Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

INTRODUCTION
Ben: Hello, Ben here, and welcome back to ThaiPOD101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Thai. This is Lower Intermediate Season 1 , Lesson 14 - A Successful Thai Shopping Trip. I’m joined in the studio by...
Pim: สวัสดีค่ะ พิมค่ะ (S̄wạs̄dī kh̀a phim kh̀a) Pim here!
Ben: In this lesson you'll will learn about using นอกจากนี้ (nâawk-jàak-níi) and นอกจากนั้น (nâawk-jàak-nán) to say “besides this” or “besides that”.
Pim: This conversation takes place at a shopping mall in Bangkok.
Ben: The conversation is between friends Suchada and Fon, and a sales staff at a clothing shop.
Pim: The saleswoman is speaking to customers, therefore the speakers will be speaking polite Thai.
Ben: Let’s listen to the conversation.
DIALOGUE
คนขาย: สวัสดีค่ะ เข้ามาชมด้านในก่อนสิคะ
(KHON-KHǍAI: sà-wat-dii khâ. khâo maa chom dâan-nai gàawn sì khá.)
ฝน: ชอบแบบที่หุ่นใส่น่ะค่ะ มีสีอื่นไหมคะ
(FǑN: châawp bàaep thîi hùn sài nâ khâ. mii sǐi ùuen mǎi khá.)
คนขาย: มีหลายสีให้เลือกเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีชุดอื่นที่คล้าย ๆ กันทางนี้นะคะ
(KHON-KHǍAI: mii lǎai sǐi hâi lûueak looei khâ. nàawk-jàak-níi yang mii chút ùuen thîi khláai-khláai gan thaang dâan-níi ná khá.)
ฝน: เลือกไม่ถูกเลย เธอชอบแบบไหนมากกว่า ระหว่างสองตัวนี้
(FǑN: lûueak mâi thùuk looei. thooe châawp bàaep nǎi mâak gwàa ráwàang sǎawng dtuua níi.)
สุชาดา: ฉันชอบตัวขวามือมากกว่า สีสวยดี นอกจากนั้นยังช่วยพรางหุ่นอีกด้วย
(SÙ-CHAA-DAA: chǎn châawp dtuua khwǎa-muue mâak gwàa. sǐi sǔuai dii. Nàawkjàak- nán yang chûuai phraang hûn ìik dûuai.)
ฝน: ขอโทษค่ะ ชุดนี้ ราคาเท่าไหร่คะ
(FǑN: khǎaw-thôot khâ. chút níi raa-khaa thâo-rài khá.)
คนขาย: ๗๐๐ บาทค่ะ แต่ช่วงนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ ๖๕๐ บาทเท่านั้น จะหมดเขตเร็ว ๆ นี้แล้วนะคะ
(KHON-KHǍAI: jèt-ráawy bàat khâ. dtàae chûuang níi thaang ráan mii bproo-moochân phí-sèet lót lǔuea hòk-ráawy hâa-sìp bàat thâo-nán. jà mòt khèet reo-reo níi láaeo ná khá.)
ฝน: งั้นเอาชุดนี้แหละค่ะ รับบัตรเครดิตไหมคะ
(FǑN: ngán ao chút níi làe khâ. ráp bàt-khree-dìt mǎi khá.)
คนขาย: รับค่ะ ขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะ โอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะ
(KHON-KHǍAI: ráp khâ. khàawp-khun thîi maa ùt-nǔn ná khá. oo-gàat nâa chooen mài khâ.)
Ben: Now let’s listen to the conversation slowly.
Pim: อีกครั้ง ช้า ๆ (Xīk khrậng cĥā «)
คนขาย: สวัสดีค่ะ เข้ามาชมด้านในก่อนสิคะ
(KHON-KHǍAI: sà-wat-dii khâ. khâo maa chom dâan-nai gàawn sì khá.)
ฝน: ชอบแบบที่หุ่นใส่น่ะค่ะ มีสีอื่นไหมคะ
(FǑN: châawp bàaep thîi hùn sài nâ khâ. mii sǐi ùuen mǎi khá.)
คนขาย: มีหลายสีให้เลือกเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีชุดอื่นที่คล้าย ๆ กันทางด้านนี้นะคะ
(KHON-KHǍAI: mii lǎai sǐi hâi lûueak looei khâ. nàawk-jàak-níi yang mii chút ùuen thîi khláai-khláai gan thaang dâan-níi ná khá.)
ฝน: เลือกไม่ถูกเลย เธอชอบแบบไหนมากกว่า ระหว่างสองตัวนี้
(FǑN: lûueak mâi thùuk looei. thooe châawp bàaep nǎi mâak gwàa ráwàang sǎawng dtuua níi.)
สุชาดา: ฉันชอบตัวขวามือมากกว่า สีสวยดี นอกจากนั้นยังช่วยพรางหุ่นอีกด้วย
(SÙ-CHAA-DAA: chǎn châawp dtuua khwǎa-muue mâak gwàa. sǐi sǔuai dii. Nàawkjàak- nán yang chûuai phraang hûn ìik dûuai.)
ฝน: ขอโทษค่ะ ชุดนี้ ราคาเท่าไหร่คะ
(FǑN: khǎaw-thôot khâ. chút níi raa-khaa thâo-rài khá.)
คนขาย: ๗๐๐ บาทค่ะ แต่ช่วงนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ ๖๕๐ บาทเท่านั้น จะหมดเขตเร็ว ๆ นี้แล้วนะคะ
(KHON-KHǍAI: jèt-ráawy bàat khâ. dtàae chûuang níi thaang ráan mii bproo-moochân phí-sèet lót lǔuea hòk-ráawy hâa-sìp bàat thâo-nán. jà mòt khèet reo-reo níi láaeo ná khá.)
ฝน: งั้นเอาชุดนี้แหละค่ะ รับบัตรเครดิตไหมคะ
(FǑN: ngán ao chút níi làe khâ. ráp bàt-khree-dìt mǎi khá.)
คนขาย: รับค่ะ ขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะ โอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะ
(KHON-KHǍAI: ráp khâ. khàawp-khun thîi maa ùt-nǔn ná khá. oo-gàat nâa chooen mài khâ.)
Ben: Now let’s listen to the conversation with the English translation.
Pim: อีกครั้ง พร้อมภาษาอังกฤษ (Xīk khrậng phr̂xm p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ)
คนขาย: สวัสดีค่ะ เข้ามาชมด้านในก่อนสิคะ
(KHON-KHǍAI: sà-wat-dii khâ. khâo maa chom dâan-nai gàawn sì khá.)
Ben: Hello. Please come have a look inside.
ฝน: ชอบแบบที่หุ่นใส่น่ะค่ะ มีสีอื่นไหมคะ
(FǑN: châawp bàaep thîi hùn sài nâ khâ. mii sǐi ùuen mǎi khá.)
Ben: I like the style that the mannequin is wearing. Do you have other colors?
คนขาย: มีหลายสีให้เลือกเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีชุดอื่นที่คล้าย ๆ กันทางนี้นะคะ
(KHON-KHǍAI: mii lǎai sǐi hâi lûueak looei khâ. nàawk-jàak-níi yang mii chút ùuen thîi khláai-khláai gan thaang dâan-níi ná khá.)
Ben: We have many colors for you to choose from. Besides this, we have other similar outfits on this side.
ฝน: เลือกไม่ถูกเลย เธอชอบแบบไหนมากกว่า ระหว่างสองตัวนี้
(FǑN: lûueak mâi thùuk looei. thooe châawp bàaep nǎi mâak gwàa ráwàang sǎawng dtuua níi.)
Ben: I can't decide. Which style do you like better of these two outfits?
สุชาดา: ฉันชอบตัวขวามือมากกว่า สีสวยดี นอกจากนั้นยังช่วยพรางหุ่นอีกด้วย
(SÙ-CHAA-DAA: chǎn châawp dtuua khwǎa-muue mâak gwàa. sǐi sǔuai dii. Nàawkjàak- nán yang chûuai phraang hûn ìik dûuai.)
Ben: I like the one on the right better. The color is pretty. And besides that, it also helps to hide your body shape.
ฝน: ขอโทษค่ะ ชุดนี้ ราคาเท่าไหร่คะ
(FǑN: khǎaw-thôot khâ. chút níi raa-khaa thâo-rài khá.)
Ben: Excuse me. How much is this outfit?
คนขาย: ๗๐๐ บาทค่ะ แต่ช่วงนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ ๖๕๐ บาทเท่านั้น จะหมดเขตเร็ว ๆ นี้แล้วนะคะ
(KHON-KHǍAI: jèt-ráawy bàat khâ. dtàae chûuang níi thaang ráan mii bproo-moochân phí-sèet lót lǔuea hòk-ráawy hâa-sìp bàat thâo-nán. jà mòt khèet reo-reo níi láaeo ná khá.)
Ben: Seven hundred baht. But now we have a special promotion, and it's down to only 650 baht. It will end soon.
ฝน: งั้นเอาชุดนี้แหละค่ะ รับบัตรเครดิตไหมคะ
(FǑN: ngán ao chút níi làe khâ. ráp bàt-khree-dìt mǎi khá.)
Ben: Then I'll take this outfit. Do you take credit cards?
คนขาย: รับค่ะ ขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะ โอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะ
(KHON-KHǍAI: ráp khâ. khàawp-khun thîi maa ùt-nǔn ná khá. oo-gàat nâa chooen mài khâ.)
Ben: Yes, we do. Thank you for shopping here. Please come again.
POST CONVERSATION BANTER
Ben: Hey Khru Pim, it seems like these ladies really like shopping for clothes.
Pim: Well, of course. I think all women do. And you know, Thailand is a great place to go shopping. There are so many choices. Even just walking down the sidewalk you might see someone with some cute dresses for sale.
Ben: Yeah, I’ve noticed that by Siam Square in the evenings. It gets a little hard to even walk on the sidewalk because so many clothing vendors set up shop.
Pim: I think you can get really good deals because the seller doesn’t have to pay to rent out a whole shop. So they can still make money selling shirts or skirts for 199 baht apiece.
Ben: That is pretty cheap. But how do you pick the right size? There’s obviously no fitting room on the sidewalk.
Pim: Well, you just have to basically know what size fits you. Most things just come in size S, M, L, or XL.
Ben: I see. And I take it they don’t accept credit cards?
Pim: You’d have a hard time finding a sidewalk vendor who takes plastic. For that you’re better off sticking to the big malls.
Ben: OK, now let’s take a look at the vocabulary.
VOCAB LIST
Ben: The first word we shall see is:
Pim: โปรโมชั่น (bproo-moo-chân) [natural native speed]
Ben: promotion
Pim: โปรโมชั่น (bproo-moo-chân) [slowly - broken down by syllable]
Pim: โปรโมชั่น (bproo-moo-chân) [natural native speed]
Ben: Next:
Pim: พราง (phraang) [natural native speed]
Ben: to hide, to camouflage
Pim: พราง (phraang) [slowly - broken down by syllable]
Pim: พราง (phraang) [natural native speed]
Ben: Next is:
Pim: คล้าย ๆ (khláai-khláai) [natural native speed]
Ben: to resemble, to be similar to
Pim: คล้าย ๆ (khláai-khláai) [slowly - broken down by syllable]
Pim: คล้าย ๆ (khláai-khláai) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: หุ่น (hùn) [natural native speed]
Ben: shape, figure, mannequin
Pim: หุ่น (hùn) [slowly - broken down by syllable]
Pim: หุ่น (hùn) [natural native speed]
Ben: The next word we have is:
Pim: แบบ (bàaep) [natural native speed]
Ben: style, design, model, way
Pim: แบบ (bàaep) [slowly - broken down by syllable]
Pim: แบบ (bàaep) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: ด้านใน (dâan-nai) [natural native speed]
Ben: inside, interior
Pim: ด้านใน (dâan-nai) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ด้านใน (dâan-nai) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: ชม (chom) [natural native speed]
Ben: to look at, to admire
Pim: ชม (chom) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ชม (chom) [natural native speed]
Ben: The next word we have is:
Pim: นอกจาก (nâawk-jàak) [natural native speed]
Ben: besides, other than
Pim: นอกจาก (nâawk-jàak) [slowly - broken down by syllable]
Pim: นอกจาก (nâawk-jàak) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: พิเศษ (phí-sèet) [natural native speed]
Ben: special, extraordinary
Pim: พิเศษ (phí-sèet) [slowly - broken down by syllable]
Pim: พิเศษ (phí-sèet) [natural native speed]
Ben: And the last word we have is:
Pim: บัตรเครดิต (bàt khree-dìt) [natural native speed]
Ben: credit card
Pim: บัตรเครดิต (bàt khree-dìt) [slowly - broken down by syllable]
Pim: บัตรเครดิต (bàt khree-dìt) [natural native speed]
VOCAB AND PHRASE USAGE
Ben: Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson. The first word we’ll look at is...
Pim: คล้าย ๆ กัน (khláai-khláai gan)
Ben: This phrase means “similar to each other”. The two things that you are comparing would either have been stated prior to this or would be understood already. What was the example from the conversation?
Pim: มีชุดอื่นที่คล้าย ๆ กันทางด้านนี้นะคะ
(mii chút ùuen thîi khláai-khláai gan thaang dâan-níi ná khá.(
Ben: “We have other similar outfits on this side.” So in this case, the items being compared are the “other outfits” mentioned, along with the outfit that the mannequin was wearing.
Pim: That’s right. Now there’s another phrase you can use. And that is คล้ายๆกับ khláai-khláai gàp meaning “similar to”.
Ben: Do you use it the same as คล้าย ๆ กัน (khláai-khláai gan) ?
Pim: The word order is a little different. คล้าย ๆ กับ (khláai-khláai gàp), is placed between the two items being compared. For example...
ชุดนี้คล้าย ๆ กับชุดนั้น
(chút níi khláai-khláai gàp chút nán.)
Ben: “This outfit is similar to that outfit.” Alright, now next we have a word...
Pim: ตัว (dtuua)
Ben: This is a noun that means “body”, but it’s also used as a classifier for articles of clothing that resemble the shape of a body, such as shirts and pants.
Pim: Exactly. ตัว (dtuua) is also a classifier for animals, numbers, letters, and some furniture like chairs and desks. For example, I could say...
แมวตัวนี้ชอบนอนบนเสื้อตัวนั้น (maaeo dtuua níi châawp naawn bon sûuea dtuua nán.)
Ben: “This cat likes to sleep on top of that shirt.” And the last phrase we have is...
Pim: โอกาสหน้าเชิญใหม่ (oo-gàat nâa chooen mài)
Ben: You hear this all the time, but you’ll never need to say it unless you get a job in the service industry.
Pim: That’s right. โอกาสหน้าเชิญใหม่ (oo-gàat nâa chooen mài) just means “Please come again!”
Ben: And now let’s move on to the grammar section.

Lesson focus

Ben: The focus of this lesson is using นอกจากนี้ (nâawk-jàak-níi) and นอกจากนั้ (nâawk-jàak-nán) to say “besides this” or “besides that”.
Pim: นอกจาก (nâawk-jàak) is a preposition that means “besides” or “other than”. It is composed from two words, นอก (nâawk), meaning “outside”, and จาก( jàak), meaning “from”.
Ben: So another way to understand นอกจาก (nâawk-jàak) would be to translate it as “apart from”.
Pim: Yes, that’s a good way to think of it. We can combine นอกจาก (nâawk-jàak) with นี้ (níi) for “this” or นั้น (nán) for “that” to say “besides this” or “besides that”.
Ben: And these phrases should come at the beginning of a sentence just as they would in English.
Pim: That’s right. For example, in the conversation we had...
นอกจากนี้ยังมีชุดอื่นที่คล้าย ๆ กันทางด้านนี้นะคะ
(nàawk-jàak-níi yang mii chút ùuen thîi khláai-khláai gan thaang dâan-níi ná khá.)
Ben: “Besides this we have other similar outfits on this side.” Ok, so this sentence began with nàawk-jàak-níi or “Besides this”. Did we have any examples using “Besides that”?
Pim: We sure did. There was the sentence...นอกจากนั้นยังช่วยพรางหุ่นอีกด้วย
(nàawk-jàak-nán yang chûuai phraang hûn ìik dûuai.)
Ben: “Besides that, it also helps hide your body shape.” So Khru Pim, is it possible to use nàawk-jàak by itself without “this” or “that”?
Pim: Yes, it is. นอกจาก (nâawk-jàak) can be used by itself in the beginning or middle of a sentence to say “besides”, “except”, or “unless”. Let me give you an example...
เขาไม่มีทางกลับมานอกจากจะมีปาฏิหาริย์
(khǎo mâi mii thaang glàp-maa nâawk-jàak jà mii bpaa-dtì-hǎan)
Ben: “He will not come back, unless there's a miracle.” So in that sentence, นอกจาก came in the middle. How about one where it starts a sentence.
Pim: Alright. How about this? นอกจากคุณพ่อทุกคนอยากกินส้มตำ
(nâawk-jàak khun-phâaw thúk khon yàak gin sôm-dtam.)
Ben: “Other than father, everyone wants to eat spicy papaya salad.” Those two sentences sounded pretty good for speaking practice. So how about we hear them both one more time. Listeners, please repeat after Khru Pim.
“He will not come back, unless there's a miracle.”
Pim: เขาไม่มีทางกลับมานอกจากจะมีปาฏิหาริย์
(khǎo mâi mii thaang glàp-maa nâawk-jàak jà mii bpaa-dtì-hǎan.)
Ben: (pause) OK, and now the second one. “Other than father, everyone wants to eat spicy papaya salad.”
Pim: นอกจากคุณพ่อทุกคนอยากกินส้มตำ
(nâawk-jàak khun-phâaw thúk khon yàak gin sôm-dtam.) (pause)

Outro

Ben: And that’s just about it for today. Like our podcast?
Pim: Then like our Facebook page, too!
Ben: Get lesson updates, our Thai word of the day, and news on Facebook.
Pim: Just search for ThaiPOD101.com and like our fanpage.
Ben: And if you like a lesson or series on ThaiPOD101.com
Pim: Let us know.
Ben: By clicking the like button next to the lesson or series. See you next time!
Pim: แล้วพบกันใหม่ค่ะ (Læ̂w phb kạn h̄ım̀ kh̀a)

7 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

ThaiPod101.com Verified
Tuesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hello listeners, do you bargain with street vendors? Could you please share us your bargaining tips?

ThaiPod101.com Verified
Monday at 02:03 PM
Your comment is awaiting moderation.

สวัสดีค่ะ Joy,


ขอบคุณค่ะ ครูต่อราคาไม่เก่งเลย ซื้อของทีไรได้ของแพงตลอด 😄😄😄 สินค้าทุกสิ่งทุกอย่างที่อเมริกามีราคากำหนดไว้ตายตัว ลดไม่ได้ ต่อราคาไม่ได้ ถ้าแม่ค้ายอมลดราคาตามที่คุณบอก คุณก็ต้องซื้อสินค้าตัวนั้นก่อนไปซื้อของต่อจากร้านอื่น แต่ถ้าแม่ค้าไม่ยอมราคาคุณก็ออกไปซื้อสินค้าที่ร้านอื่นก็ได้ค่ะ👍 Hope that helps. Please let me know if you have any future questions. I will be glad to help.


Have a good day.

ปริษา Parisa

Team ThaiPod101.com

Joy
Wednesday at 05:44 PM
Your comment is awaiting moderation.

สวัสดีค่ะคุณครู


ส่วนเรื่องการต่อราคา ฉันกับสามีชอบถามมากนะคะ เพราะการต่อราคาคือวิถีแบบคนตะวันออกไม่ใช่วิถีแบบคนตะวันตกนะคะ พวกเราไม่มีโอกาสต่อราคาก่อนย้ายมาอยู่ที่ทวีปเอเชียเลย สิสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างที่อเมริกามีราคากำหนด


ถ้าคุณอยากต่อราคาให้สำเร็จ คุณต้องยิ้มตลอด ใช้คำพูดที่ดีและสุภาพด้วย งั้นถ้าแม่ค้ายอมลดราคาที่คุณบอก คุณก็ต้องซื้อสินค้าตัวนั้นก่อนไปซื้อของต่อจากร้านอื่น แต่ถ้าทั้งสองคนไม่ยอมราคาคุณก็ออกไปซื้อสินค้าที่ร้านอื่นก็ได้ค่ะ

ThaiPod101.com Verified
Wednesday at 04:55 PM
Your comment is awaiting moderation.

สวัสดีค่ะ John,


Thank you very much for your comment. ดีใจค่ะ ที่คุณเข้าใจ ??

Please let me know if you have any future questions. I will be glad to help. We wish you will have a good progress with your Thai.


Have a good day.


Parisa

Team ThaiPod101.com

John
Wednesday at 01:46 AM
Your comment is awaiting moderation.

ขอบคุณมากครับคุณครู ผมเข้าใจดี

ThaiPod101.com Verified
Wednesday at 01:26 AM
Your comment is awaiting moderation.

สวัสดีค่ะ John,


Thank you very much for your comment and joined our lesson activity. Well done as always. Let me help a little bit.

ครู คิดว่าชาวต่างชาติหลายคนพูดแบบนี้ “ลดราคานิดหน่อยได้ไหม” แต่คนไทย จะพูดแค่ว่า "ลดได้ไหม" หรือ ที่ครูใช้บ่อยคืือ "ลดได้เท่าไหร่คะ

we need name of place here ..........มีถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง when you say I like/don't like to + things you don't like so, แต่ผมไม่ชอบช้อปปิ้งที่นั่น คนเยอะ

Hope that's help. Please let me know if you have any future questions. I will be glad to help. We wish you have a good progress with your Thai.


Have a good day.


Parisa

Team ThaiPod101.com

John
Tuesday at 12:05 AM
Your comment is awaiting moderation.

ปกติผมพูด "ลดราคานิดหน่อยได้ไหม" มีถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง แต่ผมไม่ชอบที่นั่นช้อปปิ้ง คนเยอะ