Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
ความเจ็บไข้
(khwaam jèp-khâi)
(NORMAL SPEED)
"illness"
(NORMAL SPEED)
ความเจ็บไข้
(SLOW)
ความเจ็บไข้
(NORMAL SPEED)
illness
(NORMAL SPEED)
ฉันน้ำหนักลดเยอะเนื่องจากความเจ็บไข้
(chǎn nám-nàk lót yoe nûueang-jàak khwaam jèp-khâi)
(NORMAL SPEED)
"I lost a lot of weight because of the illness."
(SLOW)
ฉันน้ำหนักลดเยอะเนื่องจากความเจ็บไข้
2.
(NORMAL SPEED)
หวัด
(wàt)
(NORMAL SPEED)
"cold"
(NORMAL SPEED)
หวัด
(SLOW)
หวัด
(NORMAL SPEED)
cold
(NORMAL SPEED)
ฉันเป็นหวัด
(chăn bpen wàt)
(NORMAL SPEED)
"I caught a cold."
(SLOW)
ฉันเป็นหวัด
3.
(NORMAL SPEED)
อาการบาดเจ็บ
(aa-gaan bàat-jèp)
(NORMAL SPEED)
"injury"
(NORMAL SPEED)
อาการบาดเจ็บ
(SLOW)
อาการบาดเจ็บ
(NORMAL SPEED)
injury
(NORMAL SPEED)
เด็กผู้หญิงมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
(dèk-phûu-yǐng mii aa-gaan bàat-jèp lék-náauy)
(NORMAL SPEED)
"The girl has a minor injury."
(SLOW)
เด็กผู้หญิงมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
4.
(NORMAL SPEED)
ยา
(yaa)
(NORMAL SPEED)
"medicine"
(NORMAL SPEED)
ยา
(SLOW)
ยา
(NORMAL SPEED)
medicine
(NORMAL SPEED)
หมอจ่ายยาสำหรับอาการปวดท้องของฉัน
(mǎaw jàai yaa sǎm-ràp aa-gaan bpùuat tháawng khǎawng chǎn)
(NORMAL SPEED)
"The doctor gave me medicine for my stomach pain."
(SLOW)
หมอจ่ายยาสำหรับอาการปวดท้องของฉัน
5.
(NORMAL SPEED)
ความเจ็บปวด
(khwaam jèp-bpùuat)
(NORMAL SPEED)
"pain"
(NORMAL SPEED)
ความเจ็บปวด
(SLOW)
ความเจ็บปวด
(NORMAL SPEED)
pain
(NORMAL SPEED)
ฉันอยู่ในความเจ็บปวดเป็นระยะเวลา 2 วันหลังจากอุบัติเหตุ
(chǎn yùu nai khwaam jèp-bpùuat bpen rá-yá-wee-laa sǎawng wan lǎng jàak ù-bàt-dtì-hèet)
(NORMAL SPEED)
"I was in pain for two days after the accident."
(SLOW)
ฉันอยู่ในความเจ็บปวดเป็นระยะเวลา 2 วันหลังจากอุบัติเหตุ
6.
(NORMAL SPEED)
ไข้
(khâi)
(NORMAL SPEED)
"fever"
(NORMAL SPEED)
ไข้
(SLOW)
ไข้
(NORMAL SPEED)
fever
(NORMAL SPEED)
ฉันมีไข้
(chăn mii khâi)
(NORMAL SPEED)
"I have a fever."
(SLOW)
ฉันมีไข้
7.
(NORMAL SPEED)
หน้าต่าง
(nâa-dtàang)
(NORMAL SPEED)
"window"
(NORMAL SPEED)
หน้าต่าง
(SLOW)
หน้าต่าง
(NORMAL SPEED)
window
(NORMAL SPEED)
คุณช่วยปิดหน้าต่างบานนั้นได้ไหม
(khun chûuai bpìt nâa-dtàang baan nán dâi mǎi)
(NORMAL SPEED)
"Can you close that window, please?"
(SLOW)
คุณช่วยปิดหน้าต่างบานนั้นได้ไหม
8.
(NORMAL SPEED)
เหล้า
(lâo)
(NORMAL SPEED)
"alcohol"
(NORMAL SPEED)
เหล้า
(SLOW)
เหล้า
(NORMAL SPEED)
alcohol
(NORMAL SPEED)
เครื่องดื่มเหล่านี้มีเหล้าผสมอยู่
(khrûueng-dùuem lào níi mii lâo phà-sǒm yùu)
(NORMAL SPEED)
"These drinks contain alcohol."
(SLOW)
เครื่องดื่มเหล่านี้มีเหล้าผสมอยู่
9.
(NORMAL SPEED)
อาหาร
(aa-hǎan)
(NORMAL SPEED)
"meal"
(NORMAL SPEED)
อาหาร
(SLOW)
อาหาร
(NORMAL SPEED)
meal
(NORMAL SPEED)
อาหารเช้าเป็นอาหารมื้อที่สำคัญที่สุดของวัน
(aa-hăan cháo bpen aa-hăan múue thîi săm-khan thîi sùt khǎawng wan)
(NORMAL SPEED)
"Breakfast is the most important meal of the day."
(SLOW)
อาหารเช้าเป็นอาหารมื้อที่สำคัญที่สุดของวัน
10.
(NORMAL SPEED)
หมอก
(màawk)
(NORMAL SPEED)
"fog"
(NORMAL SPEED)
หมอก
(SLOW)
หมอก
(NORMAL SPEED)
fog
(NORMAL SPEED)
เมืองถูกปกคลุมไปด้วยหมอก
(muueang thùuk bpòk-khlum bpai dûuai màawk)
(NORMAL SPEED)
"The city is covered in fog."
(SLOW)
เมืองถูกปกคลุมไปด้วยหมอก
11.
(NORMAL SPEED)
ลูกเห็บ
(lûuk-hèp)
(NORMAL SPEED)
"hail"
(NORMAL SPEED)
ลูกเห็บ
(SLOW)
ลูกเห็บ
(NORMAL SPEED)
hail
(NORMAL SPEED)
ลูกเห็บกำลังตก
(lûuk-hèp gam-lang dtòk)
(NORMAL SPEED)
"Hail is falling."
(SLOW)
ลูกเห็บกำลังตก
12.
(NORMAL SPEED)
พายุฝนฟ้าคะนอง
(phaa-yú-fǒn-fáa-khá-naawng)
(NORMAL SPEED)
"thunderstorm"
(NORMAL SPEED)
พายุฝนฟ้าคะนอง
(SLOW)
พายุฝนฟ้าคะนอง
(NORMAL SPEED)
thunderstorm
(NORMAL SPEED)
พายุฝนฟ้าคะนองกำลังทำให้ป่าที่มืดทึบสว่างวาบ
(phaa-yú-fǒn-fáa-khá-naawng gam-lang tham hâi bpàa thîi mûuet-thúep sà-wàang-wâap)
(NORMAL SPEED)
"The thunderstorm is lighting up the dark forest."
(SLOW)
พายุฝนฟ้าคะนองกำลังทำให้ป่าที่มืดทึบสว่างวาบ
13.
(NORMAL SPEED)
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
(phí-phít-thá-phan sàt-nám)
(NORMAL SPEED)
"aquarium"
(NORMAL SPEED)
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
(SLOW)
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
(NORMAL SPEED)
aquarium
(NORMAL SPEED)
ฉันชอบดูปลาว่ายไปมาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
(chǎn châawp duu bplaa wâai bpai maa thîi phí-phít-thá-phan sàt-nám)
(NORMAL SPEED)
"I love to watch all the fish swim at the aquarium."
(SLOW)
ฉันชอบดูปลาว่ายไปมาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
14.
(NORMAL SPEED)
ฟุตบอล
(fút-baawn)
(NORMAL SPEED)
"soccer"
(NORMAL SPEED)
ฟุตบอล
(SLOW)
ฟุตบอล
(NORMAL SPEED)
soccer
(NORMAL SPEED)
ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
(fút-baawn bpen gii-laa thîi dâi ráp khwaam ní-yom mâak thîi sùt nai lôok)
(NORMAL SPEED)
"Soccer is the world's most popular sport."
(SLOW)
ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
15.
(NORMAL SPEED)
สวนสัตว์
(sǔuan-sàt)
(NORMAL SPEED)
"zoo"
(NORMAL SPEED)
สวนสัตว์
(SLOW)
สวนสัตว์
(NORMAL SPEED)
zoo
(NORMAL SPEED)
ลูกช้างกำลังเล่นดินอยู่ในสวนสัตว์
(lûuk cháang gam-lang lên din yùu nai sǔuan-sàt)
(NORMAL SPEED)
"The baby elephant is playing with dirt in a zoo."
(SLOW)
ลูกช้างกำลังเล่นดินอยู่ในสวนสัตว์
16.
(NORMAL SPEED)
ค่าโดยสาร
(khâa-dooi-sǎan)
(NORMAL SPEED)
"fare"
(NORMAL SPEED)
ค่าโดยสาร
(SLOW)
ค่าโดยสาร
(NORMAL SPEED)
fare
(NORMAL SPEED)
ค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางราคาเท่าไหร่
(khâa-dooi-sǎan khǎawng rót-dooi-sǎan-bprà-jam-thaang raa-khaa thâo-rài)
(NORMAL SPEED)
"How much is the bus fare?"
(SLOW)
ค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางราคาเท่าไหร่
17.
(NORMAL SPEED)
ป้ายรถเมล์
(bpâai-rót-mee)
(NORMAL SPEED)
"bus stop"
(NORMAL SPEED)
ป้ายรถเมล์
(SLOW)
ป้ายรถเมล์
(NORMAL SPEED)
bus stop
(NORMAL SPEED)
ผู้หญิงกำลังรออยู่ที่ป้ายรถเมล์
(phûu-yǐng gam-lang raaw thîi bpâai-rót-mee)
(NORMAL SPEED)
"The women are waiting at the bus stop."
(SLOW)
ผู้หญิงกำลังรออยู่ที่ป้ายรถเมล์
18.
(NORMAL SPEED)
กรัม
(gram)
(NORMAL SPEED)
"gram"
(NORMAL SPEED)
กรัม
(SLOW)
กรัม
(NORMAL SPEED)
gram
(NORMAL SPEED)
แอปเปิ้ลหนัก 157 กรัม
(áaep-bpôen nàk nùeng-ráauy-hâa-sìp-jèt gram)
(NORMAL SPEED)
"The apple weighs 157 grams."
(SLOW)
แอปเปิ้ลหนัก 157 กรัม
19.
(NORMAL SPEED)
เมตร
(méet )
(NORMAL SPEED)
"meter"
(NORMAL SPEED)
เมตร
(SLOW)
เมตร
(NORMAL SPEED)
meter
(NORMAL SPEED)
ขาของผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ยาวหนึ่งเมตร
(khǎa khǎawng phûu-yǐng thîi bpen phûu-yài yaao nùeng méet )
(NORMAL SPEED)
"The adult woman's leg measures one meter."
(SLOW)
ขาของผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ยาวหนึ่งเมตร
20.
(NORMAL SPEED)
กิโลเมตร
(gi-loo-méet)
(NORMAL SPEED)
"kilometer"
(NORMAL SPEED)
กิโลเมตร
(SLOW)
กิโลเมตร
(NORMAL SPEED)
kilometer
(NORMAL SPEED)
ดอยสุเทพอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไป 14 กิโลเมตร
(daauy sù-thêep yùu hàang jàak dtuua muueang chiiang-mài bpai sìp-sìi gì-loo méet)
(NORMAL SPEED)
"Doi Suthep Mountain is 14 kilometers away from Chiangmai."
(SLOW)
ดอยสุเทพอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไป 14 กิโลเมตร
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
Click the link in the description and sign up for free at ThaiPod1-0-1 Dot Com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You’ll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide