Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
ปวดหัว
(bpùuat-hǔua)
(NORMAL SPEED)
"headache"
(NORMAL SPEED)
ปวดหัว
(SLOW)
ปวดหัว
(NORMAL SPEED)
headache
(NORMAL SPEED)
ฉันมีอาการปวดหัว
(chăn mii aa-gaan bpùuat hŭua)
(NORMAL SPEED)
"I have a headache."
(SLOW)
ฉันมีอาการปวดหัว
2.
(NORMAL SPEED)
โรคท้องเสีย
(rôok tháawng-sǐia)
(NORMAL SPEED)
"diarrhea"
(NORMAL SPEED)
โรคท้องเสีย
(SLOW)
โรคท้องเสีย
(NORMAL SPEED)
diarrhea
(NORMAL SPEED)
ยาตัวนี้จะแก้โรคท้องเสีย
(yaa dtuua níi jà gâae rôok tháawng-sǐia)
(NORMAL SPEED)
"This medicine will stop the diarrhea."
(SLOW)
ยาตัวนี้จะแก้โรคท้องเสีย
3.
(NORMAL SPEED)
อาการ
(aa-gaan)
(NORMAL SPEED)
"symptom"
(NORMAL SPEED)
อาการ
(SLOW)
อาการ
(NORMAL SPEED)
symptom
(NORMAL SPEED)
คุณมีอาการอะไรบ้าง
(khun mii aa-gaan à-rai bâang)
(NORMAL SPEED)
"What are your symptoms?"
(SLOW)
คุณมีอาการอะไรบ้าง
4.
(NORMAL SPEED)
อาการปวดท้อง
(aa-gaan bpùuat-tháawng)
(NORMAL SPEED)
"stomachache"
(NORMAL SPEED)
อาการปวดท้อง
(SLOW)
อาการปวดท้อง
(NORMAL SPEED)
stomachache
(NORMAL SPEED)
เมื่อวานนี้ ฉันมีอาการปวดท้องมาก
(mûuea-waan-níi chǎn mii aa-gaan bpùuat tháawng mâak)
(NORMAL SPEED)
"Yesterday I had a bad stomach ache."
(SLOW)
เมื่อวานนี้ ฉันมีอาการปวดท้องมาก
5.
(NORMAL SPEED)
ทำความสะอาด
(tham khwaam sà-àat)
(NORMAL SPEED)
"clean"
(NORMAL SPEED)
ทำความสะอาด
(SLOW)
ทำความสะอาด
(NORMAL SPEED)
clean
(NORMAL SPEED)
แม่บ้านทำความสะอาดหน้าต่าง
(mâae-bâan tham khwaam sà-àat nâa-dtàang)
(NORMAL SPEED)
"The housekeeper cleans the window."
(SLOW)
แม่บ้านทำความสะอาดหน้าต่าง
6.
(NORMAL SPEED)
ทำให้แห้ง
(tham hâi hâaeng)
(NORMAL SPEED)
"dry"
(NORMAL SPEED)
ทำให้แห้ง
(SLOW)
ทำให้แห้ง
(NORMAL SPEED)
dry
(NORMAL SPEED)
ทำผมของคุณให้แห้งก่อน
(tham phŏm khǎawng khun hâi hâaeng gàawn)
(NORMAL SPEED)
"Dry your hair first."
(SLOW)
ทำผมของคุณให้แห้งก่อน
7.
(NORMAL SPEED)
ปัดฝุ่น
(bpàt fùn)
(NORMAL SPEED)
"dust"
(NORMAL SPEED)
ปัดฝุ่น
(SLOW)
ปัดฝุ่น
(NORMAL SPEED)
dust
(NORMAL SPEED)
ผู้หญิงกำลังปัดฝุ่นด้วยผ้าขี้ริ้ว
(phûu-yǐng gam-lang bpàt fùn dûuai phâa-khîi-ríu)
(NORMAL SPEED)
"The woman is dusting with a dust cloth."
(SLOW)
ผู้หญิงกำลังปัดฝุ่นด้วยผ้าขี้ริ้ว
8.
(NORMAL SPEED)
ดูดฝุ่น
(dùut fùn)
(NORMAL SPEED)
"vacuum"
(NORMAL SPEED)
ดูดฝุ่น
(SLOW)
ดูดฝุ่น
(NORMAL SPEED)
vacuum
(NORMAL SPEED)
แม่บ้านดูดฝุ่นพรม
(mâae-bâan dùut fùn phrom)
(NORMAL SPEED)
"The homemaker vacuums the carpet."
(SLOW)
แม่บ้านดูดฝุ่นพรม
9.
(NORMAL SPEED)
สี่แยก
(sìi-yâaek)
(NORMAL SPEED)
"intersection"
(NORMAL SPEED)
สี่แยก
(SLOW)
สี่แยก
(NORMAL SPEED)
intersection
(NORMAL SPEED)
เลี้ยวตรงสี่แยก
(líiao dtrong sìi-yâaek)
(NORMAL SPEED)
"Turn at the intersection."
(SLOW)
เลี้ยวตรงสี่แยก
10.
(NORMAL SPEED)
ทางหลวง
(thaang-lǔuang)
(NORMAL SPEED)
"highway"
(NORMAL SPEED)
ทางหลวง
(SLOW)
ทางหลวง
(NORMAL SPEED)
highway
(NORMAL SPEED)
เช้านี้สภาพการจราจรบนทางหลวงเป็นปกติ
(cháao-níi sà-phâap gaan-jà-raa-jaawn bon thaang-lǔuang bpen bpà-gà-dtì)
(NORMAL SPEED)
"Traffic conditions on the highway are normal this morning."
(SLOW)
เช้านี้สภาพการจราจรบนทางหลวงเป็นปกติ
11.
(NORMAL SPEED)
ถนน
(thà-nǒn)
(NORMAL SPEED)
"road"
(NORMAL SPEED)
ถนน
(SLOW)
ถนน
(NORMAL SPEED)
road
(NORMAL SPEED)
มีน้ำแข็งบนถนน
(mii nám-khǎeng bon thà-nǒn)
(NORMAL SPEED)
"There is ice on the road."
(SLOW)
มีน้ำแข็งบนถนน
12.
(NORMAL SPEED)
ถนน
(thà-nǒn)
(NORMAL SPEED)
"street"
(NORMAL SPEED)
ถนน
(SLOW)
ถนน
(NORMAL SPEED)
street
(NORMAL SPEED)
รถบัสจอดอยู่บนถนน
(rót-bát jàawt yùu bon thà-nǒn)
(NORMAL SPEED)
"The bus is parked on the street."
(SLOW)
รถบัสจอดอยู่บนถนน
13.
(NORMAL SPEED)
น่าสนใจ
(nâa-sǒn-jai)
(NORMAL SPEED)
"interesting"
(NORMAL SPEED)
น่าสนใจ
(SLOW)
น่าสนใจ
(NORMAL SPEED)
interesting
(NORMAL SPEED)
ผู้หญิงกำลังฟังเรื่องราวที่น่าสนใจ
(phûu-yǐng gam-lang fang rûueang-raao thîi nâa-sǒn-jai)
(NORMAL SPEED)
"The woman is listening to an interesting story."
(SLOW)
ผู้หญิงกำลังฟังเรื่องราวที่น่าสนใจ
14.
(NORMAL SPEED)
ใจร้าย
(jai-ráai)
(NORMAL SPEED)
"mean"
(NORMAL SPEED)
ใจร้าย
(SLOW)
ใจร้าย
(NORMAL SPEED)
mean
(NORMAL SPEED)
ผู้หญิงที่ใจร้ายตะโกนใส่เด็กๆ
(phûu-yǐng thîi jai-ráai dtà-goon sài dèk-dèk)
(NORMAL SPEED)
"The mean woman yelled at the children."
(SLOW)
ผู้หญิงที่ใจร้ายตะโกนใส่เด็กๆ
15.
(NORMAL SPEED)
รู้สึกเบื่อหน่าย
(rúu-sùek bùuea-nàai)
(NORMAL SPEED)
"bored"
(NORMAL SPEED)
รู้สึกเบื่อหน่าย
(SLOW)
รู้สึกเบื่อหน่าย
(NORMAL SPEED)
bored
(NORMAL SPEED)
พ่อที่รู้สึกเบื่อหน่ายพร้อมที่จะกลับบ้านแล้ว
(phâaw thîi rúu-sùek bùuea-nàai phráawm thîi jà glàp bâan láaeo)
(NORMAL SPEED)
"The bored father is ready to go home."
(SLOW)
พ่อที่รู้สึกเบื่อหน่ายพร้อมที่จะกลับบ้านแล้ว
16.
(NORMAL SPEED)
เจ็ดร้อย
(jèt-ráauy)
(NORMAL SPEED)
"seven hundred"
(NORMAL SPEED)
เจ็ดร้อย
(SLOW)
เจ็ดร้อย
(NORMAL SPEED)
seven hundred
(NORMAL SPEED)
หมีขาวขั้วโลกอาจมีน้ำหนักถึงเจ็ดร้อยกิโลกรัม
(mǐi-khǎao-khûua-lôok àat mii nám-nàk thǔeng jèt-ráauy gì-loo-gram)
(NORMAL SPEED)
"Polar bears can weigh up to seven hundred kilograms."
(SLOW)
หมีขาวขั้วโลกอาจมีน้ำหนักถึงเจ็ดร้อยกิโลกรัม
17.
(NORMAL SPEED)
แปดร้อย
(bpàaet-ráauy)
(NORMAL SPEED)
"eight hundred"
(NORMAL SPEED)
แปดร้อย
(SLOW)
แปดร้อย
(NORMAL SPEED)
eight hundred
(NORMAL SPEED)
เสื้อตัวนี้ราคาแปดร้อยบาท
(sûuea dtuua níi raa-khaa bpàaet-ráauy bàat.)
(NORMAL SPEED)
"This shirt costs eight hundred baht."
(SLOW)
เสื้อตัวนี้ราคาแปดร้อยบาท
18.
(NORMAL SPEED)
สองร้อย
(sǎawng-ráauy)
(NORMAL SPEED)
"two hundred"
(NORMAL SPEED)
สองร้อย
(SLOW)
สองร้อย
(NORMAL SPEED)
two hundred
(NORMAL SPEED)
พวกเรามีหนังสือมากกว่าสองร้อยเล่มที่นี่
(phûuak-rao mii nǎng-sǔue mâak-gwàa sǎawng-ráauy lêm thîi-nîi)
(NORMAL SPEED)
"We have over two hundred books here"
(SLOW)
พวกเรามีหนังสือมากกว่าสองร้อยเล่มที่นี่
19.
(NORMAL SPEED)
สามร้อย
(sǎam-ráauy)
(NORMAL SPEED)
"three hundred"
(NORMAL SPEED)
สามร้อย
(SLOW)
สามร้อย
(NORMAL SPEED)
three hundred
(NORMAL SPEED)
โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนสามร้อยคน
(roong-riian hàeng níi mii nák-riian sǎam-ráawy khon)
(NORMAL SPEED)
"This school has three hundred students."
(SLOW)
โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนสามร้อยคน
20.
(NORMAL SPEED)
หกร้อย
(hòk-ráauy)
(NORMAL SPEED)
"six hundred"
(NORMAL SPEED)
หกร้อย
(SLOW)
หกร้อย
(NORMAL SPEED)
six hundred
(NORMAL SPEED)
หกคูณกับหนึ่งร้อยเท่ากับหกร้อย
(hòk khuun gàp nùeng ráauy thâo gàp hòk ráauy)
(NORMAL SPEED)
"Six times one hundred equals six hundred."
(SLOW)
หกคูณกับหนึ่งร้อยเท่ากับหกร้อย
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide