Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
กระเป๋าสตางค์
(grà-bpǎo-sà-dtaang)
(NORMAL SPEED)
"wallet"
(NORMAL SPEED)
กระเป๋าสตางค์
(SLOW)
กระเป๋าสตางค์
(NORMAL SPEED)
wallet
(NORMAL SPEED)
กระเป๋าสตางค์ใบนั้นแพงมากเลย
(grá-bpǎo-sà-dtaang bai nán phaaeng mâak looei)
(NORMAL SPEED)
"That wallet is so expensive."
(SLOW)
กระเป๋าสตางค์ใบนั้นแพงมากเลย
2.
(NORMAL SPEED)
กระเป๋าถือ
(grà-bpǎo-thǔue)
(NORMAL SPEED)
"purse"
(NORMAL SPEED)
กระเป๋าถือ
(SLOW)
กระเป๋าถือ
(NORMAL SPEED)
purse
(NORMAL SPEED)
นี่คือกระเป๋าถือใบใหญ่
(nîi khuue grà-bpǎo-thǔue bai yài)
(NORMAL SPEED)
"This is a big purse."
(SLOW)
นี่คือกระเป๋าถือใบใหญ่
3.
(NORMAL SPEED)
สั่ง
(sàng)
(NORMAL SPEED)
“order”
(NORMAL SPEED)
สั่ง
(SLOW)
สั่ง
(NORMAL SPEED)
order
(NORMAL SPEED)
เราสั่งออนไลน์ได้มั้ย
(rao sàng aawn-lai dâi mái)
(NORMAL SPEED)
"Can we order online?"
(SLOW)
เราสั่งออนไลน์ได้มั้ย
4.
(NORMAL SPEED)
ทุ่ง
(thûng)
(NORMAL SPEED)
"field"
(NORMAL SPEED)
ทุ่ง
(SLOW)
ทุ่ง
(NORMAL SPEED)
field
(NORMAL SPEED)
วัวกำลังแทะเล็มหญ้าอยู่ในทุ่ง
(wuua gam-lang tháe-lem yâa yùu nai thûng)
(NORMAL SPEED)
"The cows are grazing in the field."
(SLOW)
วัวกำลังแทะเล็มหญ้าอยู่ในทุ่ง
5.
(NORMAL SPEED)
ทะเลทราย
(thá-lee-saai)
(NORMAL SPEED)
"desert"
(NORMAL SPEED)
ทะเลทราย
(SLOW)
ทะเลทราย
(NORMAL SPEED)
desert
(NORMAL SPEED)
ดวงอาทิตย์กำลังแผดเผาทะเลทรายที่ร้อน
(duuang-aa-thít gam-lang phàaet-phǎo thá-lee-saai thîi ráawn)
(NORMAL SPEED)
"The sun is heating the hot desert."
(SLOW)
ดวงอาทิตย์กำลังแผดเผาทะเลทรายที่ร้อน
6.
(NORMAL SPEED)
หัวหน้า
(hŭua nâa)
(NORMAL SPEED)
"boss"
(NORMAL SPEED)
หัวหน้า
(SLOW)
หัวหน้า
(NORMAL SPEED)
boss
(NORMAL SPEED)
หัวหน้าของฉันใจดี
(hŭua nâa khǎawng chǎn jai dii)
(NORMAL SPEED)
"My boss is kind."
(SLOW)
หัวหน้าของฉันใจดี
7.
(NORMAL SPEED)
สำนักงาน
(sǎm-nák-ngaan)
(NORMAL SPEED)
"office"
(NORMAL SPEED)
สำนักงาน
(SLOW)
สำนักงาน
(NORMAL SPEED)
office
(NORMAL SPEED)
สำนักงานของฉันอยู่ใกล้บ้าน
(sǎm-nák-ngaan khǎawng chǎn yùu glâi bâan.)
(NORMAL SPEED)
"My office is close to my house."
(SLOW)
สำนักงานของฉันอยู่ใกล้บ้าน
8.
(NORMAL SPEED)
เพื่อนร่วมงาน
(phûuean-rûuam-ngaan)
(NORMAL SPEED)
"coworker"
(NORMAL SPEED)
เพื่อนร่วมงาน
(SLOW)
เพื่อนร่วมงาน
(NORMAL SPEED)
coworker
(NORMAL SPEED)
เพื่อนร่วมงานของฉันเล่นเทนนิสกันหมด ยกเว้นฉัน
(phûuean-rûuam-ngaan khǎawng chǎn lên then-nit gan mòt yók-wén chǎn)
(NORMAL SPEED)
"All my coworkers play tennis except me."
(SLOW)
เพื่อนร่วมงานของฉันเล่นเทนนิสกันหมด ยกเว้นฉัน
9.
(NORMAL SPEED)
การประชุม
(gaan bprà-chum)
(NORMAL SPEED)
"meeting"
(NORMAL SPEED)
การประชุม
(SLOW)
การประชุม
(NORMAL SPEED)
meeting
(NORMAL SPEED)
ผู้คนกำลังเข้าร่วมการประชุม
(phûu-khon gam-lang khâo-rûuam gaan-bprà-chum)
(NORMAL SPEED)
"The people are attending the meeting."
(SLOW)
ผู้คนกำลังเข้าร่วมการประชุม
10.
(NORMAL SPEED)
สถานีตำรวจ
(sà-thǎa-nii dtam-rùuat)
(NORMAL SPEED)
"police station"
(NORMAL SPEED)
สถานีตำรวจ
(SLOW)
สถานีตำรวจ
(NORMAL SPEED)
police station
(NORMAL SPEED)
ตำรวจทำการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยที่สถานีตำรวจ
(dtam-rùuat tham gaan sàawp bpàak kham phûu dtâwng sǒng-sǎi thîi sà-thǎa-nii dtam-rùuat)
(NORMAL SPEED)
"Police interrogated the suspect at the police station.”
(SLOW)
ตำรวจทำการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยที่สถานีตำรวจ
11.
(NORMAL SPEED)
ร้านขายยา
(ráan khǎai yaa)
(NORMAL SPEED)
"pharmacy"
(NORMAL SPEED)
ร้านขายยา
(SLOW)
ร้านขายยา
(NORMAL SPEED)
pharmacy
(NORMAL SPEED)
มีร้านขายยาแถวนี้มั้ย
(mii ráan khăai yaa thăaeo níi mái)
(NORMAL SPEED)
"Is there a pharmacy nearby?"
(SLOW)
มีร้านขายยาแถวนี้มั้ย
12.
(NORMAL SPEED)
ร้านขนมปัง
(ráan khà-nǒm-bpang)
(NORMAL SPEED)
"bakery"
(NORMAL SPEED)
ร้านขนมปัง
(SLOW)
ร้านขนมปัง
(NORMAL SPEED)
bakery
(NORMAL SPEED)
เธอไปร้านขนมปังกับเด็ก ๆ ทุกวันอาทิตย์
(thooe bpai ráan khà-nǒm-bpang gàp dèk-dèk thúk wan aa-thít)
(NORMAL SPEED)
"She goes to the bakery every Sunday with her kids."
(SLOW)
เธอไปร้านขนมปังกับเด็ก ๆ ทุกวันอาทิตย์
13.
(NORMAL SPEED)
โรงหนัง
(roong-nǎng)
(NORMAL SPEED)
"movie theater"
(NORMAL SPEED)
โรงหนัง
(SLOW)
โรงหนัง
(NORMAL SPEED)
movie theater
(NORMAL SPEED)
คุณอยากไปโรงหนังไหน?
(khun yàak bpai roong năng năi?)
(NORMAL SPEED)
"Which movie theater do you want to visit?"
(SLOW)
คุณอยากไปโรงหนังไหน?
14.
(NORMAL SPEED)
การเจรจา
(gaan jee-rá-jaa)
(NORMAL SPEED)
"negotiation"
(NORMAL SPEED)
การเจรจา
(SLOW)
การเจรจา
(NORMAL SPEED)
negotiation
(NORMAL SPEED)
หลังการเจรจา 2 ปี ทั้ง 2 ประเทศก็ตกลงกันได้
(lăng gaan jee-rá-jaa sǎawng bpii thâng sǎawng bprà-thêet gâaw dtòk long gan dâi)
(NORMAL SPEED)
"After two years of negotiation, the two countries were finally able to come to an agreement."
(SLOW)
หลังการเจรจา 2 ปี ทั้ง 2 ประเทศก็ตกลงกันได้
15.
(NORMAL SPEED)
สัญญา
(sǎn-yaa)
(NORMAL SPEED)
"contract"
(NORMAL SPEED)
สัญญา
(SLOW)
สัญญา
(NORMAL SPEED)
contract
(NORMAL SPEED)
อย่าเซ็นอะไรก่อนจะอ่านสัญญาอย่างละเอียด
(yàa sen à-rai gàawn jà àan sǎn-yaa yàang lá-ìiat)
(NORMAL SPEED)
"Don't sign anything before you have read the contract thoroughly."
(SLOW)
อย่าเซ็นอะไรก่อนจะอ่านสัญญาอย่างละเอียด
16.
(NORMAL SPEED)
ธุรกิจ
(thú-rá-gìt)
(NORMAL SPEED)
"business"
(NORMAL SPEED)
ธุรกิจ
(SLOW)
ธุรกิจ
(NORMAL SPEED)
business
(NORMAL SPEED)
พ่อฉันเป็นเจ้าของธุรกิจ
(phâaw chǎn bpen jâo-khǎawng thú-rá-gìt)
(NORMAL SPEED)
"My dad owns a business."
(SLOW)
พ่อฉันเป็นเจ้าของธุรกิจ
17.
(NORMAL SPEED)
ข้อตกลง
(khâaw-dtòk-long)
(NORMAL SPEED)
"deal"
(NORMAL SPEED)
ข้อตกลง
(SLOW)
ข้อตกลง
(NORMAL SPEED)
deal
(NORMAL SPEED)
เรามีข้อตกลงกัน
(rao mii khâaw-dtòk-long gan)
(NORMAL SPEED)
"We have a deal."
(SLOW)
เรามีข้อตกลงกัน
18.
(NORMAL SPEED)
ยุ่ง
(yûng)
(NORMAL SPEED)
"busy"
(NORMAL SPEED)
ยุ่ง
(SLOW)
ยุ่ง
(NORMAL SPEED)
busy
(NORMAL SPEED)
วันเสาร์คุณยุ่งมั้ย
(wan-sǎo khun yûng mái)
(NORMAL SPEED)
"Are you busy on Saturday?"
(SLOW)
วันเสาร์คุณยุ่งมั้ย
19.
(NORMAL SPEED)
จริงจัง
(jing jang)
(NORMAL SPEED)
"serious"
(NORMAL SPEED)
จริงจัง
(SLOW)
จริงจัง
(NORMAL SPEED)
serious
(NORMAL SPEED)
ฉันจริงจังกับมันมาก
(chăn jing jang gàp man mâak)
(NORMAL SPEED)
"I'm very serious about it."
(SLOW)
ฉันจริงจังกับมันมาก
20.
(NORMAL SPEED)
เหนื่อย
(nùueai)
(NORMAL SPEED)
"tired"
(NORMAL SPEED)
เหนื่อย
(SLOW)
เหนื่อย
(NORMAL SPEED)
tired
(NORMAL SPEED)
ฉันทำงานเหนื่อยแทบตาย แต่ไม่ได้ใช้เงิน
(chǎn tham-ngaan nùueai thâaep-dtaai dtàae mâi dâi chái ngoen)
(NORMAL SPEED)
"I work until I'm very tired, but haven't spent any money."
(SLOW)
ฉันทำงานเหนื่อยแทบตาย แต่ไม่ได้ใช้เงิน
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide