Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

INTRODUCTION
Jing: สวัสดีค่ะ sà-wàt-dii khâ. I’m Jing, and welcome back to ThaiPod101.com.
Ohm: Ohm here! This is Intermediate Season 1, Lesson 21 - A Thai Gossip Session.
Jing: Hi everyone, I'm Jing.
Ohm: In this lesson you'll learn about using ยอม with verbs to add the nuance of "giving in".
Jing: The conversation takes place at a bowling alley.
Ohm: It’s between a young couple, Pim and Gong.
Jing: The speakers are a couple, so they’ll be using informal Thai.
Ohm: Let’s listen to the conversation.
DIALOGUE
พิม: ใครโทรมาคะ พี่ก้อง (khrai thoo maa khá phîi gâwng.)
ก้อง: อ๋อ ไอ้โก้ แฟนใหม่มันหายไป มันก็เลยกังวลว่าเค้ามีกิ๊กรึเปล่า (ǎaw. âi gôo. faaen mài man hǎai bpai. man gâaw looei gang-won wâa kháo mii gík rúe bplào.)
พิม: ขอโทษที่ต้องพูดตรงๆ นะคะ ผู้หญิงทั้งสวยและฉลาดขนาดนั้น พิมยังแปลกใจอยู่ว่าเธอยอมเป็นแฟนพี่โก้ได้ยังไง (khǎaw-thôot thîi dtâwng phûut dtrong-dtrong ná khá. phûu-yǐng tháng sǔuai láe chà-làat khà-nàat nán phim yang bplàaek-jai yùu wâa thooe yaawm bpen faaen phîi gôo dâai yang-ngai.)
ก้อง: พี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกัน อาจเป็นไปได้ที่เขามีแฟนอยู่แล้วแต่ไอ้โก้นั่นแหละที่เป็นกิ๊ก (phîi gâaw sǒng-sǎi yùu mǔuean-gan. àat-jà bpen bpai dâai thîi khǎo mii faaen yùu láaeo dtàae âi gôo nân làe thîi bpen gík.)
พิม: โอ้ ที่พี่พูดก็อาจจะถูก พิมเห็นเรื่องแบบนี้ในมิวสิควีดีโอ (ôo. thîi phîi phûut gâaw àat-jà thùuk. phim hěn rûueang bàaep níi nai miiu-sìk-wii-dii-oo.)
ก้อง: เพลงอะไร (phleeng à-rai.)
พิม: (singing) “เธอมีใครแอบซ่อนในใจรึเปล่า โอ้...เย่.....” (thooe mii khrai àaep-sâawn nai jai rúe bplào ôo...yêe...)
ก้อง: ฮ่าๆ เออแล้วโบว์ลิ่งละ พิมยังคิดว่าจะชนะพี่ได้อยู่รึเปล่า หรือว่าจะยอมแพ้ (hâa-hâa. ooe láaeo boo-lîng lá. phim yang khít wâa jà chá-ná phîi dâai rúe bplào. rǔue wâa jà yaawm pháae.)
พิม: พิมจะไม่หยุดเล่นจนกว่าพิมจะเอาชนะพี่ก้องได้ แต่วันนี้มันดึกแล้ว (phim jà mâi yùt lên jon gwàa phim jà ao chá-ná phîi gâwng dâai. dtàae wan-níi man dùek láaeo.)
ก้อง: จ้ะ พิมจะลองดูอีกครั้งก็ได้อาทิตย์หน้า (jâ. phim jà laawng duu ìik khráng gâaw dâai aa-thít nâa.)
Ohm: Now let's hear it with the English translation.
พิม: ใครโทรมาคะ พี่ก้อง (khrai thoo maa khá phîi gâwng.)
Pim: Who was that calling, Gong?
ก้อง: อ๋อ ไอ้โก้ แฟนใหม่มันหายไป มันก็เลยกังวลว่าเค้ามีกิ๊กรึเปล่า (ǎaw. âi gôo. faaen mài man hǎai bpai. man gâaw looei gang-won wâa kháo mii gík rúe bplào.)
Gong: Oh, it was Go. His new girlfriend disappeared. And so he was worried she might have a lover on the side.
พิม: ขอโทษที่ต้องพูดตรงๆ นะคะ ผู้หญิงทั้งสวยและฉลาดขนาดนั้น พิมยังแปลกใจอยู่ว่าเธอยอมเป็นแฟนพี่โก้ได้ยังไง (khǎaw-thôot thîi dtâwng phûut dtrong-dtrong ná khá. phûu-yǐng tháng sǔuai láe chà-làat khà-nàat nán phim yang bplàaek-jai yùu wâa thooe yaawm bpen faaen phîi gôo dâai yang-ngai.)
Pim: Sorry for speaking so bluntly, but I’m still surprised that such a pretty and smart girl ever agreed to be Go’s girlfriend.
ก้อง: พี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกัน อาจเป็นไปได้ที่เขามีแฟนอยู่แล้วแต่ไอ้โก้นั่นแหละที่เป็นกิ๊ก (phîi gâaw sǒng-sǎi yùu mǔuean-gan. àat-jà bpen bpai dâai thîi khǎo mii faaen yùu láaeo dtàae âi gôo nân làe thîi bpen gík.)
Gong: I wondered the same thing too. It’s possible she has a boyfriend already, and Go is in fact her fling on the side.
พิม: โอ้ ที่พี่พูดก็อาจจะถูก พิมเห็นเรื่องแบบนี้ในมิวสิควีดีโอ (ôo. thîi phîi phûut gâaw àat-jà thùuk. phim hěn rûueang bàaep níi nai miiu-sìk-wii-dii-oo.)
Pim: Oh, you could be right. I saw a story like this in a music video.
ก้อง: เพลงอะไร (phleeng à-rai.)
Gong: What song?
พิม: (singing) “เธอมีใครแอบซ่อนในใจรึเปล่า โอ้...เย่.....” (thooe mii khrai àaep-sâawn nai jai rúe bplào ôo...yêe...)
Pim: (singing) “Are you hiding someone in your heart? Oh...yeah....”
ก้อง: ฮ่าๆ เออแล้วโบว์ลิ่งละ พิมยังคิดว่าจะชนะพี่ได้อยู่รึเปล่า หรือว่าจะยอมแพ้ (hâa-hâa. ooe láaeo boo-lîng lá. phim yang khít wâa jà chá-ná phîi dâai rúe bplào. rǔue wâa jà yaawm pháae.)
Gong: Haha. Umm, what about bowling. Do you still think you can beat me? Or are you gonna give up?
พิม: พิมจะไม่หยุดเล่นจนกว่าพิมจะเอาชนะพี่ก้องได้ แต่วันนี้มันดึกแล้ว (phim jà mâi yùt lên jon gwàa phim jà ao chá-ná phîi gâwng dâai. dtàae wan-níi man dùek láaeo.)
Pim: I won’t stop playing until I beat you. But for today it’s getting late already.
ก้อง: จ้ะ พิมจะลองดูอีกครั้งก็ได้อาทิตย์หน้า (jâ. phim jà laawng duu ìik khráng gâaw dâai aa-thít nâa.)
Gong: OK. You can try again next week.
POST CONVERSATION BANTER
Ohm: Hey Khru Jing, would you say that Thai pop music videos are almost like mini soap operas?
Jing: Yes, they’re a little bit like that. Many of the music videos you can watch on YouTube are about twice as long as the actual song.
Ohm: And the extra time is used to show some sort of drama, right?
Jing: That’s right. Usually the story is about some love triangle. Or the girl finds out that her man is not being true to her.
Ohm: I think if you based your idea of Thai culture strictly off music videos you’d think that there isn’t a single guy who can be trusted.
Jing: Well, isn’t it true?
Ohm: Oh, come on. We’re not all that bad. Some men are very loyal.
Jing: Right, that’s just what the guy in the video said on the phone when he was really out with his gík.
Ohm: Well, I suppose a loyal couple would make a boring video, wouldn’t it.
Jing: I agree.
Ohm: OK, now let’s take a look at the vocabulary.
VOCAB LIST
Ohm: The first word we shall see is...
Pim: ยอม yaawm [natural native speed]
Ohm: to give in, to allow
Pim: ยอม yaawm [slowly - broken down by syllable] ยอม yaawm [natural native speed]
Ohm: Next
Pim: กังวล gang-won [natural native speed]
Ohm: to worry
Pim: กังวล gang-won [slowly - broken down by syllable] กังวล gang-won [natural native speed]
Ohm: Next
Pim: กิ๊ก gík [natural native speed]
Ohm: casual lover
Pim: กิ๊ก gík [slowly - broken down by syllable] กิ๊ก gík [natural native speed]
Ohm: Next
Pim: แปลกใจ bplàaek-jai [natural native speed]
Ohm: to be surprised
Pim: แปลกใจ bplàaek-jai [slowly - broken down by syllable] แปลกใจ bplàaek-jai [natural native speed]
Ohm: Next
Pim: แฟน faaen [natural native speed]
Ohm: boyfriend, girlfriend
Pim: แฟน faaen [slowly - broken down by syllable] แฟน faaen [natural native speed]
Ohm: Next
Pim: สงสัย sǒng-sǎi [natural native speed]
Ohm: to wonder, to suspect
Pim: สงสัย sǒng-sǎi [slowly - broken down by syllable] สงสัย sǒng-sǎi [natural native speed]
Ohm: Next
Pim: มิวสิควีดีโอ miiu-sìk-wii-dii-oo [natural native speed]
Ohm: music video
Pim: มิวสิควีดีโอ miiu-sìk-wii-dii-oo [slowly - broken down by syllable] มิวสิควีดีโอ miiu-sìk-wii-dii-oo [natural native speed]
Ohm: Next
Pim: เรื่อง rûueang [natural native speed]
Ohm: story, topic
Pim: เรื่อง rûueang [slowly - broken down by syllable] เรื่อง rûueang [natural native speed]
Ohm: Next
Pim: ซ่อน sâawn [natural native speed]
Ohm: to hide
Pim: ซ่อน sâawn [slowly - broken down by syllable] ซ่อน sâawn [natural native speed]
Ohm: And last...
Pim: แพ้ pháae [natural native speed]
Ohm: to be defeated
Pim: แพ้ pháae [slowly - broken down by syllable] แพ้ pháae [natural native speed]
KEY VOCAB AND PHRASES
Ohm: Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson. The first phrase we’ll look at is....
Jing: ขอโทษที่ต้องพูดตรงๆ khǎaw-thôot thîi dtâwng phûut dtrong-dtrong
Ohm: This means “I’m sorry that I must speak so directly.”
Jing: That’s right. ขอโทษ khǎaw-thôot is “I’m sorry”, and พูดตรงๆ phûut dtrong-dtrong means “to speak directly” or “to say it straight forward”.
Ohm: So if you really want to tell someone what’s on your mind, but you are worried they might get offended, you can say this as a way of telling them “I’m sorry to be so blunt...”
Jing: Right. Just start your sentence with ขอโทษที่ต้องพูดตรงๆ khǎaw-thôot thîi dtâwng phûut dtrong-dtrong
Ohm: Alright, what’s the next phrase?
Jing: อาจเป็นไปได้ àat bpen-bpai-dâai
Ohm: This means “It’s possible”.
Jing: Yes, that’s right. อาจ àat means “could” or “might”, and เป็นไปได้ bpen-bpai-dâai is the verb “to be possible”.
Ohm: So how would you use this phrase in a sentence?
Jing: You can start a sentence with อาจเป็นไปได้ àat bpen-bpai-dâai followed by ว่า wâa and then some statement. That gives you the meaning “It might be possible that...”
Ohm: OK, and what is the last phrase we want to look at?
Jing: นั่นแหละ nân làe
Ohm: This means “That’s it!” or “Quite so”.
Jing: Right. This can be used in casual speech to express agreement, or to draw attention to an object or idea.
Ohm: How does it get used in a sentence?
Jing: You can say นั่นแหละ nân làe just by itself as an answer to a question. Or นั่นแหละ nân làe can be followed by a more detailed description of the object being pointed out.
Ohm: What was the example in the conversation?
Jing: In the conversation, Gong said...
แต่ไอ้โก้นั่นแหละที่เป็นกิ๊ก
dtàae âi gôo nân làe thîi bpen gík.
Ohm: “But Go—it’s him that is the lover on the side.” Alright. Now let’s move on to the grammar.
GRAMMAR POINT
Ohm: In this lesson, you’ll learn to use ยอม yaawm with verbs, to add the nuance of "giving in".
Jing: ยอม yaawm is a verb that has many meanings including “to give in”, “to surrender”, “to allow”, to agree”, “to consent”, and “to submit”.
Ohm: Wow, that’s a lot of different definitions. But they do all seem somewhat related. How do we use ยอม yaawm ?
Jing: ยอม yaawm is paired with other verbs to show that an action is done with an attitude of giving in.
Ohm: Or in other words, with an attitude of resignation, or yielding to the will of another.
Jing: Yes, that’s right. When it’s paired with another verb, ยอม yaawm should come first.
Ohm: I think an example sentence will help show what you mean.
Jing: Of course. One example from the conversation was...
พิมยังแปลกใจอยู่ว่าเธอยอมเป็นแฟนพี่โก้ได้ยังไง
phim yang bplàaek-jai yùu wâa thooe yaawm bpen faaen phîi gôo dâai yang-ngai.
Ohm: “I’m still surprised that she ever agreed to be Go’s girlfriend.”
Jing: In this example, ยอม yaawm is paired with the verb เป็น bpen, meaning “to be”. And if we also include the object of the verb, the phrase becomes ยอมเป็นแฟน yaawm bpen faaen, meaning “agreed to be a girlfriend”.
Ohm: So the implication is that Go’s girlfriend is too good for him. She might have had many choices, but Go was persistent, and she finally gave in and agreed to be his girlfriend.
Jing: Yes, that’s what happened. The next example from the conversation was...
พิมยังคิดว่าจะชนะพี่ได้อยู่รึเปล่า หรือว่าจะยอมแพ้
phim yang khít wâa jà chá-ná phîi dâai rúe bplào. rǔue wâa jà yaawm pháae.
Ohm: “Do you still think you can beat me? Or are you gonna give up?”
Jing: In this example, ยอม yaawm is paired with the verb แพ้ pháae, which means “to be defeated”.
Ohm: So putting them together, ยอมแพ้ yaawm pháae means “to give in to defeat” or “to accept defeat”.
Jing: There are many different verbs that can follow ยอม yaawm.
Ohm: Even the verb “to eat”?
Jing: Sure! Any action that is done with a sense of “giving up” can be used. Take this sentence as an example...
ฉันพยายามลดน้ำหนักอยู่ แต่เมื่อวานยอมกินเค้ก
chǎn phá-yaa-yaam lót nám-nàk yùu. dtàae mûuea-waan yaawm gin khéek.
Ohm: “I’m trying to lose weight, but yesterday I gave in and ate some cake.”
Jing: In this example, กิน gin is the verb “to eat”, so the phrase ยอมกิน yaawm gin means “to give in and eat”.
Ohm: Okay listeners. Make sure you check the lesson notes to see more examples.

Outro

Ohm: Alright everyone, that’s all for this lesson. We’ll see you next time!
Jing: แล้วเจอกันใหม่ láaeo jooe gan mài

Comments

Hide