Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
ช่วย
(chûuai)
(NORMAL SPEED)
"help"
(NORMAL SPEED)
ช่วย
(SLOW)
ช่วย
(NORMAL SPEED)
help
(NORMAL SPEED)
ขอบคุณที่ช่วย!
(khàawp-khun thîi chûuai.)
(NORMAL SPEED)
"Thank you for your help!"
(SLOW)
ขอบคุณที่ช่วย!
2.
(NORMAL SPEED)
เรียน
(riian)
(NORMAL SPEED)
"learn"
(NORMAL SPEED)
เรียน
(SLOW)
เรียน
(NORMAL SPEED)
learn
(NORMAL SPEED)
คุณเรียนทำอาหารไทยที่ไหน
(khun riian tham aa-hăan thai thîi nǎi)
(NORMAL SPEED)
"Where do you learn to cook Thai food?"
(SLOW)
คุณเรียนทำอาหารไทยที่ไหน
3.
(NORMAL SPEED)
ย้าย
(yáai)
(NORMAL SPEED)
"move"
(NORMAL SPEED)
ย้าย
(SLOW)
ย้าย
(NORMAL SPEED)
move
(NORMAL SPEED)
พวกเขาตัดสินใจย้ายไปยุโรป
(phûuak-khǎo dtàt-sǐn-jai yáai bpai yú-ròop)
(NORMAL SPEED)
"They have decided to move to Europe."
(SLOW)
พวกเขาตัดสินใจย้ายไปยุโรป
4.
(NORMAL SPEED)
สิบเจ็ด
(sìp-jèt)
(NORMAL SPEED)
"seventeen"
(NORMAL SPEED)
สิบเจ็ด
(SLOW)
สิบเจ็ด
(NORMAL SPEED)
seventeen
(NORMAL SPEED)
สิบเจ็ดคูณสิบแปดเท่ากับสามร้อยหก
(sìp-jèt khuun sìp-bpàaet thâo gàp sǎam-ráauy hòk.)
(NORMAL SPEED)
"Seventeen times eighteen equals three-hundred six."
(SLOW)
สิบเจ็ดคูณสิบแปดเท่ากับสามร้อยหก
5.
(NORMAL SPEED)
สิบแปด
(sìp-bpàaet)
(NORMAL SPEED)
"eighteen"
(NORMAL SPEED)
สิบแปด
(SLOW)
สิบแปด
(NORMAL SPEED)
eighteen
(NORMAL SPEED)
เขาอายุสิบแปดปี
(khăo aa-yú sìp-bpàaet bpii)
(NORMAL SPEED)
"He's eighteen years old."
(SLOW)
เขาอายุสิบแปดปี
6.
(NORMAL SPEED)
สิบเก้า
(sìp-gâao)
(NORMAL SPEED)
"nineteen"
(NORMAL SPEED)
สิบเก้า
(SLOW)
สิบเก้า
(NORMAL SPEED)
nineteen
(NORMAL SPEED)
มะนาวกิโลกรัมละสิบเก้าบาท
(má-naao gì-loo-gram lá sìp-gâao bàat.)
(NORMAL SPEED)
"Limes are nineteen baht per kilogram."
(SLOW)
มะนาวกิโลกรัมละสิบเก้าบาท
7.
(NORMAL SPEED)
ยี่สิบ
(yîi-sìp)
(NORMAL SPEED)
"twenty"
(NORMAL SPEED)
ยี่สิบ
(SLOW)
ยี่สิบ
(NORMAL SPEED)
twenty
(NORMAL SPEED)
เขาเป็นเพื่อนฉันมายี่สิบปีแล้ว
(khǎo bpen phûuean chǎn maa yîi-sìp bpii láaeo.)
(NORMAL SPEED)
"He has been my friend for twenty years."
(SLOW)
เขาเป็นเพื่อนฉันมายี่สิบปีแล้ว
8.
(NORMAL SPEED)
คอ
(khaaw)
(NORMAL SPEED)
"neck"
(NORMAL SPEED)
คอ
(SLOW)
คอ
(NORMAL SPEED)
neck
(NORMAL SPEED)
ม้าลายกำลังถูคอของพวกมัน
(máa-laai gam-lang thǔu khaaw khǎawng phûuak-man)
(NORMAL SPEED)
"The zebras are rubbing their necks."
(SLOW)
ม้าลายกำลังถูคอของพวกมัน
9.
(NORMAL SPEED)
หน้า
(nâa)
(NORMAL SPEED)
"face"
(NORMAL SPEED)
หน้า
(SLOW)
หน้า
(NORMAL SPEED)
face
(NORMAL SPEED)
ฉันเคยเจอคนที่มีหน้าตาคล้ายๆกับคุณ
(chǎn khooei jooe khon thîi mii nâa-dtaa khláai-khláai gàp khun)
(NORMAL SPEED)
"I've met someone before whose face resembled yours."
(SLOW)
ฉันเคยเจอคนที่มีหน้าตาคล้ายๆกับคุณ
10.
(NORMAL SPEED)
หู
(hǔu)
(NORMAL SPEED)
"ear"
(NORMAL SPEED)
หู
(SLOW)
หู
(NORMAL SPEED)
ear
(NORMAL SPEED)
เด็กผู้หญิงเจาะหูตอนซื้อต่างหู
(dèk phûu yĭng jàw hǔu dtaawn súue dtàang hǔu)
(NORMAL SPEED)
"The girl pierced her ears when she bought the earrings."
(SLOW)
เด็กผู้หญิงเจาะหูตอนซื้อต่างหู
11.
(NORMAL SPEED)
ผม
(phǒm)
(NORMAL SPEED)
"hair"
(NORMAL SPEED)
ผม
(SLOW)
ผม
(NORMAL SPEED)
hair
(NORMAL SPEED)
ช่างตัดผมกำลังตัดผมด้วยกรรไกร
(châang-dtàt-phǒm gam-lang dtàt phǒm dûuai gan-grai)
(NORMAL SPEED)
"The hair dresser is cutting the hair with scissors."
(SLOW)
ช่างตัดผมกำลังตัดผมด้วยกรรไกร
12.
(NORMAL SPEED)
ภูเขา
(phuu-khǎo)
(NORMAL SPEED)
"mountain"
(NORMAL SPEED)
ภูเขา
(SLOW)
ภูเขา
(NORMAL SPEED)
mountain
(NORMAL SPEED)
ภูเขามัวเนื่องด้วยควันไฟป่า
(phuu-khǎo muua nûueang-dûuai khwan fai-bpàa)
(NORMAL SPEED)
"The mountain was blurry due to smoke from wildfires."
(SLOW)
ภูเขามัวเนื่องด้วยควันไฟป่า
13.
(NORMAL SPEED)
ชายหาด
(chaai-hàat)
(NORMAL SPEED)
"beach"
(NORMAL SPEED)
ชายหาด
(SLOW)
ชายหาด
(NORMAL SPEED)
beach
(NORMAL SPEED)
ฉันชอบไปพักผ่อนริมชายหาด
(chăn châawp bpai phák phàawn rim chaai hàat)
(NORMAL SPEED)
"I like to relax at the beach."
(SLOW)
ฉันชอบไปพักผ่อนริมชายหาด
14.
(NORMAL SPEED)
ป่าฝน
(bpàa-fǒn)
(NORMAL SPEED)
"rainforest"
(NORMAL SPEED)
ป่าฝน
(SLOW)
ป่าฝน
(NORMAL SPEED)
rainforest
(NORMAL SPEED)
ประเทศไทยมีป่าฝนจำนวนมาก
(bprà-thêet thai mii bpàa fŏn jam-nuuan mâak)
(NORMAL SPEED)
"Thailand has many rainforests."
(SLOW)
ประเทศไทยมีป่าฝนจำนวนมาก
15.
(NORMAL SPEED)
เกาะ
(gàw)
(NORMAL SPEED)
"island"
(NORMAL SPEED)
เกาะ
(SLOW)
เกาะ
(NORMAL SPEED)
island
(NORMAL SPEED)
หมู่เกาะพีพีตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่
(mùu-gàw-phii-phii dtâng-yùu nai jang-wàt grà-bìi)
(NORMAL SPEED)
"The Phi Phi islands are located in Krabi province."
(SLOW)
หมู่เกาะพีพีตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่
16.
(NORMAL SPEED)
พจนานุกรม
(phót-jà-naa-nú-grom)
(NORMAL SPEED)
"dictionary"
(NORMAL SPEED)
พจนานุกรม
(SLOW)
พจนานุกรม
(NORMAL SPEED)
dictionary
(NORMAL SPEED)
ฉันซื้อพจนานุกรมนี้ให้เธอ
(chăn súue phót-jà-naa-nú-grom níi hâi thooe)
(NORMAL SPEED)
"I bought this dictionary for you."
(SLOW)
ฉันซื้อพจนานุกรมนี้ให้เธอ
17.
(NORMAL SPEED)
ฟ้า
(fáa)
(NORMAL SPEED)
"blue"
(NORMAL SPEED)
ฟ้า
(SLOW)
ฟ้า
(NORMAL SPEED)
blue
(NORMAL SPEED)
ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า
(tháawng fáa bpen sǐi-fáa)
(NORMAL SPEED)
"The sky is blue."
(SLOW)
ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า
18.
(NORMAL SPEED)
เหลือง
(lǔueang)
(NORMAL SPEED)
"yellow"
(NORMAL SPEED)
เหลือง
(SLOW)
เหลือง
(NORMAL SPEED)
yellow
(NORMAL SPEED)
เป็ดมีสีเหลือง
(bpèt mii sǐi lǔueang)
(NORMAL SPEED)
"The ducks are yellow."
(SLOW)
เป็ดมีสีเหลือง
19.
(NORMAL SPEED)
สีส้ม
(sǐi-sôm)
(NORMAL SPEED)
"orange"
(NORMAL SPEED)
สีส้ม
(SLOW)
สีส้ม
(NORMAL SPEED)
orange
(NORMAL SPEED)
สีแดงผสมกับสีเหลืองกลายเป็นสีส้ม
(sǐi-daaeng phà-sǒm gàp sǐi-lǔueang glaai bpen sǐi-sôm)
(NORMAL SPEED)
"Red mixed with yellow becomes orange."
(SLOW)
สีแดงผสมกับสีเหลืองกลายเป็นสีส้ม
20.
(NORMAL SPEED)
สี
(sǐi)
(NORMAL SPEED)
"color"
(NORMAL SPEED)
สี
(SLOW)
สี
(NORMAL SPEED)
color
(NORMAL SPEED)
ทำไมถึงเลือกสีนั้น
(tham-mai thǔeng lûueak sǐi nán)
(NORMAL SPEED)
"Why did you choose that color?"
(SLOW)
ทำไมถึงเลือกสีนั้น
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide