Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
ที่เก้า
(thîi gâao)
(NORMAL SPEED)
"ninth"
(NORMAL SPEED)
ที่เก้า
(SLOW)
ที่เก้า
(NORMAL SPEED)
ninth
(NORMAL SPEED)
เดือนถือศีลอดของชาวมุสลิม คือเดือนที่เก้าตามปฏิทินอิสลาม
(duuean-thǔue-sǐin-òt khǎawng chaao-mút-sà-lim khuue duuean thîi gâao dtaam bpà-dtì-thin ìt-sà-laam)
(NORMAL SPEED)
"Ramadan is the ninth month of the Muslim year."
(SLOW)
เดือนถือศีลอดของชาวมุสลิม คือเดือนที่เก้าตามปฏิทินอิสลาม
2.
(NORMAL SPEED)
ที่สิบ
(thîi sìp)
(NORMAL SPEED)
"tenth"
(NORMAL SPEED)
ที่สิบ
(SLOW)
ที่สิบ
(NORMAL SPEED)
tenth
(NORMAL SPEED)
ฉันทำสำเร็จในที่สุด หลังพยายามมาเป็นครั้งที่สิบ
(chǎn tham sǎm-rèt nai-thîi-sùt lǎng phá-yaa-yaam maa bpen khráng thîi sìp)
(NORMAL SPEED)
"I finally made a goal on my tenth attempt."
(SLOW)
ฉันทำสำเร็จในที่สุด หลังพยายามมาเป็นครั้งที่สิบ
3.
(NORMAL SPEED)
ที่แปด
(thîi bpàaet)
(NORMAL SPEED)
"eighth"
(NORMAL SPEED)
ที่แปด
(SLOW)
ที่แปด
(NORMAL SPEED)
eighth
(NORMAL SPEED)
ฉันอาศัยอยู่ชั้นที่แปด
(chăn aa-săi yùu chán thîi bpàaet)
(NORMAL SPEED)
"I live on the eighth floor."
(SLOW)
ฉันอาศัยอยู่ชั้นที่แปด
4.
(NORMAL SPEED)
มีดโกน
(mîit-goon)
(NORMAL SPEED)
"shaving razor"
(NORMAL SPEED)
มีดโกน
(SLOW)
มีดโกน
(NORMAL SPEED)
shaving razor
(NORMAL SPEED)
ผู้ชายกำลังโกนหนวดโดยใช้มีดโกนแบบใช้แล้วทิ้ง
(phûu chaai gam-lang goon nùuat dooi chái mîit-goon bàaep chái láaeo thíng)
(NORMAL SPEED)
"The man is shaving his beard with a disposable shaving razor."
(SLOW)
ผู้ชายกำลังโกนหนวดโดยใช้มีดโกนแบบใช้แล้วทิ้ง
5.
(NORMAL SPEED)
ผ้าขนหนูเช็ดหน้า
(phâa-khǒn-nǔu chét-nâa)
(NORMAL SPEED)
"washcloth"
(NORMAL SPEED)
ผ้าขนหนูเช็ดหน้า
(SLOW)
ผ้าขนหนูเช็ดหน้า
(NORMAL SPEED)
washcloth
(NORMAL SPEED)
เด็กผู้ชายกำลังล้างหน้าด้วยผ้าขนหนูเช็ดหน้า
(dèk-phûu-chaai gam-lang láang nâa dûuai phâa khǒn nǔu chét nâa)
(NORMAL SPEED)
"The boy is washing his face with a washcloth."
(SLOW)
เด็กผู้ชายกำลังล้างหน้าด้วยผ้าขนหนูเช็ดหน้า
6.
(NORMAL SPEED)
ผ้าขนหนู
(phâa-khǒn-nǔu)
(NORMAL SPEED)
"towel"
(NORMAL SPEED)
ผ้าขนหนู
(SLOW)
ผ้าขนหนู
(NORMAL SPEED)
towel
(NORMAL SPEED)
ผ้าขนหนูผืนนี้เล็กเกินไปสำหรับฉัน
(phâa khǒn nǔu phǔuen níi lék gooen bpai sǎm-ràp chǎn)
(NORMAL SPEED)
"This towel is too small for me."
(SLOW)
ผ้าขนหนูผืนนี้เล็กเกินไปสำหรับฉัน
7.
(NORMAL SPEED)
ช้อน
(cháawn)
(NORMAL SPEED)
"spoon"
(NORMAL SPEED)
ช้อน
(SLOW)
ช้อน
(NORMAL SPEED)
spoon
(NORMAL SPEED)
ส้อม ช้อน และมีดคืออุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
(sâwm cháawn láe mîit khuue ùp-bpà-gaawn nai gaan ráp-bprá-thaan aa-hǎan)
(NORMAL SPEED)
"Forks, spoons, and knives are eating utensils."
(SLOW)
ส้อม ช้อน และมีดคืออุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
8.
(NORMAL SPEED)
ส้อม
(sâwm)
(NORMAL SPEED)
"fork"
(NORMAL SPEED)
ส้อม
(SLOW)
ส้อม
(NORMAL SPEED)
fork
(NORMAL SPEED)
คนไทยทานข้าวด้วยช้อนกับส้อมเป็นปกติ
(khon-thai thaan khâao dûuai cháawn gàp sâwm bpen bpòk-gà-dtì)
(NORMAL SPEED)
"Thai people usually eat rice with a spoon and fork."
(SLOW)
คนไทยทานข้าวใช้ช้อนกับส้อมเป็นปกติ
9.
(NORMAL SPEED)
มีด
(mîit)
(NORMAL SPEED)
"knife"
(NORMAL SPEED)
มีด
(SLOW)
มีด
(NORMAL SPEED)
knife
(NORMAL SPEED)
ช่วยส่งมีดให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ
(chûuai sòng mîit hâi chǎn nàauy dâi mǎi khá)
(NORMAL SPEED)
"Could you pass me the knife?"
(SLOW)
ช่วยส่งมีดให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ
10.
(NORMAL SPEED)
จาน
(jaan)
(NORMAL SPEED)
"plate"
(NORMAL SPEED)
จาน
(SLOW)
จาน
(NORMAL SPEED)
plate
(NORMAL SPEED)
จานอาหารใบนี้สกปรก
(jaan aa-hǎan bai níi sòk-gà-bpròk)
(NORMAL SPEED)
"This plate is dirty."
(SLOW)
จานอาหารใบนี้สกปรก
11.
(NORMAL SPEED)
ผึ้ง
(phûeng)
(NORMAL SPEED)
"bee"
(NORMAL SPEED)
ผึ้ง
(SLOW)
ผึ้ง
(NORMAL SPEED)
bee
(NORMAL SPEED)
ผึ้งกำลังบิน
(phûeng gam-lang bin)
(NORMAL SPEED)
"The bee is flying."
(SLOW)
ผึ้งกำลังบิน
12.
(NORMAL SPEED)
มด
(mót)
(NORMAL SPEED)
"ant"
(NORMAL SPEED)
มด
(SLOW)
มด
(NORMAL SPEED)
ant
(NORMAL SPEED)
มดกำลังขนอาหาร
(mót gam-lang khǒn aa-hǎan)
(NORMAL SPEED)
"The ants are carrying food."
(SLOW)
มดกำลังขนอาหาร
13.
(NORMAL SPEED)
งู
(nguu)
(NORMAL SPEED)
"snake"
(NORMAL SPEED)
งู
(SLOW)
งู
(NORMAL SPEED)
snake
(NORMAL SPEED)
งูขดตัวเป็นวง และพร้อมที่จะจู่โจม
(nguu khòt dtuua bpen wong láe phráawm thîi jà jùu-joom)
(NORMAL SPEED)
"The snake is coiled, and ready to strike."
(SLOW)
งูขดตัวเป็นวง และพร้อมที่จะจู่โจม
14.
(NORMAL SPEED)
นม
(nom)
(NORMAL SPEED)
"milk"
(NORMAL SPEED)
นม
(SLOW)
นม
(NORMAL SPEED)
milk
(NORMAL SPEED)
นมเป็นแหล่งแคลเซียมที่สำคัญสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
(nom bpen làaeng khaaen-sîiam thîi sǎm-khan sǎm-ràp dèk láe phûu-yài)
(NORMAL SPEED)
"Milk is an important source of calcium for kids and adults."
(SLOW)
นมเป็นแหล่งแคลเซียมที่สำคัญสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
15.
(NORMAL SPEED)
นักออกแบบ
(nák-àawk-bàaep)
(NORMAL SPEED)
"designer"
(NORMAL SPEED)
นักออกแบบ
(SLOW)
นักออกแบบ
(NORMAL SPEED)
designer
(NORMAL SPEED)
ฉันเป็นนักออกแบบเสื้อผ้า
(chǎn bpen nák-àawk-bàaep sûuea-phâa)
(NORMAL SPEED)
"I'm a fashion designer."
(SLOW)
ฉันเป็นนักออกแบบเสื้อผ้า
16.
(NORMAL SPEED)
ศิลปิน
(sǐn-lá-bpin)
(NORMAL SPEED)
"artist"
(NORMAL SPEED)
ศิลปิน
(SLOW)
ศิลปิน
(NORMAL SPEED)
artist
(NORMAL SPEED)
ศิลปินหลายคนดิ้นรนเป็นระยะเวลานานก่อนที่จะประสบความสำเร็จ
(sǐn-lá-bpin lǎai khon dîn-ron bpen rá-yá-wee-laa naan gàawn thîi jà bprà-sòp khwaam sǎm-rèt)
(NORMAL SPEED)
"Many artists struggle for a long time before achieving success."
(SLOW)
ศิลปินหลายคนดิ้นรนเป็นระยะเวลานานก่อนที่จะประสบความสำเร็จ
17.
(NORMAL SPEED)
ทหาร
(thá-hǎan)
(NORMAL SPEED)
"soldier"
(NORMAL SPEED)
ทหาร
(SLOW)
ทหาร
(NORMAL SPEED)
soldier
(NORMAL SPEED)
ทหารจำนวนหนึ่งหมื่นนายถูกส่งไปยังสมรภูมิรบ
(thá-hǎan jam-nuuan nùeng-mùuen naai thùuk sòng bpai yang sà-mǎaw-rá-phuum-róp)
(NORMAL SPEED)
"Ten thousand soldiers were dispatched to the site of the battle."
(SLOW)
ทหารจำนวนหนึ่งหมื่นนายถูกส่งไปยังสมรภูมิรบ
18.
(NORMAL SPEED)
ผู้ประกอบการ
(phûu-bprà-gàawp-gaan)
(NORMAL SPEED)
"entrepreneur"
(NORMAL SPEED)
ผู้ประกอบการ
(SLOW)
ผู้ประกอบการ
(NORMAL SPEED)
entrepreneur
(NORMAL SPEED)
ผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยความคิดของพวกเขา
(phûu-bprà-gàawp-gaan bplìian-bplaaeng lôok dûuai khwaam khít khǎawng phûuak-khǎo)
(NORMAL SPEED)
"Entrepreneurs change the world with their ideas."
(SLOW)
ผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยความคิดของพวกเขา
19.
(NORMAL SPEED)
เรื่องสั้น
(rûueang-sân)
(NORMAL SPEED)
"short story"
(NORMAL SPEED)
เรื่องสั้น
(SLOW)
เรื่องสั้น
(NORMAL SPEED)
short story
(NORMAL SPEED)
ฉันอ่านเฉพาะเรื่องสั้น
(chăn àan chà-pháw rûueang-sân)
(NORMAL SPEED)
"I only read short stories."
(SLOW)
ฉันอ่านเฉพาะเรื่องสั้น
20.
(NORMAL SPEED)
แฟ้ม
(fáem)
(NORMAL SPEED)
"folder"
(NORMAL SPEED)
แฟ้ม
(SLOW)
แฟ้ม
(NORMAL SPEED)
folder
(NORMAL SPEED)
ฉันเก็บเอกสารในแฟ้ม
(chăn gèp èek-gà-săan nai fáem)
(NORMAL SPEED)
"I put the documents in a folder."
(SLOW)
ฉันเก็บเอกสารในแฟ้ม
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide