี้แม่เดินทางไปต่างประเทศ
mûuea-waan-níi-mâae-dooen-thaang-bpai-dtàang-bprà-thêet
Mom went abroad yesterday.

Example 2:
เมื่อเช้านี้ฉันลืมหยิบกระเป๋าเงินก่อนออกจากบ้าน
mûuea-cháo-níi-chǎn-luuem-yìp-grà-bpǎo-ngoen-gàawn-àawk-jàak-bâan
I forgot to take my wallet with me before leaving the house this morning.

4 – Past tense (with a focus on the action)

 • Sentence structure: sentence + time

In these examples, the time is placed at the end of the Thai sentences. This indicates that the action is more important than when it took place. 

Example 1:
ฉันไม่ได้ทานข้าวเช้าเพราะตื่นสายเมื่อวานนี้
chǎn-mâi-dâi-thaan-khâao-cháo-phráw-dtùuen-sǎai-mûuea-waan-níi
I didn’t have breakfast yesterday because I woke up late.

Example 2:
น้องสาวของฉันเคยร่างกายไม่แข็งแรงเมื่อก่อนนี้
náawng-sǎao-khǎawng-chǎn-khooei-râang-gaai-mâi-khǎeng-raaeng-mûuea-gàawn-níi
My sister used to be unhealthy in the past.

2. How to Make and Change Plans in Thai

Another set of essential Thai phrases for intermediate learners consists of those for making and changing plans. These phrases and structures can be used in both formal and informal contexts, so you’ll be prepared whether you’re planning a meetup with friends or scheduling a business meeting. 

1 – Is [someone] available [day]?

 • Sentence structure: time + subject + ว่างไหม
 • Pronunciation: time + subject + wâang-mǎi

This intermediate Thai conversational phrase is perfect for asking if someone is free or not, such as if you want to make plans with a friend or schedule an appointment. 

Example 1:
พรุ่งนี้คุณหมอว่างไหมคะ
phrûng-níi-khun-mǎaw-wâang-mǎi-khá
Is the doctor available tomorrow?

Example 2:
วันอาทิตย์หน้าเธอว่างไหม
wan-aa-thít-nâa-thooe-wâang-mǎi
Are you available next Sunday?

2 – Do you want to … together?

 • Sentence structure: ไป + verb + object (if any) + กันไหม
 • Pronunciation: bpai + verb + object (if any) + gan-mǎi

This phrase will come in handy if you ever want to invite someone to do something with you. This is especially important as you begin making friends or going on dates

Example 1:
ไปดูหนังด้วยกันไหมครับ
bpai-duu-nǎng-dûuai-gan-mǎi-khráp
Do you want to watch a movie together?

A Man and a Woman Having Coffee Together

Do you want to watch a movie together?

Example 2:
ไปเที่ยวหัวหินกันมั้ย
bpai-thîiao-hǔua-hǐn-gan-mái
Do you want to go to Huahin together?

3 – Will [someone] …?

 • Sentence structure: subject + จะ + verb + object (if any) + ไหม
 • Pronunciation: subject + + verb + object (if any) + mǎi

This phrase is pretty similar to the last one we saw, but it has a different meaning. Rather than being used to invite someone to do something, it’s used to ask if someone is going to do something. Check the examples to see how this useful Thai phrase pattern for intermediate learners might be used in a real-life conversation.

Example 1:
พรุ่งนี้เธอจะไปตลาดไหม
phrûng-níi-thooe-jà-bpai-dtà-làat-mǎi
Will you go to the market tomorrow?

Example 2:
เย็นนี้แม่จะทำอาหารเย็นมั้ย
yen-níi-mâae-jà-tham-aa-hǎan-yen-mái
Will mom cook dinner this evening?

4 – Can I bring … with me?

 • Sentence structure: พา + someone + ได้ด้วยได้ไหม
 • Pronunciation: phaa + someone + bpai-dûuai-dâi-mǎi

You can use this intermediate Thai phrase to ask if you can bring someone with you to do something. 

Example 1:
ที่นัดกันไปซื้อของวันพรุ่งนี้ ฉันพาแฟนไปด้วยได้ไหม
thîi-nát-gan-bpai-súue-khǎawng-wan-phrûng-níi chǎn-phaa-faaen-bpai-dûuai-dâi-mǎi
For our shopping trip tomorrow, can I bring my boyfriend?

Example 2:
เราพาเพื่อนไปงานวันเกิดเธอด้วยได้มั้ย
rao-phaa-phûuean-bpai-ngaan-wan-gòoet-thooe-dûuai-dâi-mái
Can I bring my friend with me to your birthday party?

3. How to Explain and Give Reasons in Thai

Some of the most important intermediate phrases in the Thai language are those for explaining and giving reasons. Below, we have listed the most common structures you can use for these purposes. 

1 – …because…

 • Sentence structure: sentence 1 (result) + เพราะ / เพราะว่า + sentence 2 (cause)
 • Pronunciation: sentence 1 (result) + phráw / phráw-wâa + sentence 2 (cause)

This is an intermediate Thai phrase that’s best used in more casual contexts. 

Example 1:
เธอไม่ได้ไปทำงานเพราะเธอไม่สบาย
thooe-mâi-dâi-bpai-tham-ngaan-phráw-thooe-mâi-sà-baai
She didn’t go to work because she didn’t feel well.

Example 2:
ลดาไม่ซื้อขนมเพราะว่าเธอลดความอ้วนอยู่
lá-daa-mâi-súue-khà-nǒm-phráw-wâa-thooe-lót-kwaam-ûuan-yùu
Lada didn’t buy any snacks because she is on a diet.

2 – The reason why [someone] does [something] is …

 • Sentence structure: เหตุผลที่ + [someone] does [something] + คือ
 • Pronunciation: hèet-phǒn-thîi + [someone] does [something] + khuue

This is a formal intermediate phrase to use when you want to explain why someone does something.

Example 1:
เหตุผลที่แป้งขายรถคือเธอต้องการเงิน
hèet-phǒn-thîi-bpâaeng-khǎai-rót-khuue-thooe-dtâawng-gaan-ngoen
The reason why Pang sold her car is that she needs money.

Example 2:
เหตุผลที่ณพงศ์หย่ากับภรรยาคือภรรยาเขามีชู้
hèet-phǒn-thîi-ná-phong-yàa-gàp-phan-rá-yaa-khuue-phan-rá-yaa-khǎo-mii-chúu
The reason why Napong divorced his wife is that his wife had an affair.

A Couple Sitting on a Couch with Their Backs to Each Other

The reason why Napong divorced his wife is that his wife had an affair.

3 – First… second… third…

 • Sentence structure: หนึ่ง… + สอง… + สาม…
 • Pronunciation: nùeng… + sǎawng… + sǎam…

This is an extremely useful intermediate Thai phrase used to list several reasons. You can also use it to list items. 

Example 1:
เธอสอบตกเพราะหนึ่งเธอไม่ตั้งใจเรียน สองเธอไม่อ่านหนังสือ และสามเธอไม่ทำการบ้าน
thooe-sàawp-dtòk-phráw-nùeng-thooe-mâi-dtâng-jai-riian sǎawng-thooe-mâi-àan-nǎng-sǔue sǎam-thooe-mâi-tham-gaan-bâan
You failed the exam because: First, you didn’t pay attention in class; second, you didn’t review your lesson; and third, you didn’t do your homework.

Example 2:
เหตุผลที่วรรณาชอบโรงแรมนี้คือหนึ่งที่พักสะอาด สองวิวสวย สามอาหารอร่อย และสี่ราคาไม่แพง
hèet-phǒn-thîi-wan-naa-châawp-roong-raaem-níi-khuue-nùeng-thîi-phák-sà-àat sǎawng-wiu-sǔuai sǎam-aa-hǎan-à-ràauy láe-sìi-raa-khaa-mâi-phaaeng
The reasons why Wanna likes this hotel are: First, it is clean; second, the view is nice; third, the food is delicious; and fourth, it is inexpensive.

4. How to React in Daily Thai Conversations 

As someone who is learning the Thai language, you probably aim to become fluent and to have more natural conversations. One of the best ways to sound more like a native speaker is to use reaction phrases when appropriate. Below, we have listed a few of the most common reactions in Thai that you can start applying to your conversations right away. 

1 – Very good.

 • Phrase: ดีมาก
 • Pronunciation: dii-mâak

You can use this intermediate Thai phrase when you think that the other party has done something well or that the current situation is good.

Example 1:
เธอเตรียมงานเรียบร้อยแล้วใช่มั้ย ดีมาก
thooe-dtriiam-ngaan-rîiap-ráauy-láaeo-châi-mái dii-mâak
Did you finish the work preparation? Very good.

Example 2:
ลูกสอบได้ที่หนึ่งนี่ ดีมาก
lûuk-sàawp-dâi-thîi-nùeng-nîi dii-mâak
You got the highest score on the test. Very good.

2 – Very good. [casual]

This phrase is the more informal version of the previous one. 

Example 1:  
เยี่ยมมาก ทุกคนทำได้ดีมากค่ะ
yîiam-mâak thúk-khon-tham-dâi-dii-mâak-khà
Very good. Everyone did very well.

Example 2:
พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้แดดจะออกทั้งวัน เยี่ยมมาก
phá-yaa-gaawn-aa-gàat-bàawk-wâa-wan-níi-dàaet-jà-àawk-tháng-wan yîiam-mâak
The weather forecast says it will be sunny all day today. Very good.

A Woman Raising Her Arms to the Sunshine

The weather forecast says it will be sunny all day today. Very good.

3 – Very good. [slang / girl talk]

You will find that women use this word quite a lot when talking to their friends. Its meaning is the same as ดีมาก (dii-mâak) and เยี่ยมมาก (yîiam-mâak).

Example 1:
เครื่องสำอางค์ลดราคาแหละ เริ่ด
khrûueang-sǎm-aang-lót-raa-khaa-làe rôoet
The cosmetics are on sale now. Very good.

Example 2:
แกใส่ชุดนี้แล้วเริ่ดมาก
gaae-sài-chút-níi-láaeo-rôoet-mâak
You look very good in that dress.

4 – What!!

 • Phrase: ว่าไงนะ
 • Pronunciation: wâa-ngai-ná
 • Literal meaning: What did you just say?

This intermediate Thai phrase is an informal way of showing that you’re shocked/surprised by what someone has said or by a situation. It implies that you want them to repeat the message again because what you heard is unbelievable.

Example 1:
ว่าไงนะ แกถูกหวยเหรอ!!
wâa-ngai-ná gaae-thùuk-hǔuai-rhǒoe
What!! You won the lottery?

Example 2:
ว่าไงนะ ไฟไหม้โรงงาน!!
wâa-ngai-ná fai-mâi-roong-ngaan
What!! There is a fire at the factory?

5 – What!!

 • Phrase: อะไรนะ
 • Pronunciation: à-rai-ná
 • Literal meaning: What?

This phrase has exactly the same meaning as ว่าไงนะ (wâa-ngai-ná), and the two phrases are interchangeable. 

Example 1:
อะไรนะ แกใช้เงินเดือนหมดแล้ว! แต่นี่มันเพิ่งต้นเดือนเองนะ
à-rai-ná gaae-chái-ngoen-duuean-mòt-láaeo dtàae-nîi-man-phôeng-dtôn-duuean-eeng-ná
What? You spent all your monthly allowance? But this is just the beginning of the month!

Example 2:
อะไรนะ น้องมีหนี้บัตรเครดิต 1 ล้านบาท!
à-rai-ná náawng-mii-nîi-bàt-khree-dìt-nùeng-láan-bàat
What? You have a credit card debt of one million Baht?

6 – Really?

 • Phrase: จริงเหรอ
 • Pronunciation: jing-rǒoe
 • Literal meaning: Is it true?

You would use this intermediate Thai phrase to show that you doubt whether what the other party said is true.

Example 1:
จริงเหรอ เธออายุ 35 แล้วแน่นะ
jing-rǒoe thooe-aa-yú-sǎam-sìp-hâa-láaeo-nâae-ná
Really? Are you really 35 years old?

Example 2:
ตะวันสอบเลขผ่าน จริงเหรอ
dtà-wan-sàawp-lêek-phàan jing-rǒoe
Tawan passed the math test. Really?

7 – Expressing your thoughts and feelings with adjectives 

 • Sentence structure: adj. + จัง
 • Pronunciation: adj. + jang

You can also use adjectives to express your thoughts or feelings about something. 

Example 1:
ร้อนจัง
ráawn-jang
So hot.

Example 2:
สวยจัง อยากได้บ้าง
sǔuai-jang yàak-dâi-bâang
So beautiful; I want one, too.

5. How to Use Etiquette Phrases in Thai

Finally, let us look at a few intermediate phrases in Thai that you can use in order to be polite in different situations. Learning these phrases will be useful for your daily interactions in both casual and formal contexts. 

1 – Welcome.

This phrase is used to welcome guests in formal situations. 

Example 1:
โรงแรมริมแพ ยินดีต้อนรับค่ะ
roong-raaem-rim-phaae yin-dii-dtâawn-ráp-khâ
Welcome to Rimphaae Hotel.

Example 2:
ยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเราค่ะ
yin-dii-dtâawn-ráp-sùu-baaw-rí-sàt-khǎawng-rao-khâ
Welcome to our company.

2 – Please come in.

 • Phrase: เชิญ
 • Pronunciation: chooen
 • Literal meaning: invite

You would use this phrase when inviting someone into your home or place of business. 

Example 1:
เชิญค่ะ กี่ที่คะ
chooen-khâ gìi-thîi-khá
Please come in. How many people? [in a restaurant]

Example 2:
เชิญค่ะ ตามสบายนะคะ
chooen-khâ dtaam-sà-baai-ná-khá
Please come in. Make yourself at home.

3 – Make yourself at home.

When you invite someone to your place and want them to relax, you can use this Thai phrase.

Example 1:
ของบนโต๊ะนี้กินได้หมดเลย ตามสบายนะ
khǎawng-bon-dtó-níi-gin-dái-mòt-looei dtaam-sà-baai-ná
You can eat all of the food on this table. Make yourself at home.

Example 2:
เข้ามาเลย ตามสบายนะ
khâo-maa-looei dtaam-sà-baai-ná
Come in; make yourself at home.

4 – If you have any questions, please ask.

 • Phrase: ถ้าสงสัยอะไร ถามได้นะ
 • Pronunciation: thâa-sǒng-sǎi-à-rai thǎam-dâi-ná
 • Literal meaning: If you doubt anything, you can ask. 

You might hear this Thai phrase after someone explains something to you, for example. 

Example 1:
ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในคู่มือนี้ ถ้าอ่านแล้วสงสัยอะไร ถามได้นะครับ
khâaw-muun-tháng-mòt-yùu-nai-khûu-muue-níi thâa-àan-láaeo-sǒng-sǎi-à-rai thǎam-dâi-ná-khráp
All the information is in the manual. If you have any questions after reading it, please ask.

Example 2:
ผมขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้ ถ้าสงสัยอะไร ถามได้นะครับ
phǒm-khǎaw-jòp-gaan-phrii-sén-phiiang-thâo-níi thâa-sǒng-sǎi-à-rai thǎam-dâi-ná-khráp
I will end my presentation now. If you have any questions, please ask.

5 – Have a safe trip.

When Thai people know that someone will be traveling, they often wish that person a safe trip using this intermediate-level Thai phrase.

Example 1:
อย่าขับรถเร็วเกินไปหละ เดินทางปลอดภัยนะ
yàa-khàp-rót-reo-gooen-bpai-là dooen-thaang-bplàawt-phai-ná
Don’t drive too fast, and have a safe trip.

Example 2:
แล้วเจอกันพรุ่งนี้ เดินทางปลอดภัยนะ
láaeo-jooe-gan-phrûng-níi dooen-thaang-bplàawt-phai-ná
See you tomorrow. Have a safe trip.

6 – Take care of your health.

 • Phrase: รักษาสุขภาพนะ
 • Pronunciation: rák-sǎa-sùk-khà-phâap-ná
 • Literal meaning: Take care of your health. 

Thai people often use this phrase to show that they care about someone. You can use it with people of all ages.

Example 1:
ช่วงนี้อากาศหนาว รักษาสุขภาพนะคะ
chûuang-níi-aa-gàat-nǎao rák-sǎa-sùk-khà-phâap-ná-khá
It has been quite cold lately; take care of your health.

Example 2:
อาทิตย์หน้า หนูจะมาเยี่ยมคุณยายใหม่ รักษาสุขภาพนะคะ
aa-thít-nâa nǔu-jà-maa-yîiam-khun-yaai-mài rák-sǎa-sùk-khà-phâap-ná-khá
I will visit you (grandma) again next week. Take care of your health.

A Woman Holding an Older Woman’s Hands in Her Own

I will visit you [grandma] again next week. Take care of your health.

7 – Good luck.

When you part ways with someone, you can use this intermediate Thai phrase to wish them luck.

Example 1:
พรุ่งนี้เธอมีสอบนี่ โชคดีนะ
phrûng-níi-thooe-mii-sàawp-nîi chôok-dii-ná
You have a test tomorrow. Good luck.

Example 2:
อย่าลืมเอาโน๊ตบุ๊คไปด้วยหละ โชคดีนะ
yàa-luuem-ao-nóot-búk-bpai-dûuai-là chôok-dii-ná
Don’t forget to bring a laptop with you. Good luck.

6. Conclusion

ดีมากค่ะ (dii-mâak-khâ)! You have already reached the end of this article and picked up the essential Thai phrases for intermediate learners. It will take some time and practice to master these phrases, so don’t feel bad if you can’t remember them all right away.

What are your thoughts on this lesson? Did you think it was too hard, or maybe too easy? Please let us know in the comments! 

Since you’ve finished learning these Thai phrases for the intermediate level, don’t forget to visit ThaiPod101.com and create your free lifetime account today. We have a variety of fun and interesting Thai lessons for you! We recommend starting with these:

Happy Thai learning!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

The Essential Thai Phrases for Beginners

Thumbnail

When you start learning any foreign language, it can be a little overwhelming as there’s a lot to learn and remember. It can be especially discouraging if your progress is slow at the beginning. Here’s a shortcut for you: 

We have prepared a comprehensive guide to basic Thai phrases for beginners. You can use these phrases in a variety of situations; this makes them useful for language learners, travelers, or those who have just moved to Thailand and speak only a little Thai. 

Let’s start learning the essential beginner phrases in the Thai language.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. Thai Grammar Rules You Should Know
 2. Basic Thai Greetings and Self-introductions
 3. Thai Courtesy Phrases and Social Expressions
 4. Basic Thai Phrases for Dining
 5. Basic Thai Phrases for Shopping
 6. Basic Thai Phrases for Getting Help
 7. Conclusion

1. Thai Grammar Rules You Should Know

There are a couple of grammar rules we need to cover before diving into our list. Keeping these rules in mind will make it easier for you to memorize and correctly use the Thai phrases for beginners introduced in this article. 

1 – Male

Pronoun: ผม (phǒm) is the singular first person pronoun (“I”) for males.
Ending particle: ครับ (khráp) is an ending particle for males, used when the speaker wants to make the sentence polite.

2 – Female

Pronoun: ฉัน (chǎn) is the singular first person pronoun (“I”) for females.
Ending particle: ค่ะ (khâ) is an ending particle for females, used when the speaker wants to make the sentence polite.

2. Basic Thai Greetings and Self-introductions

Our first set of basic Thai-language phrases for beginners consists of different ways to greet others and introduce yourself

1 – สวัสดี

Pronunciation: sà-wàt-dii
English: Hello. / Hi.

สวัสดี (sà-wàt-dii) is the basic greeting word in Thai, though it can also mean “goodbye.” Thai people use this word at any time of day when greeting or parting ways. In formal situations, they say สวัสดี (sà-wàt-dii) while doing the action called ไหว้ (wâi).

2 – subject + ชื่อ + ___ (name) + ending particle

Pronunciation: subject + chûue + ___ (name) + ending particle
English: My name is ___ (name).

The structure of this sentence is quite simple. When you introduce yourself, you just have to be careful to use the correct subject and ending particle according to your gender.  

3 – ยินดีที่ได้รู้จัก

Pronunciation: yin-dii-thîi-dâi-rúu-jàk
English: Nice to meet you.

Thai people use this phrase when they’re meeting someone new. In addition, you could say this to someone you’re meeting for the first time through online meetings or email (rather than in person). 

4 – ยินดีที่ได้พบ

Pronunciation: yin-dii-thîi-dâi-phóp
English: Nice to meet you.

This phrase is similar to the one above, but you would use it only once you finally get to meet the person for the first time (in person). 

5 – subject + มาจาก + ประเทศ ___ (name of country) + ending particle

Pronunciation: subject + maa-jàak + bprà-thêet ___ (name of country) + ending particle
English: I’m from ___ (name of country).

This is another useful sentence structure you can use in self-introductions. Again, just remember to use the correct subject and ending particle, and you’ll be fine.

6 – คุณสบายดีไหม

Pronunciation: khun-sà-baai-dii-mǎi
English: How are you?

Asking about the other party is a formal way to start a conversation. Since you would use this phrase in formal situations, don’t forget to add the appropriate ending particle (ครับ – khráp or ค่ะ – khâ) to the end of the sentence as well.

7 – เป็นยังไงบ้าง

Pronunciation: bpen-yang-ngai-bâang
English: How are you?

This phrase has the same meaning as the one above. The difference is that you would use this phrase in a casual conversation.  

8 – Example 1

นารา: สวัสดีค่ะ ฉันชื่อนาราค่ะ
naa-raa: sà-wàt-dii-khâ chǎn-chûue-naa-raa-khâ
Nara: Hello, my name is Nara.

ไมค์: สวัสดีครับ ผมชื่อไมค์ครับ คุณมาจากประเทศอะไรครับ
mái: sà-wàt-dii-khráp phǒm-chûue-mái-khráp khun-maa-jàak-bprà-thêet-à-rai-khráp
Mike: Hi, my name is Mike. Where are you from?

นารา: ฉันมาจากประเทศไทยค่ะ แล้วคุณหละคะ
naa-raa: chǎn-maa-jàak-bprà-thêet-thai-khâ láaeo-khun-là-khá
Nara: I come from Thailand, what about you?

ไมค์: ผมมาจากประเทศแคนาดาครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ
mái: phǒm-maa-jàak-bprà-thêet-khaae-naa-daa-khráp yin-dii-thîi-dâi-rúu-jàk-khráp
Mike: I come from Canada. Nice to meet you.

นารา: ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันค่ะ
naa-raa: yin-dii-thîi-dâi-rúu-jàk-khun-chên-gan-khâ
Nara: Nice to meet you as well.

A Thai Woman Giving a Greeting

Hello, my name is Nara.

9 – Example 2

มานพ: คุณชื่อเดวิดรึเปล่าครับ ผมมานพครับ เราคุยกับเมื่อวันก่อนทางอีเมล ยินดีที่ได้พบครับ
maa-nóp: khun-chûue-dee-wìt-rúe-bplào-khráp phǒm-maa-nóp-khráp rao-khui-gan-thaang-ii-meeo-mûuea- wan-gàawn yin-dii-thîi-dâi-phóp-khráp
Manop: Are you David? I’m Manop. We talked through email the other day. Nice to meet you.

เดวิด: ใช่ครับ ผมชื่อเดวิดครับ ยินดีที่ได้พบคุณมานพเช่นกันครับ คุณสบายดีไหมครับ
dee-wìt: châi-khráp phǒm-chûue-dee-wìt-khráp yin-dii-thîi-dâi-phóp-khun-maa-nóp-chên-gan-khráp khun- sà-baai-dii-mǎi-khráp
David: Yes, my name is David. Nice to meet you too. How are you?

มานพ: ผมสบายดีครับ คุณเดวิดหละครับ
maa-nóp: phǒm-sà-baai-dii-khráp khun-dee-wìt-là-khráp
Manop: I’m good. What about you?

เดวิด: ช่วงนี้ผมงานเยอะ เลยรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยครับ
dee-wìt: chûuang-níi-phǒm-ngaan-yóe looei-rúu-sùek-nùueai-nít-nàauy-khráp
David: I have a lot of work to do, so I’m a little tired.

An Older Businessman Talking to a Younger One

I’m fine, David.

3. Thai Courtesy Phrases and Social Expressions

Below, we have listed and explained the essential Thai beginner phrases for being polite and courteous in your everyday interactions. Memorize and practice these expressions to make a good impression on native speakers during your visit! 

1 – ขอบคุณ

Pronunciation: khàawp-khun
English: Thank you.

In casual situations, you could just say ขอบคุณ (khàawp-khun). But in formal situations, you would want to perform the action called ไหว้ (wâi) while saying this phrase. Also, don’t forget to add the appropriate ending particle (ครับ – khráp or ค่ะ – khâ) to make it sound more polite.

2 – ขอบใจ

Pronunciation: khàawp-jai
English: Thank you.

ขอบใจ (khàawp-jai) has the same meaning as ขอบคุณ (khàawp-khun), but it is used in different situations. This expression is used by older people or those of a higher status in order to show their gratitude. Thai people don’t add an ending particle to this phrase. 

3 – ยินดี

Pronunciation: yin-dii
English: You are welcome.

When someone tells you ขอบใจ (khàawp-jai) or ขอบคุณ (khàawp-khun), you could say this phrase back to them.

4 – ขอโทษ

Pronunciation: khǎaw-thôot
English: Sorry. / Excuse me.

ขอโทษ (khǎaw-thôot) can be used as “sorry” or “excuse me,” depending on the context. When using it to apologize, especially in formal situations, you could also do the action called ไหว้ (wâi).

5 – ไม่เป็นไร

Pronunciation: mâi-bpen-rai
English: It’s okay.

Thai people say ไม่เป็นไร (mâi-bpen-rai) when someone apologizes to them; it lets the other party know that their apology is accepted.

6 – แล้วเจอกันนะ

Pronunciation: láaeo-jooe-gan-ná
English: See you.

Thai people say แล้วเจอกันนะ (láaeo-jooe-gan-ná) when they part ways with someone whom they expect to see again. 

7 – ดูแลตัวเองนะ

Pronunciation: duu-laae-dtuua-eeng-ná
English: Take care.

ดูแลตัวเองนะ (duu-laae-dtuua-eeng-ná) is another goodbye expression. This one shows that the speaker cares for the other person. 

8 – โชคดีนะ

Pronunciation: chôok-dii-ná
English: Good luck.

Similar to ดูแลตัวเองนะ (duu-laae-dtuua-eeng-ná), Thai people say โชคดีนะ (chôok-dii-ná) when parting ways

9 – Example 1

พนักงานเสิร์ฟ: คุณคะ คุณลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่โต๊ะอาหารค่ะ
phá-nák-ngaan-sòoep: khun-khá khun-luuem-thoo-rá-sàp-muue-thǔue-wái-thîi-dtó-aa-hǎan-khâ
Waitress: Hey, you forgot your mobile phone at the dining table.

ลูกค้า: จริงด้วย ขอบคุณนะคะ
lûuk-kháa: jing-dûuai khàawp-khun-ná-khá
Customer: That is right. Thank you.

พนักงานเสิร์ฟ: ยินดีค่ะ โอกาสหน้าเชิญร้านเราอีกนะคะ
phá-nák-ngaan-sòoep: yin-dii-khâ oo-gàat-nâa-chooen-ráan-rao-ìik-ná-khá
Waitress: You are welcome. And please visit our restaurant again.

10 – Example 2

หลานสาว: คุณยายคะ หนูทำขนมเค้กมาฝากค่ะ
lǎan-sǎao: khun-yaai-khá nǔu-tham-khà-nǒm-khéek-maa-fàak-khâ
Niece: Grandma, I baked a cake for you.

คุณยาย: ขอบใจจ้ะ แล้วเมื่อวานนี้ หนูได้ซื้อนมให้ยายรึเปล่าจ๊ะ
khun-yaai: khàawp-jai-jâ láaeo-mûuea-waan-níi nǔu-dâi-súue-nom-hâi-yaai-rúe-bplàao-já
Grandma: Thank you. By the way, did you buy milk for me yesterday?

หลานสาว: ขอโทษค่ะ หนูลืมสนิทเลยค่ะ
lǎan-sǎao: khǎaw-thôot-khâ nǔu-luuem-sà-nìt-looei-khâ
Niece: I’m sorry. I totally forgot about it.

คุณยาย: ไม่เป็นไรจ้ะ 
khun-yaai: mâi-bpen-rai-jâ
Grandma: It’s okay.

หลานสาว: หนูต้องกลับแล้วค่ะ คุณยายดูแลตัวเองนะคะ แล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะ
lǎan-sǎao: nǔu-dtâawng-glàp-láaeo-khâ khun-yaai-duu-laae-dtuua-eeng-ná-khá láaeo-jooe-gan-phrûng-níi- ná-khá
Niece: I have to go now. Please take care of yourself, and see you tomorrow.

คุณยาย: จ้ะ โชคดีนะ
khun-yaai: jâ chôok-dii-ná
Grandma: Good luck.

A Woman Talking and Holding Hands with Her Grandmother

I have to go now. Please take care of yourself, and see you tomorrow.

4. Basic Thai Phrases for Dining

Thailand is the perfect place to find good food, 24-7! If you visit Thailand, knowing these simple Thai beginner phrases for dining out will help you make the most of your culinary adventure. 

1 – ขอเมนูหน่อย

Pronunciation: khǎaw-mee-nuu-nàauy
English: I want a menu.

Many local restaurants that have only a few dishes available will have the menu shown on the wall. However, in most larger restaurants, you can ask for a menu from the waiter or waitress.

2 – สั่งอาหารหน่อย

Pronunciation: sàng-aa-hǎan-nàauy
English: I want to order.

You can say this phrase to the waiter or waitress to let them know you’re ready to order.  

3 – มีอาหารแนะนำมั้ย

Pronunciation: mii-aa-hǎan-náe-nam-mâi
English: Do you have any recommended dishes?

If there is a lot to choose from and you’re not sure which dish to try, you could ask the waiter or waitress this question.

4 – subject + เอาอันนี้ + ___ (number) + ที่

Pronunciation: subject + ao-an-níi + ___ (number) + thîi
English: I want ___ (number) of this.

If you don’t know (or can’t pronounce) the name of the food item, you can point at the name or picture and say this phrase. You can also use this phrase to tell them how many you want.

5 – subject + เอา + ___ (name of the dish) + ___ (number) + ที่

Pronunciation: subject + ao + ___ (name of the dish) + ___ (number) + thîi
English: I want ___ (number) of ___ (name of the dish).

If you know the name of the food item or dish, just substitute อันนี้ (an-níi) with the name of the dish.

6 – เอาเผ็ดน้อย

Pronunciation: ao-phèt-náauy
English: Not so spicy, please.

If you can eat spicy food but aren’t sure how much spice you can handle, tell the waiter or waitress this after ordering the food.

7 – เอาไม่เผ็ด

Pronunciation: ao-mâi-phèt
English: Not spicy, please.

If you can’t eat spicy food at all, don’t forget to tell the waiter or waitress this after ordering the food.

8 – สั่งกลับบ้าน

Pronunciation: sàng-glàp-bâan
English: Takeaway, please.

If you want to order takeout, say this phrase either before or after your order. If you don’t tell them this, they will assume you’ll have your meal at the restaurant.

9 – คิดเงินหน่อย

Pronunciation: khít-ngooen-nàauy
English: Bill, please.

You can say this phrase to the waiter or waitress to let them know you’re ready to pay.

10 – Example 

ลูกค้า: ขอเมนูหน่อยค่ะ มีอาหารแนะนำมั้ยคะ
lûuk-kháa: khǎaw-mee-nuu-nàauy-khâ mii-aa-hǎan-náe-nam-mái-khá
Customer: I want a menu. Do you have any recommended dishes?

พนักงานเสิร์ฟ: นี่เมนูค่ะ อาหารที่ขายดีของร้านเรา คือ ผัดไทยกุ้งสดค่ะ
phá-nák-ngaan-sòoep: nîi-mee-nuu-khâ aa-hǎan-thîi-khǎai-dii-khǎawng-ráan-rao-khuue-phàt-thai-gûng-sòt-khâ
Waitress: Here is the menu. The popular dish of our restaurant is “pad thai with shrimp.”

ลูกค้า: ฉันเอาผัดไทย 1 ที่และเอาอันนี้ 1 ที่ สั่งกลับบ้านค่ะ เอาไม่เผ็ดนะคะ
lûuk-kháa: chǎn-ao-phàt-thai-gûng-sòt-nùeng-thîi-láe-ao-an-níi-nùeng-thîi  sàng-glàp-bâan-khâ ao-mâi- phèt-ná-khá
Customer: I want one pad thai with shrimp and one to take home, not spicy please.

พนักงานเสิร์ฟ: อาหารมาแล้วค่ะ
phá-nák-ngaan-sòoep: aa-hǎan-maa-láaeo-khâ
Waitress: Here is your food.

ลูกค้า: คิดเงินหน่อยค่ะ 
lûuk-kháa: khít-ngooen-nàauy-khâ
Customer: Bill, please.

พนักงานเสิร์ฟ: 100 บาทค่ะ
phá-nák-ngaan-sòoep: nùeng-ráauy-bàat-khâ
Waitress: 100 Baht.

A Couple Ordering Food in a Thai Restaurant

I want one pad thai with shrimp and one to take home, not spicy please.

5. Basic Thai Phrases for Shopping

If you love shopping, you must know these useful Thai phrases for beginners. They will allow you to easily buy things on your own. 

1 – ขอโทษ

Pronunciation: khǎaw-thôot
English: Excuse me

You would use this phrase to get a seller’s attention.

2 – subject + อยากได้ + ___ (noun)

Pronunciation: subject + yàak-dâi + ___ (noun).
English: I want ___.

This is a simple Thai sentence you could use to tell a vendor what you want. If you don’t know what the item is called in Thai, you could point to it and say อันนี้ (an-níi) – “this one” instead.

3 – มี + ___ (noun) + ขายมั้ย

Pronunciation: mii + ___ (noun) + khǎai-mái
English: Do you have ___ (noun)?

If you’re not sure whether the shop carries the item you want, you could use this phrase to ask. Like with the previous phrase, if you’re not sure what it’s called, you can show the seller a picture of it and say อันนี้ (an-níi) – “this one.” 

4 – ___ (noun) + อยู่ตรงไหน

Pronunciation: ___ (noun) + yùu-dtrong-nǎi
English: Where is ___ (noun)?

You can ask this question if you can’t find the item you’re looking for. Like with the phrases above, you can use the word อันนี้ (an-níi) – “this one” in place of the noun. 

5 – จ่ายเงินตรงไหน

Pronunciation: jàai-ngooen-dtrong-nǎi
English: Where is the cashier?

If you’re in a local shop and not sure where to pay, or if you’re in the department store and can’t find the cashier, you can ask this question.

6 – ราคาเท่าไหร่

Pronunciation: raa-khaa-thâo-rài
English: How much is it?

This is a simple question used to ask for the price. If you want to be more specific, you could add the name of the item or the word อันนี้ (an-níi) – “this one” to the beginning of the question.

7 – ลดหน่อยได้มั้ย

Pronunciation: lót-nàauy-dâi-mái
English: Can you give me a discount?

If you’re in a local shop or a fresh market, you can ask this question to try getting a discount. But keep in mind that it won’t work if you’re shopping in a department store or a convenience store.

8 – มีโปรโมชั่นมั้ย

Pronunciation: mii-bproo-moo-chân-mái
English: Are there any promotions?

If you want to get a special offer when shopping in a department store or a convenience store, you could ask this question.

9 – จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้มั้ย

Pronunciation: jàai-dûuai-bàt-khree-dìt-dâi-mái
English: Can I pay with a credit card?

If you’re at a restaurant, department store, or convenience store, you can try asking this. Some stores have a minimum amount of 300 Baht, but some stores don’t.

10 – Example

ลูกค้า: ขอโทษครับ คุณมีนมถั่วเหลืองขายมั้ยครับ
lûuk-kháa: khǎaw-thôot-khráp khun-mii-nom-thùua-lǔueang-khǎai-mái-khráp
Customer: Excuse me, do you have soy milk?

พนักงาน: มีค่ะ อยู่ทางด้านโน้นค่ะ
phá-nák-ngaan: mii-khâ yùu-thaang-dâan-núun-khâ
Staff: Yes, we do. It is over there.

ลูกค้า: ผมอยากได้ซีเรียลด้วยครับ ซีเรียลอยู่ตรงไหนครับ
lûuk-kháa: phǒm-yàak-dâi-sii-rîiao-dûuai-khráp sii-rîiao-yùu-dtrong-nǎi-khráp
Customer: I want cereal, too. Where is it?

พนักงาน: ซีเรียลอยู่ที่ชั้นทางด้านซ้ายค่ะ
phá-nák-ngaan: sii-rîiao-yùu-thîi-chán-dâan-sáai-khâ
Staff: It is on the shelf on the left.

ลูกค้า: ขอบคุณครับ จ่ายเงินตรงไหนครับ
lûuk-kháa: khàawp-khun-khráp jàai-ngooen-dtrong-nǎi-khráp
Customer: Thank you. Where is the cashier?

พนักงาน: ทางนี้ค่ะ
phá-nák-ngaan: thaang-níi-khâ
Staff: This way.

ลูกค้า: ราคาเท่าไหร่ครับ
lûuk-kháa: raa-khaa-thâo-rài-khráp
Customer: How much is it?

พนักงาน: 250 บาทค่ะ
phá-nák-ngaan: sǎawng-ráauy-hâa-sìp-bàat-khâ
Staff: 250 Baht.

ลูกค้า: มีโปรโมชั่นมั้ยครับ
lûuk-kháa: mii-bproo-moo-chân-mái-khráp
Customer: Are there any promotions?

พนักงาน: ตอนนี้ไม่มีค่ะ
phá-nák-ngaan: dtaawn-níi-mâi-mii-khâ
Staff: Not at the moment. 

ลูกค้า: จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้มั้ยครับ
lûuk-kháa: jàai-dûuai-bàt-khree-dìt-dâi-mái-khráp
Customer: Can I pay with a credit card?

พนักงาน: ได้ค่ะ
phá-nák-ngaan: dâi-khâ
Staff: Yes, you can.

Someone Handing Over a Credit Card to Pay for Something

Can I pay with a credit card?

6. Basic Thai Phrases for Getting Help

Wherever you are, the unexpected can happen. If you’re in Thailand, knowing some Thai survival phrases will make life much easier. 

1 – ช่วยด้วย

Pronunciation: chûuai-dûuai
English: Help!

If you’re in a bad situation, such as a fire, robbery, or car accident, don’t hesitate to shout this word for help.

2 – ช่วยเรียกรถพยาบาลหน่อย

Pronunciation: chûuai-rîiak-rót-phá-yaa-baan-nàauy
English: Please call an ambulance.

If you need medical help, you can ask for an ambulance using this request.

3 – ___ (place) อยู่ที่ไหน

Pronunciation: ___ (place) + yùu-thîi-nǎi
English: Where is ___?

This is a useful question pattern you could use to get directions to important places, such as a bathroom, hospital, or police station.

4 – คุณพูดภาษาอังกฤษได้มั้ย

Pronunciation: khun-phûut-phaa-sǎa-ang-grìt-dâi-mái
English: Can you speak English?

Some Thai people can speak English, so it would be good to check before proceeding to ask your next question. FYI: Thai people are very kind. Even if they don’t speak English, most of them will still be willing to help you.

5 – subject + ไม่เข้าใจ

Pronunciation: subject + mâi-khâo-jai
English: I don’t understand.

If you know a little bit of Thai, you could attempt using it to talk with native speakers. If you don’t understand what they’re saying, tell them directly; they will try to find another way to communicate with you.

6 – ช่วยพูดอีกครั้งได้มั้ย

Pronunciation: chûuai-phûut-ìik-khráng-dâi-mái
English: Can you repeat it one more time?

You could ask this if you didn’t understand everything they said and want them to repeat the sentence again.

7 – ช่วยพูดช้า ๆ ได้มั้ย

Pronunciation: chûuai-phûut-chá-chá-dâi-mái
English: Can you speak slowly?

You could ask this if you didn’t understand everything they said and want them to speak a little slower.

8 – อันนี้ ภาษาไทยเรียกว่าอะไร

Pronunciation: an-níi phaa-sǎa-thai-rîiak-wâa-à-rai
English: What is this called in Thai?

If you want to know what something is called in Thai, you can point to that object and ask this question.

9 – คำนี้ ภาษาไทยคืออะไร

Pronunciation: kham-níi phaa-sǎa-thai-khuue-à-rai
English: What is “___” in Thai?

If you want to know the Thai meaning or translation of a word, you can ask this question.

10 – Example 1

มาเรีย: ช่วยด้วย!
maa-riia: chûuai-dûuai
Maria: Help!

วรรณา: เกิดอะไรขึ้น
wan-naa: gòoet-à-rai-khûen
Wanna: What’s happening?

มาเรีย: จู่ ๆ เขาก็หมดสติ ช่วยเรียกรถพยาบาลหน่อย
maa-riia: jùu-jùu-khǎo-gâaw-mòt-sà-dtì chûuai-rîiak-rót-phá-yaa-baan-nàauy
Maria: Suddenly, he lost consciousness. Can you call an ambulance?

11 – Example 2

แซม: ขอโทษครับ คุณพูดภาษาอังกฤษได้มั้ยครับ
saaem: khǎaw-thôot-khráp khun-phûut-phaa-sǎa-ang-grìt-dâi-mái-khráp
Sam: Excuse me, can you speak English?

ฤดี: พูดไม่ได้ค่ะ
rúe-dee: phûut-mâi-dâi-khâ
Ruedee: I can’t speak English.

แซม: ไม่เป็นไรครับ ผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย แต่ช่วยพูดช้า ๆ ได้มั้ยครับ
saaem: mâi-bpen-rai-khráp phǒm-phûut-phaa-sǎa-thai-dâi-nít-nàauy dtàae-chûuai-phûut-chá-chá-dâi-mái- khráp
Sam: That’s okay. I can speak Thai a little. But can you speak slowly?

ฤดี: ได้ค่ะ
rúe-dee: dâi-khâ
Ruedee: Sure.

*Sam shows a picture to Ruedee.*

แซม: อันนี้ ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ
saaem: an-níi phaa-sǎa-thai-rîiak-wâa-à-rai-khráp
Sam: What is this called in Thai?

ฤดี: โรงพยาบาลค่ะ
rúe-dee: roong-phá-yaa-baan-khâ
Ruedee: It is called “roong-phá-yaa-baan.”

แซม: แถวนี้มีโรงพยาบาลมั้ยครับ
saaem: thǎaeo-níi-mii-roong-phá-yaa-baan-mái-khráp
Sam: Is there a hospital nearby?

ฤดี: มีค่ะ ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายค่ะ
rúe-dee: mii-khâ dtrong-bpai-lâaeo-líiao-sáai-khâ
Ruedee: Yes, there is. You go straight and turn left.

แซม: ผมไม่เข้าใจครับ ช่วยพูดอีกครั้งได้มั้ยครับ
saaem: phǒm-mâi-khâo-jai-khráp chûuai-phûut-ìik-khráng-dâi-mái-khráp
Sam: I don’t understand. Can you repeat it one more time?

ฤดี: ตรงไป แล้ว เลี้ยวซ้ายค่ะ
rúe-dee: dtrong-bpai láaeo líiao-sáai-khâ
Ruedee: Go straight and turn left.

แซม: ขอบคุณครับ
saaem: khàawp-khun-khráp
Sam: Thank you.

A Woman at an Info Center Giving Directions to a Tourist

Is there a hospital nearby?

7. Conclusion

What did you think about this list of essential Thai phrases for beginners? How many can you remember? Please let us know in the comments! 

Now that you’ve finished studying Thai beginner phrases, we recommend exploring the variety of interesting lessons available here on ThaiPod101.com. Here are some of our recommendations: 

To get started, create your free lifetime account today!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

A Useful List of Advanced Thai Words

Thumbnail

Have you been learning Thai for a while and want to continue expanding your knowledge? If you already feel comfortable using the language at an intermediate level, it’s time to press onward and start learning advanced Thai vocabulary. Picking up more sophisticated words and terms will enable you to understand more complex conversations and communicate more like a native speaker.

To help you start strong, we have prepared this practical list of advanced Thai vocabulary words. For each word, we have included: 

 • English translation
 • Part of speech
 • Example(s) of use

At ThaiPod101.com, it’s our goal to make learning Thai easy and fun! Keep reading to become acquainted with the most important advanced words in the Thai language.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. Advanced Academic Words
 2. Advanced Business Words
 3. Advanced Medical Words
 4. Advanced Legal Words
 5. Alternative Words for More Sophisticated Writing & Speech
 6. Conclusion

1. Advanced Academic Words

Do you plan to study in Thailand? Learning these advanced Thai words for essays, thesis papers, and academic reading will help you thrive and flourish in any Thai school

1 – วิทยานิพนธ์

Pronunciation: wít-thá-yaa-ní-phon
English meaning: thesis
Part of speech: noun

Example:  
เธอทำวิทยานิพนธ์เสร็จหรือยัง
thooe-tham-wít-thá-yaa-ní-phon-sèt-rǔue-yang
Have you finished your thesis?

2 – คำนำ / บทนำ

Pronunciation: kham-nam / bòt-nam
English meaning: introduction
Part of speech: noun

Example 1:
คำนำไม่ควรยาวเกิน 1 หน้านะ
kham-nam-mâi-khuuan-yaao-gooen-nùeng-nâa-ná
The introduction shouldn’t be longer than one page.

Example 2:
บทนำไม่ควรยาวเกิน 1 หน้านะ
bòt-nam-mâi-khuuan-yaao-gooen-nùeng-nâa-ná
The introduction shouldn’t be longer than one page.

3 – สารบัญ

Pronunciation: sǎa-rá-ban
English meaning: table of contents
Part of speech: noun

Example:
ฉันลืมพิมพ์สารบัญ
chǎn-luuem-phim-sǎa-rá-ban
I forgot to print the table of contents.

4 – วิจัย

Pronunciation: wí-jai
English meaning: research
Part of speech: verb

Example:
เธอยังไม่เริ่มทำวิจัยอีกเหรอ แล้วจะทำวิทยานิพนธ์เสร็จทันมั้ย
thooe-yang-mâi-rôoem-tham-wí-jai-ìik-rǒoe láaeo-jà-tham-wít-thá-yaa-ní-phon-sèt-than-mái
You haven’t even started research? Will you be able to finish the thesis in time?

5 – ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

Pronunciation: khwaam-bpen-maa-láe-khwaam-sǎm-khan-khǎawng-bpan-hǎa
English meaning: problem statement
Part of speech: noun

Example:  
เวลาเริ่มทำวิทยานิพนธ์ ต้องเริ่มจากการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
wee-laa-rôoem-tham-wít-thá-yaa-ní-phon dtâawng-rôoem-jàak-gaan-khǐian-khwaam-bpen-maa-láe-khwaam-sǎm-khan-khǎawng-bpan-hǎa
When doing a thesis, you should start with a problem statement.

6 – วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

Pronunciation: wát-thù-bprà-sǒng / bpâo-mǎai
English meaning: objective
Part of speech: noun

Example 1: 
วัตถุประสงค์ในการทำวิจัยนี้คืออะไร
wát-thù-bprà-sǒng-nai-gaan-tham-wí-jai-níi-khuue-à-rai
What is the objective of this research?

Example 2:
เป้าหมายในการทำวิจัยนี้คืออะไร
bpâo-mǎai-nai-gaan-tham-wí-jai-níi-khuue-à-rai
What is the objective of this research?

Additional note:
วัตถุประสงค์ sounds more formal than เป้าหมาย.

7 – การทบทวนวรรณกรรม

Pronunciation: gaan-thóp-thuuan-wan-ná-gam
English meaning: literature review
Part of speech: noun

Example:
ฉันทำการทบทวนวรรณกรรมไม่เป็น เธอสอนฉันหน่อยได้มั้ย
chǎn-tham-gaan-thóp-thuuan-wan-ná-gam-mâi-bpen thooe-sǎawn-chǎn-nàuuy-dâi-mâi
I don’t know how to do a literature review. Can you teach me?

8 – คำนิยาม

Pronunciation: kham-ní-yaam
English meaning: definition
Part of speech: noun

Example:
คำนิยามของคำนี้คืออะไร
kham-ní-yaam-khǎawng-kham-níi-khuue-à-rai
What is the definition of this word?

9 – คำอธิบาย

Pronunciation: kham-à-thí-baai
English meaning: explanation
Part of speech: noun

Example:
อย่าลืมเขียนคำอธิบายไว้ท้ายรายงานด้วยนะ
yàa-luuem-khǐian-kham-à-thí-baai-wái-tháai-raai-ngaan-dûuay-ná
Don’t forget to write an explanation at the end of the report.

10 – วิธีดำเนินการทำวิจัย

Pronunciation: wí-thii-dam-nooen-gaan-tham-wí-jai
English meaning: research methodology
Part of speech: noun

Example:
คุณน่าจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีดำเนินการทำวิจัยจากอาจารย์นะ
khun-nâa-jà-khǎaw-kham-náe-nam-gìiao-gàp-wí-thii-dam-nooen-gaan-tham-wí-jai-jàak-aa-jaan-ná
You should ask for advice about research methodology from your teacher.

11 – การเก็บรวบรวมข้อมูล

Pronunciation: gaan-gèb-rûuap-ruuam-khâaw-muun
English meaning: sample and data collection
Part of speech: noun

Example:
ฉันใช้เวลา 3 เดือนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
chǎn-chái-wee-laa-sǎam-duuean-nai-gaan-gèb-rûuap-ruuam-khâaw-muun
I spent three months on sample and data collection.

12 – ผลวิเคราะห์ข้อมูล

Pronunciation: phǒn-wí-khráw-khâaw-muun
English meaning: data analysis
Part of speech: noun

Example:
ฉันจะได้ผลวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อไหร่
chǎn-jà-dâi-phǒn-wí-khráw-khâaw-muun-mûuea-rài
When will I get the data analysis?

13 – บทสรุป

Pronunciation: bòt-sà-rùp
English meaning: conclusion
Part of speech: noun

Example:
บทสรุปของเธอดีมาก
bòt-sà-rùp-khǎawng-thooe-dii-mâak
Your conclusion is very good.

14 – อภิปราย

Pronunciation: à-phí-bpraai
English meaning: to discuss
Part of speech: verb

Example:  
มาอภิปรายประเด็นนี้อีกครั้งเถอะ
maa-à-phí-bpraai-bprà-den-níi-ìik-khráng-thòe
Let’s discuss this topic again.

15 – ข้อเสนอแนะ

Pronunciation: khâaw-sà-nǒoe-náe
English meaning: suggestion
Part of speech: noun

Example:
เธอควรจะเขียนข้อเสนอแนะซัก 2-3 ข้อนะ
thooe-khuuan-ja-khǐian-khâaw-sà-nǒoe-náe-sák-sǎawng-sǎam-khâaw-ná
You should write a few suggestions.

16 – ดัชนี

Pronunciation: dàt-chá-nii
English meaning: index
Part of speech: noun

Example:
ปกติแล้ว ดัชนีจะอยู่ส่วนท้ายของรายงาน
bpòk-gà-dtì-láaeo dàt-chá-nii-jà-yùu-sùuan-tháai-khǎawng-raai-ngaan
Normally, the index is put at the end of the report.

17 – อ้างอิง

Pronunciation: âang-ing
English meaning: to cite
Part of speech: verb

Example:  
อย่าลืมอ้างอิงที่มาที่ไปของข้อมูลนะ
yàa-luuem-âang-ing-thîi-maa-thîi-bpai-khǎawng-khâaw-muun-ná
Don’t forget to cite the source of information.

18 – สมมติฐาน

Pronunciation: sǒm-mút-dtì-thǎan
English meaning: assumption
Part of speech: noun

Example:
เธอตั้งสมมุติฐานไว้ว่ายังไง
thooe-dtâng-sǒm-mút-dtì-thǎan-wái-wâa-yang-ngai
What is your assumption?

19 – เชิงอรรถ

Pronunciation: chooeng-àt
English meaning: footnote
Part of speech: noun

Example:
เชิงอรรถคืออะไร
chooeng-àt-khuue-à-rai
What is the footnote?

20 – ทฤษฎี

Pronunciation: thrít-sà-dii
English meaning: theory
Part of speech: noun

Example:
ฉันไม่เข้าใจทฤษฎีนี้เลยซักนิดเดียว มันยากมาก
chǎn-mâi-khâo-jai-thrít-sà-dii-níi-looei-sák-nít-diiao man-yâak-mâak
I don’t understand a thing about this theory. It is extremely difficult.

21 – การประเมิน

Pronunciation: gaan-bprà-mooen
English meaning: assessment
Part of speech: noun

Example:
ลดาไม่ผ่านการประเมิน
lá-daa-mâi-phàan-gaan-bprà-mooen
Lada did not pass the assessment.

22 – การโต้วาที

Pronunciation: gaan-dtôo-waa-thii
English meaning: debate
Part of speech: noun

Example:  
การโต้วาทีหัวข้อนี้น่าสนใจมาก
gaan-dtôo-waa-thii-hǔua-khâaw-níi-nâa-sǒn-jai-mâak
The topic of this debate is very interesting.

A Red Figure Debating with a Blue Figure

23 – เกณฑ์การประเมิน

Pronunciation: geen-gaan-bprà-mooen
English meaning: evaluation criteria
Part of speech: noun

Example:
อย่าลืมดูเกณฑ์การประเมินนะ
yàa-luuem-duu-geen-gaan-bprà-mooen-ná
Don’t forget to look at the evaluation criteria.

2. Advanced Business Words

For those who are doing business in Thailand, knowing these advanced Thai vocabulary words will make all the difference in your day-to-day communications. We have included terminology related to companies, policies, and the business world, as well as words you could use in the workplace

1 – กรรมการ

Pronunciation: gam-má-gaan
English meaning: director
Part of speech: noun

Example:
บริษัทนี้มีกรรมการ 5 คน
baaw-rí-sàt-níi-mii-gam-má-gaan-hâa-khon
There are five directors in this company.

2 – ที่ปรึกษา

Pronunciation: thîi-bprùk-sǎa
English meaning: consultant
Part of speech: noun

Example:
คุณมินตราเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเรา
khun-min-dtraa-bpen-thîi-bprùk-sǎa-khǎawng-baaw-rí-sàt-rao
Mintra is our company’s consultant.

3 – ผู้จัดการ

Pronunciation: phûu-jàt-gaan
English meaning: manager
Part of speech: noun

Example:
ผู้จัดการเพิ่งลาออกจากบริษัทไป
phûu-jàt-gaan-phôoeng-laa-àawk-jàak-baaw-rí-sàt-bpai
The manager just resigned from our company.

4 – รองผู้จัดการ

Pronunciation: raawng-phûu-jàt-gaan
English meaning: assistant manager
Part of speech: noun

Example:
รองผู้จัดการได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเดือนที่แล้ว
raawng-phûu-jàt-gaan-dâi-lûuean-dtam-nàaeng-bpen-phûu-jàt-gaan-dooen-thîi-láaeo
The assistant manager was just promoted to manager last month.

5 – ผู้ถือหุ้น

Pronunciation: phûu-thǔue-hûn
English meaning: shareholder
Part of speech: noun

Example:
เมื่อวานนี้มีประชุมผู้ถือหุ้น
mûuea-waan-níi-mii-bprà-chum-phûu-thǔue-hûn
There was a shareholder meeting yesterday.

6 – ตลาดหุ้น

Pronunciation: dtà-làat-hûn
English meaning: stock market
Part of speech: noun

Example:
ตลาดหุ้นตกสัปดาห์ที่แล้ว
dtà-làat-hûn-dtòk-sàp-daa-thîi-láaeo
The stock market crashed last week.

7 – กำไร

Pronunciation: gam-rai
English meaning: profit
Part of speech: noun

Example:
ปีนี้กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น
bpii-níi-gam-rai-khǎawng-baaw-rí-sàt-phôoem-khûen
The company’s profit increased this year.

An Image Depicting a Steady Increase in Profit

The company’s profit increased this year.

8 – ขาดทุน

Pronunciation: khàat-thun
English meaning: loss
Part of speech: noun

Example:  
ธุรกิจของเธอไม่ค่อยดี ดูเหมือนว่าจะขาดทุน
thú-rá-gìt-khǎawng-thooe-mâi-khâauy-dii duu-mǔuean-wâa-jà-khàat-thun
Her business doesn’t look so good. It seems like a loss.

9 – เงินปันผล

Pronunciation: ngoen-bpan-phǒn
English meaning: dividend
Part of speech: noun

Example:
กองทุนนี้จ่ายเงินปันผลดีมาก
gaawng-thun-níi-jàai-ngoen-bpan-phǒn-dii-mâak
The dividend of this fund is very good.

10 – ผลตอบแทน

Pronunciation: phǒn-dtàawp-thaaen
English meaning: return on investment
Part of speech: noun

Example:
ทุกคนอยากได้ผลตอบแทนมาก ๆ จากการลงทุน
thúk-khon-yàak-dâi-phǒn-dtàawp-thaaen-mâak-mâak-jàak-gaan-long-thun
Everyone wants a high return on investment.

11 – กองทุน

Pronunciation: gaawng-thun
English meaning: fund
Part of speech: noun

Example:
กองทุนนี้มีผลการดำเนินงานดี
gaawng-thun-níi-mii-phǒn-gaan-dam-nooen-ngaan-dii
This fund has a good performance.

12 – รายได้

Pronunciation: raai-dâi
English meaning: revenue
Part of speech: noun

Example:
ผมอยากได้รายงานรายได้ของเดือนนี้
phǒm-yàak-dâi-raai-ngaan-raai-dâi-khǎawng-duuean-níi
I want a revenue report for this month.

13 – ค่าใช้จ่าย

Pronunciation: khâa-chái-jàai
English meaning: expense
Part of speech: noun

Example:
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูงมาก
khâa-chái-jàai-nai-gaan-sâawm-bam-rung-sǔung-mâak
The maintenance expense is really high.

14 – ภาษี

Pronunciation: phaa-sǐi
English meaning: tax
Part of speech: noun

Example:
ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยคือเท่าไหร่
phaa-sǐi-muun-lá-khâa-phôoem-nai-bprà-thêet-thai-khuue-thâo-rài
What is the rate of value-add tax in Thailand?

15 – ล้มละลาย

Pronunciation: lóm-lá-laai
English meaning: bankrupt
Part of speech: verb

Example:
เขาเครียดมาก เพราะบริษัทของเขากำลังจะล้มละลาย
khǎo-khrîiat-mâak phráw-baaw-rí-sàt-khǎawng-khǎo-gam-lang-jà-lóm-lá-laai
He is so stressed because his company is about to go bankrupt.

16 – สวัสดิการ

Pronunciation: sà-wàt-dì-gaan
English meaning: welfare
Part of speech: noun

Example:
สวัสดิการของบริษัทนี้ดีมาก
sà-wàt-dì-gaan-khǎawng-baaw-rí-sàt-níi-dii-mâak
The welfare of this company is really good.

17 – ชดเชย

Pronunciation: chót-chooei
English meaning: compensate
Part of speech: verb

Example:
คุณจะชดเชยต่อความเสียหายนี้เท่าไหร่
khun-jà-chót-chooei-dtàaw-khwaam-sǐia-hǎai-níi-thâo-rài
How much will you compensate for this damage?

18 – การจ้างงาน

Pronunciation: gaan-jâang-ngaan
English meaning: employment
Part of speech: noun

Example:
การจ้างงานของบริษัทปีที่แล้วลดลง
gaan-jâang-ngaan-khǎawng-baaw-rí-sàt-bpii-thîi-láaeo-lót-long
The company’s employment rate decreased last year.

19 – สำนักงานใหญ่

Pronunciation: sǎm-nák-ngaan-yài
English meaning: head office
Part of speech: noun

Example:  
สำนักงานใหญ่ของบริษัทนี้อยู่ที่ไหน
sǎm-nák-ngaan-yài-khǎawng-baaw-rí-sàt-níi-yùu-thîi-nǎi
Where is this company’s head office?

20 – สาขา

Pronunciation: sǎ-khǎa
English meaning: branch
Part of speech: noun

Example:
สาขาที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่สีลม
sǎ-khǎa-thîi-glâi-thîi-sùt-yùu-thîi-sǐi-lom
The closest branch is at Silom.

21 – นโยบาย

Pronunciation: ná-yoo-baai
English meaning: policy
Part of speech: noun

Example:
ขอทราบนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า
khǎaw-sâap-ná-yoo-baai-gaan-bplìian-khuuen-sǐn-kháa
Please tell me about the return policy.

22 – เอสเอ็มอี

Pronunciation: éet-em-ii
English meaning: SME (stands for “small and medium enterprises”)
Part of speech: noun

Example:
ธุรกิจของบ้านฉันเป็นธุรกิจเอสเอ็มอี
thú-rá-gìt-khǎawng-bâan-chǎn-bpen-thú-rá-gìt-éet-em-ii
My family business is an SME.

23 – ธุรกิจ

Pronunciation: thú-rá-gìt
English meaning: business
Part of speech: noun

Example:  
เธอกำลังทำธุรกิจใหม่
thooe-gam-lang-tham-thú-rá-gìt-mài
She is starting a new business.

24 – ใบเสร็จ

Pronunciation: bai-sèt
English meaning: receipt
Part of speech: noun

Example:
ฉันทำใบเสร็จหาย
chǎn-tham-bai-sèt-hǎai
I lost the receipt.

25 – ใบกำกับภาษี

Pronunciation: bai-gam-gàp-phaa-sǐi
English meaning: tax invoice
Part of speech: noun

Example:
เธอต้องขอใบกำกับภาษีเพื่อยื่นให้แผนกบัญชี
thooe-dtâawng-khǎaw-bai-gam-gàp-phaa-sǐi-phûuea-yûuen-hâi-phà-nàaek-ban-chii
You need to ask for the tax invoice to give to the accounting department.

3. Advanced Medical Words

Being sick is an unavoidable part of life. Learning advanced vocabulary words in Thai related to medical treatment will help you explain your symptoms, understand what doctors or nurses are telling you, and maybe even give you a leg up if you plan to enter the medical field in Thailand. 

1 – การรักษา

Pronunciation: gaan-rák-sǎa
English meaning: treatment
Part of speech: noun

Example:  
การรักษาอาการท้องผูกมีหลายวิธี
gaan-rák-sǎa-aa-gaan-tháawng-phùuk-mii-lǎai-wí-thii
There are many treatments for constipation.

2 – ฉีดยา

Pronunciation: chìit-yaa
English meaning: to inject
Part of speech: verb

Example:  
เด็กร้องไห้ เพราะ ถูกฉีดยา
dèk-ráawng-hâi-phráw-thùuk-chìit-yaa
The child cried because he was injected.

3 – ฉีดวัคซีน

Pronunciation: chìit-wák-siin
English meaning: to vaccinate
Part of speech: verb

Example:  
ฉันฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี
chǎn-chìit-wák-siin-khâi-wàt-yài-thúk-bpii
I have been vaccinated for influenza every year.

4 – ผ่าตัด

Pronunciation: phàa-dtàt
English meaning: to operate
Part of speech: verb

Example:  
พ่อเคยผ่าตัดเพื่อรักษาโรคนิ่ว
phâaw-khooei-phàa-dtàt-phûuea-rák-sǎa-rôok-nìu
Dad was operated on to treat his gallstones.

5 – เข้าเฝือก

Pronunciation: khâo-fùueak
English meaning: to splint
Part of speech: verb

Example:  
น้องสาวเคยเข้าเฝือกเพื่อรักษาอาการแขนหัก
náawng-sǎao-khooei-khâo-fùueak-phûuea-rák-sǎa-aa-gaan-khǎaen-hàk
My sister was splinted to treat her broken arm.

6 – ตรวจชิ้นเนื้อ

Pronunciation: dtrùuat-chín-núuea
English meaning: biopsy
Part of speech: noun

Example:  
เธอถูกตรวจชิ้นเนื้อที่ปอด
thooe-thùuk-dtrùuat-chín-núuea-thîi-bpàawt
She had a lung biopsy.

7 – ยา

Pronunciation: yaa
English meaning: medicine
Part of speech: noun

Example:  
อย่าลืมกินยานะ
yàa-luuem-gin-yaa-ná
Don’t forget to take the medicine.

8 – ยาชา

Pronunciation: yaa-chaa
English meaning: anesthetic
Part of speech: noun

Example:  
คุณหมอทายาชาให้ก่อนทำแผล
khun-mǎaw-thaa-yaa-chaa-hâi-gàawn-tham-phlǎae
The doctor applied an anesthetic before treating the wound.

9 – เจาะเลือด

Pronunciation: jàw-lûueat
English meaning: to draw blood
Part of speech: verb

Example:  
ฉันไม่อยากเจาะเลือดเลย
chǎn-mâi-yàak-jàw-lûueat-looei
I don’t want my blood to be drawn.

10 – เอกซเรย์

Pronunciation: ék-sá-ree
English meaning: X-ray
Part of speech: noun

Example:
คุณยายกำลังจะเอกซเรย์ปอด
khun-yaai-gam-lang-jà-ék-sá-ree-bpàawt
Grandma is about to get a lung X-ray.

11 – ซีทีแสกน

Pronunciation: sii-thii-sà-gaaen
English meaning: CT scan
Part of speech: noun

Example:  
หมอสั่งให้ทำซีทีแสกน
mǎaw-sàng-hâi-tham-sii-thii-sà-gaaen
The doctor ordered a CT scan.

12 – วัดความดัน

Pronunciation: wát-khwaam-dan
English meaning: to measure blood pressure
Part of speech: verb

Example:  
คุณวัดความดันแล้วหรือยัง
khun-wát-khwaam-dan-láaeo-rǔue-yang
Have you measured the blood pressure yet?

13 – วัดไข้

Pronunciation: wát-khâi
English meaning: to measure body temperature
Part of speech: verb

Example:  
แม่เพิ่งวัดไข้เมื่อกี๊
mâae-pôoeng-wát-khâi-mûuea-gíi
Mom just measured her body temperature.

14 – ตรวจสุขภาพ

Pronunciation: dtrùuat-sùk-khà-phâap
English meaning: health check-up
Part of speech: noun

Example:  
เธอควรตรวจสุขภาพปีละครั้ง
thooe-khuuan-dtrùuat-sùk-khà-phâap-bpii-lá-khráng
You should do a health check-up once a year.

15 – หาหมอ

Pronunciation: hǎa-mǎaw
English meaning: to go see the doctor
Part of speech: verb

Example:  
ฉันรู้สึกไม่ค่อยดี พรุ่งนี้ฉันจะไปหาหมอ
chǎn-rúu-sùek-mâi-khâauy-dii phrûng-níi-chǎn-jà-bpai-hǎa-mǎaw
I’m not feeling very well. I will go see a doctor tomorrow.

16 – ปวดหัว

Pronunciation: bpùuat-hǔua
English meaning: to have a headache
Part of speech: verb

Example:  
คุณตาปวดหัวรึเปล่า ตาดูไม่ค่อยดีเลย
khun-dtaa-bpùuat-hǔua-rúe-bplàao dtaa-duu-mâi-khâauy-dii-looei
[talking to Grandpa] Do you have a headache? You don’t look so well.

17 – ปวดท้อง

Pronunciation: bpùuat-tháawng
English meaning: to have a stomachache
Part of speech: verb

Example:  
เมื่อวานฉันกินอาหารไม่สะอาด วันนี้เลยปวดท้อง
mûuea-waan-chǎn-gin-aa-hǎan-mâi-sà-àat wan-níi-looei-bpùuat-tháawng
Yesterday, the food I ate wasn’t very clean. Today, I have a stomachache.

A Man Suffering from a Stomachache

18 – ปวดหลัง

Pronunciation: bpùuat-lǎng
English meaning: to have a backache
Part of speech: verb

Example:  
เธอนั่งทำงานทั้งวัน ไม่ได้ออกกำลังกาย ก็เลยปวดหลัง
thooe-nâng-tham-ngaan-tháng-wan mâi-dâi-àawk-gam-lang-gaai gâaw-looei-bpùuat-lǎng
She sits and works all day, and doesn’t exercise. So, she has a backache.

19 – ชัก

Pronunciation: chák
English meaning: to convulse
Part of speech: verb

Example:  
เธอเคยเห็นคนชักมั้ย
thooe-khooei-hěn-khon-chák-mái
Have you ever seen anybody convulse?

20 – ข้อเท้าพลิก

Pronunciation: khâaw-tháo-plík
English meaning: sprained ankle
Part of speech: noun

Example:  
เมื่อวานฉันข้อเท้าพลิก เจ็บมาก
mûuea-waan-chǎn-khâaw-tháo-plík jèp-mâak
I had a sprained ankle yesterday. It hurts.

21 – เจ็บ

Pronunciation: jèp
English meaning: hurt
Part of speech: adjective

Example:  
เจ็บมากมั้ย
jèp-mâak-mái
Are you hurt badly?

22 – ไข้ขึ้น

Pronunciation: khâi-khûen
English meaning: to have a fever
Part of speech: verb

Example:  
เธอไข้ขึ้นสูงมาก
thooe-khâi-khûen-sǔung-mâak
She has a very high fever.

23 – ผื่น

Pronunciation: phùuen
English meaning: rash
Part of speech: noun

Example:  
เขามีผื่นที่แขน
khǎo-mii-phùuen-thîi-khǎaen
He has a rash on his arm.

24 – เบื่ออาหาร

Pronunciation: bùuea-aa-hǎan
English meaning: to lose one’s appetite
Part of speech: verb

Example:  
คุณยายรู้สึกเบื่ออาหาร
khun-yaai-rúu-sùek-bùuea-aa-hǎan
Grandma lost her appetite.

25 – เป็นลม

Pronunciation: bpen-lom
English meaning: to faint
Part of speech: verb

Example:  
อากาศร้อนมากเลยจนเพื่อนของฉันเป็นลม
aa-gàat-ráawn-mâak-looei-jon-phûuean-khǎawng-chǎn-bpen-lom
The weather is so hot that my friend fainted.

26 – เวียนหัว

Pronunciation: wiian-hǔua
English meaning: dizzy
Part of speech: adjective

Example:  
ตอนคุณแม่ท้อง คุณแม่เวียนหัวทุกเช้า
dtaaw-khun-mâae-tháawng khun-mâae-wiian-hǔua-thúk-cháo
While my mother was pregnant, she felt dizzy every morning.

27 – คัดจมูก

Pronunciation: khát-jà-mùuk
English meaning: to have nasal congestion
Part of speech: verb

Example:  
ฉันรู้สึกคัดจมูก ฉันหายใจไม่ค่อยออก
chǎn-rúu-sùuek-khát-jà-mùuk chǎn-hǎai-jai-mâi-khâauy-àawk
I have nasal congestion. I can’t breathe well.

28 – จาม

Pronunciation: jaam
English meaning: to sneeze
Part of speech: verb

Example:  
ฉันจามไม่หยุดมาตั้งแต่เมื่อวาน
chǎn-jaam-mâi-yùt-maa-dtâng-dtàae-mûuea-waan
I have been sneezing non-stop since yesterday.

29 – น้ำมูกไหล

Pronunciation: nám-mûuk-lǎi
English meaning: to have a runny nose
Part of speech: verb

Example:  
แม่น้ำมูกไหล อาจจะเป็นหวัด
mâae-nám-mûuk-lǎi àat-jà-bpen-wàt
Mom has a runny nose. She may have a cold.

30 – ไอ

Pronunciation: ai
English meaning: to cough
Part of speech: verb

Example:  
ผานิตไอจนรู้สึกเจ็บคอ
phǎa-nít-ai-jon-rúu-sùek-jèp-khaaw
Panit coughed until she had a sore throat.

31 – เจ็บคอ

Pronunciation: jèp-khaaw
English meaning: to have a sore throat
Part of speech: verb

Example:  
คุณรู้สึกเจ็บคอรึเปล่า
khun-rúu-sùek-jèp-khaaw-rúe-bplàao
Do you have a sore throat?

4. Advanced Legal Words

Another set of advanced-level Thai words you should start learning are those related to the legal system in Thailand. Learning this terminology will help you have more complex conversations, avoid unfortunate misunderstandings, and more effectively study law if that’s where your path takes you! 

1 – กฎหมาย

Pronunciation: gòt-mǎai
English meaning: law
Part of speech: noun

Example:  
หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับกฎหมาย
nǎng-sǔue-lêem-níi-gìiao-gàp-gòt-mǎai
This book is about the law.

2 – รัฐธรรมนูญ

Pronunciation: rát-thà-tham-má-nuun
English meaning: constitution
Part of speech: noun

Example:  
รัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในกฎหมายที่สำคัญ
rát-thà-tham-má-nuun-bpen-gòt-mǎai-thîi-sǎm-khan
The Constitution is an important law.

3 – ผู้พิพากษา

Pronunciation: phûu-phí-phâak-sǎa
English meaning: judge
Part of speech: noun

Example:  
เพื่อนของฉันเป็นผู้พิพากษา
phûuean-khǎawng-chǎn-bpen-phûu-phí-phâak-sǎa
My friend is a judge.

A Judge Holding a Gavel

My friend is a judge.

4 – ทนายความ

Pronunciation: thá-naai-khwaam
English meaning: lawyer
Part of speech: noun

Example:  
ฉันอยากเป็นทนายความในอนาคต
chǎn-yàak-bpen-thá-naai-khwaam-nai-à-naa-khót
I want to be a lawyer in the future.

5 – อัยการ

Pronunciation: ai-yá-gaan
English meaning: prosecutor
Part of speech: noun

Example:  
อัยการทำหน้าที่อะไร
ai-yá-gaan-tham-nâa-thîi-à-rai
What is the duty of the prosecutor?

6 – โจทก์

Pronunciation: jòot
English meaning: plaintiff
Part of speech: noun

Example:  
ใครคือโจทก์ของคดีนี้
khrai-khuue-jòot-khǎawng-khá-dii-níi
Who is the plaintiff of this case?

7 – จำเลย

Pronunciation: jam-looei
English meaning: defendant
Part of speech: noun

Example:  
จำเลยของคดีนี้เป็นคนมีชื่อเสียง
jam-looei-khǎawng-khá-dii-níi-bpen-khon-mii-chûue-sǐiang
The defendant of this case is a famous person.

8 – พยาน

Pronunciation: phá-yaan
English meaning: witness
Part of speech: noun

Example:  
คดีนี้มีพยานกี่คน
khá-dii-níi-mii-phá-yaan-gìi-khon
How many witnesses are there in this case?

9 – คดีความ

Pronunciation: khá-dii-khwaam
English meaning: lawsuit / case
Part of speech: noun

Example:  
คนไทยไม่ชอบมีคดีความ
khon-thai-mâi-châawp-mii-khá-dii-khwaam
Thai people don’t like to be involved in lawsuits.

10 – คดีดำ

Pronunciation: khá-dii-dam
English meaning: undecided case
Part of speech: noun

Example:  
เธอรู้รึเปล่าว่าคดีดำคืออะไร
thooe-rúu-rúe-bplào-wâa-khá-dii-dam-khuue-à-rai
Do you know what an “undecided case” is?

11 – คดีแดง

Pronunciation: khá-dii-daaeng
English meaning: decided case
Part of speech: noun

Example:  
นี่คือคดีแดงหมายเลขอะไร
nîi-khuue-khá-dii-daaeng-mǎai-lêek-à-rai
What is the number of this decided case?

12 – คดีอาญา

Pronunciation: khá-dii-aa-yaa
English meaning: criminal case
Part of speech: noun

Example:  
การลักทรัพย์เป็นคดีอาญา
gaan-lák-sáp-bpen-khá-dii-aa-yaa
Burglary is a criminal case.

13 – คดีแพ่ง

Pronunciation: khá-dii-pâaeng
English meaning: civil case
Part of speech: noun

Example: 
การฟ้องล้มละลายเป็นคดีเพ่ง
gaan-fáawng-lóm-lá-laai-bpen-khá-dii-pâaeng
Bankruptcy is a civil case.

14 – ศาล

Pronunciation: sǎan
English meaning: court
Part of speech: noun

Example: 
ศาลตั้งอยู่ที่ไหน
sǎan-dtâng-yùu-thîi-nǎi
Where is the location of the court?

15 – การลงโทษ

Pronunciation: gaan-long-thôot
English meaning: punishment
Part of speech: noun

Example:  
การลงโทษสำหรับคดีนี้คืออะไร
gaan-long-thôot-sǎm-ràp-khá-dii-níi-khuue-à-rai
What is the punishment for this case?

16 – การประหารชีวิต

Pronunciation: gaan-bprà-hǎan-chii-wít
English meaning: death penalty
Part of speech: noun

Example:  
การประหารชีวิตเป็นการลงโทษที่รุนแรงที่สุด
gaan-bprà-hǎan-chii-wít-bpen-gaan-long-thôot-thîi-run-raaeng-thîi-sùt
The death penalty is the most severe punishment.

17 – ขังคุก

Pronunciation: khǎng-khúk
English meaning: to be imprisoned
Part of speech: verb

Example:  
เขาถูกขังคุกมา 10 ปี
khǎo-thùuk-khǎng-khúk-maa-sìp-bpii
He has been imprisoned for ten years.

18 – การริบทรัพย์สิน

Pronunciation: gaan-ríp-sáp-sǐn
English meaning: forfeiture of property
Part of speech: noun

Example:  
การริบทรัพย์สินเป็นการลงโทษที่เบาที่สุด
gaan-ríp-sáp-sǐn-bpen-gaan-long-thôot-thîi-bao-thîi-sùt
The forfeiture of property is the least severe of punishments.

19 – มีความผิด

Pronunciation: mii-khwaam-phìt
English meaning: guilty
Part of speech: adjective

Example:  
เขาถูกตัดสินให้มีความผิด
khǎo-thùuk-dtàt-sǐn-hâi-mii-khwaam-phìt
He is guilty as charged.

20 – พ้นผิด

Pronunciation: phón-phìt
English meaning: to be acquitted
Part of speech: verb

Example:  
เขาถูกตัดสินให้พ้นผิด
khǎo-thùuk-dtàt-sǐn-hâi-phón-phìt
He is acquitted.

21 – ประกันตัว

Pronunciation: bprà-gan-dtuua
English meaning: to bail out
Part of speech: verb

Example:  
เธอต้องใช้เงินกี่บาทในการประกันตัวเขา
thooe-dtâawng-chái-ngoen-gìi-bàat-nai-gaan-bprà-gaan-dtuua-khǎo
How many Baht will you need to bail him out?

22 – คำสั่งศาล

Pronunciation: kham-sàng-sǎan
English meaning: court decree
Part of speech: noun

Example:  
นี่คือคำสั่งศาล
nîi-khuue-kham-sàng-sǎan
This is a court decree.

23 – เรียกร้องสินไหมทดแทน

Pronunciation: rîiak-ráawng-sǐn-mǎi-thót-thaaen
English meaning: to call for damage
Part of speech: verb

Example:  
เธอควรเรียกร้องสินไหมทดแทนในกรณีนี้
thooe-khuuan-rîiak-ráawng-sǐn-mǎi-thót-thaaen-nai-gaaw-rá-nii-níi
You should call for damage in this case.

24 – การหมิ่นประมาท

Pronunciation: gaan-mìn-bprà-màat
English meaning: defamation
Part of speech: noun

Example:  
นี่คือตัวอย่างของการหมิ่นประมาท
nîi-khuue-dtuua-yàang-khǎawng-gaan-mìn-bprà-màat
This is an example of defamation.

25 – ค่าปรับ

Pronunciation: khâa-bpr̀ap
English meaning: fine
Part of speech: noun

Example:  
ค่าปรับในการฝ่าฝืนกฎจราจรคือเท่าไหร่
khâa-bpràp-nai-gaan-fàa-fǔuen-gòt-jà-raa-jaawn-khuue-thâo-rài
How much is the fine for the violation of traffic rules?

5. Alternative Words for More Sophisticated Writing & Speech

As you approach an advanced level in Thai, there are several formal words you should start memorizing and learning how to use. We will cover some of them in this section, but you can also go through our advanced Thai course to gain an even greater understanding of these words and more! 

The first five words are those you’ll often find in formal letters. The rest are formal alternatives to more casual words, which you would use when speaking to elders or people you respect. Keep in mind that some of these formal alternatives have both a spoken version and a written version. 

Advanced Words for Formal Letters

1 – เรียน

Pronunciation: riian
English meaning: to inform (equivalent to “Dear” in English)
Part of speech: verb

Example:  
เรียน ผู้จัดการอาคาร
phûu-jàt-gaan-aa-khaan
Dear building manager

2 – ด้วยความนับถือ / ด้วยความเคารพ

Pronunciation: dûuay-khwaam-náp-thǔue, dûuay-khwaam-khao-róp
English meaning: best regards (used in letters)
Part of speech: conjunction

Example:  
ด้วยความนับถือ
มนัท (manager)

dûuay-khwaam-náp-thǔue, 
má-nát, phûu-jàt-gaan

Best regards, 
Manut, manager

3 – จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Pronunciation: jueng-riian-maa-phûuea-sâap
English meaning: please be informed accordingly
Part of speech: conjunction

Example:  
วันจันทร์ที่ 26 เมษายนจะมีการตัดไฟ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
wan-jan-thîi-yîi-sîp-hòk-mee-sǎa-yon-jà-mii-gaan-dtàt-fai jueng-riian-maa-phûuea-sâap
There will be no electricity on Monday, April 26. Please be informed accordingly.

4 – เนื่องด้วย

Pronunciation: nûueang-dûuay
English meaning: because
Part of speech: conjunction

Example:  
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน จะไม่สามารถใช้ลิฟท์ได้ เนื่องด้วยจะมีการตัดไฟ
wan-jan-thîi-yîi-sîp-hòk-mee-sǎa-yon jà-mâi-sǎa-mâat-chái-líp-dâi nûueang-dûuay-jà-mii-gaan-dtàt-fai
On Monday, April 26, the elevator will be unavailable because of no electricity.

5 – ด้วยเหตุนี้

Pronunciation: dûuay-hèet-níi
English meaning: hence
Part of speech: conjunction

Example:  
วันจันทร์ที่ 26 เมษายนจะมีการซ่อมท่อประปา ด้วยเหตุนี้ โปรดสำรองน้ำไว้ใช้
wan-jan-thîi-yîi-sîp-hòk-mee-sǎa-yon-jà-mii-gaan-sâawm-thâaw-bprà-bpaa dûuay-hèet-níi bpròot-sǎm- raawng-nám-wái-chái
On Monday, April 26, there will be a plumbing repair. Hence, please reserve water for use.

Polite Words

6 – สุนัข

Pronunciation: sù-nák
English meaning: dog
Spoken language: หมา (mǎa)
Part of speech: noun

Example:
ที่บ้านฉันมีสุนัข 2 ตัว
thîi-bâan-chǎn-mii-sù-nák-sǎawng-dtuua
There are two dogs at my house.

Several Pets

สุนัข [sù-nák] is the polite word for “dog” in Thai.

7 – กระบือ

Pronunciation: grà-buue
English meaning: buffalo
Spoken language: ควาย (kwaai)
Part of speech: noun

Example:  
Part of speech: noun
thooe-khooei-hěn-grà-buue-rǔue-bplào
Have you ever seen a buffalo?

8 – สุกร

Pronunciation: sù-gaawn
English meaning: pig
Spoken language: หมู (mǔu)
Part of speech: noun

Example:  
สุกรเป็นคำสุภาพของหมู
sù-gaawn-bpen-kham-sù-phâap-khǎawng-mǔu
Sù-gaawn is the polite word for “pig.”

9 – โค

Pronunciation: khoo
English meaning: ox / cow
Spoken language: วัว (wuua)
Part of speech: noun

Example:  
ฉันชอบดื่มน้ำนมโค
chǎn-châawp-dùuem-nám-nom-khoo
I like to drink cow milk.

10 – นกกา

Pronunciation: nók-gaa
English meaning: crow
Spoken language: อีกา (ii-gaa)
Part of speech: noun

Example:
นกการ้องเสียงดังมาก
nók-gaa-râawng-sǐiang-dang-mâak
The crow sings very loudly.

11 – ข้าพเจ้า

Pronunciation: khâ-phá-jâo
English meaning: I (male, female)
Spoken language: ฉัน (chǎn)
Part of speech: pronoun

Example:  
ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย
khâ-phá-jâo-mâi-hěn-dûuay
I disagree.

12 – ผม

Pronunciation: phǒm
English meaning: I (male)
Spoken language: ฉัน (chǎn)
Part of speech: pronoun

Example:  
ผมอนุญาต
phǒm-à-nú-yâat
I allow that.

Additional information:  
ข้าพเจ้า (khâ-phá-jâo) is more formal than ผม (phǒm).

13 – ดิฉัน

Pronunciation: dì-chǎn
English meaning: I (female)
Spoken language: ฉัน (chǎn)
Part of speech: pronoun

Example:  
ดิฉันจะเข้าร่วมการประชุมด้วย
dì-chǎn-jà-khâo-rûuam-gaan-bprà-chum-dûuay
I will join the meeting, too.

Additional information:  
ข้าพเจ้า (khâ-phá-jâo) is more formal than ดิฉัน (dì-chǎn).

14 – สามี

Pronunciation: sǎa-mii
English meaning: husband
Spoken language: ผัว (phǔua)
Part of speech: noun

Example:  
สามีของฉันเป็นแพทย์
sǎa-mii-khǎawng-chǎn-bpen-phâaet
My husband is a doctor.

15 – ภรรยา

Pronunciation: phan-rá-yaa
English meaning: wife
Spoken language: เมีย (miia)
Part of speech: noun

Example:  
คุณมีภรรยาแล้วหรือยัง
khun-mii-phan-rá-yaa-láaeo-rǔue-yang
Do you have a wife?

16 – บิดา

Pronunciation: bì-daa
English meaning: father
Spoken language: พ่อ (phâaw)
Part of speech: noun

Example:  
กรุณาเขียนชื่อบิดาของคุณตรงนี้
gà-rú-naa-khǐian-chûue-bì-daa-khǎawng-khun-dtrong-níi
Please write the name of your father here.

17 – มารดา

Pronunciation: maan-da
English meaning: mother
Spoken language: แม่ (mâae)
Part of speech: noun

Example:  
มารดาของคุณอายุเท่าไหร่แล้ว
maan-daa-khǎawng-khun-aa-yú-thâo-rài-láaeo
How old is your mother?

18 – บุตร

Pronunciation: bùt
English meaning: child (male, female)
Spoken language: ลูก (lûuk)
Part of speech: noun

Example:  
คุณมีบุตรกี่คน
khun-mii-bùt-gìi-khon
How many children do you have?

19 – ธิดา

Pronunciation: thí-daa
English meaning: daughter
Spoken language: ลูกสาว (lûuk-sǎao)
Part of speech: noun

Example:  
ใส่จำนวนธิดาตรงนี้
sài-jam-nuan-thí-daa-dtrong-níi
Put your daughter’s number here.

20 – แพทย์

Pronunciation: phâaet
English meaning: doctor
Spoken language: หมอ (mǎaw)
Part of speech: noun

Example:  
โรงพยาบาลนี้มีแพทย์หลายคน
roong-phá-yaa-baan-níi-mii-phâaet-lǎai-khon
There are many doctors in this hospital.

21 – อาจารย์

Pronunciation: aa-jaan
English meaning: teacher
Spoken language: ครู (khruu)
Part of speech: noun

Example:  
อาจารย์คนโปรดของคุณคือใคร
aa-jaan-khon-bpròot-khǎawng-khun-khuue-khrai
Who is your favorite teacher?

22 – โสเภณี

Pronunciation: sǒo-phee-nii
English meaning: prostitute
Spoken language: กะหรี่ (ga-rǐi)
Part of speech: noun

Example:  
โสเภณีเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายในไทย
sǒo-phee-nii-bpen-aa-chîip-thîi-phìt-gòt-mǎai-nai-thai
Prostitution is an illegal occupation in Thailand.

23 – พระสงฆ์

Pronunciation: phrá-sǒng
English meaning: monk
Spoken language: พระ (phrá)
Part of speech: noun

Example:  
พระสงฆ์ฉันอาหารวันละ 2 มื้อ
phrá-sǒng-chǎn-aa-hǎan-wan-lá-sǎawng-múue
The monk eats two meals a day.

24 – รับประทาน / ทาน 

Pronunciation: ráp-bprà-thaan / thaan
English meaning: to eat
Spoken language: กิน (gin)
Part of speech: verb

Example 1:  
ผู้สูงอายุไม่ควรรับประทานของหวานมากเกินไป
phûu-sǔung-aa-yú-mâi-khuuan-ráp-bprà-thaan-khǎawng-wǎan-mâak-gooen-bpai
The elderly shouldn’t eat too many sweets.

Example 2:  
เธอทานข้าวแล้วหรือยัง
thooe-thaan-khâao-láaeo-rǔue-yang
Have you eaten yet?

Additional note: 
รับประทาน (ráp-bprà-thaan) is often shortened to ทาน (thaan) in daily conversations. The shortened version is also considered formal, though the longer version is slightly more formal.

25 – อุจจาระ

Pronunciation: ùt-jaa-rá
English meaning: feces
Spoken language: ขี้ (khîi)
Part of speech: noun

Example:  
ลักษณะอุจจาระของผู้ป่วยเป็นอย่างไร
lák-sà-nà-ùt-jaa-rá-khǎawng-phûu-bpùuay-bpen-yàang-rai
How is the patient’s feces?

26 – ปัสสาวะ

Pronunciation: bpàt-sǎa-wá
English meaning: urine
Spoken language: ฉี่ (chìi)
Part of speech: noun

Example:  
เราต้องการปัสสาวะ 5 มิลลิลิตรในการตรวจ
rao-dtâawng-gaan-bpàt-sǎa-wá-hâa-min-lí-lít-nai-gaan-dtrùuat
I need five ml. of urine for a sample.

27 – ถึงแก่กรรม

Pronunciation: thǔeng-gàae-gam
English meaning: to die
Spoken language: ตาย (dtaai)
Part of speech: verb

Example:  
เขาถึงแก่กรรมตอนอายุ 80 ปี
khǎo-thǔeng-gàae-gam-dtaawn-aa-yú-bpàaet-sìp-bpii
He died at the age of 80.

28 – ตั้งครรภ์

Pronunciation: dtâng-khan
English meaning: pregnant
Spoken language: ท้อง (tháawng)
Part of speech: verb

Example:  
เธอตั้งครรภ์มา 8 สัปดาห์แล้ว
thooe-dtâng-khan-maa-bpàaet-sàp-daa-láaeo
She has been pregnant for eight weeks now.

29 – อาเจียน

Pronunciation: aa-jiian
English meaning: to vomit
Spoken language: อ้วก (ûuak)
Part of speech: verb

Example: 
ญาดารู้สึกอยากอาเจียน
yaa-daa-rúu-sùek-yàak-aa-jiian
Yada wants to vomit.

30 – ทราบ

Pronunciation: sâap
English meaning: to know
Spoken language: รู้ (rúu)
Part of speech: verb

Example:  
เธอทราบเรื่องอาการป่วยของคุณตาหรือยัง
thooe-sâap-rûueang-aa-gaan-bpùuay-khǎawng-khun-dtaa-rǔue-yang
Have you known about Grandfather’s sickness?

31 – เห็นสมควร

Pronunciation: hěn-sǒm-khuuan
English meaning: to agree
Spoken language: เห็นด้วย (hěn-dûuay)
Part of speech: verb

Example:  
คุณเห็นสมควรกับเรื่องนี้หรือไม่
khun-hěn-sǒm-khuuan-gàp-rûueang-níi-rǔue-mâi
Do you agree with this?

32 – ต่อว่า

Pronunciation: dtàaw-wâa
English meaning: to scold
Spoken language: ดุ () / ด่า (dàa)
Part of speech: verb

Example:  
นักเรียนถูกต่อว่าเมื่อทำผิด
nák-riian-thùuk-dtàaw-wâa-mûuea-tham-phìt
Students are scolded when they do something wrong.

33 – กล่าว

Pronunciation: glàao
English meaning: to say
Spoken language: พูด (phûut)
Part of speech: verb

Example:  
อาจารย์กล่าวชื่นชมนักเรียน
aa-jaan-glàao-chûuen-chom-nák-riian
The teacher says compliments to students.

34 – โรงภาพยนตร์

Pronunciation: roong-phâap-phá-yon
English meaning: cinema
Spoken language: โรงหนัง (roong-nǎng)
Part of speech: noun

Example:  
ในกรุงเทพ ฯ มีโรงภาพยนตร์กี่แห่ง
nai-grung-thêep-mii-roong-phâap-phá-yon-gìi-hàaeng
How many cinemas are there in Bangkok?

35 – โรงพยาบาล

Pronunciation: roong-phá-yaa-baan
English meaning: hospital
Spoken language: โรงบาล (roong-baan) => Thai people shorten the word.
Part of speech: noun

Example:  
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน
roong-phá-yaa-baan-thîi-yùu-glâi-thîi-sùt-yùu-thîi-nǎi
Where is the nearest hospital?

36 – ห้างสรรพสินค้า

Pronunciation: hâang-sàp-phá-sǐn-kháa
English meaning: department store
Spoken language: ห้าง (hâang)
Part of speech: noun

Example:  
คุณแม่ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า
khun-mâae-bpai-súue-khǎawng-thîi-hâang-sàp-phá-sǐn-kháa
Mom goes shopping at the department store.

37 – มหาวิทยาลัย

Pronunciation: má-hǎa-wít-thá-yaa-lai
English meaning: university
Spoken language: มหาลัย (má-hǎa-lai) => Thai people shorten the word.
Part of speech: noun

Example:  
คุณเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยอะไร
khun-riian-jòp-maa-jàak-má-hǎa-wít-thá-yaa-lai-à-rai
Which university did you graduate from?

38 – ร้านสะดวกซื้อ

Pronunciation: ráan-sà-dùuak-súue
English meaning: convenience store
Spoken language: call by the brand name of the convenience store, such as “7-Eleven” or “Family Mart”
Part of speech: noun

Example:  
แถวนี้มีร้านสะดวกซื้อหลายร้าน
thǎaeo-níi-mii-ráan-sà-dùuak-súue-lǎai-ráan
There are many convenience stores in this area.

39 – สำนักงาน

Pronunciation: sǎm-nák-ngaan
English meaning: office
Spoken language: ออฟฟิศ (áawp-fít)
Part of speech: noun

Example:  
สำนักงานของบริษัทคุณอยู่ที่ไหน
sǎm-nák-ngaan-khǎawng-baaw-rí-sàt-khun-yùu-thîi-nǎi
Where is the office of your company?

40 – สุขา

Pronunciation: sù-khǎa
English meaning: toilet
Spoken language: ห้องน้ำ (hâawng-nám)
Part of speech: noun

Example:  
ช่วยบอกทางไปสุขาหน่อยได้มั้ยคะ
chûuay-bàawk-thaang-bpai-sù-khǎa-nàauy-dâi-mái-khá
Can you tell me how to get to the toilets?

41 – ภาพยนตร์

Pronunciation: phâap-phá-yon
English meaning: movie
Spoken language: หนัง (nǎng)
Part of speech: noun

Example:  
ภาพยนตร์เรื่องนี้ดังมาก
phâap-phá-yon-rûueng-níi-dang-mâak
This movie is very famous.

42 – ธนบัตร

Pronunciation: thá-ná-bàt
English meaning: banknote
Spoken language: แบงค์ (báaeng)
Part of speech: noun

Example:  
ฉันไม่มีเหรียญ มีแต่ธนบัตร
chǎn-mâi-mii-rǐian mii-dtàae-thá-ná-bàt
I don’t have any coins. I have only a banknote.

43 – สุรา

Pronunciation: sù-raa
English meaning: alcoholic beverage
Spoken language: เหล้า (lâo)
Part of speech: noun

Example:  
การดื่มสุราไม่ดีต่อสุขภาพ
gaan-dùuem-sù-raa-mâi-dii-dtàaw-sùk-khà-phâap
Drinking alcohol isn’t good for your health.

A Man with a Bad Hangover

Drinking alcohol isn’t good for your health.

44 – อาหาร

Pronunciation: aa-hǎan
English meaning: food
Spoken language: ข้าว (khâo) => Sometimes, Thai people refer to food as ข้าว (khâo) when they could actually refer to a specific type of food (such as noodles).
Part of speech: noun

Example:  
ฉันชอบอาหารทอด
chǎn-châawp-aa-hǎan-thâawt
I like fried food.

45 – เครื่องดื่ม

Pronunciation: khrûueang-dùuem
English meaning: drinks
Spoken language: น้ำ (nám) => This word can also refer to both drinking water or drinking other beverages such as juice, tea, etc.
Part of speech: noun

Example:
นี่คือเครื่องดื่มแนะนำของเราค่ะ
nîi-khuue-khrûueang-dùuem-náe-nam-khǎawng-rao-khà
This is our recommended drink.

46 – ศีรษะ

Pronunciation: sǐi-sà
English meaning: head
Spoken language: หัว (hǔua)
Part of speech: noun

Example:  
การจับศีรษะของคนอื่นไม่สุภาพ
gaan-jàp-sǐi-sà-khǎawng-khon-ùuen-mâi-sù-phâap
It is not polite to touch another’s head.

47 – เท้า

Pronunciation: tháo
English meaning: foot
Spoken language: ตีน (dtiin) => rude word
Part of speech: noun

Example:  
อย่าวางเท้าไว้บนโต๊ะ
yàa-waang-tháo-wái-bon-dtó
Don’t put your feet on the table.

48 – บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

Pronunciation: bà-mìi-gùeng-sǎm-rèt-rûup
English meaning: instant noodles
Spoken language: มาม่า (maa-mâa) => This is the most famous instant noodle brand in Thailand, so Thai people often use it to refer to instant noodles in general.
Part of speech: noun

Example:  
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปราคาไม่แพง
bà-mìi-gùeng-sǎm-rèt-rûup-raa-khaa-mâi-phaaeng
Instant noodles are not expensive.

49 – หีบศพ

Pronunciation: hìip-sòp
English meaning: coffin
Spoken language: โรงศพ (roong-sòp)
Part of speech: noun

Example:  
ร้านขายหีบศพอยู่ที่ไหน
ráan-khǎai-hìip-sòp-yùu-thîi-nái
Where is the coffin store?

6. Conclusion

We hope you enjoyed our list of advanced Thai words and found it useful as you progress in your studies. Let us know in the comments what you thought of this article or if you have any questions about what we covered today. 

Learning advanced Thai vocabulary is a crucial step in your language learning journey, but it’s also good to add variety to your studies. We suggest you browse through some other interesting lessons at ThaiPod101.com to make your learning even more fun:

Happy learning and good luck!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

Learn Basic Thai Phone Call Phrases

Thumbnail

Who doesn’t have a phone these days? 

In Thailand, nearly 90% of the population owns a mobile phone and uses it on a daily basis.

While chat applications and social media have grown in popularity over the years, phone calls are still an important means of communication. It’s through phone calls that we make appointments, stay in close contact with friends and family, ask for information, and complete other essential tasks. 

Because telephone communication is such an integral part of life, learning even a few basic Thai phone call phrases will greatly benefit you as a language learner. 

In this article, you’ll learn how to make a phone call in Thai. We will cover a variety of phrases and expressions you’ll need for answering the phone, introducing yourself, stating your reason for calling, handling connection issues, ending the call, and more! In addition, we’ve provided two sample phone conversations in Thai so you can see how these phrases might be used during an actual call.

Let’s get right to it.

A Guy on the Couch Talking on the Phone with a Remote in His Hand

I’m calling my Thai friends.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. How to Begin the Phone Call
 2. Stating Your Reason for Calling
 3. When They’re Not Available
 4. Problems During the Call
 5. Ending the Call
 6. Sample Phone Conversations
 7. Conclusion

1. How to Begin the Phone Call 

There are a couple of different ways a telephone conversation in Thailand might begin, depending on whether it’s a formal or informal situation. In either case, the call will begin with a greeting and the caller will ask if they have the right number. 

In a formal context, the caller will introduce themself and then state their purpose for calling. But if the context is informal, the caller will simply ask if they can speak to someone. 

With this in mind, here are the most typical Thai phone call phrases for greeting, checking, and self-introductions. 

1 – Greeting

There are two common ways to answer the phone in Thai:

Formal situation

Thai: สวัสดี
Pronunciation: sà-wàt-dii
English: Hello

Informal situation

Thai: ฮัลโหล
Pronunciation: han-lǒo
English: Hello

2 – Checking

After your greeting, you can check whether you’re contacting the right number by using one of these useful Thai phrases for a phone call.

Formal situation

Thai: ที่นี่ใช่___รึเปล่า
Pronunciation: thîi-nîi-châi-___-rúe-bplào
English: Is this ___?

Informal situation

Thai: ใช่___รึเปล่า
Pronunciation: châi-___-rúe-bplào
English: Is this ___?

3 – Introducing yourself

In formal situations, it’s proper to introduce yourself before stating your reason for calling. In many cases, the person who receives your call will inquire about who you are.

Question:  

Thai: ติดต่อมาจากไหน
Pronunciation: dtìt-dtàaw-maa-jàak-nǎi
English: Who is calling?

Answer:  

Thai: ดิฉันชื่อ…ติดต่อมาจาก… (Female answer)
Pronunciation: dì-chǎn-chûue-…-dtìt-dtàaw-maa-jàak-… 
English: My name is ___. I’m calling from ___.

Thai: ผมชื่อ…ติดต่อมาจาก… (Male answer)
Pronunciation: phǒm-chûue-…-dtìt-dtàaw-maa-jàak-… 
English: My name is ___. I’m calling from ___.

2. Stating Your Reason for Calling

During a formal call, the next step is usually to give your reason for calling. You can also skip this step and just ask if you can speak to someone (which is most often how an informal call goes). Below are several Thai phone conversation phrases you can use for these purposes. 

1 – I want to…

Question:  

Thai: ต้องการติดต่อเรื่องอะไร
Pronunciation: dtâawng-gaan-dtìt-dtàaw-rûueang-à-rai
English: How can I help you?

Answer:  

Thai: ต้องการสอบถามเรื่อง…
Pronunciation: dtâawng-gaan-sàawp-thǎam-rûueang-…
English: I want to ask about…

Thai: ต้องการจอง…
Pronunciation: dtâawng-gaan-jaawng-…
English: I want to book

Thai: ต้องการนัด…
Pronunciation: dtâawng-gaan-nát-…
English: I want to make an appointment

Thai: ต้องการเสนอ…
Pronunciation: dtâawng-gaan-sà-nǒoe…
English: I want to offer…

Thai: โทรกลับมาหาคุณ ___
Pronunciation: thoo-glàp-maa-hǎa-khun-___
English: I’m calling ___ back.

A Woman Talking on the Phone while Working Late at the Office

I’m calling Miss Pranee back.

2 – I want to speak to…

Formal situation

Thai: ขอเรียนสายคุณ ___
Pronunciation: khǎaw-riian-sǎai-khun-___
English: May I speak to ___?

Informal situation

Thai: ขอสาย___หน่อย
Pronunciation: khǎaw-sǎai-___-nàauy
English: May I speak to ___?

3 – Please wait a moment…

Formal situation

Thai: รบกวนถือสายสักครู่
Pronunciation: róp-guuan-thǔue-sǎai-sàk-khrûu
English: Please wait for a moment.

Thai: รอสักครู่ จะโอนสายให้
Pronunciation: raaw-sàk-khrûu jà-oon-sǎai-hâi
English: Wait for a moment, I will put you on the line.

Informal situation

Thai: รอแป๊บนะ
Pronunciation: raaw-bpáep-ná
English: Wait a minute.

Thai: ถือสายแป๊บนะ
Pronunciation: thǔue-sǎai-bpáep-ná
English: Hold on for a minute.

3. When They’re Not Available 

Sometimes, you may not be able to contact the person you intended to. In this case, the receiver will let you know why that person is unavailable and you’ll have the opportunity to leave a message.

1 – Reason for unavailability

Thai: ___ไม่อยู่
Pronunciation: ___mâi-yùu
English:  ___ is not here.

Thai: ตอนนี้___ไม่สะดวกรับสาย
Pronunciation: dtaawn-níi-___-mâi-sà-dùuak-ráp-sǎai
English: ___ can’t answer the phone now.

Thai: ตอนนี้สายไม่ว่าง
Pronunciation: dtaawn-níi-sǎai-mâi-wâng
English: The line is not available now.

Thai: ตอนนี้___ติดประชุมอยู่
Pronunciation: dtaawn-níi-dtìt-bprà-chum-yùu
English: ___ is in a meeting now.

2 – Leaving a message

In formal situations, the receiver will likely ask if you would like to leave a message. Here are a couple of phrases you could use to do so: 

Thai: ฝากข้อความเอาไว้ให้ได้มั้ย
Pronunciation: fàak-khâaw-kwaam-ao-wái-hâi-dâi-mái
English: Can I leave a message?

Thai: ให้โทรกลับมาที่___ได้มั้ย
Pronunciation: hâi-thoo-glàp-maa-thîi-___-dâi-mái
English: Can ___ call back at ___?

A Napkin that Says Call Me! with a Phone Number Written Down

Can he call back?

4. Problems During the Call

Any number of issues could arise during your phone call, such as a bad connection or unclear message. These Thai phone call phrases can help you navigate this type of situation:

Thai: ช่วยพูดเสียงดังหน่อยได้มั้ย ไม่ค่อยได้ยินเลย
Pronunciation: chûuai-phûut-sǐiang-dang-nàauy-dâi-mái mâi-khâauy-dâi-yin-looei
English: Can you speak louder? I can’t hear you.

Thai: สัญญาณไม่ค่อยดีเลย ได้ยินมั้ย
Pronunciation: sǎn-yaan-mâi-khâauy-dii-looei dâi-yin-mái
English: The connection is not so good. Can you hear me?

Thai: ไม่ได้ยินเลย
Pronunciation: mâi-dâi-yin-looei
English: I can’t hear you.

Thai: ไม่แน่ใจว่าสะกดยังไง
Pronunciation: mâi-nâae-jai-wâa-sà-gòt-yang-ngai
English: I’m not sure how to spell this.

Thai: ขอทวนอีกครั้ง
Pronunciation: khǎaw-thuuan-ìik-khráng
English: I will repeat it again.
Additional note: In formal situations, it is good to repeat the details of an important conversation to make sure that you understand things correctly.

Thai: คุณโทรผิด
Pronunciation: khun-thoo-phìt
Pronunciation: khun-thoo-phìt

5. Ending the Call

The final part of the phone conversation will be ending the call. Here are a few ways to end a phone call in Thai:

Thai: แค่นี้นะ
Pronunciation: khâae-níi-ná
English: That’s it.
Additional note: This is the most common phrase for ending phone calls in Thailand.

Thai: ขอบคุณ
Pronunciation: khàawp-khun
English: Thank you.

Thai: แล้วเจอกัน
Pronunciation: láaeo-jooe-gan
English: See you.

6. Sample Phone Conversations

Now that you’ve learned all the essential Thai phone call phrases, let’s see how they might be used in real phone conversations. Below are two sample conversations: one casual call between friends and one formal call about booking a table. 

A conversation between friends

เอ:  

 • ฮัลโหล
 • han-lǒo
 • Hello.

บี:  

 • ฮัลโหลเอ นี่บีเองนะ
 • han-lǒo-ee nîi-bii-eeng-ná
 • Hello, A. This is B speaking.

เอ:  

 • ว่าไงบี
 • wâa-ngai-bii
 • What’s up, B?

บี:  

 • วันเสาร์นี้ว่างมั้ย ไปกินข้าวกัน
 • wan-sǎo-níi-wâang-mái bpai-gin-khâao-gan
 • Are you available this Saturday? Let’s have a meal together.

เอ:  

 • ได้สิ เจอกันซัก 10 โมงดีมั้ย ที่ร้านเดิมนะ เดี๋ยวเราโทรไปจองโต๊ะให้
 • dâi-sì jooe-gan-sák-sìp-moong-dii-mái thîi-ráan-dooem-ná dǐiao-rao-thoo-bpai-jaawng-dtó-hâi
 • Sure, should we meet at ten a.m. at the same restaurant? If so, I will book a table for us.

บี:  

 • ได้ เสร็จแล้วไปซื้อของเป็นเพื่อนเราหน่อยได้มั้ย เราอยากได้แว่นกันแดดอันใหม่
 • dâi sèt-láaeo-bpai-súue-khǎawng-bpen-phûuean-rao-nàauy-dâi-mái rao-yàak-dâi-wâaen-gan-dàaet- an-mài
 • Yes. After the meal, can you go shopping with me? I want new sunglasses.

เอ:  

 • โอเค เราก็อยากได้เหมือนกัน แต่เราอยู่ได้ถึงแค่บ่ายสองนะ
 • oo-khee rao-gâaw-yàak-dâi-mǔuean-gan dtàae-rao-yùu-dâi-thǔeng-kâae-bàai-sǎawng-ná
 • Okay, I want a new pair too. But I can only stay until two p.m.

Two Friends Posing with Sunglasses on

We want new sunglasses.

บี:  

 • ได้ งั้นเจอกันวันเสาร์นี้นะ
 • dâi ngán-jooe-gan-wan-sǎo-níi-ná
 • No problem, see you this Saturday.

เอ:  

 • เจอกัน แค่นี้นะ
 • jooe-gan khâae-níi-ná
 • See you.

Booking a table at a restaurant

เอ:  

 • สวัสดีค่ะ
 • sà-wàt-dii-khà
 • Hello.

พนักงานร้านอาหาร:  

 • สวัสดีครับ คาเฟ่บ้านยิ้ม ยินดีให้บริการครับ
 • sà-wàt-dii-khráp khaa-fêe-bâan-yím yin-dii-hâi-baaw-rí-gaan-khráp
 • Hello, this is Ban Yim Cafe. How can I help you?

เอ:  

พนักงานร้านอาหาร:  

 • ได้ครับ สำหรับวันไหนดีครับ
 • dâi-khráp sǎm-ràp-wan-nǎi-dii-khráp
 • Okay, on which date?

เอ:  

 • วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 10 โมงค่ะ
 • wan-sǎo-thîi-sìp-gâo-phrúet-sà-jì-gaa-yon-wee-laa-sìp-moong-khà
 • Saturday, November 19, at ten a.m.

พนักงานร้านอาหาร:  

 • เรียบร้อยครับ ลูกค้าอยากจะสั่งอาหารไว้ล่วงหน้ามั้ยครับ วันเสาร์นี้จะมีเมนูพิเศษเป็นเครปมะพร้าว ครับ มีแค่ 20 ที่เท่านั้นครับ
 • rîiap-ráauy-khráp lûuk-kháa-yàak-jà-sàng-aa-hǎan-wái-lûuang-nâa-mái-khráp wan-sǎo-níi-jà-mii- mee-nuu-phí-sèet-bpen-khréep-má-práao-khráp mii-khâae-yîi-sìp-thîi-thâo-nán-khráp
 • Done. Do you want to order the food in advance? This Saturday, our special menu is “coconut crepe.” There will be only 20 pieces.

เอ:  

 • จองเครปมะพร้าว 1 ที่ค่ะ
 • jaawng-khréep-má-práao-nùeng-thîi-khà
 • Then, I want one coconut crepe.

A Plate of Crepes

I want one coconut crepe.

พนักงานร้านอาหาร:  

 • ได้ครับ ขอทวนอีกครั้งนะครับ ลูกค้าต้องการจองโต๊ะสำหรับ 2 ท่าน วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 10 โมง และจองเครปมะพร้าว 1 ที่ครับ
 • dâi-khráp khǎaw-thuuan-ìik-khráng-ná-khráp lûuk-kháa-dtâawng-gaan-jaawng-dtó-sǎm-ràp-sǎawng- thâan wan-sǎo-thîi-sìp-gâo-phrúet-sà-jì-gaa-yon-wee-laa-sìp-moong láe-jaawng-khréep-má- práao-nùeng-thîi-khráp
 • Okay, I will repeat it again. You want to book a table for two people on Saturday, November 19, at ten a.m. and order one coconut crepe.  

เอ:  

 • ถูกต้องค่ะ 
 • thùuk-dtâawng-khà 
 • That is correct.

พนักงานร้านอาหาร:  

 • ขอทราบชื่อลูกค้าด้วยครับ
 • khǎaw-sâap-chûue-lûuk-kháa-dûuai-khráp
 • What is your name?

เอ:  

 • เอค่ะ 
 • ee-khà 
 • My name is A.

พนักงานร้านอาหาร:  

 • เรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ
 • rîiap-ráauy-khráp khàawp-khun-khráp
 • All done, thank you.

7. Conclusion

In this article, you learned many different Thai phone call phrases for use in typical phone conversations. You should now have more confidence to make and take phone calls, but don’t forget to practice often! 

What are some common phone phrases in your language? How different are they from those in Thai? Let us know in the comments! 

Now that you know how to make a phone call in the Thai language, you may want to explore other interesting topics here at ThaiPod101.com. Here are suggestions for you:

Happy learning! 

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

10 Filler Words in the Thai Language You Should Know

Thumbnail

A good portion of conversation time is spent thinking about what to say next. Sometimes, we find ourselves searching for just the right word or figuring out how to respond to someone’s comment. These natural pauses in speech are often “filled” with small, usually meaningless words and expressions that make the lull feel less awkward for both parties. 

Thai filler words play a large role in the day-to-day conversations of native speakers, so it’s an important topic for Thai learners to study once they have the basics down. Being able to use filler words correctly will help you sound more like a native speaker and allow you to better understand Thai conversations. 

In this article, you’ll learn more about what filler words are and study the most common fillers in the Thai language. We’ll show you how to use each one and provide examples to give you a better idea of what they might sound like in a conversation.

Let’s get started.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. What are Thai filler words?
 2. อืม (uuem) – um
 3. เอ่อ (òoe) – ah
 4. หือ (hǔue)
 5. อ่าฮะ (àa-há) – yep
 6. แบบ (bàaep) – like
 7. อย่างนี้นะ (yàang-níi-ná) – well
 8. อะไรแบบนี้ (à-rai-bàaep-níi) – stuff like that
 9. คือว่า / พอดีว่า (khuue-wâa / phaaw-dii-wâa) – well
 10. ประมาณว่า (bprà-maan-wâa) – like
 11. ก็ (gâaw) – because
 12. Conclusion

1. What are Thai filler words?

Before we get ahead of ourselves, let’s go over some basic information about Thai filler words. 

Like those in other languages, Thai filler words are meaningless utterances we use to make our conversations smoother. Keep in mind, however, that there is no word for “filler words” in Thai. 

While filler words are most often used in spoken conversation, you might also find them written in certain types of literature (especially fiction novels). 

Now, let’s look at the most popular filler words in Thai! 

2. อืม (uuem) – um

Thai people often make the sound อืม (uuem) during conversations when they’re thinking about what to say or how to answer something. 

Example 1

 • พ่อ: วันนี้หนูอยากดูหนังเรื่องอะไร
 • ลูกสาว: อืม…หนูว่าดูหนังตลกดีกว่า จะได้คลายเครียด 
 • phâaw: wan-níi-nǔu-yàak-duu-nǎng-rûueang-à-rai
 • lûuk-sǎao: uuem…nǔu-wâa-duu-nǎng-dtà-lòk-dii-gwàa jà-dâi-khlaai-khrîiat
 • Dad: Which movie do you want to watch today?
  Daughter: Um… I think we should watch a comedy movie to relieve stress.

A Young Asian Woman Thinking with a Finger to Her Chin

Um… I think we should watch a comedy movie to relieve stress.

Example 2

 • เอ: ฉันอยากกินอาหารญี่ปุ่น
 • บี: ฉันอยากกินอาหารเกาหลี
 • ซี: อืม…งั้นเราไปกินอาหารญี่ปุ่น เสร็จแล้วไปกินบิงซูต่อกัน
 • ee: chǎn-yàak-gin-aa-hǎan-yîi-bpùn
 • bii: chǎn-yàak-gin-aa-hǎan-gao-lǐi
 • sii: uuem…ngán-rao-bpai-gin-aa-hǎan-yîi-bpùn sèt-láaeo-bpai-gin-bing-suu-dtàaw-gan
 • A: I want to eat Japanese food.
 • B: I want to eat Korean food.
 • C: Um… Let’s eat Japanese food and then Bingsu.

3. เอ่อ (òoe) – ah

เอ่อ (òoe) is a popular filler in Thai, used to express shock when the speaker isn’t sure what to say. 

Example 1

 • ปลา: ฉันใส่เสื้อตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้าง
 • แก้ว: เอ่อ…เสื้อสีสวยดี แต่ว่าตัวเมื่อกี๊ดีกว่านะ
 • bplaa: chǎn-sài-sûuea-dtuua-níi-láaeo-bpen-yàng-ngai-bâang
 • gâaeo: òoe…sûuea-sǐi-sǔuay-dii dtâae-wâa-dtuua-mûuea-gíi-dii-gwàa-ná
 • Pla: How do I look in this shirt?
 • Kaew: Ah… The color is nice, but I think the previous one you tried is better.

*In this case, Kaew was shocked when she saw Pla and thought she looked bad in the shirt. However, she didn’t want to make Pla feel bad, so she gave her opinion this way. (Thai people have the fear of เสียหน้า [sǐia-nâa] or “losing face.”)

Example 2

 • คนขาย: ลองชิมขนมชั้นดูมั้ยคะ อร่อยมากเลยนะคะ
 • คนซื้อ: น่าทานมากค่ะ ขอลองชิม 1 ชิ้นค่ะ
 • คนขาย: อร่อยมั้ยคะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น 3 กล่อง 100 บาท รับ 3 กล่องเลยมั้ยคะ
 • คนซื้อ: เอ่อ…กล่องเดียวก็พอค่ะ 
 • khon-khǎai: laawng-chim-khà-nǒm-chán-duu-mái-khá à-ràauy-mâak-looei-ná-khá
 • khon-súue: nâa-thaan-mâak-khà khǎaw-laawng-chim-nùeng-chín-khà
 • khon-khǎai: à-ràauy-mái-khá dtaawn-níi-mii-bproo-moo-chân-sǎam-glàawng-nùeng-ráauy-bàat ráp- sǎam-glàawng-looei-mái-khá
 • khon-súue: òoe…glàawng-diiao-gâaw-phaaw-khà
 • Seller: Do you want to try ขนมชั้น (khà-nǒm-chán)? It is very delicious.
 • Buyer: It looks really good. I want to try one.
 • Seller: Delicious, right? Currently, we have a promotion: 3 boxes for 100 Baht. Do you want to buy 3 boxes?
 • Buyer: Ah… Just one would be enough.

*In this case, the buyer may not like the taste of ขนมชั้น (khà-nǒm-chán) and she definitely doesn’t want to buy any. However, Thai people have a trait called เกรงใจ (greeng-jai). Since she has already tried it, she has decided to buy one box despite its taste.

**ขนมชั้น (khà-nǒm-chán) is a Thai dessert. Its name means “layer snack,” because you can see its layers. 

4. หือ (hǔue)

Thai people use the filler หือ (hǔue) to show that they didn’t hear or understand what the other person said.

Example 1

 • ตาล: ช่วยหยิบของให้หน่อย
 • บอล: หือ…เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะ
 • dtaan: chûuay-yìp-khǎawng-hâi-nàauy
 • baawn: hǔue…mûuea-gíi-phûut-wâa-à-rai-ná
 • Tarn: Please bring me that.
 • Ball: What did you just say?

Example 2

 • คนขาย: รับของหวานเพิ่มมั้ยคะ วันนี้มีไอศครีมชาเย็นค่ะ
 • คนซื้อ: หือ…พูดช้า ๆ อีกทีได้มั้ยคะ 
 • khon-khǎai: ráp-khǎawng-wǎan-phôoem-mái-khà wan-níi-mii-ai-sà-khriim-chaa-yen-khà
 • khon-súue: hǔue…phûut-cháa-cháa-ìik-thii-dâi-mái-khá 
 • Seller: Do you want a dessert? Today, we have Thai tea ice-cream.
 • Buyer: Can you speak again slowly?

5. อ่าฮะ (àa-há) – yep

We use อ่าฮะ (àa-há) in conversations to show that we understand what the other party has said, but we either don’t know what to reply or only reluctantly agree. 

Example 1

 • นักเรียน 1: งานกลุ่มครั้งนี้ ฉันจะทำส่วนนี้ เธอทำส่วนนี้แล้วกันนะ
 • นักเรียน 2: อ่าฮะ
 • nák-riian 1: ngaan-glùm-khráng-níi chǎn-jà-tham-sùuan-níi thooe-tham-sùuan-níi-láaeo-gan-ná
 • nák-riian 2: àa-há
 • Student 1: For this group project, I will do this part and you do this part.
 • Student 2: Yep.

Example 2

 • จันทร์: ฉันไม่ชอบล้างจาน เธอล้างจานแล้วกันนะ
 • นภา: อ่าฮะ
 • jan: chǎn-mâi-châawp-láang-jaan thooe-láang-jaan-láaeo-gan-ná
 • ná-phaa: àa-há
 • Chan: I don’t like washing dishes. You do it.
 • Napha: Yep.

6. แบบ (bàaep) – like

แบบ (bàaep) is a common filler in Thai, used when the speaker is thinking of how to explain something. 

Example 1

 • มินต์: เธอว่ายำจานนี้รสชาติโอเครึยัง ต้องเติมอะไรอีกมั้ย
 • น้ำ: เราว่ามันรสชาติแบบ…หวาน เปรี้ยว แต่ไม่ค่อยเค็ม เติมน้ำปลานิดหน่อยสิ
 • mín: thooe-wâa-yam-jaan-níi-rót-châat-oo-khee-rúe-yang dtâawng-dtooem-à-rai-èek-mái
 • nám: rao-wâa-man-rót-châat-bàaep…wǎan bprîiao dtàae-mâi-khâauy-khem dtooem-nám-bplaa- nít-nàauy-sì
 • Mint: Do you think this spicy salad tastes alright? Should I add anything?
 • Nam: I think it tastes…like sweet, sour, but not salty enough. You should add some fish sauce.

Example 2

 • เพลิน: เธอว่าหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงบ้าง น่าซื้อมั้ย
 • พราว: ก็สนุกดี แต่มันแบบ…จบงง ๆ 
 • phlooen: thooe-wâa-nǎng-sǔue-lêm-níi-bpen-yang-ngai-bâag nâa-súue-mái
 • phraao: gâaw-sà-nùk-dii dtàae-man-bàaep…jòp-ngong-ngong
 • Ploen: What do you think about this book? Is it worth buying?
 • Praw: It is fun but its ending is…like, unclear.

A Woman Asking about a Book in a Bookstore

This book is fun but its ending is…like, unclear.

7. อย่างนี้นะ (yàang-níi-ná) – well

Thai people often use the filler phrase อย่างนี้นะ (yàang-níi-ná) before explaining something.

Example 1

 • ครู: ทำไมเธอถึงใช้ตารางในการอธิบาย
 • นักเรียน: อย่างนี้นะคะ หนูว่าถ้าใช้ตารางจะดูง่ายกว่า
 • khruu: tham-mai-thooe-thǔeng-chái-dtaa-raang-nai-gaan-à-thí-baai
 • nák-riian: yàang-níi-ná-khá nǔu-wâa-thâa-chái-dtaa-raang-jà-duu-ngâai-gwàa
 • Teacher: Why did you use tables in explanation?
 • Student: Well, I think it is easier to explain if I use tables.

Example 2

 • เปิ้ล: ทำไมถึงไม่ไปเที่ยวกับครอบครัวเมื่อวานหละ
 • ชมพู่: อย่างนี้นะ ช่วงนี้พู่งานเยอะมาก แล้วก็ไม่ค่อยสบาย เลยไม่ได้ไป
 • bpôoen: tham-mai-thǔeng-mâi-bpai-thîiao-gàp-khrâawp-khruua-mûuea-waan-là
 • chom-phûu: yàang-níi-ná chûuang-níi-phûu-ngaan-yóe-mâak láaeo-gâaw-mâi-khâauy-sà-baai looei- mâi-dâi-bpai
 • Ple: Why didn’t you travel with your family yesterday?
 • Chompu: Well, recently, I have a lot of work to do. Also, I didn’t feel well so I didn’t go.

8. อะไรแบบนี้ (à-rai-bàaep-níi) – stuff like that

Thai people often use the filler อะไรแบบนี้ (à-rai-bàaep-níi) when explaining things to others, especially if they can’t give as many examples as they would like to.

Example 1

 • ลูกค้า: ที่นี่มีบริการนวดแผนไทย หรืออะไรแบบนี้มั้ยคะ
 • พนักงาน: เรามีบริการนวดแผนไทยและนวดเท้าค่ะ
 • lûuk-kháa: thîi-nîi-mii-baaw-rí-gaan-nûuat-phǎaen-thai rǔue-à-rai-bàaep-níi-mái-khá
 • phá-nák-ngaan: rao-mii-baaw-rí-gaan-nûuat-phǎaen-thai-láe-nûuat-thǎao-khà
 • Customer: Are there Thai massages or stuff like that here?
 • Staff Member: We have Thai massage and foot massage.

A Woman Rubbing Her Neck in Pain

Are there Thai massages or stuff like that here?

Example 2

 • ส้ม: แม่คะ หนูหิว มีขนมปัง ผลไม้ หรืออะไรแบบนี้มั้ยคะ
 • แม่: มีกล้วยอยู่บนโต๊ะ
 • som: mâae-khá nǔu-hǐu mii-khà-nǒm-phang phǒn-lá-mái rǔue-à-rai-bàaep-níi-mái-khá
 • maae: mii-glûuay-yùu-bon-dtó
 • Son: Mom, I’m hungry. Is there any bread, fruit, or stuff like that?
 • Mother: There is a banana on the table.

9. คือว่า / พอดีว่า (khuue-wâa / phaaw-dii-wâa) – well

The filler phrases คือว่า / พอดีว่า (khuue-wâa / phaaw-dii-wâa) are often used when the speaker is talking about the events leading up to the current situation.

Example 1

 • หัวหน้า: ทำไมวันนี้มาสายคะ
 • พนักงาน: พอดีว่า เมื่อเช้ารถเสียค่ะ
 • hǔua-hnâa: tham-mai-wan-níi-maa-sǎai-khá
 • phá-nák-ngaan: phaaw-dii-wâa mûuea-cháao-rót-sǐia-khà
 • Boss: Why are you late today?
 • Employee: Well, my car broke this morning.

Example 2

 • พ่อ: ทำไมห้องนอนรกอย่างนี้
 • ลูก: คือว่า ช่วงนี้รายงานเยอะ หนูเลยไม่มีเวลาทำความสะอาดค่ะ
 • phâaw: tham-mai-hâawng-naawn-rók-yàang-níi
 • lûuk: khuue-wâa chûuang-níi-raai-ngaan-yóe nǔu-looei-mâi-mii-wee-laa-tham-kwaam-sà-àat-khà
 • Dad: Why is your bedroom so messy?
 • Daughter: Well, I have a lot of reports to do recently. I have no time to clean.

10. ประมาณว่า (bprà-maan-wâa) – like

Thai people often use ประมาณว่า (bprà-maan-wâa) when they want to explain something.

Example 1

 • หนึ่ง: ทำไมราณีซื้อบ้านหลังนี้หละ ไกลจากที่ทำงานออก
 • สอง: ราณีชอบ ประมาณว่า ราคาถูก และก็สวยดี
 • nùeng: tham-mai-raa-nii-súue-bâan-hlǎng-níi-là glai-jàak-thîi-tham-ngaan-àawk
 • sǎawng: raa-nii-châawp bprà-maan-wâa raa-khaa-thùuk láe-gâaw-sǔuay-dii
 • Nueng: Why did Ranee buy this house? It is so far from her workplace.
 • Song: She likes this house, like it is cheap and beautiful.

A Row of Three Houses in a Nice Suburban Area

She likes this house, like it is cheap and beautiful.

Example 2

 • อนันต์: ทำไมร้านนี้คนเยอะจัง
 • ฤดี: ร้านอาหารร้านนี้ดังมากค่ะ ประมาณว่า อาหารอร่อย ราคาไม่แพง 
 • a-nan: tham-mai-ráan-níi-khon-yóe-jang
 • rúe-dii: ráan-aa-hǎan-ráan-níi-dang-mâak-khà bprà-maan-wâa aa-hǎan-à-ràauy raa-khaa-mâi- phaaeng
 • Anan: Why is this restaurant so crowded?
 • Ruedee: This restaurant is so popular, like the food is delicious and it’s not expensive.

11. ก็ (gâaw) – because

We often use the Thai filler word ก็ (gâaw) to explain why we did something.

Example 1

 • กฤช: ทำไมซื้ออาหารมาเยอะขนาดนี้
 • มาโนช: ก็ตอนซื้อหิวมาก เลยซื้อมาเยอะ
 • grìt: tham-mai-súue-aa-hǎan-maa-yóe-khà-nàat-níi
 • ma-nôot: gâaw-dtaawn-súue-hǐu-mâak looei-súue-maa-yóe
 • Krit: Why did you buy this much food?
 • Manot: Because when I bought it, I was very hungry so I ended up buying a lot.

Example 2

 • แม่: ยิ้ม ทำไมตื่นสายขนาดนี้ วันนี้เราจะไปหาคุณยายกันนะ
 • ยิ้ม: ก็หนูลืม เดี๋ยวหนูรีบไปอาบน้ำเลย
 • mâae: yím tham-mai-dtùuen-sǎai-khà-nàat-níi wan-níi-rao-jà-bpai-hǎa-khun-yaai-gan-ná
 • yím: gâaw-nǔu-luuem dǐiao-nǔu-rîip-bpai-àap-nám-looei
 • Mother: Yim, why did you wake up so late? Today, we will go visit Grandmother.
 • Yim: Because I forgot. I will go take a bath now.

12. Conclusion

Congratulations! You’ve reached the end of our Thai filler word and phrase list. What do you think? Are Thai filler words different from filler words in your native language? Comment below to let us know.

While you should be able to speak more like a native with this new information, there’s so much more to learn before reaching fluency! If you want to keep studying and practicing, check out ThaiPod101.com. Not sure where to start? Learning about Thai idioms and slang expressions can make your speech sound even more natural and fluid.

Happy learning!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

Learn How to Say “I Love You,” in Thai

Thumbnail

There are several words and phrases that students of a foreign language learn early on: 

Hello.
Thank you.
I’m sorry.

And…

I love you.

Depending on how long you’ve been studying the language, you might already know how to say “I love you,” in Thai. But are you familiar with the more nuanced expressions, or how to take your romantic relationship a step further? 

Knowing love expressions in Thai is essential. Love is one of the most important emotions anyone could feel, so you should absolutely learn how to express it. 

In this article, we’ll teach you several essential Thai love phrases you can use in various situations. Whether you want to woo a Thai love interest or strengthen your existing relationship with a native speaker, the words and phrases here will be invaluable to you!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. Pick-up Lines in Thai
 2. Thai Love Phrases for Her / Thai Love Phrases for Him
 3. Being Together and Getting Married
 4. Endearment Terms
 5. Sayings About Love in Thai
 6. Conclusion

1. Pick-up Lines in Thai 

If you’ve found yourself falling head over heels for a native Thai speaker, the following lines can help you get your foot in the door. There are two ways that Thai people usually begin flirting with someone: 

1) By asking if he or she is in a relationship.
2) By showing that they care about the person.

Below are a few Thai phrases for flirting you can start practicing right away.

1 – มีแฟนยัง

Pronunciation:
mii-faaen-yang

English translation:
Do you have a boyfriend/girlfriend?

Additional explanation:
Literally, แฟน (faaen) means “boyfriend” or “girlfriend” in Thai. However, Thai people can also use this word in reference to a husband or wife.

2 – [pronoun “I” or name] + อยากเป็นแฟน + [pronoun “you” or name]

Pronunciation: 
[pronoun “I” or name] + yàak-bpen-faaen + [pronoun “you” or name]

English translation: 
I want to be your boyfriend/girlfriend.

Additional explanation: 
In Thai, there are many ways you can refer to yourself or to other parties. You can call someone by name, use a nickname, or use the pronoun “I” or “you.”

3 – จีบได้มั๊ย

Pronunciation:
jìip-dâi-mái

English translation: 
Can I court you?

Additional explanation: 
Another way you can express your interest is to say this sentence directly to the one you’re interested in.

A Man Flirting with a Woman in a Cafe

Can I court you?

4 – เป็นยังไงบ้าง / ทำอะไรอยู่

Pronunciation: 
bpen-yang-ngai-bâang / tham-à-rai-yùu

English translation:
How are you? / What are you doing?

Additional explanation: 
By asking about your love interest’s daily life, you’re showing that you care about the person. If someone asks you these questions, it might be an indicator that they have feelings for you—but remember that it doesn’t mean you’re courting yet!

5 – เป็นห่วงนะ

Pronunciation:
bpen-hùuang-ná

English translation:
I care about you.

Additional explanation:  
This phrase can be used to show that you care about someone. Saying เป็นห่วง (bpen-hùuang) implies that you think about that person and want him/her to be happy and physically well.

6 – เหนื่อยมั๊ย

Pronunciation:
nùueai-mái

English translation:
Are you tired?

Additional explanation:
When you’re feeling down or tired, being asked if you’re tired/okay can sometimes make you feel better. If someone asks you this, it’s a good sign that they still care about you.

7 – ฝันดีนะ

Pronunciation:
fǎn-dii-ná

English translation:
Have a good dream.

Additional explanation:
Wishing someone good dreams shows that you care about them, even as they sleep.

2. Thai Love Phrases for Her / Thai Love Phrases for Him

Once your romantic relationship is more solid, it’s time to keep your partner hooked by expressing your affection each and every day. Below are several love expressions in Thai you can use to do so! 

8 – [pronoun “I” or name] + คิดถึง + [pronoun “you” or name]

Pronunciation:
[pronoun “I” or name] + khít-thǔeng + [pronoun “you” or name]

English translation:
I miss you.

A Woman Embracing a Man from Behind

I miss you.

9 – [pronoun “I” or name] + ชอบ + [pronoun “you” or name] + มากกว่าเพื่อน

Pronunciation:
[pronoun “I” or name] + châawp + [pronoun “you” or name] + mâak-gwàa-phûuean

English translation:  
I think of you as more than a friend.

Additional explanation:
This phrase literally means “I like you more than a friend,” but its equivalent in English is “I think of you as more than a friend.”

10 – [pronoun “I” or name] + หยุดคิดถึง + [pronoun “you” or name] + ไม่ได้

Pronunciation:
[pronoun “I” or name] + yùt-khít-thǔeng + [pronoun “you” or name] + mâi-dâi

English translation:
I can’t stop thinking about you.

11 – [pronoun “I” or name] + อยากเจอ + [pronoun “you” or name] + ตลอดเวลา

Pronunciation:
[pronoun “I” or name] + yàak-jooe + [pronoun “you” or name] + dtà-làawt-wee-laa

English translation:
I want to see you all the time.

Additional explanation:
You can use this Thai love phrase to imply that you miss the other person.

12 – [pronoun “I” or name] + ชอบ + [pronoun “you” or name]

Pronunciation:
[pronoun “I” or name] + châawp + [pronoun “you” or name]

English translation:
I like you.

Additional explanation:
If you want to emphasize that you like the person “very much,” you can add มาก (mâak) to the end of the sentence.

13 – [pronoun “I” or name] + รัก + [pronoun “you” or name]

Pronunciation:
[pronoun “I” or name] + rák + [pronoun “you” or name]

English translation:
I love you.

Additional explanation:
As with the Thai love phrase above, if you want to say “I love you very much,” or “I love you so much,” you can add มาก (mâak) to the end of the sentence.

14 – [pronoun “you” or name] + มีความหมายต่อ + [pronoun “I” or name] + มาก

Pronunciation:  
[pronoun “you” or name] + mii-khwaam-mǎai-dtàaw + [pronoun “I” or name] + mâak 

English translation:
You mean so much to me.

15 – [pronoun “I” or name] + ชอบอยู่กับ + [pronoun “you” or name]

Pronunciation:
[pronoun “I” or name] + châawp-yùu-gàp + [pronoun “you” or name]

English translation:
I like being with you.

Additional explanation:
If you feel like the previous Thai love phrases were too cheesy or intense, you can opt for this more subtle one instead!

16 – [pronoun “you” or name] + ทำให้ชีวิตของ + [pronoun “I” or name] + มีความหมาย

Pronunciation:
[pronoun “you” or name] + tham-hâi-chii-wít-khǎawng + [pronoun “I” or name] + mii- kwaam-mǎai 

English translation:
You make my life meaningful.

3. Being Together and Getting Married

Thailand is a family-oriented society. This means that if you’re in a serious relationship with a Thai person, you’ll have to meet and interact with your in-laws to some extent. As your relationship moves forward, learning the following phrases can be very helpful.

17 – [day] + [pronoun “you” or name] + ไปทานข้าวกับพ่อแม่ของ + [pronoun “I” or name] + ได้มั๊ย

Pronunciation:
[day] + [pronoun “you” or name] + bpai-thaan-khâao-gàp-phâaw-mâae-khǎawng + [pronoun “I” or name] + dâi-mái 

English translation:
Can you have a meal with my parents on…?

Additional explanation:
Thai people often meet their boyfriend’s or girlfriend’s parents for the first time in a restaurant setting. So if your boyfriend/girlfriend asks you this question, it implies that he/she takes the relationship seriously.

18 – ช่วงนี้พ่อแม่ของ + [pronoun “I” or name] + จะมาหา + [pronoun “you” or name] + มาเจอพ่อแม่ของ + [pronoun “I” or name] + หน่อยได้มั๊ย

Pronunciation:
chûuang-níi-phâaw-mâae-khǎawng + [pronoun “I” or name] + jà-maa-hǎa + [pronoun “you” or name] + maa-jooe-phâaw-mâae-khǎawng + [pronoun “I” or name] + nàauy-dâi-mái

English translation:
My parents will come to see me, can you come to meet them?

Additional explanation:
Thai people usually visit family members during the holidays, so if your lover doesn’t live with his/her parents, he/she may ask you this.

19 – [day] + [pronoun “you” or name] + สะดวกมาบ้าน + [pronoun “I” or name] + มั๊ย ผมอยากแนะนำคุณให้พ่อแม่รู้จัก

Pronunciation:
[day] + [pronoun “you” or name] + sà-dùuak-maa-bâan + [pronoun “I” or name] + mái phǒm-yàak-náe-nam-khun-hâi-phâaw-mâae-rùu-jàk

English translation:
Are you available to come to my home on…? I want to introduce you to my parents.

Additional explanation:  
Apart from restaurant meetings, it’s also common for Thai people to meet their lover’s parents at his/her home. This way, in addition to getting to know his/her family members, you’ll also get to see how they live their daily lives as well.

20 – ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะ

Pronunciation:
yáai-maa-yùu-dûuay-gan-ná

English translation:
Let’s move in together.

Additional explanation:
Nowadays, Thai people are more open to the idea of lovers living together before getting married. So if your lover is quite open-minded about this, he/she may say yes.

21 – คุณอยากย้ายมาอยู่กับ + [pronoun “I” or name] + มั๊ย 

Pronunciation:  
khun-yàak-yáai-maa-yùu-gàp + [pronoun “I” or name] + mái

English translation:  
Do you want to move into my house?

Additional explanation:  
Another question you can ask your lover if you’d like them to move in with you.

22 – แต่งงานกันนะ 

Pronunciation:
dtàaeng-ngaan-gan-ná

English translation:
Will you marry me?

A Man Putting a Ring on a Woman’s Finger on Their Wedding Day

Will you marry me?

23 – [pronoun “you” or name] + อยากมีลูกมั๊ย

Pronunciation:
[pronoun “you” or name] + yàak-mii-lûuk-mái

English translation:
Do you want to have a baby?

Additional explanation:
If you want to start a family together, you should know first whether your lover wants a child as well. Some Thai people do not like kids and plan to have no children. So if you’re in a serious relationship, don’t forget to ask about this to make sure that you have the same family goals in terms of kids.

24 – [pronoun “I” or name] + อยากมีลูก คุณเห็นว่าอย่างไร

Pronunciation:
[pronoun “I” or name] + yàak-mii-lûuk khun-hěn-wâa-yàang-rai

English translation:
I want to have a baby. What do you think?

Additional explanation:
Another way you can ask for your partner’s opinion about having children together.

25 – เรามาวางแผนมีลูกกันเถอะ

Pronunciation:
rao-maa-waang-phǎaen-mii-lûuk-gan-thòe

English translation:
Let’s make a plan about babies.

Additional explanation:
You can use this sentence when you’re sure that your lover also wants to have a baby.

A Woman Breastfeeding Her Baby

Let’s make a plan about babies.

4. Endearment Terms

When it comes to terms of endearment in Thai, you’ll find that Thai people have some odd ways of expressing affection. While we do have terms like “my love” in Thai, there are also some endearment terms that may sound more like verbal abuse in other cultures. It’s just how Thai lovers refer to one another. Despite the meaning, you have to focus on the tone as well.

26 – ที่รัก

Pronunciation:
thîi-rák

English translation:
Darling

Additional explanation:
It can be used to refer to both men and women.

27 – เบบี๋ / บี๋

Pronunciation:
bee-bǐi / bǐi

English translation:
Baby

Additional explanation:
It can be used to refer to both men and women.

28 – อ้วน

Pronunciation:
ûuan

English translation:
Fat

Additional explanation:
This endearment term doesn’t sound nice at all, but Thai lovers do call one another this. Instead of using it in a negative or abusive way, they say it in a cute manner—like when you see a chubby puppy. It can be used to refer to both men and women.

29 – เหม่ง

Pronunciation:
mèng

English translation:
Wide forehead

Additional explanation:
Similar to อ้วน (ûuan), เหม่ง (mèng) is used as an affectionate term. Men often call their girlfriends this.

30 – เค้า / ตัวเอง

Pronunciation:
kháo / dtuua-eeng

English translation:
I / You

Additional explanation:
This is a very cute pronoun that Thai lovers use when talking to each other. เค้า (kháo) is “I” and ตัวเอง (dtuua-eeng) is “you.” These two words can be used for both men and women.

31 – พี่ / หนู

Pronunciation:  
phîi / nǔu

English translation:
I (male) / You (female)

Additional explanation:
This is another pronoun pair that Thai lovers use when the male is older than the female. พี่ (phîi) is “brother” and หนู (nǔu) is “I,” used when the speaker is younger than the other party.

32 – พ่อ / แม่

Pronunciation:
phâaw / mâae

English translation:
Father / Mother

Additional explanation:  
When a couple have children together, they sometimes change the way they call each other to พ่อ (phâaw) and แม่ (mâae).

5. Sayings About Love in Thai 

To sound more like a native and to gain more insight into romance in Thai culture, you should also learn some Thai idioms about love as well as popular Thai love quotes

33 – ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์

Pronunciation:
dùuem-náam-phûeng-phrá-jan

Literal translation:
drink honey moon

English translation:
honeymoon

Additional explanation:
This Thai idiom refers to a “honeymoon,” with nearly the same meaning as the English word.

34 – ข้าวใหม่ปลามัน

Pronunciation:
khâao-mài-bplaa-man

Literal translation: 
new rice, oily fish

English translation:  
newlywed

Additional explanation:
This Thai idiom is used to refer to a couple who has just gotten married.

ข้าวใหม่ปลามัน

35 – น้ำตาลใกล้มด

Pronunciation:
náฟm-dtaan-glâi-mót

Literal translation: 
sugar near ant

English translation:
If a man and a woman spend a lot of time together, they can fall in love.

Additional explanation:
This Thai idiom is used to explain that if a man and a woman are close to each other, there is a higher chance of them falling in love.

36 – ยามรักน้ำต้มผักยังว่าหวาน

Pronunciation:
yaam-rák-náam-dtôm-phàk-yang-wâa-wǎan

Literal translation:
Soup made with vegetables is sweet when you are in love.

English translation:
When you are in love, everything about your lover is good.

Additional explanation:
This Thai idiom compares couples when they’ve just fallen in love to someone eating vegetable soup and thinking it’s sweet. In other words, you think that everything about your lover is good simply because you love him or her.

37 – รัก คิดถึง แค่คำสั้น ๆ แต่มีความสุขทุกครั้งที่พูดมันออกไป

Pronunciation:
rák khít-thǔeng khâae-kham-sân-sân dtàae-mii-kwaam-sùk-thúk-khráng-thîi-phûut- man-àawk-bpai

English translation:
“Love,” “miss you,” they are just short words but I’m happy every time you say them.

38 – ความสัมพันธ์ที่ดี จะไม่ทำให้เราต้องมีคำถามใด ๆ ในความสัมพันธ์เลย

Pronunciation:  
kwaam-sǎm-phan-thîi-dii jà-mâi-tham-hâi-rao-dtâwng-mii-kham-thǎam-dai-dai- nai-kwam-sǎm-phan-looei

English translation:  
A good relationship is a relationship that you have no question about.

39 – ชอบ คือ ถูกใจในข้อดี รัก คือ ยินดีรับในข้อเสีย

Pronunciation:
châawp-khuue-thùuk-jai-nai-khâaw-dii rák-khuue-yin-dii-ráp-nai-khâaw-sǐia

English translation:
“Like” is liking the good part of someone. “Love” is accepting the bad part of someone.

40 – จงอยู่กับคนที่แสดงความรักให้เห็น มากกว่าคนที่แค่พูดให้ได้ยิน

Pronunciation: 
jong-yùu-gàp-khon-thîi-sà-daaeng-kwaam-rák-hâi-hěn mâak-gwàa-khon-thîi-khâae- phûut-hâi-dâi-yin

English translation:
Be with a person who shows you his/her love, not the one who just speaks it.

6. Conclusion

This is the end of the article. We hope you were able to pick up a few love phrases in Thai, some other romantic words, and even a couple of sweet quotes! Even if you can’t remember all of these Thai love phrases yet, you should now have more confidence in your ability to express your romantic feelings! 

What did you think about this lesson? Is the way Thai people express their love different from how it’s done in your country? Leave us a comment below to share your thoughts.

If you would like to continue learning Thai love words and phrases, or want to further explore romance in Thai society, make sure to check out the following pages on ThaiPod101.com: 

Happy learning, and wishing you success in your love life!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

Negation in Thai: Learn How to Form Negative Sentences

Thumbnail

One of the first words a baby learns to say is “no.” 

It turns out that this little word will come in handy for the rest of our lives! We use it to express our needs, wants, and boundaries on a daily basis. Whether saying no comes as naturally to you as breathing or you consider yourself a people-pleaser, one thing is certain: 

As a Thai learner, it’s crucial that you learn how to negate in Thai! 

“Negation” refers to the act of making a positive (or affirmative) statement negative, and this is a crucial skill to have for any conversation. It allows you to tell others no, answer questions negatively, and much more. 

In this article, we’ll teach you everything you need to know about Thai negation. You’ll learn about the rules and steps involved, pick up some useful negation words and phrases, and even gain some cultural insight along the way.

  → Before we start, you may want to look at our article about Thai tenses. This topic plays a large role in negation, so we recommend becoming familiar with it before diving into this article!
Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. An Overview of Negation in Thai
 2. Other Words of Negation in Thai
 3. Thai People and Negation
 4. Conclusion

1. An Overview of Negation in Thai 

The Thai word for “negation” is: 

Literally, this word refers to the action of saying no to someone or something. This word is also used as part of a longer phrase (ประโยคปฎิเสธ) which means “negative sentence.”

Fortunately for you, Thai grammar is very easy. Things like gender and number do not affect the structure of Thai sentences at all, and negating in Thai is as simple as adding the word “no” or “not” to the sentence. 

Below are several different ways you can make a sentence negative in Thai. 

1 – Negating Affirmative Sentences [present tense]

Negation particle used: 
ไม่ (mâi) = not

How to negate:
Subject + ไม่ (mâi) + Verb + Object [if any]

Example 1:
แม่ไม่ชอบสีแดง
mâae-mâi-châawp-sǐi-daaeng
Mom doesn’t like the color red.

Example 2:
ฤดีพรไม่เรียนไวโอลินวันเสาร์
rúe-dii-paawn-mâi-riian-wai-oo-lin-wan-sǎo
Ruedeepron doesn’t learn violin on Saturday.

2 – Negating Affirmative Sentences [past tense]

Negation particle used: ไม่ได้ (mâi-dâi) = not

How to negate:
Subject + ไม่ได้ (mâi-dâi) + Verb + Object [if any]
Subject + ไม่ได้ (mâi-dâi) + เพิ่ง (phôeng) + Verb + Object [if any]

Example 1:
ตุลย์ไม่ได้ไปโรงเรียนเมื่อวานนี้
dtun-mâi-dâi-bpai-roong-riian-mûuea-waan-níi
Tun didn’t go to school yesterday.

Example 2:
น้าไม่ได้ซื้อนมมาจากตลาด
náa-mâi-dâi-súue-nom-maa-jàak-dtà-làat
Aunt didn’t buy milk from the market.

Example 3:
ครูไม่ได้เพิ่งสั่งงานมา ทำไมยังทำไม่เสร็จ
khruu-mâi-dâi-phôeng-sàng-ngaan-maa tham-mai-yang-tham-mâi-sèt
The teacher didn’t just order the work. Why isn’t your work finished yet?

Example 4:
แก้วไม่ได้เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีน เธอเรียนมาแล้วสามปี จึงพูดภาษาจีนได้ดี
gâaeo-mâi-dâi-phôeng-rôem-riian-phaa-sǎa-jiin thooe-riian-maa-láaeo-sǎam-bpii jueng-phûut-phaa- sǎa-jiin-dâi-dii
Kaew didn’t just start learning Chinese. She has learned it for 3 years now so she can speak it well.

3 – Negating Affirmative Sentences [future tense]

Negation particle used: 
ไม่ (mâi) = not

How to negate:
Subject + จะ () + ไม่ (mâi) + Verb + Object [if any]

Example 1:
ณัฐจะไม่ไปพัทยาวันอังคารหน้า
nát-jà-mâi-bpai-phát-thá-yaa-wan-ang-khaan-nâa
Nut will not go to Pattaya next Tuesday.

Example 2:
พ่อจะไม่ทานข้าวเย็นกับพวกเราวันนี้
phâaw-jà-mâi-thaan-khâao-yen-gàp-phûuak-rao-wan-níi
Dad will not have dinner with us today.

4 – Negating Affirmative Sentences [present continuous tense]

Negation particle used:
ไม่ได้ (mâi-dâi) = not

How to negate:
Subject + ไม่ได้ (mâi-dâi) + กำลัง (gam-lang) + Verb + Object [if any]

Example 1:
นักเรียนไม่ได้กำลังเรียนหนังสืออยู่
nák-riian-mâi-dâi-gam-lang-riian-nǎng-sǔue-yùu
The student is not studying now.

Example 2:
เด็ก ๆ ไม่ได้กำลังนอนอยู่
dèk-dèk-mâi-dâi-gam-lang-naawn-yùu
The kids are not sleeping now.

5 – Negating Affirmative Sentences [perfect tense]

Negation particle used:
ไม่ (mâi) = not
ไม่ได้ (mâi-dâi) = not

How to negate:
Subject + ไม่ได้ (mâi-dâi) + Verb + Object [if any] + มา (maa) or ตั้งแต่ (dtâng-dtàae) + Time
Subject + ไม่ (mâi) + เคย (khooei) + Verb + Object [if any]

Example 1:
การะเกดไม่ได้ทำงานมา 3 วันแล้ว เธอป่วย
gaa-rá-gèet-mâi-dâi-tham-ngaan-maa-sǎam-wan-láaeo thooe-bpùuai
Garaget hasn’t worked for 3 days now. She is sick.

Garaget Hasn’t Worked for 3 Days Now. She Is Sick.

Example 2:
พิพัฒน์ไม่ได้อ่านหนังสือมาหลายอาทิตย์แล้ว เขายุ่งมาก
phí-phát-mâi-dâi-àan-nǎng-sǔue-maa-lǎai-aa-thít-láaeo khǎo-yûng-mâak
Pipat hasn’t read any books for many weeks now. He is very busy.

Example 3:
รำไพไม่เคยไปประเทศเกาหลี
ram-phai-mâi-khooei-bpai-phrà-thêet-gao-lǐi
Ramphai has never been to Korea.

Example 4:
ตั้มไม่เคยกินผลไม้ชนิดนี้มาก่อน
dtâm-mâi-khooei-gin-phǒn-lá-mái-chá-nít-níi-maa-gàawn
Tum has never eaten this kind of fruit before.

6 – The Negation of “Can” in Thai

Negation particle used:
ไม่ (mâi) = not
ไม่ได้ (mâi-dâi) = not

How to negate:
Subject + ไม่ (mâi) + สามารถ (sǎa-mâat) + Verb + Object [if any] + ได้ (dâi)
Subject + Verb + Object [if any] + ไม่ได้ (mâi-dâi)

Example 1:
นทีไม่สามารถกินเผ็ดได้
ná-thii-mâi-sǎa-mâat-gin-phèt-dâi
Nathi can’t eat spicy food.

Example 2:
นทีกินเผ็ดไม่ได้
ná-thii-gin-phèt-mâi-dâi
Nathi can’t eat spicy food.

Example 3:
ปริณไม่สามารถขับรถได้
bpà-rin-mâi-sǎa-mâat-khàp-rót-dâi
Prin can’t drive.

Example 4:
ปริณขับรถไม่ได้
bpà-rin-khàp-rót-mâi-dâi
Prin can’t drive.

Additional note: 
These two Thai negation patterns are completely interchangeable! The meaning of the sentence will not change if you use one instead of the other.

7 – Negating Thai Adjectives and Adverbs

Negation particle used: 
ไม่ (mâi) = not

How to negate:
ไม่ (mâi) + adjective / adverb

Example 1:
เสื้อตัวนี้ราคาไม่แพง
sûuea-dtuua-níi-raa-khaa-mâi-phaaeng
This shirt is not expensive.

This Shirt Is not Expensive.

Example 2:
คุณตาเดินไม่เร็ว เพราะ พื้นลื่น
khun-dtaa-dooen-mâi-reo-phráw-phúuen-lûuen
Grandpa doesn’t walk fast because of the slippery floor.

8 – Giving Negative Instructions and Commands

Negation particle used:
ห้าม (hâam) = do not
อย่า (yàa) = do not

How to negate:
ห้าม (hâam) + Verb + Object [if any]
อย่า (yàa) + Verb + Object [if any]

Example 1:
ห้ามเข้า
hâam-khâo
Do not enter.

Example 2:
ห้ามใส่กางเกงขาสั้น
hâam-sài-gaang-geeng-khǎa-sân
Do not wear shorts.

Example 3:
อย่ากลับบ้านดึกนะ
yàa-glàp-bâan-dùek-ná
Do not come home late.

Example 4:
อย่าใส่พริกเยอะ เดี๋ยวจะเผ็ดเกินไป
yàa-sài-phrík-yóe dǐiao-jà-phèt-gooen-bpai
Do not add too much chili or else it will be too spicy.

Additional note:
Both ห้าม (hâam) and อย่า (yàa) are commonly used when giving negative commands in Thai. However, the two are slightly different in meaning. ห้าม (hâam) is used when giving a strong order, while อย่า (yàa) is typically used for giving a suggestion.

9 – Answering Yes-or-No Questions

Negation particle used:
ไม่ (mâi) = no

How to negate:
ไม่ (mâi) + Verb in the question

Example 1

Question:
เธอจะเอาขนมหวานมั๊ย
thooe-jà-ao-khà-nǒm-wǎan-mái
Do you want dessert?

Answer:
ไม่เอา
Mâi-ao
No, I don’t

Example 2

Question:
มะลิชอบสีเขียวมั๊ย
má-lí-châawp-sǐi-khǐiao-mái
Does Mali like the color green?

Answer:
ไม่ชอบ
mâi-châawp
No, she doesn’t.

Additional note: 
Sometimes questions end with รึเปล่า (rǔe-plào), which is a casual version of ใช่หรือไม่ (châi-rǔue-mâi) meaning “yes or no.” To answer negatively in this case, you would say เปล่า (plào), meaning “no.”

10 – Double Negation in Thai

Negation particle used:
ไม่ได้ (mâi-dâi) = not
ไม่ใช่ (mâi-châi) = not

How to negate:
ไม่ได้ (mâi-dâi) or ไม่ใช่ (mâi-châi) + Normal negation form

Example 1

Question:
เธอไม่ชอบฉันเหรอ
thooe-mâi-châawp-chǎn-rǎaw
Do you not like me?

Answer:
ฉันไม่ได้ไม่ชอบเธอ
chǎn-mâi-dâi-mâi-châawp-thooe
I don’t dislike you.

Example 2

Question:
ไอศครีมร้านนี้ไม่อร่อยเหรอ
Ai-sà-khriim-ráan-níi-mâi-à-hràauy-rǎaw
Does ice cream at this shop not taste good?

Answer:
ไอศครีมร้านนี้ ไม่ใช่ไม่อร่อย แต่แพงเกินไป
ai-sà-khriim-ráan-níi mâi-châi-mâi-à-ràauy-dtàae-phaaeng-gooen-bpai
The ice cream at this shop is good but too expensive.

This Ice Cream Is Delicious but Too Expensive.

Additional note:
Thai people often use double negation when answering questions. You can use both ไม่ได้ (mâi-dâi) and ไม่ใช่ (mâi-châi), as there’s no difference in meaning between the two words.

2. Other Words of Negation in Thai

Of course, there might be situations where you want to give a stronger (or more colorful) negative response. Following are several words and phrases you can use to add flavor to your speech and sound more like a native speaker. 

1 – ไม่มีทาง

Pronunciation:
mâi-mii-thaang

Literal translation:
No way

Explanation:
This phrase is used exactly like “no way” is in English. It’s used to express that you strongly disagree with an offer.

Example 1:
ไม่มีทางที่ฉันจะให้เธอยืมเงิน
mâi-mii-thaang-thîi-chǎn-jà-hâi-thooe-yuuem-ngoen
There is no way that I will let you borrow my money.

Example 2:
ไม่มีทางที่ปราณแต่งงานกับอรณี เขาไม่ชอบเธอ
Mâi-mii-thaang-thîi-bpraan-jà-dtàaeng-ngaan-gàp-aawn-rá-nii khǎo-mâi-châawp-thooe
There is no way that Pran will marry Onranee. He doesn’t like her.

2 – หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่…

Pronunciation:
hǔa-dèt-dtiin-khàat-gâaw-mâi-…(verb)

Literal translation:
Even my head and leg are cut, still no.

Explanation:
This phrase is stronger than the one above. It means that even if someone tries to force you into agreement by threatening to cut off your leg or head, you’ll still say no.

Example 1:
หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ไป
hǔa-dèt-dtiin-khàat-gâaw-mâi-bpai
I WON’T GO.

Example 2:
ข้อเสนอบ้าบออย่างนี้ หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ตกลง
khâaw-sà-nǒoe-bâa-baaw-yàang-níi hǔa-dèt-dtiin-khàat-gâaw-mâi-dtòk-long
I WON’T AGREE with this ridiculous offer.

3 – ฝันเอา / ฝันไปเถอะ

Pronunciation:
fǎn-ao / fǎn-bpai-thòe

Literal translation:
Dream it

Explanation:
This phrase is used much the same way as the English phrase “in your dreams.”

Example 1:
ฝันไปเถอะ ยังไงฉันก็ไม่ตกลง
fǎn-bpai-thòe yang-ngai-chǎn-gâaw-mâi-dtòk-long
You have to dream it. I won’t agree nonetheless.

Example 2:
ใครจะไปซื้อไหว แพงขนาดนั้น ฝันเอาแล้วกัน
khrai-jà-bpai-súue-wǎi phaaeng-khà-nàat-nán fǎn-ao-láaeo-gan
Who will be able to buy that? It is that expensive. You have to dream it.

4 – บ้ง

Pronunciation:
bông

Literal translation:
Worm

Slang translation:
Not good

Explanation:
This is a slang term used among youngsters. It means “not okay.”

Example 1:
เธอใส่ชุดนี้แล้วบ้งมาก ไม่ควรซื้อ
thooe-sài-chút-níi-láaeo-bông-mâak mâi-khuuan-súue
You don’t look good in this dress, so you shouldn’t buy it.

Example 2:
วันนี้ขายของไม่ได้เลย บ้งมาก
wan-níi-khǎai-khǎawng-mâi-dâi-looei bông-mâak
I can’t sell anything today, not good.

5 – มองบน

Pronunciation:
maawng-bon

Literal translation:
Look up

Slang translation:
Not happy with something

Explanation:
This is another slang term used by youngsters. It’s used to imply that one is not happy with something.

Example 1:
เธอได้ยินปัญหาแล้วก็อดมองบนไม่ได้
thooe-dâi-yin-bpan-hǎa-láaeo-gâaw-òt-maawng-bon-mâi-dâi
Once she heard of the problem, she was not happy with it.

Example 2:
ทำไม่ต้องมองบนขนาดนั้น
tham-mai-dtâawng-maawng-bon-khà-nàat-nán
Why are you that unhappy?

6 – เซ็งเป็ด

Pronunciation:
seng-bpèt

Literal translation:
Bore of the duck

Slang translation:
Not in a good mood

Explanation:
This slang term is used to say that you’re not in a good mood or that something has put you in a bad mood.

Example 1:
เห็นงานที่ต้องทำแล้วเซ็งเป็ดเลย
hěn-ngaan-thîi-dtâawng-tham-láaeo-seng-bpèt-looei
I’m not in a good mood now after seeing the work that I have to do.

I’m Not in a Good Mood Now After Seeing the Work that I Have to Do.

Example 2:
อากาศแบบนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้ เซ็งเป็ด
aa-gàat-bàaep-níi-àawk-bpai-khâang-nâawk-mâi-dâi seng-bpèt
I can’t go out in this weather. I’m not in a good mood now.

3. Thai People and Negation

Now that you know how to properly use negation in Thai, there are a couple of cultural aspects you should be aware of. 

1 – เกรงใจ

เกรงใจ (greeng-jai) is a trait that many Thai people possess. This word refers to the feeling of not wanting to disturb, inconvenience, or cause problems for another person. Someone who feels เกรงใจ (greeng-jai) will find it hard to say “no” to someone who has asked a favor of them. They may also try to make life as easy as possible for others. 

For example, imagine that a Thai person is visiting their neighbor’s home. If the neighbor asks this person if they would like anything to drink, the person may feel เกรงใจ (greeng-jai). As a result, they might ask for something simple (like plain water or juice) even if they would prefer something else (like a smoothie or cocktail). 

If you were asked a favor by a coworker in the workplace to assist his/her tasks, in the case that you were feeling เกรงใจ (greeng-jai), you might end up agreeing to help that coworker complete their tasks—even if you already had a lot of work to do and needed to stay overtime for that. This is because saying “no” would hurt the feelings of your coworker.

So, when you ask a Thai person to do something, you have to look at their body language as well. If they look reluctant but still say yes, you should know that they are เกรงใจ (greeng-jai) and may not actually be willing to help.

Thai People Can’t Say No

2 – Using Negation to Save Someone’s Feelings

Sometimes, saying things directly can hurt other people’s feelings. To avoid doing so, Thai people use negation in order to convey the same message in a more indirect manner.  

Example 1: เตี้ย

Saying that someone is short can hurt that person’s feelings. Instead, you could use “not tall” instead of “short.”

 • เขาเตี้ย
 • khǎo-dtîia
 • He is short.
 • เขาตัวไม่สูง
 • khǎo-mâi-sǔung
 • He is not tall.

Example 2: ถูก

Since quality and price are often related, some Thai people feel that saying that something is cheap is like looking down on its quality. So instead of using “cheap,” you could use “not expensive.”

 • อาหารร้านนี้ถูกมาก
 • aa-hǎan-ráan-níi-thùuk-mâak
 • The food at this restaurant is very cheap.
 • อาหารร้านนี้ราคาไม่แพง
 • aa-hǎan-ráan-níi-raa-khaa-mâi-phaaeng
 • The food at this restaurant is not expensive.

4. Conclusion

As you can see, Thai negation is relatively simple. The only thing you really need to worry about is how to correctly use the negating words ไม่ (mâi), ไม่ได้ (mâi-dâi), and ไม่ใช่ (mâi-châi). It might take some time, but with enough practice you’ll become familiar with them. 

What are your thoughts on this lesson? Did you find it difficult, or was this pretty easy for you? And how does negation in Thai differ from that in your language? 

We look forward to hearing from you! 

If you would like to continue learning about the Thai language and culture, make sure to explore ThaiPod101.com and create your free lifetime account today. Not sure where to start? How about you try these lessons:

Happy learning!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

How Long Does it Take to Learn Thai?

Thumbnail

If you’re like most aspiring language learners, you’ve probably asked this all-too-common question at some point: How long does it take to learn Thai? 

Thai is not an easy language to learn, especially for a native English speaker. You’ll have to learn a whole new reading and writing system, study a new set of grammar rules, and—most difficult of all—get the hang of Thai pronunciation. Fortunately, the grammar part is pretty simple as there’s no verb conjugation to worry about (tense, mood, and gender play no role here).  

Taking the language’s difficulty into consideration, what kind of time commitment should you expect? 

In this article, we’ll take a look at the three different levels of Thai fluency: beginner, intermediate, and advanced. For each level, we will provide a list of abilities the learner should have at that stage (based on the CU-TFL test for non-native speakers). In addition, we’ll talk about the different factors that can influence your progress and give you tips on how to learn the Thai language faster. 

Let’s go!

How Long Does It Take to Learn Thai?
Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. Factors That Affect Your Thai Language Learning
 2. How Long Does it Take to Achieve Beginner Level?
 3. How Long Does it Take to Achieve Intermediate Level?
 4. How Long Does it Take to Achieve Advanced Level?
 5. Conclusion

1. Factors That Affect Your Thai Language Learning

Before we get ahead of ourselves, you should know that there’s no concrete answer regarding how long it takes to learn Thai. There are many factors that can affect your Thai learning progress:

 • Where you live.

  If you live in Thailand or visit the country often, you’ll naturally become more familiar with the Thai language. This frequent exposure will help you pick up basic words and phrases, and get you acquainted with Thai pronunciation.
 • Whether you have Thai people in your life.

  One of the best ways to gain Thai speaking skills is to practice with native speakers. If you have family members, friends, or colleagues who are Thai, you can pick up the language much more quickly!
 • Your reasons for learning the language.

  Why are you learning Thai? If you chose to learn Thai for personal reasons, such as interest in the culture or a loved one who speaks the language, you’re more likely to learn it well!
 • Your opportunities to use Thai.

  The more you use the language, the better your language skills will become. By practicing what you learn, you’re allowing yourself to internalize the information and concepts—the ultimate key to success!
 • Your learning ability.

  Is langu1age learning your specialty, or are you better at math and science? Are you a fast learner in general? How’s your memory? Your learning experience and abilities have a massive effect on how long it will take you to learn Thai.
 • Your learning resources and methods.

  Who’s teaching you Thai? What materials are you using? Having good Thai learning resources for your studies is like having a good car for driving: It will help you get to your destination faster and with fewer issues.

To put it simply: If you’re in a good environment for learning Thai, you can learn it faster.

2. How Long Does it Take to Achieve Beginner Level?

So, how long does it take to learn basic Thai? 

It should take around 500 hours (20 weeks if you study 25 hours a week).  

Thai Skills Needed for Beginner Level

In order to reach the beginner level, there are a few skills you’ll need to master. 

Reading: 

 • Memorize all characters of the Thai script. 
 • Memorize the vocabulary used in daily life.
 • Understand basic phrases and sentences. 
 • Read and understand signs written in basic language.
 • Understand basic written orders and instructions.
 • Understand vocabulary associated with the characteristics of objects, people, and places.

Listening: 

 • Understand short, simple sentences.
 • Understand the phrases used in day-to-day conversations.
 • Memorize key phrases used during social interactions.

Speaking: 

 • Use simple words and sentence structures to make basic conversation. 
 • Communicate effectively in daily life.

Writing: 

 • Write simple words, phrases, or sentences used in daily life.
 • You tend to use the same simple sentence structures over and over again.
 • You will probably make a lot of spelling and spacing mistakes.  

Learning Tips for Beginners

500 hours is a long time! But luckily for you, we’re here with some tips on how to learn basic Thai more effectively. 

 • Memorize all 44 consonants and 21 vowels early on.

  Instead of learning with romanization, you should learn all of the Thai characters right from the start. Doing so will make Thai pronunciation easier for you to master. A great way to really internalize them is to listen to and repeat after the alphabet songs Thai children listen to.
 • Practice the five tones.

  The hardest part of learning Thai is the pronunciation, especially when it comes to the tones. In Thai, the consonant and vowel sounds combine with one of five tones in order to form different words. Practicing these five tones early on will help you become familiar with them from the start, and help you make faster progress later on!
 • Memorize the most important vocabulary used in daily life.

  Beginner-level students should be able to make and understand day-to-day conversations, so it’s very important to remember key vocabulary. Using flashcards and trying to remember words and phrases based on category is a great idea at this point.
 • Listen to Thai songs.

  Listening to Thai songs is a great way to become familiar with the pronunciation, even if you can’t understand the lyrics. This is an enjoyable study method that you can do at the same time as other activities: during your morning routine, on the way to work, while exercising, etc. It won’t take long for you to find yourself pleasantly surprised at how much vocabulary you’ve picked up through songs!
I Love Thai Songs.
 • Watch educational kids’ shows or cartoons.

  Even Thai children pick up the language through educational shows and cartoons, which makes this a wonderful learning resource for non-native beginners.
 • Read kids’ tales or stories.

  Stories for children are often written using simple language, which makes them good for both reading and pronunciation practice.

How ThaiPod101 Can Help

ThaiPod101.com is the best place to learn Thai online. In addition to our recommended lesson pathways for beginners, we have plenty of fun and effective resources you can take advantage of from Day One! 

 • Our Thai Alphabet Video

  If you’ve just started learning Thai, we recommend beginning with our Thai alphabet video. As mentioned earlier, learning the Thai alphabet should be your first priority as this will speed up your progress and make your continued studies easier. We have a few lessons and articles on our website covering this topic, but many new students benefit from visual and auditory learning. Click the link above to visit our Thai alphabet video on YouTube!
 • ThaiPod101 YouTube Channel

  Speaking of YouTube, have you been to our channel? We provide fun, engaging content on a range of topics, from vocabulary and pronunciation to culture!
 • Flashcards

  Wondering how to learn Thai vocabulary effectively? Use the spaced repetition flashcards on our website to memorize new words and phrases via a proven method!
 • Painless Thai Grammar

  Our Painless Thai Grammar lesson is the perfect place to get some useful tips on how to learn the more difficult grammar concepts. However, we also have tons of other lessons on various Thai grammar points! You may find it useful to write three original sentences after each lesson, applying the concept(s) you just learned; this will help you ensure you understood the lesson correctly.
 • Introduction to Thai Writing

  If you aren’t sure how to learn Thai writing, we recommend visiting our Introduction to Thai Writing page. Here, you’ll find all of the information you need to know as a beginner. Learning to write in Thai will be even easier with the help of a native speaker, so you may want to upgrade to Premium PLUS and utilize our MyTeacher service. This way, you can practice writing sentences and then send them to your personal teacher for feedback!
Write Three Original Sentences for Your Teacher.
 • Ultimate Thai Pronunciation Guide

  Another page you should visit is our Ultimate Thai Pronunciation Guide. This lesson will provide you with all of the basics you need to know, so you can get a good headstart on your learning. It will be hard to get the pronunciation and tones correct by yourself, so you should record yourself speaking and send the audio to your teacher for feedback.

3. How Long Does it Take to Achieve Intermediate Level?

How long does it take to learn intermediate-level Thai? It should take around 1,100 hours (44 weeks if you study 25 hours a week). Following is a breakdown of what you should know… 

Thai Skills Needed for Intermediate Level

To complete the intermediate level, here are the Thai language skills you need to have. 

Reading:

 • Understand short essays or stories on topics that interest you (or that you’re specialized in) with long and complicated sentences.   
 • Identify the main idea of an essay or story. 
 • Understand the context of a sentence.

Listening:  

 • Understand stories when spoken in a clear fashion at normal speed.
 • You might still be unable to understand long and complicated stories.

Speaking: 

 • Use both formal and informal language when speaking, and offer opinions on topics that are familiar to you.
 • Communicate with Thai people on less-familiar topics (though you might struggle) and use some non-verbal language.

Writing:  

 • Write essays with a good flow in terms of time, ideas, and logic.
 • Use conjunctions in essays and other texts.
 • Describe, explain, and give information via writing.
 • You might still make some mistakes in spelling, spacing, and word choice.

Learning Tips for Intermediate-Level Students

Reaching this level is a huge time commitment, but we have a few tips on how to learn Thai more quickly. 

 • Read short stories or essays on topics that interest you.

  To write well, you should start by reading so you become more familiar with sentence structure and how to use conjunctions. By reading stories or essays that match your interests, you’ll make the process more enjoyable and might be able to memorize even more vocabulary.
 • Translate short stories or essays.

  This will allow you to pick up more useful vocabulary and become familiar with things like conjunctions and essay structures. As with the tip above, you should make sure to pick short stories or essays on topics that fascinate you. For example, if you like cooking, try translating your special recipe into Thai.
 • Watch Thai TV shows, movies, or dramas.

  Watching Thai TV shows, movies, or dramas is a great way to practice listening and become more familiar with how Thai people speak in various situations.
Thai Movies Are Fun.

How ThaiPod101 Can Help 

ThaiPod101.com has plenty of useful resources for intermediate learners, too! Here are just a few recommended pages and tools for you. 

 • 5 Tips to Reach Intermediate Level 

  If you’re feeling stuck at the beginner stage, listen to these five tips from Alisha on how to finally move forward to the intermediate level.
 • Intermediate-Level YouTube Videos

  Of course, our YouTube channel features plenty of fun and educational videos designed for intermediate-level learners. Check it out!

4. How Long Does it Take to Achieve Advanced Level?

To become completely fluent in Thai, you’ll need to put in a whopping 2,500 hours (100 weeks if you study 25 hours a week). Here’s everything you should know about reaching the advanced level. 

Thai Skills Needed for Advanced Level

Reading:

 • Understand both academic and non-academic texts on a variety of topics, featuring both complex and simple sentences. 
 • Know and be able to use Thai idioms, proverbs, and other sayings that aren’t used much in daily life.

Listening: 

 • Understand both academic and non-academic stories, even when the speaker talks quickly. 
 • Understand the tone of the speaker and the cultural/societal context within the story. 

Speaking: 

 • Use formal/informal language as required by the situation. 
 • Communicate well on a variety of topics. 
 • Give explanations and opinions, influence and persuade others, and make compromises. 
 • Use all Thai vocabulary and grammar correctly, including slang, idioms, and proverbs.
 • Have a good understanding of Thai culture and apply this to your speech. 

Writing:

 • Write essays on various topics.
 • Explain, discuss, share opinions, and do creative writing.
 • Use suitable words and sentence structures, as well as idioms, proverbs, and other Thai sayings.
 • Write essays with good flow in terms of time, ideas, and logic, with a solid conclusion at the end.

Learning Tips for Advanced Students

 • Read and summarize academic essays.

  You likely have no problem with non-academic topics at this point, so you should focus on the academic part. By reading and summarizing essays written in Thai, you can learn new words and structures and practice writing.
 • Watch or listen to Thai news.

  Listening to something more formal like the news will help you become familiar with academic vocabulary that’s less common in daily life.
 • Watch Thai TV shows, movies, or dramas in various genres.

  Watching Thai movies and shows is a great way to practice your listening and become more familiar with Thai culture. It will also expose you to various Thai accents, and give you a better idea of how idioms and proverbs are used in different contexts.
 • Debate on various topics.

  Try debating with your Thai friends on various topics. This will help you practice explaining concepts, giving your opinions, influencing others, persuading your audience, and making compromises.
Let’s Debate on Which Is the Healthier Way to Cook: Boiling or Steaming?

How ThaiPod101 Can Help

 • Conversation Starters for Advanced Listeners

  Knowing how to start and hold conversations is a crucial skill for advanced-level learners. In our Conversation Starters for Advanced Learners series, you can listen to various Thai-related stories to improve your listening and speaking skills.
 • Must-Know Thai Slang Words & Phrases

  Knowing how to use slang, idioms, and proverbs is a major step forward. In our Must-Know Thai Slang Words & Phrases series, you’ll be able to learn phrases you wouldn’t find in a textbook—from sayings about personalities and electronics, to words you can use to sound cuter!
 • Advanced-Level YouTube Videos

  Finally, our YouTube channel has plenty of videos geared toward advanced-level learners. Pick up more complex phrases and sentences, dive deeper into various grammar concepts, discover more about Thai culture, and have fun the entire time!

Conclusion

By this point, we’re sure that you have a better idea of how long it takes to learn Thai. What are your thoughts on the topic? If you’ve already started learning Thai, please comment below to let your fellow language learners know how long it took you to get where you are!

Since you’re reading this article, you’re surely interested in the Thai language and/or culture. ThaiPod101.com has an array of fun but practical lessons and materials you’re sure to enjoy going through! Create your free lifetime account today to get the most out of your time studying with us, and see your progress soar.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai

The Top 30 Thai Proverbs and Sayings

Thumbnail

Thai people have been using metaphors in day-to-day life for a very long time, so it’s not surprising that proverbs are so prominent in the Thai language today. As a learner of the language, you can greatly benefit from studying Thai proverbs. Doing so will not only help you sound more like a native speaker, but it will also give you more insight into Thai culture and the way Thai people think. 

In this lesson, we’ll go over the characteristics of Thai proverbs and present you with a list of the top thirty Thai proverbs and sayings you should learn. Each proverb on our list is accompanied by a detailed explanation and an example of how to use it properly. 

Enjoy!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. An Introduction to Thai Proverbs
 2. Good Doctrines
 3. Things You Should Do
 4. Things You Shouldn’t Do
 5. Conclusion

1. An Introduction to Thai Proverbs 

To begin, let’s break down the Thai word for “proverb”: สุภาษิต (sù-phaa-sìt).

 • สุ () – good
 • ภาษิต (phaa-sìt) – educational phrases that have been passed down from generation to generation

So literally, สุภาษิต (sù-phaa-sìt) refers to a good phrase that has been used to teach people for a long time.

A สุภาษิต (sù-phaa-sìt) is a metaphor that’s used to teach people so that they learn and become better. It’s often written in rhyme, making it easy to remember. 

In Thai, idioms and proverbs are very similar. Because they’re both metaphors, Thai people have a hard time differentiating between the two and often group them together as สำนวนสุภาษิตไทย (sǎm-nuuan-sù-phaa-sìt-thai). One trick you can use is to ask, “Can you use this phrase to teach people or not?” If you can, then it’s a สุภาษิต (sù-phaa-sìt), or Thai proverb. If you can’t, then it’s just a Thai idiom, or สำนวนไทย (sǎm-nuuan-thai).

In the following section, you’ll learn a variety of Thai proverbs and sayings. We’ve included the literal translation of each proverb, as well as a close English proverb and an explanation of how to use it. These proverbs are divided into three categories: 

 • Good Doctrines
 • Things You Should Do
 • Things You Shouldn’t Do 

Let’s get to it! 

2. Good Doctrines

Here are several Thai proverbs about life and how to live well. 

1 – คุณค่าของคนอยู่ที่ผลงาน

 • Pronunciation: khun-khâa-khǎawng-khon-yùu-thîi-phǒn-ngaan
 • Literal translation: The value of a man comes from his works.
 • Close English proverb: A man of word, not a man of deed, is like a garden full of weeds.

Explanation:
We determine the value of a person’s life based on their actions and the results of those actions. This expression is used to teach people to work diligently and not just lay around all the time. When you work, you get something from it; if you don’t work, it lessens the value of your life.

Example:
คุณค่าของคนอยู่ที่ผลงาน ถ้าไม่ตั้งใจทำงาน เอาแต่เที่ยวเล่น เธอก็จะกลายเป็นคนไม่มีค่า
khun-khâa-khǎawng-khon-yùu-thîi-phǒn-ngaan thâa-mâi-dtâng-jai-tham-ngaan ao-dtàae-thîiao-lên thooe-gâaw-jà-glaai-bpen-khon-mâi-mii-khâa
The value of a man comes from his/her actions. If you don’t pay attention to work, only to partying and drinking, you become worthless.

2 – สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล

 • Pronunciation: sǎm-niiang-sàaw-phaa-sǎa-gì-rí-yaa-sàaw-sà-gun
 • Literal translation: The accent implies your language and the manner implies your clan.
 • Close English proverb: Good manners are part and parcel of a good education.

Explanation:
This Thai proverb means that the way you speak and act reflects how you were raised. It shows whether your parents took care of you and taught you properly. This proverb also reflects the importance of the family unit in Thai society.

Example:
ลูกควรจะพูดจาให้สุภาพตลอดเวลา เพราะ สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล ถ้าพูดจาหยาบคาย คนอื่นจะหาว่า พ่อแม่ไม่สั่งสอนได้
lûuk-khuuan-jà-phûut-jaa-hâi-sù-phâap-dtà-làawt-wee-laa phráw sǎm-niiang-sàaw-phaa-sǎa-gì-rí- yaa-sàaw-sà-gun thâa-phûut-ja-yàap-khaai khon-ùuen-jà-hǎa-wâa-phâaw-mâae-mâi-sàng-šaawn dâai
[speaking to your child] You should speak politely all the time because the way you speak and act reflects how you are being raised. If you speak rudely, others will say that you are not being raised well by your parents.

3 – ไม่มีอะไรสายเกินแก้

 • Pronunciation: mai-mii-à-rai-sǎai-gooen-gâae
 • Literal translation: Nothing is too late to mend.
 • Close English proverb: It is never too late to mend.

Explanation: 
Everybody makes mistakes. This Thai proverb aims to encourage people to fix their mistakes.

Example:
ถึงเธอจะเคยทำตัวไม่ดี แต่เธอก็สามารถปรับปรุงตัวได้ ไม่มีอะไรสายเกินแก้
thǔeng-thooe-jà-khooei-tham-dtuua-mâi-dii dtàae-thooe-gâaw-sǎa-mâat-bpràp-bprung-dtuua-dâai mâi- mii-à-rai-sǎai-gooen-gâae
Despite being bad before, you can improve. Nothing is too late to mend.

4 – ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

 • Pronunciation: khwaam-phá-yaa-yaam-yùu-thîi-nǎi khwaam-sǎm-rèt-yùu-thîi-nân
 • Literal translation: Where there is an effort, there is a success.
 • Close English proverb: Where there is a will, there is a way.

Explanation:
This Thai proverb means that if you try hard, you’ll be successful. It aims to teach people not to give up easily as everything in life has its challenges.

Example:  
ถึงมันจะยาก แต่ฉันจะทำให้ได้ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
thǔeng-man-jà-yâak dtàae-chǎn-jà-tham-hâi-dâai khwaam-phá-yaa-yaam-yùu-thîi-nǎi khwaam-sǎm- rèt-yùu-thîi-nân
Despite it being hard, I will do it. If I try hard, I will be able to do it.

5 – ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

 • Pronunciation: tham-dii-dâai-dii tham-chûua-dâai-chûua
 • Literal translation: If you do good, good things come to you. If you do bad, bad things come to you.
 • Close English proverb: What goes around comes around.

Explanation:  
This saying, influenced by Buddhist doctrine, encourages people to always do good things.

Example:  
ถึงแม้จะไม่มีใครเห็น เธอก็ไม่ควรทำสิ่งที่ผิด เพราะ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
thǔeng-máae-jà-mâi-mii-khrai-hěn thooe-gâaw-mâi-khuuan-tham-sìng-thîi-phìt phráw tham-dii-dâai-dii tham-chûua-dâai-chûua
Even though no one will see, you shouldn’t do the wrong thing because if you do good, good things come to you and vice-versa.

6 – คบคนพาล พาลไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

 • Pronunciation: khóp-khon-phaan phaan-bpai-hǎa-phìt khóp-ban-dìt ban-dìt-phaa-bpai-haa-phǒn
 • Literal translation: If you have bad friends, they lead you to bad. If you have graduated friends, they lead you to good.
 • Close English proverb: Tell me who your friends are, and I will tell you who you are.

Explanation:  
This Thai proverb means that bad friends will influence you to do bad things, while good friends will influence you to do good things. It aims to teach people that friends or other people you spend time with influence you. If you want to be good and successful, spend time with good people.

Example:  
เวลาคบเพื่อน ให้เลือกคบเพื่อนที่ตั้งใจเรียนนะคะ คบคนพาล พาลไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
wee-laa-khóp-phûuean hâi-lûueak-khóp-phûuean-thîi-dtâng-jai-riian-ná-khá khóp-khon-phaan phaan- bpai-hǎa-phìt khóp-ban-dìt ban-dìt-phaa-bpai-hǎa-phǒn
When making friends, choose people who pay attention in class. If you have good friends, they influence you to do good things and vice-versa.

3. Things You Should Do

Now that we’ve gone over a few general sayings about how to live life well, let’s look at some common Thai proverbs that talk about what you should do to be successful. 

7 – นกน้อยทำรังแต่พอตัว

 • Pronunciation: nók-náauy-tham-rang-dtàae-phaaw-dtuua
 • Literal translation: A small bird builds its nest big enough for itself.
 • Close English proverb: Cut your coat according to your clothes.

Explanation:  
This Thai proverb means that you should only buy things you can afford.

Example:  
แม่ว่าหนูซื้อรถรุ่นนี้ก็พอ รุ่นนั้นแพงเกินไป นกน้อยทำรังแต่พอตัวนะจ๊ะ
mâae-wâa-nǔu-súue-rót-rûn-níi-gâaw-phaaw rûn-nán-phaaeng-gooen-bpai nók-náauy-tham-rang- dtàae-phaaw-dtuua ná-já
[mother talking to daughter] I think you should buy this model (car). That model is too expensive. You should buy things based on the amount of money you have.

8 – พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

 • Pronunciation: phûut-bpai-sǎawng-phai-bîia nîng-sǐia-dtam-lueng-thaawng
 • Literal translation: Speaking lost two silvers, being silent got one gold.
 • Close English proverb: Silence is golden.

Explanation:  
Sometimes, staying silent is better or more appropriate than speaking out.

Example:  
เขากำลังโกรธ พูดไปก็สองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง รอเขาอารมณ์ดีก่อนดีกว่า
khǎo-gam-lang-gròot phûut-bpai-gâaw-sǎawng-phai-bîia nîng-sǐia-dtam-lueng-thaawng raaw-khǎo- aa-rom-dii-gàawn-dii-gwàa
He is angry now. It is not good to speak now, so you better stay silent and wait until he is in a good mood.

Silence Is Golden

9 – เข้าเมืองตาหลิ่ว ให้หลิ่วตาตาม

 • Pronunciation: khâo-muueang-dtaa-lìu hai-lìu-dtaa-dtaam
 • Literal translation: Go into the city where people look with one eye, and follow them by looking with one eye.
 • Close English proverb: When in Rome, do as the Romans do.

Explanation:  
This Thai proverb encourages us to act as most people do in a given society. When you go to a new place, you should follow the customs and actions of the people there.

Example:  
เข้าเมืองตาหลิ่ว ให้หลิ่วตาตาม ตอนนี้มาอยู่ที่อเมริกาแล้ว จะกินข้าวทุกมื้อก็คงจะไม่สะดวก
khâo-muueang-dtaa-lìu hai-lìu-dtaa-dtaam dtaawn-níi-maa-yùu-thîi-a-mee-rí-gaa-láaeo jà-gin- khâao-thúk-múue-gâaw-khong-jà-mâi-sà-dùuak
You should act as most people do in society. Now that you are in America, eating rice with every meal would be inconvenient.

10 – กันไว้ดีกว่าแก้

 • Pronunciation: gan-wái-dii-gwàa-gâae
 • Literal translation: Prevent is better than repair. 
 • Close English proverb: Prevention is better than a cure.

Explanation:  
This Thai proverb means that it’s better to prevent problems from happening than to solve them. It emphasizes the importance of prevention and preparation, as many problems won’t happen (or have a lesser chance of happening) if you take action in advance.

Example:  
ไปดูทีว่าปิดประตูบ้านดีหรือยัง กันไว้ดีกว่าแก้นะ
bpai-duu-thii-wâa-bpìt-bprà-dtuu-bâan-dii-rúue-yang gan-wái-dii-gwàa-gâae-ná
Go check whether the door is locked properly or not. It is better to prevent problems from happening.

11 – เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า

 • Pronunciation: khâo-thùuean-yàa-luuem-phráa
 • Literal translation: Don’t forget to bring a knife when you go to the jungle.

Explanation:  
This is just another way of saying, “Don’t be reckless.” You have to prepare yourself before doing things.

Example:  
พรุ่งนี้เธอจะเดินทางแล้ว เตรียมตัวหรือยัง เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้านะ
phrûng-níi-thooe-jà-dooen-thaang-láaeo dtriiam-dtuua-rǔue-yang khâo-thùuean-yàa-luuem-phráa ná
Tomorrow, you will go traveling. Are you prepared? Don’t be reckless.

12 – คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ

 • Pronunciation: khóp-khon-hâi-duu-nâa súue-phâa-hâi-duu-núuea
 • Literal translation: Look at the face before making a friend with someone, like looking at the cloth itself before buying the clothes.

Explanation:  
There are good people and bad people in society. You should determine whether or not a person is good before becoming friends with them.

Example:  
คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ ฉันว่าคนนั้นพูดจาหยาบคาย เราอย่าไปยุ่งกับเขาเลย
khóp-khon-hâi-duu-nâa súue-phâa-hâi-duu-núuea chǎn-wâa-khon-nán-phûut-jaa-yàap-khaai rao- yàa-bpai-yûng-gàp-khǎo-looei
We have to think before making friends with someone. That person speaks rudely. We shouldn’t associate ourselves with him.

You Should Make Friends with Good People.

13 – ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม

 • Pronunciation: cháa-cháa-dâai-phráa-lêm-ngaam
 • Literal translation: Slowly to get beautiful knife
 • Close English proverb: Haste makes waste.

Explanation:  
When you do things, you should take the time to do them carefully. The metaphor refers to how you can only make a good knife by taking your time.

Example:  
จะทำงานศิลปะต้องค่อย ๆ ทำถึงจะได้งานที่สวย ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม
jà-tham-ngaan-sǐn-lá-bpà-dtâawng-khâauy-khâauy-tham-thǔeng-jà-dâai-ngaan-thîi-sǔuai cháa-cháa- dâai-phráa-lêm-ngaam
When you do artwork, you have to do it slowly to get beautiful work. When you do things, you shouldn’t rush; instead, take the time to do it carefully.

14 – น้ำขึ้นให้รีบตัก

 • Pronunciation: náam-khûuen-hâi-rîip-dtàk
 • Literal translation: Quickly fetch the water during the rising tide.

Explanation:  
This Thai proverb means that you should take advantage of opportunities as they arise.

Example:  
ช่วงนี้ ฉันเปิดร้านเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง เพราะ คนมาเที่ยวเยอะ น้ำขึ้นต้องรีบตัก
chûuang-níi chǎn-bpòoet-ráan-reo-gwàa-bpòk-gà-dti-nùeng-chûua-moong phráw khon-maa-thîiao-yóe náam-khûen-hâi-rîip-dtàk
Recently, I opened my shop one hour earlier than usual because there are a lot of travelers. I have to take a chance when I have one.

15 – อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น

 • Pronunciation: yùu-bâan-thâan-yàa-nîng-duu-daai bpân-wuua-bpân-khwaai-hâi-lûuk-thâan-lên
 • Literal translation: Don’t do nothing in another’s home; make a cow doll for their child.

Explanation:  
This Thai proverb means that if you live in another person’s house, you should help them. If someone lets you live with them for free, it’s good manners to help them out around the house.

Example:  
ไปพักอยู่บ้านคุณป้าก็ช่วยคุณป้าทำงานบ้านบ้างนะ อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น
bpai-phák-yùu-bâan-khun-bpâa-gâaw-chûuay-khun-bpâa-tham-ngaan-bâan-bâang-ná yùu-bâan- thâan-yàa-nîng-duu-daai bpân-wuua-bpân-khwaai-hâi-lûuk-thâan-lên
Once you live with your aunt, you should help do some of the housework. If you live in another person’s house, you should help them.

Help Your Aunt do Some Housework

16 – เอาใจเขามาใส่ใจเรา

 • Pronunciation: ao-jai-khǎo-maa-sài-jai-rao
 • Literal translation: Put his/her heart into our heart

Explanation:  
This saying means that you should think of others, and pay attention to how they think and feel.

Example:  
ถ้าจะอยู่ด้วยกัน ก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา
thâa-jà-yùu-dûuai-gan gâaw-dtâawng-ao-jai-khǎo-maa-sài-jai-rao
If you want to live together, you have to think of one another.

4. Things You Shouldn’t Do

To conclude our list of popular Thai proverbs, let’s look at some words of wisdom on how not to act. 

17 – หมากัดอย่ากัดตอบ

 • Pronunciation: mǎa-gàt-yàa-gàt-dtàawp 
 • Literal translation: Dog bites, don’t bite back.

Explanation:  
This Thai proverb means that you shouldn’t lower yourself to a bad person’s level in order to fight back. Thai people view those who do bad things or act inappropriately as lower-class people. By doing the same action those people do, you lower yourself. So even when you’re angry at how someone hurt you, you should avoid hurting them back.

Example:  
ถึงเขาจะพูดจาหยาบคายใส่เรา แต่เราต้องไม่พูดจาหยาบคายกลับไป หมากัดอย่ากัดตอบ
thǔeng-khǎo-jà-phûut-jaa-yàap-khaai-sài-rao dtàae-rao-dtâawng-mâi-phûut-jaa-yàap-khaai-glàp-bpai mǎa-gàt-yàa-gàt-dtàawp
Although he talked to us rudely, we must not speak rudely back. Don’t do bad things in order to fight back against bad people.

18 – กินบนเรือนขี้บนหลังคา

 • Pronunciation: gin-bon-ruuean-khîi-bon-lǎng-khaa
 • Literal translation: Eat in the house and then poop on the roof.
 • Close English proverb: Don’t bite the hand that feeds you.

Explanation:  
This Thai proverb refers to a situation where someone is being unthankful and doing harm to people who are good to them and have helped them before. It encourages us to be thankful to parents, teachers, and our benefactors.

Example:  
คนที่กินบนเรือนขี้ยนหลังคาเป็นคนที่คบไม่ได้
khon-thîi-gin-bon-ruuean-khîi-bon-lǎng-khaa-bpen-khon-thîi-khóp-mâi-dâai
People who are unthankful and doing harm to people who are good to them shouldn’t be associated with.

19 – สาวไส้ให้กากิน

 • Pronunciation: sǎao-sâi-hâi-gaa-gin
 • Literal translation: Pull the intestine out for the crow to eat.
 • Close English proverb: Don’t wash dirty linen in public

Explanation:  
This saying refers to a situation where someone reveals a bad secret concerning family or friends to others. You shouldn’t tell secrets (bad things) about people who are close to you.

Example:  
เรื่องทะเลาะกันของพี่น้อง อย่าเล่าให้คนอื่นฟัง จะเป็นการสาวไส้ให้กากิน
rûueang-thá-láw-gan-khǎawng-phîi-náawng yàa-lâo-hâi-khon-ùuen-fang jà-bpen-gaan-sǎao-sâi-hâi- gaa-gin
You shouldn’t tell others about a fight between siblings. It’s like revealing bad things about your family to others.

20 – หาเหาใส่หัว / แกว่งเท้าหาเสี้ยน

 • Pronunciation: hǎa-hǎo-sài-hǔa / gwàaeng-tháo-hǎa-sîian
 • Literal translation: Find the louse and put it on the head. / Sway your feet for the bur.
 • Close English proverb: Let a sleeping dog lie.

Explanation:  
Both of these Thai proverbs encourage us not to interfere in a situation that’s already good enough, because it can lead to more problems.

Example 1:  
รู้ก็รู้ว่าเพื่อนทำผิด ยังจะไปช่วยอีก หาเหาใส่หัวชัด ๆ
rúu-gâaw-rúu-wâa-phûuean-tham-phìt yang-jà-bpai-chûuay-ìik hǎa-hǎo-sài-hǔua-chát-chát
You know that your friend did a bad thing but you still helped him. You just found yourself a problem.

Example 2:  
อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนเลย แม่ขอร้อง
yàa-gwàaeng-tháo-hǎa-sîian-looei mâae-khǎaw-ráawng
[mother speaking to her children] I beg you, don’t do things that will bring problems.

21 – วัวหายล้อมคอก

 • Pronunciation: wuua-hǎai-láawm-khâawk
 • Literal translation: Making a stall after the cow is lost
 • Close English proverb: Locking the stable door after the horse is stolen

Explanation:  
This Thai proverb means that you shouldn’t wait to take action until after the problem arises, because it’s then useless. You should rather prevent the problem from happening in the first place. There’s no point in taking preventative measures afterward, because you can’t bring back what you already lost.

Example:  
ผมว่าหน้าต่างบ้านคุณดูไม่แข็งแรงเลย น่าจะเปลี่ยนใหม่นะ อย่ารอจนวัวหายแล้วค่อยล้อมคอก
phǒm-wâa-nâa-dtâang-bâan-khun-duu-mâi-khǎaeng-raaeng-looei nâa-jàa-bplìian-mài-ná yàa- raaw-jon-wuua-hǎai-láaeo-khâauy-láawm-khâawk
I don’t think your window is in good condition. You better change it. Don’t wait until the damage is already done to take some action.

22 – จับปลาสองมือ

 • Pronunciation: jàp-bplaa-sǎawng-muue
 • Literal translation: Catch fish with one hand at the same time
 • Close English proverb: He who hunts two hares, leaves one and loses another.

Explanation:  
Doing two difficult things at the same time will lead to failure in both. Imagine how hard it would be to catch a fish in each hand at the same time! Instead, we should focus on doing one thing at a time.

Example:  
จะทำอะไรก็เลือกเอาสักอย่าง อย่าจับปลาสองมือ
jà-tham-à-rai-gâaw-lûueak-ao-sák-yàang yàa-jàp-bplaa-sǎawng-muue
Choose one thing that you want to do. Don’t try to do two difficult things at the same time.

23 – ตีตนไปก่อนไข้

 • Pronunciation: dtii-dton-bpai-gàawn-khâi
 • Literal translation: Think that you have a fever before you actually have a fever
 • Close English proverb: Don’t cross the bridge until you come to it.

Explanation:  
This Thai proverb refers to a situation where someone is fearful or worried about something that hasn’t happened yet. It encourages us not to worry too much about problems that haven’t happened yet. In the end, that problem may not happen at all!

Example:  
ยังไม่เกิดปัญหาอะไร อย่าเพิ่งตีต้นไปก่อนไข้ จะปวดหัวเปล่า ๆ
yang-mâi-gôoet-bpan-hǎa-à-rai yàa-phôoeng-dtii-dton-bpai-gàawn-khâi jà-bpùuat-hǔua-bplào-bplào
There’s no problem yet. Don’t worry about things that haven’t happened yet. You’ll have a headache for nothing.

24 – กำแพงมีหู ประตูมีช่อง

 • Pronunciation: gam-phaaeng-mii-hǔu bprà-dtuu-mii-châawng
 • Literal translation: Walls have ears. Doors have holes.
 • Close English proverb: The walls have ears.

Explanation:  
When talking about a secret, you have to be very careful because people may overhear and reveal it to others. Even if you’re in a room with the door closed, there may be people outside trying to eavesdrop.

Example:  
จะพูดอะไรให้ระวังหน่อย กำแพงมีหู ประตูมีช่อง
jà-phûut-à-rai-hâi-rá-wang-nàauy gam-phaaeng-mii-hǔu bprà-dtuu-mii-châawng
Be careful when speaking. People may hear your secret and reveal it to others.

Be Careful When Speaking; Walls Have Ears

25 – เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง

Pronunciation: ao-máai-sîik-bpai-ngát-máai-sung

Literal translation: Use a thin stick of wood to wedge a log

Explanation:  
If you fight or disagree with people who have more power, there’s a good chance you’re going to lose. This proverb encourages us to choose our fights carefully.

Example:  
ตัวเล็กแค่นี้ ยังไปท้าต่อยตีกับเค้า เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงแท้ ๆ
dtuua-lék-khâae-níi yang-bpai-tháa-dtàauy-dtii-gàp-kháo ao-máai-sîik-bpai-ngát-máai-sung-tháae-tháae
You’re this small but still pick a fight with others. You’re going to lose as you fight with bigger people.

Don’t Fight People Who Are Bigger Than You

26 – กวนน้ำให้ขุ่น

 • Pronunciation: guuan-nám-hâi-khùn
 • Literal translation: Stir the water, making it muddy

Explanation:  
This proverb refers to a situation where things are about to become good again, but someone ruins it. It’s often used when someone is about to forget about a bad thing that happened, but someone does something to remind them of it again.

Example:  
พ่อกำลังจะลืมอยู่แล้ว จะพูดขึ้นมาเพื่อกวนน้ำให้ขุ่นทำไม เดี๋ยวพ่อก็โกรธอีก
phâaw-gam-lang-jà-luuem-yùu-láaeo jà-phûut-khûen-maa-phûuea-guuan-nám-hâi-khùn-ìik-tham-mai dîiao-phâaw-gâaw-gròot-ìik
Dad is about to forget. Why do you speak about it to make him remember? He will get angry again.

27 – กบเลือกนาย

 • Pronunciation: gòp-lûueak-naai
 • Literal translation: Frog chooses boss.

Explanation:
If you’re too choosy, you may end up making a bad decision in the end. This proverb aims to teach people that it’s good to consider your options, but you shouldn’t overdo it.

Example:  
อย่าทำตัวเป็นกบเลือกนายหน่อยเลย เลือกเอาจากตัวเลือกที่มีก็พอ
yàa-tham-dtuua-bpen-gòp-lûueak-naai-nàauy-looei lûueak-ao-jàak-dtuua-lûueak-thîi-mii-gâaw- phaaw
Don’t be too choosy or else you may end up with the bad choice in the end. Just choose from the options you have.

28 – ขี่ช้างจับตั๊กแตน 

Pronunciation: khìi-cháang-jàp-dták-gà-dtaaen

Literal translation: Ride the elephant to catch the grasshoppers

Explanation:  
This Thai proverb refers to a situation where you invest a lot but only get a small return. It warns us to be careful with our investments so that we don’t end up losing out in the end.

Example:  
คิดยังไงถึงจะลงทุนซื้อรถคันใหม่เพื่อไปส่งของแค่ไม่กี่ครั้ง ขี่ช้างจับตั๊กแตนชัด ๆ
Khít-yang-ngai-thǔeng-jà-long-thun-súue-rót-khan-mài-phûuea-bpai-sòng-khǎawng-khâae-mâi-gìi- khráng khìi-cháang-jàp-dták-gà-dtaaen-chát-chát
What are you thinking? Buying a new car to deliver packages for a few times. You’re investing a lot for a small return.

29 – ชี้โพรงให้กระรอก

 • Pronunciation: chíi-phroong-hâi-grà-râawk
 • Literal translation: Point cavity for squirrel

Explanation:  
This proverb encourages us to be careful about the things we say, because we may unintentionally invite others to do something bad. For example, someone may say that the window of her house is broken and she is afraid a thief may come in that way. People who are in need of money may overhear what she said and decide to break into her house to steal.

Example:  
จะพูดอะไรต้องระวัง เดี๋ยวจะเป็นการชี้โพรงให้กระรอกเสียเปล่า ๆ
jà-phûut-à-rai-dtâawng-rá-wang dǐiao-jà-bpen-gaan-chíi-phroong-hâi-grà-râawk-sǐia-bplào-bplào
You have to be careful when speaking or else you may unintentionally advise someone to do bad things.

30 – อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง

 • Pronunciation: yàa-wái-jai-thaang yàa-waang-jai-khon jà-jon-jai-eeng
 • Literal translation: Don’t trust the way, and don’t trust people or else you will be in trouble.

Explanation:  
This Thai proverb warns us against trusting people too easily, because doing so can cause us trouble in the long run.

Example:  
ถึงแม้ว่าเพื่อนของเธอจะแนะนำ แต่เธอก็ต้องดูรายละเอียดของบริการเองด้วย อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเองนะ
thǔeng-máae-wâa-phûuean-khǎawng-thooe-jà-náe-nam dtàae-thooe-gâaw-dtâawng-duu-raai-lá-ìiat- khǎawng-baaw-rí-gaan-eeng-dûuai yàa-wái-jai-thaang yàa-waang-jai-khon jà-jon-jai-eeng
Even though it was recommended by your friend, you still have to look at the service details. Don’t trust people easily.

5. Conclusion

In this article, you learned thirty of the most common Thai proverbs, what they mean, and how to use them. How many of them can you relate to? And are there similar proverbs in your language? 

If you enjoyed this lesson, we recommend continuing to explore ThaiPod101.com. We provide tons of fun and informative lessons from native speakers, free vocabulary lists, an online dictionary, and much more. Here’s just a sample of what you can expect: 

Happy learning!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai