Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

INTRODUCTION
Pim: สวัสดีค่ะ (S̄wạs̄dī kh̀a)
Ben: Ben here! Lower Intermediate Season 1 , Lesson 20 - For Real Thai Style, You Need to go to the Salon
Pim: Hello everyone! I'm Pim, and welcome to ThaiPOD101.com.
Ben: With us, you'll learn to speak Thai with fun and effective lessons.
Pim: We also provide you with cultural insights...
Ben: ...and tips you won't find in a textbook.
Ben: In this lesson you'll will learn about using แบบ bàaep to talk about different “styles”.
Pim: This conversation takes place at a salon.
Ben: The conversation is between Suchada and a hair stylist.
Pim: The speakers know each other well, therefore they will be speaking informal Thai.
Ben: Let’s take a listen to the conversation.
DIALOGUE
ช่าง: สวัสดีค่ะคุณน้อง สบายดีไหมคะ ไม่เห็นมาทำผมตั้งนาน
(CH ANG: sà-wàt-dii khâ khun náawng. sà-baai dii mǎi khá. mâi hěn maa tham phǒm dtâng naan.)
สุชาดา: สวัสดีค่า สบายดีค่ะ ช่วงนี้เจ้านายเร่งงานแบบเอาเป็นเอาตายน่ะค่ะ
(SÙ-CHAA-DAA: sà-wàt-dii khâ. sà-baai dii khâ. chûuang níi jâo-naai rêng ngaan bàaep ao bpen ao dtaai nâ khâ.)
ช่าง: ว้าย...แบบนั้นไม่ไหวนะคะ วันนี้สระ ไดร์ เหมือนเดิมใช่ไหมคะ
(CH ANG: wáai...bàaep nán mâi wǎi ná khá. wan-níi sà dai mǔuean-dooem châi mǎi khá.)
สุชาดา: ใช่ค่ะ
(SÙ-CHAA-DAA: châi khâ.)
ช่าง: พี่ว่าอบไอนำ้ซักหน่อยไหมคะ แบบว่า...ผมมันแห้งมากเลยค่ะ
(CH ANG: phîi wâa òp-ai-náam sák nàwy mǎi khá. bàaep wâa...phǒm man hâaeng mâak looei khâ.)
สุชาดา: ก็ดีค่ะ เดือนนี้ดาวไม่มีเวลาดูแลผมเลย
(SÙ-CHAA-DAA: gâaw dii khâa. duuean níi daao mâi mii wee-laa duu laae phǒm looei.)
ช่าง: ตอนนี้มีวิตามินบำรุงผมใหม่ล่าสุด เป็นแบบชนิดโฟม ชโลมผมทิ้งไว้แป๊บเดียวนะคะ ผมนุ่ม...ลื่น...หวีง่ายมากเลยค่ะคุณน้อง
(CH ANG: dtaawn-níi mii wí-dtaa-min bam-rung phǒm maa mài lâa sùt. Bpen bàaep chá-nít foom. chá-loom phǒm thíng wái bpáaep-diiao ná khá. phǒm nûm...lûuen...wǐi ngâai mâak looei khâ khun náawng.)
สุชาดา: งั้นเดี๋ยวขอดูตัวอย่างด้วยนะคะ กลัวจะซำ้กันกับที่เพิ่งซื้อมา
(SÙ-CHAA-DAA: ngán dǐiao khǎaw duu dtuua yàang dûuai ná khá. gluua jà sám gan gàp thîi phôoeng súue maa.)
ช่าง: โอ๊ะ ผมยาวแล้วนะคะเนี่ย ไม่อยากลองตัดทรงอื่นดูบ้างเหรอคะ
(CH ANG: ó phǒm yaao láaeo ná khá nîia. mâi yàak laawng dtàt song ùuen duu bâang rǔue khá.)
สุชาดา: อืม...ดาวอยากลองซอยสั้นอยู่เหมือนกัน แต่กลัวไม่เข้ากันกับรูปหน้าของตัวเองน่ะสิพี่
(SÙ-CHAA-DAA: uuem...daao yàak laawng saawy sân yùu mǔuean-gan. Dtàae gluua mâi khâo gan gàp rûup nâa khǎawng dtuua eeng nâ sì phîi.)
ช่าง: อุ๊ย...หน้ารูปหัวใจแบบนี้ ตัดทรงไหนก็ได้ค่ะ ลองดูในเล่มนี้สิคะ เผื่อมีแบบผมที่คุณน้องชอบ
(CH ANG: úi...nâa rûup hǔua-jai bàaep níi dtàt song nǎi gâaw dâai khâ. laawng duu nai lêm níi sì khá. phùuea mii bàaep phǒm thîi khun náawng châawp.)
สุชาดา: โอโห้..นางแบบหน้าตาสวย ๆ ทั้งนั้นเลย ตัดออกมาแล้วจะสวยเหมือนแบบไหมคะเนี่ย
(SÙ-CHAA-DAA: ôo-hǒo...naang bàaep nâa-dtaa sǔuai-sǔuai tháng nán looei. Dtàt àawk maa jà sǔuai mǔuean bàaep mǎi khá nîia.)
ช่าง: อะไรกันคะ...น้องดาวหน้าตาน่ารักแบบนี้ ไม่สวยได้ยังไง
(CH ANG: à-rai gan khá...náawng daao nâa-dtaa nâa-rák bàaep níi. mâi sǔuai dâai yang-ngai.)
Ben: Now let’s listen to the conversation slowly.
Pim: อีกครั้ง ช้า ๆ (Xīk khrậng cĥā «)
ช่าง: สวัสดีค่ะคุณน้อง สบายดีไหมคะ ไม่เห็นมาทำผมตั้งนาน
(CH ANG: sà-wàt-dii khâ khun náawng. sà-baai dii mǎi khá. mâi hěn maa tham phǒm dtâng naan.)
สุชาดา: สวัสดีค่า สบายดีค่ะ ช่วงนี้เจ้านายเร่งงานแบบเอาเป็นเอาตายน่ะค่ะ
(SÙ-CHAA-DAA: sà-wàt-dii khâ. sà-baai dii khâ. chûuang níi jâo-naai rêng ngaan bàaep ao bpen ao dtaai nâ khâ.)
ช่าง: ว้าย...แบบนั้นไม่ไหวนะคะ วันนี้สระ ไดร์ เหมือนเดิมใช่ไหมคะ
(CH ANG: wáai...bàaep nán mâi wǎi ná khá. wan-níi sà dai mǔuean-dooem châi mǎi khá.)
สุชาดา: ใช่ค่ะ
(SÙ-CHAA-DAA: châi khâ.)
ช่าง: พี่ว่าอบไอนำ้ซักหน่อยไหมคะ แบบว่า...ผมมันแห้งมากเลยค่ะ
(CH ANG: phîi wâa òp-ai-náam sák nàwy mǎi khá. bàaep wâa...phǒm man hâaeng mâak looei khâ.)
สุชาดา: ก็ดีค่ะ เดือนนี้ดาวไม่มีเวลาดูแลผมเลย
(SÙ-CHAA-DAA: gâaw dii khâa. duuean níi daao mâi mii wee-laa duu laae phǒm looei.)
ช่าง: ตอนนี้มีวิตามินบำรุงผมมาใหม่ล่าสุด เป็นแบบโฟม ชโลมผมทิ้งไว้แป๊บเดียวนะคะ ผมนุ่ม...ลื่น...หวีง่ายมากเลยค่ะคุณน้อง
(CH ANG: dtaawn-níi mii wí-dtaa-min bam-rung phǒm maa mài lâa sùt. Bpen bàaep chá-nít foom. chá-loom phǒm thíng wái bpáaep-diiao ná khá. phǒm nûm...lûuen...wǐi ngâai mâak looei khâ khun náawng.)
สุชาดา: งั้นเดี๋ยวขอดูตัวอย่างด้วยนะคะ กลัวจะซำ้กันกับที่เพิ่งซื้อมา
(SÙ-CHAA-DAA: ngán dǐiao khǎaw duu dtuua yàang dûuai ná khá. gluua jà sám gan gàp thîi phôoeng súue maa.)
ช่าง: โอ๊ะ ผมยาวแล้วนะคะเนี่ย ไม่อยากลองตัดทรงอื่นดูบ้างเหรอคะ
(CH ANG: ó phǒm yaao láaeo ná khá nîia. mâi yàak laawng dtàt song ùuen duu bâang rǔue khá.)
สุชาดา: อืม...ดาวอยากลองซอยสั้นอยู่เหมือนกัน แต่กลัวไม่เข้ากันกับรูปหน้าของตัวเองน่ะสิพี่
(SÙ-CHAA-DAA: uuem...daao yàak laawng saawy sân yùu mǔuean-gan. Dtàae gluua mâi khâo gan gàp rûup nâa khǎawng dtuua eeng nâ sì phîi.)
ช่าง: อุ๊ย...หน้ารูปหัวใจแบบนี้ ตัดทรงไหนก็ได้ค่ะ ลองดูในเล่มนี้สิคะ เผื่อมีแบบผมที่คุณน้องชอบ
(CH ANG: úi...nâa rûup hǔua-jai bàaep níi dtàt song nǎi gâaw dâai khâ. laawng duu nai lêm níi sì khá. phùuea mii bàaep phǒm thîi khun náawng châawp.)
สุชาดา: โอโห้..นางแบบหน้าตาสวย ๆ ทั้งนั้นเลย ตัดออกมาจะสวยเหมือนแบบไหมคะเนี่ย
(SÙ-CHAA-DAA: ôo-hǒo...naang bàaep nâa-dtaa sǔuai-sǔuai tháng nán looei. Dtàt àawk maa jà sǔuai mǔuean bàaep mǎi khá nîia.)
ช่าง: อะไรกันคะ...น้องดาวหน้าตาน่ารักแบบนี้ ไม่สวยได้ยังไง
(CH ANG: à-rai gan khá...náawng daao nâa-dtaa nâa-rák bàaep níi. mâi sǔuai dâai yang-ngai.)
Ben: Now let’s listen to the conversation with the English translation.
Pim: อีกครั้ง พร้อมภาษาอังกฤษ (Xīk khrậng phr̂xm p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ)
ช่าง: สวัสดีค่ะคุณน้อง สบายดีไหมคะ ไม่เห็นมาทำผมตั้งนาน
(CH ANG: sà-wàt-dii khâ khun náawng. sà-baai dii mǎi khá. mâi hěn maa tham phǒm dtâng naan.)
Ben: Hello. How are you? I haven't seen you come to do your hair in a while.
สุชาดา: สวัสดีค่า สบายดีค่ะ ช่วงนี้เจ้านายเร่งงานแบบเอาเป็นเอาตายน่ะค่ะ
(SÙ-CHAA-DAA: sà-wàt-dii khâ. sà-baai dii khâ. chûuang níi jâo-naai rêng ngaan bàaep ao bpen ao dtaai nâ khâ.)
Ben: Hello. I'm fine. These days my boss is rushing me to finish my work.
ช่าง: ว้าย...แบบนั้นไม่ไหวนะคะ วันนี้สระ ไดร์ เหมือนเดิมใช่ไหมคะ
(CH ANG: wáai...bàaep nán mâi wǎi ná khá. wan-níi sà dai mǔuean-dooem châi mǎi khá.)
Ben: Wow... That's too much! Do you want to wash and dry as usual today?
สุชาดา: ใช่ค่ะ
(SÙ-CHAA-DAA: châi khâ.)
Ben: Yes.
ช่าง: พี่ว่าอบไอนำ้ซักหน่อยไหมคะ แบบว่า...ผมมันแห้งมากเลยค่ะ
(CH ANG: phîi wâa òp-ai-náam sák nàwy mǎi khá. bàaep wâa...phǒm man hâaeng mâak looei khâ.)
Ben: I think you should try steam treatment. It's like...your hair is very dry.
สุชาดา: ก็ดีค่ะ เดือนนี้ดาวไม่มีเวลาดูแลผมเลย
(SÙ-CHAA-DAA: gâaw dii khâa. duuean níi daao mâi mii wee-laa duu laae phǒm looei.)
Ben: Okay. This month I haven't had time to take care of my hair.
ช่าง: ตอนนี้มีวิตามินบำรุงผมใหม่ล่าสุด เป็นแบบชนิดโฟม ชโลมผมทิ้งไว้แป๊บเดียวนะคะ ผมนุ่ม...ลื่น...หวีง่ายมากเลยค่ะคุณน้อง
(CH ANG: dtaawn-níi mii wí-dtaa-min bam-rung phǒm maa mài lâa sùt. Bpen bàaep chá-nít foom. chá-loom phǒm thíng wái bpáaep-diiao ná khá. phǒm nûm...lûuen...wǐi ngâai mâak looei khâ khun náawng.)
Ben: I have the newest vitamin hair treatment. It's like a foam. You keep it in just a minute. And your hair is soft...silky...and easy to comb, girl.
สุชาดา: งั้นเดี๋ยวขอดูตัวอย่างด้วยนะคะ กลัวจะซำ้กันกับที่เพิ่งซื้อมา
(SÙ-CHAA-DAA: ngán dǐiao khǎaw duu dtuua yàang dûuai ná khá. gluua jà sám gan gàp thîi phôoeng súue maa.)
Ben: Then let me see a sample. I'm afraid it will be the same as I just bought.
ช่าง: โอ๊ะ ผมยาวแล้วนะคะเนี่ย ไม่อยากลองตัดทรงอื่นดูบ้างเหรอคะ
(CH ANG: ó phǒm yaao láaeo ná khá nîia. mâi yàak laawng dtàt song ùuen duu bâang rǔue khá.)
Ben: Oh! Your hair is long already. Don't you want to try cutting it a different style?
สุชาดา: อืม...ดาวอยากลองซอยสั้นอยู่เหมือนกัน แต่กลัวไม่เข้ากันกับรูปหน้าของตัวเองน่ะสิพี่
(SÙ-CHAA-DAA: uuem...daao yàak laawng saawy sân yùu mǔuean-gan. Dtàae gluua mâi khâo gan gàp rûup nâa khǎawng dtuua eeng nâ sì phîi.)
Ben: Umm... Actually I want to try it cut short. But I'm worried it won't match the shape of my face.
ช่าง: อุ๊ย...หน้ารูปหัวใจแบบนี้ ตัดทรงไหนก็ได้ค่ะ ลองดูในเล่มนี้สิคะ เผื่อมีแบบผมที่คุณน้องชอบ
(CH ANG: úi...nâa rûup hǔua-jai bàaep níi dtàt song nǎi gâaw dâai khâ. laawng duu nai lêm níi sì khá. phùuea mii bàaep phǒm thîi khun náawng châawp.)
Ben: Hey! With a heart-shaped face like this, you can cut it in any style. Have a look in this magazine. Maybe there's a style you like.
สุชาดา: โอโห้..นางแบบหน้าตาสวย ๆ ทั้งนั้นเลย ตัดออกมาจะสวยเหมือนแบบไหมคะเนี่ย
(SÙ-CHAA-DAA: ôo-hǒo...naang bàaep nâa-dtaa sǔuai-sǔuai tháng nán looei. Dtàt àawk maa jà sǔuai mǔuean bàaep mǎi khá nîia.)
Ben: Wow... Such beautiful models. After I cut it, will I look beautiful like that.
ช่าง: อะไรกันคะ...น้องดาวหน้าตาน่ารักแบบนี้ ไม่สวยได้ยังไง
(CH ANG: à-rai gan khá...náawng daao nâa-dtaa nâa-rák bàaep níi. mâi sǔuai dâai yang-ngai.)
Ben: Why not? You have a cute face like this. How can you not look beautiful?
POST CONVERSATION BANTER
Ben: Hey Khru Pim, I couldn’t help but notice that the hair stylist sounded a bit...how should I say...expressive?
Pim: Oh, yeah...You shouldn’t be too surprised to find that your hair stylist is a ladyboy. It’s really common in Thailand.
Ben: I also can’t help but notice that there are a lot of hair and nail salons. They’re all over the place!
Pim: Yes, I think because Thai women use them so much, there’s enough demand to keep them all in business.
Ben: I don’t get it. How often do you need to cut your hair?
Pim: The salon isn’t just for haircuts. I like to go there often just for a professional shampoo and dry.
Ben: You’re telling me you pay someone else just to wash your hair?
Pim: Why not? It’s so cheap, just 50 baht in many places.
Ben: Well, that is pretty cheap. But I think I’ll just wash my own hair and save the money for another bowl of noodles.
Pim: Up to you.
Ben: How about we take a look at the vocabulary now?
VOCAB LIST
Ben: Let’s take a look at the vocabulary for this lesson. The first word we shall see is:
Pim: หน้าตา (nâa-dtaa) [natural native speed]
Ben: face
Pim: หน้าตา (nâa-dtaa) [slowly - broken down by syllable]
Pim: หน้าตา (nâa-dtaa) [natural native speed]
Ben: Next is:
Pim: ตัวอย่าง (dtuua-yàang) [natural native speed]
Ben: example, sample
Pim: ตัวอย่าง (dtuua-yàang) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ตัวอย่าง (dtuua-yàang) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: หวี (wǐi) [natural native speed]
Ben: comb, to comb
Pim: หวี (wǐi) [slowly - broken down by syllable]
Pim: หวี (wǐi) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: ลื่น (lûuen) [natural native speed]
Ben: to swerve, to be slippery
Pim: ลื่น (lûuen) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ลื่น (lûuen) [natural native speed]
Ben: Next is:
Pim: ชโลม (chá-loom) [natural native speed]
Ben: to anoint, to bathe
Pim: ชโลม (chá-loom) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ชโลม (chá-loom) [natural native speed]
Ben: The next word is:
Pim: แห้ง (hâaeng) [natural native speed]
Ben: to be dry, dried
Pim: แห้ง (hâaeng) [slowly - broken down by syllable]
Pim: แห้ง (hâaeng) [natural native speed]
Ben: The next word we have is:
Pim: บำรุง (bam-rung) [natural native speed]
Ben: to maintain, to enrich
Pim: บำรุง (bam-rung) [slowly - broken down by syllable]
Pim: บำรุง (bam-rung) [natural native speed]
Ben: Next is:
Pim: อบไอน้ำ (òp-ai-náam) [natural native speed]
Ben: to go to a sauna, to have a steam bath
Pim: อบไอน้ำ (òp-ai-náam) [slowly - broken down by syllable]
Pim: อบไอน้ำ (òp-ai-náam) [natural native speed]
Ben: Next is:
Pim: สระ (sà) [natural native speed]
Ben: to wash (hair)
Pim: สระ (sà) [slowly - broken down by syllable]
Pim: สระ (sà) [natural native speed]
Ben: Last is:
Pim: เร่ง (rêng) [natural native speed]
Ben: to hurry, to accelerate
Pim: เร่ง (rêng) [slowly - broken down by syllable]
Pim: เร่ง (rêng) [natural native speed]
VOCAB AND PHRASE USAGE
Ben: Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson. The first phrase we’ll look at is...
Pim: แบบเอาเป็นเอาตาย (bàaep ao bpen ao dtaai)
Ben: This phrase means “Like that is just too much!”
Pim: Right. If we look at the words, แบบเอา (bàaep ao) means “the way to get”. While เอาตาย (ao dtaai) means “to get to die”.
Ben: So this phrase is kind of like saying “The way that you’re getting it is going to be the death of you.”
Pim: Yeah, a little like that if you take it literally.
Ben: And can we hear the whole phrase once again?
Pim: แบบเอาเป็นเอาตาย (bàaep ao bpen ao dtaai)
Ben: (pause) OK, what is the next phrase?
Pim: เหมือนเดิม (mǔuean dooem)
Ben: This is a very common and useful phrase, which means “as usual”. Pim
Ben: So the whole phrase is like saying “similar to the first” or “like before”.
Pim: Exactly. You can use เหมือนเดิม (mǔuean dooem) to order food or a service at some restaurant or shop where you have become a regular customer.
Ben: Now in order for this to make sense you have to have established a habit of always ordering the same dish or always getting the same service.
Pim: Yes, that’s right. If you try something new from the menu every time you eat, the waitstaff would be pretty confused if you suddenly asked for เหมือนเดิม (mǔuean dooem). But assuming that you always order the same dish every time you dine at a particular restaurant, you can just tell the waitress...เอาเหมือนเดิมค่ะ
(ao mǔuean dooem khâ.)
Ben: “I’ll have the usual.” And what’s our final phrase?
Pim: เล่มนี้ (lêm níi)
Ben: This just means “this book” or “this magazine”.
Pim: Right. เล่ม (lêm) is the classifier for books and magazines. So to say “that book” you would use เล่มนั้น (lêm nán.)
Ben: And when giving an amount, remember the number comes before the classifier, so “five books” would be...
Pim: ห้าเล่ม (hâa lêm)
Ben: OK, now let’s move on to the grammar section.

Lesson focus

Ben: The focus of this lesson is using แบบ bàaep to talk about different “styles”.
Pim: แบบ (bàaep) is a noun that can mean “style”, “type”, “form”, or “design”. It is used in many expressions in Thai. First, we’ll look at the expressions แบบนี้ bàaep níi meaning “like this” and แบบนั้น (bàaep) nán meaning “like that”.
Ben: And I think both of these were used in the conversation, weren’t they?
Pim: Yes, they were. One sentence we had was...
หน้ารูปหัวใจแบบนี้ ตัดทรงไหนก็ได้ค่ะ
(nâa rûup hǔua-jai bàaep níi dtàt song nǎi gâaw dâai khâ.)
Ben: “With a heart-shaped face like this you can cut it in any style.”
Pim: หน้ารูปหัวใจ (nâa rûup hǔua-jai) means “Face shaped as a heart”. So หน้ารูปหัวใจแบบนี้ (nâa rûup hǔua-jai bàaep níi) is “This style of heart-shaped face”.
Ben: OK, well that covers “like this”. How about “like that”?
Pim: We also had this sentence...แบบนั้นไม่ไหวนะคะ
(bàaep nán mâi wǎi ná khá.)
Ben: “That’s too much.”
Pim: Right. And actually, ไม่ไหว (mâi wǎi) means “can’t physically do it”. So the last sentence could also have been translated as “Like that is unbearable.”
Ben: OK, I got it. Can we hear the whole sentence once again?
Pim: แบบนั้นไม่ไหวนะคะ (bàaep nán mâi wǎi ná khá). Now there was another sentence using แบบ bàaep in the conversation. The hair stylist said...
เป็นแบบโฟม (bpen bàaep foom.)
Ben: “It’s like a foam.” So this is pretty simple to understand. เป็นแบบ... (bpen bàaep…) means “to be like...” as in “to be like a particular style”.
Pim: Exactly.
Ben: Hey Khru Pim, I have a question. A lot of the time I hear Thai speakers using the word แบบ bàaep, and from the context of the conversation it doesn’t seem like they’re talking about any “style”, “design”, or “form”. What’s that all about.
Pim: Oh...I know what you mean. That was in our conversation too, when the hair stylist said... แบบว่า...ผมมันแห้งมากเลยค่ะ
(bàaep wâa...phǒm man hâaeng mâak looei khâ.)
Ben: “It’s like...your hair is very dry.”
Pim: Right. Like, you know when like...some Americans, especially like... from the West Coast... how they like...insert the word “like” very randomly in like...the middle of sentences...
Ben: OK, OK, I get it. แบบ (bàaep) can also act as a nonsense filler while you wait for your brain to catch up with your mouth.
Pim: You got it.

Outro

Ben: That just about does it for today.
Ben: Attention perfectionists! You're about to learn how to perfect your pronunciation.
Pim: Lesson Review Audio Tracks.
Ben: Increase fluency and vocabulary fast with these short, effective audio tracks.
Pim: Super simple to use. Listen to the Thai word or phrase...
Ben: then repeat it out loud in a loud clear voice.
Pim: You'll speak with confidence knowing that you're speaking Thai like the locals.
Ben: Go to ThaiPod101.com, and download the Review Audio Tracks right on the lessons page today!
Ben: See you next time!
Pim: แล้วพบกันใหม่ค่ะ (Læ̂w phb kạn h̄ım̀ kh̀a)

Comments

Hide