Lesson Transcript

Hello everyone, welcome back to Thai top words. I am Jay and today, we will be doing something very interesting. So our lesson today is, 5 Amazing Love Quotes from Thai Songs. Let’s get started.
1. ตั้งแต่พบกันวันนั้น ใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้ เธอเติมเต็มสิ่งดีๆ ให้ทุกวันที่มี กลายเป็นวันที่มีความหมาย" (dtâng dtàae phóp gan wan nán jai gâaw rúu wâa rao jà mii gan wan níi thooe dtooem dtem sìng dii dii hâi thúk wan thîi mii glaai bpen wan thîi mii khwaam măai) "Ever since we met that day, my heart knew we would be together up till this day. You fill me up with good things, so that everyday is a day of purpose and meaning.”
That’s a bit deep. So, the song would go like, ตั้งแต่พบกันวันนั้น ใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้ เธอเติมเต็มสิ่งดีๆ ให้ทุกวันที่มี กลายเป็นวันที่มีความหมาย (dtâng dtàae phóp gan wan nán jai gâaw rúu wâa rao jà mii gan wan níi thooe dtooem dtem sìng dii dii hâi thúk wan thîi mii glaai bpen wan thîi mii khwaam măai)
I am not a good singer but yeah, it’s a very good song. I personally like this song myself. So it’s on YouTube. So you can find it and listen to it. So this song is sung by this amazing singer called Da Endorphine. The name of the song is, “The more I get to know you, the more I love you.” But in Thai, it is, ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ (yîng rúu-jàk yîng rák thooe)
2 ก็เพราะว่าเธอ คือของขวัญที่สวรรค์ให้มา ฉันจะเก็บรักษามันเอาไว้ ให้นาน จะไม่ให้ใครทำร้ายเธอ ถ้าฉันยังยืนอยู่ตรงนี้" (gâaw phráw wâa thooe khuue khǎawng khwăn thîi sà-wăn hâi maa chăn jà gèp rák-săa man ao wái hâi naan jà mâi hâi khrai tham ráai thooe thâa chăn yang yuuen yùu dtrong níi) "Because you are a present from heaven, I will never let it go. Nobody can hurt you if I stand here."
This song is called เธอคือของขวัญ (thooe khuue khǎawng-kwǎn) or “you are a present” sang by Singto Numchok. Try to look it up. It’s a very nice song.
3 "คือเรื่องมหัศจรรย์ ที่เราได้พบกัน คือเรื่องมหัศจรรย์ ฉันรักเธอ คือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุด ที่ฉันเคยได้เจอ เธอ คือเรื่องมหัศจรรย์" (khuue rûueang má-hàt-sà-jan thîi rao dâi phóp gan khuue rûueang má-hàt-sà-jan chăn rák thooe khuue rûueang má-hàt-sà-jan thîi sùt thîi chăn khooei dâi jooe thooe khuue rûueang má-hàt-sà-jan) "It's a miraculous event that we met. It's a miraculous event that I could love you. It’s the biggest miraculous event I could have met. You are a miraculous event."
So this song is sang like this. คือเรื่องมหัศจรรย์ ที่เราได้พบกัน คือเรื่องมหัศจรรย์ ฉันรักเธอ คือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุด ที่ฉันเคยได้เจอ เธอ คือเรื่องมหัศจรรย์" (khuue rûueang má-hàt-sà-jan thîi rao dâi phóp gan khuue rûueang má-hàt-sà-jan chăn rák thooe khuue rûueang má-hàt-sà-jan thîi sùt thîi chăn khooei dâi jooe thooe khuue rûueang má-hàt-sà-jan)
If you notice, this chord has a lot of มหัศจรรย์ (má-hàt-sà-jan) like this word มหัศจรรย์ (má-hàt-sà-jan) means “miracle” or “miraculous” It’s not a word that you will come across quite often but I think it’s a very nice word. This song is called “Miraculous event” or เรื่องมหัศจรรย์ (rûueang má-hàt-sà-jan) which is sung by this band called “Sofa.” Actually, this song is quite old. I have listened to it and have known it for many years. I think since I was very young. So I think most Thai people know about this song.
4 "ฉันอยากจะหยุดเวลานี้ ตั้งแต่วินาทีที่ชีวิตมีเธอเข้ามา เธอทำให้คนที่ใจเหนื่อยล้า นั้นกล้าจะเปิดหัวใจ (chăn yàak jà yùt wee-laa níi dtâng dtàae wí-naa-thii thîi chii-wít mii thooe khâo maa thooe tham hâi khon thîi jai nùueai láa nán glâa jà bpòoet hŭua jai) "I want to stop this time. From the second you came into my life, you made this person who was exhausted able to open up his heart"
This song is called หยุด (yùt) or “stop” in Thai. By Groove Riders. Actually, this band is super cool. You should check them out.
5 "แค่เพราะหัวใจมันบอก อาจไม่ค่อยพอ แต่ฉันก็ยังมั่นใจ ว่าต้องใช่เธอ เสียงหัวใจเรียกร้องแปลกๆ ให้รู้สึกดีที่มีเธอ" (khâae phráw hŭua jai man bàawk àat mâi khâauy phaaw dtàae chăn gâaw yang mân jai wâa dtâawng châi thooe sĭiang hŭua jai rîiak ráawng bplàaek bplàaek hâi rúu sùek dii thîi mii thooe) "It’s just because my heart told me, it might not really be enough, but I’m still certain that you must be the one. The voice of my heart crying out strangely, making me feel good to have you."
แค่เพราะหัวใจมันบอก อาจไม่ค่อยพอ แต่ฉันก็ยังมั่นใจ ว่าต้องใช่เธอ เสียงหัวใจเรียกร้องแปลกๆ ให้รู้สึกดีที่มีเธอ (khâae phráw hŭua jai man bàawk àat mâi khâauy phaaw dtàae chăn gâaw yang mân jai wâa dtâawng châi thooe sĭiang hŭua jai rîiak ráawng bplàaek bplàaek hâi rúu sùek dii thîi mii thooe)
I really love this song. It’s like it’s an old song but the meaning is very good like you can see it from the English translation. It’s really good. It has a great meaning. It is sung by this great singer called Ann Thittima. She’s not young anymore but for us like she’s one of the greatest singers in Thailand.
Oh, and the name of the song is, เสียงของหัวใจ (sĭiang khǎawng hŭua jai) “The Voice of my Heart.”

Comments

Hide