Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
เจ้านาย
(jâo-naai)
(NORMAL SPEED)
"superior"
(NORMAL SPEED)
เจ้านาย
(SLOW)
เจ้านาย
(NORMAL SPEED)
superior
(NORMAL SPEED)
เจ้านายของฉันเป็นคนที่สงบมากๆ
(jâo-naai-
khǎawng-chǎn-
bpen-khon-thîi-
sà-ngòp-mâak-
mâak)
(NORMAL SPEED)
"My superior is very calm."
(SLOW)
เจ้านายของฉันเป็นคนที่สงบมากๆ
2.
(NORMAL SPEED)
บริษัท
(baaw-rí-sàt)
(NORMAL SPEED)
"company"
(NORMAL SPEED)
บริษัท
(SLOW)
บริษัท
(NORMAL SPEED)
company
(NORMAL SPEED)
คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้บ้าง
(khun-rúu-a-rai-
gìiao-gàp-
baaw-rí-sàt-níi-
bâang)
(NORMAL SPEED)
"What do you know about this company?"
(SLOW)
คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้บ้าง
3.
(NORMAL SPEED)
เงินเดือน
(ngooen-duuean)
(NORMAL SPEED)
"salary"
(NORMAL SPEED)
เงินเดือน
(SLOW)
เงินเดือน
(NORMAL SPEED)
salary
(NORMAL SPEED)
ฉันมอบเงินเดือนครึ่งหนึ่งให้แม่
(chǎn-mâawp-
ngooen-duuean
-khrûeng-nùeng-
hâi-mâae)
(NORMAL SPEED)
"I gave half of my salary to my mother."
(SLOW)
ฉันมอบเงินเดือนครึ่งหนึ่งให้แม่
4.
(NORMAL SPEED)
วิทยุ
(wít-tha-yú)
(NORMAL SPEED)
"radio"
(NORMAL SPEED)
วิทยุ
(SLOW)
วิทยุ
(NORMAL SPEED)
radio
(NORMAL SPEED)
พวกเขาจะออกอากาศทางวิทยุในวันพรุ่งนี้
(phûuak-khǎo-jà-
àawk-aa-gàat-
thaang-wít-tha-
yú-nai-wan-
phrûng-níi)
(NORMAL SPEED)
"They'll broadcast it on the radio tomorrow."
(SLOW)
พวกเขาจะออกอากาศทางวิทยุในวันพรุ่งนี้
5.
(NORMAL SPEED)
โทรทัศน์
(thoo-rá-thát)
(NORMAL SPEED)
"television"
(NORMAL SPEED)
โทรทัศน์
(SLOW)
โทรทัศน์
(NORMAL SPEED)
television
(NORMAL SPEED)
ฉันไม่ชอบเห็นตัวเองทางโทรทัศน์
(chǎn-mâi-
châawp-hěn-
dtuua-eeng-
thaang-thoo-
rá-thát)
(NORMAL SPEED)
"I don't like seeing myself on television."
(SLOW)
ฉันไม่ชอบเห็นตัวเองทางโทรทัศน์
6.
(NORMAL SPEED)
อินเทอร์เน็ต
(in-dtooe-nèt)
(NORMAL SPEED)
"Internet"
(NORMAL SPEED)
อินเทอร์เน็ต
(SLOW)
อินเทอร์เน็ต
(NORMAL SPEED)
Internet
(NORMAL SPEED)
ฉันใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูล
(chăn chái in-dtooe-nèt nai gaan hăa khâaw-muun)
(NORMAL SPEED)
"I use the internet to search for information."
(SLOW)
ฉันใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูล
7.
(NORMAL SPEED)
หนังสือพิมพ์
(nǎng-sǔue-phim)
(NORMAL SPEED)
"newspaper"
(NORMAL SPEED)
หนังสือพิมพ์
(SLOW)
หนังสือพิมพ์
(NORMAL SPEED)
newspaper
(NORMAL SPEED)
ฉันอ่านหนังสือพิมพ์ระหว่างพักเที่ยง
(chǎn-àan-nǎng-
sǔue-phim-rá-
wàang-phák-
thîiang)
(NORMAL SPEED)
"I read the newspaper during my lunch break."
(SLOW)
ฉันอ่านหนังสือพิมพ์ระหว่างพักเที่ยง
8.
(NORMAL SPEED)
ช่องข่าว
(châawng-khàao)
(NORMAL SPEED)
"news channel"
(NORMAL SPEED)
ช่องข่าว
(SLOW)
ช่องข่าว
(NORMAL SPEED)
news channel
(NORMAL SPEED)
ฉันเปิดช่องข่าวในตอนเย็น
(chǎn-bpòoet-
châawng-khàao
-nai-dtaawn-yen)
(NORMAL SPEED)
"I turn on the news channel in the evening."
(SLOW)
ฉันเปิดช่องข่าวในตอนเย็น
9.
(NORMAL SPEED)
เครื่องดนตรี
(khrûueang-
don-dtrii)
(NORMAL SPEED)
"musical instrument"
(NORMAL SPEED)
เครื่องดนตรี
(SLOW)
เครื่องดนตรี
(NORMAL SPEED)
musical instrument
(NORMAL SPEED)
เล่นเครื่องดนตรี
(lên-khrûueang-
don-dtrii)
(NORMAL SPEED)
"play a musical instrument"
(SLOW)
เล่นเครื่องดนตรี
10.
(NORMAL SPEED)
ภาพวาด
(phâap-wâat)
(NORMAL SPEED)
"painting"
(NORMAL SPEED)
ภาพวาด
(SLOW)
ภาพวาด
(NORMAL SPEED)
painting
(NORMAL SPEED)
เขาวาดภาพวาดแรกของเขาตอนอายุห้าขวบ
(khǎo-wâat-
phâap-wâat-
râaek-khǎawng
-khǎo-dtaawn-
aa-yú-hâa-
khùuap)
(NORMAL SPEED)
"He did his first painting when he was five years old."
(SLOW)
เขาวาดภาพวาดแรกของเขาตอนอายุห้าขวบ
11.
(NORMAL SPEED)
โรงละคร
(roong-lá-khaawn)
(NORMAL SPEED)
"theater"
(NORMAL SPEED)
โรงละคร
(SLOW)
โรงละคร
(NORMAL SPEED)
theater
(NORMAL SPEED)
ธัญญาไปโรงละครทุกเดือน
(than-yaa-bpai-roong-lá-khaawn thúk-duuean)
(NORMAL SPEED)
"Every month, Tanya goes to the theater."
(SLOW)
ธัญญาไปโรงละครทุกเดือน
12.
(NORMAL SPEED)
ละครเพลง
(lá-khaawn-
phleeng)
(NORMAL SPEED)
"musical"
(NORMAL SPEED)
ละครเพลง
(SLOW)
ละครเพลง
(NORMAL SPEED)
musical
(NORMAL SPEED)
การออกแบบท่าเต้นของละครเพลงนี้สวยงาม
(gaan-àawk-
bàaep-thâa-dtên
-khǎawng-lá-
khaawn-phleeng-
níi-sǔuai-ngaam)
(NORMAL SPEED)
"The choreography of this musical is beautiful."
(SLOW)
การออกแบบท่าเต้นของละครเพลงนี้สวยงาม
13.
(NORMAL SPEED)
ละครโอเปร่า
(lá-khaawn-oo-
phee-râa)
(NORMAL SPEED)
"opera"
(NORMAL SPEED)
ละครโอเปร่า
(SLOW)
ละครโอเปร่า
(NORMAL SPEED)
opera
(NORMAL SPEED)
ฉันไม่เคยชมละครโอเปร่า
(chǎn-mâi-khooei
-chom-lá-
khaawn-oo-
phee-râa)
(NORMAL SPEED)
"I've never seen an opera."
(SLOW)
ฉันไม่เคยชมละครโอเปร่า
14.
(NORMAL SPEED)
ผ่อนคลาย
(phàawn-khlaai)
(NORMAL SPEED)
"relax"
(NORMAL SPEED)
ผ่อนคลาย
(SLOW)
ผ่อนคลาย
(NORMAL SPEED)
relax
(NORMAL SPEED)
อย่าโกรธขนาดนั้นและลองผ่อนคลายดู
(yàa-gròot-khà-
nàat-nán-láae-
laawng
-phàawn-khlaai duu)
(NORMAL SPEED)
"Don't be so angry and try to relax."
(SLOW)
อย่าโกรธขนาดนั้นและลองผ่อนคลายดู
15.
(NORMAL SPEED)
กระดานไวท์บอร์ด
(grà-daan-wái-bàawt)
(NORMAL SPEED)
"whiteboard"
(NORMAL SPEED)
กระดานไวท์บอร์ด
(SLOW)
กระดานไวท์บอร์ด
(NORMAL SPEED)
whiteboard
(NORMAL SPEED)
ในสำนักงานของเรามีกระดานไวท์บอร์ดในห้องประชุมทุกห้อง
(nai-sǎm-nák-
ngaan-khǎawng
-rao-mii-grà-
daan-wái-
bàawt-nai-
hâawng-bprà-
chum-thúk-
hâawng)
(NORMAL SPEED)
"In our office, there’s a whiteboard in every meeting room."
(SLOW)
ในสำนักงานของเรามีกระดานไวท์บอร์ดในห้องประชุมทุกห้อง
16.
(NORMAL SPEED)
กระดานดำ
(grà-daan-dam)
(NORMAL SPEED)
"blackboard"
(NORMAL SPEED)
กระดานดำ
(SLOW)
กระดานดำ
(NORMAL SPEED)
blackboard
(NORMAL SPEED)
ครูเขียนบนกระดานดำ
(khruu-khǐian-
bon-grà-daan-
dam)
(NORMAL SPEED)
"The teacher writes on the blackboard."
(SLOW)
ครูเขียนบนกระดานดำ
17.
(NORMAL SPEED)
ข้อสอบ
(khâaw-sàawp)
(NORMAL SPEED)
"test"
(NORMAL SPEED)
ข้อสอบ
(SLOW)
ข้อสอบ
(NORMAL SPEED)
test
(NORMAL SPEED)
ข้อสอบประกอบไปด้วยคำถาม 10 ข้อ
(khâaw-sàawp-
bprà-gàawp-
bpai-dûuai-
kham-thǎam-
sìp-khâaw)
(NORMAL SPEED)
"The test consists of 10 questions."
(SLOW)
ข้อสอบประกอบไปด้วยคำถาม 10 ข้อ
18.
(NORMAL SPEED)
หนังสือเรียน
(nǎng-sǔue-riian)
(NORMAL SPEED)
"textbook"
(NORMAL SPEED)
หนังสือเรียน
(SLOW)
หนังสือเรียน
(NORMAL SPEED)
textbook
(NORMAL SPEED)
นี่คือหนังสือเรียนภาษาไทย
( nîi khuue nǎng-sǔue-riian phaa-săa-thai )
(NORMAL SPEED)
"This is a Thai textbook."
(SLOW)
นี่คือหนังสือเรียนภาษาไทย
19.
(NORMAL SPEED)
หน้า
(nâa)
(NORMAL SPEED)
"front"
(NORMAL SPEED)
หน้า
(SLOW)
หน้า
(NORMAL SPEED)
front
(NORMAL SPEED)
อย่าทำให้ฉันอายต่อหน้าเพื่อนของฉัน
(yàa-tham-hâi-
chǎn-aai-
dtàaw-nâa-
phûuen-
khǎawng-chǎn)
(NORMAL SPEED)
"Don't embarrass me in front of my friends!"
(SLOW)
อย่าทำให้ฉันอายต่อหน้าเพื่อนของฉัน
20.
(NORMAL SPEED)
งาน
(ngaan)
(NORMAL SPEED)
"job"
(NORMAL SPEED)
งาน
(SLOW)
งาน
(NORMAL SPEED)
job
(NORMAL SPEED)
ทำไมคุณถึงกำลังจะออกจากงานของคุณ
(tham-mai-khun-thǔeng-gam-lang-jà-àawk-jâak-ngaan-khǎawng-khun)
(NORMAL SPEED)
"Why are you leaving your job?"
(SLOW)
ทำไมคุณถึงกำลังจะออกจากงานของคุณ
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide