Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
(NORMAL SPEED)
วันนี้
(wan-níi)
(NORMAL SPEED)
"today"
(NORMAL SPEED)
วันนี้
(SLOW)
วันนี้
(NORMAL SPEED)
today
(NORMAL SPEED)
วันนี้ตอน 6 นาฬิกา 15 นาที
(wan-níi dtaawn hòk naa-lí-gaa sìp-hâa naa-thii)
(NORMAL SPEED)
"today at 6:15"
(SLOW)
วันนี้ตอน 6 นาฬิกา 15 นาที
(NORMAL SPEED)
เมื่อวาน
(mûuea-waan)
(NORMAL SPEED)
"yesterday"
(NORMAL SPEED)
เมื่อวาน
(SLOW)
เมื่อวาน
(NORMAL SPEED)
yesterday
(NORMAL SPEED)
เมื่อวานดิฉันลาหยุด
(mûuea-waan dì-chǎn laa-yùt)
(NORMAL SPEED)
"I took a day off yesterday."
(SLOW)
เมื่อวานดิฉันลาหยุด
(NORMAL SPEED)
พรุ่งนี้
(phrûng-níi)
(NORMAL SPEED)
"tomorrow"
(NORMAL SPEED)
พรุ่งนี้
(SLOW)
พรุ่งนี้
(NORMAL SPEED)
tomorrow
(NORMAL SPEED)
เจอกันพรุ่งนี้
(jooe gan phrûng-níi)
(NORMAL SPEED)
"See you tomorrow!"
(SLOW)
เจอกันพรุ่งนี้
(NORMAL SPEED)
สัปดาห์
(sàp-daa)
(NORMAL SPEED)
"week"
(NORMAL SPEED)
สัปดาห์
(SLOW)
สัปดาห์
(NORMAL SPEED)
week
(NORMAL SPEED)
เจ็ดวันต่อหนึ่งสัปดาห์
(jèt wan dtàaw nùeng sàp-daa)
(NORMAL SPEED)
"seven days a week"
(SLOW)
เจ็ดวันต่อหนึ่งสัปดาห์
(NORMAL SPEED)
ปี
(bpii)
(NORMAL SPEED)
"year"
(NORMAL SPEED)
ปี
(SLOW)
ปี
(NORMAL SPEED)
year
(NORMAL SPEED)
ปีอธิกสุรทิน
(bpii à-thí-gà-sù-rá-thin)
(NORMAL SPEED)
"leap year"
(SLOW)
ปีอธิกสุรทิน
(NORMAL SPEED)
วินาที
(wí-naa-thii)
(NORMAL SPEED)
"second"
(NORMAL SPEED)
วินาที
(SLOW)
วินาที
(NORMAL SPEED)
second
(NORMAL SPEED)
เป็นเวลา 10 วินาที
(bpen wee-laa sìp wí-naa-thii)
(NORMAL SPEED)
"for ten seconds"
(SLOW)
เป็นเวลา 10 วินาที
(NORMAL SPEED)
นาที
(naa-thii)
(NORMAL SPEED)
"minute"
(NORMAL SPEED)
นาที
(SLOW)
นาที
(NORMAL SPEED)
minute
(NORMAL SPEED)
สามนาที
(sǎam naa-thii)
(NORMAL SPEED)
"three minutes"
(SLOW)
สามนาที
(NORMAL SPEED)
ชั่วโมง
(chûua-moong)
(NORMAL SPEED)
"hour"
(NORMAL SPEED)
ชั่วโมง
(SLOW)
ชั่วโมง
(NORMAL SPEED)
hour
(NORMAL SPEED)
ในหนึ่งชั่วโมงมี 60 นาที
(nai nùeng chûua-moong mii hòk-sìp naa-thii)
(NORMAL SPEED)
"There are 60 minutes in an hour."
(SLOW)
ในหนึ่งชั่วโมงมี 60 นาที
(NORMAL SPEED)
นาฬิกา
(naa-lí-gaa)
(NORMAL SPEED)
"clock"
(NORMAL SPEED)
นาฬิกา
(SLOW)
นาฬิกา
(NORMAL SPEED)
clock
(NORMAL SPEED)
นาฬิกาปลุก
(naa-lí-gaa bplùk)
(NORMAL SPEED)
"alarm clock"
(SLOW)
นาฬิกาปลุก
(NORMAL SPEED)
โมง
(moong)
(NORMAL SPEED)
"o'clock"
(NORMAL SPEED)
โมง
(SLOW)
โมง
(NORMAL SPEED)
o'clock
(NORMAL SPEED)
เจอกันสิบเอ็ดโมง
(jooe gan sìp-èt moong.)
(NORMAL SPEED)
"Let's meet at eleven o'clock."
(SLOW)
เจอกันสิบเอ็ดโมง
(NORMAL SPEED)
ปฏิทิน
(bpà-dtì-thin)
(NORMAL SPEED)
"calendar"
(NORMAL SPEED)
ปฏิทิน
(SLOW)
ปฏิทิน
(NORMAL SPEED)
calendar
(NORMAL SPEED)
ปฏิทินประจำวัน
(bpà-dtì-thin bprà-jam wan)
(NORMAL SPEED)
"day calendar"
(SLOW)
ปฏิทินประจำวัน
(NORMAL SPEED)
วันจันทร์
(wan jan)
(NORMAL SPEED)
"Monday"
(NORMAL SPEED)
วันจันทร์
(SLOW)
วันจันทร์
(NORMAL SPEED)
Monday
(NORMAL SPEED)
สัปดาห์ของการทำงานเริ่มต้นในวันจันทร์
(sàp-daa khǎawng gaan tham-ngaan rôoem-dtôn nai wan jan)
(NORMAL SPEED)
"The workweek starts on Monday."
(SLOW)
สัปดาห์ของการทำงานเริ่มต้นในวันจันทร์
(NORMAL SPEED)
วันอังคาร
(wan ang-khaan)
(NORMAL SPEED)
"Tuesday"
(NORMAL SPEED)
วันอังคาร
(SLOW)
วันอังคาร
(NORMAL SPEED)
Tuesday
(NORMAL SPEED)
วันอังคารของสัปดาห์หน้า
(wan ang-khaan khǎawng sàp-daa nâa)
(NORMAL SPEED)
"Tuesday next week"
(SLOW)
วันอังคารของสัปดาห์หน้า
(NORMAL SPEED)
วันพุธ
(wan phút)
(NORMAL SPEED)
"Wednesday"
(NORMAL SPEED)
วันพุธ
(SLOW)
วันพุธ
(NORMAL SPEED)
Wednesday
(NORMAL SPEED)
ทุกคืนวันพุธพวกเราเล่นไพ่โป๊กเกอร์ที่บ้านของ ดิฉัน
(thúk-khuuen wan phút phûuak-rao lêen phâi bpóok-gôoe thîi bâan khǎawng dì-chǎn)
(NORMAL SPEED)
"Wednesday nights we play poker at my house."
(SLOW)
ทุกคืนวันพุธพวกเราเล่นไพ่โป๊กเกอร์ที่บ้านของ ดิฉัน
(NORMAL SPEED)
วันพฤหัสบดี
(wan phá-rúe-hàt-sà-baaw-dii)
(NORMAL SPEED)
"Thursday"
(NORMAL SPEED)
วันพฤหัสบดี
(SLOW)
วันพฤหัสบดี
(NORMAL SPEED)
Thursday
(NORMAL SPEED)
ในวันพฤหัสบดี
(nai wan phá-rúe-hàt-sà-baaw-dii)
(NORMAL SPEED)
"on Thursday"
(SLOW)
ในวันพฤหัสบดี
(NORMAL SPEED)
วันศุกร์
(wan sùk)
(NORMAL SPEED)
"Friday"
(NORMAL SPEED)
วันศุกร์
(SLOW)
วันศุกร์
(NORMAL SPEED)
Friday
(NORMAL SPEED)
เขียนแผนสำหรับวันศุกร์ลงบนปฏิทิน
(khǐian phǎaen sǎm-ràp wan sùk long bon bpà-dtì-thin)
(NORMAL SPEED)
"Write the plans for Friday on the calendar."
(SLOW)
เขียนแผนสำหรับวันศุกร์ลงบนปฏิทิน
(NORMAL SPEED)
วันเสาร์
(wan sǎo)
(NORMAL SPEED)
"Saturday"
(NORMAL SPEED)
วันเสาร์
(SLOW)
วันเสาร์
(NORMAL SPEED)
Saturday
(NORMAL SPEED)
ไม่มีแผนสำหรับวันเสาร์
(mâi mii phǎaen sǎm-ràp wan sǎo)
(NORMAL SPEED)
"no plans for Saturday"
(SLOW)
ไม่มีแผนสำหรับวันเสาร์
(NORMAL SPEED)
วันอาทิตย์
(wan aa-thít)
(NORMAL SPEED)
"Sunday"
(NORMAL SPEED)
วันอาทิตย์
(SLOW)
วันอาทิตย์
(NORMAL SPEED)
Sunday
(NORMAL SPEED)
วันอาทิตย์เป็นวันพ่อแห่งชาติ
(wan-aa-thít bpen wan phâaw-hàaeng-châat)
(NORMAL SPEED)
"Sunday is Father's Day."
(SLOW)
วันอาทิตย์เป็นวันพ่อแห่งชาติ
(NORMAL SPEED)
ทำ
(tham)
(NORMAL SPEED)
"do"
(NORMAL SPEED)
ทำ
(SLOW)
ทำ
(NORMAL SPEED)
do
(NORMAL SPEED)
ฉันมีงานที่ต้องทำเยอะมาก
(chǎn mii ngaan thîi dtâawng tham yóe mâak)
(NORMAL SPEED)
"I have so much work to do!"
(SLOW)
ฉันมีงานที่ต้องทำเยอะมาก
(NORMAL SPEED)
ไป
(bpai)
(NORMAL SPEED)
"go"
(NORMAL SPEED)
ไป
(SLOW)
ไป
(NORMAL SPEED)
go
(NORMAL SPEED)
ถ้าคุณไปฉันก็จะไป
(thâa khun bpai phǒm gâaw jà bpai)
(NORMAL SPEED)
"If you go, I go."
(SLOW)
ถ้าคุณไปฉันก็จะไป
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide