Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
ประธานาธิบดี
(bprà-thaa-naa-thí-baaw-dii)
(NORMAL SPEED)
"president"
(NORMAL SPEED)
ประธานาธิบดี
(SLOW)
ประธานาธิบดี
(NORMAL SPEED)
president
(NORMAL SPEED)
มันเป็นสิ่งที่สำคัญในการเลือกประธานาธิบดีที่ซื่อสัตย์
(man-bpen-sìng-thîi-sǎm-khan-nai-gaan-lûueak-bprà-thaa-naa-thí-baaw-dii-thîi-sûue-sàt)
(NORMAL SPEED)
"It’s important to elect an honest president."
(SLOW)
มันเป็นสิ่งที่สำคัญในการเลือกประธานาธิบดีที่ซื่อสัตย์
2.
(NORMAL SPEED)
อุตสาหกรรม
(ùt-sǎa-hà-gam)
(NORMAL SPEED)
"industry"
(NORMAL SPEED)
อุตสาหกรรม
(SLOW)
อุตสาหกรรม
(NORMAL SPEED)
industry
(NORMAL SPEED)
อุตสาหกรรมจำเป็นต้องลดการผลิตของเสีย
(ùt-sǎa-hà-gam-jam-bpen
-dtâawng-lòt-
gaan-phà-lìt-
khǎawng-sǐia)
(NORMAL SPEED)
"Industries need to reduce their waste production."
(SLOW)
อุตสาหกรรมจำเป็นต้องลดการผลิตของเสีย
3.
(NORMAL SPEED)
เข็มขัด
(khěm-khàt)
(NORMAL SPEED)
"belt"
(NORMAL SPEED)
เข็มขัด
(SLOW)
เข็มขัด
(NORMAL SPEED)
belt
(NORMAL SPEED)
ผู้ชายลืมเข็มขัดของเขา
(phûu-chaai-
luuem-khěm-
khàt-khǎawng-
khǎo)
(NORMAL SPEED)
"The man forgets his belt."
(SLOW)
ผู้ชายลืมเข็มขัดของเขา
4.
(NORMAL SPEED)
เหรียญ
(rǐian)
(NORMAL SPEED)
"coin"
(NORMAL SPEED)
เหรียญ
(SLOW)
เหรียญ
(NORMAL SPEED)
coin
(NORMAL SPEED)
คุณมีเหรียญติดตัวบ้างมั้ย
(khun-mii-rǐian-dtìt-dtuua-bâang-mái)
(NORMAL SPEED)
"Do you have any coins with you?"
(SLOW)
คุณมีเหรียญติดตัวบ้างมั้ย
5.
(NORMAL SPEED)
เงิน
(ngoen)
(NORMAL SPEED)
"money"
(NORMAL SPEED)
เงิน
(SLOW)
เงิน
(NORMAL SPEED)
money
(NORMAL SPEED)
ขอโทษที่คืนเงินคุณช้า
(khǎaw-thôot-
thîi-khuuen-
ngoen-khun-
cháa)
(NORMAL SPEED)
"Sorry for giving your money back late."
(SLOW)
ขอโทษที่คืนเงินคุณช้า
6.
(NORMAL SPEED)
บัตรเดบิต
(bàt-dee-bìt)
(NORMAL SPEED)
"debit card"
(NORMAL SPEED)
บัตรเดบิต
(SLOW)
บัตรเดบิต
(NORMAL SPEED)
debit card
(NORMAL SPEED)
ฉันทำบัตรเดบิตหายและต้องไปแจ้งตำรวจ
(chǎn-tham-bàt-
dee-bìt-hǎai-
láe-dtâawng-
bpai-jâaeng-
dtam-rùuat)
(NORMAL SPEED)
"I lost my debit card and had to go to the police. "
(SLOW)
ฉันทำบัตรเดบิตหายและต้องไปแจ้งตำรวจ
7.
(NORMAL SPEED)
ใบแจ้งหนี้
(bai-jâaeng-nîi)
(NORMAL SPEED)
"bill"
(NORMAL SPEED)
ใบแจ้งหนี้
(SLOW)
ใบแจ้งหนี้
(NORMAL SPEED)
bill
(NORMAL SPEED)
ในที่สุดเขาก็สามารถชำระใบแจ้งหนี้ทั้งหมดได้
(nai-thîi-sùt-
khǎo-gâaw-
sǎa-mâat-cham
-rá-bai-jâaeng-
nîi-tháng-mòt-
dâi)
(NORMAL SPEED)
"He finally managed to pay all his bills."
(SLOW)
ในที่สุดเขาก็สามารถชำระใบแจ้งหนี้ทั้งหมดได้
8.
(NORMAL SPEED)
การถ่ายภาพ
(gaan-thàai-
phâap)
(NORMAL SPEED)
"photography"
(NORMAL SPEED)
การถ่ายภาพ
(SLOW)
การถ่ายภาพ
(NORMAL SPEED)
photography
(NORMAL SPEED)
การถ่ายภาพเป็นงานอดิเรกของฉัน
(gaan-thàai-
phâap-bpen-
ngaan-à-dì-
rèek-khǎawng-
chǎn)
(NORMAL SPEED)
"Photography is my hobby."
(SLOW)
การถ่ายภาพเป็นงานอดิเรกของฉัน
9.
(NORMAL SPEED)
ถอด
(thàawt)
(NORMAL SPEED)
"take off"
(NORMAL SPEED)
ถอด
(SLOW)
ถอด
(NORMAL SPEED)
take off
(NORMAL SPEED)
กรุณาอย่าถอดรองเท้าของคุณ
(gà-rú-naa-yàa-
thàawt-raawng-
tháo-khǎawng-
khun)
(NORMAL SPEED)
"Please don't take off your shoes."
(SLOW)
กรุณาอย่าถอดรองเท้าของคุณ
10.
(NORMAL SPEED)
ห้องนอน
(hâwng-naawn)
(NORMAL SPEED)
"bedroom"
(NORMAL SPEED)
ห้องนอน
(SLOW)
ห้องนอน
(NORMAL SPEED)
bedroom
(NORMAL SPEED)
อย่าเข้าห้องนอนของฉัน
(yàa-khâo-hâwng-naawn-khǎawng-chǎn)
(NORMAL SPEED)
"Don’t enter my bedroom."
(SLOW)
อย่าเข้าห้องนอนของฉัน
11.
(NORMAL SPEED)
ห้องครัว
(hâwng-khruua)
(NORMAL SPEED)
"kitchen"
(NORMAL SPEED)
ห้องครัว
(SLOW)
ห้องครัว
(NORMAL SPEED)
kitchen
(NORMAL SPEED)
ห้องครัวในบ้านของฉันใหญ่มาก
(hâwng-khruua-
nai-bâan-
khǎawng-chǎn
-yài-mâak)
(NORMAL SPEED)
"The kitchen in my house is very big."
(SLOW)
ห้องครัวในบ้านของฉันใหญ่มาก
12.
(NORMAL SPEED)
ห้องอาบน้ำ
(hâwng-àap-nám)
(NORMAL SPEED)
"bathroom"
(NORMAL SPEED)
ห้องอาบน้ำ
(SLOW)
ห้องอาบน้ำ
(NORMAL SPEED)
bathroom
(NORMAL SPEED)
ห้องอาบน้ำสะอาดมาก
(hâwng-àap-nám-sà-àat-mâak)
(NORMAL SPEED)
"The bathroom is very clean."
(SLOW)
ห้องอาบน้ำสะอาดมาก
13.
(NORMAL SPEED)
การสำเร็จการศึกษา
(gaan-sǎm-rèt-gaan-sùek-sǎa)
(NORMAL SPEED)
"graduation"
(NORMAL SPEED)
การสำเร็จการศึกษา
(SLOW)
การสำเร็จการศึกษา
(NORMAL SPEED)
graduation
(NORMAL SPEED)
ฉันจะไปงานเลี้ยงฉลองการสำเร็จการศึกษาอย่างแน่นอน
(chǎn-jà-bpai-ngaan-líiang-chà-lǎawng-gaan-sǎm-rèt-gaan-sùek-sǎa-yàang-nâae-naawn)
(NORMAL SPEED)
"For sure I'm going to the graduation party."
(SLOW)
ฉันจะไปงานเลี้ยงฉลองการสำเร็จการศึกษาอย่างแน่นอน
14.
(NORMAL SPEED)
การเลื่อนตำแหน่ง
(gaan-lûuean-
dtam-nàaeng)
(NORMAL SPEED)
"promotion"
(NORMAL SPEED)
การเลื่อนตำแหน่ง
(SLOW)
การเลื่อนตำแหน่ง
(NORMAL SPEED)
promotion
(NORMAL SPEED)
คืนนี้เราจะฉลองการเลื่อนตำแหน่งของแม่ของฉัน
(khuuen-níi-rao
-jà-chà-lǎawng-
gaan-lûuean-
dtam-nàaeng-
khǎawng-mâae
-chǎn)
(NORMAL SPEED)
"Tonight, we’ll celebrate my mother's promotion."
(SLOW)
คืนนี้เราจะฉลองการเลื่อนตำแหน่งของแม่ของฉัน
15.
(NORMAL SPEED)
วันครบรอบ
(wan-khróp-râawp)
(NORMAL SPEED)
"anniversary"
(NORMAL SPEED)
วันครบรอบ
(SLOW)
วันครบรอบ
(NORMAL SPEED)
anniversary
(NORMAL SPEED)
ฉันมักจะลืมวันครบรอบของเรา
(chǎn-mák-jà-
luuem-wan-
khróp-râawp-
khǎawng-rao)
(NORMAL SPEED)
"I always forget the date of our anniversary."
(SLOW)
ฉันมักจะลืมวันครบรอบของเรา
16.
(NORMAL SPEED)
งานศพ
(ngaan-sòp)
(NORMAL SPEED)
"funeral"
(NORMAL SPEED)
งานศพ
(SLOW)
งานศพ
(NORMAL SPEED)
funeral
(NORMAL SPEED)
คนมากมายเข้าร่วมงานศพของเขา
(khon-mâak-
maai-khâo-
rûuam-ngaan-
sòp-khǎawng-
khǎo)
(NORMAL SPEED)
"Many people participated in his funeral."
(SLOW)
คนมากมายเข้าร่วมงานศพของเขา
17.
(NORMAL SPEED)
งานแต่งงาน
(ngaan-dtàaeng-ngaan)
(NORMAL SPEED)
"wedding"
(NORMAL SPEED)
งานแต่งงาน
(SLOW)
งานแต่งงาน
(NORMAL SPEED)
wedding
(NORMAL SPEED)
งานแต่งงานของคุณจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่
(ngaan-dtàaeng-ngaan-khǎawng-khun-jàt-khûen-nai-wan-thîi-thâo-rài)
(NORMAL SPEED)
"On what date is your wedding scheduled?"
(SLOW)
งานแต่งงานของคุณจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่
18.
(NORMAL SPEED)
อธิบาย
(à-thí-baai)
(NORMAL SPEED)
"explain"
(NORMAL SPEED)
อธิบาย
(SLOW)
อธิบาย
(NORMAL SPEED)
explain
(NORMAL SPEED)
คุณช่วยอธิบายให้ฉันฟังอีกรอบได้ไหม
(khun-chûuai-à-thí-baai-hâi-chǎn-fang-ìik-râawp-dâi-mái)
(NORMAL SPEED)
"Can you explain that to me again?"
(SLOW)
คุณช่วยอธิบายให้ฉันฟังอีกรอบได้ไหม
19.
(NORMAL SPEED)
ด้านหลัง
(dâan-lǎng)
(NORMAL SPEED)
"back"
(NORMAL SPEED)
ด้านหลัง
(SLOW)
ด้านหลัง
(NORMAL SPEED)
back
(NORMAL SPEED)
เด็กๆกำลังทะเลาะกันอยู่ด้านหลังของรถ
(dèk-dèk-gam-
lang-thá-láw-
gan-yùu-dâan-
lǎng-khǎawng-
rót)
(NORMAL SPEED)
"The kids are fighting in the back of the car."
(SLOW)
เด็กๆกำลังทะเลาะกันอยู่ด้านหลังของรถ
20.
(NORMAL SPEED)
ทิศตะวันออก
(thít-dtà-wan-
àawk)
(NORMAL SPEED)
"east"
(NORMAL SPEED)
ทิศตะวันออก
(SLOW)
ทิศตะวันออก
(NORMAL SPEED)
east
(NORMAL SPEED)
พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก
(phrá-aa-thít-
khûen-thaang-
thít-dtà-wan-
àawk)
(NORMAL SPEED)
"The sun rises from the east."
(SLOW)
พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide