Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
ร้านอาหาร
(ráan-aa-hǎan)
(NORMAL SPEED)
"restaurant"
(NORMAL SPEED)
ร้านอาหาร
(SLOW)
ร้านอาหาร
(NORMAL SPEED)
restaurant
(NORMAL SPEED)
มีร้านอาหารใหม่เปิดเมื่อวานนี้
(mii ráan aa-hǎan mài bpòoet mûuea-waan níi.)
(NORMAL SPEED)
"A new restaurant opened yesterday."
(SLOW)
มีร้านอาหารใหม่เปิดเมื่อวานนี้
2.
(NORMAL SPEED)
คาเฟ่
(khaa-fêe)
(NORMAL SPEED)
"café"
(NORMAL SPEED)
คาเฟ่
(SLOW)
คาเฟ่
(NORMAL SPEED)
café
(NORMAL SPEED)
หัวมุมตึกนี้ มีคาเฟ่น่ารัก ๆ อยู่
(hŭua-mum dtùek níi mii khaa-fêe nâa-rák nâa-rák yùu)
(NORMAL SPEED)
"At the corner of this building, there is a cute cafe."
(SLOW)
หัวมุมตึกนี้ มีคาเฟ่น่ารัก ๆ อยู่
3.
(NORMAL SPEED)
ร้านกาแฟ
(ráan gaa-faae)
(NORMAL SPEED)
"coffee shop"
(NORMAL SPEED)
ร้านกาแฟ
(SLOW)
ร้านกาแฟ
(NORMAL SPEED)
coffee shop
(NORMAL SPEED)
ฉันกับเพื่อนๆชอบไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟ
(chăn gàp phûuean-phûuean châawp bpai nâng khui gan thîi ráan-gaa-faae)
(NORMAL SPEED)
"My friends and I like to sit and talk at a coffee shop."
(SLOW)
ฉันกับเพื่อนๆชอบไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟ
4.
(NORMAL SPEED)
บาร์
(baa)
(NORMAL SPEED)
"bar"
(NORMAL SPEED)
บาร์
(SLOW)
บาร์
(NORMAL SPEED)
bar
(NORMAL SPEED)
ฉันชอบบาร์นี้
(chăn châawp baa níi)
(NORMAL SPEED)
"I like this bar."
(SLOW)
ฉันชอบบาร์นี้
5.
(NORMAL SPEED)
เฟอร์นิเจอร์
(fooe-ní-jôoe)
(NORMAL SPEED)
"furniture"
(NORMAL SPEED)
เฟอร์นิเจอร์
(SLOW)
เฟอร์นิเจอร์
(NORMAL SPEED)
furniture
(NORMAL SPEED)
การรักษาเฟอร์นิเจอร์สีขาวให้สะอาดเป็นเรื่องยาก
(gaan gèp rák-sǎa fooe-ní-jôoe sǐi khǎao hâi sà-àat bpen rûueang yâak)
(NORMAL SPEED)
"It is difficult to keep white furniture clean."
(SLOW)
การรักษาเฟอร์นิเจอร์สีขาวให้สะอาดเป็นเรื่องยาก
6.
(NORMAL SPEED)
สนามหญ้า
(sà-nǎam-yâa)
(NORMAL SPEED)
"grass"
(NORMAL SPEED)
สนามหญ้า
(SLOW)
สนามหญ้า
(NORMAL SPEED)
grass
(NORMAL SPEED)
สุนัขจิ้งจอกกำลังเล่นกันอยู่ในสนามหญ้า
(sù-nák-jîng-jàawk gam-lang lên gan yùu-nai sà-nǎam-yâa )
(NORMAL SPEED)
"The foxes are playing in the grass."
(SLOW)
สุนัขจิ้งจอกกำลังเล่นกันอยู่ในสนามหญ้า
7.
(NORMAL SPEED)
ดิน
(din)
(NORMAL SPEED)
"soil"
(NORMAL SPEED)
ดิน
(SLOW)
ดิน
(NORMAL SPEED)
soil
(NORMAL SPEED)
พริกขี้หนูปลูกได้ดีบนดินร่วนปนทราย
(phrík-khîi-nǔu bplùuk dâi dii bon din-rûuan-bpon-saai)
(NORMAL SPEED)
"Bird's eye chili grows best in sandy loam soil."
(SLOW)
พริกขี้หนูปลูกได้ดีบนดินร่วนปนทราย
8.
(NORMAL SPEED)
ดิน
(din)
(NORMAL SPEED)
"dirt"
(NORMAL SPEED)
ดิน
(SLOW)
ดิน
(NORMAL SPEED)
dirt
(NORMAL SPEED)
ลูกช้างกำลังเล่นดินในสวนสัตว์
(lûuk cháang gam-lang lên din nai sŭuan sàt)
(NORMAL SPEED)
"The baby elephant is playing with dirt in a zoo."
(SLOW)
ลูกช้างกำลังเล่นดินในสวนสัตว์
9.
(NORMAL SPEED)
ก้อนหิน
(gâawn-hǐn)
(NORMAL SPEED)
"rock"
(NORMAL SPEED)
ก้อนหิน
(SLOW)
ก้อนหิน
(NORMAL SPEED)
rock
(NORMAL SPEED)
ฉันวางก้อนหินเป็นแถวยาว
(chǎn waang gâawn-hǐn bpen thǎaeo yaao)
(NORMAL SPEED)
"I put rocks in a long row."
(SLOW)
ฉันวางก้อนหินเป็นแถวยาว
10.
(NORMAL SPEED)
ต้นไม้
(dtôn-mái)
(NORMAL SPEED)
"tree"
(NORMAL SPEED)
ต้นไม้
(SLOW)
ต้นไม้
(NORMAL SPEED)
tree
(NORMAL SPEED)
คุณมีนากล้ากระโดดจากต้นไม้สูง
(khun mii-naa glâa grà-dòot jàak dtôn-mái sǔung)
(NORMAL SPEED)
"Ms. Meena is brave to jump off a tall tree."
(SLOW)
คุณมีนากล้ากระโดดจากต้นไม้สูง
11.
(NORMAL SPEED)
ลัทธิเต๋า
(lát-thí-dtǎo)
(NORMAL SPEED)
"Taoism"
(NORMAL SPEED)
ลัทธิเต๋า
(SLOW)
ลัทธิเต๋า
(NORMAL SPEED)
Taoism
(NORMAL SPEED)
ต้นกำเนิดของลัทธิเต๋ามาจากประเทศจีน
(dtôn gam-nòoet khǎawng lát-thí-dtăo maa jàak bprà-thêet jiin)
(NORMAL SPEED)
"The origin of Taoism is from China."
(SLOW)
ต้นกำเนิดของลัทธิเต๋ามาจากประเทศจีน
12.
(NORMAL SPEED)
คัมภีร์ไบเบิ้ล
(kham-phii bai-bôen)
(NORMAL SPEED)
"Bible"
(NORMAL SPEED)
คัมภีร์ไบเบิ้ล
(SLOW)
คัมภีร์ไบเบิ้ล
(NORMAL SPEED)
Bible
(NORMAL SPEED)
เขาอ่านคัมภีร์ไบเบิ้ล
(khăo àan kham-phii bai-bôen)
(NORMAL SPEED)
"He reads The Bible."
(SLOW)
เขาอ่านคัมภีร์ไบเบิ้ล
13.
(NORMAL SPEED)
คัมภีร์กุรอาน
(kham-phii gun-rá-àan )
(NORMAL SPEED)
"Quran"
(NORMAL SPEED)
คัมภีร์กุรอาน
(SLOW)
คัมภีร์กุรอาน
(NORMAL SPEED)
Quran
(NORMAL SPEED)
คัมภีร์กุรอานเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม
(kham-phii gun-rá-àan bpen năng-sǔue-sàk-sìt khǎawng chaao mút-sà-lim)
(NORMAL SPEED)
"The Quran is the holy book for Muslims."
(SLOW)
คัมภีร์กุรอานเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม
14.
(NORMAL SPEED)
นักบวช
(nák-bùuat)
(NORMAL SPEED)
"priest"
(NORMAL SPEED)
นักบวช
(SLOW)
นักบวช
(NORMAL SPEED)
priest
(NORMAL SPEED)
เขาได้รับคำแนะนำจากนักบวช
(khăo dâi ráp kham náe-nam jàak nák-bùuat)
(NORMAL SPEED)
"He got advice from a priest."
(SLOW)
เขาได้รับคำแนะนำจากนักบวช
15.
(NORMAL SPEED)
ศาสนายิว
(sàat-sà-nǎa yiu )
(NORMAL SPEED)
"Judaism"
(NORMAL SPEED)
ศาสนายิว
(SLOW)
ศาสนายิว
(NORMAL SPEED)
Judaism
(NORMAL SPEED)
ศาสนายิวมีมานานกว่าสามพันปี
(sàat-sà-nǎa yiu mii maa naan gwàa săam-phan-bpii)
(NORMAL SPEED)
"Judaism has been practiced for over three thousand years."
(SLOW)
ศาสนายิวมีมานานกว่าสามพันปี
16.
(NORMAL SPEED)
หนึ่งพัน
(nùeng-phan)
(NORMAL SPEED)
"one thousand"
(NORMAL SPEED)
หนึ่งพัน
(SLOW)
หนึ่งพัน
(NORMAL SPEED)
one thousand
(NORMAL SPEED)
วิทยุเครื่องนี้ราคาหนึ่งพันบาท
(wít-thá-yú khrûueang níi raa-khaa nùeng-phan bàat.)
(NORMAL SPEED)
"This radio costs one thousand baht."
(SLOW)
วิทยุเครื่องนี้ราคาหนึ่งพันบาท
17.
(NORMAL SPEED)
สองพัน
(sǎawng-phan)
(NORMAL SPEED)
"two thousand"
(NORMAL SPEED)
สองพัน
(SLOW)
สองพัน
(NORMAL SPEED)
two thousand
(NORMAL SPEED)
มันมีราคาสองพันดอลลาร์
(man mii raa-khaa sǎawng-phan dawn-lâa)
(NORMAL SPEED)
"It costs two thousand dollars."
(SLOW)
มันมีราคาสองพันดอลลาร์
18.
(NORMAL SPEED)
แปดพัน
(bpàaet-phan )
(NORMAL SPEED)
"eight thousand"
(NORMAL SPEED)
แปดพัน
(SLOW)
แปดพัน
(NORMAL SPEED)
eight thousand
(NORMAL SPEED)
ครูเล็กได้รับเงินเดือนแปดพันบาท
(khruu lék dâi ráp ngoen-duuean bpàaet-phan bàat.)
(NORMAL SPEED)
"Teacher Lek gets a monthly salary of eight thousand baht."
(SLOW)
ครูเล็กได้รับเงินเดือนแปดพันบาท
19.
(NORMAL SPEED)
หนึ่งหมื่น
(nùeng-mùuen )
(NORMAL SPEED)
"ten thousand"
(NORMAL SPEED)
หนึ่งหมื่น
(SLOW)
หนึ่งหมื่น
(NORMAL SPEED)
ten thousand
(NORMAL SPEED)
เมืองนี้มีประชากรอาศัยอยู่ราวหนึ่งหมื่นคน
(muueang-níi mii bprà-chaa-gaawn aa-sǎi yùu raao nùeng-mùuen khon.)
(NORMAL SPEED)
"There are around ten thousand citizens in this city."
(SLOW)
เมืองนี้มีประชากรอาศัยอยู่ราวหนึ่งหมื่นคน
20.
(NORMAL SPEED)
สี่พัน
(sìi-phan )
(NORMAL SPEED)
"four thousand"
(NORMAL SPEED)
สี่พัน
(SLOW)
สี่พัน
(NORMAL SPEED)
four thousand
(NORMAL SPEED)
สนามกีฬามีขนาดสี่พันตารางเมตร
(sà-năam gii-laa mii khà-nàat sìi-phan dtaa-raang-méet)
(NORMAL SPEED)
"The stadium is four thousand square meters."
(SLOW)
สนามกีฬามีขนาดสี่พันตารางเมตร
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide