Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีทำบุญของชาวอีสานที่นิยมทำกันในช่วงเดือนพฤษภาคม อันเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูฝน และชาวนาก็จะเริ่มเตรียมตัวทำนา เป็นประเพณีโบราณที่ถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลและให้การปลูกข้าวเป็นไปได้ด้วยดี
ประเพณีบุญบั้งไฟตามตำนานเล่าว่า พญาแถนเทพเจ้าแห่งฝน ต้องการให้ชาวบ้านจุดไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อเตือนว่าต้องการฝน ดังนั้นชาวบ้านจึงสร้างบั้งไฟขึ้นเพื่อยิงไฟขึ้นสู่สวรรค์ให้แน่ใจว่าพญาแถนได้ยินคำขอและปล่อยฝนให้ตกลงมา
ประเพณีบุญบั้งไฟจะทำกันในหลายจังหวัดในภาคอีสาน แต่ที่ที่มีการจัดงานยิ่งใหญ่ที่สุดคือที่จังหวัดยโสธร มีการจัดงานเป็นเวลา 3 วัน วันแรกคือวันสุกดิบโดยชาวบ้านจะจัดขบวนแห่บั้งไฟไปยังเสาหลักเมืองเพื่อบูชาศาลปู่ตาและเสี่ยงทายดูถึงความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จในการทำนาปีนั้น นอกกักนี้ยังมีการฟ้อนรำไปกับขบวนแห่ด้วย
วันที่สองจะเป็นการแห่บั้งไฟ บั้งไฟในปัจจุบันจะถูกแห่บนรถ หรือเกวียนขึ้นอยู่กับขนาดของบั้งไฟ บั้งไฟมีหลายขนาดและบรรจุดินปืนตั้งแต่ 1 กิโลกรัมจนถึง 120 กิโลกรัม มีการตกแต่งอย่างสวยงามอลังการ และวันนี้ยังเป็นวันสำหรับการอุปสมบทของสามเณรอีกด้วย ในขบวนแห่จะมีการเซิ้ง เล่นดนตรี และร้องเพลงท้องถิ่นตลอดทางไปยังวัด ผู้ที่มาเยี่ยมชมสามารถชมขบวนที่สวยงามและสนุกสนานตามแบบอีสานได้ตลอดทาง
วันที่สามเป็นวันแห่บั้งไฟไปยังฐานยิง ชาวบ้านจะแต่งตัวกันสวยงาม มีการหยอกล้อเล่นกัน และฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานไปในขบวนแห่ เมื่อถึงที่ปล่อย่บั้งไฟชาวบ้านจะจุดบั้งไฟทีละบั้ง มีการเล่นดนตรีท้องถิ่น และโห่ร้องกันอย่างสนุกสนาน บั้งไฟของหมู่บ้านใดยิงได้สูงที่สุด หมู่บ้านนั้นก็จะชนะการแข่งขัน และเจ้าของบั้งไฟก็จะรับของรางวัลจากผู้ชม แต่หากบั้งไฟใดระเบิิดหรือตกระหว่างการจุด เจ้าของบั้งไฟนั้นก็จะถูกจับโยนลงโคลนเป็นที่สนุกสนานทั้งผู้โยนและผู้ถูกโยน

7 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

ThaiPod101.com Verified
Wednesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

 

ประเพณีบุญบั้งไฟ

 

ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีทำบุญของชาวอีสานที่นิยมทำกันในช่วงเดือนพฤษภาคม อันเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูฝน และชาวนาก็จะเริ่มเตรียมตัวทำนา เป็นประเพณีโบราณที่ถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลและให้การปลูกข้าวเป็นไปได้ด้วยดี 

 

ประเพณีบุญบั้งไฟตามตำนานเล่าว่า พญาแถนเทพเจ้าแห่งฝน ต้องการให้ชาวบ้านจุดไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อเตือนว่าต้องการฝน ดังนั้นชาวบ้านจึงสร้างบั้งไฟขึ้นเพื่อยิงไฟขึ้นสู่สวรรค์ให้แน่ใจว่าพญาแถนได้ยินคำขอและปล่อยฝนให้ตกลงมา

ประเพณีบุญบั้งไฟจะทำกันในหลายจังหวัดในภาคอีสาน แต่ที่ที่มีการจัดงานยิ่งใหญ่ที่สุดคือที่จังหวัดยโสธร มีการจัดงานเป็นเวลา 3 วัน วันแรกคือวันสุกดิบโดยชาวบ้านจะจัดขบวนแห่บั้งไฟไปยังเสาหลักเมืองเพื่อบูชาศาลปู่ตาและเสี่ยงทายดูถึงความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จในการทำนาปีนั้น นอกกักนี้ยังมีการฟ้อนรำไปกับขบวนแห่ด้วย

 

วันที่สองจะเป็นการแห่บั้งไฟ บั้งไฟในปัจจุบันจะถูกแห่บนรถ หรือเกวียนขึ้นอยู่กับขนาดของบั้งไฟ บั้งไฟมีหลายขนาดและบรรจุดินปืนตั้งแต่ 1 กิโลกรัมจนถึง 120 กิโลกรัม มีการตกแต่งอย่างสวยงามอลังการ และวันนี้ยังเป็นวันสำหรับการอุปสมบทของสามเณรอีกด้วย ในขบวนแห่จะมีการเซิ้ง เล่นดนตรี และร้องเพลงท้องถิ่นตลอดทางไปยังวัด ผู้ที่มาเยี่ยมชมสามารถชมขบวนที่สวยงามและสนุกสนานตามแบบอีสานได้ตลอดทาง 

 

วันที่สามเป็นวันแห่บั้งไฟไปยังฐานยิง ชาวบ้านจะแต่งตัวกันสวยงาม มีการหยอกล้อเล่นกัน และฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานไปในขบวนแห่ เมื่อถึงที่ปล่อย่บั้งไฟชาวบ้านจะจุดบั้งไฟทีละบั้ง มีการเล่นดนตรีท้องถิ่น และโห่ร้องกันอย่างสนุกสนาน บั้งไฟของหมู่บ้านใดยิงได้สูงที่สุด หมู่บ้านนั้นก็จะชนะการแข่งขัน และเจ้าของบั้งไฟก็จะรับของรางวัลจากผู้ชม แต่หากบั้งไฟใดระเบิิดหรือตกระหว่างการจุด เจ้าของบั้งไฟนั้นก็จะถูกจับโยนลงโคลนเป็นที่สนุกสนานทั้งผู้โยนและผู้ถูกโยน


 

www.thaipod101.com
Thursday at 05:41 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hello Holly,


Thank you very much for your comment and feedback. We really appreciated. Please let me know if you have any questions. I will be glad to help.


Have a nice day.


Parisa

Team ThaiPod101.com

Holly
Wednesday at 10:32 AM
Your comment is awaiting moderation.

I love how ThaiPod101 progresses from using English as the medium of instruction, to upper intermediate where English is interchanged with Thai, and then to advanced blogs that are entirely in Thai. I was assessed as an advanced speaker when I signed up, and I definitely find the advanced lessons a challenge. Not impossible, but certainly advanced!

Thaipod101.com Verified
Friday at 08:27 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hi Jon,


Wow ! Your Thai much be getting very good if you think the lesson was very easy. Good job! :)


Have a good day.

Parisa

Team thaipod101.com

Jon
Thursday at 09:57 PM
Your comment is awaiting moderation.

There is nothing "advanced" about that lesson. Don't kid yourselves.

Wilson Kwan
Monday at 02:23 AM
Your comment is awaiting moderation.

Sorry, is there any chance that I can alter my ratings of this lesson? It should be rated a 5-star. However, I gave the lowest rating by mistake because I was not familiar with this rating feature. I think a pop-up instruction or an option for us to cancel the rating are deemed useful.

Wilson Kwan
Thursday at 04:49 AM
Your comment is awaiting moderation.

The content of this lesson is very good...quite interesting. Glad to see that the length of each line-by-line audio transcript is more manageable and user-friendly now. Also, it includes more vocabulary words in the list now which is really an improvement for the average learners. The list can be expanded a bit if possible. Thank you for your effort and consideration.