Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

[สวัสดีค่ะ - sà-wàt-dii khâ]. Hello and welcome back to Thai weekly words with me Prathana. This week, we will be learning about Post office [ที่ทำการไปรษณีย์ - thîi-tham-gaan-bprai-sà-nii]
จดหมาย [jòt-măai] “letter”. [วันนี้ฉันต้องเอาจดหมายไปส่ง - wan níi chăn dtâwng ao jòt-măai bpai sòng] - “I have to send a letter today”.
[ซองจดหมาย - saawng jòt-măai] “envelope”. [กรุณาติดแสตมป์ที่มุมบนขวาของซองจดหมาย - gà-rú-naa dtìt sà-dtaem thîi mum bon khwăa khǎanwg saawng jòt-măai] - “Please put the stamp on the top right corner of the envelope”
[ตู้จดหมาย - dtûu jòt-măa] “mailbox”. [เขาไม่อยู่บ้านหลายวันจนตู้จดหมายเต็ม - khăo mâi yùu bâan lăai wan jon dtûu jòt-măai dtem] - “He is away from home for so many days that his mailbox was full”.
[พัสดุ - phát-sà-dù] “parcel” [อยากจะส่งพัสดุชิ้นนี้ไปอเมริกาค่ะ - yàak jà sòng phát-sà-dù chín níi bpai a-mee-rí-gaa khâ] - “I want to send this parcel to America.”
[ไปรษณีย์ด่วน - bprai-sà-nii dùuan] “Express Mail”. [เอกสารนี้ต้องส่งด้วยไปรษณีย์ด่วน - èek-ga-săan níi dtâwng sòng dûuai bprai-sà-nii dùuan] - “This document needs to be sent by Express Mail.”
And that’s the end for today’s Thai weekly words. If you have any comments or questions, please be sure to let us know and we will see you in the next Thai weekly words, bye.

Comments

Hide