Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
กาต้มน้ำ
(gaa-dtôm-náam)
(NORMAL SPEED)
"kettle"
(NORMAL SPEED)
กาต้มน้ำ
(SLOW)
กาต้มน้ำ
(NORMAL SPEED)
kettle
(NORMAL SPEED)
กาต้มน้ำอยู่บนเตาแก๊ส
(gaa-dtôm-náam yùu bon dtao gáaet)
(NORMAL SPEED)
"The kettle is on the stove."
(SLOW)
กาต้มน้ำอยู่บนเตาแก๊ส
2.
(NORMAL SPEED)
หม้อ
(mâaw)
(NORMAL SPEED)
"pot"
(NORMAL SPEED)
หม้อ
(SLOW)
หม้อ
(NORMAL SPEED)
pot
(NORMAL SPEED)
หม้อใบนั้นมีอายุสิบปี
(mâaw bai nán mii aa-yú sìp bpii)
(NORMAL SPEED)
"That pot is ten years old."
(SLOW)
หม้อใบนั้นมีอายุสิบปี
3.
(NORMAL SPEED)
กบ
(gòp)
(NORMAL SPEED)
"frog"
(NORMAL SPEED)
กบ
(SLOW)
กบ
(NORMAL SPEED)
frog
(NORMAL SPEED)
กบสีเขียวอยู่ในน้ำ
(gòp sǐi khǐiao yùu nai náam)
(NORMAL SPEED)
"The green frog is in the water."
(SLOW)
กบสีเขียวอยู่ในน้ำ
4.
(NORMAL SPEED)
นกพิราบ
(nók-phí-râap)
(NORMAL SPEED)
"pigeon"
(NORMAL SPEED)
นกพิราบ
(SLOW)
นกพิราบ
(NORMAL SPEED)
pigeon
(NORMAL SPEED)
นกพิราบกำลังกินขนมปัง
(nók-phí-râap gam-lang gin khà-nǒm-bpang)
(NORMAL SPEED)
"The pigeons are eating bread."
(SLOW)
นกพิราบกำลังกินขนมปัง
5.
(NORMAL SPEED)
หนังสือนำเที่ยว
(nǎng-sǔue nam-thîiao)
(NORMAL SPEED)
"guidebook"
(NORMAL SPEED)
หนังสือนำเที่ยว
(SLOW)
หนังสือนำเที่ยว
(NORMAL SPEED)
guidebook
(NORMAL SPEED)
หนังสือนำเที่ยวจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางของคุณ
(nǎng-sǔue nam-thîiao jà hâi khâaw-muun thîi bpen bprà-yòot dtàaw gaan dooen-thaang khǎawng khun)
(NORMAL SPEED)
"A guidebook will give you helpful information for your trip."
(SLOW)
หนังสือนำเที่ยวจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางของคุณ
6.
(NORMAL SPEED)
ทางเข้า
(thaang-khâo)
(NORMAL SPEED)
"entrance"
(NORMAL SPEED)
ทางเข้า
(SLOW)
ทางเข้า
(NORMAL SPEED)
entrance
(NORMAL SPEED)
ทางเข้าอยู่ที่ไหนคะ
(thaang-khâo yùu thîi-nǎi khá)
(NORMAL SPEED)
"Where is the entrance?"
(SLOW)
ทางเข้าอยู่ที่ไหนคะ
7.
(NORMAL SPEED)
มัคคุเทศก์
(mák-khú-thêet)
(NORMAL SPEED)
"tour guide"
(NORMAL SPEED)
มัคคุเทศก์
(SLOW)
มัคคุเทศก์
(NORMAL SPEED)
tour guide
(NORMAL SPEED)
พบมัคคุเทศก์ของคุณที่ทางเข้าของโรงแรม
(phóp mák-khú-thêet khǎawng khun thîi thaang-khâo khǎawng roong-raaem)
(NORMAL SPEED)
"Meet your tour guide at the entrance to the hotel."
(SLOW)
พบมัคคุเทศก์ของคุณที่ทางเข้าของโรงแรม
8.
(NORMAL SPEED)
การจอง
(gaan jaawng)
(NORMAL SPEED)
"reservation"
(NORMAL SPEED)
การจอง
(SLOW)
การจอง
(NORMAL SPEED)
reservation
(NORMAL SPEED)
การจองห้องพักที่นี่สะดวกมาก
(gaan jaawng hâawng phák thîi nîi sà-dùuak mâak)
(NORMAL SPEED)
"It's very convenient to make a reservation here."
(SLOW)
การจองห้องพักที่นี่สะดวกมาก
9.
(NORMAL SPEED)
หนังสือเดินทาง
(nǎng-sǔue-dooen-thaang)
(NORMAL SPEED)
"passport"
(NORMAL SPEED)
หนังสือเดินทาง
(SLOW)
หนังสือเดินทาง
(NORMAL SPEED)
passport
(NORMAL SPEED)
คุณมีหนังสือเดินทางไหม
(khun mii nǎng-sǔue-dooen-thaang mǎi)
(NORMAL SPEED)
"Do you have a passport?"
(SLOW)
คุณมีหนังสือเดินทางไหม
10.
(NORMAL SPEED)
วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(wí-chaa wít-thá-yaa-gaan khawm-phíu-dtôoe)
(NORMAL SPEED)
"computer science"
(NORMAL SPEED)
วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(SLOW)
วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(NORMAL SPEED)
computer science
(NORMAL SPEED)
แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ยังค่อนข้างใหม่
(khà-nǎaeng wí-chaa wít-thá-yaa-gaan khawm-phíu-dtôoe yang khâwn-khâang mài)
(NORMAL SPEED)
"The field of computer science is relatively new."
(SLOW)
แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ยังค่อนข้างใหม่
11.
(NORMAL SPEED)
วิชาคณิตศาสตร์
(wí-chaa khá-nít-dtà-sàat)
(NORMAL SPEED)
"math"
(NORMAL SPEED)
วิชาคณิตศาสตร์
(SLOW)
วิชาคณิตศาสตร์
(NORMAL SPEED)
math
(NORMAL SPEED)
วิชาโปรดของฉันในโรงเรียนคือวิชาคณิตศาสตร์
(wí-chaa bpròot khǎawng chăn nai roong-riian khuue wí-chaa khá-nít-dtà-sàat)
(NORMAL SPEED)
"My favorite subject in school is math."
(SLOW)
วิชาโปรดของฉันในโรงเรียนคือวิชาคณิตศาสตร์
12.
(NORMAL SPEED)
รู้สึก
(rúu-sùek)
(NORMAL SPEED)
"feel"
(NORMAL SPEED)
รู้สึก
(SLOW)
รู้สึก
(NORMAL SPEED)
feel
(NORMAL SPEED)
คืนนี้ฉันรู้สึกวิเศษ
(khuuen-níi chǎn rúu-sùek wí-sèet)
(NORMAL SPEED)
"I feel wonderful tonight."
(SLOW)
คืนนี้ฉันรู้สึกวิเศษ
13.
(NORMAL SPEED)
วาด
(wâat)
(NORMAL SPEED)
"draw"
(NORMAL SPEED)
วาด
(SLOW)
วาด
(NORMAL SPEED)
draw
(NORMAL SPEED)
ฉันขอให้ผู้วาดภาพประกอบวาดภาพให้กับฉัน
(chǎn khǎaw hâi phûu-wâat-phâap-bprà-gàawp wâat phâap hâi gàp chǎn)
(NORMAL SPEED)
"I asked the illustrator to draw me a picture."
(SLOW)
ฉันขอให้ผู้วาดภาพประกอบวาดภาพให้กับฉัน
14.
(NORMAL SPEED)
แผนการ
(phǎaen-gaan)
(NORMAL SPEED)
"plan"
(NORMAL SPEED)
แผนการ
(SLOW)
แผนการ
(NORMAL SPEED)
plan
(NORMAL SPEED)
บริษัทได้ประกาศแผนการใหม่ และทุกคนรู้สึกตกใจ
(baaw-rí-sàt dâi bprà-gàat phǎaen-gaan mài láe thúk-khon rúu-sùek dtòk-jai
)
(NORMAL SPEED)
"The company announced the new plan, and everyone was shocked."
(SLOW)
บริษัทได้ประกาศแผนการใหม่ และทุกคนรู้สึกตกใจ
15.
(NORMAL SPEED)
ยอดขาย
(yâawt khăai)
(NORMAL SPEED)
"sale"
(NORMAL SPEED)
ยอดขาย
(SLOW)
ยอดขาย
(NORMAL SPEED)
sale
(NORMAL SPEED)
มียอดขายเยอะที่แผนกรองเท้า
(mii yâawt khăai yóe thîi phà-nàaek raawng tháo)
(NORMAL SPEED)
"There’s a big sale in the shoe department."
(SLOW)
มียอดขายเยอะที่แผนกรองเท้า
16.
(NORMAL SPEED)
ชอปปิง
(chóp-bpîng)
(NORMAL SPEED)
"shopping"
(NORMAL SPEED)
ชอปปิง
(SLOW)
ชอปปิง
(NORMAL SPEED)
shopping
(NORMAL SPEED)
เธอรักการชอปปิงมากกว่ารักฉันเสียอีก
(thooe rák gaan chóp-bpîng mâak-gwàa rák chǎn sǐia-ìik)
(NORMAL SPEED)
"She loves shopping more than she loves me!"
(SLOW)
เธอรักการชอปปิงมากกว่ารักฉันเสียอีก
17.
(NORMAL SPEED)
ที่สี่
(thîi sìi)
(NORMAL SPEED)
"fourth"
(NORMAL SPEED)
ที่สี่
(SLOW)
ที่สี่
(NORMAL SPEED)
fourth
(NORMAL SPEED)
โรงเรียนเปิดในวันที่สี่เมษายน
(roong riian bpòoet nai wan thîi sìi mee-săa-yon)
(NORMAL SPEED)
"School starts on the fourth of April."
(SLOW)
โรงเรียนเปิดในวันที่สี่เมษายน
18.
(NORMAL SPEED)
ที่ห้า
(thîi hâa)
(NORMAL SPEED)
"fifth"
(NORMAL SPEED)
ที่ห้า
(SLOW)
ที่ห้า
(NORMAL SPEED)
fifth
(NORMAL SPEED)
เลี้ยวขวาที่สัญญาณไฟจราจรที่ห้า
(líiao khwǎa thîi sǎn-yaan-fai-jà-raa-jaawn thîi hâa)
(NORMAL SPEED)
"Turn right at the fifth traffic signal."
(SLOW)
เลี้ยวขวาที่สัญญาณไฟจราจรที่ห้า
19.
(NORMAL SPEED)
ที่หก
(thîi hòk)
(NORMAL SPEED)
"sixth"
(NORMAL SPEED)
ที่หก
(SLOW)
ที่หก
(NORMAL SPEED)
sixth
(NORMAL SPEED)
ฉันเป็นลูกคนที่หก
(chăn bpen lûuk khon thîi hòk)
(NORMAL SPEED)
"I’m the sixth child."
(SLOW)
ฉันเป็นลูกคนที่หก
20.
(NORMAL SPEED)
ที่เจ็ด
(thîi jèt)
(NORMAL SPEED)
"seventh"
(NORMAL SPEED)
ที่เจ็ด
(SLOW)
ที่เจ็ด
(NORMAL SPEED)
seventh
(NORMAL SPEED)
วันที่เจ็ดของเดือนที่เจ็ดตามจันทรคติคือวันวาเลนไทน์ของจีน
(wan thîi jèt khǎawng duuean thîi jèt dtaam jan-thá-rá-khá-dtì khuue wan-waa-len-thai khǎawng jiin)
(NORMAL SPEED)
"The seventh day of the seventh lunar month is Chinese Valentine's Day."
(SLOW)
วันที่เจ็ดของเดือนที่เจ็ดตามจันทรคติคือวันวาเลนไทน์ของจีน
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide