Get up to 45% OFF With The Breakthrough Sale. Hurry! Ends Soon!
Get up to 45% OFF With The Breakthrough Sale. Hurry! Ends Soon!
ThaiPod101.com Blog
Learn Thai with Free Daily
Audio and Video Lessons!
Start Your Free Trial 6 FREE Features

Advanced Thai Phrases You Must Know

Thumbnail

Once you reach an advanced level in Thai, you’ll be expected to understand things like academic language, business jargon, and commonly used idioms and proverbs. In other words, you’ll need to know more difficult and nuanced words in Thai apart from what’s used in daily life.  

To help you get there, we have prepared this guide to advanced Thai phrases. This article covers phrases, expressions, and terms that will ensure your success in the academic, business, and social spheres. Learning this advanced Thai vocabulary is a great way to start sounding more like a native speaker in any context!

A Boy Listening to Something with Headphones

Learn advanced Thai phrases with us.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai Table of Contents
 1. Advanced Thai Phrases for Academic Writing
 2. Powerful Phrases for Your Resume
 3. Smart Phrases for Business and Meetings
 4. Advanced Sayings, Proverbs, and Idioms Used in Daily Life
 5. Conclusion

1. Advanced Thai Phrases for Academic Writing

Let’s begin by looking at some advanced Thai phrases used in academic writing. These are conjunctions and conjunctive phrases that you can use to better organize and articulate your thoughts. Keep in mind that the conjunctions used in academic writing differ from those used in daily life; they are more formal and structural.  

1 – Based on… / According to…

 • Thai phrase: อ้างอิงจาก…
 • Pronunciation: âang-ing-jàak…

Example 1:
อ้างอิงจากงานวิจัยล่าสุด การออกกำลังกายมากเกินไปทำให้ร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อ
aang-ing-jàak-ngaan-wí-jai-lâa-sùt gaan-àawk-gam-lang-gaai-mâak-gooen-bpai-tham-hâi-râang-gaai-sǔun-sǐia-glâam-núuea
According to the latest research, too much exercise leads to loss of muscle mass.

Example 2:
อ้างอิงจากผลการสำรวจ เด็กที่อายุมากกว่า 7 ปีเกิน 50% มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเอง
âang-ing-jàak-phǒn-gaan-sǎm-rùuat dèk-thîi-aa-yú-mâak-gwàa-jèt-bpii-gooen-hâa-sìp-bpooe-sen-mii -thoo-rá-sàp-muue-thǔue-bpen-khǎawng-dtuua-eeng
Based on the survey results, 50% of children who are older than seven years old have their own mobile phones.

2 – Considering…

 • Thai phrase: เมื่อคำนึงถึง…
 • Pronunciation: mûuea-kham-nueng-thǔeng…

Example 1:
เมื่อคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทางบริษัทตัดสินใจยกเลิกการสร้างโรงงานใหม่
mûuea-kham-nueng-thǔeng-phǒn-grà-thóp-thîi-àat-jà-gòoet-khûen thaang-baaw-rí-sàt-dtàt-sǐn-jai- yók-lôoek-gaan-sâang-roong-ngaan-mài
Considering the possible effect, our company decided to cancel the plans for a new plant.

Example 2:
เมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาว การลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
mûuea-kham-nueng-thǔeng-phǒn-bprà-yòot-nai-rá-yá-yaao gaan-long-thun-nai-thú-rá-gìt-phá-lang- ngaan-sà-àat-bpen-sìng-thîi-thùuk-dtâawng
Considering the long-term benefits, investing in a green energy business is the correct option.

3 – Moreover…

Thai phrase: ยิ่งไปกว่านั้น… / นอกจากนั้น…
Pronunciation: yîng-bpai-gwàa-nán… / nâawk-jàak-nán…

Example 1:
ยิ่งไปกว่านั้น การนอนหลับให้เพียงพอยังช่วยทำให้สุขภาพจิตดีอีกด้วย
yîng-bpai-gwàa-nán gaan-naawn-làp-hâi-phiiang-phaaw-yang-chûuai-tham-hâi-sùk-khà-phâap-jìt-dii-ìik -dûuai
Moreover, sufficient sleep makes you have good mental health as well.

Example 2:
นอกจากนั้น การสูบบุหรี่ยังทำให้คนในครอบครัวมีความเสี่ยงทางสุขภาพเพิ่มขึ้นด้วย
nâawk-jàak-nán gaan-sùup-bù-rìi-yang-tham-hâi-khon-nai-khrâawp-khruua-mii-kwaam-sìiang-thaang- sùk-khà-phâap-phôoem-khûuen-dûuai
Moreover, smoking also leads to increased health risk for family members.

4 – In other words… / To put it simply…

 • Thai phrase: กล่าวคือ…
 • Pronunciation: glàao-khuue…

Example 1:
กล่าวคือ กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูง
glàao-khuue gaawng-thun-níi-mii-kwaam-sìiang-sǔung
In other words, this fund is high-risk.

Example 2:
กล่าวคือ บริษัทขนส่งจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล
glàao-khuue baaw-rí-sàt-khǒn-sòng-jà-dâi-ráp-ngoen-yiiao-yaa-jàak-rát-thà-baan
To put it simply, the transport company will get compensation from the government.

5 – On the contrary… / On the other hand…

 • Thai phrase: ในทางกลับกัน…
 • Pronunciation: nai-thaang-glàp-gan…

Example 1:
ในทางกลับกัน แม้การฝากเงินในธนาคารจะให้ผลตอบแทนต่ำ แต่ก็มีความเสี่ยงต่ำเช่นกัน
nai-thaang-glàp-gan máae-gaan-fàak-ngoen-nai-thá-naa-khaan-jà-hâi-phǒn-dtàawp-thaaen-dtàm dtàae-gâaw-mii-kwaam-sìiang-dtàm-chên-gan
On the contrary, despite having a low return, saving your money in the bank is low-risk.

Example 2:
ในทางกลับกัน คนที่มีน้ำหนักสูงกว่ามาตรฐานจะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่า
nai-thaang-glàp-gan khon-thîi-mii-nám-nàk-sǔung-gwàa-mâat-dtrà-thǎan-jà-mii-oo-gàat-bpen-bao- wǎan-mâak-gwàa
On the other hand, overweight people have a higher chance of developing diabetes.

6 – For example…

 • Thai phrase: ยกตัวอย่างเช่น…
 • Pronunciation: yók-dtuua-yàang-chên…

Example 1:
ประเทศไทยปลูกผลไม้ได้หลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น ทุเรียน, มะพร้าว, ส้ม ฯลฯ
bprà-thêet-thai-bplùuk-phǒn-lá-mái-dâi-lǎai-chá-nít yók-dtuua-yàang-chên thú-riian má-phráao sôm láe-ùuen-ùuen
Thailand grows many types of fruit. For example, durian, coconut, orange, etc.

Example 2:
จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ ยกตัวอย่างเช่น ดอยอินทนนท์ สวนสัตว์เชียงใหม่ และทุ่งดอกไม้ เชียงใหม่
jang-wàt-chiiang-mài-mii-sà-thǎan-thîi-thâawng-thîiao-lǎai-thîi yók-dtuua-yàang-chên daauy-in-thá-non sǔuan-sàt-chiiang-mài láe-thûng-dàawk-mái-chiiang-mài
Chiangmai has many tourist attractions. For example, Doi Inthanon, Chiangmai Zoo, and Chiangmai Flower Field.

7 – In summary…

 • Thai phrase: สรุปได้ว่า…
 • Pronunciation: sà-rùp-dâi-wâa…

Example 1:
สรุปได้ว่า ปีนี้ รายได้จากสาขาย่อยคิดเป็น 40% ของรายได้ทั้งหมด
sà-rùp-dâi-wâa bpii-níi raai-dâi-jàak-sǎa-khǎa-yâauy-khít-bpen-sìi-sìp-bpooe-sen-khǎawng-raai-dâi- tháng-mòt
In summary, this year’s revenue from the branches accounts for 40% of total revenue.

Example 2:
สรุปได้ว่า การฉีดวัคซีนช่วยป้องกันการติดเชื้อได้
sà-rùp-dâi-wâa gaan-chìit-wák-siin-chûuai-bpâawng-gan-gaan-dtìt-chúuea-dâi
In summary, vaccination helps prevent infection.

8 – So… / Therefore…

 • Thai phrase: ดังนั้น…
 • Pronunciation: dang-nán…

Example 1:
ดังนั้น การเปิดสาขาเพิ่มถือเป็นการกระจายความเสี่ยง
dang-nán gaan-bpòoet-sǎa-khǎa-phôoem-thǔue-bpen-gaan-grà-jaai-kwaam-sìiang
So, opening a new branch is considered risk diversification.

Example 2:
ดังนั้น เธอไม่ควรซื้อทองในตอนนี้
dang-nán thooe-mâi-khuuan-súue-thaawnดังนั้น เธอไม่ควรซื้อทองในตอนนี้
Therefore, you shouldn’t buy gold now.

9 – …as follows…

 • Thai phrase: …ดังนี้…
 • Pronunciation:dang-níi…

Example 1:
เอกสารที่คุณต้องเตรียมมาด้วยมีดังนี้
èek-gà-sǎan-thîi-khun-dtâawng-dtriiam-maa-dûuai-mii-dang-níi
The documents you have to prepare are listed as follows…

Example 2:
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถแจกแจงได้ ดังนี้
khâa-chái-jàai-tháng-mòt-sǎa-mâat-jàaek-jaaeng-dâi-dang-níi
The total expense can be broken down as follows…

10 – From the information above…

 • Thai phrase: จากข้อมูลข้างต้น…
 • Pronunciation: jàak-khâaw-muun-khâang-dtôn…

Example 1:
ข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ขิงมีประโยชน์ต่อร่างกาย
jàak-khâaw-muun-khâang-dtôn sǎa-mâat-sà-rùp-dâi-wâa khǐng-mii-bprà-yòot-dtàaw-râang-gaai
From the information above, we can conclude that ginger is good for your body.

Example 2:
อ้างอิงจากข้อมูลข้างต้น เศรษฐกิจในปีนี้มีโอกาสจะโตเพิ่มขึ้นอีก 2%
âang-ing-jàak-khâaw-muun-khâang-dtôn sèet-thà-gìt-nai-bpii-níi-mii-oo-gàat-jà-dtoo-phôoem-khûen- ìik-sǎawng-bpooe-sen
Based on the information above, the economy has a chance to grow by 2% this year.

2. Powerful Phrases for Your Resume

Are you learning the Thai language so that you can get a job in Thailand

Of course, you’ll want to include all the basics on your resume (personal information, contact information, photo, educational background, work experience, etc.). But you’ll also need to include some advanced Thai words and phrases that will help your resume stand out. Including the most relevant and powerful expressions will leave a great impression on your potential employer! 

Below, we have outlined a few advanced phrases in Thai to get you started. 

An Up-close Image of a Resume

1 – Career objective

 • Thai phrase: จุดประสงค์ในการทำงาน
 • Pronunciation: jùt-bprà-sǒng-nai-gaan-tham-ngaan

It’s a good idea to let HR know what your career objective is. Nowadays, employees choose the companies they want to work with just as much as companies choose employees. Including your career objectives will help HR get to know you better, which will help them decide whether you fit the job description or not. Moreover, having clear career objectives can make your resume stand out among others.

2 – Activity / Training courses

 • Thai phrase: กิจกรรม / ประวัติการอบรม
 • Pronunciation: gìt-jà-gam / bprà-wàt-gaan-òp-rom

If you’re a new graduate, adding activities or training courses you’ve taken is wise. It gives more information about your knowledge and skills than your educational background alone. 

3 – Language skills

 • Thai phrase: ทักษะด้านภาษา
 • Pronunciation: thák-sà-dâan-phaa-sǎa

Globalization has made language skills crucial. English skills are a must, and knowing a second (or third) language is a bonus. On your resume, you should include both the languages you know and your proficiency level in each one. In Thai resumes, we often classify the proficiency levels as follows:

 • ดีมาก (dii-mâak) = fluent
 • ปานกลาง (bpaan-glaang) = intermediate
 • พื้นฐาน (phúuen-thǎan) = basic

Of course, there are a number of other skills you may want to include on your resume. Below, we have given the Thai translation of the most commonly used ones. 

4 – Multitasking

 • Thai phrase: ทำงานได้หลายอย่างพร้อมกัน
 • Pronunciation: tham-ngaan-dâi-lǎai-yàang-phráawm-gan

5 – Ability to work under pressure

 • Thai phrase: ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • Pronunciation: tham-ngan-phaai-dtâi-kwaam-gòt-dan-dâi

6 – Critical thinking and decision-making

 • Thai phrase: ทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจที่ดี
 • Pronunciation: thák-sà-gaan-khít-wí-khráw-láe-dtàt-sǐn-jai-thîi-dii

7 – Collaboration and teamwork

 • Thai phrase: ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและทำงานเป็นทีมได้
 • Pronunciation: tham-ngaan-rûuam-gàp-phûu-ùuen-dâi-dii-láe-tham-ngaan-bpen-thiim-dâi

Coworkers Standing in a Circle and Putting Their Hands Together to Represent Teamwork

Collaboration and teamwork are essential in business.

8 – Adaptability

 • Thai phrase: ความสามารถในการปรับตัว
 • Pronunciation: kwaam-sǎa-mâat-nai-gaan-bpràp-dtuua

9 – Negotiation and persuasion

 • Thai phrase: ทักษะการโน้มน้าวและประนีประนอม
 • Pronunciation: thák-sà-gaan-nóom-náao-láe-gaan-bprà-nii-bprà-naawm

10 – Strong interpersonal and communication skills

 • Thai phrase: มีปฏิสัมพันธ์และสื่อสารได้ดี
 • Pronunciation: mii-bpà-thì-sǎm-phan-láe-sùue-sǎan-dâi-dii

3. Smart Phrases for Business and Meetings

If you plan on working or doing business in Thailand, you’ll want to know these advanced-level Thai phrases for business presentations and meetings

1 – This … is interesting.

 • Thai phrase: …นี้น่าสนใจ
 • Pronunciation: …níi-nâa-sǒn-jai

Example 1:
หุ้นของบริษัทนี้น่าสนใจ
hûn-khǎawng-baaw-rí-sàt-níi-nâa-sǒn-jai
The stock of this company is interesting.

Example 2:
ตลาดนี้น่าสนใจ
dtà-làat-níi-nâa-sǒn-jai
This market is interesting.

2 – … is worth investing in. 

 • Thai phrase: …นี้น่าลงทุน
 • Pronunciation: …níi-nâa-long-thun

Example 1:
ตลาดพลังงานสะอาดน่าลงทุน
dtà-làat-phá-lang-ngaan-sà-àat-nâa-long-thun
The clean energy market is worth investing in.

Example 2:
ธุรกิจนี้น่าลงทุน
thú-rá-gìt-níi-nâa-long-thun
This business is worth investing in.

3 – This … seems to be a promising business prospect.

 • Thai phrase: …นี้มีแนวโน้มทางธุรกิจที่ดี
 • Pronunciation: …níi-mii-naaeo-nóom-thaang-thú-rá-gìt-thîi-dii

Example 1:
ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มีแนวโน้มทางธุรกิจที่ดี
phà-lìt-dtà-phan-mài-níi-mii-naaeo-nóom-thaang-thú-rá-gìt-thîi-dii
This new product seems to be a promising business prospect.

Example 2:
บริษัทใหม่นี้มีแนวโน้มทางธุรกิจที่ดี
baaw-rí-sàt-mài-níi-mii-naaeo-nóom-thaang-thú-rá-gìt-thîi-dii
This new company seems to be a promising business prospect.

4 – … can still grow.

 • Thai phrase: …ยังโตได้อีก
 • Pronunciation: …-yang-dtoo-dâi-ìik

Example 1:
กองทุนที่ลงทุนหุ้นในอเมริกายังโตได้อีก
gaawng-thun-thîi-long-thun-hûn-nai-à-mee-rí-gaa-yang-dtoo-dâi-ìik
The fund that invests in American stocks can still grow.

Example 2:
เศรษฐกิจในเอเชียยังโตได้อีก
sèet-thà-gìt-nai-ee-chiia-yang-dtoo-dâi-ìik
The economy of Asia can still grow.

5 – … would like to give you more information.

 • Thai phrase: … ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 • Pronunciation: … khǎaw-hâi-khâaw-muun-phôoem-dtooem

Example 1:
ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการใหม่ครับ
phǒm-khǎaw-hâi-khâaw-muun-phôoem-dtooem-gìiao-gàp-baaw-rí-gaan-mài-khráp
I would like to give you more information about the new service.

Example 2:
ทีมของเราขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจคนี้ค่ะ
thiim-khǎawng-rao-khǎaw-hâi-khâaw-muun-phôoem-dtooem-gìiao-gàp-bproo-jèk-níi-khâ
Our team would like to give you more information about this project.

6 – … has/have a special offer for you.

 • Thai phrase: … มีข้อเสนอพิเศษให้กับคุณ
 • Pronunciation: … mii-khâaw-sà-nǒoe-phí-sèet-hâi-gàp-khun

Example 1:
ทางเรามีข้อเสนอพิเศษให้กับคุณ
thaang-rao-mii-khâaw-sà-nǒoe-phí-sèet-hâi-gàp-khun
We have a special offer for you.

Example 2:
ผู้จัดการของเรามีข้อเสนอพิเศษให้กับคุณ
phûu-jàt-gaan-khǎawng-rao-mii-khâaw-sà-nǒoe-phí-sèet-hâi-gàp-khun
Our manager has a special offer for you.

A Stock Market Board

Learn slang expressions related to stock investment.

Are you one of the many people interested in the stock market and investing? Then you should also learn some advanced Thai vocabulary and slang terms related to stock investment. Keep reading! 

7 – Unable to sell the stock without loss

This refers to a situation where you bought a stock at a high price, and now you cannot sell it without loss because the stock price has been decreasing.

Example 1:
เธอมีหุ้นที่ติดดอยอยู่กี่ตัว
thooe-mii-hûn-thîi-dtìt-daauy-yùu-gìi-dtuua
How many stocks do you have that you are unable to sell without loss?

Example 2:
ซื้อหุ้นมาไม่กี่เดือน ติดดอยซะแล้ว
súue-hûn-maa-mâi-gìi-duuean dtìt-daauy-sá-láaeo
I just bought the stock for a few months, and now I can’t sell it without loss.

8 – Able to sell the stock now after being unable to do so without loss

 • Thai phrase: หลุดดอย
 • Pronunciation: lùt-daauy

You would use this phrase at some point after the previous situation, once the stock prices have increased again so you can sell at a profit. 

Example 1:
ติดดอยมาตั้งนาน ในที่สุดก็หลุดดอยซะที
dtìt-daauy-maa-dtâng-naan nai-thîi-sùt-gâaw-lùt-daauy-sá-thii
After being unable to sell stock without loss for a long time, I can finally sell it since the price has increased.

Example 2:
อยากหลุดดอยจะแย่ เมื่อไหร่ราคาหุ้นจะขึ้น
yàak-lùt-daauy-jà-yâae mûuea-rài-raa-khaa-hûn-jà-khûen
I want to sell this stock without loss so badly. When will the stock price increase?

9 – You didn’t buy the stock, and now its price is too high. 

Example 1:
ถ้าเธอรอโบนัสออกแล้วค่อยซื้อ ก็ต้องตกรถแน่นอน
thâa-thooe-raaw-boo-nát-àawk-láaeo-khâauy-súue gâaw-dtâawng-dtòk-rót-nâae-naawn
If you wait for your bonus and use it to buy the stock, you won’t be able to buy it because the price will be too high.

Example 2:
ไม่ได้ตามข่าวไม่กี่วัน ตกรถไปเรียบร้อยแล้ว
mâi-dâi-dtaam-khàao-mâi-gìi-wan dtòk-rót-bpai-rîiap-ráauy-láaeo
I haven’t read the news for a few days, and now the price of the stock I want is too high to buy.

10 – You get 100% profit from the stock investment. 

Example 1:
เมื่อไหร่จะเด้งซะทีนะ
mûuea-rài-jà-dêng-sá-thii-ná
When will I get 100% profit from the stock investment?

Example 2:
หุ้นตัวนี้เด้งเร็ว
hûn-dtuua-níi-dêng-reo
This stock price doubled fast.

4. Advanced Sayings, Proverbs, and Idioms Used in Daily Life

In this last section, you’ll learn advanced Thai idioms, proverbs, and sayings that are used in daily life.  

1 – Easy

 • Thai phrase: กล้วย ๆ / หมู ๆ
 • Pronunciation: glûuai-glûuai / mǔu-mǔu
 • Literal meaning: banana / pig

Example 1:
การบ้านวันนี้เหรอ ทำเสร็จตั้งนานแล้ว ของกล้วย ๆ
gaan-bâan-wan-níi-rǒoe tham-sèt-dtâng-naan-láaeo khǎawng-glûuai-glûuai
Today’s homework? I finished it a long time ago. It is so easy.

Example 2:
อยากกินแพนเค้กเหรอ หมู ๆ รอแป๊บนะ
yàak-gin-paaen-khéek-rǒoe mǔu-mǔu raaw-bpáep-ná
Do you want to eat pancakes? That is easy; wait a minute.

2 – Hard

 • Thai phrase: หิน
 • Pronunciation: hǐn
 • Literal meaning: rock

Example 1:
งานของลูกค้าคนนี้หินมาก
ngaan-khǎawng-lûuk-kháa-khon-níi-hǐn-mâak
The customer’s project is very hard.

Example 2:
เขาทำไม่เข้าใจเรื่องนี้เลย จะสอนให้เข้าใจใน 1 วันนี่หินมาก
khǎo-mâi-khâo-jai-rûueang-níi-looei jà-sǎawn-hâi-khâo-jai-nai-nùeng-wan-nîi-hǐn-mâak
He doesn’t understand this at all. To make him understand within a day is very hard.

3 – No money

 • Thai phrase: ถังแตก
 • Pronunciation: thǎng-dtàaek
 • Literal meaning: broken bucket

Example 1:
ยังไม่ทันสิ้นเดือนเขาก็ถังแตกซะแล้ว
yang-mâi-than-sîn-duuean-khǎo-gâaw-thǎng-dtàaek-sá-láaeo
It is not even the end of the month, and he is already broke.

Example 2:
ถ้าเธอยังใช้เงินแบบนี้ จะต้องถังแตกเข้าซักวันแน่ ๆ
thâa-thooe-yang-chái-ngoen-bàaep-níi jà-dtâawng-thǎng-dtàaek-khâo-sák-wan-nâae-nâae
If you keep spending money like this, you will have no money left one day.

4 – Very hungry

 • Thai phrase: หิวไส้ขาด
 • Pronunciation: hǐu-sâi-khàat
 • Literal meaning: hungry until intestines tear

Example 1:
ไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้า หิวไส้ขาดแล้ว
mâi-dâi-gin-à-rai-maa-dtâng-dtàae-cháo hǐu-sâi-khàat-láaeo
I haven’t eaten anything since this morning. I’m starving.

Example 2:
มีอะไรกินบ้าง หิวไส้ขาดแล้ว
mii-à-rai-gin-bâang hǐu-sâi-khàat-láaeo
Is there anything to eat? I’m so hungry.

A Kid Holding a Fork and Knife at the Table

I’m starving.

5 – Speaking badly of others

 • Thai phrase: ปากหมา
 • Pronunciation: bpàak-mǎa
 • Literal meaning: dog’s mouth

Example 1:
ไอ้ตั้มมันปากหมาจะตาย
âi-dtâm-man-bpàak-mǎa-jà-dtaai
Tum often speaks badly of others.

Example 2:
อย่าปากหมา
yàa-bpàak-mǎa
Don’t bad mouth others.

6 – Being fired

 • Thai phrase: ยื่นซองขาว
 • Pronunciation: yûuen-saawng-khǎao
 • Literal meaning: hand someone a white envelope

Example 1:
เขาโดนยื่นซองขาว เพราะมาทำงานสายบ่อย
khǎo-doon-yûuen-saawng-khǎao phráw-maa-tham-ngaan-sǎai-bàauy
He was fired because he often comes to work late.

Example 2:
เธอทำผิดกฎบริษัท ระวังจะโดนยื่นซองขาว
thooe-tham-phìt-gòt-baaw-rí-sàt rá-wang-jà-doon-yûuen-saawng-khǎao
You violated the company’s rules. You may be fired.

7 – Beloved one

 • Thai phrase: หัวแก้วหัวแหวน
 • Pronunciation: hǔua-gâaeo-hǔua-wǎaen
 • Literal meaning: head of glass and head of ring

Example 1:
เธอเป็นหลานหัวแก้วหัวแหวนของครอบครัว
thooe-bpen-lǎan-hǔua-gâaeo-hǔua-wǎaen-khǎawng-khrâawp-khruua
She is the beloved grandchild of the family.

Example 2:
ปริมเรียนเก่ง มารยาทดี เป็นนักเรียนหัวแก้วหัวแหวนของครู
bprim-riian-gèeng maa-rá-yâat-dii bpen-nák-riian-hǔua-gâaeo-hǔua-wǎaen-khǎawng-khruu
Prim studies well and has good manners. She is the teacher‘s beloved student.

8 – You have to depend on yourself.

 • Thai phrase: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
 • Pronunciation: dton-bpen-thîi-phûeng-hàaeng-dton
 • Literal meaning: You are a supporter of yourself.

Example 1:
อย่ามัวแต่คอยความช่วยเหลือจากคนอื่น ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
yàa-muua-dtàae-khaauy-kwaam-chûuai-lǔuea-jàak-khon-ùuen dton-bpen-thîi-phûeng-hàaeng-dton
Don’t wait for help from others. You have to depend on yourself.

Example 2:
พ่อไม่สามารถช่วยลูกไปได้ตลอด ลูกต้องดูแลตัวเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะ
phâaw-mâi-sǎa-mâat-chûuai-lûuk-bpai-dâi-dtà-làawt lûuk-dtâawng-duu-laae-dtuua-eeng dton-bpen- thîi-phûeng-hàaeng-dton
I can’t support you forever. You have to look after yourself as one has to depend on oneself. [A dad says to his child.]

9 – A couple who is suitable for each other 

 • Thai phrase: กิ่งทองใบหยก
 • Pronunciation: gìng-thaawng-bai-yòk
 • Literal meaning: Gold branch and jade leaf

Example 1:
คู่บ่าวสาวเหมาะสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก
khûu-bàao-sǎao-màw-sǒm-gan-yàang-gàp-gìng-thaawng-bai-yòk
The married couple is so suitable for each other.

Example 2:
เจ้าบ่าวก็หล่อ เจ้าสาวก็สวย เหมาะกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก
jâo-bàao-gâaw-làaw jâo-sǎao-gâaw-sǔuai màw-gan-yàang-gàp-gìng-thaawng-bai-yòk
The groom is so handsome. The bride is so beautiful. They are perfect for one another.

10 – Having the expenses be greater than the revenue

 • Thai phrase: ชักหน้าไม่ถึงหลัง
 • Pronunciation: chák-nâa-mâi-thǔeng-lǎng
 • Literal meaning: Pull from the front but can’t reach the back

Example 1:
เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ รายได้ไม่ดี ชักหน้าไม่ถึงหลังแล้ว
sèet-thà-gìt-bàaep-níi raai-dâai-mâi-dii chák-nâa-mâi-thǔeng-lǎng-láaeo
Because of the bad economy, the revenue decreased. The expenses are greater than the revenue now.

Example 2:
เขาเครียดมาก เพราะชักหน้าไม่ถึงหลัง
khǎo-khrîiat-mâak phráw-chák-nâa-mâi-thǔeng-lǎng
He is so stressed because his expenses are greater than his revenue.

A Woman Showing that Her Coin Purse Is Empty

The expenses are greater than the revenue now.

5. Conclusion

In this article, you learned a variety of advanced Thai phrases for use in the academic and business spheres. What are your thoughts on the phrases and expressions you saw today? Are they easy or difficult? Let us know in the comments! 

Now that you’ve finished this lesson, do you have any idea what you want to learn next on ThaiPod101.com? You can find several advanced Thai lessons in our Level 5 pathway, though you can also take your time to browse our content. Here are some fun suggestions to get you started: 

Create your free lifetime account to get started!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Thai