Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hello, guys! Welcome back to Thai Top Words. Today we are going to be doing 20 Words You'll Need for the Beach. Let's begin!
1. แว่นกันแดด (wâaen-gan-dàaet) “sunglasses”
เขาชอบใส่แว่นกันแดด (khăo châawp sài wâaen-gan-dàaet) “He likes to wear sunglasses.”
2. ชายหาด (chaai-hàat) “beach”
เราไปเดินเล่นที่ชายหาดกันไหม (rao bpai dooen lên thîi chaai-hàat gan măi) “Shall we take a walk along the beach?”
3. ว่ายน้ำ (wâai-náam) “swimming”
เขาว่ายน้ำเก่งมาก (khăo wâai-náam gèng mâak) “He is good at swimming.”
I'm not good at swimming at all.
4. พระอาทิตย์ (phrá-aa-thít) “sun”
ไปดูพระอาทิตย์ตกกัน (bpai duu phrá-aa-thít dtòk gan) “Let's go and see the sunset.”
5. ต้นปาล์ม (dtôn bpaam) “palm tree”
ที่นี่มีต้นปาล์มเยอะ (thîi nîi mii dtôn bpaam yóe) “There are a lot of palm trees here.”
I think most of the resorts in Thailand do have palm trees.
6. เปลือกหอย (bplùueak hǎuuy) “seashell”
ไม่ควรเก็บเปลือกหอยกลับบ้าน (mâi khuuan gèp bplùueak hǎuuy glàp bâan) “We should not take seashells home.”
7. ชุดว่ายน้ำ (chút-wâai-náam) “swimsuit”
ฉันลืมเอาชุดว่ายน้ำมา (chăn luuem ao chút-wâai-náam maa) “I forgot to bring a swimsuit.”
You can buy a new one though. It's very cheap in Thailand.
8. มหาสมุทร (má-hǎa-sà-mùt) “ocean”
เกาะนี้อยู่ในมหาสุมทรแปซิฟิก (gàw níi yùu nai má-hǎa-sà-mùt bpaae-sí-fík) “This island is in the Pacific ocean.”
Actually this word มหาสมุทร (má-hǎa-sà-mùt), normally we used it with a name. So... But if you want to say, “I love the ocean,” you would use the word, ทะเล (thale). So it would be ฉันรักไปทะเล (chăn châawp bpai thale) “I love to go to the ocean.”
9. ไลฟ์การ์ด (lái-gàat) “lifeguard”
เขาเป็นไลฟ์การ์ดที่นี่ (khăo bpen lái-gàat thîi nîi) “He is a lifeguard here.”
10. เจ็ตสกี (jét-sà-gii) “jet ski”
ฉันชอบเล่นเจ็ตสกี (chăn châawp lên jét-sà-gii) “I like playing on the jet ski.”
Is that how the jet ski sound like? I used to play a Jet Ski once. It's awesome! I mean, I loved the experience. How about you guys?
11. ผ้าขนหนู (phâa khǒn nǔu) “towel”
อย่าลืมเอาผ้าขนหนูไป (yàa luuem ao phâa khǒn nǔu bpai) “Don't forget to bring a towel.”
12. เก้าอี้ชายหาด (gâo-îi chaai-hàat) “beach chair”
แม่นั่งอยู่บนเก้าอี้ชายหาด (mâae nâng yùu bon gâo-îi chaai-hàat) “Mom is sitting on a beach chair.”
13. ปราสาททราย (bpraa-sàat saai) “sand castle”
เด็กๆ กำลังก่อปราสาททราย (dèk dèk gam-lang gàaw bpraa-sàat saai) “Children are building a sand castle.”
14. เรือ (ruuea) “boat”
เราต้องนั่งเรือเพื่อไปเกาะช้าง (rao dtông nâng ruuea phûuea bpai gàw cháng) “We have to ride a boat to go to Chang island.”
15. ดำน้ำแบบสน็อกเกิล (dam-nám bàaep sà-náwk-gôoen) “snorkeling”
ฉันชอบดำน้ำแบบสน็อกเกิลมาก (chăn châawp dam-nám bàaep sà-náwk-gôoen mâak) “I like snorkeling.”
16. รองเท้าแตะ (raawng-tháo dtàe) “flip-flop”
รองเท้าแตะคู่นี้ใส่สบายมาก (raawng-tháo dtàe khûu níi sài sà-baai mâak) “This pair of flip-flop is very comfortable.”
17. ครีมกันแดด (khriim-gan-dàaet) “sunscreen”
เธอควรทาครีมกันแดด (thooe khuuan thaa khriim-gan-dàaet) “You should apply sunscreen.”
18. บิกินี (bì-gì-nii) “bikini”
Bikini in English.
บิกินีตัวนี้สวยมาก (bì-gì-nii dtuua níi sŭuai mâak) “This bikini is very pretty.”
Funny thing about Thailand is that people don't really wear bikini, and normally, when we are going to the beach, what we do is don't wear a swimsuit. I mean some people do but most people just wear a t-shirt and a shorts.
19. อาหารทะเล (aa-hăan thá-lee) “seafood”
My favorite word อาหารทะเล (aa-hăan thá-lee) “seafood”. I love seafoods so much. My favorite would be crab.
อาหารทะเลที่นี่อร่อยมาก (aa-hăan thá-lee thîi nîi a-ròi mâak) “Seafood here is very delicious.”
Crabs in Thailand are cheap, it’s very good and it's fresh and the seafood sauce there is awesome. You guys should try.
20. มะพร้าว (má-phráao) “coconut”
เขาชอบกินมะพร้าวมาก (khăo châawp gin má-phráao mâak) “He likes eating coconut.”
I would recommend you to have a young coconut, or in Thai, it's มะพร้าวอ่อน (má-phráao-òn).
Okay, that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like our video and subscribe to our channel. And if you guys love to go to the beach like I do, let me know what you normally do at the beach or what do you like about the beach in the comment below.
Don't forget to check out our website, ThaiPod101.com and see you guys next time. Bye bye!

Comments

Hide