Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

INTRODUCTION
Ben: Hello, Ben here! Welcome back to ThaiPOD101.com, This is Lower Intermediate Season 1, Lesson 17 - Starbucks Isn't the Only Foreign Chain in Thailand
Pim: สวัสดีค่ะ พิมค่ะ (S̄wạs̄dī kh̀a phim kh̀a) Pim here! What are we learning today?
Ben: In this lesson you'll will learn about four different ways to say “only” in Thai.
Pim: This conversation takes place at an auto repair shop.
Ben: The conversation is between Suchada and a mechanic.
Pim: The speakers are not close acquaintances, therefore they will be speaking polite Thai.
Ben: Let’s take a listen to the conversation.
DIALOGUE
ช่าง: ตกลงคุณสุชาดาจะเปลี่ยนเกียร์ตัวใหม่เลยไหมครับ
(CH ANG: dtòk long khun sù-chaa-daa jà bplìian giia tuaa mài looei mǎi khráp.)
สุชาดา: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นค่ะ แล้วชำระเงินยังไงคะ ตอนนี้ดิฉันมีเงินสดติดตัวแค่ไม่กี่ร้อยบาท
(SÙ-CHAA-DAA: gâaw khong dtâwng bpen yàang nân khâ. láaeo cham-rá ngoen yang-ngai khá. dtaawn-níi dì-chǎn mii ngoen-sòt dtìt dtuua khâae mâi gìi ráawy bàat.)
ช่าง: แค่วางเงินมัดจำบางส่วนเท่านั้นครับ ค่อยมาจ่ายส่วนที่เหลือตอนมารับรถ
(CH ANG: khâae waang ngoen mát-jam baang-sùuan thâo-nán khráp. khâawy maa jàai sùuan thîi lǔuea dtaawn maa ráp rót.)
สุชาดา: แล้วใช้เวลาอีกนานไหมคะ
(SÙ-CHAA-DAA: láaeo chái wee-laa ìik naan mǎai khá.)
ช่าง: แค่เปลี่ยนเกียร์ไม่นานหรอกครับ แต่ผมต้องไปเอาเกียร์ที่ศูนย์ก่อน
(CH ANG: khâae bplìian giia mâi naan ràawk khráp. dtàae phǒm dtâwng bpai ao giia thîi sǔun gàawn.)
สุชาดา: ประมาณกี่โมงดีคะ
(SÙ-CHAA-DAA: bprà-maan gìi moong dii khá.)
ช่าง: ถ้าคุณรอได้ อีกเพียงชั่วโมงกว่าเท่านั้นครับ
(CH ANG: thâa khun raaw dâai. ìik phiiang chûua-moong gwàa thâo-nán khráp.)
สุชาดา: ถ้างั้นดิฉันจะไปนั่งรอที่ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ในห้างเซ็นทรัลดีกว่า ต้องเลยไปกดเงินด้วย เสร็จเมื่อไหร่ รบกวนช่างโทรบอกด้วยนะคะ
(SÙ-CHAA-DAA: thâa-ngán dì-chǎn jà bpai nâng raaw thîi ráan-gaa-faae sà-dtaabàk nai hâang sen-thran dii gwàa. dtâwng looei bpai gòt ngoen dûuai. sèt mûuea-rài róp-guuan châang thoo bàawk dûuai ná khá.)
ช่าง: ไม่มีปัญหาครับ
(CH ANG: mâi mii bpan-hǎa khráp.)
Ben: Now let’s listen to the conversation slowly.
Pim: อีกครั้ง ช้า ๆ (Xīk khrậng cĥā «)
ช่าง: ตกลงคุณสุชาดาจะเปลี่ยนเกียร์ตัวใหม่เลยไหมครับ
(CH ANG: dtòk long khun sù-chaa-daa jà bplìian giia tuaa mài looei mǎi khráp.)
สุชาดา: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นค่ะ แล้วชำระเงินยังไงคะ ตอนนี้ดิฉันมีเงินสดติดตัวแค่ไม่กี่ร้อยบาท
(SÙ-CHAA-DAA: gâaw khong dtâwng bpen yàang nân khâ. láaeo cham-rá ngoen yang-ngai khá. dtaawn-níi dì-chǎn mii ngoen-sòt dtìt dtuua khâae mâi gìi ráawy bàat.)
ช่าง: แค่วางเงินมัดจำบางส่วนเท่านั้นครับ ค่อยมาจ่ายส่วนที่เหลือตอนมารับรถ
(CH ANG: khâae waang ngoen mát-jam baang-sùuan thâo-nán khráp. khâawy maa jàai sùuan thîi lǔuea dtaawn maa ráp rót.)
สุชาดา: แล้วใช้เวลาอีกนานไหมคะ
(SÙ-CHAA-DAA: láaeo chái wee-laa ìik naan mǎai khá.)
ช่าง: แค่เปลี่ยนเกียร์ไม่นานหรอกครับ แต่ผมต้องไปเอาเกียร์ที่ศูนย์ก่อน
(CH ANG: khâae bplìian giia mâi naan ràawk khráp. dtàae phǒm dtâwng bpai ao giia thîi sǔun gàawn.)
สุชาดา: ประมาณกี่โมงดีคะ
(SÙ-CHAA-DAA: bprà-maan gìi moong dii khá.)
ช่าง: ถ้าคุณรอได้ อีกเพียงชั่วโมงกว่าเท่านั้นครับ
(CH ANG: thâa khun raaw dâai. ìik phiiang chûua-moong gwàa thâo-nán khráp.)
สุชาดา: ถ้างั้นดิฉันจะไปนั่งรอที่ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ในห้างเซ็นทรัลดีกว่า ต้องเลยไปกดเงินด้วย เสร็จเมื่อไหร่ รบกวนช่างโทรบอกด้วยนะคะ
(SÙ-CHAA-DAA: thâa-ngán dì-chǎn jà bpai nâng raaw thîi ráan-gaa-faae sà-dtaabàk nai hâang sen-thran dii gwàa. dtâwng looei bpai gòt ngoen dûuai. sèt mûuea-rài róp-guuan châang thoo bàawk dûuai ná khá.)
ช่าง: ไม่มีปัญหาครับ
(CH ANG: mâi mii bpan-hǎa khráp.)
Ben: Now let’s listen to the conversation with the English translation.
Pim: อีกครั้ง พร้อมภาษาอังกฤษ (Xīk khrậng phr̂xm p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ)
ช่าง: ตกลงคุณสุชาดาจะเปลี่ยนเกียร์ตัวใหม่เลยไหมครับ
(CH ANG: dtòk long khun sù-chaa-daa jà bplìian giia tuaa mài looei mǎi khráp.)
Ben: Ms. Suchada, did you decide to get a new transmission put in?
สุชาดา: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นค่ะ แล้วชำระเงินยังไงคะ ตอนนี้ดิฉันมีเงินสดติดตัวแค่ไม่กี่ร้อยบาท
(SÙ-CHAA-DAA: gâaw khong dtâwng bpen yàang nân khâ. láaeo cham-rá ngoen yang-ngai khá. dtaawn-níi dì-chǎn mii ngoen-sòt dtìt dtuua khâae mâi gìi ráawy bàat.)
Ben: Well, I guess I have to. And how should I pay? I only have a few hundred baht on me right now.
ช่าง: แค่วางเงินมัดจำบางส่วนเท่านั้นครับ ค่อยมาจ่ายส่วนที่เหลือตอนมารับรถ
(CH ANG: khâae waang ngoen mát-jam baang-sùuan thâo-nán khráp. khâawy maa jàai sùuan thîi lǔuea dtaawn maa ráp rót.)
Ben: You only have to deposit some of it. And then pay the rest when you come to pick up the car.
สุชาดา: แล้วใช้เวลาอีกนานไหมคะ
(SÙ-CHAA-DAA: láaeo chái wee-laa ìik naan mǎai khá.)
Ben: And will it take much more time?
ช่าง: แค่เปลี่ยนเกียร์ไม่นานหรอกครับ แต่ผมต้องไปเอาเกียร์ที่ศูนย์ก่อน
(CH ANG: khâae bplìian giia mâi naan ràawk khráp. dtàae phǒm dtâwng bpai ao giia thîi sǔun gàawn.)
Ben: Just changing the transmission won't take long. But I have to go to the center to get the part first.
สุชาดา: ประมาณกี่โมงคะ
(SÙ-CHAA-DAA: bprà-maan gìi moong dii khá.)
Ben: About what time?
ช่าง: ถ้าคุณรอได้ อีกเพียงชั่วโมงกว่าเท่านั้นครับ
(CH ANG: thâa khun raaw dâai. ìik phiiang chûua-moong gwàa thâo-nán khráp.)
Ben: If you can wait, it will be just over an hour.
สุชาดา: ถ้างั้นดิฉันจะไปนั่งรอที่ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ในห้างเซ็นทรัลดีกว่า ต้องเลยไปกดเงินด้วย เสร็จเมื่อไหร่ รบกวนช่างโทรบอกด้วยนะคะ
(SÙ-CHAA-DAA: thâa-ngán dì-chǎn jà bpai nâng raaw thîi ráan-gaa-faae sà-dtaabàk nai hâang sen-thran dii gwàa. dtâwng looei bpai gòt ngoen dûuai. sèt mûuea-rài róp-guuan châang thoo bàawk dûuai ná khá.)
Ben: In that case, I'll go to the Starbucks Cafe at Central Mall to sit and wait. I have to go get money from an ATM too. Whenever it's ready, please call me.
ช่าง: ไม่มีปัญหาครับ
(CH ANG: mâi mii bpan-hǎa khráp.)
Ben: No problem.
POST CONVERSATION BANTER
Ben: Hey Khru Pim, Suchada told the mechanic she was going to go hang out at a Starbucks until her car was ready. Is Starbucks pretty popular in Thailand?
Pim: Well, at least in big cities like Bangkok where there are enough people with that much money to spend on coffee. A lot of other foreign chains are pretty popular too.
Ben: Like what?
Pim: Well, we have Pizza Hut, KFC, McDonald’s, Dunkin’ Donuts, Sizzler...
Ben: Sizzler? You mean the steakhouse?
Pim: Yes. Their all-you-can-eat salad bar is really popular. They even keep it stocked with local fresh tropical fruit.
Ben: Sounds good. I’ll have to check it out some time. Now let’s have a look at the vocabulary.
VOCAB LIST
Ben: The first word we shall see is:
Pim: ศูนย์ (sǔun) [natural native speed]
Ben: center
Pim: ศูนย์ (sǔun) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ศูนย์ (sǔun) [natural native speed]
Ben: Next is:
Pim: เหลือ (lǔuea) [natural native speed]
Ben: surplus, to remain
Pim: เหลือ (lǔuea) [slowly - broken down by syllable]
Pim: เหลือ (lǔuea) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: บางส่วน (baang-sùuan) [natural native speed]
Ben: some part, partial, partly
Pim: บางส่วน (baang-sùuan) [slowly - broken down by syllable]
Pim: บางส่วน (baang-sùuan) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: เงินสด (ngoen-sòt) [natural native speed]
Ben: cash
Pim: เงินสด (ngoen-sòt) [slowly - broken down by syllable]
Pim: เงินสด (ngoen-sòt) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: ชำระเงิน (cham-rá-ngoen) [natural native speed]
Ben: to pay for
Pim: ชำระเงิน (cham-rá-ngoen) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ชำระเงิน (cham-rá-ngoen) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: จ่าย (jàai) [natural native speed]
Ben: to pay
Pim: จ่าย (jàai) [slowly - broken down by syllable]
Pim: จ่าย (jàai) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: เปลี่ยน (Pelī̀yn) [natural native speed]
Ben: to change, to alter
Pim: เปลี่ยน (Pelī̀yn) [slowly - broken down by syllable]
Pim: เปลี่ยน (Pelī̀yn) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: รบกวน (róp-guuan) [natural native speed]
Ben: to bother, to disturb
Pim: รบกวน (róp-guuan) [slowly - broken down by syllable]
Pim: รบกวน (róp-guuan) [natural native speed]
Ben: Last is:
Pim: เพียง (phiiang) [natural native speed]
Ben: only
Pim: เพียง (phiiang) [slowly - broken down by syllable]
Pim: เพียง (phiiang) [natural native speed]
VOCAB AND PHRASE USAGE
Ben: Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson. The first word we’ll look at is...
Pim: ตกลง (dtòk long)
Ben: This expression was used in the conversation to mean “decided”. But doesn’t ตกลง dtòk long really mean “to drop down”?
Pim: You’re right. It does. The origin of this expression is the idea of “putting down” money on the table.
Ben: OK, I guess that makes sense. What is the next phrase?
Pim: ติดตัว (dtìt dtuua)
Ben: This is equivalent to the expression “on my person”.
Pim: Yes, that’s right. ติด (dtìt) means “to stick”, and ตัว (dtuua) is “body”. So something “stuck to your body” is an object that you have in your possession.
Ben: And how can you use this in a sentence?
Pim: ติดตัว (dtìt dtuua) would follow whatever noun you are talking about. For example...
ฉันมีห้าร้อยบาทติดตัว (chǎn mii hâa ráauy bàat dtìt dtuua.)
Ben: “I have 500 baht on me.” Alright, that seems pretty easy to use. What is the next phrase?
Pim: ไม่กี่ร้อยบาท (mâi gìi ráauy bàat)
Ben: This phrase means “only a few hundred baht.”
Pim: That’s right. กี่ร้อย (gìi ráawy), by itself would mean “How many hundreds?” But when we add the negative particle ไม่ (mâi), the meaning changes to “not many hundreds”.
Ben: I see. So another way of saying “not many hundreds of baht” is “only a few hundred baht”. And can you please repeat that phrase one more time?
Pim: ไม่กี่ร้อยบาท (mâi gìi ráawy bàat)
Ben: Great! Now what is the last expression we are going to look at?
Pim: กดเงิน (gòt ngoen)
Ben: And this just means “to withdraw money from an ATM.”
Pim: Yes. If we break it down, กด (gòt) is the verb “to press” or “to push”, and เงิน (ngoen) is “money”.
Ben: So the literal meaning is “to press money”.
Pim: Exactly, but if you tell any Thai person you are going to กดเงิน (gòt ngoen) they know you mean pushing buttons on an ATM to get money, not just sitting there pushing your money around!
Ben: Yeah, that wouldn’t be very useful. OK, now let’s move on to the grammar section.

Lesson focus

Ben: The focus of this lesson is four different ways to say “only” in Thai.
Pim: There are many different ways to say “only” in Thai. In this lesson, we will look at four expressions... แค่ (khâae), แต่ dtàae, เพียง (phiiang), and เท่านั้น (thâo-nán.)
Ben: Sounds good. First is แค่ (khâae), which actually means “as far as”.
Pim: Right. It’s often used when giving the amount of something. For example, in the conversation we had...
ตอนนี้ดิฉันมีเงินสดติดตัวแค่ไม่กี่ร้อยบาท
(dtaawn-níi dì-chǎn mii ngoen-sòt dtìt dtuua khâae mâi gìi ráawy bàat.)
Ben: “I only have a few hundred baht on me right now.” So in this case, the amount was “only a few hundred”. How would you use it with a more exact amount?
Pim: Often แค่ (khâae) will go between a direct object and a number with a classifier, as in this sentence...
ชาวนาคนนั้นมีควายแค่สองตัว
(chaao-naa khon nán mii khwaai khâae sǎawng dtuua.)
Ben: “That farmer has only two buffaloes.” So here the direct object was khwaai or “buffalo” followed by khâae, then the number two and the classifier for animals, dtuua. So Khru Pim, is แค่ khâae always used when talking about amounts.
Pim: Not always. แค่ (khâae) can also be used at the beginning of a statement, as in this sentence from the conversation...
แค่เปลี่ยนเกียร์ไม่นานหรอกครับ
(khâae bplìian giia mâi naan ràawk khráp.)
Ben: “Just changing the transmission won’t take long.” Alright then, what is the second way to say “only”?
Pim: The next expression we’ll look at is แต่ (dtàae). The real meaning of แต่ (dtàae) is “but”. However, it can be used for “only” in the sense of “nothing but”.
Ben: So in this use, แต่ (dtàae) will come right after a verb and will be followed by some object, action, or amount.
Pim: Right. For example ใส่ (sài) is the verb “to put in”. So if I wanted to order some fried curry with only vegetables and not any meat, I might say...
เอาผัดพริกแกงใส่แต่ผักค่ะ
(ao phàt-phrík-gaaeng sài dtàae phàk khâ.)
Ben: “I’ll have stir-fried spicy curry with vegetables only.” How about one more example?
Pim: OK. This time I’ll use an action. ชอบ châawp is the verb “to like”, and ดูละคร (duu lá-khaawn) is the action “watching dramas”. Then I can say...
คุณแม่ชอบดูแต่ละคร
(khun-mâae châawp duu dtàae lá-khaawn.)
Ben: “Mother only likes watching dramas.” Now how about the third way to say “only”?
Pim: The next way to say “only” is เพียง (phiiang). The real meaning of เพียง (phiiang) is “merely”. From the conversation there was this example...
อีกเพียงชั่วโมงกว่าเท่านั้น
(ìik phiiang chûua-moong gwàa thâo-nán.)
Ben: “It will be just over an hour.” I see that เพียง (phiiang) comes before the object it describes.
Pim: That’s right. เพียงชั่วโมงกว่า (phiiang) chûua-moong gwàa means “merely over an hour”. You may also have noticed that this sentence contained เท่านั้น (thâo-nán), which is our fourth method of saying “only”.
Ben: I did notice that. Does เท่านั้น (thâo-nán) always come combined with another word for “only”?
Pim: Not always, but very often. เท่านั้น (thâo-nán) goes at the end of a sentence. So a lot of times we’ll use แค่ khâae or เพียง (phiiang) earlier in the sentence, and then finish with เท่านั้น (thâo-nán) to emphasize that something is “just a small amount”. I’ll give you two different sentences to show you what I mean. First is...ฉันมีแค่ห้าสิบบาท
(chǎn mii khâae hâa-sìp bàat.)
Ben: “I only have fifty baht.”
Pim: Or I can say...ฉันมีแค่ห้าสิบบาทเท่านั้น
(chǎn mii khâae hâa-sìp bàat thâo-nán.)
Ben: “I have only fifty baht, that’s all.”

Outro

Ben: That just about does it for today.
Pim: Listeners, can you understand Thai TV shows, movies or songs?
Ben: How about conversations in Thai with friends and loved ones? ?
Pim: If you want to know what's going on, we have a tool to help.
Ben: Line-by-line audio.
Pim: Listen to the lesson conversations Line-By-Line, and learn to understand natural Thai fast!
Ben: It's simple really.
Pim: With a click of a button, listen to each line of the conversation.
Ben: Listen again and again, and tune your ear to natural Thai.
Pim: Rapidly understand natural Thai with this powerful tool.
Ben: Find this feature on the lesson page under Premium Member resources at ThaiPod101.com. See you next time!
Pim: แล้วเจอกันใหม่ค่ะ (Læ̂w cex kạn h̄ım̀ kh̀a)

Comments

Hide