Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
ครีมนวดผม
(khriim-nûuat-phǒm)
(NORMAL SPEED)
"conditioner"
(NORMAL SPEED)
ครีมนวดผม
(SLOW)
ครีมนวดผม
(NORMAL SPEED)
conditioner
(NORMAL SPEED)
ครีมนวดผมที่ดีจะไม่ทำให้ผมของคุณพันกัน
(khriim-nûuat-phǒm thîi dii jà mâi tham hâi phǒm khǎawng khun phan gan )
(NORMAL SPEED)
"A good conditioner will take the tangles out of your hair."
(SLOW)
ครีมนวดผมที่ดีจะไม่ทำให้ผมของคุณพันกัน
2.
(NORMAL SPEED)
ลูกกลิ้งระงับกลิ่นกาย
(lûuk-glîng-rá-ngáp-glìn-gaai)
(NORMAL SPEED)
"deodorant"
(NORMAL SPEED)
ลูกกลิ้งระงับกลิ่นกาย
(SLOW)
ลูกกลิ้งระงับกลิ่นกาย
(NORMAL SPEED)
deodorant
(NORMAL SPEED)
ทาลูกกลิ้งระงับกลิ่นกายหลังจากการอาบน้ำเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็น
(thaa lûuk-glîng-rá-ngáp-glìn-gaai lǎng jàak gaan àap-náam phûuea bpâwng-gan gaan gòoet glìn měn)
(NORMAL SPEED)
"Put on deodorant after washing to prevent you from smelling bad."
(SLOW)
ทาลูกกลิ้งระงับกลิ่นกายหลังจากการอาบน้ำเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็น
3.
(NORMAL SPEED)
สบู่เหลว
(sà-bùu lěeo)
(NORMAL SPEED)
"liquid soap"
(NORMAL SPEED)
สบู่เหลว
(SLOW)
สบู่เหลว
(NORMAL SPEED)
liquid soap
(NORMAL SPEED)
คุณมีสบู่เหลวไหม
(khun mii sà-bùu lěeo mǎi)
(NORMAL SPEED)
"Do you have liquid soap?"
(SLOW)
คุณมีสบู่เหลวไหม
4.
(NORMAL SPEED)
เป็ด
(bpèt)
(NORMAL SPEED)
"duck"
(NORMAL SPEED)
เป็ด
(SLOW)
เป็ด
(NORMAL SPEED)
duck
(NORMAL SPEED)
เป็ดกำลังบิน
(bpèt gam-lang bin)
(NORMAL SPEED)
"The ducks are flying."
(SLOW)
เป็ดกำลังบิน
5.
(NORMAL SPEED)
กา
(gaa)
(NORMAL SPEED)
"crow"
(NORMAL SPEED)
กา
(SLOW)
กา
(NORMAL SPEED)
crow
(NORMAL SPEED)
กากำลังส่งเสียงร้อง
(gaa gam-lang sòng sǐiang ráawng)
(NORMAL SPEED)
"The crow is crowing."
(SLOW)
กากำลังส่งเสียงร้อง
6.
(NORMAL SPEED)
แมลงสาบ
(má-laaeng-sàap)
(NORMAL SPEED)
"cockroach"
(NORMAL SPEED)
แมลงสาบ
(SLOW)
แมลงสาบ
(NORMAL SPEED)
cockroach
(NORMAL SPEED)
แมลงสาบมีขาหกขา ปีก และหนวด 1คู่
(má-laaeng-sàap mii khǎa hòk khǎa bpìik láe nùuat nùeng khûu )
(NORMAL SPEED)
"A cockroach has six legs, wings and antennae."
(SLOW)
แมลงสาบมีขาหกขา ปีก และหนวด 1คู่
7.
(NORMAL SPEED)
ยุง
(yung)
(NORMAL SPEED)
"mosquito"
(NORMAL SPEED)
ยุง
(SLOW)
ยุง
(NORMAL SPEED)
mosquito
(NORMAL SPEED)
ยากันยุงขายดีในหน้าฝน
(yaa-gan-yung khăai dii nai nâa-fŏn)
(NORMAL SPEED)
"Mosquito repellent sells very well during the rainy season."
(SLOW)
ยากันยุงขายดีในหน้าฝน
8.
(NORMAL SPEED)
ช่างก่อสร้าง
(châng-gàaw-sâang)
(NORMAL SPEED)
"construction worker"
(NORMAL SPEED)
ช่างก่อสร้าง
(SLOW)
ช่างก่อสร้าง
(NORMAL SPEED)
construction worker
(NORMAL SPEED)
คุณสามารถทำเงินเดือนสูงได้จากการเป็นช่างก่อสร้าง แต่งานก่อสร้างนั้นเป็นงานที่หนักมาก
(khun sǎa-mâat tham ngoen-duuean sǔung dâi jàak gaan-bpen-châng-gàaw-sâang dtàae ngaan gàaw sâang nán bpen ngaan thîi nàk mâak)
(NORMAL SPEED)
"You can earn a high salary as a construction worker, but it's really hard work."
(SLOW)
คุณสามารถทำเงินเดือนสูงได้จากการเป็นช่างก่อสร้าง แต่งานก่อสร้างนั้นเป็นงานที่หนักมาก
9.
(NORMAL SPEED)
แม่บ้าน
(mâae-bâan)
(NORMAL SPEED)
"housewife"
(NORMAL SPEED)
แม่บ้าน
(SLOW)
แม่บ้าน
(NORMAL SPEED)
housewife
(NORMAL SPEED)
แม่บ้านทำงานที่มีคุณค่า แต่โดยปกติไม่ได้รับค่าจ้าง
(mâae-bâan tham-ngaan thîi mii khun-khâa dtàae dooi bpà-gà-dtì mâi-dâi ráp khâa-jâang)
(NORMAL SPEED)
"Housewives do valuable work, but usually don't get a paycheck."
(SLOW)
แม่บ้านทำงานที่มีคุณค่า แต่โดยปกติไม่ได้รับค่าจ้าง
10.
(NORMAL SPEED)
น้ำแข็ง
(náam-khǎeng)
(NORMAL SPEED)
"ice"
(NORMAL SPEED)
น้ำแข็ง
(SLOW)
น้ำแข็ง
(NORMAL SPEED)
ice
(NORMAL SPEED)
น้ำแข็งก้อนกำลังละลาย
(náam-khǎeng gâawn gam-lang lá-laai)
(NORMAL SPEED)
"The ice cubes are melting."
(SLOW)
น้ำแข็งก้อนกำลังละลาย
11.
(NORMAL SPEED)
วิชาประวัติศาสตร์
(wí-chaa bprà-wàt-dtì-sàat)
(NORMAL SPEED)
"history"
(NORMAL SPEED)
วิชาประวัติศาสตร์
(SLOW)
วิชาประวัติศาสตร์
(NORMAL SPEED)
history
(NORMAL SPEED)
ฉันสอนวิชาประวัติศาสตร์
(chǎn sǎawn wí-chaa bprà-wàt-dtì-sàat)
(NORMAL SPEED)
"I teach history."
(SLOW)
ฉันสอนวิชาประวัติศาสตร์
12.
(NORMAL SPEED)
วิชาภูมิศาสตร์
(wí-chaa phuu-mí-sàat)
(NORMAL SPEED)
"geography"
(NORMAL SPEED)
วิชาภูมิศาสตร์
(SLOW)
วิชาภูมิศาสตร์
(NORMAL SPEED)
geography
(NORMAL SPEED)
เขาเอกวิชาภูมิศาสตร์ และโทวิชาจิตวิทยา
(khǎo èek wí-chaa phuu-mí-sàat láe thoo wí-chaa jìt-dtà-wít-thá-yaa)
(NORMAL SPEED)
"He is a geography major, with a minor in psychology."
(SLOW)
เขาเอกวิชาภูมิศาสตร์ และโทวิชาจิตวิทยา
13.
(NORMAL SPEED)
ร้านค้า
(ráan-kháa)
(NORMAL SPEED)
"store"
(NORMAL SPEED)
ร้านค้า
(SLOW)
ร้านค้า
(NORMAL SPEED)
store
(NORMAL SPEED)
ฉันกำลังจะไปร้านค้าเพื่อซื้อนมและไข่
(chǎn gam-lang jà bpai ráan-kháa phûuea súue nom láe khài)
(NORMAL SPEED)
"I'm going to the store to buy some milk and eggs."
(SLOW)
ฉันกำลังจะไปร้านค้าเพื่อซื้อนมและไข่
14.
(NORMAL SPEED)
ตลาด
(dtà-làat)
(NORMAL SPEED)
"market"
(NORMAL SPEED)
ตลาด
(SLOW)
ตลาด
(NORMAL SPEED)
market
(NORMAL SPEED)
พวกเราซื้อผักและผลไม้ที่ตลาดท้องถิ่น
(phûuak-rao súue phàk láe phǒn-lá-mái thîi dtà-làat tháawng-thìn)
(NORMAL SPEED)
"We buy our fruits and vegetables at the local market."
(SLOW)
พวกเราซื้อผักและผลไม้ที่ตลาดท้องถิ่น
15.
(NORMAL SPEED)
ราคา
(raa-khaa)
(NORMAL SPEED)
"price"
(NORMAL SPEED)
ราคา
(SLOW)
ราคา
(NORMAL SPEED)
price
(NORMAL SPEED)
ราคาครึ่งยูโร
(raa-khaa khrûeng yuu-roo)
(NORMAL SPEED)
"The price is half a Euro."
(SLOW)
ราคาครึ่งยูโร
16.
(NORMAL SPEED)
คูปอง
(khuu-bpawng)
(NORMAL SPEED)
"coupon"
(NORMAL SPEED)
คูปอง
(SLOW)
คูปอง
(NORMAL SPEED)
coupon
(NORMAL SPEED)
ทำไมศูนย์อาหารทุกที่ต้องใช้คูปองแทนเงินสด
(tham-mai sǔun-aa-hǎan thúk thîi dtâwng chái khuu-bpaawng thaaen ngoen sòt.)
(NORMAL SPEED)
"Why does every food court need to use coupons instead of cash?"
(SLOW)
ทำไมศูนย์อาหารทุกที่ต้องใช้คูปองแทนเงินสด
17.
(NORMAL SPEED)
ช่องทางเดิน
(châwng thaang-dooen)
(NORMAL SPEED)
"aisle"
(NORMAL SPEED)
ช่องทางเดิน
(SLOW)
ช่องทางเดิน
(NORMAL SPEED)
aisle
(NORMAL SPEED)
เครื่องเทศและเครื่องปรุงรสอยู่ที่ช่องทางเดินหมายเลขหก
(khrûueang-thêet láe khrûueang-bprung-rót yùu thîi châwng thaang-dooen mǎai-lêek hòk)
(NORMAL SPEED)
"Spices and seasonings are on aisle six."
(SLOW)
เครื่องเทศและเครื่องปรุงรสอยู่ที่ช่องทางเดินหมายเลขหก
18.
(NORMAL SPEED)
ถุง
(thǔng)
(NORMAL SPEED)
"bag"
(NORMAL SPEED)
ถุง
(SLOW)
ถุง
(NORMAL SPEED)
bag
(NORMAL SPEED)
ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาซื้อของชำ
(chái thǔng phâa thaaen thǔng phláat-sà-dtìk wee-laa súue khǎawng-cham)
(NORMAL SPEED)
"When grocery shopping, use cloth bags instead of plastic bags."
(SLOW)
ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาซื้อของชำ
19.
(NORMAL SPEED)
ภาพถ่าย
(phâap-thàai)
(NORMAL SPEED)
"photograph"
(NORMAL SPEED)
ภาพถ่าย
(SLOW)
ภาพถ่าย
(NORMAL SPEED)
photograph
(NORMAL SPEED)
ภาพถ่ายใบนี้ดูไม่ดี
(phâap-thàai bai níi duu mâi dii)
(NORMAL SPEED)
"This photograph doesn't look good."
(SLOW)
ภาพถ่ายใบนี้ดูไม่ดี
20.
(NORMAL SPEED)
น้ำอัดลม
(náam-àt-lom)
(NORMAL SPEED)
"soda"
(NORMAL SPEED)
น้ำอัดลม
(SLOW)
น้ำอัดลม
(NORMAL SPEED)
soda
(NORMAL SPEED)
การดื่มน้ำอัดลมมากๆไม่ดีต่อสุขภาพ
(gaan dùuem náam-àt-lom mâak mâak mâi dii dtàaw sùk-khà-phâap)
(NORMAL SPEED)
"Drinking a lot of Soda is not good for your health."
(SLOW)
การดื่มน้ำอัดลมมากๆไม่ดีต่อสุขภาพ
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide