Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

INTRODUCTION
Pim: สวัสดีค่ะ พิมค่ะ (S̄wạs̄dī kh̀a phim kh̀a) And I’m joined here by Ben.
Ben: Hello, everyone and welcome back to ThaiPOD101.com, Lower Intermediate Season 1 , Lesson 6 - Get Your Thai Titles Right
Pim: วันนี้เราจะเรียนอะไรกันคะ (Wạn nī̂ reā ca reīyn xarị kạn kha) What are we learning today?
Ben: In this lesson you'll will learn how about using titles such as Mr., Miss, and Mrs. in Thai.
Pim: This conversation takes place on the phone between a newspaper office and a police hospital in Bangkok.
Ben: The conversation is between a reporter, Suchada, and a police officer.
Pim: The speakers are strangers, therefore they will be speaking formal Thai.
Ben: Let’s listen to the conversation.
DIALOGUE
เจ้าหน้าที่ตำรวจ: สวัสดีครับ ผม จ่าสิบเอก วิเศษ รับสายครับ
(J O-N A-THÎI DTAM-RÙUAT: sà-wàt-dii khráp. phǒm jàa-sìp-èek wí-sèet ráp sǎai khráp.)
สุชาดา: สวัสดีค่ะ ดิฉันสุชาดา จากหนังสือพิมพ์สื่อรายวันค่ะ
(SÙ-CHAA-DAA: sà-wàt-dii khâ. dì-chǎn sù-chaa-daa jàak nǎng-sǔue-phim sùueraai- wan khâ.)
เจ้าหน้าที่ตำรวจ: ครับผม มีอะไรให้รับใช้ครับ
(J O-N A-THÎI DTAM-RÙUAT: khráp-phǒm. mii à-rai hâi ráp-chái khráp.)
สุชาดา: ดิฉันกำลังเขียนข่าววัยรุ่นยิงกันเมื่อเช้านี้ และอยากได้รายชื่อผู้บาดเจ็บค่ะ
(SÙ-CHAA-DAA: dì-chǎn gam-lang khǐian khàao wai-rûn ying gan mûuea cháao níi. láe yàak dâai raai-chûue phûu bàat-jèp khâ.)
เจ้าหน้าที่ตำรวจ: ครับผม สักครู่นะครับ
(J O-N A-THÎI DTAM-RÙUAT: khráp-phǒm. sàk-khrûu ná khráp.)
สุชาดา: ขอบคุณค่ะ
(SÙ-CHAA-DAA: khàawp-khun khâ.)
เจ้าหน้าที่ตำรวจ: ได้แล้วครับ เตรียมจดเลยนะครับ
(J O-N A-THÎI DTAM-RÙUAT: dâai láaeo khráp. dtriiam jòt looei ná khráp.)
สุชาดา: ค่ะ ว่ามาเลย
(SÙ-CHAA-DAA: khâ. wâa maa looei.)
เจ้าหน้าที่ตำรวจ: มีทั้งหมด ๕ คนนะครับ ๑.นาย จำรัส แสงเพชร ๒.นาย ภาคภูมิ อยู่ศิริ ๓.น.ส. ธนัชชา สุขสวัสดิ์ อีกสองคนเป็น เด็กชายกับเด็กหญิง ไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ ๘-๑๐ ปีครับ
(J O-N A-THÎI DTAM-RÙUAT: mii tháng-mòt hâa khon ná khráp. nùeng. naai jam-ràt sǎaeng-phét. sǎawng. naai phâak-phuum yùu-sì-rí. sǎam. naang-sǎao thá-nátchaa sùk-sà-wàt. ìik sǎawng khon bpen dèk-chaai gàp dèk-yǐng. mâi sâap chûue. aa-yú bprà-maan bpàaet thǔeng sìp bpii khráp.)
สุชาดา: ขอบคุณมากนะคะ สำหรับข้อมูล
(SÙ-CHAA-DAA: khàawp-khun mâak ná khá sǎm-ràp khâaw-muun.)
เจ้าหน้าที่ตำรวจ: ไม่เป็นไรครับ ยินดีครับผม
(J O-N A-THÎI DTAM-RÙUAT: mâi-bpen-rai khráp. yin-dii khráp-phǒm.)
Ben: And now, for the slow version.
Pim: อีกครั้ง ช้า ๆ (Xīk khrậng cĥā)
เจ้าหน้าที่ตำรวจ: สวัสดีครับ ผม จ่าสิบเอก วิเศษ รับสายครับ
(J O-N A-THÎI DTAM-RÙUAT: sà-wàt-dii khráp. phǒm jàa-sìp-èek wí-sèet ráp sǎai khráp.)
สุชาดา: สวัสดีค่ะ ดิฉันสุชาดา จากหนังสือพิมพ์สื่อรายวันค่ะ
(SÙ-CHAA-DAA: sà-wàt-dii khâ. dì-chǎn sù-chaa-daa jàak nǎng-sǔue-phim sùueraai- wan khâ.)
เจ้าหน้าที่ตำรวจ: ครับผม มีอะไรให้รับใช้ครับ
(J O-N A-THÎI DTAM-RÙUAT: khráp-phǒm. mii à-rai hâi ráp-chái khráp.)
สุชาดา: ดิฉันกำลังเขียนข่าววัยรุ่นยิงกันเมื่อเช้านี้ และอยากได้รายชื่อผู้บาดเจ็บค่ะ
(SÙ-CHAA-DAA: dì-chǎn gam-lang khǐian khàao wai-rûn ying gan mûuea cháao níi. láe yàak dâai raai-chûue phûu bàat-jèp khâ.)
เจ้าหน้าที่ตำรวจ: ครับผม สักครู่นะครับ
(J O-N A-THÎI DTAM-RÙUAT: khráp-phǒm. sàk-khrûu ná khráp.)
สุชาดา: ขอบคุณค่ะ
(SÙ-CHAA-DAA: khàawp-khun khâ.)
เจ้าหน้าที่ตำรวจ: ได้แล้วครับ เตรียมจดเลยนะครับ
(J O-N A-THÎI DTAM-RÙUAT: dâai láaeo khráp. dtriiam jòt looei ná khráp.)
สุชาดา: ค่ะ ว่ามาเลย
(SÙ-CHAA-DAA: khâ. wâa maa looei.)
เจ้าหน้าที่ตำรวจ: มีทั้งหมด ๕ คนนะครับ ๑. นาย จำรัส แสงเพชร ๒. นาย ภาคภูมิ อยู่ศิริ ๓. น.ส. ธนัชชา สุขสวัสดิ์ อีกสองคนเป็น เด็กชายกับเด็กหญิง ไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ ๘-๑๐ ปีครับ
(J O-N A-THÎI DTAM-RÙUAT: mii tháng-mòt hâa khon ná khráp. nùeng. naai jam-ràt sǎaeng-phét. sǎawng. naai phâak-phuum yùu-sì-rí. sǎam. naang-sǎao thá-nátchaa sùk-sà-wàt. ìik sǎawng khon bpen dèk-chaai gàp dèk-yǐng. mâi sâap chûue. aa-yú bprà-maan bpàaet thǔeng sìp bpii khráp.)
สุชาดา: ขอบคุณมากนะคะ สำหรับข้อมูล
(SÙ-CHAA-DAA: khàawp-khun mâak ná khá sǎm-ràp khâaw-muun.)
เจ้าหน้าที่ตำรวจ: ไม่เป็นไรครับ ยินดีครับผม
(J O-N A-THÎI DTAM-RÙUAT: mâi-bpen-rai khráp. yin-dii khráp-phǒm.)
Ben: And now, with the English translation.
Pim: อีกครั้ง พร้อมภาษาอังกฤษ (Xīk khrậng phr̂xm p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ)
เจ้าหน้าที่ตำรวจ: สวัสดีครับ ผมจ่าสิบเอก วิเศษ รับสายครับ
(J O-N A-THÎI DTAM-RÙUAT: sà-wàt-dii khráp. phǒm jàa-sìp-èek wí-sèet ráp sǎai khráp.)
Ben: Hello. This is Sergeant Major Wiset speaking.
สุชาดา: สวัสดีค่ะ ดิฉันสุชาดา จากหนังสือพิมพ์สื่อรายวันค่ะ
(SÙ-CHAA-DAA: sà-wàt-dii khâ. dì-chǎn sù-chaa-daa jàak nǎng-sǔue-phim sùueraai- wan khâ.)
Ben: Hello. I'm Suchada from the "Daily News" newspaper.
เจ้าหน้าที่ตำรวจ: ครับผม มีอะไรให้รับใช้ครับ
(J O-N A-THÎI DTAM-RÙUAT: khráp-phǒm. mii à-rai hâi ráp-chái khráp.)
Ben: Yes. May I help you?
สุชาดา: ดิฉันกำลังเขียนข่าววัยรุ่นยิงกันเมื่อเช้านี้ และอยากได้รายชื่อผู้บาดเจ็บค่ะ
(SÙ-CHAA-DAA: dì-chǎn gam-lang khǐian khàao wai-rûn ying gan mûuea cháao níi. láe yàak dâai raai-chûue phûu bàat-jèp khâ.)
Ben: I'm writing news about the teenager's shooting this morning, and I'd like to get a list of the names of the injured.
เจ้าหน้าที่ตำรวจ: ครับผม สักครู่นะครับ
(J O-N A-THÎI DTAM-RÙUAT: khráp-phǒm. sàk-khrûu ná khráp.)
Ben: Yes. Just a moment.
สุชาดา: ขอบคุณค่ะ
(SÙ-CHAA-DAA: khàawp-khun khâ.)
Ben: Thank you.
เจ้าหน้าที่ตำรวจ: ได้แล้วครับ เตรียมจดเลยนะครับ
(J O-N A-THÎI DTAM-RÙUAT: dâai láaeo khráp. dtriiam jòt looei ná khráp.)
Ben: I've got it. Prepare to write it down.
สุชาดา: ค่ะ ว่ามาเลย
(SÙ-CHAA-DAA: khâ. wâa maa looei.)
Ben: Yes. Go ahead.
เจ้าหน้าที่ตำรวจ: มีทั้งหมด ๕ คนนะครับ ๑. นาย จำรัส แสงเพชร ๒. นาย ภาคภูมิ อยู่ศิริ ๓. น.ส. ธนัชชา สุขสวัสดิ์ อีกสองคนเป็นเด็กชายกับเด็กหญิงไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ ๘-๑๐ ปีครับ
(J O-N A-THÎI DTAM-RÙUAT: mii tháng-mòt hâa khon ná khráp. nùeng. naai jam-ràt sǎaeng-phét. sǎawng. naai phâak-phuum yùu-sì-rí. sǎam. naang-sǎao thá-nátchaa sùk-sà-wàt. ìik sǎawng khon bpen dèk-chaai gàp dèk-yǐng. mâi sâap chûue. aa-yú bprà-maan bpàaet thǔeng sìp bpii khráp.)
Ben: There are five people altogether. One, Mr. Jamrat Saengphet. Two, Mr. Phakphum Yoosiri. Three, Miss Thanatcha Suksawat. The other two are a boy and girl whose names we don't know, about eight to ten years old.
สุชาดา: ขอบคุณมากนะคะ สำหรับข้อมูล
(SÙ-CHAA-DAA: khàawp-khun mâak ná khá sǎm-ràp khâaw-muun.)
Ben: Thank you very much for the information.
เจ้าหน้าที่ตำรวจ: ไม่เป็นไรครับ ยินดีครับผม
(J O-N A-THÎI DTAM-RÙUAT: mâi-bpen-rai khráp. yin-dii khráp-phǒm.)
Ben: No problem. It's my pleasure.
POST CONVERSATION BANTER
Ben: Hey Khru Pim, you’re married, right?
Pim: That’s right.
Ben: So instead of Khru Pim, I could can you Naang Pim. That’s the Thai word for Mrs., right?
Pim: Actually I still go by Naang-sǎao.
Ben: You still go by “Miss”? Doesn’t that give people the wrong impression?
Pim: Not at all. It gives the correct impression that I’m not too old yet.
Ben: Let me guess, you’ve been 29 for the past three years.
Pim: You’re close! Anyways I still have to use “Miss” because I haven’t changed it on my ID card yet. You know, it wasn’t very long ago that Thai women won the right to keep Naang-sǎao on their IDs. It helps younger married women against discrimination in the job market. A lot of times it’s easier to get hired if you still go by “Miss”.
Ben: That sounds like a bit of a hassle. Guys definitely have some things easier in life.
Pim: They sure do!
Ben: OK, now let’s take a look at the vocabulary for this lesson.
VOCAB LIST
Ben: First we have:
Pim: ยิง (ying) [natural native speed]
Ben: to shoot
Pim: ยิง (ying) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ยิง (ying) [natural native speed]
Ben: Next we have:
Pim: ด.ญ. (dèk-yǐng) [natural native speed]
Ben: girl
Pim: ด.ญ. (dèk-yǐng) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ด.ญ. (dèk-yǐng) [natural native speed]
Ben: Next we have:
Pim: ด.ช.(dèk-chaai) [natural native speed]
Ben: boy
Pim: ด.ช. (dèk-chaai) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ด.ช. (dèk-chaai) [natural native speed]
Ben: Then we have:
Pim: น.ส.(naang-sǎao) [natural native speed]
Ben: Miss
Pim: น.ส. (naang-sǎao) [slowly - broken down by syllable]
Pim: น.ส. (naang-sǎao) [natural native speed]
Ben: Now we have:
Pim: นาย (naai) [natural native speed]
Ben: Mr., boss, employer
Pim: นาย (naai) [slowly - broken down by syllable]
Pim: นาย (naai) [natural native speed]
Ben: Now we have:
Pim: จด (jòt) [natural native speed]
Ben: to jot down, to take notes
Pim: จด (jòt) [slowly - broken down by syllable]
Pim: จด (jòt) [natural native speed]
Ben: Next we have:
Pim: เตรียม (dtriiam) [natural native speed]
Ben: to prepare, to get ready
Pim: เตรียม (dtriiam) [slowly - broken down by syllable]
Pim: เตรียม [(dtriiam) natural native speed]
Ben: Now we have:
Pim: ทั้งหมด (tháng-mòt) [natural native speed]
Ben: in all
Pim: ทั้งหมด (tháng-mòt) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ทั้งหมด (tháng-mòt) [natural native speed]
Ben: Next word is:
Pim: ประมาณ (bprà-maan) [natural native speed]
Ben: about, around, approximately
Pim: ประมาณ (bprà-maan) [slowly - broken down by syllable]
Pim: ประมาณ (bprà-maan) [natural native speed]
Ben: Then we have:
Pim: วัยรุ่น (wai-rûn) [natural native speed]
Ben: teenager, adolescent teenage, young
Pim: วัยรุ่น (wai-rûn) [slowly - broken down by syllable]
Pim: วัยรุ่น (wai-rûn) [natural native speed]
VOCAB AND PHRASE USAGE
Ben: Let's take a closer look at the words and phrases from this lesson. First we have...
Pim: รับสาย (Rạb s̄āy)
Ben: This means “to answer the telephone”.
Pim: Right. รับ (ráp) is the verb “to receive”, and สาย sǎai is a noun that can mean “cord” or “line”.
Ben: So you can use this when answering the phone after stating your name, right?
Pim: Yes. For example, I could say นางสาวพิมรับสายค่ะ (naang-sǎao phim ráp-sǎai khâ)
Ben: “This is Miss Pim speaking.” What’s the next phrase?
Pim: ครับผม (khráp-phǒm)
Ben: This is a very polite phrase that is used like “Yes, sir” or “Yes, ma’am”.
Pim: Exactly. It always sounds nice when somebody uses ครับผม (khráp-phǒm), so be sure you learn this one.
Ben: And how do you work it into a sentence?
Pim: Well, If you want to reply to someone’s request to let them know that you understood the message, then you can simply say ครับผม khráp-phǒm. If you have anything else to add, that can come after. Do you understand?
Ben: ครับผม (khráp-phǒm)
Pim: Oh, you learn quickly!
Ben: Thanks. Now what’s our last phrase?
Pim: ว่ามาเลย (wâa maa looei)
Ben: This was used in the conversation to say “Go ahead and speak”.
Pim: That’s right. ว่า (wâa) is “to say” and มา (maa) is the verb “to come”.
Ben: So is that kind of like “say it towards me”?
Pim: That’s the basic idea. มา (maa) just shows the direct of the action coming towards the speaker.
Ben: OK, I think I got it. Now let’s move on to the grammar section.

Lesson focus

Ben: The focus of this lesson is using titles such as Mr., Miss, and Mrs. in Thai. We talked about these a little bit before, but can you explain more how they work?
Pim: No problem. นาย naai means “Mr.”, นางสาว (น.ส.) (naang-sǎao) means “Miss”, and นาง (naang) means “Mrs.” And just as in English we use them in front of a person’s name. But most often it is with both their first and last names included.
Ben: Can you give us an exacple using a real person?
Pim: Sure. How about this sentence...
น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
(naang-sǎao yîng-lák chin-ná-wát bpen phûu-yǐng khon râaek thîi dâai ráp lûueak bpen naa-yók-rát-thá-mon-dtrii khǎawng bprà-thêet-thai)
Ben: "Miss Yingluck Shinawatra is the first woman to be elected Prime Minister of Thailand." That was kind of a long sentence. Can we break it down?
Pim: Well, first was just her name, น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (naang-sǎao yîng-lák chin-ná-wát)
Ben: “Miss Yingluck Shinawatra...”
Pim: เป็นผู้หญิงคนแรก (bpen phûu-yǐng khon râaek)
Ben: “...is the first woman...”
Pim: ที่ได้รับเลือก (thîi dâai ráp lûueak)
Ben: “...that got elected...”
Pim: เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย (bpen naa-yók-rát-thá-mon-dtrii khǎawng bprà-thêet-thai.)
Ben: “...to be the Prime Minister of Thailand”. And let’s have the whole thing together. Listeners, please repeat after Khru Pim.
Pim: น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
(naang-sǎao yîng-lák chin-ná-wát bpen phûu-yǐng khon râaek thîi dâai ráp lûueak bpen naa-yók-rát-thá-mon-dtrii khǎawng bprà-thêet-thai)
Ben: So these three titles are used by adults. Now what about children?
Pim: For children, we use ด.ช (dèk-chaai) for “boy” and ด.ญ (dèk-yǐng) for “girl”.
Ben: Do they go in front of a child’s name like “Mr.” or “Miss”?
Pim: Yes, they do. For example, if there was a girl whose name was ธนัชชา สุขสวัสดิ์ (thá-nát-chaa sùk-sà-wàt), she would be known as ด.ญ. ธนัชชา สุขสวัสดิ์ (dèk-yǐng thá-nát-chaa sùk-sà-wàt.)
Ben: I see.
Pim: However, we can also use these terms in a more general sense like in the example from our conversation...อีกสองคนเป็นเด็กชายกับเด็กหญิง
(ìik sǎawng khon bpen dèk-chaai gàp dèk-yǐng.)
Ben: “The other two people are a boy and girl.”

Outro

Ben: And that’s it for this lesson. Thank you very much for listening! See you later!
Pim: แล้วพบกันใหม่ค่ะ (Læ̂w phb kạn h̄ım̀ kh̀a)

13 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

ThaiPod101.com Verified
Tuesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hello listeners,in this lesson you've learnt different titles in Thai. Could you tell us what your title is in Thai?

ThaiPod101.com Verified
Saturday at 12:43 AM
Your comment is awaiting moderation.

Hi roger,


Thank you. ว่ามาเลย can be used in all situation you said "go ahead, encouraging the other party to finish their sentence, continue speaking and speak what on their mind".Please let me know if you have any future questions. I will be glad to help.


Have a good day.

ปริษา Parisa

Team ThaiPod101.com

roger
Wednesday at 08:28 PM
Your comment is awaiting moderation.

How can you use the expressionว่ามาเลย in everyday speech? Is it equivalent to please - go ahead, encouraging the other party to finish their sentence or continue speaking?

ThaiPod101.com Verified
Sunday at 12:18 AM
Your comment is awaiting moderation.

สวัสดีค่ะ John,


Thank you very much for your comment and joined our lesson activity. Well done as always. Let me help a little bit.

นายจอห์น is use when you write your name not when you tell some one what your name is. So your sentences should be: สวัสดีครับ คำนำหน้าชื่อผมคือนาย เพราะชื่อภาษาอังกฤษของผม John เป็นชื่อผู้ชาย แล้วคุณครูล่ะครับ

คำนำหน้าชื่อของครูคือ นางสาว เวลาเขียนชื่อครูจะเขียนว่า นางสาวปริษา

Please let me know if you have any future questions. I will be glad to help. We wish you have a good progress with your Thai.


Have a good day.


Parisa

Team ThaiPod101.com

John
Thursday at 07:15 PM
Your comment is awaiting moderation.

สวัสดีครับ ผมคือนายจอห์น เพราะนายภาษาอังกฤษชื่อของดิฉันเป็นJohn แล้วคุณครูล่ะครับ

www.thaipod101.com
Tuesday at 11:56 AM
Your comment is awaiting moderation.

Hello Ran,


Your welcome. I am very happy to help.


Have a nice day.


Parisa

Team ThaiPod101.com

Ran
Friday at 09:31 AM
Your comment is awaiting moderation.

sawadee..

thanks for your reply... am clear now about its usage.

http://www.thaipod101.com/
Thursday at 06:32 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hello Ran,


"เตรียม dtriiam" and "พร้อม praawm" are different. "เตรียม dtriiam" means "to prepare" so ฉันกําลังเตรียมตัวไปโรงเรียน. " I am preparing myself to school", but "พร้อม praawm" means "to be ready" we would say ฉันพร้อมจะไปโรงเรียน " I am ready to go to school". Hope that help.


Have a nice day.


Parisa

Team ThaiPod101.com

Ran
Wednesday at 11:24 AM
Your comment is awaiting moderation.

sawadeekup

if there a difference between เตรียม dtriiam and พร้อม promm?

your example was...ฉันกําลังเตรียมตัวไปโรงเรียน.

can i replace it with promm? ฉันกําลัง พร้อม ตัวไปโรงเรียน? promm tua pi rongreign

or shall i say ฉันกําลัง พร้อมจะไปโรงเรียน? prom jak pi rongreign.

is there any difference?

thank yoe yer.

ThaiPod101.com Verified
Thursday at 09:29 AM
Your comment is awaiting moderation.

Hi Brandon,


I just checked the Vocabulary audio, and it seems to be working fine. Can you please try playing it again?

Maybe you just have to wait a little more for it to finish loading.

But if you're still having issues, don't hesitate to let us know!


Cheers,

Paloma

Team ThaiPod101.com

Brandon.O'Donnell
Monday at 08:48 PM
Your comment is awaiting moderation.

Maybe It is just me but the Vocabulary hasn't been loading as of today 8/19/2013