Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

จังหวัดภูเก็ต
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่มาเมืองไทยจะต้องหาโอกาสไปเที่ยวภูเก็ต เพราะภูเก็ตเป็นแหล่งที่มีหาดทรายขาวทอดยาว แสงแดดอันอบอุ่น และทะเลที่มีสีสันสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนมาก
ภูเก็ต เดิมชื่อเมืองถลางเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ 862 กิโลเมตร เป็นหมู่เกาะเดียวที่มีฐานะเป็นจังหวัด คำว่า ภูเก็ตนั้นเชื่อว่าเพี้ยนมาจาก ภาษามลายู คือ "บูกิ๊ต" ซึ่งแปลว่า ภูเขา ภูเก็ตเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณ ในสมัยอยุธยาชาวต่างชาติเช่น ฮอลแลนด์ อังกฤษ โปรตุเกศ และฝรั่งเศสก็มาทำการค้าขายแร่ดีบุกจากเมืองภูเก็ต พอในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้เกิดสงครามเก้าทัพขึ้น กษัตริย์ของพม่าในสมัยนั้นได้ให้แม่ทัพยกทัพมาตีหัวเมืองปักษ์ใต้รวมถึงเมืองภูเก็ตในปีพ.ศ. 2328 ซึ่งในขณะนั้นเจ้าเมืองภูเก็ตเพิ่งถึงแก่อนิจกรรม ท่านผู้หญิงจัน ภรรยาของเจ้าเมือง และคุณมุก น้องสาว จึงรวบรวมกำลังต่อสู้กับพม่าจนได้รับชัยชนะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงจันเป็นท้าวเทพกระษัตรี และคุณมุกเป็นท้าวศรีสุนทร
เนื่องจากภูเก็ตมีแร่ดีบุกมากที่สุดในประเทศไทย และมีชาวต่างชาติเช่น ชาวจีน อินเดีย อาหรับ มาเลย์ และยุโรปเข้ามาทำการค้าและอาศัยอยู่มากมาย ดังนั้นสถาปัตยกรรมในย่านการค้าในเมืองเก่าเช่น บนถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนกระบี่ จะเป็นการผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมเอเชียกับยุโรปเข้าด้วยกัน
ด้วยความที่ภูเก็ตมีประวัติศาสตร์อันยาวนานจึงได้หล่อหลอม ทำให้ภูเก็ตแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ภูเก็ตเป็นศูนย์รวมของคนหลายชนชาติเข้าด้วยกัน มีหลายวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมก็ได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติ และอาหารก็ดีเลิศ และเนื่องจากคนภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นชาวไทย-มุสลิม เราจะเห็น มัสยิดมากพอๆกันกับวัดไทยเลยทีเดียว

9 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

ThaiPod101.com Verified
Wednesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

 

จังหวัดภูเก็ต

 

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่มาเมืองไทยจะต้องหาโอกาสไปเที่ยวภูเก็ต เพราะภูเก็ตเป็นแหล่งที่มีหาดทรายขาวทอดยาว แสงแดดอันอบอุ่น และทะเลที่มีสีสันสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนมาก

 

ภูเก็ต เดิมชื่อเมืองถลางเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ 862 กิโลเมตร เป็นหมู่เกาะเดียวที่มีฐานะเป็นจังหวัด คำว่า ภูเก็ตนั้นเชื่อว่าเพี้ยนมาจาก ภาษามลายู คือ "บูกิ๊ต" ซึ่งแปลว่า ภูเขา ภูเก็ตเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณ ในสมัยอยุธยาชาวต่างชาติเช่น ฮอลแลนด์ อังกฤษ โปรตุเกศ และฝรั่งเศสก็มาทำการค้าขายแร่ดีบุกจากเมืองภูเก็ต พอในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้เกิดสงครามเก้าทัพขึ้น กษัตริย์ของพม่าในสมัยนั้นได้ให้แม่ทัพยกทัพมาตีหัวเมืองปักษ์ใต้รวมถึงเมืองภูเก็ตในปีพ.ศ. 2328 ซึ่งในขณะนั้นเจ้าเมืองภูเก็ตเพิ่งถึงแก่อนิจกรรม ท่านผู้หญิงจัน ภรรยาของเจ้าเมือง และคุณมุก น้องสาว จึงรวบรวมกำลังต่อสู้กับพม่าจนได้รับชัยชนะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงจันเป็นท้าวเทพกระษัตรี และคุณมุกเป็นท้าวศรีสุนทร

 

เนื่องจากภูเก็ตมีแร่ดีบุกมากที่สุดในประเทศไทย และมีชาวต่างชาติเช่น ชาวจีน อินเดีย อาหรับ มาเลย์ และยุโรปเข้ามาทำการค้าและอาศัยอยู่มากมาย ดังนั้นสถาปัตยกรรมในย่านการค้าในเมืองเก่าเช่น บนถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนกระบี่ จะเป็นการผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมเอเชียกับยุโรปเข้าด้วยกัน

 

ด้วยความที่ภูเก็ตมีประวัติศาสตร์อันยาวนานจึงได้หล่อหลอม ทำให้ภูเก็ตแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ภูเก็ตเป็นศูนย์รวมของคนหลายชนชาติเข้าด้วยกัน มีหลายวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมก็ได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติ และอาหารก็ดีเลิศ และเนื่องจากคนภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นชาวไทย-มุสลิม เราจะเห็น มัสยิดมากพอๆกันกับวัดไทยเลยทีเดียว

___________________________________

 

Are you a beach person?

ThaiPod101.com Verified
Friday at 11:04 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hello Ron,


Thank you. อัน in sentences is the formal relative pronouns means "that/ which"

แสงแดดอันอบอุ่น Sunlight which /that warm / warm sunlight.

ภูเก็ตมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน Phuket have history which is a long time. / Phuket have a long history.

อนาคตอันสดใส a bright future / the future which is bright.

อำนาจอันชอบธรรม legitimate authority/ legitimate use of power / The power which is legitimate.

Hope that helps. Please let me know if you have any future questions. I will be glad to help.


Have a good day.

ปริษา Parisa

Team ThaiPod101.com

Ron
Friday at 09:22 PM
Your comment is awaiting moderation.

สวัสดีครับ คุณครู


Nice series. Enjoy it!


What's the function of อัน in sentences below:

แสงแดดอันอบอุ่น

ภูเก็ตมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน


Can you give more examples using อัน for that same function?

Thank you very much!!

ThaiPod101.com
Thursday at 08:30 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hello Matt,


Thank you very much for sharing. We're so glad to hear you are happy in Hua Hin. Good living in Thailand will help a lot with your Thai. Do share if you have any trick of improving Thai. Please let me know if you have any future questions. I will be glad to help.


Have a nice day.

Parisa

Team ThaiPod101.com

Matt Brown
Thursday at 12:49 PM
Your comment is awaiting moderation.

I live in Hua Hin it is very nice. 😁😎😄😜❤️️👍😄😁😎😆😅😜😉😇❤️️👍

ThaiPod101.com Verified
Monday at 01:05 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hello Pim and Pelle,


Thanks for the info. Both Koh Samet and Hua-Hin sound interesting to me. I would love to visit these places when I go to Bangkok.

Pelle, I guess it would too be crowded there during New Years time. But if you are ok with it then its great :smile:

Hope you guys are enjoying learning Thai, so that next time you go there you can interact with the locals :smile:


Cheers,

Neha

Team ThaiPod101.com

Pelle
Thursday at 09:09 PM
Your comment is awaiting moderation.

I was in Hua-Hin recently, it was nice, but people were a bit older here than in Phuket, which made it a bit more.... peaceful. However I was there outside of high season, so I guess it can be very lively there too.


A great place, I recommend it, will probably go and celebrate christmas and new year there! Can't wait :)

Pim
Tuesday at 07:46 PM
Your comment is awaiting moderation.

:mrgreen: When I was living Thailand, I'd been to both Phuket(ภูเก็ต phuu-gèt)and Koh Samet (เกาะเสม็ด gàw-sà-mèt).


I like both places so much! But since Koh Samet is not far from Bangkok, just like 2 hours drive and the accommodation and food are cheaper than in Phuket. So whenever I wanted a place to hide away from my busy life, Koh Samet had alwasys popped up in my mind.


By the way, has anyone ever been to or heard about "Hua-Hin beach (ชายหาดหัวหิน chaai-hàat hǔua-hǐn)"?In recent years, it's become more and more popular among young people living in Bangkok.

Peyton
Wednesday at 06:19 PM
Your comment is awaiting moderation.

Not usually, and I haven't had a chance to make it down to Phuket, but I did go to Ko Samet and had a really nice time. Has anyone else been to Ko Samet?


Peyton