Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
ข้าว
(khàao)
(NORMAL SPEED)
"rice"
(NORMAL SPEED)
ข้าว
(SLOW)
ข้าว
(NORMAL SPEED)
rice
(NORMAL SPEED)
ข้าวเป็นแหล่งสำคัญของคาร์โบไฮเดรตในอาหารมากมาย
(khâao bpen làaeng sǎm-khan khǎawng khaa-boo-hai-drèet nai aa-hǎan mâak-maai)
(NORMAL SPEED)
"Rice is an important source of carbohydrates in many diets."
(SLOW)
ข้าวเป็นแหล่งสำคัญของคาร์โบไฮเดรตในอาหารมากมาย
2.
(NORMAL SPEED)
ขนมปัง
(khà-nǒm-bpang)
(NORMAL SPEED)
"bread"
(NORMAL SPEED)
ขนมปัง
(SLOW)
ขนมปัง
(NORMAL SPEED)
bread
(NORMAL SPEED)
ขนมปังขาวไม่ดีต่อสุขภาพ
(khà-nǒm-bpang khǎao mâi dii dtàaw sùk-khà-phâap)
(NORMAL SPEED)
"White bread is not healthy for you."
(SLOW)
ขนมปังขาวไม่ดีต่อสุขภาพ
3.
(NORMAL SPEED)
ไข่
(khài)
(NORMAL SPEED)
"egg"
(NORMAL SPEED)
ไข่
(SLOW)
ไข่
(NORMAL SPEED)
egg
(NORMAL SPEED)
ฉันแพ้ไข่
(chǎn pháae khài)
(NORMAL SPEED)
"I'm allergic to eggs."
(SLOW)
ฉันแพ้ไข่
4.
(NORMAL SPEED)
ก๋วยเตี๋ยว
(gǔuai-dtǐiao)
(NORMAL SPEED)
"noodle"
(NORMAL SPEED)
ก๋วยเตี๋ยว
(SLOW)
ก๋วยเตี๋ยว
(NORMAL SPEED)
noodle
(NORMAL SPEED)
ฉันชอบทานข้าวมากกว่าก๋วยเตี๋ยว
(chǎn châawp thaan khâao mâak-gwàa gǔuai-dtǐiao)
(NORMAL SPEED)
"I like rice better than noodles."
(SLOW)
ฉันชอบทานข้าวมากกว่าก๋วยเตี๋ยว
5.
(NORMAL SPEED)
นาฬิกาปลุก
(naa-lí-gaa bplùk)
(NORMAL SPEED)
"alarm clock"
(NORMAL SPEED)
นาฬิกาปลุก
(SLOW)
นาฬิกาปลุก
(NORMAL SPEED)
alarm clock
(NORMAL SPEED)
นาฬิกาปลุกถูกตั้งเวลาไว้ที่ตีห้า
(naa-lí-gaa bplùk thùuk dtâng wee-laa wái thîi dtii-hâa)
(NORMAL SPEED)
"The alarm clock is set for 5 a.m."
(SLOW)
นาฬิกาปลุกถูกตั้งเวลาไว้ที่ตีห้า
6.
(NORMAL SPEED)
ประตู
(bprà-dtuu)
(NORMAL SPEED)
"door"
(NORMAL SPEED)
ประตู
(SLOW)
ประตู
(NORMAL SPEED)
door
(NORMAL SPEED)
ออกทางประตูหลังบ้านกันเถอะ
(àawk thaang bprà-dtuu lǎng bâan gan thòe)
(NORMAL SPEED)
"Let's leave through the back door of the house."
(SLOW)
ออกทางประตูหลังบ้านกันเถอะ
7.
(NORMAL SPEED)
รีโมท
(rii-mòot)
(NORMAL SPEED)
"remote control"
(NORMAL SPEED)
รีโมท
(SLOW)
รีโมท
(NORMAL SPEED)
remote control
(NORMAL SPEED)
ช่วยส่งรีโมทมาให้หน่อยได้ไหมคะ
(chûuai sòng rii-mòot maa hâi nàuy dâi mǎi khá)
(NORMAL SPEED)
"Please pass me the remote control."
(SLOW)
ช่วยส่งรีโมทมาให้หน่อยได้ไหมคะ
8.
(NORMAL SPEED)
เช็ด
(chét)
(NORMAL SPEED)
"wipe"
(NORMAL SPEED)
เช็ด
(SLOW)
เช็ด
(NORMAL SPEED)
wipe
(NORMAL SPEED)
คนกำลังเช็ดโต๊ะด้วยผ้าสีเหลือง
(khon gam-lang chét dtó dûuai phâa sǐi lǔueang)
(NORMAL SPEED)
"The person is wiping the table with a yellow cloth."
(SLOW)
คนกำลังเช็ดโต๊ะด้วยผ้าสีเหลือง
9.
(NORMAL SPEED)
เมนูอาหาร
(mee-nuu-aa-hǎan)
(NORMAL SPEED)
"menu"
(NORMAL SPEED)
เมนูอาหาร
(SLOW)
เมนูอาหาร
(NORMAL SPEED)
menu
(NORMAL SPEED)
ลูกค้ากำลังดูเมนูอาหาร
(lûuk-kháa gam-lang duu mee-nuu aa-hǎan)
(NORMAL SPEED)
"The customer is looking at the menu."
(SLOW)
ลูกค้ากำลังดูเมนูอาหาร
10.
(NORMAL SPEED)
นิตยสาร
(nít-dtà-yá-sǎan)
(NORMAL SPEED)
"magazine"
(NORMAL SPEED)
นิตยสาร
(SLOW)
นิตยสาร
(NORMAL SPEED)
magazine
(NORMAL SPEED)
ผู้หญิงกำลังอ่านนิตยสาร
(phûu-yǐng gam-lang àan nít-dtà-yá-sǎan)
(NORMAL SPEED)
"The woman is reading a magazine."
(SLOW)
ผู้หญิงกำลังอ่านนิตยสาร
11.
(NORMAL SPEED)
หนังสือเสียง
(nǎng-sǔue-sǐiang)
(NORMAL SPEED)
"audiobook"
(NORMAL SPEED)
หนังสือเสียง
(SLOW)
หนังสือเสียง
(NORMAL SPEED)
audiobook
(NORMAL SPEED)
ฉันฟังหนังสือเสียงระหว่างที่เดินทางไปทำงาน
(chǎn fang nǎng-sǔue-sǐiang rá-wàang thîi dooen-thaang bpai tham-ngaan)
(NORMAL SPEED)
"I listen to audiobooks during my commute to work."
(SLOW)
ฉันฟังหนังสือเสียงระหว่างที่เดินทางไปทำงาน
12.
(NORMAL SPEED)
วิดีโอเกม
(wí-dii-oo-geem)
(NORMAL SPEED)
"video game"
(NORMAL SPEED)
วิดีโอเกม
(SLOW)
วิดีโอเกม
(NORMAL SPEED)
video game
(NORMAL SPEED)
ฉันจะซื้อวิดีโอเกมเครื่องใหม่วันเสาร์อาทิตย์นี้
(chǎn jà sûue wí-dii-oo-geem khrûueang mài wan sǎo aa-thít níi)
(NORMAL SPEED)
"I'm going to buy a new video game this weekend."
(SLOW)
ฉันจะซื้อวิดีโอเกมเครื่องใหม่วันเสาร์อาทิตย์นี้
13.
(NORMAL SPEED)
ถูก
(thùuk)
(NORMAL SPEED)
"cheap"
(NORMAL SPEED)
ถูก
(SLOW)
ถูก
(NORMAL SPEED)
cheap
(NORMAL SPEED)
นาฬิกาข้อมือราคาไม่ถูก
(naa-lí-gaa-khâaw-muue raa-khaa mâi thùuk)
(NORMAL SPEED)
"The wrist watch is not cheap."
(SLOW)
นาฬิกาข้อมือราคาไม่ถูก
14.
(NORMAL SPEED)
แพง
(phaaeng)
(NORMAL SPEED)
"expensive"
(NORMAL SPEED)
แพง
(SLOW)
แพง
(NORMAL SPEED)
expensive
(NORMAL SPEED)
บ้านแพง
(bâan phaaeng)
(NORMAL SPEED)
"A house is expensive."
(SLOW)
บ้านแพง
15.
(NORMAL SPEED)
ใจดี
(jai-dii)
(NORMAL SPEED)
"kind"
(NORMAL SPEED)
ใจดี
(SLOW)
ใจดี
(NORMAL SPEED)
kind
(NORMAL SPEED)
เธอเป็นคนใจดีที่มีรอยยิ้มกว้าง
(thooe bpen khon jai-dii thîi mii raauy-yím gwâang)
(NORMAL SPEED)
"She is a kind person with a big smile."
(SLOW)
เธอเป็นคนใจดีที่มีรอยยิ้มกว้าง
16.
(NORMAL SPEED)
น่าหวาดกลัว
(nâa-wàat-gluua)
(NORMAL SPEED)
"scary"
(NORMAL SPEED)
น่าหวาดกลัว
(SLOW)
น่าหวาดกลัว
(NORMAL SPEED)
scary
(NORMAL SPEED)
ฉันเกลียดหนังที่น่าหวาดกลัว
(chǎn glìiat nǎng thîi nâa-wàat-gluua)
(NORMAL SPEED)
"I hate scary movies."
(SLOW)
ฉันเกลียดหนังที่น่าหวาดกลัว
17.
(NORMAL SPEED)
ที่ผ่อนคลาย
(thîi phàwn khlaai)
(NORMAL SPEED)
"relaxing"
(NORMAL SPEED)
ที่ผ่อนคลาย
(SLOW)
ที่ผ่อนคลาย
(NORMAL SPEED)
relaxing
(NORMAL SPEED)
วันอาทิตย์เป็นวันที่ผ่อนคลายมาก
(wan-aa-thít bpen wan thîi phàawn khlaai mâak)
(NORMAL SPEED)
"Sundays are very relaxing."
(SLOW)
วันอาทิตย์เป็นวันที่ผ่อนคลายมาก
18.
(NORMAL SPEED)
ปอนด์
(bpaawn)
(NORMAL SPEED)
"pound"
(NORMAL SPEED)
ปอนด์
(SLOW)
ปอนด์
(NORMAL SPEED)
pound
(NORMAL SPEED)
หนึ่งปอนด์เท่ากับสิบหกออนซ์
(nùeng bpaawn thâo gàp sìp-hòk aawn)
(NORMAL SPEED)
"One pound is sixteen ounces."
(SLOW)
หนึ่งปอนด์เท่ากับสิบหกออนซ์
19.
(NORMAL SPEED)
ไมล์
(mai)
(NORMAL SPEED)
"mile"
(NORMAL SPEED)
ไมล์
(SLOW)
ไมล์
(NORMAL SPEED)
mile
(NORMAL SPEED)
หนึ่งไมล์คิดเป็น 1.6 กิโลเมตรโดยคร่าวๆ
(nùeng mai khít bpen nùeng jùt hòk gì-loo méet dooi khrâao khrâao)
(NORMAL SPEED)
"One mile is roughly 1.6 kilometers."
(SLOW)
หนึ่งไมล์คิดเป็น 1.6 กิโลเมตรโดยคร่าวๆ
20.
(NORMAL SPEED)
ฟุต
(fút)
(NORMAL SPEED)
"foot"
(NORMAL SPEED)
ฟุต
(SLOW)
ฟุต
(NORMAL SPEED)
foot
(NORMAL SPEED)
มีสิบสองนิ้วในหนึ่งฟุต
(mii sìp-sǎawng níu nai nùeng fút)
(NORMAL SPEED)
"There are twelve inches in a foot."
(SLOW)
มีสิบสองนิ้วในหนึ่งฟุต
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide