Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
น่าเบื่อ
(nâa-bùuea)
(NORMAL SPEED)
"boring"
(NORMAL SPEED)
น่าเบื่อ
(SLOW)
น่าเบื่อ
(NORMAL SPEED)
boring
(NORMAL SPEED)
งานน่าเบื่อมาก
(ngaan nâa-bùuea mâak)
(NORMAL SPEED)
"The work is very boring."
(SLOW)
งานน่าเบื่อมาก
2.
(NORMAL SPEED)
น่าตื่นเต้น
(nâa-dtùuen-dtên)
(NORMAL SPEED)
"exciting"
(NORMAL SPEED)
น่าตื่นเต้น
(SLOW)
น่าตื่นเต้น
(NORMAL SPEED)
exciting
(NORMAL SPEED)
เว็บไซต์นี้มีคลิปวิดีโอที่น่าตื่นเต้น
(wép-sai níi mii khlíp wí-dii-oo thîi nâa-dtùuen-dtên)
(NORMAL SPEED)
"This website has exciting video clips."
(SLOW)
เว็บไซต์นี้มีคลิปวิดีโอที่น่าตื่นเต้น
3.
(NORMAL SPEED)
มีความสำคัญ
(mii-khwaam-sǎm-khan)
(NORMAL SPEED)
"important"
(NORMAL SPEED)
มีความสำคัญ
(SLOW)
มีความสำคัญ
(NORMAL SPEED)
important
(NORMAL SPEED)
น้ำมีความสำคัญต่อร่างกายมาก
(nám mii-khwaam-sǎm-khan dtàaw râang-gaai mâak)
(NORMAL SPEED)
"Water is important to our body."
(SLOW)
น้ำมีความสำคัญต่อร่างกายมาก
4.
(NORMAL SPEED)
บัตรเครดิต
(bàt-khree-dìt)
(NORMAL SPEED)
"credit card"
(NORMAL SPEED)
บัตรเครดิต
(SLOW)
บัตรเครดิต
(NORMAL SPEED)
credit card
(NORMAL SPEED)
ห้างใหญ่ ๆ รับบัตรเครดิต
(hâang yài-yài ráp bàt-khree-dìt.)
(NORMAL SPEED)
"Big department stores take credit cards."
(SLOW)
ห้างใหญ่ ๆ รับบัตรเครดิต
5.
(NORMAL SPEED)
กุญแจ
(gun-jaae)
(NORMAL SPEED)
"key"
(NORMAL SPEED)
กุญแจ
(SLOW)
กุญแจ
(NORMAL SPEED)
key
(NORMAL SPEED)
ฉันทำกุญแจรถหาย
(chǎn tham gun-jaae rót hǎai)
(NORMAL SPEED)
"I lost my car key."
(SLOW)
ฉันทำกุญแจรถหาย
6.
(NORMAL SPEED)
ใบขับขี่
(bai-khàp-khìi)
(NORMAL SPEED)
"driver's license"
(NORMAL SPEED)
ใบขับขี่
(SLOW)
ใบขับขี่
(NORMAL SPEED)
driver's license
(NORMAL SPEED)
คุณมีใบขับขี่มั้ย
(khun mii bai-khàp-khìi mái)
(NORMAL SPEED)
"Do you have a driver's licence?"
(SLOW)
คุณมีใบขับขี่มั้ย
7.
(NORMAL SPEED)
ป่า
(bpàa)
(NORMAL SPEED)
"forest"
(NORMAL SPEED)
ป่า
(SLOW)
ป่า
(NORMAL SPEED)
forest
(NORMAL SPEED)
ป่าเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย
(bpàa bpen dtôn gam-nòoet khǎawng mâae nám lăai săai)
(NORMAL SPEED)
"Forests are the source of many rivers."
(SLOW)
ป่าเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย
8.
(NORMAL SPEED)
แม่น้ำ
(mâae-nám)
(NORMAL SPEED)
"river"
(NORMAL SPEED)
แม่น้ำ
(SLOW)
แม่น้ำ
(NORMAL SPEED)
river
(NORMAL SPEED)
เขาจะซื้อบ้านที่อยู่ติดแม่น้ำ
(khǎo jà súue bâan thîi yùu dtìt mâae-nám)
(NORMAL SPEED)
"He will buy a house next to the river."
(SLOW)
เขาจะซื้อบ้านที่อยู่ติดแม่น้ำ
9.
(NORMAL SPEED)
มหาสมุทร
(má-hǎa-sà-mùt)
(NORMAL SPEED)
"ocean"
(NORMAL SPEED)
มหาสมุทร
(SLOW)
มหาสมุทร
(NORMAL SPEED)
ocean
(NORMAL SPEED)
ปลาโลมากำลังแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทร
(bplaa-loo-maa gam-lang wàaek-wâai yùu nai má-hǎa-sà-mùt)
(NORMAL SPEED)
"The dolphin is swimming in the ocean."
(SLOW)
ปลาโลมากำลังแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทร
10.
(NORMAL SPEED)
ทะเลสาบ
(thá-lee-sàap)
(NORMAL SPEED)
"lake"
(NORMAL SPEED)
ทะเลสาบ
(SLOW)
ทะเลสาบ
(NORMAL SPEED)
lake
(NORMAL SPEED)
น้ำในทะเลสาบกลายสภาพเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว
(nám nai thá-lee-sàap glaai-sà-phâap bpen nám-khǎeng nai rúe-duu nǎao)
(NORMAL SPEED)
"In winter, water in the lake will turn into ice."
(SLOW)
น้ำในทะเลสาบกลายสภาพเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว
11.
(NORMAL SPEED)
เอกสาร
(èek-gà-sǎan)
(NORMAL SPEED)
"document"
(NORMAL SPEED)
เอกสาร
(SLOW)
เอกสาร
(NORMAL SPEED)
document
(NORMAL SPEED)
ฉันต้องใช้เอกสารภายในสิ้นไตรมาสนี้
(chǎn dtâawng chái èek-gà-sǎan phaai-nai sîn dtrai-mâat níi)
(NORMAL SPEED)
"I need the documents by the end of this quarter."
(SLOW)
ฉันต้องใช้เอกสารภายในสิ้นไตรมาสนี้
12.
(NORMAL SPEED)
คอมพิวเตอร์
(khaawm-phíu-dtôoe)
(NORMAL SPEED)
"computer"
(NORMAL SPEED)
คอมพิวเตอร์
(SLOW)
คอมพิวเตอร์
(NORMAL SPEED)
computer
(NORMAL SPEED)
คอมพิวเตอร์ฉันเก่ามาก
(khaawm-phíu-dtôoe chăn gào mâak)
(NORMAL SPEED)
"My computer is very old."
(SLOW)
คอมพิวเตอร์ฉันเก่ามาก
13.
(NORMAL SPEED)
เครื่องโทรสาร
(khrûueang-thoo-rá-sǎan)
(NORMAL SPEED)
"fax machine"
(NORMAL SPEED)
เครื่องโทรสาร
(SLOW)
เครื่องโทรสาร
(NORMAL SPEED)
fax machine
(NORMAL SPEED)
คุณมีเครื่องโทรสารมั้ย
(khun mii khrûueang-thoo-rá-sǎan mǎi)
(NORMAL SPEED)
"Do you have a fax machine?"
(SLOW)
คุณมีเครื่องโทรสารมั้ย
14.
(NORMAL SPEED)
ปริ้นเตอร์
(bprín-dtôoe)
(NORMAL SPEED)
"printer"
(NORMAL SPEED)
ปริ้นเตอร์
(SLOW)
ปริ้นเตอร์
(NORMAL SPEED)
printer
(NORMAL SPEED)
ปริ้นเตอร์เครื่องนี้เสียงไม่ค่อยดัง
(bprín-dtôoe khrûueang níi sǐiang mâi-khâauy dang)
(NORMAL SPEED)
"this printer doesn't make so much noise."
(SLOW)
ปริ้นเตอร์เครื่องนี้เสียงไม่ค่อยดัง
15.
(NORMAL SPEED)
ดินสอกด
(din-sǎaw-gòt)
(NORMAL SPEED)
"mechanical pencil"
(NORMAL SPEED)
ดินสอกด
(SLOW)
ดินสอกด
(NORMAL SPEED)
mechanical pencil
(NORMAL SPEED)
เด็กๆ เดี๋ยวนี้ ใช้ดินสอกดมากกว่าดินสอธรรมดา
(dèk dèk dĭiao níi chái din-sǎaw gòt mâak gwàa din-sǎaw tham-má-daa)
(NORMAL SPEED)
"Children these days use mechanical pencils more than normal pencils."
(SLOW)
เด็กๆ เดี๋ยวนี้ ใช้ดินสอกดมากกว่าดินสอธรรมดา
16.
(NORMAL SPEED)
ไม้บรรทัด
(mái-ban-thát)
(NORMAL SPEED)
"ruler"
(NORMAL SPEED)
ไม้บรรทัด
(SLOW)
ไม้บรรทัด
(NORMAL SPEED)
ruler
(NORMAL SPEED)
ฉันใช้ไม้บรรทัดในการตีเส้น
(chăn chái mái ban-thát nai gaan dtii sên)
(NORMAL SPEED)
"I use a ruler to draw lines."
(SLOW)
ฉันใช้ไม้บรรทัดในการตีเส้น
17.
(NORMAL SPEED)
ปากกามาร์คเกอร์
(bpàak-gaa máak-gôoe)
(NORMAL SPEED)
"marker"
(NORMAL SPEED)
ปากกามาร์คเกอร์
(SLOW)
ปากกามาร์คเกอร์
(NORMAL SPEED)
marker
(NORMAL SPEED)
ผู้ชายกำลังถือปากกามาร์คเกอร์
(phûu-chaai gam-lang thǔue bpàak-gaa máak-gôoe)
(NORMAL SPEED)
"The man is holding a marker."
(SLOW)
ผู้ชายกำลังถือปากกามาร์คเกอร์
18.
(NORMAL SPEED)
ธนาคาร
(thá-naa-khaan)
(NORMAL SPEED)
"bank"
(NORMAL SPEED)
ธนาคาร
(SLOW)
ธนาคาร
(NORMAL SPEED)
bank
(NORMAL SPEED)
รัฐบาลระงับบัญชีธนาคารของทางบริษัท
(rát-thà-baan rá-ngáp ban-chii thá-naa-khaan khǎawng thaang baaw-rí-sàt)
(NORMAL SPEED)
"The government froze the company's bank accounts."
(SLOW)
รัฐบาลระงับบัญชีธนาคารของทางบริษัท
19.
(NORMAL SPEED)
ร้านสะดวกซื้อ
(ráan sà-dùuak-súue)
(NORMAL SPEED)
"convenience store"
(NORMAL SPEED)
ร้านสะดวกซื้อ
(SLOW)
ร้านสะดวกซื้อ
(NORMAL SPEED)
convenience store
(NORMAL SPEED)
ร้านสะดวกซื้อเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
(ráan-sà-dùuak-súue bpòoet hâi baaw-rí-gaan yîi-sìp-sìi chûua-moong)
(NORMAL SPEED)
"The convenience store is open 24 hours."
(SLOW)
ร้านสะดวกซื้อเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
20.
(NORMAL SPEED)
โรงพยาบาล
(roong-phá-yaa-baan)
(NORMAL SPEED)
"hospital"
(NORMAL SPEED)
โรงพยาบาล
(SLOW)
โรงพยาบาล
(NORMAL SPEED)
hospital
(NORMAL SPEED)
ค่ารักษาในโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาสูงมาก
(khâa rák-sǎa nai roong-phá-yaa-baan thîi sà-hà-rát-à-mee-rí-gaa sǔung mâak)
(NORMAL SPEED)
"Hospital fees in America are extremely high."
(SLOW)
ค่ารักษาในโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาสูงมาก
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide