Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
แปรง
(bpraaeng)
(NORMAL SPEED)
"brush"
(NORMAL SPEED)
แปรง
(SLOW)
แปรง
(NORMAL SPEED)
brush
(NORMAL SPEED)
ไปแปรงฟัน
(bpai-bpraaeng-fan)
(NORMAL SPEED)
"Go brush your teeth!"
(SLOW)
ไปแปรงฟัน
2.
(NORMAL SPEED)
อาบน้ำ
(àpp-náam)
(NORMAL SPEED)
"shower"
(NORMAL SPEED)
อาบน้ำ
(SLOW)
อาบน้ำ
(NORMAL SPEED)
shower
(NORMAL SPEED)
ฉันอาบน้ำตอนเช้า
(chǎn-àap-náam-dtaawn-cháo)
(NORMAL SPEED)
"I take a shower in the mornings."
(SLOW)
ฉันอาบน้ำตอนเช้า
3.
(NORMAL SPEED)
ล้าง
(láang)
(NORMAL SPEED)
"wash"
(NORMAL SPEED)
ล้าง
(SLOW)
ล้าง
(NORMAL SPEED)
wash
(NORMAL SPEED)
คุณควรล้างหน้าด้วยน้ำเย็น
(khun-khuuan-
láang-nâa-
dûuai-nám-yen)
(NORMAL SPEED)
"You should wash your face with cold water."
(SLOW)
คุณควรล้างหน้าด้วยน้ำเย็น
4.
(NORMAL SPEED)
ออก
(àawk)
(NORMAL SPEED)
"leave"
(NORMAL SPEED)
ออก
(SLOW)
ออก
(NORMAL SPEED)
leave
(NORMAL SPEED)
เที่ยวบินจะออกในหนึ่งชั่วโมง
(thîiao-bin-jà-
àawk-nai-
nùeng-chûua-
moong)
(NORMAL SPEED)
"The flight leaves in one hour."
(SLOW)
เที่ยวบินจะออกในหนึ่งชั่วโมง
5.
(NORMAL SPEED)
เช็ค
(chék)
(NORMAL SPEED)
"check"
(NORMAL SPEED)
เช็ค
(SLOW)
เช็ค
(NORMAL SPEED)
check
(NORMAL SPEED)
รบกวนเซ็นเช็คให้หน่อยค่ะ
(róp-guuan sen chék hâi nàuy khà)
(NORMAL SPEED)
"Please sign the check."
(SLOW)
รบกวนเซ็นเช็คให้หน่อยค่ะ
6.
(NORMAL SPEED)
หกสิบหก
(hòk-sìp-hòk)
(NORMAL SPEED)
"sixty-six"
(NORMAL SPEED)
หกสิบหก
(SLOW)
หกสิบหก
(NORMAL SPEED)
sixty-six
(NORMAL SPEED)
ฉันวิ่งไปหกสิบหกนาที
(chǎn-wîng-bpai
-hòk-sìp-hòk-
naa-thii)
(NORMAL SPEED)
"I ran for sixty-six minutes."
(SLOW)
ฉันวิ่งไปหกสิบหกนาที
7.
(NORMAL SPEED)
เจ็ดสิบเจ็ด
(jèt-sìp-jèt)
(NORMAL SPEED)
"seventy-seven"
(NORMAL SPEED)
เจ็ดสิบเจ็ด
(SLOW)
เจ็ดสิบเจ็ด
(NORMAL SPEED)
seventy-seven
(NORMAL SPEED)
เบอร์ประตูห้องของเขาคือเจ็ดสิบเจ็ด
(booe-bprà-dtuu
-hâawng-
khǎawng-khǎo-
khuue-jèt-sìp-jèt)
(NORMAL SPEED)
"His door number is seventy-seven."
(SLOW)
เบอร์ประตูห้องของเขาคือเจ็ดสิบเจ็ด
8.
(NORMAL SPEED)
แปดสิบแปด
(bpàaet-sìp-bpàaet)
(NORMAL SPEED)
"eighty-eight"
(NORMAL SPEED)
แปดสิบแปด
(SLOW)
แปดสิบแปด
(NORMAL SPEED)
eighty-eight
(NORMAL SPEED)
บริษัทมีพนักงานแปดสิบแปดคน
(baaw-rí-sàt-mii-
phá-nák-ngaan-
bpàaet-sìp-
bpàaet-khon)
(NORMAL SPEED)
"The company has eighty-eight employees."
(SLOW)
บริษัทมีพนักงานแปดสิบแปดคน
9.
(NORMAL SPEED)
เก้าสิบเก้า
(gâo-sìp-gâo)
(NORMAL SPEED)
"ninety-nine"
(NORMAL SPEED)
เก้าสิบเก้า
(SLOW)
เก้าสิบเก้า
(NORMAL SPEED)
ninety-nine
(NORMAL SPEED)
ปู่ของเขาอายุเก้าสิบเก้าปี
(bpùu-khǎawng-
khǎo-aa-yú-
gâo-sìp-gâo-
bpii)
(NORMAL SPEED)
"His grandfather is ninety-nine years old."
(SLOW)
ปู่ของเขาอายุเก้าสิบเก้าปี
10.
(NORMAL SPEED)
หนึ่งร้อย
(nùeng-ráauy)
(NORMAL SPEED)
"one hundred"
(NORMAL SPEED)
หนึ่งร้อย
(SLOW)
หนึ่งร้อย
(NORMAL SPEED)
one hundred
(NORMAL SPEED)
ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ห่างจากสถานีรถไฟหนึ่งร้อยเมตร
(thîi-tham-gaan-bprai-sà-nii-yùu-hàang-jàak-sà-thǎa-nii-rót-fai-nùeng-ráauy-méet)
(NORMAL SPEED)
"The post office is one hundred meters from the train station."
(SLOW)
ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ห่างจากสถานีรถไฟหนึ่งร้อยเมตร
11.
(NORMAL SPEED)
ห้องนั่งเล่น
(hâwng-nâng-lên)
(NORMAL SPEED)
"living room"
(NORMAL SPEED)
ห้องนั่งเล่น
(SLOW)
ห้องนั่งเล่น
(NORMAL SPEED)
living room
(NORMAL SPEED)
ดื่มชาในห้องนั่งเล่นกัน
(dùuem-chaa-nai-hâwng-nâng-lên-gan)
(NORMAL SPEED)
"Let's have some tea in the living room!"
(SLOW)
ดื่มชาในห้องนั่งเล่นกัน
12.
(NORMAL SPEED)
ห้องอาหาร
(hâwng-aa-hǎan)
(NORMAL SPEED)
"dining room"
(NORMAL SPEED)
ห้องอาหาร
(SLOW)
ห้องอาหาร
(NORMAL SPEED)
dining room
(NORMAL SPEED)
ในบ้านของฉันไม่มีห้องอาหาร
(nai-bâan-khǎawng-chǎn-mâi-mii-hâwng-aa-hǎan)
(NORMAL SPEED)
"There's no dining room in my house."
(SLOW)
ในบ้านของฉันไม่มีห้องอาหาร
13.
(NORMAL SPEED)
ทางเดิน
(thaang-dooen)
(NORMAL SPEED)
"hallway"
(NORMAL SPEED)
ทางเดิน
(SLOW)
ทางเดิน
(NORMAL SPEED)
hallway
(NORMAL SPEED)
อย่าวิ่งตรงทางเดิน
(yàa-wìng-
dtrong-thaang-
dooen)
(NORMAL SPEED)
"Don’t run in the hallways."
(SLOW)
อย่าวิ่งตรงทางเดิน
14.
(NORMAL SPEED)
อพาร์ตเมนต์
(à-pháat-mén)
(NORMAL SPEED)
"apartment"
(NORMAL SPEED)
อพาร์ตเมนต์
(SLOW)
อพาร์ตเมนต์
(NORMAL SPEED)
apartment
(NORMAL SPEED)
เธออาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั้นสิบสองปี
(thooe-aa-sǎi-
yùu-nai-à-pháat
-mén-nán-sìp
-sǎawng-bpii)
(NORMAL SPEED)
"She lived in that apartment for twelve years."
(SLOW)
เธออาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั้นสิบสองปี
15.
(NORMAL SPEED)
บ้าน
(bâan)
(NORMAL SPEED)
"house"
(NORMAL SPEED)
บ้าน
(SLOW)
บ้าน
(NORMAL SPEED)
house
(NORMAL SPEED)
พวกเขาซื้อบ้านหลังที่สองในฮาวาย
(phûuak-khaǒ-
súue-bâan-lǎng
-thîi-sǎawng-
nai-haa-waai)
(NORMAL SPEED)
"They bought a second house in Hawaii."
(SLOW)
พวกเขาซื้อบ้านหลังที่สองในฮาวาย
16.
(NORMAL SPEED)
ออกกำลังกาย
(àawk-gam-lang
-gaai)
(NORMAL SPEED)
"exercise"
(NORMAL SPEED)
ออกกำลังกาย
(SLOW)
ออกกำลังกาย
(NORMAL SPEED)
exercise
(NORMAL SPEED)
ว่ายน้ำเป็นวิธีที่ดีในการออกกำลังกาย
(wâai-nám-bpen
-wí-thii-thîi-dii-
nai-gaan-àawk
-gam-lang-gaai)
(NORMAL SPEED)
"Swimming is a good way to exercise."
(SLOW)
ว่ายน้ำเป็นวิธีที่ดีในการออกกำลังกาย
17.
(NORMAL SPEED)
เปิด
(bpòoet)
(NORMAL SPEED)
"open"
(NORMAL SPEED)
เปิด
(SLOW)
เปิด
(NORMAL SPEED)
open
(NORMAL SPEED)
ร้านค้าเปิดตั้งแต่เก้าโมง
(ráan-kháa-
bpòoet-dtâng-
dtàae-gâo-
moong)
(NORMAL SPEED)
"The store is open from 9 a.m."
(SLOW)
ร้านค้าเปิดตั้งแต่เก้าโมง
18.
(NORMAL SPEED)
ฟัง
(fang)
(NORMAL SPEED)
"listen"
(NORMAL SPEED)
ฟัง
(SLOW)
ฟัง
(NORMAL SPEED)
listen
(NORMAL SPEED)
ฉันชอบฟังวิทยุก่อนเข้านอน
(chǎn-châawp-
fang-wít-tha-
yú-gàawn-
khâo-naawn)
(NORMAL SPEED)
"I like to listen to the radio before going to sleep."
(SLOW)
ฉันชอบฟังวิทยุก่อนเข้านอน
19.
(NORMAL SPEED)
วันเกิด
(wan-gòoet)
(NORMAL SPEED)
"birthday"
(NORMAL SPEED)
วันเกิด
(SLOW)
วันเกิด
(NORMAL SPEED)
birthday
(NORMAL SPEED)
วันเกิดคุณคือเมื่อไหร่
(wan-gòoet-khun
-khuue-mûuea
-rài)
(NORMAL SPEED)
"When is your birthday?"
(SLOW)
วันเกิดคุณคือเมื่อไหร่
20.
(NORMAL SPEED)
เกษียณ
(gà-sǐian)
(NORMAL SPEED)
"retire"
(NORMAL SPEED)
เกษียณ
(SLOW)
เกษียณ
(NORMAL SPEED)
retire
(NORMAL SPEED)
พ่อของฉันจะเกษียณในปีหน้า
(phâaw-khǎawng
-chǎn-ja-gà-
sǐian-nai-pbii-
nâa)
(NORMAL SPEED)
"My father is going to retire next year."
(SLOW)
พ่อของฉันจะเกษียณในปีหน้า
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide