Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
ชุดนอน
(chút-naawn)
(NORMAL SPEED)
"pajamas"
(NORMAL SPEED)
ชุดนอน
(SLOW)
ชุดนอน
(NORMAL SPEED)
pajamas
(NORMAL SPEED)
ฉันใส่ชุดนอนแล้วนอน
(chǎn-sài-chút-
naawn-láaeo-
naawn)
(NORMAL SPEED)
"I put on my pajamas, and I went to sleep."
(SLOW)
ฉันใส่ชุดนอนแล้วนอน
2.
(NORMAL SPEED)
เสื้อยกทรง
(sûuea-yók-
song)
(NORMAL SPEED)
"brassiere"
(NORMAL SPEED)
เสื้อยกทรง
(SLOW)
เสื้อยกทรง
(NORMAL SPEED)
brassiere
(NORMAL SPEED)
เสื้อยกทรงสีขาว
(sûuea-yók-
song-sǐi-khǎao)
(NORMAL SPEED)
"white brassiere"
(SLOW)
เสื้อยกทรงสีขาว
3.
(NORMAL SPEED)
ตื่นนอน
(dtùuen-naawn)
(NORMAL SPEED)
"wake up"
(NORMAL SPEED)
ตื่นนอน
(SLOW)
ตื่นนอน
(NORMAL SPEED)
wake up
(NORMAL SPEED)
ฉันต้องการนาฬิกาปลุกเพื่อช่วยให้ฉันตื่นนอน
(chǎn-dtâawng-
gaan-naa-lí-gaa
-bplùk-phûuea-
chûuai-hâi-
chǎn-dtùuen-
naawn)
(NORMAL SPEED)
"I need an alarm to help me wake up."
(SLOW)
ฉันต้องการนาฬิกาปลุกเพื่อช่วยให้ฉันตื่นนอน
4.
(NORMAL SPEED)
เดินทาง
(dooen-thaang)
(NORMAL SPEED)
"commute"
(NORMAL SPEED)
เดินทาง
(SLOW)
เดินทาง
(NORMAL SPEED)
commute
(NORMAL SPEED)
ฉันเดินทางไปทำงานโดยรถไฟ
(chǎn-dooen-
thaang-bpai-
tham-ngaan-
dooi-rót-fai)
(NORMAL SPEED)
"I commute to work by train."
(SLOW)
ฉันเดินทางไปทำงานโดยรถไฟ
5.
(NORMAL SPEED)
กิน
(gin)
(NORMAL SPEED)
"eat"
(NORMAL SPEED)
กิน
(SLOW)
กิน
(NORMAL SPEED)
eat
(NORMAL SPEED)
คุณอยากกินอะไรอีกไหม
(khun-yàak-gin-
à-rai-ìik-mǎi)
(NORMAL SPEED)
"Would you like to eat anything else?"
(SLOW)
คุณอยากกินอะไรอีกไหม
6.
(NORMAL SPEED)
ศิลปะ
(sǐn-lá-bpà)
(NORMAL SPEED)
"art"
(NORMAL SPEED)
ศิลปะ
(SLOW)
ศิลปะ
(NORMAL SPEED)
art
(NORMAL SPEED)
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปะสมัยใหม่
(phí-phít-thá-
phan-jàt-sà-
daaeng-sǐn-lá-
bpà-sà-mǎi-mài)
(NORMAL SPEED)
"The museum exhibited modern art."
(SLOW)
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปะสมัยใหม่
7.
(NORMAL SPEED)
วรรณกรรม
(wan-ná-gam)
(NORMAL SPEED)
"literature"
(NORMAL SPEED)
วรรณกรรม
(SLOW)
วรรณกรรม
(NORMAL SPEED)
literature
(NORMAL SPEED)
ฉันไม่รู้ว่าประเทศนี้มีวรรณกรรมที่ยอดเยี่ยมมากมาย
(chǎn-mâi-rúu-wâa-bprà-thêet-níi-mii-wan-ná-gam-thîi-yâawt-yîiam-mâak-maai)
(NORMAL SPEED)
"I didn't know this country had so much great literature!"
(SLOW)
ฉันไม่รู้ว่าประเทศนี้มีวรรณกรรมที่ยอดเยี่ยมมากมาย
8.
(NORMAL SPEED)
ภาพยนตร์
(phâap-phá-yon)
(NORMAL SPEED)
"movie"
(NORMAL SPEED)
ภาพยนตร์
(SLOW)
ภาพยนตร์
(NORMAL SPEED)
movie
(NORMAL SPEED)
ภาพยนตร์เรื่องนี้มีคำบรรยายไหม
(phâap-phá-yon-rûueang-níi-mii-kham-ban-yaai-mǎi)
(NORMAL SPEED)
"Does this movie have subtitles?"
(SLOW)
ภาพยนตร์เรื่องนี้มีคำบรรยายไหม
9.
(NORMAL SPEED)
เพลง
(pleeng)
(NORMAL SPEED)
"music"
(NORMAL SPEED)
เพลง
(SLOW)
เพลง
(NORMAL SPEED)
music
(NORMAL SPEED)
ฉันสนุกกับการฟังเพลง
(chǎn-sà-nùk-
gàp-gaan-fang-
pleeng)
(NORMAL SPEED)
"I enjoy listening to music."
(SLOW)
ฉันสนุกกับการฟังเพลง
10.
(NORMAL SPEED)
คำตอบ
(kham-dtàawp)
(NORMAL SPEED)
"answer"
(NORMAL SPEED)
คำตอบ
(SLOW)
คำตอบ
(NORMAL SPEED)
answer
(NORMAL SPEED)
นั่นคือคำตอบที่ผิด
(nân-khuue-kham-dtàawp-thîi-phìt)
(NORMAL SPEED)
"That's the wrong answer."
(SLOW)
นั่นคือคำตอบที่ผิด
11.
(NORMAL SPEED)
สอน
(sǎawn)
(NORMAL SPEED)
"teach"
(NORMAL SPEED)
สอน
(SLOW)
สอน
(NORMAL SPEED)
teach
(NORMAL SPEED)
เพื่อนของฉันพยายามสอนวิธีการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าให้ฉัน
(phûuean-khǎawng-chǎn-phá-yaa-yaam-sǎawn-wí-thii-gaan-lên-gii-dtâa-fai-fáa hâi chăn)
(NORMAL SPEED)
"My friend tried to teach me how to play the electric guitar."
(SLOW)
เพื่อนของฉันพยายามสอนวิธีการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าให้ฉัน
12.
(NORMAL SPEED)
ถาม
(thǎam)
(NORMAL SPEED)
"ask"
(NORMAL SPEED)
ถาม
(SLOW)
ถาม
(NORMAL SPEED)
ask
(NORMAL SPEED)
ฉันต้องถามคุณเกี่ยวกับบางอย่าง
(chǎn-dtâawng-
thǎam-khun-
gìiao-gàp-
baang-yàang)
(NORMAL SPEED)
"I have to ask you something."
(SLOW)
ฉันต้องถามคุณเกี่ยวกับบางอย่าง
13.
(NORMAL SPEED)
ปิด
(bpìt)
(NORMAL SPEED)
"close"
(NORMAL SPEED)
ปิด
(SLOW)
ปิด
(NORMAL SPEED)
close
(NORMAL SPEED)
กรุณาช่วยปิดหน้าต่างได้ไหม
(gà-rú-naa-
chûuai-bpìt-
nâa-dtàang-
dâi-mǎi)
(NORMAL SPEED)
"Could you close the window, please?"
(SLOW)
กรุณาช่วยปิดหน้าต่างได้ไหม
14.
(NORMAL SPEED)
การเกิด
(gaan-gòoet)
(NORMAL SPEED)
"birth"
(NORMAL SPEED)
การเกิด
(SLOW)
การเกิด
(NORMAL SPEED)
birth
(NORMAL SPEED)
อัตราการเกิดในประเทศลดลงในปีที่ผ่านมา
(àt-dtraa-gaan-gòoet-nai-prà-thêet-lot-long-nai-bpii-thîi-phàan-maa)
(NORMAL SPEED)
"The birth rate has decreased in the country in recent years."
(SLOW)
อัตราการเกิดในประเทศลดลงในปีที่ผ่านมา
15.
(NORMAL SPEED)
ทำงาน
(tham-ngaan)
(NORMAL SPEED)
"work"
(NORMAL SPEED)
ทำงาน
(SLOW)
ทำงาน
(NORMAL SPEED)
work
(NORMAL SPEED)
ทำไมคุณต้องการทำงานที่นี่
(tham-mai-khun
-dtâawng-gaan
-tham-ngaan-
thîi-nîi)
(NORMAL SPEED)
"Why do you want to work here?"
(SLOW)
ทำไมคุณต้องการทำงานที่นี่
16.
(NORMAL SPEED)
เปิด
(bpòoet)
(NORMAL SPEED)
"turn on"
(NORMAL SPEED)
เปิด
(SLOW)
เปิด
(NORMAL SPEED)
turn on
(NORMAL SPEED)
ฉันเปิดคอมพิวเตอร์
(chǎn-bpòoet-
khaawm-phíu-
dtôoe)
(NORMAL SPEED)
"I turn on my computer."
(SLOW)
ฉันเปิดคอมพิวเตอร์
17.
(NORMAL SPEED)
ปิด
(bpìt)
(NORMAL SPEED)
"turn off"
(NORMAL SPEED)
ปิด
(SLOW)
ปิด
(NORMAL SPEED)
turn off
(NORMAL SPEED)
คุณสามารถปิดไฟได้ไหม
(khun-sǎa-mâat
-bpìt-fai-dâi-mǎi)
(NORMAL SPEED)
"Can you turn off the lights?"
(SLOW)
คุณสามารถปิดไฟได้ไหม
18.
(NORMAL SPEED)
กินอาหารนอกบ้าน
(gin-aa-hǎan-
nâawk-bâan)
(NORMAL SPEED)
"eat out"
(NORMAL SPEED)
กินอาหารนอกบ้าน
(SLOW)
กินอาหารนอกบ้าน
(NORMAL SPEED)
eat out
(NORMAL SPEED)
คนชอบกินอาหารนอกบ้านในวันสุดสัปดาห์
(khon-châawp-
gin-aa-hǎan-
nâawk-bâan-
nai-wan-sùt-
sàp-daa)
(NORMAL SPEED)
"People like to eat out on the weekends."
(SLOW)
คนชอบกินอาหารนอกบ้านในวันสุดสัปดาห์
19.
(NORMAL SPEED)
เข้าร่วม
(khâo-rûuam)
(NORMAL SPEED)
"attend"
(NORMAL SPEED)
เข้าร่วม
(SLOW)
เข้าร่วม
(NORMAL SPEED)
attend
(NORMAL SPEED)
ทุกคนในแผนกเข้าร่วมการประชุม
(thúk-khon-nai
-phà-nàaek-
khâo-rûuam-
gaan-bprà-chum)
(NORMAL SPEED)
"Everyone in the department is attending a meeting."
(SLOW)
ทุกคนในแผนกเข้าร่วมการประชุม
20.
(NORMAL SPEED)
ทิศตะวันตก
(thít-dtà-wan-dtòk)
(NORMAL SPEED)
"west"
(NORMAL SPEED)
ทิศตะวันตก
(SLOW)
ทิศตะวันตก
(NORMAL SPEED)
west
(NORMAL SPEED)
พระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก
(phrá-aa-thít-
dtòk-thaang-
thít-dtà-wan-dtòk)
(NORMAL SPEED)
"The sun sets in the west."
(SLOW)
พระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide