Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

INTRODUCTION
Ryan: Ryan here! Thai Absolute Beginner Season 1, Lesson 21 - This Thai lesson is Do You Like Pad Thai? In this lesson, you'll learn how to ask "do you like?" in Thai.
Pim: "ใช่ค่ะ(châi khâ)," "that's right!"
Ryan: So, "khruu" Pim, where does this conversation take place?
Pim: "ที่งานเลี้ยงอาหารเย็นค่ะ(thîi ngaan líiang aa-hăan yen khâ)," "at a dinner party." "คุณสตีฟกำลังคุยอยู่กับเพื่อนชาวไทยคนใหม่ชื่อคุณณัฐพงษ์ค่ะ(khun sà-dtíip gam-lang khui yùu gàp phûuean chaao thai khon mài chûue nát-thá-phong khâ)," "Steve is talking to a new Thai friend, Mr. Nattapong." "เอาล่ะค่ะ ไปฟังบทสนทนากันเลยดีกว่า(ao lâ khâ bpai fang bòt sŏn-thá-naa gan looei dii gwàa)" Let's listen to the conversation!

Lesson conversation

ผู้จัดการ: เยี่ยมมากทุกๆคน นี่คือคุณสตีฟจากอเมริกา เชิญครับคุณสตีฟ (yîiam maak thúk-thúk khon nîi khuue khun sà-dtíip jàak à-mee-rí-gaa chooen khráp khun sà-dtíip)
สตีฟ: สวัสดีครับทุกท่าน ผมชื่อสตีฟ ผมมาจากซานดิเอโก้ ประเทศอเมริกา ผมเป็นวิศวกร และผมชอบเมืองไทยมากๆครับ (sà-wàt-dii khráp thúk-thâan phǒm chûue sà-dtíip phǒm maa jàak saan-dì-ee-gôo bpra-thêet à-mee-rí-gaa phǒm bpen wít-sà-wá-gaawn láe phǒm châawp muueang-thai mâak-mâak khráp)
กลุ่มพนักงาน: ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ. (yin-dii thîi dâai rúu-jàk khráp/khâ)
ผู้จัดการ: ขอบคุณครับคุณสตีฟ (khàawp-khun khráp khun sà-dtíip)
เชิญนั่งได้ครับ (chooen nâng dâai khráp)
ณัฐพงษ์: คุณสตีฟ สวัสดีครับ ผมชื่อณัฐพงษ์ ยินดีที่ได้รู้จักครับ (khun sà-dtíip sà-wàt-dii khráp phǒm chûue nát-thá-phong yin-dii thîi dâai rúu-jàk khráp)
สตีฟ: เช่นกันครับ (chên-gan khráp)
ณัฐพงษ์: คุณชอบผัดไทยไหมครับ (khun châawp phàt thai mái khráp)
สตีฟ: ผมไม่ชอบครับ (หยุด) ผมชอบมากๆครับ (หัวเราะ) (phǒm mâi châawp khráp (yùt) phǒm châawp mâak-mâak khráp (hǔua-ráw))
ณัฐพงษ์: คุณเป็นคนตลกนะครับคุณสตีฟ (khun bpen khon dtà-lòk ná khráp khun sà-dtíip)
Ryan: Once again slowly.
ผู้จัดการ: เยี่ยมมากทุกๆคน นี่คือคุณสตีฟจากอเมริกา เชิญครับคุณสตีฟ (yîiam maak thúk-thúk khon nîi khuue khun sà-dtíip jàak à-mee-rí-gaa chooen khráp khun sà-dtíip)
สตีฟ: สวัสดีครับทุกท่าน ผมชื่อสตีฟ ผมมาจากซานดิเอโก้ ประเทศอเมริกา ผมเป็นวิศวกร และผมชอบเมืองไทยมากๆครับ (sà-wàt-dii khráp thúk-thâan phǒm chûue sà-dtíip phǒm maa jàak saan-dì-ee-gôo bpra-thêet à-mee-rí-gaa phǒm bpen wít-sà-wá-gaawn láe phǒm châawp muueang-thai mâak-mâak khráp)
กลุ่มพนักงาน: ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ. (yin-dii thîi dâai rúu-jàk khráp/khâ)
ผู้จัดการ: ขอบคุณครับคุณสตีฟ (khàawp-khun khráp khun sà-dtíip)
เชิญนั่งได้ครับ (chooen nâng dâai khráp)
ณัฐพงษ์: คุณสตีฟ สวัสดีครับ ผมชื่อณัฐพงษ์ ยินดีที่ได้รู้จักครับ (khun sà-dtíip sà-wàt-dii khráp phǒm chûue nát-thá-phong yin-dii thîi dâai rúu-jàk khráp)
สตีฟ: เช่นกันครับ (chên-gan khráp)
ณัฐพงษ์: คุณชอบผัดไทยไหมครับ (khun châawp phàt thai mái khráp)
สตีฟ: ผมไม่ชอบครับ (หยุด) ผมชอบมากๆครับ (หัวเราะ) (phǒm mâi châawp khráp (yùt) phǒm châawp mâak-mâak khráp (hǔua-ráw))
ณัฐพงษ์: คุณเป็นคนตลกนะครับคุณสตีฟ (khun bpen khon dtà-lòk ná khráp khun sà-dtíip)
Ryan: Once again with the English.
ผู้จัดการ: เยี่ยมมากทุกๆคน นี่คือคุณสตีฟจากอเมริกา เชิญครับคุณสตีฟ (yîiam maak thúk-thúk khon nîi khuue khun sà-dtíip jàak à-mee-rí-gaa chooen khráp khun sà-dtíip)
Ryan: Great job, everyone. This is Steve from the United States. Steve, please.
สตีฟ: สวัสดีครับทุกท่าน ผมชื่อสตีฟ ผมมาจากซานดิเอโก้ ประเทศอเมริกา ผมเป็นวิศวกร และผมชอบเมืองไทยมากๆครับ (sà-wàt-dii khráp thúk-thâan phǒm chûue sà-dtíip phǒm maa jàak saan-dì-ee-gôo bpra-thêet à-mee-rí-gaa phǒm bpen wít-sà-wá-gaawn láe phǒm châawp muueang-thai mâak-mâak khráp)
Ryan: Hello everyone. My name is Steve. I'm from San Diego, USA. I'm an engineer. And I really like Thailand.
กลุ่มพนักงาน: ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ. (yin-dii thîi dâai rúu-jàk khráp/khâ)
Ryan: Nice to meet you.
ผู้จัดการ: ขอบคุณครับคุณสตีฟ (khàawp-khun khráp khun sà-dtíip)
Ryan: Thank you, Steve.
เชิญนั่งได้ครับ (chooen nâng dâai khráp)
Ryan: Please sit.
ณัฐพงษ์: คุณสตีฟ สวัสดีครับ ผมชื่อณัฐพงษ์ ยินดีที่ได้รู้จักครับ (khun sà-dtíip sà-wàt-dii khráp phǒm chûue nát-thá-phong yin-dii thîi dâai rúu-jàk khráp)
Ryan: Steve, hi, my name is Nattapong. Nice to meet you.
สตีฟ: เช่นกันครับ (chên-gan khráp)
Ryan: Same here.
ณัฐพงษ์: คุณชอบผัดไทยไหมครับ (khun châawp phàt thai mái khráp)
Ryan: Do you like pad Thai?
สตีฟ: ผมไม่ชอบครับ (หยุด) ผมชอบมากๆครับ (หัวเราะ) (phǒm mâi châawp khráp (yùt) phǒm châawp mâak-mâak khráp (hǔua-ráw))
Ryan: No, I don't like it. (pause) I love it. (laughter)
ณัฐพงษ์: คุณเป็นคนตลกนะครับคุณสตีฟ (khun bpen khon dtà-lòk ná khráp khun sà-dtíip)
Ryan: Steve, you're funny.
POST CONVERSATION BANTER
Pim: "สวัสดีค่ะไรอัน(sà-wàt-dii khâ rai-ân)."
Ryan: "สวัสดีครับครูพิม(sà-wàt-dii khráp khruu phim)" Do you know why "คุณแหม่ม(khun màem)" doesn't seem like she likes me?
Pim: Yes, of course. Do you remember when you met her for the first time and three of us went to have lunch together?
Ryan: Yes.
Pim: That day we ordered many dishes to share and ate them together, right? Did you notice that there was "ช้อนกลาง(cháawn glaang)," a "serving spoon," on every dish?
Ryan: Yeah, so?
Pim: You didn't use those spoons, but you used your own spoon to put food onto your plate!
Ryan: What's wrong with that?
Pim: It's all right not to use "ช้อนกลาง(cháawn glaang)" when eating very casually with your friends and family, but it's considered bad manners when eating with one you are not close to. Some people even hate those who don't use it.
Ryan: Oh! I didn't know that. "Khruu" Pim, what should I do? Does she already hate me?
Pim: Don't worry. I've described to her that you might not know the culture of using "ช้อนกลาง(cháawn glaang)."
Ryan: That's a relief. Okay, let's move on to the vocabulary section. Let's take a look at the vocabulary and phrase list for this lesson.
VOCAB LIST
The first word is:
Pim: เยี่ยม (yîiam) [natural native speed]
Ryan: Great or excellent.
Pim: เยี่ยม (yîiam) [slowly - broken down by syllable]. เยี่ยม (yîiam) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: ทุก (thúk) [natural native speed]
Ryan: Every.
Pim: ทุก (thúk) [slowly - broken down by syllable]. ทุก (thúk) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: เมืองไทย (muueang thai) [natural native speed]
Ryan: Thailand.
Pim: เมืองไทย (muueang thai) [slowly - broken down by syllable]. เมืองไทย (muueang thai) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: เชิญ (chooen) [natural native speed]
Ryan: Please, go ahead or be my guest.
Pim: เชิญ (chooen) [slowly - broken down by syllable]. เชิญ (chooen) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: ทุกท่าน (thúk-thân) [natural native speed]
Ryan: Everyone (polite).
Pim: ทุกท่าน (thúk-thân) [slowly - broken down by syllable]. ทุกท่าน (thúk-thân) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: นั่ง (nâng) [natural native speed]
Ryan: To sit.
Pim: นั่ง (nâng) [slowly - broken down by syllable]. นั่ง (nâng) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: ผัดไทย (phàt thai) [natural native speed]
Ryan: Pad Thai.
Pim: ผัดไทย (phàt thai) [slowly - broken down by syllable]. ผัดไทย (phàt thai) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: ชอบ (châawp) [natural native speed]
Ryan: To like.
Pim: ชอบ (châawp) [slowly - broken down by syllable]. ชอบ (châawp) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: ตลก (dtà-lòk) [natural native speed]
Ryan: Funny.
Pim: ตลก (dtà-lòk) [slowly - broken down by syllable]. ตลก (dtà-lòk) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: เยี่ยมมาก (yîiam mâak) [natural native speed]
Ryan: Great job.
Pim: เยี่ยมมาก (yîiam mâak) [slowly - broken down by syllable]. เยี่ยมมาก (yîiam mâak) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: เชิญนั่ง (chooen nâng) [natural native speed]
Ryan: Please sit.
Pim: เชิญนั่ง (chooen nâng) [slowly - broken down by syllable]. เชิญนั่ง (chooen nâng) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: คุณเป็นคนตลก (khun bpen khon dtà-lòk) [natural native speed]
Ryan: You're funny.
Pim: คุณเป็นคนตลก (khun bpen khon dtà-lòk) [slowly - broken down by syllable]. คุณเป็นคนตลก (khun bpen khon dtà-lòk) [natural native speed]
Ryan: Next.
Pim: มาจาก (maa jàak) [natural native speed]
Ryan: To come from.
Pim: มาจาก (maa jàak) [slowly - broken down by syllable]. มาจาก (maa jàak) [natural native speed]
KEY VOCABULARY AND PHRASES
Ryan: Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson. First we have a phrase.
Pim: "เยี่ยมมาก(yîiam mâak)"
Ryan: "Really great."
Pim: The word "เยี่ยม(yîiam)" means "great," "excellent," or "superb." "มาก(mâak)" is an intensifying adjective that means "very" or "many." You could use this expression in countless situations. Anytime you want to say something is really great, especially when you want to compliment someone.
Ryan: Can we hear this phrase again? Listeners, please repeat after "khruu" Pim, "Really great."
Pim: "เยี่ยมมาก(yîiam mâak)" [pause]
Ryan: Next, we have another phrase.
Pim: "เชิญนั่ง(chooen nâng)"
Ryan: "Please sit."
Pim: "นั่ง(nâng)" is the verb "to sit." "เชิญ(chooen)" is a word you use when you want to invite someone to do something. Its usage is very simple. You can just put the verb after "เชิญ(chooen)." The phrase would then mean "please do that verb." For example, "ทาน(thaan)" is "to eat," "เชิญทาน((chooen thaan)" then means "please eat" or "go ahead." Ryan, "to have a look" is "ดู(duu)." How would you say "please have a look, go ahead?"
Ryan: "เชิญดู(chooen duu)"
Pim: Yes, that's right.
Ryan: Listeners, please repeat the phrase after "khruu" Pim. "'Please sit."
Pim: "เชิญนั่ง(chooen nâng)" [pause]
Ryan: Finally, we have a word.
Pim: "เมืองไทย(muueang thai)"
Ryan: "Thailand." "Khruu" Pim, haven't we learned that we say "ประเทศไทย(bprà-thêet thai)" for "Thailand?" What's the difference between the two?
Pim: They are the same, but "เมืองไทย(muueang thai)" is usually said in not so formal situation, such as everyday conversation. So it's the most common way for Thai people to refer to "Thailand." Actually "เมือง(muueang)" means "city." For example, we say "เมืองโตเกียว(muueang dtoo-giiao)" for "Tokyo," "เมืองแวนคูเวอร์(muueang waaen-khuu-wôoe) " for "Vancouver," and so on. However, "เมืองไทย(muueang thai)" is the only unique example where it refers to the entire country.
Ryan: Listeners, please repeat the word after "khruu" Pim. "Thailand."
Pim: "เมืองไทย(muueang thai)" [pause]

Lesson focus

Ryan: Okay, let's move on to the grammar section. In this lesson, we'll learn how to ask "Do you like?" in Thai and also how to respond to such a question.
Pim: "ใช่ค่ะ(châi khâ)," "right." Let's start with the vocabulary. "Like" is "ชอบ(châawp)" in Thai. You can simply ask someone whether if he or she likes anything by putting "ชอบ(châawp)" between the subject and the object you are asking about, followed by the yes/no question indicator "ไหม(mái)." For example, "คุณชอบต้มยำกุ้งไหม(khun châawp dtôm-yam-gûng mái)" means "Do you like Tom-yam-koong?" Ryan, could you tell me how you would ask me if I like chocolate? "Chocolate" is "ช็อคโกแลต(cháwk-goo-láet)" in Thai.
Ryan: "ครูพิม คุณชอบช็อคโกแลตไหมครับ(khruu phim khun châawp cháwk-goo-láet mái khráp)"
Pim: That's right. You could omit saying the subject and the object and say only "ชอบไหม(châawp mái)" in an informal situation when you and the one you are asking already know what you are talking about. For example, you brought your girlfriend to a very nice restaurant and wanted to ask her whether if she liked the restaurant, you can say "ชอบไหม(châawp mái)."
Ryan: Okay. I got it. Then how would we answer such a question?
Pim: If the answer is "yes," you can just repeat the verb "ชอบ(châawp)." You can also include the subject in the answer. For example, "ผมชอบ(phŏm châawp)" or "ดิฉันชอบ(dì-chăn châawp)" means "Yes, I like."
Ryan: Okay, listeners. Let's repeat these sentences after "khruu" Pim. "Do you like chocolate?"
Pim: "คุณชอบช็อคโกแลตไหมคะ(khun châawp cháwk-goo-láet mái khá)" [pause]
Ryan: "Yes, I do."
Pim: "ชอบค่ะ(châawp khâ)" [pause] or "ดิฉันชอบค่ะ(dì-chăn châawp khâ)" [pause] All right, you can also add intensifying adverbs to modify the answer. For example, "มาก(mâak)" "very much," "มากๆ(mâak mâak)" "very, very much," and "มากเลย(mâak looei)" "very much, indeed." Ryan, "do you like Thailand?"
Ryan: "ชอบมากเลยครับ(châawp mâak looei khráp)" "I like it very much, indeed." Okay, let's repeat these phrases after "khruu" Pim. "Like it very much"
Pim: "ชอบมากค่ะ(châawp mâak khâ)" [pause]
Ryan: "Like it very, very much" or "love it"
Pim: "ชอบมากๆค่ะ(châawp mâak mâak khâ)" [pause]
Ryan: "Like it very much, indeed"
Pim: "ชอบมากเลยค่ะ(châawp mâak looei khâ)" [pause]
Ryan: What about a negative answer? How would I say I don't like it?
Pim: Remember our negative prefix "ไม่(mâi)?" If you don't like the object, you would say "ไม่ชอบ(mâi châawp)," "don't like it." And if you want the answer to sound stronger, you can add the intensifying adverbs mentioned earlier to modify the answer. You can also say "ไม่ชอบเลย(mâi châawp looei)," "don't like it at all."
Ryan: Can we hear these phrases again? Listeners, please repeat after "khruu" Pim. "Don't like it at all"
Pim: "ไม่ชอบเลยค่ะ(mâi châawp looei khâ)" [pause]
Ryan: "don't like it very much"
Pim: "ไม่ชอบมากค่ะ(mâi châawp mâak looei khâ)" [pause]
Ryan: Now, let's review. Listeners, how would you ask someone if he likes you or not? [pause] "Khruu" Pim, the answer is?
Pim: "คุณชอบดิฉันไหมคะ(khun châawp dì-chăn mái khá)"
Ryan: Okay, next. How would a man answer back "I like you very much, indeed?" [pause] "Khruu" Pim, the answer is?
Pim: "ผมชอบมากเลยครับ(phŏm châawp mâak looei khráp)"
Ryan: Okay, that's all for today's lesson.
Pim: "มีคำถามอะไรไหมคะ(mii kham-thăam a-rai mái khá)"
Ryan: "Do you have any questions?"
Pim: If you do, please let us know in the comment section. "แล้วพบกันใหม่ค่ะ(láaeo phóp gan mài khâ)"
Ryan: See you next time.

13 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

ThaiPod101.com Verified
Tuesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Thaipod101.com Verified
Monday at 03:38 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hello Nancy,


Thanks again. I'm glad that this does help. We wish you a good progress of learning Thai. Please feel free to ask if you have any future questions. I will be glad to help.


Have a nice day.


Parisa

Team ThaiPod101.com

Nancy
Friday at 02:27 PM
Your comment is awaiting moderation.

Thanks for the help. It really does help visualizing the tones.

Thaipod101.com Verified
Thursday at 09:30 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hello Nancy,


Thank you very much for your comment and share your favorite food with us here. For your question, to vocally produce "falling tone" is to start low, go higher up and fall down like a mountain. For "rising" the sound go down and rise up like a vale. For short vowel just say it short or copy how native speaker does if you have a chance. Let me know if that work for you.


Have a nice day.


Parisa

Team ThaiPod101.com

Nancy
Sunday at 06:42 PM
Your comment is awaiting moderation.

ฉันรักพัดไทยมากๆ (I love pad Thai very much!)


Thanks for your help with tones. The explanation helps for the spelling part. However, how does one produce (speakng wise) a falling or rising tone if the syllable has a short tone? For example ฝน (t has a short vowel vocally and it is rising. How can this be reproduced? I can reproduce tones if they are either rising and falling for two syllables. How is it done for one syllable? I only have enough time for either the falling OR rising parts. Not the other half of the tone. I’m talking about how to make them vocally so I'll be understood. Please, please help!

ThaiPod101.com Verified
Tuesday at 07:55 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hi Patrick,


Thank you very much for your comment. For your question, either one is okay, but เมืองไทย muueang thai is a little bit less formal. You're welcome for any future questions.


Wishing you a good day. :)


Parisa

team Thaipod101.com

Patrick
Monday at 03:31 AM
Your comment is awaiting moderation.

Hello


When i talk about the country Thailand, which one i should use? เมืองไทย muueang thai or bprà-thêet thai


Thank you


Patrick :wink:

ThaiPod101.com Verified
Wednesday at 11:51 AM
Your comment is awaiting moderation.

Hi Jon,


Thank you for posting,

Do you mean that the Review audio has a different order?

We will consider yur suggestion for the next lessons.


Thank you,

Ofelia

Team ThaiPod101.com

Jon
Monday at 09:37 PM
Your comment is awaiting moderation.

would be easier if the vocabulary list was in the order of the audio track, i find this in every lesson


thanks

ThaiPod101.com Verified
Wednesday at 06:57 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hi Yanqi,


Thank you for the comment. We've fixed the issue, so you'll be able to see the PDF lesson notes correctly.


If you have any questions, please let us know.


Thank you,


Jae

Team ThaiPod101.com

Yanqi
Monday at 11:39 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hi,


There's no pdf for this lesson. Can you add it on?

Thank you!


Yanqi