Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
เนคไท
(nék-thai)
(NORMAL SPEED)
"necktie"
(NORMAL SPEED)
เนคไท
(SLOW)
เนคไท
(NORMAL SPEED)
necktie
(NORMAL SPEED)
ฉันไม่สามารถให้เนคไทเป็นของขวัญให้พ่อฉันได้ทุกๆปี
(chǎn-mâi-sǎa-
mâat-hâi-nék-
thai-bpen-
khǎawng-khwǎn
-hâi-phâaw-
chǎn-dâi-thúk-
thúk-bpii)
(NORMAL SPEED)
"I can’t give my dad a necktie as a present every year!"
(SLOW)
ฉันไม่สามารถให้เนคไทเป็นของขวัญให้พ่อฉันได้ทุกๆปี
2.
(NORMAL SPEED)
สูท
(sùut)
(NORMAL SPEED)
"suit"
(NORMAL SPEED)
สูท
(SLOW)
สูท
(NORMAL SPEED)
suit
(NORMAL SPEED)
ทุกคนในสำนักงานสวมสูทยกเว้นเจ้านาย
(thúk-khon-nai-
sǎm-nák-
ngaan-sǔuam
-sùut-yók-wén-
jâo-naai)
(NORMAL SPEED)
"Everyone at the office wears a suit except the boss."
(SLOW)
ทุกคนในสำนักงานสวมสูทยกเว้นเจ้านาย
3.
(NORMAL SPEED)
รองเท้าผ้าใบ
(raawng-tháo-
phâa-bai)
(NORMAL SPEED)
"sneaker"
(NORMAL SPEED)
รองเท้าผ้าใบ
(SLOW)
รองเท้าผ้าใบ
(NORMAL SPEED)
sneaker
(NORMAL SPEED)
รองเท้าผ้าใบของฉันสวมใส่สบายมากๆ
(raawng-tháo-
phâa-bai-
khǎawng-chǎn
-sǔuam-sài-sà-
baai-mâak-
mâak)
(NORMAL SPEED)
"My sneakers are very comfortable."
(SLOW)
รองเท้าผ้าใบของฉันสวมใส่สบายมากๆ
4.
(NORMAL SPEED)
ยี่สิบเอ็ด
(yîi-sìp-èt)
(NORMAL SPEED)
"twenty-one"
(NORMAL SPEED)
ยี่สิบเอ็ด
(SLOW)
ยี่สิบเอ็ด
(NORMAL SPEED)
twenty-one
(NORMAL SPEED)
ตึกมียี่สิบเอ็ดชั้น
(dtùek-mii-yîi-
sìp-èt-chán)
(NORMAL SPEED)
"The building has twenty-one stories."
(SLOW)
ตึกมียี่สิบเอ็ดชั้น
5.
(NORMAL SPEED)
ยี่สิบสอง
(yîi-sìp-sǎawng)
(NORMAL SPEED)
"twenty-two"
(NORMAL SPEED)
ยี่สิบสอง
(SLOW)
ยี่สิบสอง
(NORMAL SPEED)
twenty-two
(NORMAL SPEED)
ยี่สิบสองคือตัวเลขที่เธอชอบ
(yîi-sìp-sǎawng-
khuue-dtuua-
lêek-thîi-thooe
-châawp)
(NORMAL SPEED)
"Twenty-two is her favorite number."
(SLOW)
ยี่สิบสองคือตัวเลขที่เธอชอบ
6.
(NORMAL SPEED)
สามสิบสาม
(sǎam-sìp-sǎam)
(NORMAL SPEED)
"thirty-three"
(NORMAL SPEED)
สามสิบสาม
(SLOW)
สามสิบสาม
(NORMAL SPEED)
thirty-three
(NORMAL SPEED)
น้องชายของฉันอายุสามสิบสามปี
(náawng-chaai-
khǎawng-chǎn
-aa-yú-sǎam-
sìp-sǎam-bpii)
(NORMAL SPEED)
"My younger brother is thirty-three years old."
(SLOW)
น้องชายของฉันอายุสามสิบสามปี
7.
(NORMAL SPEED)
สี่สิบสี่
(sìi-sìp-sìi)
(NORMAL SPEED)
"forty-four"
(NORMAL SPEED)
สี่สิบสี่
(SLOW)
สี่สิบสี่
(NORMAL SPEED)
forty-four
(NORMAL SPEED)
ฉันมีเพื่อนร่วมชั้นสี่สิบสี่คน
(chǎn-mii-
phûuean-
rûuam-chán-
sìi-sìp-sìi-khon)
(NORMAL SPEED)
"I have forty-four classmates."
(SLOW)
ฉันมีเพื่อนร่วมชั้นสี่สิบสี่คน
8.
(NORMAL SPEED)
ห้าสิบห้า
(hâa-sìp-hâa)
(NORMAL SPEED)
"fifty-five"
(NORMAL SPEED)
ห้าสิบห้า
(SLOW)
ห้าสิบห้า
(NORMAL SPEED)
fifty-five
(NORMAL SPEED)
โทรทัศน์ของฉันมีห้าสิบห้าช่อง
(thoo-rá-thát-
khǎawng-chǎn
-mii-hâa-sìp-
hâa-châawng)
(NORMAL SPEED)
"My TV has fifty-five channels."
(SLOW)
โทรทัศน์ของฉันมีห้าสิบห้าช่อง
9.
(NORMAL SPEED)
นักเรียน
(nák-riian)
(NORMAL SPEED)
"student"
(NORMAL SPEED)
นักเรียน
(SLOW)
นักเรียน
(NORMAL SPEED)
student
(NORMAL SPEED)
ตอนฉันเป็นนักเรียนฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในห้องสมุด
(dtaawn-chǎn-
bpen-nák-riian-
chǎn-chái-wee
-laa-lǎai-chûua
-moong-nai-
hâawng-sà-mùt)
(NORMAL SPEED)
"When I was a student, I spent many hours in the library."
(SLOW)
ตอนฉันเป็นนักเรียนฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในห้องสมุด
10.
(NORMAL SPEED)
ดู
(duu)
(NORMAL SPEED)
"watch"
(NORMAL SPEED)
ดู
(SLOW)
ดู
(NORMAL SPEED)
watch
(NORMAL SPEED)
ไปห้องนั่งเล่นและดูภาพยนตร์กันเถอะ
(bpai-hâwng-nâng-lên-láe-duu-phâap-phá-yon-gan-thòe)
(NORMAL SPEED)
"Let's go to the living room and watch a movie."
(SLOW)
ไปที่ห้องนั่งเล่นและดูภาพยนตร์กันเถอะ
11.
(NORMAL SPEED)
ห้องเรียน
(hâwng-riian)
(NORMAL SPEED)
"classroom"
(NORMAL SPEED)
ห้องเรียน
(SLOW)
ห้องเรียน
(NORMAL SPEED)
classroom
(NORMAL SPEED)
เธออยู่คนเดียวในห้องเรียน
(thooe-yùu-khon-diiao-nai-hâwng-riian)
(NORMAL SPEED)
"She was alone in the classroom."
(SLOW)
เธออยู่คนเดียวในห้องเรียน
12.
(NORMAL SPEED)
โรงเรียน
(roong-riian)
(NORMAL SPEED)
"school"
(NORMAL SPEED)
โรงเรียน
(SLOW)
โรงเรียน
(NORMAL SPEED)
school
(NORMAL SPEED)
ลูกสาวของฉันมักจะร้องไห้ที่โรงเรียน
(lûuk-sǎao-
khǎawng-chǎn
-mák-jà-ráawng
-hâi-thîi-roong
-riian)
(NORMAL SPEED)
"My daughter always cries at school."
(SLOW)
ลูกสาวของฉันมักจะร้องไห้ที่โรงเรียน
13.
(NORMAL SPEED)
เก้าอี้เรียน
(gâo-îi-riian)
(NORMAL SPEED)
"school chair"
(NORMAL SPEED)
เก้าอี้เรียน
(SLOW)
เก้าอี้เรียน
(NORMAL SPEED)
school chair
(NORMAL SPEED)
ฉันซื้อเบาะสำหรับเก้าอี้เรียนของฉัน
(chǎn-súue-
bàw-sǎm-ràp-
gâo-îi-riian-
khǎawng-chǎn)
(NORMAL SPEED)
"I bought a cushion for my school chair."
(SLOW)
ฉันซื้อเบาะสำหรับเก้าอี้เรียนของฉัน
14.
(NORMAL SPEED)
โต๊ะเรียน
(dtó-riian)
(NORMAL SPEED)
"school desk"
(NORMAL SPEED)
โต๊ะเรียน
(SLOW)
โต๊ะเรียน
(NORMAL SPEED)
school desk
(NORMAL SPEED)
เก้าอี้ติดกับโต๊ะเรียน
(gâo-îi-dtìt-gàp-
dtó-riian)
(NORMAL SPEED)
"The chair is attached to the school desk."
(SLOW)
เก้าอี้ติดกับโต๊ะเรียน
15.
(NORMAL SPEED)
เล่นอินเตอร์เน็ต
(lên-in-dtooe-
nèt)
(NORMAL SPEED)
"surf the internet"
(NORMAL SPEED)
เล่นอินเตอร์เน็ต
(SLOW)
เล่นอินเตอร์เน็ต
(NORMAL SPEED)
surf the internet
(NORMAL SPEED)
ฉันเล่นอินเตอร์เน็ตทุกคืนก่อนนอน
(chǎn-lên-in-
dtooe-nèt-thúk
-khuuen-gàawn
-naawn)
(NORMAL SPEED)
"I surf the internet every night before bed."
(SLOW)
ฉันเล่นอินเตอร์เน็ตทุกคืนก่อนนอน
16.
(NORMAL SPEED)
ทิศเหนือ
(thít-nǔuea)
(NORMAL SPEED)
"north"
(NORMAL SPEED)
ทิศเหนือ
(SLOW)
ทิศเหนือ
(NORMAL SPEED)
north
(NORMAL SPEED)
โรงพยาบาลอยู่ทางทิศเหนือ
(roong-phá-yaa-
baan-yùu-
thaang-thít-
nǔuea)
(NORMAL SPEED)
"The hospital is to the north."
(SLOW)
โรงพยาบาลอยู่ทางทิศเหนือ
17.
(NORMAL SPEED)
กลับ
(glàp)
(NORMAL SPEED)
"return"
(NORMAL SPEED)
กลับ
(SLOW)
กลับ
(NORMAL SPEED)
return
(NORMAL SPEED)
คุณจะกลับเมื่อไหร่
(khun-jà-glàp-
mûuea-rài)
(NORMAL SPEED)
"When is your return?"
(SLOW)
คุณจะกลับเมื่อไหร่
18.
(NORMAL SPEED)
อาบน้ำ
(àap-náam)
(NORMAL SPEED)
"bathe"
(NORMAL SPEED)
อาบน้ำ
(SLOW)
อาบน้ำ
(NORMAL SPEED)
bathe
(NORMAL SPEED)
ฉันจะไม่อาบน้ำให้ลูกเพราะอากาศข้างนอกหนาว
(chǎn jà mâi àap-náam hâi lûuk phráw aa-gàat khâang-nâawk nǎao)
(NORMAL SPEED)
"I won’t bathe my baby because it’s cold outside."
(SLOW)
ฉันจะไม่อาบน้ำให้ลูกเพราะอากาศข้างนอกหนาว
19.
(NORMAL SPEED)
นอน
(naawn)
(NORMAL SPEED)
"sleep"
(NORMAL SPEED)
นอน
(SLOW)
นอน
(NORMAL SPEED)
sleep
(NORMAL SPEED)
ฉันมักจะอ่านหนังสือให้เขาฟังก่อนนอน
(chǎn-mák-jà-
àan-nǎng-sǔue
-hâi-khǎo-fang-
gàawn-naawn)
(NORMAL SPEED)
"I always read a book to him before going to sleep."
(SLOW)
ฉันมักจะอ่านหนังสือให้เขาฟังก่อนนอน
20.
(NORMAL SPEED)
ทิศใต้
(thít-dtâi)
(NORMAL SPEED)
"south"
(NORMAL SPEED)
ทิศใต้
(SLOW)
ทิศใต้
(NORMAL SPEED)
south
(NORMAL SPEED)
นกกำลังบินไปทางทิศใต้
(nók-gam-lang-
bin-bpai-
thaang-thít-dtâi)
(NORMAL SPEED)
"The birds are flying south."
(SLOW)
นกกำลังบินไปทางทิศใต้
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide