Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
ขาว
(khǎao)
(NORMAL SPEED)
"white"
(NORMAL SPEED)
ขาว
(SLOW)
ขาว
(NORMAL SPEED)
white
(NORMAL SPEED)
ฟันของเธอขาวมาก
(fan khǎawng thooe khǎao mâak.)
(NORMAL SPEED)
"Her teeth are so white."
(SLOW)
ฟันของเธอขาวมาก
2.
(NORMAL SPEED)
สีแดง
(sǐi-daaeng)
(NORMAL SPEED)
"red"
(NORMAL SPEED)
สีแดง
(SLOW)
สีแดง
(NORMAL SPEED)
red
(NORMAL SPEED)
ผู้หญิงชอบทาลิปสีแดง
(phûu-yĭng châawp thaa líp sǐi daaeng)
(NORMAL SPEED)
"Women love to wear red lipstick."
(SLOW)
ผู้หญิงชอบทาลิปสีแดง
3.
(NORMAL SPEED)
เขียว
(khǐiao)
(NORMAL SPEED)
"green"
(NORMAL SPEED)
เขียว
(SLOW)
เขียว
(NORMAL SPEED)
green
(NORMAL SPEED)
กบตัวสีเขียวอยู่ในน้ำ
(gòp dtuua sǐi-khǐiao yùu nai nám)
(NORMAL SPEED)
"The green frog is in the water."
(SLOW)
กบตัวสีเขียวอยู่ในน้ำ
4.
(NORMAL SPEED)
จบ
(jòp)
(NORMAL SPEED)
"finish"
(NORMAL SPEED)
จบ
(SLOW)
จบ
(NORMAL SPEED)
finish
(NORMAL SPEED)
การแข่งขันกำลังจะจบ
(gaan-khàeng-khǎn gam-lang jà jòp)
(NORMAL SPEED)
" The race is about to finish."
(SLOW)
การแข่งขันกำลังจะจบ
5.
(NORMAL SPEED)
เริ่ม
(rôoem)
(NORMAL SPEED)
"start"
(NORMAL SPEED)
เริ่ม
(SLOW)
เริ่ม
(NORMAL SPEED)
start
(NORMAL SPEED)
ฉันไม่สามารถเริ่มต้นวันโดยไม่มีกาแฟ
(chăn mâi săa-mâat rôoem-dtôn wan dooi mâi mii gaa-faae)
(NORMAL SPEED)
"I can't start my day without a cup of coffee."
(SLOW)
ฉันไม่สามารถเริ่มต้นวันโดยไม่มีกาแฟ
6.
(NORMAL SPEED)
กลายเป็น
(glaai-bpen)
(NORMAL SPEED)
"become"
(NORMAL SPEED)
กลายเป็น
(SLOW)
กลายเป็น
(NORMAL SPEED)
become
(NORMAL SPEED)
สีแดงผสมกับสีเหลืองกลายเป็นสีส้ม
(sǐi-daaeng phà-sǒm gàp sǐi-lǔueang glaai bpen sǐi-sôm)
(NORMAL SPEED)
"Red mixed with yellow becomes orange."
(SLOW)
สีแดงผสมกับสีเหลืองกลายเป็นสีส้ม
7.
(NORMAL SPEED)
สิบสี่
(sìp-sìi)
(NORMAL SPEED)
"fourteen"
(NORMAL SPEED)
สิบสี่
(SLOW)
สิบสี่
(NORMAL SPEED)
fourteen
(NORMAL SPEED)
คุณพ่อมีเสื้อนอกสิบสี่ตัว
(khun-phâaw mii sûuea-nâawk sìp-sìi dtuua.)
(NORMAL SPEED)
"Father has fourteen business suits."
(SLOW)
คุณพ่อมีเสื้อนอกสิบสี่ตัว
8.
(NORMAL SPEED)
สิบห้า
(sìp-hâa)
(NORMAL SPEED)
"fifteen"
(NORMAL SPEED)
สิบห้า
(SLOW)
สิบห้า
(NORMAL SPEED)
fifteen
(NORMAL SPEED)
ฉันจะอยู่เมืองไทยนานสิบห้าวัน
(chăn jà yùu muueang-thai naan sìp-hâa wan.)
(NORMAL SPEED)
"I will be in Thailand for fifteen days."
(SLOW)
ฉันจะอยู่เมืองไทยนานสิบห้าวัน
9.
(NORMAL SPEED)
สิบหก
(sìp-hòk)
(NORMAL SPEED)
"sixteen"
(NORMAL SPEED)
สิบหก
(SLOW)
สิบหก
(NORMAL SPEED)
sixteen
(NORMAL SPEED)
คนอเมริกันที่อายุสิบหกปีแล้วขับรถได้
(khon-à-mee-rí-gan thîi aa-yú sìp-hòk bpii láaeo khàp rót dâi)
(NORMAL SPEED)
"Americans who are sixteen years old can drive cars."
(SLOW)
คนอเมริกันที่อายุสิบหกปีแล้วขับรถได้
10.
(NORMAL SPEED)
โทรศัพท์
(thoo-rá-sàp)
(NORMAL SPEED)
"telephone"
(NORMAL SPEED)
โทรศัพท์
(SLOW)
โทรศัพท์
(NORMAL SPEED)
telephone
(NORMAL SPEED)
คนกำลังโทรศัพท์
(khon gam-lang thoo-rá-sàp)
(NORMAL SPEED)
"The person is making a telephone call."
(SLOW)
คนกำลังโทรศัพท์
11.
(NORMAL SPEED)
ตา
(dtaa)
(NORMAL SPEED)
"eye"
(NORMAL SPEED)
ตา
(SLOW)
ตา
(NORMAL SPEED)
eye
(NORMAL SPEED)
แมววิเชียรมาศมีตาสีฟ้า
(maaeo wí-chiian-mâat mii dtaa-sǐi-fáa)
(NORMAL SPEED)
"Siamese cats have blue eyes."
(SLOW)
แมววิเชียรมาศมีตาสีฟ้า
12.
(NORMAL SPEED)
ฟัน
(fan)
(NORMAL SPEED)
"teeth"
(NORMAL SPEED)
ฟัน
(SLOW)
ฟัน
(NORMAL SPEED)
teeth
(NORMAL SPEED)
ฉันแปรงฟัน
(chăn bpraaeng fan)
(NORMAL SPEED)
"I brush my teeth."
(SLOW)
ฉันแปรงฟัน
13.
(NORMAL SPEED)
ริมฝีปาก
(rim-fǐi-bpàak)
(NORMAL SPEED)
"lip"
(NORMAL SPEED)
ริมฝีปาก
(SLOW)
ริมฝีปาก
(NORMAL SPEED)
lip
(NORMAL SPEED)
ริมฝีปากล่างใหญ่กว่าริมฝีปากบน
(rim-fǐi-bpàak lâang yài gwàa rim-fǐi-bpàak bon)
(NORMAL SPEED)
"The lower lip is bigger than the upper lip."
(SLOW)
ริมฝีปากล่างใหญ่กว่าริมฝีปากบน
14.
(NORMAL SPEED)
เครื่องถ่ายเอกสาร
(khrûueang-thàai-èek-gà-sǎan)
(NORMAL SPEED)
"copy machine"
(NORMAL SPEED)
เครื่องถ่ายเอกสาร
(SLOW)
เครื่องถ่ายเอกสาร
(NORMAL SPEED)
copy machine
(NORMAL SPEED)
ฉันใช้เครื่องถ่ายเอกสารนี้ได้มั้ย
(chăn chái khrûueang-thàai-èek-gà-sǎan níi dâi mái)
(NORMAL SPEED)
"Can I use the copy machine?"
(SLOW)
ฉันใช้เครื่องถ่ายเอกสารนี้ได้มั้ย
15.
(NORMAL SPEED)
โต๊ะ
(dtó)
(NORMAL SPEED)
"desk"
(NORMAL SPEED)
โต๊ะ
(SLOW)
โต๊ะ
(NORMAL SPEED)
desk
(NORMAL SPEED)
หนังสืออยู่ใต้โต๊ะ
(nǎng-sǔue yùu dtâi dtó.)
(NORMAL SPEED)
"The books are under the desk."
(SLOW)
หนังสืออยู่ใต้โต๊ะ
16.
(NORMAL SPEED)
หนังสือ
(nǎng-sǔue)
(NORMAL SPEED)
"book"
(NORMAL SPEED)
หนังสือ
(SLOW)
หนังสือ
(NORMAL SPEED)
book
(NORMAL SPEED)
ฉันชอบกลิ่นของร้านหนังสือ
(chǎn châawp glìn khǎawng ráan-nǎng-sǔue)
(NORMAL SPEED)
"I love the smell of book stores."
(SLOW)
ฉันชอบกลิ่นของร้านหนังสือ
17.
(NORMAL SPEED)
ปากกา
(bpàak-gaa)
(NORMAL SPEED)
"pen"
(NORMAL SPEED)
ปากกา
(SLOW)
ปากกา
(NORMAL SPEED)
pen
(NORMAL SPEED)
มีปากกายี่สิบเอ็ดด้ามอยู่บนโต๊ะ
(mii bàak-gaa yîi- sìp-èt dâam yùu bon dtó)
(NORMAL SPEED)
"There are twenty-one pens on the table."
(SLOW)
มีปากกายี่สิบเอ็ดด้ามอยู่บนโต๊ะ
18.
(NORMAL SPEED)
การไปรษณีย์
(gaan bprai-sà-nii)
(NORMAL SPEED)
"post office"
(NORMAL SPEED)
การไปรษณีย์
(SLOW)
การไปรษณีย์
(NORMAL SPEED)
post office
(NORMAL SPEED)
ตึกที่ทำการไปรษณีย์เก่าดูเด่นออกมาจากตึกอื่น ๆ ในละแวกนี้
(dtùek thîi-tham-gaan bprai-sà-nii gào duu dèn àawk maa jàak dtùek ùuen-ùuen nai lá-wâaek níi)
(NORMAL SPEED)
"The old post office building stands out among other buildings in this neighborhood."
(SLOW)
ตึกที่ทำการไปรษณีย์เก่าดูเด่นออกมาจากตึกอื่น ๆ ในละแวกนี้
19.
(NORMAL SPEED)
ห้องสมุด
(hâwng-sà-mùt)
(NORMAL SPEED)
"library"
(NORMAL SPEED)
ห้องสมุด
(SLOW)
ห้องสมุด
(NORMAL SPEED)
library
(NORMAL SPEED)
ฉันไปห้องสมุดแทบทุกวัน
(chăn bpai hâwng sà-mùt thâaep thúk-wan)
(NORMAL SPEED)
"I go to the library almost everyday."
(SLOW)
ฉันไปห้องสมุดแทบทุกวัน
20.
(NORMAL SPEED)
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
(súp-bpôoe-maa-gêt)
(NORMAL SPEED)
"supermarket"
(NORMAL SPEED)
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
(SLOW)
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
(NORMAL SPEED)
supermarket
(NORMAL SPEED)
ป้ายรถเมล์อยู่ด้านหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต
(bpâai rót mee yùu dâan nâa súp-bpooe-maa-gèt)
(NORMAL SPEED)
"The bus station is in front of the supermarket."
(SLOW)
ป้ายรถเมล์อยู่ด้านหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide