Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
กระทะ
(grà-thá)
(NORMAL SPEED)
"frying pan"
(NORMAL SPEED)
กระทะ
(SLOW)
กระทะ
(NORMAL SPEED)
frying pan
(NORMAL SPEED)
กระทะใบนี้ราคาถูกมาก
(grà-thá bai níi raa-khaa thùuk mâak)
(NORMAL SPEED)
"This frying pan is very cheap."
(SLOW)
กระทะใบนี้ราคาถูกมาก
2.
(NORMAL SPEED)
เขียง
(khǐiang)
(NORMAL SPEED)
"cutting board"
(NORMAL SPEED)
เขียง
(SLOW)
เขียง
(NORMAL SPEED)
cutting board
(NORMAL SPEED)
พ่อครัวกำลังหั่นไข่ต้มบนเขียง
(phâaw-khruua gam-lang hàn khài-dtôm bon khǐiang)
(NORMAL SPEED)
"The cook is cutting a hard-boiled egg on the cutting board."
(SLOW)
พ่อครัวกำลังหั่นไข่ต้มบนเขียง
3.
(NORMAL SPEED)
อ่างล้างจาน
(àang láang jaan)
(NORMAL SPEED)
"sink"
(NORMAL SPEED)
อ่างล้างจาน
(SLOW)
อ่างล้างจาน
(NORMAL SPEED)
sink
(NORMAL SPEED)
อ่างล้างจานเกือบจะเต็ม
(àang láang jaan gùueap jà dtem)
(NORMAL SPEED)
"The sink is almost full."
(SLOW)
อ่างล้างจานเกือบจะเต็ม
4.
(NORMAL SPEED)
ถ้วย
(thûuai)
(NORMAL SPEED)
"bowl"
(NORMAL SPEED)
ถ้วย
(SLOW)
ถ้วย
(NORMAL SPEED)
bowl
(NORMAL SPEED)
ถ้วยเปล่า
(thûuai bplàao)
(NORMAL SPEED)
"The bowl is empty."
(SLOW)
ถ้วยเปล่า
5.
(NORMAL SPEED)
ทางออก
(thaang-àawk)
(NORMAL SPEED)
"exit"
(NORMAL SPEED)
ทางออก
(SLOW)
ทางออก
(NORMAL SPEED)
exit
(NORMAL SPEED)
ทางออกอยู่ไหนคะ
(thaang-àawk ỳuu nǎi khá)
(NORMAL SPEED)
"Where is the exit?"
(SLOW)
ทางออกอยู่ไหนคะ
6.
(NORMAL SPEED)
แผนที่
(phǎaen-thîi)
(NORMAL SPEED)
"map"
(NORMAL SPEED)
แผนที่
(SLOW)
แผนที่
(NORMAL SPEED)
map
(NORMAL SPEED)
ตรวจสอบแผนที่เพื่อค้นหาเส้นทางไปสู่จุดหมายปลายทางของคุณ
(dtrùuat-sàawp phǎaen-thîi phûuea khón-hǎa sên-thaang bpai sùu jùt-mǎai-bplaai-thaang khǎawng khun)
(NORMAL SPEED)
"Check the map to find your way to your destination."
(SLOW)
ตรวจสอบแผนที่เพื่อค้นหาเส้นทางไปสู่จุดหมายปลายทางของคุณ
7.
(NORMAL SPEED)
กระเป๋าเดินทาง
(grà-bpǎo-dooen-thaang)
(NORMAL SPEED)
"suitcase"
(NORMAL SPEED)
กระเป๋าเดินทาง
(SLOW)
กระเป๋าเดินทาง
(NORMAL SPEED)
suitcase
(NORMAL SPEED)
ห้ามทิ้งของมีค่าไว้ในกระเป๋าเดินทางของคุณ
(hâam thíng khǎawng-mii-khâa wái nai grà-bpǎo-dooen-thaang khǎawng khun)
(NORMAL SPEED)
"Do not leave valuables in your suitcase."
(SLOW)
ห้ามทิ้งของมีค่าไว้ในกระเป๋าเดินทางของคุณ
8.
(NORMAL SPEED)
นักท่องเที่ยว
(nák-thâwng-thîiao)
(NORMAL SPEED)
"tourist"
(NORMAL SPEED)
นักท่องเที่ยว
(SLOW)
นักท่องเที่ยว
(NORMAL SPEED)
tourist
(NORMAL SPEED)
นักท่องเที่ยวกำลังถ่ายภาพสัตว์
(nák-thâwng-thîiao gam-lang thàai phâap sàt)
(NORMAL SPEED)
"The tourist is taking pictures of the animals."
(SLOW)
นักท่องเที่ยวกำลังถ่ายภาพสัตว์
9.
(NORMAL SPEED)
รัฐศาสตร์
(rát-thà-sàat)
(NORMAL SPEED)
"politics"
(NORMAL SPEED)
รัฐศาสตร์
(SLOW)
รัฐศาสตร์
(NORMAL SPEED)
politics
(NORMAL SPEED)
ถ้าคุณอยากเรียนเกี่ยวกับการเมือง คุณต้องเข้าคณะรัฐศาสตร์
(thâa khun yàak riian gìiao gàp gaan muueang khun dtâwng khâo khá-ná rát-thà-sàat)
(NORMAL SPEED)
"If you want to study about politics, you have to enter the political science faculty."
(SLOW)
ถ้าคุณอยากเรียนเกี่ยวกับการเมือง คุณต้องเข้าคณะรัฐศาสตร์
10.
(NORMAL SPEED)
วิชาชีววิทยา
(wí-chaa chii-wá-wít-thá-yaa)
(NORMAL SPEED)
"biology"
(NORMAL SPEED)
วิชาชีววิทยา
(SLOW)
วิชาชีววิทยา
(NORMAL SPEED)
biology
(NORMAL SPEED)
วิชาชีววิทยาคือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
(wí-chaa chii-wá-wít-thá-yaa khuue gaan sùek-sǎa gìiao-gàp sìng-mii-chii-wít)
(NORMAL SPEED)
"Biology is the study of living organisms."
(SLOW)
วิชาชีววิทยาคือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
11.
(NORMAL SPEED)
วิชาเคมี
(wí-chaa khee-mii)
(NORMAL SPEED)
"chemistry"
(NORMAL SPEED)
วิชาเคมี
(SLOW)
วิชาเคมี
(NORMAL SPEED)
chemistry
(NORMAL SPEED)
วิชาเคมีเป็นวิชาที่ยาก
(wí-chaa khee-mii bpen wí-chaa thîi yâak)
(NORMAL SPEED)
"Chemistry is a difficult subject."
(SLOW)
วิชาเคมีเป็นวิชาที่ยาก
12.
(NORMAL SPEED)
วิชาฟิสิกส์
(wí-chaa fí-sìk)
(NORMAL SPEED)
"physics"
(NORMAL SPEED)
วิชาฟิสิกส์
(SLOW)
วิชาฟิสิกส์
(NORMAL SPEED)
physics
(NORMAL SPEED)
ฉันไม่รู้พื้นฐานของวิชาฟิสิกส์
(chǎn mâi rúu phúuen-thǎan khǎawng wí-chaa fí-sìk)
(NORMAL SPEED)
"I don’t know the basics of physics."
(SLOW)
ฉันไม่รู้พื้นฐานของวิชาฟิสิกส์
13.
(NORMAL SPEED)
วิชาเศรษฐศาสตร์
(wí-chaa sèet-thà-sàat)
(NORMAL SPEED)
"economics"
(NORMAL SPEED)
วิชาเศรษฐศาสตร์
(SLOW)
วิชาเศรษฐศาสตร์
(NORMAL SPEED)
economics
(NORMAL SPEED)
วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นพื้นฐานที่ดีของหลายๆสาขา
(wí-chaa sèet-thà-sàat bpen phúuen-thăan thîi dii khǎawng lǎai-lǎai sǎa-khǎa)
(NORMAL SPEED)
"Economics is a good background for many fields."
(SLOW)
วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นพื้นฐานที่ดีของหลายๆสาขา
14.
(NORMAL SPEED)
วาง
(waang)
(NORMAL SPEED)
"put"
(NORMAL SPEED)
วาง
(SLOW)
วาง
(NORMAL SPEED)
put
(NORMAL SPEED)
กรุณาพยายามวางกล่องใบนี้ไว้บนชั้นบนสุด
(gà-rú-naa phá-yaa-yaam waang glàwng bai níi wái bon chán bon sùt)
(NORMAL SPEED)
"Please try to put this box on the top shelf."
(SLOW)
กรุณาพยายามวางกล่องใบนี้ไว้บนชั้นบนสุด
15.
(NORMAL SPEED)
จำได้
(jam-dâi)
(NORMAL SPEED)
"remember"
(NORMAL SPEED)
จำได้
(SLOW)
จำได้
(NORMAL SPEED)
remember
(NORMAL SPEED)
จำได้ว่าเขามีแฟนสวย
(jam dâi wâa khǎo mii faaen sǔuai.)
(NORMAL SPEED)
"I remember that he has a beautiful girlfriend."
(SLOW)
จำได้ว่าเขามีแฟนสวย
16.
(NORMAL SPEED)
ถือ
(thǔue)
(NORMAL SPEED)
"hold"
(NORMAL SPEED)
ถือ
(SLOW)
ถือ
(NORMAL SPEED)
hold
(NORMAL SPEED)
ผู้หญิงถือลูกโลก
(phûu-yǐng thǔue lûuk-lôok)
(NORMAL SPEED)
"The woman holds the globe."
(SLOW)
ผู้หญิงถือลูกโลก
17.
(NORMAL SPEED)
รถเข็นใส่สินค้า
(rót-khěn sài sǐn-kháa)
(NORMAL SPEED)
"shopping cart"
(NORMAL SPEED)
รถเข็นใส่สินค้า
(SLOW)
รถเข็นใส่สินค้า
(NORMAL SPEED)
shopping cart
(NORMAL SPEED)
รถเข็นใส่สินค้าเต็ม
(rót-khěn sài sǐn-kháa dtem)
(NORMAL SPEED)
"The shopping cart is full."
(SLOW)
รถเข็นใส่สินค้าเต็ม
18.
(NORMAL SPEED)
ถุงพลาสติก
(thǔng phláat-sà-dtìk)
(NORMAL SPEED)
"plastic bag"
(NORMAL SPEED)
ถุงพลาสติก
(SLOW)
ถุงพลาสติก
(NORMAL SPEED)
plastic bag
(NORMAL SPEED)
ผู้ชายกำลังหิ้วถุงพลาสติกที่เต็มไปด้วยของชำ
(phûu-chaai gam-lang hîo thǔng phláat-sà-dtìk thîi dtem bpai dûuai khǎawng-cham)
(NORMAL SPEED)
"The man is carrying a plastic bag full of groceries."
(SLOW)
ผู้ชายกำลังหิ้วถุงพลาสติกที่เต็มไปด้วยของชำ
19.
(NORMAL SPEED)
หนังตลก
(nǎng dtà-lòk)
(NORMAL SPEED)
"comedy"
(NORMAL SPEED)
หนังตลก
(SLOW)
หนังตลก
(NORMAL SPEED)
comedy
(NORMAL SPEED)
พวกเขากำลังดูหนังตลก
(phûuak-khǎo gam-lang duu nǎng dtà-lòk)
(NORMAL SPEED)
"They’re watching a comedy."
(SLOW)
พวกเขากำลังดูหนังตลก
20.
(NORMAL SPEED)
นวนิยาย
(ná-wá-ní-yaai)
(NORMAL SPEED)
"novel"
(NORMAL SPEED)
นวนิยาย
(SLOW)
นวนิยาย
(NORMAL SPEED)
novel
(NORMAL SPEED)
ฉันชอบนวนิยายสืบสวนสอบสวน
(chǎn châawp ná-wá-ní-yaai sùuep-sǔuan sàawp-sǔuan)
(NORMAL SPEED)
"I like suspense novels."
(SLOW)
ฉันชอบนวนิยายสืบสวนสอบสวน
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide