Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
โกโก้
(goo-gôo)
(NORMAL SPEED)
"cocoa"
(NORMAL SPEED)
โกโก้
(SLOW)
โกโก้
(NORMAL SPEED)
cocoa
(NORMAL SPEED)
ช็อคโกแลตทำมาจากเมล็ดโกโก้ของต้นโกโก้
(cháwk-goo-láet tham maa jàak má-lét goo-gôo khǎawng dtôn goo gôo)
(NORMAL SPEED)
"Chocolate is made from the cocoa seed of the cacao tree."
(SLOW)
ช็อคโกแลตทำมาจากเมล็ดโกโก้ของต้นโกโก้
2.
(NORMAL SPEED)
น้ำอัดลม
(náam-àt-lom)
(NORMAL SPEED)
"soft drink"
(NORMAL SPEED)
น้ำอัดลม
(SLOW)
น้ำอัดลม
(NORMAL SPEED)
soft drink
(NORMAL SPEED)
น้ำอัดลมที่พบได้โดยทั่วไป ได้แก่ โคล่าและโซดา
(náam-àt-lomthîi phóp dâai dooi thûua-bpai dâai-gàae khoo-lâa láe soo-daa)
(NORMAL SPEED)
"Some common soft drinks are colas and sodas."
(SLOW)
น้ำอัดลมที่พบได้โดยทั่วไป ได้แก่ โคล่าและโซดา
3.
(NORMAL SPEED)
น้ำผลไม้
(nám-phǒn-lá-máai)
(NORMAL SPEED)
"juice"
(NORMAL SPEED)
น้ำผลไม้
(SLOW)
น้ำผลไม้
(NORMAL SPEED)
juice
(NORMAL SPEED)
ฉันชอบดื่มน้ำผลไม้ปั่น
(chǎn châawp dùuem nám-phǒn-lá-mái bpàn)
(NORMAL SPEED)
"I like to drink fruit juice shakes."
(SLOW)
ฉันชอบดื่มน้ำผลไม้ปั่น
4.
(NORMAL SPEED)
ชั้นหนังสือ
(chán-nǎng-sǔue)
(NORMAL SPEED)
"bookshelf"
(NORMAL SPEED)
ชั้นหนังสือ
(SLOW)
ชั้นหนังสือ
(NORMAL SPEED)
bookshelf
(NORMAL SPEED)
ชั้นหนังสือเต็มไปด้วยหนังสือ
(chán-nǎng-sǔue dtem bpai dûuai nǎng-sǔue
)
(NORMAL SPEED)
"The bookshelf is full of books."
(SLOW)
ชั้นหนังสือเต็มไปด้วยหนังสือ
5.
(NORMAL SPEED)
เตียงนอน
(dtiiang-naawn)
(NORMAL SPEED)
"bed"
(NORMAL SPEED)
เตียงนอน
(SLOW)
เตียงนอน
(NORMAL SPEED)
bed
(NORMAL SPEED)
ฉันซื้อเตียงนอนใหม่
(chăn súue dtiiang-naawn-mài)
(NORMAL SPEED)
"I bought a new bed."
(SLOW)
ฉันซื้อเตียงนอนใหม่
6.
(NORMAL SPEED)
กระจก
(grà-jòk)
(NORMAL SPEED)
"mirror"
(NORMAL SPEED)
กระจก
(SLOW)
กระจก
(NORMAL SPEED)
mirror
(NORMAL SPEED)
กระจกแขวนอยู่บนกำแพง
(grà-jòk khwǎaen yùu bon gam-phaaeng)
(NORMAL SPEED)
"The mirror is hanging on the wall."
(SLOW)
กระจกแขวนอยู่บนกำแพง
7.
(NORMAL SPEED)
ตู้ลิ้นชักใส่เสื้อผ้า
(dtûu-lín-chák sài sûuea-phâa)
(NORMAL SPEED)
"dresser"
(NORMAL SPEED)
ตู้ลิ้นชักใส่เสื้อผ้า
(SLOW)
ตู้ลิ้นชักใส่เสื้อผ้า
(NORMAL SPEED)
dresser
(NORMAL SPEED)
ตู้ลิ้นชักใส่เสื้อผ้าไม้เป็นของโบราณ
(dtûu-lín-chák sài sûuea-phâa mái bpen khǎawng boo-raan)
(NORMAL SPEED)
"The wooden dresser is an antique."
(SLOW)
ตู้ลิ้นชักใส่เสื้อผ้าไม้เป็นของโบราณ
8.
(NORMAL SPEED)
กวาด
(gwàat)
(NORMAL SPEED)
"sweep"
(NORMAL SPEED)
กวาด
(SLOW)
กวาด
(NORMAL SPEED)
sweep
(NORMAL SPEED)
เด็กผู้หญิงตัวน้อยกำลังกวาดพื้น
(dèk-phûu-yǐng dtuua náauy gam-lang gwàat phúuen)
(NORMAL SPEED)
"The little girl is sweeping the floor."
(SLOW)
เด็กผู้หญิงตัวน้อยกำลังกวาดพื้น
9.
(NORMAL SPEED)
เก็บเข้าที่
(gèp khâo thîi)
(NORMAL SPEED)
"put away"
(NORMAL SPEED)
เก็บเข้าที่
(SLOW)
เก็บเข้าที่
(NORMAL SPEED)
put away
(NORMAL SPEED)
ฉันเก็บจานเข้าที่
(chăn gèp jaan khâo thîi)
(NORMAL SPEED)
"I put away the dishes."
(SLOW)
ฉันเก็บจานเข้าที่
10.
(NORMAL SPEED)
ถู
(thǔu)
(NORMAL SPEED)
"mop"
(NORMAL SPEED)
ถู
(SLOW)
ถู
(NORMAL SPEED)
mop
(NORMAL SPEED)
แม่บ้านกำลังถูพื้น
(mâae-bâan gam-lang thǔu phúuen)
(NORMAL SPEED)
"The housekeeper is mopping the floor."
(SLOW)
แม่บ้านกำลังถูพื้น
11.
(NORMAL SPEED)
พนักงานเสิร์ฟหญิง
(phá-nák-ngaan-sòoep-yǐng)
(NORMAL SPEED)
"waitress"
(NORMAL SPEED)
พนักงานเสิร์ฟหญิง
(SLOW)
พนักงานเสิร์ฟหญิง
(NORMAL SPEED)
waitress
(NORMAL SPEED)
พนักงานเสิร์ฟหญิงกำลังถือถาดที่มีแก้ว
(phá-nák-ngaan-sòoep-yǐng gam-lang thǔue thàat thîi mii gâaeo)
(NORMAL SPEED)
"The waitress is holding a tray with glasses."
(SLOW)
พนักงานเสิร์ฟหญิงกำลังถือถาดที่มีแก้ว
12.
(NORMAL SPEED)
ฟาเรนไฮต์
(faa-ren-hai)
(NORMAL SPEED)
"Fahrenheit"
(NORMAL SPEED)
ฟาเรนไฮต์
(SLOW)
ฟาเรนไฮต์
(NORMAL SPEED)
Fahrenheit
(NORMAL SPEED)
อุณหภูมิปกติของร่างกายอยู่ที่ 98.6 องศาฟาเรนไฮต์
(un-hà-phuum bpà-gà-dtì khǎawng râang-gaai yùu thîi gâao-sìp bpàaet jùt hòk ong-sǎa faa-ren-haai)
(NORMAL SPEED)
"The normal body temperature is 98.6 degrees Fahrenheit."
(SLOW)
อุณหภูมิปกติของร่างกายอยู่ที่ 98.6 องศาฟาเรนไฮต์
13.
(NORMAL SPEED)
อุณหภูมิ
(un-hà-phuum)
(NORMAL SPEED)
"temperature"
(NORMAL SPEED)
อุณหภูมิ
(SLOW)
อุณหภูมิ
(NORMAL SPEED)
temperature
(NORMAL SPEED)
อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา
(un-hà-phuum dtàm gwàa sǔun ong-sǎa)
(NORMAL SPEED)
"The temperature is below zero degrees."
(SLOW)
อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา
14.
(NORMAL SPEED)
ชื้น
(chúuen)
(NORMAL SPEED)
"humid"
(NORMAL SPEED)
ชื้น
(SLOW)
ชื้น
(NORMAL SPEED)
humid
(NORMAL SPEED)
อากาศชื้นในเเดือนสิงหาคม
(aa-gàat chúuen nai duuean sǐng-hǎa-khom)
(NORMAL SPEED)
"It's humid in August."
(SLOW)
อากาศชื้นในเเดือนสิงหาคม
15.
(NORMAL SPEED)
มีลมแรง
(mii lom raaeng)
(NORMAL SPEED)
"windy"
(NORMAL SPEED)
มีลมแรง
(SLOW)
มีลมแรง
(NORMAL SPEED)
windy
(NORMAL SPEED)
พรุ่งนี้จะมีลมแรง เพราะฉะนั้นพันผ้าพันคอด้วยนะ
(phrûng-níi jà mii lom raaeng phráw-chà-nán phan phâa-phan-khaaw dûuai ná)
(NORMAL SPEED)
"Tomorrow will be windy, so wear a scarf."
(SLOW)
พรุ่งนี้จะมีมีลมแรง เพราะฉะนั้นพันผ้าพันคอด้วยนะ
16.
(NORMAL SPEED)
สนามเด็กเล่น
(sà-nǎam-dèk-lên)
(NORMAL SPEED)
"playground"
(NORMAL SPEED)
สนามเด็กเล่น
(SLOW)
สนามเด็กเล่น
(NORMAL SPEED)
playground
(NORMAL SPEED)
มีคนต่อแถวรอเล่นชิงช้าและสไลเดอร์ที่สนามเด็กเล่นอยู่เสมอ
(mii khon dtàaw thǎaeo raaw lên ching-cháa láe sà-lái-dôoe thîi sà-nǎam-dèk-lên yùu sà-mǒoe )
(NORMAL SPEED)
"At the playground, there is always a line for the swings and slides."
(SLOW)
มีคนต่อแถวรอเล่นชิงช้าและสไลเดอร์ที่สนามเด็กเล่นอยู่เสมอ
17.
(NORMAL SPEED)
สระน้ำ
(sà-náam)
(NORMAL SPEED)
"pool"
(NORMAL SPEED)
สระน้ำ
(SLOW)
สระน้ำ
(NORMAL SPEED)
pool
(NORMAL SPEED)
สุนัขที่หิวน้ำกำลังกินน้ำจากสระน้ำ
(sù-nák thîi hǐu nám gam-lang gin nám jàak sà-nám)
(NORMAL SPEED)
"The thirsty dog is drinking from the pool."
(SLOW)
สุนัขที่หิวน้ำกำลังกินน้ำจากสระน้ำ
18.
(NORMAL SPEED)
เทนนิส
(then-nít)
(NORMAL SPEED)
"tennis"
(NORMAL SPEED)
เทนนิส
(SLOW)
เทนนิส
(NORMAL SPEED)
tennis
(NORMAL SPEED)
ชายหนุ่มกำลังเล่นเทนนิส
(chaai nûm gam-lang lên then-nít)
(NORMAL SPEED)
"The young men are playing tennis."
(SLOW)
ชายหนุ่มกำลังเล่นเทนนิส
19.
(NORMAL SPEED)
บาสเกตบอล
(báat-gêt-baawn)
(NORMAL SPEED)
"basketball"
(NORMAL SPEED)
บาสเกตบอล
(SLOW)
บาสเกตบอล
(NORMAL SPEED)
basketball
(NORMAL SPEED)
นักบาสเกตบอลส่วนใหญ่ตัวสูงทั้งนั้น
(nák bâat-gèt-baawn sùuan yài dtua sǔung tháng nán)
(NORMAL SPEED)
"Most basketball players are tall."
(SLOW)
นักบาสเกตบอลส่วนใหญ่ตัวสูงทั้งนั้น
20.
(NORMAL SPEED)
ลิตร
(lít)
(NORMAL SPEED)
"liter"
(NORMAL SPEED)
ลิตร
(SLOW)
ลิตร
(NORMAL SPEED)
liter
(NORMAL SPEED)
ขวดบรรจุน้ำโคล่า 2 ลิตร
(khùuat ban-jù náam khoo-lâa sǎawng lít )
(NORMAL SPEED)
"The bottle contains 2 liters of cola."
(SLOW)
ขวดบรรจุน้ำโคล่า 2 ลิตร
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide