Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

จังหวัดภูเก็ต
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่มาเมืองไทยจะต้องหาโอกาสไปเที่ยวภูเก็ต เพราะภูเก็ตเป็นแหล่งที่มีหาดทรายขาวทอดยาว แสงแดดอันอบอุ่น และทะเลที่มีสีสันสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนมาก
ภูเก็ต เดิมชื่อเมืองถลางเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ 862 กิโลเมตร เป็นหมู่เกาะเดียวที่มีฐานะเป็นจังหวัด คำว่า ภูเก็ตนั้นเชื่อว่าเพี้ยนมาจาก ภาษามลายู คือ "บูกิ๊ต" ซึ่งแปลว่า ภูเขา ภูเก็ตเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณ ในสมัยอยุธยาชาวต่างชาติเช่น ฮอลแลนด์ อังกฤษ โปรตุเกศ และฝรั่งเศสก็มาทำการค้าขายแร่ดีบุกจากเมืองภูเก็ต พอในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้เกิดสงครามเก้าทัพขึ้น กษัตริย์ของพม่าในสมัยนั้นได้ให้แม่ทัพยกทัพมาตีหัวเมืองปักษ์ใต้รวมถึงเมืองภูเก็ตในปีพ.ศ. 2328 ซึ่งในขณะนั้นเจ้าเมืองภูเก็ตเพิ่งถึงแก่อนิจกรรม ท่านผู้หญิงจัน ภรรยาของเจ้าเมือง และคุณมุก น้องสาว จึงรวบรวมกำลังต่อสู้กับพม่าจนได้รับชัยชนะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงจันเป็นท้าวเทพกระษัตรี และคุณมุกเป็นท้าวศรีสุนทร
เนื่องจากภูเก็ตมีแร่ดีบุกมากที่สุดในประเทศไทย และมีชาวต่างชาติเช่น ชาวจีน อินเดีย อาหรับ มาเลย์ และยุโรปเข้ามาทำการค้าและอาศัยอยู่มากมาย ดังนั้นสถาปัตยกรรมในย่านการค้าในเมืองเก่าเช่น บนถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนกระบี่ จะเป็นการผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมเอเชียกับยุโรปเข้าด้วยกัน
ด้วยความที่ภูเก็ตมีประวัติศาสตร์อันยาวนานจึงได้หล่อหลอม ทำให้ภูเก็ตแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ภูเก็ตเป็นศูนย์รวมของคนหลายชนชาติเข้าด้วยกัน มีหลายวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมก็ได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติ และอาหารก็ดีเลิศ และเนื่องจากคนภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นชาวไทย-มุสลิม เราจะเห็น มัสยิดมากพอๆกันกับวัดไทยเลยทีเดียว

Comments

Hide