Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

ประเพณีสงกรานต์
สงกรานต์เป็นประเพณีปีใหม่ที่เก่าแก่ของประเทศไทย ลาว กัมพูชา และพม่า เทศกาลสงกรานต์ของไทยจะตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี และเป็นวันหยุดราชการ
สงกรานต์ แปลว่า "ก้าวขึ้น" นั้นหมายถึงการที่ดวงอาทิตย์ ขึ้นสู่ราศีใหม่ เป็นวันขึ้นปีใหม่ทางสุริยคติ ในทางโหราศาสตร์
วันสงกรานต์ถือเป็นวันครอบครัว เป็นวันที่คนไทยที่ทำงานต่่าง ที่ก็จะพากันกลับไปเยี่ยมครอบครัวกันมากมาย ตามประเพณี คนไทยจะฉลองสงกรานต์ด้วยน้ำเพื่อความชุ่มชื่นในฤดูร้อน และในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ครอบครัวส่วนใหญ่จะทำความ สะอาดบ้านครั้งใหญ่ เพราะมีความเชื่อที่ว่าจะต้องเอาสิ่งของที่ เก่าและไม่ใช้แล้วไปทิ้ง ไม่เช่นนั้นจะนำโชคร้ายมาสู่ครอบครัว นอกจากนี้มีการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ และการสรงน้ำพระเพื่อ เป็นสิริมงคลและให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข
ในปัจจุบัน การสาดน้ำจะเน้นไปในทางสนุกสนานมากกว่า ถนนบางแห่งจะเต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวและเด็กๆ ถือแก้วน้ำ ถังน้ำ ปืนฉีดน้ำ หรือแม้แต่สายยาง มายืนสาดน้ำผู้ที่เดินทาง ไปมาตามท้องถนน บางครั้งน้ำจะผสมกับแป้งหอมเพื่อใช้ผัด หน้าให้ขาว หรือน้ำผสมน้ำแข็งเพื่อคลายร้อน ถ้าคุณเดินไปมา ตามท้องถนนในช่วงวันสงกรานต์ คุณจะเปียกแน่นอน
การฉลองเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยมีหลายที่ แต่ที่ที่มี การจัดกันใหญ่โตและมีนักท่องเที่ยวไปร่วมงานและเล่นสาดน้ำกันมากเห็นจะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ และขบวนแห่นางสงกรานต์รอบเมืองเชียงใหม่ มีการทำบุญ ตามประเพณีีที่วัด และเล่นสาดน้ำกันบริเวณรอบคูเมืองเก่า
ที่จังหวัดภูเก็ต บริเวณเมืองเก่าและหาดป่าตองมีขบวนแห่พระ พุทธสิหิงค์ การแสดงนาฏศิลป์ภาคใต้ และประกวดเทพีสงกรานต์ และแน่นอนมีการเล่นสาดน้่ำกันที่บริเวณถนนบางลาด้วย
งานสงกรานต์อีกแห่งหนึ่งคือที่ถนนข้าวสาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีแต่การสาดน้ำอย่างเดียว ส่วนการทำบุญตาม ประเพณีจะไปทำที่วัดโพธิ์ คนที่ไปเล่นสาดน้ำส่วนใหญ่จะเป็น คนกรุงเทพฯ และชาวต่างขาติที่พักอยู่ในกรุงเทพฯ

Comments

Hide