Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
(NORMAL SPEED)
สวัสดี
(sà-wàt-dii)
(NORMAL SPEED)
"Hello."
(NORMAL SPEED)
สวัสดี
(SLOW)
สวัสดี
(NORMAL SPEED)
Hello.
(NORMAL SPEED)
ผู้คนกำลังพูดว่า "สวัสดี"
(phûu-khon gam-lang phûut wâa sà-wàt-dii)
(NORMAL SPEED)
"The people are saying, 'Hello.'"
(SLOW)
ผู้คนกำลังพูดว่า "สวัสดี"
(NORMAL SPEED)
ขอโทษ
(khǎaw-thôot)
(NORMAL SPEED)
"Excuse me."
(NORMAL SPEED)
ขอโทษ
(SLOW)
ขอโทษ
(NORMAL SPEED)
Excuse me.
(NORMAL SPEED)
ขอโทษค่ะ คุณเห็นสุนัขของฉันบ้างมั้ยคะ
(khǎaw-thôot khâ khun hĕn sù-nák khǎawng chăn bâang mái khá)
(NORMAL SPEED)
"Excuse me, have you seen my dog?"
(SLOW)
ขอโทษค่ะ คุณเห็นสุนัขของฉันบ้างมั้ยคะ
(NORMAL SPEED)
ขอโทษ
(khǎaw-thôot)
(NORMAL SPEED)
"I'm sorry."
(NORMAL SPEED)
ขอโทษ
(SLOW)
ขอโทษ
(NORMAL SPEED)
I'm sorry.
(NORMAL SPEED)
ขอโทษค่ะ ตอนนี้เขาไม่อยู่ที่นี่
(khǎaw-thôot khâ dtaawn níi khăo mâi-yùu thîi-nîi)
(NORMAL SPEED)
"I'm sorry. He is not here right now."
(SLOW)
ขอโทษค่ะ ตอนนี้เขาไม่อยู่ที่นี่
(NORMAL SPEED)
ราตรีสวัสดิ์
(raa-dtrii-sà-wàt)
(NORMAL SPEED)
"Good night."
(NORMAL SPEED)
ราตรีสวัสดิ์
(SLOW)
ราตรีสวัสดิ์
(NORMAL SPEED)
Good night.
(NORMAL SPEED)
ไปก่อนนะ ราตรีสวัสดิ์
(bpai gàawn ná raa-dtrii-sà-wàt)
(NORMAL SPEED)
"I'll go now. Good night!"
(SLOW)
ไปก่อนนะ ราตรีสวัสดิ์
(NORMAL SPEED)
ยินดีที่ได้รู้จัก
(yin-dii thîi dâi rúu-jàk)
(NORMAL SPEED)
"Nice to meet you."
(NORMAL SPEED)
ยินดีที่ได้รู้จัก
(SLOW)
ยินดีที่ได้รู้จัก
(NORMAL SPEED)
Nice to meet you.
(NORMAL SPEED)
ฉันชื่อวิทยา ยินดีที่ได้รู้จัก
(chǎn chûue wít-thá-yaa. yin-dii thîi dâi rúu-jàk.)
(NORMAL SPEED)
"My name is Wittaya. Nice to meet you."
(SLOW)
ฉันชื่อวิทยา ยินดีที่ได้รู้จัก
(NORMAL SPEED)
สบายดีมั้ย
(sà-baai dii mǎi)
(NORMAL SPEED)
"How are you?"
(NORMAL SPEED)
สบายดีมั้ย
(SLOW)
สบายดีมั้ย
(NORMAL SPEED)
How are you?
(NORMAL SPEED)
สวัสดีจ้ะ นิด ไม่ได้เจอกันตั้งนาน สบายดีมั้ยจ๊ะ
(sà-wàt dii jâ nít. mâi dâi jooe-gan dtâng naan sà-baaì dii mái já)
(NORMAL SPEED)
"Hi Nid, long time no see. How are you?"
(SLOW)
สวัสดีจ้ะ นิด ไม่ได้เจอกันตั้งนาน สบายดีมั้ยจ๊ะ
(NORMAL SPEED)
ใช่
(châi)
(NORMAL SPEED)
"Yes."
(NORMAL SPEED)
ใช่
(SLOW)
ใช่
(NORMAL SPEED)
Yes.
(NORMAL SPEED)
ใช่ค่ะ ฉันเป็นคนไทย
(châi khâ chǎn bpen khon-thai.)
(NORMAL SPEED)
"Yes, I'm a Thai."
(SLOW)
ใช่ค่ะ ฉันเป็นคนไทย
(NORMAL SPEED)
ไม่
(mâi)
(NORMAL SPEED)
"No."
(NORMAL SPEED)
ไม่
(SLOW)
ไม่
(NORMAL SPEED)
No.
(NORMAL SPEED)
ไม่ ขอบคุณ
(mâi khàawp-khun)
(NORMAL SPEED)
"No thanks."
(SLOW)
ไม่ ขอบคุณ
(NORMAL SPEED)
ขอบคุณ
(khàawp-khun)
(NORMAL SPEED)
"Thank you."
(NORMAL SPEED)
ขอบคุณ
(SLOW)
ขอบคุณ
(NORMAL SPEED)
Thank you.
(NORMAL SPEED)
ขอบคุณ แต่ฉันไม่ได้สั่งอันนี้
(khàawp khun dtàae chǎn mâi dâi sàng an níi)
(NORMAL SPEED)
"Thank you, but I didn't order this."
(SLOW)
ขอบคุณ แต่ฉันไม่ได้สั่งอันนี้
(NORMAL SPEED)
ฉัน...
(chǎn...)
(NORMAL SPEED)
"I'm..."
(NORMAL SPEED)
ฉัน...
(SLOW)
ฉัน...
(NORMAL SPEED)
I'm...
(NORMAL SPEED)
ฉัน มาเรีย
(chǎn maa-riia)
(NORMAL SPEED)
"I'm Maria."
(SLOW)
ฉัน มาเรีย
(NORMAL SPEED)
ลาก่อน
(laa-gàawn)
(NORMAL SPEED)
"Goodbye."
(NORMAL SPEED)
ลาก่อน
(SLOW)
ลาก่อน
(NORMAL SPEED)
Goodbye.
(NORMAL SPEED)
ลาก่อนและเดินทางปลอดภัยค่ะ
(laa-gàawn, láe dooen-thaang bplàawt-phai khâ.)
(NORMAL SPEED)
"Good-bye, and have a nice trip!"
(SLOW)
ลาก่อนและเดินทางปลอดภัยค่ะ
(NORMAL SPEED)
ไม่ดี
(mâi-dii)
(NORMAL SPEED)
"bad"
(NORMAL SPEED)
ไม่ดี
(SLOW)
ไม่ดี
(NORMAL SPEED)
bad
(NORMAL SPEED)
เขาเป็นเด็กผู้ชายที่ไม่ดี
(khao bpen dèk-phûu-chaai thîi mâi-dii)
(NORMAL SPEED)
"He's a bad boy."
(SLOW)
เขาเป็นเด็กผู้ชายที่ไม่ดี
(NORMAL SPEED)
ดี
(dii)
(NORMAL SPEED)
"good"
(NORMAL SPEED)
ดี
(SLOW)
ดี
(NORMAL SPEED)
good
(NORMAL SPEED)
ผักดีสำหรับคุณ
(phàk dii sǎm-ràp khun)
(NORMAL SPEED)
"Vegetables are good for you."
(SLOW)
ผักดีสำหรับคุณ
(NORMAL SPEED)
สวย
(sǔuai)
(NORMAL SPEED)
"pretty"
(NORMAL SPEED)
สวย
(SLOW)
สวย
(NORMAL SPEED)
pretty
(NORMAL SPEED)
ชุดของเธอสวยมาก
(chút khǎawng thooe sǔuai mâak)
(NORMAL SPEED)
"Your dress is very pretty."
(SLOW)
ชุดของเธอสวยมาก
(NORMAL SPEED)
น่าเกลียด
(nâa-glìiat)
(NORMAL SPEED)
"ugly"
(NORMAL SPEED)
น่าเกลียด
(SLOW)
น่าเกลียด
(NORMAL SPEED)
ugly
(NORMAL SPEED)
นั่นเป็นสุนัขที่น่าเกลียดมาก
(nân bpen sù-nák thîi nâa-glìiat mâak)
(NORMAL SPEED)
"That is a very ugly dog."
(SLOW)
นั่นเป็นสุนัขที่น่าเกลียดมาก
(NORMAL SPEED)
ง่าย
(ngâai)
(NORMAL SPEED)
"easy"
(NORMAL SPEED)
ง่าย
(SLOW)
ง่าย
(NORMAL SPEED)
easy
(NORMAL SPEED)fdds
ข้าวเหนียวมะม่วงหาทานง่ายในช่วงหน้าร้อน
(khâao-nǐiao-má-mûuang hǎa thaan ngâai nai chûuang nâa-ráawn)
(NORMAL SPEED)
"Thai sweet sticky rice with mangoes is easy to find in the summer."
(SLOW)
ข้าวเหนียวมะม่วงหาทานง่ายในช่วงหน้าร้อน
(NORMAL SPEED)
ยาก
(yâak)
(NORMAL SPEED)
"difficult"
(NORMAL SPEED)
ยาก
(SLOW)
ยาก
(NORMAL SPEED)
difficult
(NORMAL SPEED)
ภาษาอังกฤษยาก
(phaa-sǎa ang-grìt yâak)
(NORMAL SPEED)
"English is difficult."
(SLOW)
ภาษาอังกฤษยาก
(NORMAL SPEED)
ใกล้
(glâi)
(NORMAL SPEED)
"near"
(NORMAL SPEED)
ใกล้
(SLOW)
ใกล้
(NORMAL SPEED)
near
(NORMAL SPEED)
ฉันอาศัยอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย
(chǎn aa-sǎi yùu glâi má-hǎa-wít-thá-yaa-lai)
(NORMAL SPEED)
"I live near the university."
(SLOW)
ฉันอาศัยอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย
(NORMAL SPEED)
ไกล
(glai)
(NORMAL SPEED)
"far"
(NORMAL SPEED)
ไกล
(SLOW)
ไกล
(NORMAL SPEED)
far
(NORMAL SPEED)
มองไม่เห็น มันอยู่ไกลไป
(maawng mâi hěn man yùu glai bpai.)
(NORMAL SPEED)
"I can't see it, it's too far away."
(SLOW)
มองไม่เห็น มันอยู่ไกลไป
(NORMAL SPEED)
เล็ก
(lék)
(NORMAL SPEED)
"small"
(NORMAL SPEED)
เล็ก
(SLOW)
เล็ก
(NORMAL SPEED)
small
(NORMAL SPEED)
อพาร์ทเมนต์ของฉันเล็กมาก
(à-pháat-mén khǎawng chǎn lék mâak)
(NORMAL SPEED)
"My apartment is very small."
(SLOW)
อพาร์ทเมนต์ของฉันเล็กมาก
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide