Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

INTRODUCTION
Ben: Hello, Ben here! And welcome back to ThaiPOD101.com, where we study modern Thai in a fun, educational format! This is Lower Intermediate Season 1 , Lesson 19 - Thai Commercials Have a Way of Making you Smile. And I’m joined here by...
Pim: สวัสดีค่ะ พิมค่ะ (S̄wạs̄dī kh̀a phim kh̀a) Pim here! So, brush up on the Thai that you started learning long ago, or start learning today.
Ben: Thanks for being here with us for this lesson, Pim, what are we looking at in this lesson?
Pim: In this lesson you'll will learn about using อย่าง yàang to speak about different “types” of things.
Ben: The conversation takes place at a laundry shop.
Pim: The conversation is between Suchada and the laundry lady.
Ben: The speakers know each other well therefore they will be speaking informal Thai.
Ben: Let’s take a listen to the conversation.
DIALOGUE
ช่าง: หนูดาวสนใจลองใช้นำ้ยาปรับผ้านุ่มกลิ่นใหม่ไหมจ๊ะ
(CH ANG: nǔu daao sǒn-jai laawng chái nám-yaa bpráp phâa nûm glìn mài mǎi já.)
สุชาดา: เอาสิป้า เริ่มเบื่อกลิ่นเดิม ๆ แล้ว
(SÙ-CHAA-DAA: ao sì bpâa. rôoem bùuea glìn dooem-dooem láaeo.)
ช่าง: ลองดมขวดนี้ดูสิ ป้าว่า กลิ่นมันออกหวาน ๆ ดีนะ
(CH ANG: laawng dom khùuat níi duu sì. bpâa wâa glìn man àawk wǎan-wǎan dii ná.)
สุชาดา: เอ...ยี่ห้อนี้เห็นกำลังโฆษณาอยู่นี่คะ
(SÙ-CHAA-DAA: ee...yîi-hâaw níi hěn gam-lang khoo-sà-naa yùu nîi khá.)
ช่าง: ใช่แล้วจ้ะ มีลูกค้าติดอกติดใจไปหลายรายแล้ว
(CH ANG: châi láaeo jâ. mii lûuk-kháa dtìt-òk-dtìt-jai bpai lǎai raai láaeo.)
สุชาดา: สินค้าทางทีวีบางอย่างก็ดีจริง แต่หลาย ๆ อย่างก็โฆษณาเกินจริงไปหน่อย
(SÙ-CHAA-DAA: sǐn-kháa thaang thii-wii baang yàang gâaw dii jing. dtàae lǎai-lǎai yàang gâaw khoo-sà-naa gooen jing bpai nàwy.)
ช่าง: แต่ทุกอย่างที่ใช้ในร้านป้า ผ่านการคัดสรรแล้วจ้ะ รับประกันคุณภาพและความพอใจ ยินดีคืนเงินภายใน ๓๐ วัน
(CH ANG: dtàae thúk yàang thîi chái nai ráan bpâa phàan gaan-khát-san láaeo já. ráp bprà-gan khun-ná-phâap láe khwaam-phaaw-jai yindii khuuen ngoen phǎai nai sǎam-sìp wan)
สุชาดา: เอางั้นเลยเหรอคะ
(SÙ-CHAA-DAA: ao ngán looei rǒoe khá.)
ช่าง: ไม่ได้สิจ๊ะ ทำงานให้ลูกค้าอย่างไร ก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างนั้น
(CH ANG: mâi dâai sì já. tham-ngaan hâi lûuk-kháa yàang-rai gâaw jà dâai ráp phǒn-dtàawp-thaaen yàang nán.)
สุชาดา: เพราะอย่างนี้สิ หนูถึงไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจไปซักที่อื่นเลย
(SÙ-CHAA-DAA: phráw yàang níi sì. nǔu thǔeng mâi khooei khít jà bplìian-jai bpai sák thîi ùuen looei.)
ช่าง: ขอบใจจ้า แม่คนปากหวาน
(CH ANG: khàawp-jai jâa. mâae khon bpàak wǎan.)
Ben: Now let’s listen to the conversation slowly.
Pim: อีกครั้ง ช้า ๆ (Xīk khrậng cĥā «)
ช่าง: หนูดาวสนใจลองใช้นำ้ยาปรับผ้านุ่มกลิ่นใหม่ไหมจ๊ะ
(CH ANG: nǔu daao sǒn-jai laawng chái nám-yaa bpráp phâa nûm glìn mài mǎi já.)
สุชาดา: เอาสิป้า เริ่มเบื่อกลิ่นเดิม ๆ แล้ว
(SÙ-CHAA-DAA: ao sì bpâa. rôoem bùuea glìn dooem-dooem láaeo.)
ช่าง: ลองดมขวดนี้ดูสิ ป้าว่า กลิ่นมันออกหวาน ๆ ดีนะ
(CH ANG: laawng dom khùuat níi duu sì. bpâa wâa glìn man àawk wǎan-wǎan dii ná.)
สุชาดา: เอ...ยี่ห้อนี้เห็นกำลังโฆษณาอยู่นี่คะ
(SÙ-CHAA-DAA: ee...yîi-hâaw níi hěn gam-lang khoo-sà-naa yùu nîi khá.)
ช่าง: ใช่แล้วจ้ะ มีลูกค้าติดอกติดใจไปหลายรายแล้ว
(CH ANG: châi láaeo jâ. mii lûuk-kháa dtìt-òk-dtìt-jai bpai lǎai raai láaeo.)
สุชาดา: สินค้าทางทีวีบางอย่างก็ดีจริง แต่หลาย ๆ อย่างก็โฆษณาเกินจริงไปหน่อย
(SÙ-CHAA-DAA: sǐn-kháa thaang thii-wii baang yàang gâaw dii jing. dtàae lǎai-lǎai yàang gâaw khoo-sà-naa gooen jing bpai nàwy.)
ช่าง: แต่ทุกอย่างที่ใช้ในร้านป้า ผ่านการคัดสรรแล้วจ้ะ รับประกันคุณภาพและความพอใจ ยินดีคืนเงินภายใน ๓๐ วัน
(CH ANG: dtàae thúk yàang thîi chái nai ráan bpâa phàan gaan-khát-san láaeo já. ráp bprà-gan khun-ná-phâap láe khwaam-phaaw-jai yindii khuuen ngoen phǎai nai sǎam-sìp wan)
สุชาดา: เอางั้นเลยเหรอคะ
(SÙ-CHAA-DAA: ao ngán looei rǒoe khá.)
ช่าง: ไม่ได้สิจ๊ะ ทำงานให้ลูกค้าอย่างไร ก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างนั้น
(CH ANG: mâi dâai sì já. tham-ngaan hâi lûuk-kháa yàang-rai gâaw jà dâai ráp phǒn-dtàawp-thaaen yàang nán.)
สุชาดา: เพราะอย่างนี้สิ หนูถึงไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจไปซักที่อื่นเลย
(SÙ-CHAA-DAA: phráw yàang níi sì. nǔu thǔeng mâi khooei khít jà bplìian-jai bpai sák thîi ùuen looei.)
ช่าง: ขอบใจจ้า แม่คนปากหวาน
(CH ANG: khàawp-jai jâa. mâae khon bpàak wǎan.)
Ben: Now let’s listen to the conversation with the English translation.
Pim: อีกครั้ง พร้อมภาษาอังกฤษ (Xīk khrậng phr̂xm p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ)
ช่าง: หนูดาวสนใจลองใช้นำ้ยาปรับผ้านุ่มกลิ่นใหม่ไหมจ๊ะ
(CH ANG: nǔu daao sǒn-jai laawng chái nám-yaa bpráp phâa nûm glìn mài mǎi já.)
Ben: Miss Dao, are you interested in using a new detergent to make your clothes soft and smell good?
สุชาดา: เอาสิป้า เริ่มเบื่อกลิ่นเดิม ๆ แล้ว
(SÙ-CHAA-DAA: ao sì bpâa. rôoem bùuea glìn dooem-dooem láaeo.)
Ben: Yes. I'm tired of the usual scent already.
ช่าง: ลองดมขวดนี้ดูสิ ป้าว่า กลิ่นมันออกหวาน ๆ ดีนะ
(CH ANG: laawng dom khùuat níi duu sì. bpâa wâa glìn man àawk wǎan-wǎan dii ná.)
Ben: Try smelling this bottle. I think it smells nice and sweet.
สุชาดา: เอ...ยี่ห้อนี้เห็นกำลังโฆษณาอยู่นี่คะ
(SÙ-CHAA-DAA: ee...yîi-hâaw níi hěn gam-lang khoo-sà-naa yùu nîi khá.)
Ben: Hey...I see this brand in the advertisements.
ช่าง: ใช่แล้วจ้ะ มีลูกค้าติดอกติดใจไปหลายรายแล้ว
(CH ANG: châi láaeo jâ. mii lûuk-kháa dtìt-òk-dtìt-jai bpai lǎai raai láaeo.)
Ben: That's right. I have many customers who are in love with it already.
สุชาดา: สินค้าทางทีวีบางอย่างก็ดีจริง แต่หลาย ๆ อย่างก็โฆษณาเกินจริงไปหน่อย
(SÙ-CHAA-DAA: sǐn-kháa thaang thii-wii baang yàang gâaw dii jing. dtàae lǎai-lǎai yàang gâaw khoo-sà-naa gooen jing bpai nàwy.)
Ben: Some products on the TV are actually good, but many are overadvertised.
ช่าง: แต่ทุกอย่างที่ใช้ในร้านป้า ผ่านการคัดสรรแล้วจ้ะ รับประกันคุณภาพและความพอใจ ยินดีคืนเงินภายใน ๓๐ วัน
(CH ANG: dtàae thúk yàang thîi chái nai ráan bpâa phàan gaan-khát-san láaeo já. ráp bprà-gan khun-ná-phâap láe khwaam-phaaw-jai yindii khuuen ngoen phǎai nai sǎam-sìp wan)
Ben: But everything I use in my shop passes my inspection. I guarantee quality and satisfaction or your money back in thirty days.
สุชาดา: เอางั้นเลยเหรอคะ
(SÙ-CHAA-DAA: ao ngán looei rǒoe khá.)
Ben: Like that, huh?
ช่าง: ไม่ได้สิจ๊ะ ทำงานให้ลูกค้าอย่างไร ก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างนั้น
(CH ANG: mâi dâai sì já. tham-ngaan hâi lûuk-kháa yàang-rai gâaw jà dâai ráp phǒn-dtàawp-thaaen yàang nán.)
Ben: No kidding. How I work for the customers is what I get back.
สุชาดา: เพราะอย่างนี้สิ หนูถึงไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจไปซักที่อื่นเลย
(SÙ-CHAA-DAA: phráw yàang níi sì. nǔu thǔeng mâi khooei khít jà bplìian-jai bpai sák thîi ùuen looei.)
Ben: That's why I never think of changing my mind to wash my clothes anywhere else.
ช่าง: ขอบใจจ้า แม่คนปากหวาน
((CH ANG: khàawp-jai jâa. mâae khon bpàak wǎan.))
Ben: Thanks. You're a sweet talker.
POST CONVERSATION BANTER
Pim: Hey Khun Ben, what do you think about the TV advertisements in Thailand? Do they make the products look to good to be true?
Ben: I don’t know. I’m usually too busy laughing to care. Thai ads are hilarious!
Pim: Yeah, I guess we do like to keep a lot of our ads on the funny side. It makes them more entertaining.
Ben: Exactly. You know back home I’m always reaching for the remote as soon as the commercials come on, but I never find myself doing that in Thailand. The commercials are so good I just watch them straight through.
Pim: Ah, I know why you really can’t stop watching. It’s because of all the pretty girls they use in the ads.
Ben: Well, that doesn’t hurt. But seriously, Thai ads are pretty funny. How about we take a look at the vocabulary now.
VOCAB LIST
Ben: Let’s take a look at the vocabulary for this lesson. The first word we shall see is:
Pim: กลิ่น (glìn) [natural native speed]
Ben: odor
Pim: กลิ่น (glìn) [slowly - broken down by syllable]
Pim: กลิ่น (glìn) [natural native speed]
Ben: Next is:
Pim: โฆษณา (khôot-sà-naa) [natural native speed]
Ben: to advertise, to publicize, to announce
Pim: โฆษณา (khôot-sà-naa) [slowly - broken down by syllable]
Pim: โฆษณา (khôot-sà-naa) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: รับประกัน (ráp-bprà-gan) [natural native speed]
Ben: to guarantee
Pim: รับประกัน (ráp-bprà-gan) [slowly - broken down by syllable]
Pim: รับประกัน (ráp-bprà-gan) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: นุ่ม (nûm) [natural native speed]
Ben: soft
Pim: นุ่ม (nûm) [slowly - broken down by syllable]
Pim: นุ่ม (nûm) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: เดิม ๆ (dooem-dooem) [natural native speed]
Ben: as before, as usual
Pim: เดิม ๆ (dooem-dooem) [slowly - broken down by syllable]
Pim: เดิม ๆ (dooem-dooem) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: หวาน ๆ (wǎan-wǎan) [natural native speed]
Ben: sweet, sweetly
Pim: หวาน ๆ (wǎan-wǎan) [slowly - broken down by syllable]
Pim: หวาน ๆ (wǎan-wǎan) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: ยี่ห้อ (yîi-hâaw) [natural native speed]
Ben: brand, label
Pim: ยี่ห้อ (yîi-hâaw) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ยี่ห้อ (yîi-hâaw) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: คุณภาพ (khun-ná-phâap) [natural native speed]
Ben: quality
Pim: คุณภาพ (khun-ná-phâap) [slowly - broken down by syllable]
Pim: คุณภาพ (khun-ná-phâap) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: ความพอใจ (khwaam-phaaw-jai) [natural native speed]
Ben: contentment, satisfaction
Pim: ความพอใจ (khwaam-phaaw-jai) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ความพอใจ (khwaam-phaaw-jai) [natural native speed]
Ben: Last is:
Pim: ติดอกติดใจ (dtìt-òk-dtìt-jai) [natural native speed]
Ben: to love
Pim: ติดอกติดใจ (dtìt-òk-dtìt-jai) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ติดอกติดใจ (dtìt-òk-dtìt-jai) [natural native speed]
VOCAB AND PHRASE USAGE
Ben: Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson. The first phrase we’ll look at is...
Pim: เกินจริงไปหน่อย (gooen jing bpai nàuy)
Ben: This phrase means “a little bit exceeding the actual”.
Pim: That’s right. เกิน (gooen) is the verb “to exceed”, and จริง (jing) is an adjective meaning “true” or “actual”. Then ไปหน่อย (bpai nàuy) means of “a little bit too much”.
Ben: What was the whole sentence that this phrase appeared in?
Pim: หลาย ๆ อย่างก็โฆษณาเกินจริงไปหน่อย
(lǎai-lǎai yàang gâaw khoo-sà-naa gooen jing bpai nàwy.)
Ben: “Many things are over advertised.” Or another way to understand it would be “Many products are advertised beyond their real value.” What is the next phrase?
Pim: จะได้รับผลตอบแทน (jà dâai ráp phǒn dtàawp-thaaen)
Ben: This means something like “You will reap the benefits of your good work.”
Pim: That’s one way to put it. ตอบแทน (dtàawp-thaaen) is a verb that means “to repay” or “to compensate”. Then ผล phǒn, in this case, means “result”.
Ben: I see. So ผลตอบแทน (phǒn dtàawp-thaaen) means “the result is repaid”.
Pim: Yeah, something like that. And don’t forget the first part, จะได้รับ (jà dâai ráp), which means “will receive”. So the whole phrase จะได้รับผลตอบแทน (jà dâai ráp phǒn dtàawp-thaaen) is like saying “will receive the result being repaid”.
Ben: OK, and what is the final phrase we have?
Pim: เปลี่ยนใจ (bplìian-jai)
Ben: This means “to change one’s mind”.
Pim: Yes, that’s correct. เปลี่ยน (bplìian) is the verb “to change”. And ใจ (jai) can mean “heart” or “mind”.
Ben: In that case, you could also say it means “a change of heart”.
Pim: You could. เปลี่ยนใจ (bplìian-jai) can mean “to have a change of heart” or “to change your mind”.
Ben: Alright. Now how about we move on to the grammar section.

Lesson focus

Ben: the focus of this lesson is using อย่าง yàang to speak about different “types” of things.
Pim: In the previous lesson, we learned that อย่าง yàang can form adverbs to describe a “manner” or “way” of doing some action. Another important use of the word อย่าง yàang is to talk about a “type” or “kind” of thing.
Ben: And how do we do that?
Pim: Let’s take an example from the conversation. Suchada said...
สินค้าทางทีวีบางอย่างก็ดีจริง
(sǐn-kháa thaang thii-wii baang yàang gâaw dii jing.)
Ben: “Some products on the TV are actually good.” The key part of this sentence is the phrase บางอย่าง (baang yàang), which means “some things”.
Pim: That’s right. บางอย่าง (baang yàang) could be understood either as “some kinds” or “some things”. So it is a little like saying “Of the products on TV, some kinds are good”.
Ben: Can we hear the whole sentence once again? This time, listeners, try repeating after Khru Pim.
Pim: สินค้าทางทีวีบางอย่างก็ดีจริง
(sǐn-kháa thaang thii-wii baang yàang gâaw dii jing.)
Ben: (pause) We also had an example of อย่าง (yàang) in the sentence that followed didn’t we?
Pim: Yes, we did. Suchada said...แต่หลาย ๆ อย่างก็โฆษณาเกินจริงไปหน่อย
(dtàae lǎai-lǎai yàang gâaw khoo-sà-naa gooen jing bpai nàwy.)
Ben: “But many are over advertised.”
Pim: So here, หลาย ๆ อย่าง (lǎai-lǎai yàang) means “many things” or “many types”.
Ben: So far we’ve had “some things” and “many things”. How about “everything”?
Pim: Good thing you asked because that was in the conversation, too. The laundry lady said...
แต่ทุกอย่างที่ใช้ในร้านป้า ผ่านการคัดสรรแล้วจ้ะ
(dtàae thúk yàang thîi chái nai ráan bpâa phàan gaan-khát-san láaeo já.)
Ben: “But everything I use in my shop passes my inspection.”
Pim: The key phrase here is ทุกอย่าง (thúk yàang). That means “everything”.
Ben: OK, so now we’ve got “some things”, “many things”, and “everything”. Is there anything else we should know about using อย่าง (yàang)?
Pim: There’s one more very important use. อย่าง yàang can be a classifier when you are talking about the amount of “types” or “things”. Do you remember back from lesson one what ข้าวราดแกง (khâao râat gaaeng) is?
Ben: Hmm...That would be “rice topped with curry”, right?
Pim: That’s right! If you remember we said the price is a little different depending on whether you get two types of curry or just one. So if you asked me about the price, I could say...
ข้าวราดแกงอย่างเดียวสามสิบบาท สองอย่างสามสิบห้าบาทค่ะ
(khâao râat gaaeng yàang diiao sǎam-sìp bàat. sǎawng yàang sǎam-sìp-hâa bàat khâ.)
Ben: “Rice topped with a single type of curry is thirty baht. With two types it’s thirty-five baht.” And what are the two key phrases in there?
Pim: อย่างเดียว (yàang diiao) means “a single type”, and สองอย่าง (sǎawng yàang) means “two types”.

Outro

Ben: That just about does it for today.
Man: Listeners, do you know the reason flashcards are so popular?
Pim: It's because they work!
Man: We've taken this time-tested studying tool and modernized My Wordbank Flashcards!
Pim: Learn vocabulary using your eyes and ears!
Man: It's simple and powerful. Save difficult and interesting words to your personal vocabulary list called My Wordbank.
Pim: Master words in your My Wordbank by practicing with Flashcards.
Man: Words in My Wordbank come with audio, so you learn proper pronunciation.
Pim: While you learn to recognize words by sight!
Man: Go to ThaiPod101.com now, and try My Wordbank and Flashcards today!
Ben: See you next time!
Pim: แล้วพบกันใหม่ (Læ̂w phb kạn h̄ım̀)

Comments

Hide