Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

3 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

ThaiPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

น้ำพุ

 

ภาพยนตร์เรื่อง “น้ำพุ” ดัดแปลงมาจากนิยาย เรื่องของน้ำพุ ของสุวรรณี สุคนธา เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับชีวิตของเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชื่อวงศ์เมือง นันทขว้าง หรือ น้ำพุ เขาเสียชีวิตจาการเสพยาเสพติดเกินขนาด ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับการแสดงโดย ยุทธนา มุกดาสนิท นำแสดงโดย อำพล ลำพูน ภัทราวดี มีชูธน และ สุเชาว์ พงษ์วิไล เรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี พ.ศ. 2527 และได้รับรางวัลตุ๊กตาทองคำ สาขาดารานำชายยอดเยี่ยม และบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยื่ยม และรางวัลดารานำชายดีเด่น จากงานมหกรรมภาพยนตร์เอเซียแปซิฟิก

น้ำพุ เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2499 เป็นบุตรชายคน เดียวของคุณสุวรรณี สุคนธา และ ทวี นันทขว้าง พ่อกับแม่ของน้ำพุแยกทางกัน เขาเชื่อว่าพ่อกับแม่ไม่รักเขาจึงไม่มีเวลาให้เขา และเชื่อว่าเป็นเพราะเขาที่ทำให้ครอบครัวแตกแยก เมื่อน้ำพุโตขึ้น เขาคบเพื่อนที่ติดยาเสพติด และเมื่อเขาได้ลองยาเสพ ติดตั้งแต่บุหรี่ไปจนถึงเฮโรอีน เขาก็ติดยาอย่างหนัก แก้วซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของน้ำพุทราบและไม่อยากคุยกับน้ำพุอีก ทำให้น้ำพุเสียใจมาก จึงตัดสินใจบอกแม่และครอบครัวว่าติดยา และเดินทางไปวัดถ้ำกระบอกกับเพื่อนเพื่อเลิกยา แต่เมื่อเขากลับมาบ้าน สิ่งต่างๆไม่เหมือนอย่างที่เขาคาดหวังไว้ จึงเกิดความรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้ง และหันไปเสพเฮโรอีนจนถึงขั้น เสียชีวิต น้ำพุถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 เขามีอายุได้ 18 ปี

ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นภาพของครอบครัวที่มีปัญหาและโทษของยาเสพติดได้เป็นอย่างดี และทำให้มีการพูดถึงปัญหาเหล่านี้กันอย่างเปิดเผยตามสื่อต่างๆทั่วไป รัฐบาลก็เริ่มมีการปราบปรามการค้ายาเสพติดกันมากขึ้น โรงภาพยนตร์หลายแห่งมีการเปิดรอบพิเศษ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในราคาพิเศษ โรงเรียนหลายแห่งจึงใช้โอกาสนี้พานักเรียนไปดูภาพยนตร์ และนำกลับมาพูดคุยกันถึงปัญหาที่เห็นในภาพยนตร์ในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี

Wilson Kwan
Thursday at 04:59 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hi leosmith, please see my feedback in lesson 16 (Audio Blog 1).

leosmith
Monday at 07:39 AM
Your comment is awaiting moderation.

please see the comments on season 1 lesson 16