Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
ข้างนอก
(khâang nâawk)
(NORMAL SPEED)
"outside"
(NORMAL SPEED)
ข้างนอก
(SLOW)
ข้างนอก
(NORMAL SPEED)
outside
(NORMAL SPEED)
ใส่เสื้อแจ็กเก็ตด้วยเพราะข้างนอกอากาศหนาว
(sài sûuea-jáaek-gêt dûuai phráw khâang-nâawk aa-gàat nǎao)
(NORMAL SPEED)
"Put on your jacket, because it's cold outside."
(SLOW)
ใส่เสื้อแจ็กเก็ตด้วยเพราะข้างนอกอากาศหนาว
2.
(NORMAL SPEED)
ข้างใน
(khâang nai)
(NORMAL SPEED)
"inside"
(NORMAL SPEED)
ข้างใน
(SLOW)
ข้างใน
(NORMAL SPEED)
inside
(NORMAL SPEED)
ถั่วเหลืองโตข้างในฝักถั่ว
(thùua-lǔueang dtoo khâang-nai fàk-thùua)
(NORMAL SPEED)
"Soybeans grow inside the pods."
(SLOW)
ถั่วเหลืองโตข้างในฝักถั่ว
3.
(NORMAL SPEED)
ซ้าย
(sáai)
(NORMAL SPEED)
"left"
(NORMAL SPEED)
ซ้าย
(SLOW)
ซ้าย
(NORMAL SPEED)
left
(NORMAL SPEED)
มันอยู่ด้านซ้าย
(man yùu dâan sáai)
(NORMAL SPEED)
"It's on the left side."
(SLOW)
มันอยู่ด้านซ้าย
4.
(NORMAL SPEED)
ขวา
(khwǎa)
(NORMAL SPEED)
"right"
(NORMAL SPEED)
ขวา
(SLOW)
ขวา
(NORMAL SPEED)
right
(NORMAL SPEED)
มีสวนอยู่ด้านขวาของอาคาร
(mii sŭuan yùu dâan khwǎa khǎawng aa-kaan)
(NORMAL SPEED)
"There's a park on the right side of the building."
(SLOW)
มีสวนอยู่ด้านขวาของอาคาร
5.
(NORMAL SPEED)
แรก
(râaek)
(NORMAL SPEED)
"first"
(NORMAL SPEED)
แรก
(SLOW)
แรก
(NORMAL SPEED)
first
(NORMAL SPEED)
รัชกาลที่หนึ่งทรงเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์จักรี
(rát-chá-gaan thîi nùeng song bpen gà-sàt ong râaek khǎawng râat-chá-wong jàk-grii)
(NORMAL SPEED)
"King Rama I is the first king of Chakri Dynasty."
(SLOW)
รัชกาลที่หนึ่งทรงเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์จักรี
6.
(NORMAL SPEED)
ที่สอง
(thîi sǎawng)
(NORMAL SPEED)
"second"
(NORMAL SPEED)
ที่สอง
(SLOW)
ที่สอง
(NORMAL SPEED)
second
(NORMAL SPEED)
ไม่มีใครจำคนที่ได้ที่สองได้
(mâi mii khrai jam khon thîi dâi thîi sǎawng dâi)
(NORMAL SPEED)
"Nobody remembers the second place."
(SLOW)
ไม่มีใครจำคนที่ได้ที่สองได้
7.
(NORMAL SPEED)
ที่สาม
(thîi sǎam)
(NORMAL SPEED)
"third"
(NORMAL SPEED)
ที่สาม
(SLOW)
ที่สาม
(NORMAL SPEED)
third
(NORMAL SPEED)
วันที่สามของเดือนตุลาคมคือวันหยุดประจำชาติของประเทศเยอรมัน
(wan thîi sǎam khǎawng duuean dtù-laa-khom khuue wan-yùt bprà-jam châat khǎawng bprà-thêet yooe-rá-man)
(NORMAL SPEED)
"The third of October is Germany's national holiday."
(SLOW)
วันที่สามของเดือนตุลาคมคือวันหยุดประจำชาติของประเทศเยอรมัน
8.
(NORMAL SPEED)
สบู่
(sà-bùu)
(NORMAL SPEED)
"soap"
(NORMAL SPEED)
สบู่
(SLOW)
สบู่
(NORMAL SPEED)
soap
(NORMAL SPEED)
อาบน้ำด้วยสบู่และน้ำทุกวัน
(àpp-náam dûuai sà-bùu láe náam thúk-wan)
(NORMAL SPEED)
"Bathe with soap and water every day."
(SLOW)
อาบน้ำด้วยสบู่และน้ำทุกวัน
9.
(NORMAL SPEED)
แปรงสีฟัน
(bpraaeng-sǐi-fan)
(NORMAL SPEED)
"toothbrush"
(NORMAL SPEED)
แปรงสีฟัน
(SLOW)
แปรงสีฟัน
(NORMAL SPEED)
toothbrush
(NORMAL SPEED)
เด็กผู้หญิงกำลังแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันไฟฟ้า
(dèk-phûu-yǐng gam-lang bpraaeng-fan dûuai bpraaeng-sǐi-fan fai-fáa)
(NORMAL SPEED)
"The girl is brushing her teeth with an electric toothbrush."
(SLOW)
เด็กผู้หญิงกำลังแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันไฟฟ้า
10.
(NORMAL SPEED)
ยาสีฟัน
(yaa-sǐi-fan)
(NORMAL SPEED)
"toothpaste"
(NORMAL SPEED)
ยาสีฟัน
(SLOW)
ยาสีฟัน
(NORMAL SPEED)
toothpaste
(NORMAL SPEED)
พวกเราไม่มียาสีฟันเหลือเลย
(phûuak-rao mâi mii yaa-sǐi-fan lǔuea looei)
(NORMAL SPEED)
"We're out of toothpaste."
(SLOW)
พวกเราไม่มียาสีฟันเหลือเลย
11.
(NORMAL SPEED)
สระผม
(sà-phǒm)
(NORMAL SPEED)
"shampoo"
(NORMAL SPEED)
สระผม
(SLOW)
สระผม
(NORMAL SPEED)
shampoo
(NORMAL SPEED)
ผู้หญิงกำลังสระผมของเธอ
(phûu-yĭng gam-lang sà-phŏm khǎawng thooe)
(NORMAL SPEED)
"The woman is shampooing her hair."
(SLOW)
ผู้หญิงกำลังสระผมของเธอ
12.
(NORMAL SPEED)
ข้อมูล
(khâaw-muun)
(NORMAL SPEED)
"information"
(NORMAL SPEED)
ข้อมูล
(SLOW)
ข้อมูล
(NORMAL SPEED)
information
(NORMAL SPEED)
ฉันได้ข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ต
(chǎn dâi khâaw-muun maa jàak in-thooe-nèt)
(NORMAL SPEED)
"I gather information from the Internet."
(SLOW)
ฉันได้ข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ต
13.
(NORMAL SPEED)
เกษตรกร
(gà-sèet-dtrà-gaawn)
(NORMAL SPEED)
"farmer"
(NORMAL SPEED)
เกษตรกร
(SLOW)
เกษตรกร
(NORMAL SPEED)
farmer
(NORMAL SPEED)
เกษตรกรกำลังแตะข้าวสาลี
(gà-sèet-dtà-gaawn gam-lang dtàe khâao-sǎa-lii)
(NORMAL SPEED)
"The farmer is touching the wheat."
(SLOW)
เกษตรกรกำลังแตะข้าวสาลี
14.
(NORMAL SPEED)
เลขา
(lee-khǎa)
(NORMAL SPEED)
"secretary"
(NORMAL SPEED)
เลขา
(SLOW)
เลขา
(NORMAL SPEED)
secretary
(NORMAL SPEED)
เลขาของฉันมีระเบียบและละเอียด
(lee-khǎa khǎawng chǎn mii rá-bìiap láe lá-ìiat)
(NORMAL SPEED)
"My secretary is organized and detailed."
(SLOW)
เลขาของฉันมีระเบียบและละเอียด
15.
(NORMAL SPEED)
นายธนาคาร
(naai-thá-naa-khaan)
(NORMAL SPEED)
"banker"
(NORMAL SPEED)
นายธนาคาร
(SLOW)
นายธนาคาร
(NORMAL SPEED)
banker
(NORMAL SPEED)
ฉันพบกับนายธนาคาร 10 คนก่อนที่จะได้รับเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน
(chǎn phóp gàp naai-thá-naa-khaan sìp khon gàawn thîi jà dâi-ráp ngoen-gûu phûuea súue bâan)
(NORMAL SPEED)
"I met with 10 bankers before I received a loan to buy a house."
(SLOW)
ฉันพบกับนายธนาคาร 10 คนก่อนที่จะได้รับเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน
16.
(NORMAL SPEED)
นักเขียน
(nák-khǐian)
(NORMAL SPEED)
"writer"
(NORMAL SPEED)
นักเขียน
(SLOW)
นักเขียน
(NORMAL SPEED)
writer
(NORMAL SPEED)
นักเขียนกำลังร่างโครงเรื่องบนกระดาษ
(nák-khǐian gam-lang râang khroong-rûueang bon grà-dàat)
(NORMAL SPEED)
"The writer is outlining a story on paper."
(SLOW)
นักเขียนกำลังร่างโครงเรื่องบนกระดาษ
17.
(NORMAL SPEED)
พยายาม
(phá-yaa-yaam)
(NORMAL SPEED)
"try"
(NORMAL SPEED)
พยายาม
(SLOW)
พยายาม
(NORMAL SPEED)
try
(NORMAL SPEED)
พยายามจำให้ได้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเมื่อคืน
(phá-yaa-yaam jam hâi dâi wâa khun yùu thîi-nǎi mûuea khuuen)
(NORMAL SPEED)
"Try to remember where you were last night."
(SLOW)
พยายามจำให้ได้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเมื่อคืน
18.
(NORMAL SPEED)
วัด
(wát)
(NORMAL SPEED)
"measure"
(NORMAL SPEED)
วัด
(SLOW)
วัด
(NORMAL SPEED)
measure
(NORMAL SPEED)
วัดช่องว่างระหว่างเส้นด้วยไม้บรรทัด
(wát châwng-wâang rá-wàang sên dûuai mái ban-thát)
(NORMAL SPEED)
"Measure the spaces between the lines with a ruler."
(SLOW)
วัดช่องว่างระหว่างเส้นด้วยไม้บรรทัด
19.
(NORMAL SPEED)
เก็บ
(gèp)
(NORMAL SPEED)
"keep"
(NORMAL SPEED)
เก็บ
(SLOW)
เก็บ
(NORMAL SPEED)
keep
(NORMAL SPEED)
ฉันเก็บเอกสารในแฟ้ม
(chăn gèp èek-gà-săan nai fáem)
(NORMAL SPEED)
"I keep the documents in the file."
(SLOW)
ฉันเก็บเอกสารในแฟ้ม
20.
(NORMAL SPEED)
รอ
(raaw)
(NORMAL SPEED)
"wait"
(NORMAL SPEED)
รอ
(SLOW)
รอ
(NORMAL SPEED)
wait
(NORMAL SPEED)
นักเดินทางรอรถไฟ
(nák-dooen-thaang raaw rót-fai)
(NORMAL SPEED)
"The traveler waits for the train."
(SLOW)
นักเดินทางรอรถไฟ
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide