Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
สุนัข
(sù-nák)
(NORMAL SPEED)
"dog"
(NORMAL SPEED)
สุนัข
(SLOW)
สุนัข
(NORMAL SPEED)
dog
(NORMAL SPEED)
บางครั้งสุนัขก็เหมือนเจ้าของ
(baang khráng sù-nák gâaw mǔuean jâo-khǎawng)
(NORMAL SPEED)
"Dogs sometimes resemble their owners."
(SLOW)
บางครั้งสุนัขก็เหมือนเจ้าของ
2.
(NORMAL SPEED)
แมว
(maaeo)
(NORMAL SPEED)
"cat"
(NORMAL SPEED)
แมว
(SLOW)
แมว
(NORMAL SPEED)
cat
(NORMAL SPEED)
แมวสามารถเห็นทุกอย่างในตอนกลางคืน
(maaeo sǎa-mâat hěn thúk yàang nai dtaawn glaang-khuuen)
(NORMAL SPEED)
"Cats can see everything at night."
(SLOW)
แมวสามารถเห็นทุกอย่างในตอนกลางคืน
3.
(NORMAL SPEED)
หนูแฮมสเตอร์
(nǔu-haaem-sà-dtôoe)
(NORMAL SPEED)
"hamster"
(NORMAL SPEED)
หนูแฮมสเตอร์
(SLOW)
หนูแฮมสเตอร์
(NORMAL SPEED)
hamster
(NORMAL SPEED)
หนูแฮมสเตอร์ชอบนอนกลางวัน
(nǔu-haaem-sà-dtôoe châawp naawn glaang-wan)
(NORMAL SPEED)
"Hamsters like to sleep during the day."
(SLOW)
หนูแฮมสเตอร์ชอบนอนกลางวัน
4.
(NORMAL SPEED)
อบอุ่น
(òp-ùn)
(NORMAL SPEED)
"warm"
(NORMAL SPEED)
อบอุ่น
(SLOW)
อบอุ่น
(NORMAL SPEED)
warm
(NORMAL SPEED)
อ้อมกอดของเขาช่างอบอุ่นและแน่นเหลือเกิน
(âawm-gàawt khǎawng khǎo châng òp-ùn láe nâaen lǔuea gooen)
(NORMAL SPEED)
"His embrace is so warm and tight."
(SLOW)
อ้อมกอดของเขาช่างอบอุ่นและแน่นเหลือเกิน
5.
(NORMAL SPEED)
ฝน
(fǒn)
(NORMAL SPEED)
"rain"
(NORMAL SPEED)
ฝน
(SLOW)
ฝน
(NORMAL SPEED)
rain
(NORMAL SPEED)
ฉันเดินตากฝนเปียกหมดเลย
(chǎn dooen dtàak fǒn bpìiak mòt looei)
(NORMAL SPEED)
"I walked in the rain and got all wet."
(SLOW)
ฉันเดินตากฝนเปียกหมดเลย
6.
(NORMAL SPEED)
มะเขือเทศ
(má-khǔuea-thêet)
(NORMAL SPEED)
"tomato"
(NORMAL SPEED)
มะเขือเทศ
(SLOW)
มะเขือเทศ
(NORMAL SPEED)
tomato
(NORMAL SPEED)
คุณตาของฉันปลูกมะเขือเทศในสวนของตัวเอง
(khun-dtaa khǎawng chăn bplùuk má-khŭuea-thêet nai sǔuan khăawng dtuua-eeng)
(NORMAL SPEED)
"My grandfather grows tomatoes in his garden."
(SLOW)
คุณตาของฉันปลูกมะเขือเทศในสวนของตัวเอง
7.
(NORMAL SPEED)
ลูกสตรอเบอร์รี่
(lûuk sà-dtraaw-booe-rîi)
(NORMAL SPEED)
"strawberry"
(NORMAL SPEED)
ลูกสตรอเบอร์รี่
(SLOW)
ลูกสตรอเบอร์รี่
(NORMAL SPEED)
strawberry
(NORMAL SPEED)
ผู้คนกำลังหยิบลูกสตรอเบอร์รี่
(phûu-khon gam-lang yìp lûuk-sà-dtraaw-booe-rîi)
(NORMAL SPEED)
"The people are taking the strawberries."
(SLOW)
ผู้คนกำลังหยิบลูกสตรอเบอร์รี่
8.
(NORMAL SPEED)
เชอร์รี่
(chooe-rîi)
(NORMAL SPEED)
"cherry"
(NORMAL SPEED)
เชอร์รี่
(SLOW)
เชอร์รี่
(NORMAL SPEED)
cherry
(NORMAL SPEED)
ในเมืองไทย เชอร์รี่เป็นผลไม้ที่ราคาแพง
(nai muuang thai chooe-rîi bpen phôn-là-mâi thîi raa-khaa phaaeng)
(NORMAL SPEED)
"Cherries are expensive fruit in Thailand."
(SLOW)
ในเมืองไทย เชอร์รี่เป็นผลไม้ที่ราคาแพง
9.
(NORMAL SPEED)
เด็ก
(dèk)
(NORMAL SPEED)
"child"
(NORMAL SPEED)
เด็ก
(SLOW)
เด็ก
(NORMAL SPEED)
child
(NORMAL SPEED)
แก้มของเด็กเป็นสีแดง
(gâaem khǎawng dèk bpen sǐi-daaeng)
(NORMAL SPEED)
"The child's cheeks are red."
(SLOW)
แก้มของเด็กเป็นสีแดง
10.
(NORMAL SPEED)
เพื่อน
(phûuean)
(NORMAL SPEED)
"friend"
(NORMAL SPEED)
เพื่อน
(SLOW)
เพื่อน
(NORMAL SPEED)
friend
(NORMAL SPEED)
คุณเป็นเพื่อนที่ดีมาก
(khun bpen phûuean thîi dii mâak)
(NORMAL SPEED)
"You are an awesome friend."
(SLOW)
คุณเป็นเพื่อนที่ดีมาก
11.
(NORMAL SPEED)
ผู้ใหญ่
(phûu-yài)
(NORMAL SPEED)
"adult"
(NORMAL SPEED)
ผู้ใหญ่
(SLOW)
ผู้ใหญ่
(NORMAL SPEED)
adult
(NORMAL SPEED)
ในวันตรุษจีน เด็ก ๆ จะได้รับอั่งเปาจากผู้ใหญ่
(nai wan dtrùt jiin dèk dèk jà dâi ráp àng-bpao jàak phûu yài)
(NORMAL SPEED)
"During the Lunar New Year, kids will receive red envelopes from adults."
(SLOW)
ในวันตรุษจีน เด็ก ๆ จะได้รับอั่งเปาจากผู้ใหญ่
12.
(NORMAL SPEED)
จักรยาน
(jàk-grà-yaan)
(NORMAL SPEED)
"bicycle"
(NORMAL SPEED)
จักรยาน
(SLOW)
จักรยาน
(NORMAL SPEED)
bicycle
(NORMAL SPEED)
รถจักรยานคันนี้มีกี่เกียร์
(rót-jàk-grà-yaan khan níi mii gìi giia)
(NORMAL SPEED)
"How many gears does this bicycle have?"
(SLOW)
รถจักรยานคันนี้มีกี่เกียร์
13.
(NORMAL SPEED)
รถยนต์
(rót-yon)
(NORMAL SPEED)
"car"
(NORMAL SPEED)
รถยนต์
(SLOW)
รถยนต์
(NORMAL SPEED)
car
(NORMAL SPEED)
รถยนต์มีหลายแบบหลายขนาด
(rót-yon mii lǎai bàaep lǎai khà-nàat)
(NORMAL SPEED)
"Cars come in all different shapes and sizes."
(SLOW)
รถยนต์มีหลายแบบหลายขนาด
14.
(NORMAL SPEED)
มอเตอร์ไซค์
(maaw-dtooe-sai)
(NORMAL SPEED)
"motorcycle"
(NORMAL SPEED)
มอเตอร์ไซค์
(SLOW)
มอเตอร์ไซค์
(NORMAL SPEED)
motorcycle
(NORMAL SPEED)
มอเตอร์ไซค์คันนี้ราคาแปดหมื่นบาท
(maaw-dtooe-sai khan níi raa-khaa bpàaet-mùuen bàat.)
(NORMAL SPEED)
"This motorcycle costs eighty thousand baht."
(SLOW)
มอเตอร์ไซค์คันนี้ราคาแปดหมื่นบาท
15.
(NORMAL SPEED)
รถสคูเตอร์
(rót-sà-khuu-dtôoe)
(NORMAL SPEED)
"scooter"
(NORMAL SPEED)
รถสคูเตอร์
(SLOW)
รถสคูเตอร์
(NORMAL SPEED)
scooter
(NORMAL SPEED)
ผู้หญิงกำลังขับรถสคูเตอร์สีเหลือง
(phûu-yǐng gam-lang khàp rót-sà-khuu-dtôoe sǐi lǔueang)
(NORMAL SPEED)
"The woman is riding a yellow scooter."
(SLOW)
ผู้หญิงกำลังขับรถสคูเตอร์สีเหลือง
16.
(NORMAL SPEED)
เรือ
(ruuea)
(NORMAL SPEED)
"boat"
(NORMAL SPEED)
เรือ
(SLOW)
เรือ
(NORMAL SPEED)
boat
(NORMAL SPEED)
ฉันต้องนั่งเรือไปโรงเรียน
(chǎn dtâawng nâng ruuea bpai roong-riian)
(NORMAL SPEED)
"I have to take a boat to school."
(SLOW)
ฉันต้องนั่งเรือไปโรงเรียน
17.
(NORMAL SPEED)
แมงกะพรุน
(maaeng-gà-phrun)
(NORMAL SPEED)
"jellyfish"
(NORMAL SPEED)
แมงกะพรุน
(SLOW)
แมงกะพรุน
(NORMAL SPEED)
jellyfish
(NORMAL SPEED)
ไปทะเลช่วงนี้ ต้องระวังแมงกะพรุน
(bpai thá-lee chûuang níi dtâawng rá-wang maaeng gà-phrun)
(NORMAL SPEED)
"If you go to the sea at this time, you should be careful of the jellyfish."
(SLOW)
ไปทะเลช่วงนี้ ต้องระวังแมงกะพรุน
18.
(NORMAL SPEED)
กุ้งมังกร
(gûng-mang-gaawn)
(NORMAL SPEED)
"lobster"
(NORMAL SPEED)
กุ้งมังกร
(SLOW)
กุ้งมังกร
(NORMAL SPEED)
lobster
(NORMAL SPEED)
กุ้งมังกรอยู่บนโขดหิน
(gûng-mang-gaawn yùu bon khòot hĭn)
(NORMAL SPEED)
"The lobster is on the rock."
(SLOW)
กุ้งมังกรอยู่บนโขดหิน
19.
(NORMAL SPEED)
ปู
(bpuu)
(NORMAL SPEED)
"crab"
(NORMAL SPEED)
ปู
(SLOW)
ปู
(NORMAL SPEED)
crab
(NORMAL SPEED)
ปูสองตัวกำลังเดินอยู่บนหิน
(bpuu sǎawng dtuua gam-lang dooen yùu bon hǐn)
(NORMAL SPEED)
"The two crabs are walking on a rock."
(SLOW)
ปูสองตัวกำลังเดินอยู่บนหิน
20.
(NORMAL SPEED)
เต่า
(dtào)
(NORMAL SPEED)
"turtle"
(NORMAL SPEED)
เต่า
(SLOW)
เต่า
(NORMAL SPEED)
turtle
(NORMAL SPEED)
เต่าทะเลกำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเล
(dtào-thá-lee gam-lang wâai-náam yùu nai thá-lee)
(NORMAL SPEED)
"The sea turtle is swimming in the sea."
(SLOW)
เต่าทะเลกำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเล
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

ThaiPod101.com Verified
Tuesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Practice here & get feedback! Pick 1 word from this core list and come up with a sentence. Post the sentence in the comments below to get feedback from our learning community.