Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
เฮลิคอปเตอร์
(hee-lí-kháwp-dtôoe)
(NORMAL SPEED)
"helicopter"
(NORMAL SPEED)
เฮลิคอปเตอร์
(SLOW)
เฮลิคอปเตอร์
(NORMAL SPEED)
helicopter
(NORMAL SPEED)
ประธานกรรมการบริหารเดินทางไปทำงานโดยเฮลิคอปเตอร์
(bprà-thaan gam-má-gaan baaw-rí-hăan dooen thaang bpai tham ngan dooi hee-lí-kháwp-dtôoe)
(NORMAL SPEED)
"The CEO travels to work by helicopter."
(SLOW)
ประธานกรรมการบริหารเดินทางไปทำงานโดยเฮลิคอปเตอร์
2.
(NORMAL SPEED)
ดำ
(dam)
(NORMAL SPEED)
"black"
(NORMAL SPEED)
ดำ
(SLOW)
ดำ
(NORMAL SPEED)
black
(NORMAL SPEED)
แมวสีดำกำลังเดินผ่านหน้าจอ
(maaeo sǐi-dam gam-lang dooen phàan nâa jaaw)
(NORMAL SPEED)
"The black cat is walking across the screen."
(SLOW)
แมวสีดำกำลังเดินผ่านหน้าจอ
3.
(NORMAL SPEED)
สีน้ำตาล
(sǐi-nám-dtaan)
(NORMAL SPEED)
"brown"
(NORMAL SPEED)
สีน้ำตาล
(SLOW)
สีน้ำตาล
(NORMAL SPEED)
brown
(NORMAL SPEED)
คุณลุงมีรองเท้าสีน้ำตาลคู่ใหม่
(khun lung mii raawng-tháao sǐi-nám-dtaan khûu mài)
(NORMAL SPEED)
"My uncle has a new pair of brown shoes."
(SLOW)
คุณลุงมีรองเท้าสีน้ำตาลคู่ใหม่
4.
(NORMAL SPEED)
สีเทา
(sǐi-thao)
(NORMAL SPEED)
"gray"
(NORMAL SPEED)
สีเทา
(SLOW)
สีเทา
(NORMAL SPEED)
gray
(NORMAL SPEED)
สีเทาเป็นสีที่ไม่ค่อยฉูดฉาด
(sǐi-thao bpen sǐi thîi mâi-khâauy chùut-chàat)
(NORMAL SPEED)
"Gray is not a very flashy color."
(SLOW)
สีเทาเป็นสีที่ไม่ค่อยฉูดฉาด
5.
(NORMAL SPEED)
พักผ่อน
(phák-phàawn
)
(NORMAL SPEED)
"rest"
(NORMAL SPEED)
พักผ่อน
(SLOW)
พักผ่อน
(NORMAL SPEED)
rest
(NORMAL SPEED)
ผู้ชายกำลังพักผ่อนอยู่ในเปลญวน
(phûu-chaai gam-lang phák-phàwn yùu nai bplee-yuuan)
(NORMAL SPEED)
"The man is resting in the hammock."
(SLOW)
ผู้ชายกำลังพักผ่อนอยู่ในเปลญวน
6.
(NORMAL SPEED)
ได้ยิน
(dâai-yin)
(NORMAL SPEED)
"hear"
(NORMAL SPEED)
ได้ยิน
(SLOW)
ได้ยิน
(NORMAL SPEED)
hear
(NORMAL SPEED)
คุณพูดอะไร ฉันไม่ได้ยิน
(khun phûut à-rai chǎn mâi dâai-yin)
(NORMAL SPEED)
"What did you say? I didn't hear."
(SLOW)
คุณพูดอะไร ฉันไม่ได้ยิน
7.
(NORMAL SPEED)
ต้องการ
(dtâwng-gaan)
(NORMAL SPEED)
"want"
(NORMAL SPEED)
ต้องการ
(SLOW)
ต้องการ
(NORMAL SPEED)
want
(NORMAL SPEED)
ดิฉันต้องการส่งพัสดุชิ้นนี้ไปลอนดอนค่ะ
(dì-chǎn dtâwng-gaan sòng phát-sà-dù chín níi bpai laawn-daawn khâ)
(NORMAL SPEED)
"I want to send this package to London."
(SLOW)
ดิฉันต้องการส่งพัสดุชิ้นนี้ไปลอนดอนค่ะ
8.
(NORMAL SPEED)
น่ารังเกียจ
(nâa-rang-gìiat)
(NORMAL SPEED)
"disgusting"
(NORMAL SPEED)
น่ารังเกียจ
(SLOW)
น่ารังเกียจ
(NORMAL SPEED)
disgusting
(NORMAL SPEED)
ผู้ชายกำลังทานขนมขบเคี้ยวที่น่ารังเกียจ
(phûu-chaai gam-lang thaan khà-nŏm khòp-khíiao thîi nâa-rang-gìiat)
(NORMAL SPEED)
"The man is eating a disgusting snack."
(SLOW)
ผู้ชายกำลังทานขนมขบเคี้ยวที่น่ารังเกียจ
9.
(NORMAL SPEED)
สิบเอ็ด
(sìp-èt)
(NORMAL SPEED)
"eleven"
(NORMAL SPEED)
สิบเอ็ด
(SLOW)
สิบเอ็ด
(NORMAL SPEED)
eleven
(NORMAL SPEED)
เจอกันสิบเอ็ดโมง
(jooe gan sìp-èt moong.)
(NORMAL SPEED)
"Let's meet at eleven o'clock."
(SLOW)
เจอกันสิบเอ็ดโมง
10.
(NORMAL SPEED)
สิบสอง
(sìp-sǎawng)
(NORMAL SPEED)
"twelve"
(NORMAL SPEED)
สิบสอง
(SLOW)
สิบสอง
(NORMAL SPEED)
twelve
(NORMAL SPEED)
เธออาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนท์นั้นมาสิบสองปี
(thooe aa-sǎi yùu nai à-pháat-mén nán maa sìp-sǎawng bpii)
(NORMAL SPEED)
"She lived in that apartment for twelve years."
(SLOW)
เธออาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนท์นั้นมาสิบสองปี
11.
(NORMAL SPEED)
สิบสาม
(sìp-sǎam)
(NORMAL SPEED)
"thirteen"
(NORMAL SPEED)
สิบสาม
(SLOW)
สิบสาม
(NORMAL SPEED)
thirteen
(NORMAL SPEED)
ฉันนั่งเครื่องบินสิบสามชั่วโมงมาจากอเมริกา
(chǎn nâng khrûueang-bin sìp-sǎam chûua-moong maa jàak à-mee-rí-gaa.)
(NORMAL SPEED)
"I sat on the airplane for thirteen hours from America."
(SLOW)
ฉันนั่งเครื่องบินสิบสามชั่วโมงมาจากอเมริกา
12.
(NORMAL SPEED)
อีเมล
(ii-meeo)
(NORMAL SPEED)
"e-mail"
(NORMAL SPEED)
อีเมล
(SLOW)
อีเมล
(NORMAL SPEED)
e-mail
(NORMAL SPEED)
ฉันแค่กำลังเขียนอีเมลอยู่ค่ะ
(chǎn khâae gam-lang khǐian ii-meeo yùu khâ)
(NORMAL SPEED)
"I'm just writing an e-mail."
(SLOW)
ฉันแค่กำลังเขียนอีเมลอยู่ค่ะ
13.
(NORMAL SPEED)
โทรศัพท์มือถือ
(thoo-rá-sàp-muue-thǔue)
(NORMAL SPEED)
"mobile phone"
(NORMAL SPEED)
โทรศัพท์มือถือ
(SLOW)
โทรศัพท์มือถือ
(NORMAL SPEED)
mobile phone
(NORMAL SPEED)
ผู้หญิงกำลังส่งเมสเสจบนโทรศัพท์มือถือของเธอ
(phûu-yǐng gam-lang sòng mét-sèet bon thoo-rá-sàp-muue-thǔue khǎawng thooe)
(NORMAL SPEED)
"The woman is texting on her mobile phone."
(SLOW)
ผู้หญิงกำลังส่งเมสเสจบนโทรศัพท์มือถือของเธอ
14.
(NORMAL SPEED)
ข้อความตัวอักษร
(khâaw-khwaam dtuua-àk-sǎawn)
(NORMAL SPEED)
"text message"
(NORMAL SPEED)
ข้อความตัวอักษร
(SLOW)
ข้อความตัวอักษร
(NORMAL SPEED)
text message
(NORMAL SPEED)
เธอติดต่อฉันผ่านข้อความตัวอักษร
(thooe dtìt dtàaw chǎn phàan khâaw-khwaam dtuua-àk-sǎawn)
(NORMAL SPEED)
"She contacted me via text message."
(SLOW)
เธอติดต่อฉันผ่านข้อความตัวอักษร
15.
(NORMAL SPEED)
ปาก
(bpàak)
(NORMAL SPEED)
"mouth"
(NORMAL SPEED)
ปาก
(SLOW)
ปาก
(NORMAL SPEED)
mouth
(NORMAL SPEED)
เราใช้ปากในการทานอาหาร
(Rao chái bpàak nai gaan thaan aa-hǎan.)
(NORMAL SPEED)
"We use our mouth to eat food."
(SLOW)
เราใช้ปากในการทานอาหาร
16.
(NORMAL SPEED)
แก้ม
(gâaem)
(NORMAL SPEED)
"cheek"
(NORMAL SPEED)
แก้ม
(SLOW)
แก้ม
(NORMAL SPEED)
cheek
(NORMAL SPEED)
แก้มของเด็กเป็นสีแดง
(gâaem khǎawng dèk bpen sǐi-daaeng)
(NORMAL SPEED)
"The child's cheeks are red."
(SLOW)
แก้มของเด็กเป็นสีแดง
17.
(NORMAL SPEED)
จมูก
(jà-mùuk)
(NORMAL SPEED)
"nose"
(NORMAL SPEED)
จมูก
(SLOW)
จมูก
(NORMAL SPEED)
nose
(NORMAL SPEED)
เขามีสิวหนึ่งเม็ดอยู่บนจมูก
(khǎo mii sǐu nùeng mét yùu bon jà-mùuk)
(NORMAL SPEED)
"He has a pimple on his nose."
(SLOW)
เขามีสิวหนึ่งเม็ดอยู่บนจมูก
18.
(NORMAL SPEED)
สมุดบันทึก
(sà-mùt-ban-thúek)
(NORMAL SPEED)
"notebook"
(NORMAL SPEED)
สมุดบันทึก
(SLOW)
สมุดบันทึก
(NORMAL SPEED)
notebook
(NORMAL SPEED)
ผู้ชายกำลังเขียนสมุดบันทึก
(phûu-chaai gam-lang khĭian sà-mùt-ban-thúek)
(NORMAL SPEED)
"The man is writing in the notebook."
(SLOW)
ผู้ชายกำลังเขียนสมุดบันทึก
19.
(NORMAL SPEED)
ดินสอ
(din-sǎaw)
(NORMAL SPEED)
"pencil"
(NORMAL SPEED)
ดินสอ
(SLOW)
ดินสอ
(NORMAL SPEED)
pencil
(NORMAL SPEED)
มันคือกล่องดินสอค่ะ
(man khuue glàawng din-sǎaw khâ)
(NORMAL SPEED)
"It's a pencil case."
(SLOW)
มันคือกล่องดินสอค่ะ
20.
(NORMAL SPEED)
ยางลบ
(yaang-lóp)
(NORMAL SPEED)
"eraser"
(NORMAL SPEED)
ยางลบ
(SLOW)
ยางลบ
(NORMAL SPEED)
eraser
(NORMAL SPEED)
ขอใช้ยางลบของคุณได้มั้ย
(khǎaw chái yaang-lóp khǎawng khun dâi mǎi)
(NORMAL SPEED)
"Can I use your eraser?"
(SLOW)
ขอใช้ยางลบของคุณได้มั้ย
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide